Victims' rights - by country

As a victim of a crime you can benefit from a number of rights, and assistance from national authorities and organisations to advise and help you. These factsheets provide you with a range of information on what you can expect in every country in the European Union.

If you have suffered a crime, of course you will need to think about whether to report it. You may feel reluctant to do this, or worried about it, but if you do not report it, a police investigation is much less likely and the person who committed the crime is unlikely to be brought to account. Reporting the crime may also be important for your own practical reasons such as making an insurance claim.

You may have access to some rights whether you report the crime or not. However, once you have reported the crime you can benefit from a range of rights and additional support which might not otherwise be available to you. These will help to ensure that you can take full part in the proceedings and that you understand what is happening. They also aim at making the process as easy as possible for you.

When you report the crime to the police or as soon as possible thereafter, you might wish to check carefully what specific role(s) you may have in the proceedings - as victim, witness, civil claimant, civil party, private prosecutor, etc.   These roles vary from one country to another and some of them have rights attached to them that may be important later on in the process, for example with regard to whether or not you as a victim can appeal the outcome of a trial. Take note of the roles and deadlines as you read through these factsheets. Check with the police what roles exist and what deadlines – if any - you must respect to get the respective status. You may ask the authorities for clarifications in order to decide how best to protect your rights and legal interests.

Once you have reported a crime, authorities will work to bring justice to you and others. As part of this process, they may require your active cooperation until and perhaps after the end of the criminal proceedings if there is a prosecution. You have an important role in these proceedings and your assistance is very much appreciated.

The police will begin their investigation to establish enough evidence to prosecute the person who committed the crime. If the person is prosecuted and found guilty the judge will also determine the appropriate penalty for the offender.

As a victim, you have a number of legally guaranteed rights within or outside the criminal proceedings. In addition, some of your rights may extend to your family members and relatives. The European Union has taken steps to guarantee a minimum set of rights and certain standards along which Member States should align their laws.

The following factsheets will guide you through the most important steps of criminal proceedings in each Member State, explaining the rights you have and the basic rules you need to follow to exercise them. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Any reference in these fact sheets to a person of the male sex shall be deemed also to constitute a reference to a person of the female sex, and vice versa, unless the context clearly indicates otherwise.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Práva obetí trestných činov v trestných konaniach - Belgicko

Za obeť trestného činu sa budete považovať, ak vám bola spôsobená ujma, boli ste napríklad zranení alebo bol poškodený či scudzený váš majetok, a to v dôsledku udalosti, ktorá podľa vnútroštátneho práva predstavuje trestný čin. Ako obeť trestného činu máte pred začatím súdneho konania, v jeho priebehu a po jeho skončení určité individuálne práva.

Trestné konanie v Belgicku pozostáva z vyšetrovania a súdneho konania. Vo väčšine prípadov je vyšetrovanie vedené prokurátorom alebo v určitých zložitejších prípadoch vyšetrujúcim sudcom. V priebehu vyšetrovania sa zhromažďujú dôkazy, aby sa zistilo, či došlo ku spáchaniu trestného činu a kto ho spáchal.

Po vyšetrovaní je prípad buď uzavretý alebo postúpený súdu. Počas súdneho konania súd preskúma zhromaždené dôkazy, aby mohol rozhodnúť, či páchateľ je alebo nie je vinný. Ak je páchateľ uznaný vinným, bude odsúdený a potrestaný. Súd môže prípadne uznať páchateľa za nevinného a oslobodiť ho.

Ako obeť máte v rámci konania niektoré práva. Aktívnejšie sa konania môžete zúčastniť ako zaregistrovaná obeť alebo sa môžete prihlásiť ako poškodený. Za určitých okolností môžete začať konanie sami tým, že páchateľa predvoláte priamo pred súd alebo vyšetrujúcemu sudcovi podáte trestné oznámenie a prihlásite sa ako poškodený. Pokiaľ sa prihlásite ako poškodený, môžete od páchateľa požadovať náhradu škody. Ak sú splnené určité podmienky (stali ste sa napríklad obeťou úmyselného násilného trestného činu, ujma však nemôže byť zodpovedajúcim spôsobom nahradená páchateľom alebo poisťovňou), môžete získať odškodnenie od štátu.

Nasledujúce informačné stránky vás oboznámia s jednotlivými krokmi, ktorými váš prípad prejde, a vašimi právami Odkaz sa zobrazí v novom oknepočas vyšetrovania trestného činu, Odkaz sa zobrazí v novom oknepočas súdneho konania alebo Odkaz sa zobrazí v novom oknepo prvom súdnom konaní. Prečítajte si viac aj o Odkaz sa zobrazí v novom oknepomoci a podpore, ktorú môžete dostať.

Posledná aktualizácia: 18/12/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

1 – MOJE PRÁVA POČAS VYŠETROVANIA TRESTNÉHO ČINU

Ako a kde môžem oznámiť trestný čin?

Ako môžem sledovať činnosť orgánov po tom, čo som oznámil trestný čin?

Ako sa môžem zúčastniť na vyšetrovaní trestného činu?

Aké sú moje práva ako svedka?

Som maloletý. Mám dodatočné práva?

Aké informácie môžem získať od polície alebo od organizácií na pomoc obetiam počas vyšetrovania trestného činu?

Môžem dostať právnu pomoc?

Ako môžem získať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Na aké služby a pomoc mám počas vyšetrovania trestného činu nárok?

Existujú možnosti na dosiahnutie zmieru alebo začatie mediácie medzi páchateľom a mnou?

Ako bude môj prípad pokračovať po ukončení vyšetrovania?

Môžem sa odvolať v prípade, ak bol môj prípad uzavretý bez toho, aby sa dostal na súd?

Som cudzinec. Akým spôsobom sú chránené moje práva a záujmy?

Ďalšie informácie

Ako a kde môžem oznámiť trestný čin?

Trestný čin môžete oznámiť miestnej polícii, najlepšie v mieste, kde k nemu došlo. V prípade núdze sa môžete vždy obrátiť na políciu na telefónnom čísle 112. Ak nejde o núdzovú situáciu, môžete sa obrátiť na najbližšiu policajnú stanicu. Adresy policajných staníc sú uvedené na webovej lokalite miestnej polície v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom a vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzskom jazyku.

Ak ste belgický občan alebo rezident (napríklad ak ste dostali trvalý pobyt v Belgicku), môžete niektoré drobné trestné činy (napríklad vandalizmus, krádeže v obchode a krádeže bicykla) nahlásiť on-line v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom, vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzskom alebo v Odkaz sa zobrazí v novom oknenemeckom jazyku. Každý vrátane turistov navyše môže nahlásiť internetový trestný čin on-line prostredníctvom osobitnej webovej lokality, ktorá je k dispozícii v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom, vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzskom, v Odkaz sa zobrazí v novom oknenemeckomOdkaz sa zobrazí v novom okneanglickom jazyku.

Niektoré trestné činy možno stíhať len v prípade, že obeť podá trestné oznámenie (napríklad prenasledovanie, ohováranie a urážky na cti).

Trestný čin nemusíte nahlásiť ihneď, ale je vo vašom záujme, aby polícia mala čo najskôr k dispozícii podrobné informácie o skutočnostiach a okolnostiach trestného činu a prípadnej škode alebo ujme na zdraví, ktoré ste utrpeli. Takisto by ste mali mať na pamäti, že po určitom čase už orgány nebudú môcť začať trestné stíhanie. Táto premlčacia doba je stanovená zákonom a líši sa v závislosti od trestného činu v rozmedzí od šiestich mesiacov do pätnástich rokov.

Polícia vás vypočuje a vyhotoví úradný záznam. Počas výsluchu máte viacero práv, ktoré naďalej platia, aj keď neskôr podáte ďalšiu výpoveď. Bez ohľadu na to, či ste vypočúvaný ako obeť alebo svedok, vám policajný úradník musí pred výsluchom vysvetliť, že:

 • môžete požiadať, aby sa všetky otázky a odpovede zaznamenali vašimi vlastnými slovami,
 • môžete požiadať o vykonanie určitého vyšetrovacieho úkonu alebo o výsluch konkrétnej osoby,
 • vaša výpoveď sa môže použiť ako dôkaz na súde,
 • môžete bezplatne dostať kópiu záznamu z vášho výsluchu. O túto kópiu musíte požiadať na konci výsluchu. Vo väčšine prípadov dostanete kópiu ihneď.

Ak hovoríte iným jazykom ako tým, v ktorom sa vedie konanie, polícia vám zabezpečí profesionálneho tlmočníka okrem prípadu, keď policajný úradník dokáže spísať vašu výpoveď vo vašom jazyku alebo keď vás požiada, aby ste výpoveď napísali vo svojom jazyku sami.

Vaša výpoveď bude súčasťou úradného záznamu, ktorý môže zahŕňať tieto informácie:

 • vaše meno, adresu, telefónne číslo a prípadnú e-mailovú adresu,
 • podrobnosti trestného činu – kto sa na trestnom čine podieľal, kde, kedy a čo sa stalo, aké dôsledky pre vás z toho vyplývajú,
 • kontaktné údaje prípadných svedkov,
 • opis zúčastnených osôb vrátane výšky, postavy a oblečenia – veľmi užitočné sú aj informácie ako vek, farba vlasov a účes, prízvuk a všetky charakteristické rysy, ako sú bradavice, jazvy, tetovania či materské znamienka,
 • všetky zranenia, ktoré ste utrpeli (lekár vám môže napísať lekársku správu, ktorú môžete dať polícii aj niekoľko dní po spísaní prvotného záznamu), pričom svojho lekára môžete požiadať aj o potvrdenie o práceneschopnosti,
 • akékoľvek iné (fyzické) škody na majetku, ktoré ste utrpeli (je užitočné všetky škody odfotografovať).

Vo svojej výpovedi môžete tiež uviesť, či potrebujete nejaký druh praktickej, sociálnej, psychologickej alebo právnej pomoci.

Polícii by ste mali poskytnúť kópie všetkých dokumentov, pretože originálne dokumenty môžete potrebovať neskôr, napríklad ak sa obrátite na poisťovňu.

Ak ste sa stali obeťou sexuálneho násilia, váš výsluch sa podľa možnosti uskutoční v osobitnej miestnosti, ktorá poskytuje potrebné súkromie.

Polícia vo väčšine prípadov pošle úradný záznam (proces-verbaal/procès-verbal) prokuratúre (parket/parquet). Prokurátor potom rozhodne, či polícia má alebo nemá začať vyšetrovanie. Vyšetrovanie môže viesť buď prokurátor (procureur des Konings/procureur du Roi) (štandardné vyšetrovanie (opsporingsonderzoek/enquête pénale)), alebo v zložitejších prípadoch či v prípadoch vyžadujúcich opatrenia, ktoré viac zasahujú do súkromia, ako sú domové prehliadky, vyšetrujúci sudca [súdne vyšetrovanie (gerechtelijk onderzoek/instruction judiciaire)]. V niektorých prípadoch sa polícia môže rozhodnúť začať vyšetrovanie z vlastného podnetu. V takom prípade pošle úplný spis prokuratúre, ktorá prijme ďalšie opatrenia [policajné vyšetrovanie (ambtshalve politioneel onderzoek/enquête policière d'office)]. V prípade niektorých drobných trestných činov (napr. krádež bicykla) a v závislosti od okolností (napr. ak páchateľ nezanechal žiadne stopy) polícia vyhotoví zjednodušený úradný záznam [vereenvoudigd proces-verbaal (VPV)/procès-verbal simplifié)]. Zjednodušený úradný záznam zostane na policajnej stanici a nepošle sa prokuratúre. Každý mesiac sa zoznam zjednodušených úradných záznamov pošle prokurátorovi, ktorý sa tak dozvie o vašej veci. Ak sa objavia akékoľvek nové informácie, ktoré môžu mať vplyv na vašu vec (napríklad ak sa podarí identifikovať páchateľa trestného činu), úradný záznam sa pošle prokurátorovi a polícia vám to riadne oznámi.

Ako môžem sledovať činnosť orgánov po tom, čo som oznámil trestný čin?

Po nahlásení trestného činu dostanete dokument potvrdzujúci váš záznam. Bude obsahovať referenčné číslo vašej veci, meno policajného úradníka, ktorý vám pomohol, a kontaktné údaje prokuratúry (na ktorú sa môžete obrátiť kvôli sledovaniu vašej veci).

V tomto dokumente bude jasne uvedené, či sa váš záznam bude riešiť ako štandardný úradný záznam, policajné vyšetrovanie alebo zjednodušený úradný záznam.

Ako sa môžem zúčastniť na vyšetrovaní trestného činu?

Ak v prípade trestného stíhania nepodniknete okrem vyhotovenia záznamu na polícii žiadne ďalšie kroky, prokurátor vás informuje len o dátume, čase a mieste súdneho pojednávania.

Ak chcete dostávať informácie o akýchkoľvek iných úkonoch vykonaných v súvislosti s vaším záznamom, máte zákonné právo zaregistrovať sa ako poškodený účastník konania (benadeelde persoon/personne lésée). Vyhlásenie, že ste poškodený účastník konania, môžete predložiť policajnému úradníkovi, ktorý vyhotovil úradný záznam, sekretariátu prokuratúry, na policajnej stanici alebo odoslaním doporučeného listu sekretariátu prokuratúry, a to buď osobne, alebo prostredníctvom advokáta. Vzor tohto vyhlásenia dostanete spolu s dokumentom potvrdzujúcim vyhotovenie záznamu.

Ako poškodený účastník konania budete dostávať písomné informácie o rozhodnutiach prokurátora (napríklad rozhodnutie o zastavení konania a jeho dôvody alebo rozhodnutie o začatí súdneho vyšetrovania) a o dátume prípadného konania na príslušnom súde. Budete mať aj právo pridať do spisu dokumenty, ktoré považujete za užitočné. Navyše budete mať aj právo požiadať o nahliadnutie do spisu a získať jeho kópiu.

Ak si chcete uplatniť nárok na náhradu škody alebo získať ďalšie práva, musíte si uplatniť nárok ako občiansky účastník trestného konania1 (burgerlijke partij/partie civile). Môžete to urobiť predložením príslušného výslovného vyhlásenia osobne alebo prostredníctvom svojho advokáta v ktorejkoľvek fáze konania. Ako občiansky účastník konania môžete požiadať aj o nahliadnutie do spisu a získať jeho kópiu, požiadať o dodatočné vyšetrovacie úkony, uplatniť si nárok na náhradu škody, podať odvolanie proti prijatým rozhodnutiam a dostávať informácie o väzbe páchateľa.

Ako občiansky účastník trestného konania alebo poškodený účastník konania budete mať právo byť pri kontakte s orgánmi zastúpený advokátom. Vyšetrovanie je v Belgicku dôverné, takže nie je možné, aby ste sa na ňom zúčastnili (napríklad na výsluchu podozrivého), s výnimkou návštevy miesta činu s cieľom vykonať rekonštrukciu. V takom prípade občiansky účastník konania môže byť prítomný.

Nemáte povinnosť sami dokazovať existenciu trestného činu ani vinu páchateľa.

V tejto fáze trestného konania nie je možné nahradiť vašu stratu alebo škodu.

Po poslaní úradného záznamu prokuratúre a začatí trestného stíhania už nemôžete zastaviť trestné konanie. Platí to aj v prípade, že trestný čin možno stíhať len po oznámení obeťou, čo je napríklad prípad prenasledovania.

Aké sú moje práva ako svedka?

Počas vyšetrovania budete s najväčšou pravdepodobnosťou vypočutý ako svedok (getuige/témoin).

Ak sa ako svedok cítite ohrozený (ako aj členovia vašej rodiny a príbuzní), môžete za určitých okolností využiť tieto opatrenia na ochranu svedkov:

 • poradenstvo o preventívnych opatreniach a pomoc pri ich vykonávaní,
 • preventívne policajné hliadky,
 • záznam prichádzajúcich a odchádzajúcich telefónnych hovorov,
 • poskytnutie tajného telefónneho čísla alebo mobilného telefónu na účely núdzových hovorov a chráneného evidenčného čísla pre vaše auto,
 • fyzická ochrana a
 • presťahovanie na obdobie najviac 45 dní.

Vo veľmi výnimočných prípadoch, napríklad ak ste sa stali obeťou alebo svedkom trestného činu spáchaného zločineckou organizáciou alebo mimoriadne závažného trestného činu, ako je únos maloletého alebo vražda, a uvedené opatrenia nie sú dostatočné na zaistenie vašej bezpečnosti, môžu sa prijať osobitné ochranné opatrenia. Patria medzi ne:

 • presťahovanie na obdobie viac ako 45 dní a
 • zmena totožnosti.

Môžete si uplatniť nárok na náhradu všetkých cestovných a ubytovacích nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s vašou svedeckou výpoveďou v rámci vyšetrovania. Svedkovia môžu požiadať aj o poldennú náhradu za vymeškaný čas v práci. Tieto náklady sa hradia zo štátneho rozpočtu, ale v prípade, že obžalovaný bude uznaný vinným, bude ich musieť uhradiť on.

Ak vám bola poskytnutá ochrana alebo sa nezdržiavate v krajine, môžete byť vypočutý prostredníctvom videokonferencie alebo telekonferencie.

Som maloletý. Mám dodatočné práva?

Ak ste mladší ako 18 rokov a stali ste sa obeťou trestného činu, počas výsluchu máte tieto dodatočné práva:

 • môžete požiadať, aby vás sprevádzala dospelá osoba, ktorú si zvolíte, a
 • aby sa výsluch uskutočnil vo vhodnej miestnosti.

Aby sa predišlo viacnásobnému výsluchu, váš výsluch sa môže zaznamenať alebo nahrať ako videozáznam. Ak ste mladší ako 12 rokov, váš výsluch sa môže zaznamenať na video, ale musia vám to oznámiť vopred. Ak ste starší ako 12 rokov, váš výsluch sa môže zaznamenať na video, len ak s tým súhlasíte. Tieto výsluchy sa uskutočňujú v špeciálne vybavených miestnostiach.

Ak ste sa stali obeťou sexuálneho zneužívania, prostitúcie alebo pornografie, premlčacia doba, po uplynutí ktorej sa už trestný čin nemôže stíhať, začne plynúť až vtedy, keď dovŕšite vek 18 rokov.

Ak sa stanete obeťou trestného činu ako maloleté dieťa, polícia vás zároveň odkáže na špecializované centrum pre obete týrania detí.

Budete tiež chránený pred zverejnením svojej totožnosti v médiách, čo znamená, že bude zakázané publikovať alebo šíriť fotografie, obrázky alebo iné materiály, ktoré by mohli odhaliť vašu totožnosť.

Aké informácie môžem získať od polície alebo od organizácií na pomoc obetiam počas vyšetrovania trestného činu?

Polícia vám poskytne informácie o:

 • druhoch služieb alebo organizácií, na ktoré sa môžete obrátiť so žiadosťou o podporu,
 • postupoch, ktoré sa vykonajú po tom, ako ste vyhotovili záznam,
 • požiadavkách na získanie náhrady škody.

Tieto informácie vám môžu byť poskytnuté formou letákov, brožúr alebo ústnou formou. Brožúry sú dostupné v troch úradných jazykoch (v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandčine, vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzštine a v Odkaz sa zobrazí v novom oknenemčine). V praxi sa ústne informácie môžu poskytnúť aj v iných jazykoch (napr. v angličtine).

Je dôležité vedieť, že o vývoji vašej veci budete v niektorých prípadoch informovaný len vtedy, ak ste sa zaregistrovali ako poškodený účastník konania alebo ak ste si uplatnili nárok ako občiansky účastník trestného konania1. Platí to v týchto prípadoch:

 • rozhodnutie prokurátora zastaviť konanie a dôvod tohto rozhodnutia,
 • rozhodnutie prokurátora o postúpení veci vyšetrujúcemu sudcovi na účely súdneho vyšetrovania,
 • rozhodnutie prokurátora navrhnúť páchateľovi priateľskú dohodu alebo mediáciu a
 • dátum, kedy sa vaša vec dostane na súd,
 • ako poškodený účastník konania alebo občiansky účastník konania navyše budete mať aj právo požiadať o nahliadnutie do spisu a získať jeho kópiu. Táto požiadavka sa musí adresovať prokuratúre alebo vyšetrujúcemu sudcovi v priebehu vyšetrovania.

Zo spisu môžete vyhotovovať kópie, ale za každú kópiu budete musieť zaplatiť poplatok (približne 0,25 – 0,50 EUR za kópiu). Ak však vašu vec prejednáva porotný súd (hof van assisen/cour d'assises), kópie sa poskytujú bezplatne.

Môžem dostať právnu pomoc?

Ak na začiatku potrebujete poradiť, môžete požiadať o primárnu právnu pomoc (juridische eerstelijnsbijstand/aide juridique de première ligne), v rámci ktorej advokáti poskytujú bezplatné právne poradenstvo v určitom čase v určité dni. V prípade potreby vás môžu odkázať na špecializovanú službu alebo organizáciu. Konzultácie prebiehajú v budovách súdov, na zmierovacích súdoch (vredegerecht/justice de paix), v právnych centrách a na niektorých obecných úradoch atď. Právne centrum (justitiehuis/maison de justice) nájdete v každom súdnom okrese (ich kontaktné údaje sú k dispozícii vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzskom a v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom jazyku) alebo sa môžete obrátiť na jednu zo služieb na podporu obetí.

Ak potrebujete podrobné právne poradenstvo, pomoc a zastupovanie, musíte si najať advokáta. V závislosti od vášho príjmu môžu byť tieto služby úplne alebo čiastočne bezplatné, a to prostredníctvom systému sekundárnej právnej pomoci (juridische tweedelijnsbijstand/aide juridique de deuxième ligne). Na bezplatné právne zastúpenie majú vždy nárok niektoré kategórie osôb v osobitných situáciách, ako sú napríklad maloleté deti alebo osoby s duševným postihnutím.

Ak chcete požiadať o sekundárnu právnu pomoc, musíte sa obrátiť na úrad právnej pomoci (bureau voor juridische bijstand/bureau d’aide juridique) (údaje vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzskom a v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom jazyku), ktorý sa nachádza v každej budove súdu. Budete musieť predložiť dokumentáciu, ktorá preukazuje, že patríte do jednej z osobitných kategórií alebo že máte nízky čistý príjem. Úrad do štrnástich dní rozhodne, či vašu žiadosť schváli, a pošle vám kontaktné údaje vášho prideleného advokáta. Takisto je možné požiadať advokáta podľa vlastného výberu, či je ochotný pracovať v režime sekundárnej právnej pomoci. Ak s tým advokát súhlasí, obráti sa vo vašom mene na úrad a požiada o schválenie vašej žiadosti.

Ak sú vaše finančné prostriedky skromné, za určitých okolností môžete v rámci právnej pomoci (rechtsbijstand/assistance judiciaire) požiadať o oslobodenie od niektorých trov konania (napríklad od odmien súdneho úradníka a nákladov na kópie z knihy dôkazov). Na to, aby ste mohli využiť túto možnosť, musíte podať návrh na úrad pre bezplatnú právnu pomoc na trestnom súde, ktorý sa touto vecou zaoberá. Ak už ste občianskym účastníkom trestného konania, môžete tento návrh predložiť písomne alebo ústne na trestný súd, ktorý sa touto vecou zaoberá.

Zároveň odporúčame, aby ste dôkladne skontrolovali podmienky svojej poistky, či máte poistenie právnych výdavkov. Obráťte sa na svojho poisťovacieho makléra.

Ako môžem získať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Polícia zabezpečí vašu okamžitú bezpečnosť prijatím všeobecných bezpečnostných opatrení. Ak sa vzhľadom na výpoveď, ktorú ste podali alebo zamýšľate podať, cítite ohrozený a ste pripravený potvrdiť túto výpoveď na súde, ďalšiu ochranu vám môže poskytnúť Komisia na ochranu svedkov (Getuigenbeschermingscommissie/ Commission de protection des témoins). Ak sa prokurátor (v štandardnom vyšetrovaní) alebo vyšetrujúci sudca (v súdnom vyšetrovaní) domnieva, že potrebujete tieto ochranné opatrenia, pošle žiadosť Komisii na ochranu svedkov.

Ak ste sa stali obeťou znásilnenia alebo sexuálneho násilia, budete chránený pred zverejnením svojej totožnosti v médiách. Akékoľvek publikovanie alebo šírenie fotografií, obrázkov alebo iných dokumentov, ktoré môžu odhaliť vašu totožnosť, je trestný čin.

Ak ste sa stali obeťou domáceho násilia a máte strach vrátiť sa domov, polícia vám (a vašim deťom) poskytne bezpečné útočisko.

Môžete tiež požiadať policajného úradníka, aby vaše údaje neuviedol v úradnom zázname. Mali by ste však mať na pamäti, že polícia je povinná poskytnúť tieto informácie prokuratúre, ak o to požiada.

Len v prípade, že v dôsledku vašej výpovede sa vy alebo váš príbuzný môžete dostať do veľmi nebezpečnej situácie, vám vyšetrujúci sudca (polícia nemá v tejto veci žiadne právomoci) môže udeliť úplnú alebo čiastočnú anonymitu. Vyšetrujúci sudca sa často rozhodne udeliť anonymitu z vlastného podnetu, ale môžete o to požiadať aj sami. Ak vyšetrujúci sudca vašu žiadosť zamietne, proti tomuto rozhodnutiu sa nemôžete odvolať.

Čiastočná anonymita znamená, že vaša totožnosť sa neuvedie do úradného záznamu z vášho výsluchu. To je možné pri štandardnom i súdnom vyšetrovaní.

Úplná anonymita znamená, že vaša totožnosť sa zachová v tajnosti počas celého trestného konania. Je možná iba v prípade, ak:

 • prebieha súdne vyšetrovanie, ktoré vykonáva vyšetrujúci sudca,
 • poskytnutie čiastočnej anonymity nie je na vašu ochranu dostatočné,
 • domnievate sa, že výpoveďou spôsobíte sebe a svojim príbuzným ohrozenie a že by vás to mohlo odradiť od jej podania, a
 • trestného činu sa dopustila zločinecká organizácia alebo ide o závažný trestný čin (napr. únos maloletého dieťaťa alebo vražda).

Na aké služby a pomoc mám počas vyšetrovania trestného činu nárok?

Všetci zamestnanci policajného zboru a súdnych orgánov sú povinní poskytnúť vám všetky potrebné informácie a v prípade potreby vás odkázať na špecializované služby. Existujú rôzne špecializované služby, ktoré ponúkajú pomoc obetiam. Počas trestného konania a dokonca i po ňom môžete požiadať o tieto služby:

 • Polícia ponúka prvotné prijatie, praktickú pomoc, informácie, prípravu úradných záznamov a odkázanie na príslušné služby. Ak vám konajúci policajný úradník nedokáže poskytnúť optimálnu podporu (napr. v núdzovej alebo veľmi vážnej situácii), potrebnú podporu vám môže zabezpečiť špecializovaná služba polície na pomoc obetiam (politionele slachtofferbejegening/assistance policière aux victimes).
 • Úrad pre prijímanie obetí (slachtofferonthaal/accueil des victimes) v právnom centre vám môže poskytnúť špecializované informácie o vašej veci. Právne centrum sa nachádza v každom súdnom okrese (ich kontaktné údaje sú k dispozícii vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzskom a v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom jazyku). Tento úrad vám môže poskytnúť potrebnú podporu a pomoc počas celého súdneho konania. Ak to je potrebné, v závislosti od problému vás pracovníci úradu pre prijímanie obetí odkážu na ďalšie špecializované služby. Pracovníci úradu pre prijímanie obetí vám môžu poskytnúť podporu v emocionálne ťažkých chvíľach v priebehu konania a môžu vám pomôcť pri nahliadaní do vášho spisu, počas súdneho pojednávania, s predkladaním listinných dôkazov alebo počas rekonštrukcie trestného činu. Môžu vám takisto pomôcť vyhotoviť výpoveď obete na použitie v súvislosti s výkonom trestu.
 • Služby na pomoc obetiam (diensten slachtofferhulp/services d'assistance aux victimes) poskytujú ďalšiu pomoc na vysporiadanie sa s následkami trestného činu: emocionálnu a psychologickú podporu, informácie (o vašich právach, náhrade škody, súdnom konaní a dostupnosti bezplatnej právnej pomoci), ak aj pomoc s oslovovaním rôznych inštitúcií (napríklad poisťovní, polície, súdnych orgánov, advokátov, nemocníc atď.). Zvyčajne vás na tieto služby odkáže polícia alebo súdni asistenti, ale môžete ich osloviť aj sami.

Prístup ku všetkým týmto službám je bezplatný a úplne dobrovoľný.

Ak ste sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi, podporu vám môžu poskytnúť rôzne súkromné špecializované služby. Koordináciu a spoluprácu medzi týmito službami zabezpečuje Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrum pre rovnaké príležitosti a boj proti rasizmu (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding/Centre pour l’Egalité des chances et la lutte contre le racisme ). Ak získate ochranu ako obeť obchodovania s ľuďmi2, získate aj nárok na viaceré osobitné opatrenia týkajúce sa povolenia na pobyt a pracovného povolenia.

Môže vám byť poskytnutá lekárska pomoc, ak však nemáte platné zdravotné poistenie, možno budú od vás požadovať jej úhradu (môžete si však uplatniť nárok na náhradu týchto nákladov). Občania 27 členských štátov EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska môžu využiť Odkaz sa zobrazí v novom okneeurópsky preukaz zdravotného poistenia.

Existujú možnosti na dosiahnutie zmieru alebo začatie mediácie medzi páchateľom a mnou?

Mediácia je možná vo všetkých fázach trestného konania: v policajnej fáze (mediácia na úrovni polície), na úrovni obcí (mediácia v súvislosti so správnymi sankciami), na úrovni prokuratúry pred prijatím rozhodnutia o začatí trestného stíhania (mediácia v trestných veciach) a po rozhodnutí prokuratúry o začatí trestného stíhania (mediácia o náhrade). Mediácia o náhrade sa môže uskutočniť aj počas výkonu trestu a po jeho skončení.

Mediáciu možno využiť pri všetkých druhoch trestných činov. Prokurátor, vyšetrujúci sudca a sudca v konaní vás musia informovať o možnostiach mediácie. O mediáciu môžete požiadať aj sám.

Mediácia na úrovni polície (politionele schadebemiddeling/médiation policière) sa ponúka vo veciach drobných trestných činov (napr. grafiti, drobné krádeže a vandalizmus) na účely náhrady škody na majetku. Tento druh mediácie je k dispozícii v policajných okresoch Leuven, Mechelen a Brusel. Mediácia sa uskutočňuje pred poslaním úradného záznamu prokuratúre. Prokurátor je informovaný o výsledkoch mediácie, a ak sa dosiahla dohoda, prípad sa zvyčajne uzavrie.

Mediácia v súvislosti so správnymi sankciami3 sa uskutočňuje pred uložením správnej sankcie. Je povinná, ak je páchateľ mladší ako 16 rokov. Cieľom mediácie je najmä náhrada spôsobenej škody a vykonávajú ju úradníci miestnej samosprávy.

Mediáciu v trestných veciach (bemiddeling in strafzaken/médiation pénale) môže navrhnúť prokurátor, ak sa domnieva, že trestný čin možno potrestať maximálne dvoma rokmi odňatia slobody. Tento druh mediácie sa uskutočňuje pred prijatím rozhodnutia o stíhaní páchateľa a vykonávajú ju pracovníci právneho centra. Ak ste sa stali obeťou trestného činu, bude vás zaujímať najmä mediácia zameraná na náhradu vašej škody. Prokurátor môže navrhnúť prijatie jedného alebo viacerých dodatočných opatrení v súvislosti s páchateľom (psychologická liečba alebo terapia, kurz alebo poskytnutie určitých služieb). Ak páchateľ a obeť dosiahnu dohodu o náhrade škody a ak páchateľ splnil všetky uložené dodatočné opatrenia, trestné stíhanie sa zastaví (čo znamená, že prokurátor už nebude môcť podať vec na súd). Ak páchateľ nesplní podmienky, vec sa môže postúpiť súdu. Mediácia tohto druhu si vyžaduje vašu spoluprácu. Ak so spoluprácou nesúhlasíte, vaša vec sa vráti prokurátorovi, ktorý prijme nové rozhodnutie o tom, či sa začne trestné stíhanie alebo nie.

Mediácia o náhrade (herstelbemiddeling/médiation réparatrice) prebieha oddelene od trestného konania a nenahrádza ho. Súdne orgány sú preto naďalej zodpovedné za všetky rozhodnutia v súvislosti s trestným stíhaním, odsúdením a výkonom trestov. To vám však nebráni začať mediáciu kedykoľvek v priebehu konania, teda predtým, ako sa vec dostane na súd, v priebehu prejednávania veci na súde alebo po tom, ako sudca rozhodol o treste. O mediáciu môže požiadať každý, kto je priamo ovplyvnený trestnou vecou. To znamená, že o mediáciu môže požiadať nielen obeť alebo páchateľ, ale napríklad aj partner, člen rodiny alebo príbuzný. Mediáciu o náhrade vykonávajú dve mimovládne organizácie: Odkaz sa zobrazí v novom okneSuggnomè v regióne Flámsko a Odkaz sa zobrazí v novom okneMédiante vo Francúzskom spoločenstve Belgicka. Majú miestne zastúpenie v každom súdnom okrese. Dohoda dosiahnutá na základe mediácie o náhrade je dôverná a pošle sa súdu len so súhlasom oboch účastníkov. Súd musí v rozsudku spomenúť mediáciu o náhrade, ale nemusí vziať do úvahy dosiahnutú dohodu.

Mediácia je dostupná aj vo veciach mladistvých, pričom mediácia o náhrade je možná na úrovni prokuratúry i na úrovni samotných súdov pre mladistvých. Skupinovú konferenciu [herstelgericht groepsoverleg (hergo)/concertation restauratrice en groupe] môže nariadiť len súd pre mladistvých. Sudca by mal uprednostňovať mediáciu (pred odsúdením mladistvého páchateľa) a mal by o tejto možnosti informovať účastníkov sporu. Ak mediácia o náhrade vedie k dohode medzi obeťou a páchateľom, sudca spravidla musí túto dohodu schváliť. Sudca nemôže zmeniť obsah dohody, ale môže ju odmietnuť schváliť, ak jej obsah jednoznačne predstavuje určité ohrozenie verejnej bezpečnosti. Mediáciu a skupinové konferencie uskutočňujú miestne mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti pomoci mladistvým.

Ako bude môj prípad pokračovať po ukončení vyšetrovania?

Rozhodnutia prijaté na konci vyšetrovania sa líšia v závislosti od toho, či ide o súdne alebo štandardné vyšetrovanie.

Pri štandardnom vyšetrovaní sa prokurátor môže rozhodnúť:

 • uzavrieť prípad,
 • navrhnúť páchateľovi priateľskú dohodu (minnelijke schikking/résolution à l’aimable) – ak páchateľ prijme návrh a nahradí vám škodu, vec sa uzavrie,
 • navrhnúť mediáciu v trestných veciach (bemiddeling in strafzaken/médiation dans les affaires pénales),
 • postúpiť vašu vec súdu.

Ako poškodený účastník konania alebo občiansky účastník trestného konania budete informovaný o rozhodnutí prokurátora.

Ak sa uskutoční súdne vyšetrovanie, vyšetrujúci sudca musí spis postúpiť komore súdu pre predbežné konania (raadkamer/chambre du conseil). Súdne pojednávania v komore pre predbežné konania sú neverejné: tlač a verejnosť nesmú byť prítomné. Vy a váš advokát môžete byť prítomní, ale vaši priatelia a rodina sa nemôžu zúčastniť. Komora pre predbežné konania sa môže rozhodnúť:

 • zastaviť konanie, ak sa domnieva, že nie je k dispozícii dostatok dôkazov proti žalovanému alebo že nebol spáchaný žiadny trestný čin,
 • postúpiť vec súdu, ak sa domnieva, že je k dispozícii dostatok dôkazov na postavenie žalovaného pred súd,
 • zveriť páchateľa špecializovanej psychiatrickej liečebni, ak je duševne chorý alebo ak je vo vážnom stave duševnej nespôsobilosti, ktorá mu znemožňuje ovládať jeho konanie – žalovaný môže v takom prípade požiadať o verejné pojednávanie,
 • odložiť rozsudok: komora pre predbežné konania sa môže rozhodnúť odložiť rozsudok len vtedy, keď páchateľ v minulosti nebol odsúdený na trest odňatia slobody dlhší ako šesť mesiacov. V takom prípade stanoví podmienečný trest nie dlhší ako päť rokov, počas ktorého musí páchateľ splniť viacero podmienok. Ak sa páchateľ počas výkonu podmienečného trestu dopustí ďalšieho trestného činu alebo nesplní podmienky, súd sa môže rozhodnúť vec znova otvoriť.

Ak sa komora pre predbežné konania rozhodne zveriť páchateľa psychiatrickej liečebni alebo odložiť rozsudok, jej rozhodnutie sa považuje za rovnocenné plnohodnotnému rozsudku trestného súdu a bude mať vplyv aj na váš občiansky nárok na náhradu škody.

Ako poškodený účastník konania alebo občiansky účastník trestného konania1 budete informovaný o dátume pojednávania. Aj v prípade, že sa vaša vec postúpi trestnému súdu, budete informovaný o dátume pojednávania.

Môžem sa odvolať v prípade, ak bol môj prípad uzavretý bez toho, aby sa dostal na súd?

Proti rozhodnutiu prokurátora zastaviť konanie nie je možné podať odvolanie. V závislosti od skutočností a okolností veci a dôvodov na jeho zastavenie môže byť stále možné uplatniť si nárok na náhradu škody na trestných súdoch (popri konaniach na občianskych súdoch):

 • Ak ide menej závažný trestný čin (contravention/overtreding) alebo stredne závažný trestný čin (délit/wanbedrijf), je možné predvolať páchateľa na súd priamo. Na tieto účely musíte požiadať súdneho úradníka, aby páchateľovi doručil predvolanie.
 • Môžete takisto podať trestné oznámenie vyšetrujúcemu sudcovi a uplatniť si nárok ako občiansky účastník trestného konania1. Sudca je potom povinný začať súdne vyšetrovanie. Na tieto účely musíte pred vyšetrujúcim sudcom výslovne vyhlásiť, že si uplatňujete nárok ako občiansky účastník trestného konania. Môžete to urobiť ústne alebo písomne. Vyšetrujúci sudca spíše úradný záznam potvrdzujúci, že ste občiansky účastník konania. Mali by ste vedieť, že v takom prípade od vás vyšetrujúci sudca môže požadovať zloženie záruky na pokrytie trov konania. Výšku tejto platby stanoví sudca. Takisto by ste mali vedieť, že komora súdu pre predbežné konania sa na konci vyšetrovania môže rozhodnúť nepostúpiť vec na konanie pred súdom, ak napríklad neexistuje dostatok dôkazov proti žalovanému. Počas konania musíte potvrdiť svoje postavenie občianskeho účastníka konania.

Ako občiansky účastník trestného konania nemôžete páchateľa priamo predvolať na súd ani podať trestné oznámenie, ak je páchateľ maloleté dieťa.

Ako občiansky účastník trestného konania1 môžete podať odvolanie proti všetkým rozhodnutiam komory pre predbežné konania vrátane rozhodnutí nestíhať žalovaného, a to vyšetrovacej komore odvolacieho súdu (Kamer van inbeschuldigingstelling/Chambre des mises en accusation). Proti rozhodnutiu vyšetrovacej komory sa nemôžete odvolať ani nemôžete následne sám predvolať páchateľa na súd.

Ak komora pre predbežné konania prijme rozhodnutie o náhrade škody (podľa ktorého sa páchateľ zverí psychiatrickej liečebni alebo sa rozsudok odloží), môžete sa odvolať v súvislosti s priznanou náhradou škody, ale nie proti trestnému rozsudku. Do pätnástich dní (alebo do troch dní, ak je páchateľ vo vyšetrovacej väzbe) sa musíte odvolať na registratúre súdu. Vyšetrovacia komora odvolacieho súdu potom preskúma váš nárok na náhradu škody.

Ak ste sa z akéhokoľvek dôvodu nezúčastnili na trestnom konaní, môžete si nárok uplatniť na občianskych súdoch. Túto možno máte aj vtedy, keď sa prokuratúra rozhodne nepokračovať v trestnoprávnej veci. Občianskoprávny nárok si pred občianskym súdom uplatníte tak, že predvoláte osobu, ktorá spôsobila škodu, okrem prípadov, keď sú všetci účastníci konania ochotní dostaviť sa dobrovoľne. Ak je do veci zapojená aj poisťovňa (napríklad po dopravnej nehode), môžete ju takisto predvolať. Konanie na občianskom súde sa podstatne líši od trestného konania. Ak si chcete uplatniť nárok na občianskom súde (burgerlijke rechtbank/tribunal civil) (napríklad ak ste sa nezúčastnili na trestnom konaní alebo ak bola vaša vec uzavretá), musíte byť pripravený preukázať, že bolo spáchané protiprávne konanie. Ak prebieha trestné konanie, občiansky súd musí pozastaviť konanie, ktoré na ňom prebieha, až kým trestný súd nevydá rozsudok. Občiansky súd je viazaný zisteniami v trestnoprávnej veci. Pri uplatnení nároku na občianskom súde sa takisto musia platiť trovy.

Som cudzinec. Akým spôsobom sú chránené moje práva a záujmy?

Ako cudzinec máte všetky práva vysvetlené vyššie. Budete mať aj určité ďalšie nároky, ktoré vám uľahčia účasť na trestnom konaní.

Ak neovládate úradný jazyk daného miesta, máte právo požiadať o bezplatné pridelenie tlmočníka. Svoju výpoveď môžete napísať aj sám (alebo požiadať policajného úradníka, aby ju napísal vo vašom materinskom jazyku). Ak sa nezdržiavate v krajine, prokurátor alebo vyšetrujúci sudca vás môže vypočuť prostredníctvom videokonferencie alebo telekonferencie.

Ak ste žiadateľom o azyl, máte automatické právo požiadať o bezplatné pridelenie advokáta v rámci systému druhotnej právnej pomoci.

Ďalšie informácie

 • Obežník Zboru generálnych prokurátorov COL 5/2009 o používaní jednotných potvrdení o podaní trestného oznámenia, pokynoch na ich odovzdanie políciou a úprave obežníka COL 8/2005, revidovaná verzia z 20. decembra 2012
 • Obežník z 26. septembra 2008 o zavedení multidisciplinárnej spolupráce týkajúcej sa obetí obchodovania s ľuďmi a/alebo obetí závažných foriem pašovania ľudí – v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom jazyku
 • Obežník COL 16/2012 z 12. novembra 2012 – spoločný obežník ministerstva spravodlivosti, ministerstva vnútra a Zboru generálnych prokurátorov o prijímaní obetí prokuratúrami a súdmi
 • Obežník COL 17/2012 z 12. novembra 2012 – spoločný obežník ministerstva spravodlivosti, ministerstva vnútra a Zboru generálnych prokurátorov o úctivom zaobchádzaní so zosnulými, oznámení o úmrtí, úctivom odchode z miesta činu a jeho vyčistení vo veciach, do ktorých sú zapojené súdne orgány
 • Obežník COL 18/2012 z 12. decembra 2012 – spoločný obežník ministerstva spravodlivosti, ministerstva vnútra a Zboru generálnych prokurátorov o dočasnom zákaze vstupu do domu v prípade domáceho násilia
 • Kráľovský dekrét z 18. decembra 2003 o podmienkach čiastočne alebo úplne bezplatnej sekundárnej právnej pomoci a podpory – v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom jazyku
 • Kráľovský dekrét zo 16. mája 2004 o boji proti obchodovaniu s ľuďmi a pašovaniu ľudí – v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom jazyku
 • Kráľovský dekrét z 13. júna 1999 o organizácii oddelenia pre právnické centrá ministerstva spravodlivosti – v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom a vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzskom jazyku
 • Kráľovský dekrét z 28. decembra 1950, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá zákonných trov v trestnoprávnych veciach
 • Dohoda o spolupráci zo 7. apríla 1998 medzi štátom a flámskym spoločenstvom o starostlivosti o obete – v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom jazyku
 • Protokolárna dohoda z 5. júna 2009 medzi štátom, flámskym spoločenstvom, francúzskym spoločenstvom, Výborom francúzskeho spoločenstva a Spoločným výborom spoločenstiev pre starostlivosť o obete – v holandskom a vo francúzskom jazyku
 • Protokolárna dohoda z 5. júna 2009 medzi štátom, flámskym spoločenstvom a regiónom Valónsko o starostlivosti o obete – v holandskom a vo francúzskom jazyku
 • Protokolárna dohoda z 5. júna 2009 medzi štátom a nemecky hovoriacim spoločenstvom o starostlivosti o obete – v holandskom, vo francúzskom a v nemeckom jazyku
1. Občiansky účastník trestného konania

Kedykoľvek počas trestného konania si môžete uplatniť občianskoprávny nárok na trestnom súde, aj keď ste nepodali trestné oznámenie na polícii. Okrem bežných práv obete máte ako občiansky účastník trestného konania aj tieto práva:

požadovať náhradu škody,
byť vypočutý na súde,
získať náhradu trov na konci konania,
požiadať počas súdneho konania o tlmočníka,
ak je vaša občianskoprávna žaloba uznaná ako prípustná a dostatočne podložená, získate aj ďalšie práva v trestnom konaní bez toho, aby ste museli súdu podať návrh na uznanie za obeť v súvislosti s výkonom trestu.
Ak už prokuratúra začala konanie, môžete sa zaregistrovať ako občiansky účastník trestného konania prostredníctvom výslovného vyhlásenia. Môžete to urobiť v ktorejkoľvek fáze vyšetrovania a samotného konania, ale už nie vo fáze odvolania. Ak ide o menej závažný trestný čin (contravention/overtreding) alebo stredne závažný trestný čin (délit/wanbedrijf), občianskoprávny nárok si môžete uplatniť u vyšetrovacieho sudcu, ktorý je potom povinný začať trestné vyšetrovanie. Majte na pamäti, že na konci vyšetrovania môže komora pre predbežné konania stále rozhodnúť, že neexistujú dostatočné dôkazy na postavenie údajného páchateľa pred súd.
Ak chcete získať náhradu škody, musíte preukázať škodu, ktorú ste utrpeli. Súd posúdi prípustnosť vášho návrhu a buď ho prijme, alebo zamietne.
Ako občiansky účastník trestného konania máte nárok na predloženie veci vyšetrovacej komore odvolacieho súdu, ak trestné vyšetrovanie stále prebieha jeden rok od svojho začiatku. Táto možnosť vám dáva nepriamu kontrolu nad pokrokom vo vyšetrovaní.
2. Ochrana obete obchodovania s ľuďmi
Od začiatku 90. rokov 20. storočia Belgicko ponúka obetiam obchodovania s ľuďmi systém statusu rezidenta. Na status „obeť obchodovania s ľuďmi“ majú nárok tieto kategórie obetí:
obete obchodovania s ľuďmi (napr. obchodovania s ľuďmi na účely rôznych foriem sexuálneho vykorisťovania, žobrania, hospodárskeho vykorisťovania, odobratia orgánov, núteného páchania trestných činov),
obete pašovania ľudí (teda pomoci pri nelegálnej migrácii na účely vytvárania zisku), ak existujú priťažujúce okolnosti. Na tento status majú nárok obete násilia alebo obete, ktorých život je v ohrození.
Na základe uznania ako obete obchodovania s ľuďmi máte nárok na osobitné opatrenia týkajúce sa povolenia na pobyt a pracovného povolenia, ak:
prerušíte kontakt s podozrivými páchateľmi,
prijmete povinnú pomoc, ktorú ponúka schválené stredisko špecializujúce sa na zabezpečovanie prijímacích zariadení a podporu osôb, s ktorými sa obchodovalo,
spolupracujete so súdnymi orgánmi podaním výpovede alebo trestného oznámenia.
3. Správne sankcie
Správne sankcie ukladajú miestne samosprávy a nie sú trestnými sankciami. Miestne samosprávy majú právomoc potrestať niektoré drobné trestné činy a priestupky prostredníctvom správnych sankcií (pokuty, zatvorenie budov alebo priestorov, pozastavenie povolení alebo licencií). Obec môže uložiť tieto sankcie za porušenie svojich predpisov, určité formy vandalizmu atď. Stíhanie nezávisí priamo od prokurátora.
Posledná aktualizácia: 18/12/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

2 – MOJE PRÁVA POČAS SÚDNEHO KONANIA

Ako sa môžem zúčastniť na súdnom procese?

Aké mám práva ako svedok?

Som maloletý. Mám osobitné práva?

Môžem dostať právnu pomoc?

Ako môžem získať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Ako mám požiadať o náhradu škody od páchateľa alebo dosiahnuť odškodnenie od štátu?

Aké sú možnosti dosiahnuť zmier/dohodu alebo začať mediáciu medzi mnou a páchateľom?

Som cudzinec. Ako sú chránené moje práva a záujmy?

Viac informácií

Ako sa môžem zúčastniť na súdnom procese?

Ako poškodený účastník konania alebo občiansky účastník trestného konania1 (partie civile/burgerljke partij) budete písomne informovaný o dátume pojednávania veci na súde. Ak ste to ešte neurobili, môžete si v tejto fáze ešte stále uplatniť občianskoprávny nárok na trestnom súde. Môžete to urobiť kedykoľvek, kým nebudú predložené záverečné návrhy. Ak nemáte právne zastúpenie a chcete si počas pojednávania trestnej veci uplatniť občianskoprávny nárok, musíte:

 • prísť načas,
 • ohlásiť sa súdnemu úradníkovi (huissier de justice/zittingsdeurwachter) a overiť si, že ste v správnej súdnej sieni,
 • pristúpiť k predsedajúcemu sudcovi, keď nahlas prečíta meno obvineného, voči ktorému si chcete uplatniť nárok na náhradu škody,
 • predložiť sudcovi svoj nárok spolu so všetkými potrebnými dokumentmi potvrdzujúcimi škodu, ktorú ste utrpeli,
 • odovzdať kópiu nároku advokátovi obvineného,
 • ponechať si originály dokumentov pre seba,
 • predsedajúci sudca vás môže požiadať o ďalšie informácie a následne oficiálne zaznamená váš nárok na náhradu škody.

Zasadnutia súdu sú zvyčajne otvorené pre širokú verejnosť. To znamená, že na konaní sa môže zúčastniť každá osoba staršia ako 14 rokov. V súdnej sieni teda môžu byť prítomní vaši priatelia, susedia a rodina, zástupcovia tlače a akékoľvek iné zainteresované osoby. Pojednávania sú neverejné len vo výnimočných prípadoch (napr. sexuálne trestné činy). To znamená, že zástupcovia verejnosti a médií nesmú byť prítomní v súdnej sieni. Môžete požiadať sudcu, aby pojednávanie bolo neverejné. Zákon to výslovne povoľuje v prípade obetí niektorých druhov sexuálnych trestných činov, napríklad znásilnenia alebo sexuálneho násilia. Súd môže nariadiť neverejné pojednávanie aj v záujme maloletého dieťaťa alebo na účely ochrany súkromia účastníkov konania. Sudca však vždy vydá rozsudok na verejnom pojednávaní.

Ak chcete prostredníctvom trestného súdu získať náhradu škody (uplatnením občianskoprávneho nároku v trestnom konaní), musíte preukázať škodu, ktorú ste utrpeli. Sudca na konci konania posúdi váš občianskoprávny nárok. Na súdnom konaní musíte byť zastúpený. Ak sa chcete vyhnúť priamemu kontaktu s obžalovaným, na konaní sa vo vašom mene môže zúčastniť váš advokát (nie je možné odmietnuť prítomnosť obžalovaného v súdnej sieni). Osobne sa musíte dostaviť len vtedy, keď ste predvolaný ako svedok.

Nemôžete svoju vec riešiť samostatne s prokurátorom.

Aké mám práva ako svedok?

Ak ste v priebehu vyšetrovania podali výpoveď, automaticky to neznamená, že ju budete musieť potvrdiť na súde. Výnimkou je prípad, keď sa vašou vecou zaoberá porotný súd2 (cour d'assises/hof van assisen).

Ak vás však vyzvali, aby ste sa dostavili osobne, a bola vám poskytnutá ochrana alebo sa nezdržiavate v krajine, môžete odpovedať na otázky prostredníctvom videokonferencie alebo telekonferencie. Ak to je potrebné, váš hlas môžu upraviť a vašu tvár skryť.

Ako svedok máte nárok na náhradu, ktorá sa skladá z pevnej sumy (príspevok na účasť) a náhrady na kilometer (príspevok na dopravu). Ak chcete získať túto náhradu, musíte sa obrátiť na register (greffe/griffie) súdu, na ktorý ste sa dostavili ako svedok, a predložiť predvolanie, ktoré ste dostali od súdneho úradníka, a doklad totožnosti. Náhradu môžete od registra získať ihneď počas úradných hodín.

Som maloletý. Mám osobitné práva?

Ako maloletý budete chránený pred zverejnením totožnosti. Akékoľvek publikovanie alebo šírenie fotografií, obrázkov alebo iných dokumentov, ktoré môžu odhaliť vašu totožnosť, je trestný čin.

Ak ste boli vypočúvaný audiovizuálnymi prostriedkami, už sa nemusíte dostaviť osobne, pokiaľ sudca nerozhodne, že to je nutné na zistenie skutkového stavu. V takom prípade vám sudca musí nariadiť, aby ste sa dostavili osobne, a musí uviesť dôvody tohto rozhodnutia. Môžete však požiadať sudcu, aby pojednávanie bolo neverejné. Zákon to výslovne povoľuje v prípade, že ste sa stali obeťou niektorých druhov sexuálnych trestných činov, napríklad znásilnenia alebo sexuálneho násilia. Súd môže nariadiť neverejné pojednávanie aj v záujme maloletého alebo na účely ochrany súkromia účastníkov konania.

Môžem dostať právnu pomoc?

Ak ste si uplatnili občianskoprávny nárok ako občiansky účastník trestného konania, môžete si vybrať, či sa na pojednávanie dostavíte osobne, alebo sa rozhodnete pre právne zastúpenie.

Prvotné právne poradenstvo vám môže poskytnúť tím primárnej právnej pomoci (aide juridique de première ligne/juridische eerstelijnsbijstand), ktorého advokáti poskytujú bezplatné poradenstvo v určitom čase v určité dni a podľa potreby vás môžu odkázať na špecializované služby. Konzultácie prebiehajú v budovách súdov, na zmierovacích súdoch, v právnych centrách, na obecných úradoch atď. Právne centrá (maisons de justice/justitiehuizen) nájdete v každom súdnom okrese (ich kontaktné údaje sú k dispozícii vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzskom alebo v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom jazyku) alebo sa môžete obrátiť na službu na pomoc obetiam.

Ak potrebujete podrobné právne poradenstvo, pomoc a zastupovanie, musíte si najať advokáta. V závislosti od vášho príjmu sa celá táto pomoc alebo jej časť môže poskytovať bezplatne v rámci opatrení sekundárnej právnej pomoci. Na bezplatné právne zastúpenie majú vždy nárok niektoré kategórie osôb v osobitných situáciách, ako sú napríklad maloletí alebo osoby s duševným postihnutím.

Ak chcete požiadať o sekundárnu pomoc, musíte sa obrátiť na Odkaz sa zobrazí v novom okneúrad právnej pomoci (Bureau d'Aide Juridique/Bureau voor Juridische Bijstand), ktorý sa nachádza v každej budove súdu. Budete musieť predložiť dokumentáciu, ktorá preukazuje, že patríte do jednej z osobitných kategórií alebo že máte nízky čistý príjem. Úrad do štrnástich dní rozhodne, či vašu žiadosť schváli, a pošle vám kontaktné údaje vášho prideleného advokáta. Takisto je možné požiadať advokáta podľa vlastného výberu, či je ochotný pracovať v režime sekundárnej právnej pomoci. Ak s tým advokát súhlasí, obráti sa vo vašom mene na úrad a požiada o schválenie vašej žiadosti.

Ak sú vaše finančné prostriedky skromné, za určitých okolností môžete v rámci právnej pomoci požiadať o oslobodenie od niektorých trov konania (napríklad od odmien súdneho úradníka a nákladov na kópie z knihy dôkazov). Na to, aby ste mohli využiť túto možnosť, musíte podať návrh na úrad právnej pomoci na trestnom súde, ktorý sa zaoberá vašou vecou. Ak už ste občianskym účastníkom trestného konania (pozri ďalej), môžete tento návrh predložiť písomne alebo ústne na trestný súd, ktorý sa zaoberá touto vec.

Zároveň odporúčame, aby ste dôkladne skontrolovali podmienky svojej poistky, či máte poistenie právnych výdavkov. Obráťte sa na svojho poisťovacieho makléra.

V priebehu súdneho konania vám môžu pomôcť pracovníci právneho centra alebo služby na pomoc obetiam.

Ako môžem získať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Ak sa v priebehu trestného konania ocitnete v ohrození a prokurátor vám udelil čiastočnú alebo úplnú anonymitu počas vyšetrovacej fázy, môžete v priebehu konania odpovedať na otázky prostredníctvom telekonferencie alebo videokonferencie. Ak to je potrebné, váš hlas môžu upraviť a vašu tvár skryť.

Ak sa máte dostaviť na súd ako svedok a počas vyšetrovania ste neposkytli dôkazy, sudca môže nariadiť, aby sa vaša totožnosť neuviedla do zápisnice z pojednávania.

Ak ste sa stali obeťou znásilnenia alebo sexuálneho násilia, budete chránený pred zverejnením svojej totožnosti v médiách. Akékoľvek publikovanie alebo šírenie fotografií, obrázkov alebo iných dokumentov, ktoré môžu odhaliť vašu totožnosť, je trestný čin.

Ak obvinený nie je vo vyšetrovacej väzbe a obávate sa možnosti priameho kontaktu s ním pred začiatkom pojednávania, mali by ste sa obrátiť na pracovníkov právneho centra. Niektoré budovy súdov majú oddelené čakárne pre obete, aby sa zabránilo takému kontaktu.

Ako mám požiadať o náhradu škody od páchateľa alebo dosiahnuť odškodnenie od štátu?

Ak chcete požiadať o finančnú náhradu v trestnom konaní, musíte si uplatniť občianskoprávny nárok v trestnom konaní. Váš nárok môže obsahovať všetky druhy škôd, napríklad fyzickú ujmu na zdraví a súvisiace náklady na lekársku starostlivosť, náhradu morálnej ujmy, materiálnych škôd (napr. straty príjmov, opakovania školského roka, straty zamestnania a poškodenia vozidla alebo odevu), výdavkov na pohreb atď.

Ak je páchateľ uznaný vinným, trestný súd rozhodne o vašom občianskoprávnom nároku a stanoví, či máte nárok na náhradu škody. Potom súd preskúma obsah nároku na náhradu škody.

Ak ste sa z akéhokoľvek dôvodu nezúčastnili na trestnom konaní, môžete si nárok uplatniť na občianskych súdoch. Túto možno máte aj vtedy, keď sa prokuratúra rozhodne nepokračovať v trestnoprávnej veci. Občianskoprávny nárok si pred občianskym súdom uplatníte tak, že predvoláte osobu, ktorá spôsobila škodu, okrem prípadov, keď sú všetci účastníci konania ochotní dostaviť sa dobrovoľne. Ak je do veci zapojená aj poisťovňa (napríklad po dopravnej nehode), môžete ju takisto predvolať. Konanie na občianskom súde sa podstatne líši od trestného konania. Napríklad musíte sám preukázať, že druhý účastník konania je zodpovedný za škodu, ktorá vám vznikla. Môžete to však urobiť tak, že predložíte kópie dôkazov z trestnoprávnej veci, a to aj v prípade, že konanie bolo prerušené. Ak prebieha trestné konanie, občiansky súd musí pozastaviť konanie, ktoré na ňom prebieha, až kým trestný súd nevydá rozsudok. Občiansky súd je viazaný zisteniami v trestnoprávnej veci. Majte na pamäti, že uplatnenie nároku na občianskom súde znamená aj nutnosť zaplatiť trovy.

Ďalším spôsobom, ako môžete získať náhradu škody od páchateľa, je situácia, keď prokurátor navrhne upustiť od podania obžaloby (priateľské urovnanie alebo mediácia v trestných veciach). Náhradu škody môžete od páchateľa získať aj prostredníctvom mediácie. Vo väčšine prípadov napríklad získate náhradu škody, ak prokurátor navrhne páchateľovi mediáciu v trestných veciach alebo priateľské urovnanie.

Nie vždy je možné požadovať od páchateľa náhradu škody (napríklad nemusí byť možné páchateľa identifikovať alebo zadržať) alebo vymôcť plnohodnotné odškodnenie od poisťovne. Ak ste sa stali obeťou úkladného násilného trestného činu, za určitých okolností môžete získať odškodnenie od štátu. Ďalšie informácie o možnom odškodnení od štátu nájdete na informačných stránkach európskej právnej siete o odškodnom pre obete v Belgicku (dostupné vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzskom, v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom, Odkaz sa zobrazí v novom oknenemeckomOdkaz sa zobrazí v novom okneanglickom jazyku, ako aj v ďalších jazykoch).

Ak je obžalovaný uznaný vinným, musí zaplatiť trovy vašej občianskoprávnej žaloby, ktoré budú zahŕňať podiel na odmene vášho advokáta. Súd určí príslušnú výšku odškodnenia pri vydávaní rozsudku v danej veci.

Ak sa konanie začalo na základe toho, že ste priamo predvolali obvineného alebo začali trestné konanie podaním trestného oznámenia spolu s občianskoprávnym nárokom, a obžalovaný sa následne uzná nevinným, súd vám môže nariadiť nahradiť celé trovy štátu a obžalovaného alebo ich určitú časť.

Aké sú možnosti dosiahnuť zmier/dohodu alebo začať mediáciu medzi mnou a páchateľom?

Kedykoľvek v priebehu konania môžete požiadať o mediáciu o náhrade (médiation réparatrice/herstelbemiddeling): predtým, ako sa vec dostane na súd, počas jej pojednávania na súde a po tom, čo súd rozhodne o treste. Mediácia o náhrade prebieha oddelene od trestného konania a nenahrádza ho. Súdne orgány sú preto naďalej zodpovedné za všetky rozhodnutia v súvislosti so stíhaním, odsúdením a výkonom trestov.

Mediáciu o náhrade nevykonáva štát, ale dve neziskové organizácie: Odkaz sa zobrazí v novom okneSuggnomè vo Flámsku a Odkaz sa zobrazí v novom okneMédiante vo Francúzskom spoločenstve Belgicka. Majú miestne zastúpenie v každom súdnom okrese.

Dohoda dosiahnutá na základe mediácie o náhrade je dôverná a pošle sa súdu len so súhlasom oboch účastníkov. Súd musí v rozsudku spomenúť mediáciu o náhrade, ale nemusí vziať do úvahy dosiahnutú dohodu.

Sudca súdu pre mladistvých môže vydať rozsudok nariaďujúci mediáciu o náhrade alebo skupinovú konferenciu (concertation restauratrice en groupe/hergo).

Som cudzinec Ako sú chránené moje práva a záujmy?

Ak ste občiansky účastník trestného konania1 alebo svedok, ale nehovoríte jazykom, ktorý sa používa v konaní, poskytne sa vám tlmočník. Právne dokumenty sa však nemôžu prekladať bezplatne.

Viac informácií

1. Občiansky účastník trestného konania
Kedykoľvek počas trestného konania si môžete uplatniť občianskoprávny nárok na trestnom súde, aj keď ste nepodali trestné oznámenie na polícii. Okrem bežných práv obete máte ako občiansky účastník trestného konania aj tieto práva:
 • požadovať náhradu škody,
 • byť vypočutý na súde,
 • získať náhradu trov na konci konania,
 • požiadať počas súdneho konania o tlmočníka,
 • ak je vaša občianskoprávna žaloba uznaná ako prípustná a dostatočne podložená, získate aj ďalšie práva v trestnom konaní bez toho, aby ste museli súdu podať návrh na uznanie za obeť v súvislosti s výkonom trestu.
Ak už prokuratúra začala konanie, môžete sa zaregistrovať ako občiansky účastník trestného konania prostredníctvom výslovného vyhlásenia. Môžete to urobiť v ktorejkoľvek fáze vyšetrovania a samotného konania pred súdom, ale už nie vo fáze odvolania. Ak ide o menej závažný trestný čin (contravention/overtreding) alebo stredne závažný trestný čin (délit/wanbedrijf), občianskoprávny nárok si môžete uplatniť u vyšetrovacieho sudcu, ktorý je potom povinný začať trestné vyšetrovanie. Majte na pamäti, že na konci vyšetrovania môže komora pre predbežné konania stále rozhodnúť, že neexistujú dostatočné dôkazy na postavenie údajného páchateľa pred súd.
Ak chcete získať náhradu škody, musíte preukázať škodu, ktorú ste utrpeli. Súd posúdi prípustnosť vášho návrhu a buď ho prijme, alebo zamietne.
Ako občiansky účastník trestného konania máte nárok na predloženie veci vyšetrovacej komore súdu, ak trestné vyšetrovanie stále prebieha jeden rok od svojho začiatku. Táto možnosť vám dáva nepriamu kontrolu nad pokrokom vo vyšetrovaní.

2. Porotný súd
Porotný súd (kontaktné údaje sú k dispozícii v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom a vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzskom jazyku) je dočasný trestný súd, ktorý možno zvolať v akejkoľvek provincii alebo v okrese Brusel. Porotné súdy sú oprávnené riešiť všetky závažné trestné činy (crimes/misdaden, teda vraždy a iné závažné trestné činy, ktoré sa trestajú odňatím slobody na päť rokov až doživotie), politické priestupky a porušenia tlačového zákona (s výnimkou trestných činov s rasistickým alebo xenofóbnym základom). Porotný súd sa na rozdiel od stáleho trestného súdu musí zriadiť pre každú novú vec. Jeho predsedom je sudca odvolacieho súdu. Predsedovi pomáhajú dvaja sudcovia prvostupňového súdu. Porota sa skladá z 12 členov širokej verejnosti, ktorí boli vybraní žrebom, pričom najviac dve tretiny prvotných členov môžu byť rovnakého pohlavia. Členovia poroty musia mať právo voliť a využívať plné občianske a politické práva, musia byť vo veku 28 až 65 rokov, musia vedieť čítať a písať a nesmeli byť v minulosti odsúdení za trestný čin na trest odňatia slobody v dĺžke viac ako štyri mesiace alebo na verejnoprospešné práce v dĺžke viac ako 60 hodín. Porota sama rozhodne, či je obžalovaný vinný alebo nevinný. Pri rozhodovaní o treste porota zasadá spolu s profesionálnymi sudcami. Proti rozsudku porotného súdu sa možno odvolať len v súvislosti s právnou otázkou na kasačnom súde.
Posledná aktualizácia: 18/12/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

3 – MOJE PRÁVA PO SKONČENÍ (PRVÉHO) SÚDNEHO KONANIA

Môžem sa odvolať proti odsudzujúcemu rozsudku alebo proti rozsudku, ktorým bol obžalovaný oslobodený spod obžaloby?

Je možné ďalšie odvolanie?

Aké práva mám po tom, ako rozsudok súdu nadobudne právoplatnosť?

Viac informácií

Môžem sa odvolať proti odsudzujúcemu rozsudku alebo proti rozsudku, ktorým bol obžalovaný oslobodený spod obžaloby?

Ako poškodený sa môžete odvolať vtedy, ak vám súd nepriznal vami požadované odškodnenie alebo ak považujete priznanú výšku za nedostatočnú. Nemôžete sa teda odvolať z dôvodu, že nesúhlasíte s uloženým trestom alebo s odňatím viny. To náleží iba prokurátorovi.

Rozhodujte sa rýchlo, keďže odvolanie musíte podať spravidla do 15 dní. Žiadosť je nutné podať v podateľni súdu, ktorý rozsudok vyniesol. Tu takisto môžete získať ďalšie vysvetlenie. Vec bude vyšším súdnym orgánom znovu vyšetrená a prejednaná. Bude vám oznámené miesto a dátum konania. Postup pri odvolaní je podobný postupu na prvom stupni. Nemusíte sa znovu prihlásiť ako poškodený. Nemôžete sa však prihlásiť ako poškodený až pri odvolaní.

Proti rozhodnutiam porotného súdu nemožno podávať opravné prostriedky, môžete však požiadať o preskúmanie rozhodnutia o vašom občianskoprávnom nároku kasačným súdom.

Je možné ďalšie odvolanie?

Proti rozhodnutím odvolacieho súdu nie je možný žiadny opravný prostriedok.

Proti rozhodnutiam porotného súdu nemožno podávať opravné prostriedky, môžete však požiadať o preskúmanie rozhodnutia o vašom občianskoprávnom nároku Odkaz sa zobrazí v novom oknekasačným súdom.

Kasačný súd však neskúma skutkovú podstatu veci a overuje iba to, či došlo k porušeniu procesných predpisov či k nesprávnemu použitiu alebo výkladu práva. Kasačný súd môže rozsudok iba potvrdiť, alebo zrušiť. Nemôže však danú vec preskúmať a vyniesť nový rozsudok. Ak kasačný súd zruší rozsudok, postúpi sa vec späť inému sudcovi na rovnakom stupni, ako je súdna inštancia, ktorej rozsudok sa zrušil. Rozhodnutie kasačného súdu nie je záväzné.

Aké práva mám po tom, ako rozsudok súdu nadobudne právoplatnosť?

Je dôležité vedieť, že obeť (s výnimkou poškodeného) nie je o rozsudku súdu automaticky informovaná. Ak ste sa vy alebo váš právny zástupca nezúčastnili na konaní, musíte sa sami obrátiť na justičné orgány alebo požiadať právnych asistentov, aby vás o rozsudku informovali.

Ako obeť môžete za určitých podmienok získať informácie alebo byť vypočutí vo vzťahu k rozhodnutiam týkajúcim sa výkonu trestu odňatia slobody, ako je dočasné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, tzv. „poloväzba“, elektronický dohľad, dočasné prepustenie na slobodu na účely vyhostenia z krajiny alebo na účely podmienečného prepustenia.

Ak ste sa na konaní zúčastnili ako poškodený a vaša občianskoprávna žaloba bola úspešná, môžete požiadať o informácie alebo byť vypočutý, ak je odsúdenému uložený alternatívny trest.

Ak ste sa na konaní nezúčastnili ako poškodený, môžete požiadať sudcu pre výkon trestu, aby ste byli uznaní ako obeť. Sudca pre výkon trestu rozhodne, či na tom máte priamy a legitímny záujem.

Za určitých podmienok máte ako obeť tieto práva:

 • získať informácie o rozhodnutiach týkajúcich sa výkonu uloženia alternatívneho trestu odsúdenému (vrátane prvého dočasného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, elektronického dohľadu, podmieneného prepustenia atď.),
 • navrhnúť osobitné podmienky, ktoré môžu byť páchateľovi uložené vo vašom záujme,
 • byť vypočutý so zreteľom na osobitné podmienky, ktoré môžu byť páchateľovi uložené vo vašom záujme.

Môžete napríklad:

 • požiadať súd pre výkon trestu o vypočutie vo vzťahu k možným podmienkam, ktoré môžu byť páchateľovi uložené, ak sa vydá rozhodnutie o elektronickom dohľade,
 • požiadať súd pre výkon trestu, aby vás informoval o rozhodnutí o podmienečnom prepustení,
 • požiadať o vyrozumenie v prípade, že minister spravodlivosti vydá rozhodnutie o dočasnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody.

Ak chcete využiť niektoré z týchto práv, musíte vyplniť a podpísať formulár vyhlásenia obete a postúpiť ho na podateľňu súdu pre výkon trestu alebo v právnom stredisku.

V rámci konania súdu pre výkon trestu vám môže byť k dispozícii alebo vás môže zastupovať váš právny zástupca. O pomoc môžete požiadať takisto niektoré z úradne uznaných združení, ako je napríklad Služba pre pomoc obetiam, alebo služba pre príjem obetí napríklad v prípade výsluchu na súde pre výkon trestu.

Viac informácií môžete získať od právneho strediska, služieb pre príjem obetí alebo od svojho právneho zástupcu.

Počas výkonu trestu (odňatia slobody) aj po ňom môžete stále využiť mediáciu.

Viac informácií

 • Zákon zo 17. mája 2006 o externom právnom postavení osôb odsúdených k trestu odňatia slobody a právach priznaných obetiam v rámci alternatívnych trestov – v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandčine.
Posledná aktualizácia: 18/12/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

4 – POMOC A PODPORA PRE OBETE TRESTNÝCH ČINOV

Miestna a federálna polícia

Federálna verejná služba spravodlivosti

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov

Strediská pre všeobecnú pomoc (CAW)

Združenie služieb na pomoc účastníkom konaní

Sociálno-psychologické centrum (SPZ)

Centrá detskej istoty

Združenie SOS služieb pre deti

Jugendhilfedienst  (JHD)

Miestna a federálna polícia

Miestna a federálna polícia spadajú do pôsobnosti ministerstva vnútra. Miestna polícia je zodpovedná za plnenie základných policajných úloh a vykonávanie svojej činnosti v zmysle filozofie „spolupráca medzi občanmi a políciou“. Federálna polícia je zodpovedná za špecializované policajné úlohy.

Miestna a federálna polícia:

 • prijíma obete zdvorilým a úctivým prístupom poskytuje obetiam trestných činov praktickou pomoc.
 • poskytuje praktickú pomoc obetiam trestnej činnosti, informácie a odporúčania na vhodné služby
 • pomáha správne upraviť úradnú správu s ohľadom na identitu obete a jej požiadavky na informovanie o ďalšom konaní,
 • v krátkom čase po podaní sťažnosti znovu kontaktuje obeť.

KONTAKTY:

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneibznet@ibz.fgov.be

Federálna verejná služba spravodlivosti

Federálna verejná služba spravodlivosti má tri oddelenia, ktoré sú zodpovedné za ochranu záujmov obetí: Generálne riaditeľstvo pre legislatívu, základné práva a slobody, Generálne riaditeľstvo pre justičné domy a Národné fórum pre politiku zameranú na obete.

Generálne riaditeľstvo pre legislatívu, základné práva a slobody je zodpovedné za:

 • prípravu a vyhotovenie nových právnych návrhov,
 • poskytovanie poradenstva ministrovi spravodlivosti a ďalším aktérom v danej oblasti, za prípravu odpovedí na parlamentné otázky a za účasť na medzinárodných rokovaniach,
 • úzku spoluprácu s ďalšími príslušnými útvarmi Federálnej verejnej služby, ako je Generálne riaditeľstvo pre justičné domy, alebo s inými externými subjektmi.

Generálne riaditeľstvo pre justičné domy

 • zahŕňa 28 justičných domov v každom súdnom okrese, ktoré sú v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti (Flámsko a Francúzske spoločenstvo Belgicka, každý z nich má 13 a Brusel 2, jeden francúzsky a jeden holandsky hovoriaci),
 • má v každom justičnom dome niekoľko právnych asistentov, ktorí sa špecializujú na prijatie obetí a tvoria Službu pre prijatie obetí.

KONTAKTY:

Federálna verejná služba spravodlivosti, webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://justitie.belgium.be

Kontaktné údaje právnych domov nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov bola zriadená zákonom z 1. augusta 1985. Zohráva dôležitú úlohu pri poskytovaní štátnej finančnej pomoci obetiam trestných činov.

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov:

 • umožňuje štátu, aby obetiam úmyselných násilných činov a v niektorých prípadoch aj ich rodinám poskytoval finančnú pomoc,
 • ďalej ustanovuje postup pri poskytovaní pomoci obetiam trestných činov, ktoré sa udiali v niektorej z členských krajín Európskej únie,
 • môže poskytnúť pomoc, aj keď je útočník neznámy alebo nie je zodpovedný za svoje činy,
 • nezahŕňa trestné činy v dôsledku nepozornosti alebo nedbanlivosti.

KONTAKTY:

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://justice.belgium.be/fr

Strediská pre všeobecnú pomoc (CAW)

Vo Flámsku a Bruseli existuje 11 stredísk pre všeobecnú pomoc, pričom všetky majú oddelenia pre pomoc obetiam.

Strediská pre všeobecnú pomoc:

 • sú prostredníctvom strediska Steunpunt Algemeen Welzijnswerk členom organizácie Victim Support Europe,
 • sú otvorené pre ľudí s otázkami a problémami,
 • poskytujú služby na pomoc obetiam v každom súdnom okrese vo Flámsku a Bruseli,
 • majú centrá psychosociálnej pomoci pre obete všetkých druhov trestných činov a ich príbuzných, pre príbuzných ľudí, ktorí spáchali samovraždu, pre obete katastrof alebo nešťastí a ich príbuzných, ako aj pre pozostalých obetí dopravných nehôd,
 • sú zodpovedné za poskytovanie informácií a poskytujú emocionálnu a praktickú pomoc obetiam trestných činov.

KONTAKTY:

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.archipel.be/

Kontaktné údaje všetkých 25 CAW nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Združenie služieb na pomoc účastníkom konaní

Združenie služieb na pomoc účastníkom konaní je organizáciou pôsobiacou vo Francúzskom spoločenstve Belgicka, ktorá ponúka pomoc nielen obetiam trestných činov, ale aj príklad väzňom a prepusteným väzňom.

Združenie služieb na pomoc účastníkom konaní:

 • má vo Francúzskom spoločenstve Belgicka päť miestnych oddelení (v každej provincii jedno),
 • je financované vládou Francúzskeho spoločenstva,
 • poskytuje psychologickú, lekársku a sociálnu pomoc obžalovaným, väzňom, páchateľom, obetiam a ich rodičom a/alebo ich príbuzným,
 • pozostáva z odborníkov, ktorí pracujú v multidisciplinárnych tímoch.

KONTAKTY:

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ulb.ac.be/

Kontaktné údaje miestnych oddelení Združenia služieb na pomoc účastníkom konania nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Sociálno-psychologické centrum (SPC)

SPC je organizácia pôsobiaca v nemecky hovoriacej časti krajiny, ktorá ponúka pomoc obetiam trestných činov.

Sociálno-psychologické centrum (SPC):

 • je mimovládna organizácia, ktorá pôsobí v nemecky hovoriacej časti Belgicka,
 • má pobočky v St. Vith a v Eupen,
 • ponúka individuálny prístup ku všetkým obetiam trestných činov prostredníctvom multidisciplinárneho tímu zloženého zo psychológov, terapeutov, sociálnych pracovníkov a psychiatra.

KONTAKTY:

SPZ Eupen: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo.eupen@spz.be

SPZ St. Vith: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ulb.ac.be/

Centrá detskej istoty

Centrá detskej istoty sú špecializované centrá zriadené flámskou vládou, ktoré majú svoj vlastný spôsob práce zameraný na bezpečnosť a blaho dieťaťa.

Centrá detskej istoty

 • sa nachádzajú v každej flámskej provincii a regióne hlavného mesta Brusel,
 • sú multidisciplinárne a plnia lekárske, psychologické / vzdelávacie a sociálne funkcie ako aj funkciu sekretariátu,
 • slúžia ako poradenské a asistenčné centrá v prípadoch zneužívania detí,
 • bezplatne poskytujú informácie o zneužívaní detí a pomoc,
 • môžu byť zapojené do akejkoľvek situácie, keď sa dieťa pasívnym alebo aktívnym spôsobom stane obeťou fyzického, psychického alebo sexuálneho násilia,
 • sú miestami pre nahlásenie akéhokoľvek prípadu zneužívania detí.

KONTAKTY:

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.kindinnood.org/

Kontaktné údaje centier detskej istoty nájdete  Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Združenie SOS služieb pre deti

Združenie SOS služieb pre deti pôsobí vo francúzsky hovoriacej časti krajiny a poskytuje pomoc obetiam detského zneužívania.

Tímy Združenia SOS služieb pre deti:

 • zabezpečujú prevenciu a starostlivosť v jednotlivých prípadoch zneužívania,
 • vykonávajú multidisciplinárne posúdenie situácie dieťaťa a jeho prostredia,
 • poskytujú zdravotnú, psychiatrickú, psychologickú a sociálnu pomoc pre dieťa a jeho rodinu,
 • aktívne šíria informácie z oblasti starostlivosti a prevencie situácií zneužívania.

KONTAKTY:

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.federationsosenfants.be/

Jugendhilfedienst (JHD)

JHD pôsobí v nemecky hovoriacej časti Belgicka a poskytuje odbornú pomoc pre maloleté obete trestných činov.

Centrá JHD:

 • slúžia ako poradenské a asistenčné centrá v prípadoch zneužívania detí,
 • ponúkajú pomoc deťom, dospievajúcim a ich rodičom v nemecky hovoriacej časti Belgicka,
 • ak je to nutné, postúpia prípad prokurátorovi alebo súdu pre mladistvých.

KONTAKTY:

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-300/537_read-3830/

Posledná aktualizácia: 18/12/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Práva obetí trestných činov v trestných konaniach - Česká republika

Za tzv. poškodeného (termín používaný pre obeť trestného činu v trestnom poriadku) budete považovaný, ak vám vznikla škoda v dôsledku konania, ktoré trestný zákon označuje za trestný čin. Škoda môže mať rôzne formy, napríklad poškodenie alebo odcudzenie veci. Ako poškodenému vám právny poriadok poskytuje určité práva pred, počas aj po skončení súdneho konania.

Trestné konanie v Českej republike začína preverovaním a vyšetrovaním. V tejto fáze sa vecou zaoberá polícia pod dohľadom prokurátora. Ak sa počas nej zhromaždilo dosť dôkazov nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, ktorý spáchala konkrétna osoba, prokurátor rozhodne o podaní obžaloby a vec tak bude postúpená súdu. Počas súdnej fázy trestného konania súd preskúma dôkazy a na ich základe rozhodne o tom, či obžalovaný je alebo nie je vinný. Ak rozhodne, že obžalovaný čin spáchal, uloží mu trest. V opačnom prípade ho oslobodí spod obžaloby. Trestné konanie môže pokračovať na základe odvolania na vyšší súd, pokiaľ ide o vašu žiadosť o náhradu škody.

V pozícii poškodeného sa do trestného konania môžete zapojiť v ktorejkoľvek fáze.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 - Náhrada škody

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 02/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Aké informácie môžem získať od príslušných orgánov (napr. polícia, prokuratúra) po tom, ako dôjde k trestnému činu, avšak ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Už pri prvom kontakte s políciou získate informácie, ktoré vám umožnia riadne uplatniť vaše práva. Konkrétne získate informácie:

 • o orgáne, ktorému môžete podať trestné oznámenie a obdržíte kontaktné údaje tohto orgánu,
 • o tom, na koho sa môžete obrátiť so žiadosťou o odbornú pomoc a za akých podmienok je poskytnutie odbornej pomoci bezplatné; získate takisto kontaktné údaje na odborníkov poskytujúcich pomoc,
 • o podmienkach, za ktorých máte nárok na opatrenia na zabezpečenie vašej bezpečnosti,
 • o tom, kde získate ďalšie informácie o prípade, v ktorom ste obeťou,
 • štádiách trestného konania a vašej úlohe v nich,
 • o orgáne, kde môžete požiadať o ďalšie informácie; získate takisto kontaktné údaje tohto orgánu,
 • o podmienkach, za ktorých máte nárok na finančnú pomoc,
 • o najbližších útulkoch, intervenčných centrách či iných podobných zariadeniach, na ktoré sa môžete obrátiť,
 • o najbližšom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, na ktorého sa môžete obrátiť,
 • o tom, ako sa domáhať nápravy, ak sú vaše práva porušené orgánom verejnej moci,
 • o opatreniach, ktoré môžete žiadať na ochranu svojich záujmov, ak máte bydlisko v inom členskom štáte EÚ,
 • o tom, aké ďalšie práva máte podľa zákona o obetiach trestných činov.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Máte zaručené rovnaké práva ako občania Českej republiky a osoby s pobytom v Českej republike. Ak prehlásite, že neovládate český jazyk, informácie o vašich právach sa vám poskytnú v jazyku, ktorému rozumiete alebo v úradnom jazyku štátu, ktorého ste občanom.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

Ak trestné oznámenie podáte na polícii, musia vám byť poskytnuté všetky informácie, ktoré sa povinne poskytujú pri prvom kontakte s políciou, ako je uvedené vyššie.

Ak trestné oznámenie podávate prokurátorovi, musíte byť vždy informovaný:

 • o tom, na koho sa môžete obrátiť so žiadosťou o odbornú pomoc a za akých podmienok je poskytnutie odbornej pomoci bezplatné; získate takisto kontaktné údaje na odborníkov poskytujúcich pomoc,
 • o podmienkach, za ktorých máte nárok na opatrenia na zabezpečenie vašej bezpečnosti,
 • o tom, kde získate ďalšie informácie o prípade, v ktorom ste obeťou.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Keď prichádzate do styku s orgánmi presadzovanie práva a neovládate český jazyk, môžete použiť svoj materinský jazyk alebo jazyk, ktorý ste uviedli, že ho ovládate.

Ak je to možné, bude vám na vašu žiadosť predložený preklad konečného rozhodnutia, ktorým sa končí konanie. Na základe vašej odôvodnenej žiadosti vám môže byť poskytnutý aj preklad ďalších písomností v rozsahu potrebnom na uplatnenie vašich práv v konaní.

Ako orgán zabezpečí, aby sa so mnou zrozumiteľne komunikovalo (ak som dieťa; ak som osoba so zdravotným postihnutím)?

Orgány majú povinnosť informovať obete zrozumiteľným spôsobom so zohľadnením ich veku, rozumovej a vôľovej vyspelosti, gramotnosti a zdravotného stavu vrátane ich psychického stavu. Ak je to možné, výsluchy detí a osôb so zdravotným postihnutím musí vykonať osoba, ktorá je na to špeciálne vyškolená.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje podporu pre obete?

Podporu obetiam poskytuje niekoľko skupín subjektov. Patria k nim štátne strediská probačnej a mediačnej služby, ako aj súkromné​subjekty akreditované ministerstvom spravodlivosti na poskytovanie právnych informácií a/alebo programov obnovy a subjekty oprávnené na poskytovanie služieb psychologického a sociálneho poradenstva na základe zákona o sociálnych službách. Právnu pomoc obetiam poskytujú niektorí advokáti. Tieto subjekty sú zapísané v registri poskytovateľov pomoci obetiam trestných činov, ktorý vedie ministerstvo spravodlivosti a ktorý je prístupný z webového sídla ministerstva spravodlivosti na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justice.cz/.

Bude ma polícia o podpore pre obete automaticky informovať?

Áno, o podpore pre obete budete automaticky informovaný počas vášho prvého kontaktu s políciou. Získate kontaktné údaje orgánov, ktoré poskytujú pomoc.

Ako je chránené moje súkromie?

Všeobecne platí, že orgány presadzovania práva nesmú zverejňovať informácie, ktoré priamo nesúvisia s trestnou činnosťou. V prípravnom konaní sa nesmú zverejniť akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k zisteniu vašej totožnosti. Osobitná ochrana sa poskytuje súkromiu osôb mladších ako 18 rokov. Pokiaľ o to požiadate, informácie o vašom súkromnom živote (vaše bydlisko a adresa na doručovanie, miesto výkonu práce alebo podnikania a vaše osobné, rodinné a majetkové pomery) budú spravované takým spôsobom, aby k nim mali prístup iba orgány presadzovania práva, príslušníci polície a úradníci probačnej a mediačnej služby zainteresovaní na prípade. Sprístupnenie je možné len vtedy, ak je to potrebné na dosiahnutie účelu trestného konania alebo na riadne uplatnenie práva na obhajobu osoby, proti ktorej sa trestné konanie vedie.

Musím trestný čin oznámiť ešte pred tým, ako získam podporu pre obete?

Nie, odborná pomoc je k dispozícii už pred začatím trestného konania. Odborná pomoc vám môže byť poskytnutá ešte pred oznámením trestného činu, ak je to potrebné a účelné.

Osobná ochrana v prípade, že som v nebezpečenstve

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Existuje niekoľko možností ochrany obetí.

Polícia vám môže poskytnúť „krátkodobú ochranu“, ak je pravdepodobné, že vám hrozí ujma na zdraví alebo iné vážne nebezpečenstvo. Takáto ochrana môže zahŕňať fyzickú ochranu, zmenu vášho bydliska alebo poradenské a preventívne činnosti. Polícia môže takisto nariadiť obvinenému, aby opustil vašu spoločnú domácnosť a jej okolie na obdobie 10 dní, ak existuje nebezpečenstvo útoku ohrozujúceho váš život alebo zdravie.

Ak je bezpečnosť obete v ohrození, príslušník polície vykoná úkony alebo prijme opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti obete. Rovnakú povinnosť majú aj príslušníci väzenskej služby, vojenskej polície a obecnej polície.

V závažnejších situáciách máte za určitých podmienok nárok na osobitnú ochranu, ktorá sa poskytuje svedkom a ďalším osobám, ktorým by v súvislosti s trestným konaním mohlo hroziť ublíženie na zdraví alebo iné vážne nebezpečenstvo. Takáto ochrana zahŕňa osobnú ochranu, zmenu bydliska a pomoc so sociálnym začlenením do nového prostredia, zatajenie skutočnej totožnosti atď. Ide o veľmi závažné opatrenie, ktoré by sa malo využívať len v nutných prípadoch.

Ochrana poskytovaná súdmi alebo prokurátormi formou ochranných opatrení používaných v trestnom konaní napríklad zakazuje obvinenému styk s obeťou alebo vstup do spoločnej domácnosti obývanej obeťou. Podobné ochranné opatrenia môže prijať súd aj v občianskom súdnom konaní. Ak si ochrana vás ako obete alebo poškodeného vyžaduje vzatie obvineného do väzby, obvinený môže byť vzatý do väzby, ak existuje dôvodná obava, že opakovane spácha trestný čin, dokoná trestný čin alebo spácha trestný čin, ktorý pripravoval, alebo ktorým hrozil.

Okrem toho máte právo požadovať, aby sa v rámci trestného konania podnikli kroky na zabránenie vášho kontaktu s údajným páchateľom.

Na vašu žiadosť máte právo získať informácie o prepustení alebo úteku obvineného z väzby, väzenia alebo bezpečnostného detenčného centra a ďalšie podobné informácie.

Ak máte postavenie svedka, môžete za určitých podmienok svedčiť ako svedok s utajenou totožnosťou.

Súdny orgán môže na vašu ochranu takisto vydať európsky ochranný príkaz.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Ochranu poskytujú orgány uvedené vyššie, najmä polícia a súdy prostredníctvom svojich rozhodnutí.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi zo strany páchateľa hrozí ďalšie nebezpečenstvo?

Situáciu vždy posudzujú orgány presadzovania práva. Ak zistia hroziace nebezpečenstvo, podniknú potrebné kroky.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi hrozí ďalšie nebezpečenstvo zo strany systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Orgány presadzovania práva musia vždy konať tak, aby sa zabránilo ďalšej ujme obete v dôsledku trestného činu alebo druhotnej ujme.

Ak orgán presadzovania práva porušil vaše práva alebo ak ste ich nemohli plne uplatniť, máte právo domáhať sa nápravy. Predovšetkým máte právo požiadať o preskúmanie postupu policajného orgánu alebo podať žalobu o náhradu škody, alebo primerané zadosťučinenie za nemajetkovú ujmu spôsobenú orgánom verejnej moci pri výkone svojich právomocí.

Aká ochrana sa môže poskytnúť veľmi zraniteľným obetiam?

Medzi zvlášť zraniteľné obete patria deti, staršie osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím a obete niektorých trestných činov, ako sú obchodovanie s ľuďmi, teroristické útoky, sexuálne trestné činy proti ľudskej dôstojnosti alebo niektoré násilné trestné činy. Zvlášť zraniteľné obete môžu samozrejme využiť všetky možnosti ochrany uvedené vyššie, pričom často platí, že príslušný orgán je v zásade povinný prijať žiadosť obzvlášť zraniteľnej obete. Rozsah práv obzvlášť zraniteľných obetí je vo všeobecnosti širší; nevzťahuje sa to však priamo na ochranu obetí, čo závisí skôr od toho, či obeti hrozí ujma ublíženia na zdraví alebo iné vážne nebezpečenstvo.

Som maloletá osoba. Mám nejaké osobitné práva?

Áno, ako dieťa (osoba mladšia ako 18 rokov) ste obzvlášť zraniteľnou obeťou a mate nárok na osobitné práva. Patrí k nim právo na bezplatnú právnu pomoc v trestnom konaní, právo na mimoriadne citlivé vykonávanie výsluchov vyškolenou osobou, obmedzenie opakovania výsluchov alebo právo na zabránenie bezprostredného vizuálneho kontaktu s páchateľom, ako aj obmedzenie možnosti výnimky z niektorých ďalších práv prislúchajúcich všetkým obetiam.

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké sú moje práva?

Ak kvôli smrti člena rodiny utrpíte ujmu v dôsledku trestného činu, považujete sa za obeť aj vy a prináležia vám práva, ktoré vyplývajú z postavenia obete.

Člen mojej rodiny sa stal obeťou trestného činu. Aké sú moje práva?

V tomto prípade sa nepovažujete za obeť. Môžete sa však stať dôverníkom obete, ak si vás obeť zvolí za dôverníka. Obeť má právo na to, aby ju v priebehu trestného konania a pri podaní vysvetlenia sprevádzal dôverník. Dôverníka možno vylúčiť len vo výnimočných prípadoch.

Môžem požiadať o pomoc mediačné služby? Za akých podmienok? Budem počas mediácie v bezpečí?

Áno. Mediačné služby poskytuje probačná a mediačná služba, ktorá je jedným z poskytovateľov pomoci obetiam. Mediácia je bezplatná a je založená na súhlase oboch strán, t. j. obete a páchateľa. Mediáciu vykonáva odborník na riešenie konfliktov, ktorý udržuje priateľský a vyvážený prístup k obom stranám a pomáha nájsť riešenie. Probačná a mediačná služba je organizačnou zložkou štátu, ktorej poslaním je okrem iného sprostredkovanie účinného a spoločensky prospešného riešenia konfliktov súvisiacich s trestnou činnosťou, a ktorá je ako taká schopná zaistiť bezpečnosť obete v priebehu mediačných rokovaní.

Kde sa môžem oboznámiť s právnym predpisom, v ktorom sú stanovené moje práva?

Hlavné ustanovenia sú v zákone č. 45/2013 o obetiach trestných činov. Nahliadnutie do zbierky zákonov je možné v pracovných dňoch na každom obecnom a krajskom úrade (vrátane hlavného mesta Prahy). Tento zákon je rovnako ako iné právne predpisy k dispozícii aj online, napríklad Odkaz sa zobrazí v novom oknena portáli verejnej správy alebo na webovom sídle ministerstva vnútra

Posledná aktualizácia: 02/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Ako môžem trestný čin oznámiť?

Trestné oznámenie môžete podať ktorémukoľvek policajnému orgánu alebo prokurátorovi v písomnej forme, ústne do zápisnice alebo elektronicky. V trestnom oznámení by ste mali preukázať, čo podľa vás predstavuje dôkaz o tom, že došlo k spáchaniu trestného činu.

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Ak o to požiadate v trestnom oznámení, príslušný orgán vás musí do jedného mesiaca od podania oznámenia informovať o prijatých opatreniach. Ako obeť ste v zásade poškodený, a ako taký máte právo nahliadnuť do spisu. Môžete takisto požiadať o informáciu o stave konania. Takúto informáciu vám musí poskytnúť príslušný orgán; to neplatí, ak takáto informácia môže nepriaznivo ovplyvniť účel trestného konania.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Áno. Právnu pomoc môžete získať ešte pred začatím trestného konania, v priebehu konania, ako aj po jeho skončení. Právnu pomoc poskytujú advokáti. Obzvlášť zraniteľné obete môžu získať právnu pomoc v trestnom konaní bezplatne. Okrem toho je možné ju poskytnúť bezplatne alebo za zníženú cenu obeti, ktorá v dôsledku úmyselného trestného činu utrpela závažné poškodenie zdravia, alebo pozostalému po obeti, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu; tieto osoby musia preukázať, že nemajú dostatok finančných prostriedkov. Ostatné obete majú právo na právnu pomoc za poplatok.

Mám nárok na náhradu výdavkov (v súvislosti s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Ak ste poškodený v trestnom konaní a uplatníte si nárok na náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy alebo na vydanie bezdôvodného obohatenia a tento nárok vám je aspoň čiastočne priznaný, odsúdený je povinný vám nahradiť náklady potrebné na primerané uplatnenie tohto nároku v konaní. Ak podáte návrh na takúto náhradu škody, súd vám ho môže priznať aj v prípade, ak bol váš nárok neúspešný.

Ak ste svedok, máte nárok na svedočné. Svedočné si musíte uplatniť do 3 dní od výsluchu.

Môžem podať odvolanie, ak je môj prípad uzavretý ešte pred tým, ako sa dostane na súd?

Môžete proti tomu podať sťažnosť. Sťažnosť je prostriedok nápravy proti rozhodnutiam policajného orgánu a niektorým rozhodnutiam prokurátora v prípravnom konaní, ktoré majú formu uznesenia. Týmto spôsobom sa ako poškodený môžete brániť napríklad proti uzneseniu o prerušení konania vo veci a uzneseniu o zastavení trestného stíhania.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Áno. O tom, kedy sa bude konať hlavné pojednávanie vás (ako poškodeného) bude informovať súd.

Aké je moje oficiálne postavenie v súdnom systéme? Napríklad, som alebo sa môžem rozhodnúť byť: obeťou, svedkom, občianskym účastníkom alebo súkromným žalobcom?

Český právny poriadok rozlišuje medzi výrazom „obeť“ a výrazom „poškodený“. Poškodený je jedným z účastníkov trestného konania. V zásade platí, že výraz poškodený zahŕňa všetky obete okrem tých, ktorí sú obeťami z dôvodu rodinného vzťahu s osobou, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu.

V českom súdnom systéme budete preto obeťou a poškodeným (a teda účastníkom trestného konania; to sa nevzťahuje na vyššie uvedené prípady) – ako obeť si môžete uplatniť nárok na náhradu škody, nemajetkovú ujmu alebo bezdôvodné obohatenie. V zásade budete aj svedkom. V českom právnom poriadku neexistujú súkromné žaloby, z tohto dôvodu nemôžete mať postavenie súkromného žalobcu.

Aké sú potom moje práva a povinnosti?

Práva obetí sú upravené najmä v zákone o obetiach trestných činov a sú opísané v ďalších odpovediach.

Poškodený má niekoľko práv podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 141/1961 Trestného poriadku, vrátane možnosti uplatniť si nárok na náhradu škody a nemajetkovú ujmu spôsobenú trestným činom alebo vydanie bezdôvodného obohatenia, alebo možnosť odvolať sa proti výroku rozhodnutia o náhrade škody, ujme, alebo vydaniu bezdôvodného obohatenia. Poškodený má takisto právo podávať návrhy na dodatočné dôkazy, nahliadať do spisov, dostaviť sa na súd, zúčastniť sa na súdnom konaní, zúčastniť sa na verejnom zasadnutí o odvolaní, vyjadriť svoj názor k danému prípadu pred skončením konania, zúčastniť sa na rokovaniach o dohode o vine a treste a zúčastniť sa na verejnom zasadnutí o jej schválení, právo nechať sa zastúpiť zástupcom a právo podať opravné prostriedky a návrhy v konkrétnych prípadoch.

Môžem počas súdneho konania predniesť vyhlásenie alebo predložiť dôkazy? Za akých podmienok? Za akých podmienok?

Áno, vyhlásenie o vplyve trestného činu na váš život môžete urobiť v každom štádiu trestného konania, a to ústne a písomne. Ako obeť, teda ako jeden z účastníkov konania, môžete vyhľadávať a navrhovať dôkazy.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Na vašu žiadosť sa vám poskytnú informácie:

 • o tom, že trestné konanie sa nezačalo,
 • o stave trestného konania,
 • o klasifikácii skutku, z ktorého je osoba obvinená,
 • o čase a mieste konania verejného pojednávania vo veci pred súdom,

a takisto vám bude poskytnuté konečné rozhodnutie, ktorým sa končí konanie.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Áno, ako poškodený máte právo nahliadnuť do spisu. Toto právo vám však môže v prípravnom konaní prokurátor alebo policajný orgán zo závažných dôvodov odoprieť.

Posledná aktualizácia: 02/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu súdu?

Áno, ale ako obeť môžete podať odvolanie len proti výroku rozhodnutia o náhrade škody, nemajetkovej ujme alebo vrátení bezdôvodného obohatenia.

Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?

Pozri ostatné odpovede.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Podpora (odborná pomoc) sa môže poskytovať aj po skončení súdneho konania až do tej chvíle, pokiaľ to vyžaduje jej účel. Osobitná ochrana (uvedená vyššie) môže často znamenať trvalú zmenu spôsobu života a zo svojej povahy sa preto poskytuje aj po skončení trestného konania.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ odsúdený?

Na vašu žiadosť sa vám poskytne konečné rozhodnutie, ktoré obsahuje informácie o treste a jeho forme. Ak si uplatníte nárok na náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy alebo na vydanie bezdôvodného obohatenia, rozsudok sa vám doručí vždy.

Okrem toho vám väznica alebo zariadenie poskytujúce zabezpečovacie zadržanie alebo ochranné liečenie na vašu žiadosť poskytnú nejaké ďalšie informácie, najmä:

 • o prepustení alebo úteku odsúdeného z väznice, zabezpečovacieho zadržania alebo ochranného liečenia,
 • o prerušení výkonu trestu odňatia slobody,
 • o vydaní odsúdeného do cudzieho štátu alebo jeho odovzdaní členskému štátu EÚ.

Ak bol obvinený prepustený alebo utiekol a vám hrozí nebezpečenstvo v dôsledku toho, že ste sa stali svedkom, príslušné orgány sú povinné bezodkladne informovať políciu, ktorá prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie vašej bezpečnosti a informuje vás.

Budem informovaný o tom, keď bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmieneného prepustenia) alebo unikne z väzenia?

Áno, pozri vyššie.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení alebo podmienenom treste? Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Kedykoľvek v priebehu trestného konania máte právo urobiť vyhlásenie o vplyve trestného činu na váš doterajší život.

Proti rozhodnutiu o podmienečnom prepustení alebo o tom, že sa podmienečne odsúdený osvedčil však nemáte právo podať odvolanie.

Posledná aktualizácia: 02/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

4 - Náhrada škody

Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa? (napr. súdne konanie, občianskoprávna žaloba, adhézne konanie)

Obeť môže uplatniť nárok na náhradu škody od páchateľa prostredníctvom občianskeho súdneho konania; obeť môže takisto pripojiť nárok na náhradu škody k trestnému stíhaniu páchateľa („adhézne konanie“).

Súd uložil páchateľovi, aby mi vyplatil náhradu škody. Ako môžem zaistiť, aby páchateľ skutočne zaplatil?

Ak páchateľ zámerne nesplní povinnosť uloženú súdom poskytnúť náhradu škody, osoba uplatňujúca si nárok (obeť) má právo podať na súd návrh na plnenie danej povinnosti. Zákon, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2018, takisto oprávňuje obete trestných činov požiadať štát, aby uspokojil ich právo na náhradu škody z prostriedkov, ktoré vymohol od páchateľa ako majetkovú sankciu.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát vyplatiť preddavok? Za akých podmienok?

Česká republika neprepláca preddavky na akékoľvek plnenie vyplývajúce z povinnosti páchateľa poskytnúť náhradu škody spôsobenej trestným činom. Český právny systém striktne oddeľuje právo obete na náhradu škody spôsobenej páchateľom, ktoré sa považuje za záväzok z deliktu a na finančnú pomoc v súlade so zákonom č. 45/2013 o obetiach trestných činov, ktorá slúži ako peňažná dávka od štátu poskytnutá na zmiernenie sociálneho dosahu viktimizácie.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Ako už bolo uvedené, štát neuhradí škody v pravom zmysle slova (nevstupuje do majetkových záväzkov páchateľa, nepreberá ich), ale ponúka obetiam trestných činov finančnú pomoc. V súlade so zákonom č. 45/2013 o obetiach trestných činov sa finančná pomoc môže vyplatiť obetiam, ktorým bola v dôsledku trestného činu spôsobená zákonom stanovená minimálna škoda na zdraví, obetiam sexuálnych trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, týraným deťom a pozostalým (zo zákonom definovanej skupiny) tých, ktorí zomreli v dôsledku trestného činu. Táto pomoc sa poskytuje najčastejšie v sumách od 10 000 CZK (približne 370 EUR) do 200 000 CZK (približne 7 400 EUR) a vypočíta sa buď v zákonom stanovenej paušálnej sadzbe alebo zodpovedá sume preukázaného ušlého zárobku a nákladov na liečbu, alebo prípadne nákladov na odbornú terapiu používanú na zmiernenie utrpenej nemajetkovej ujmy. O žiadostiach o vyplatenie finančnej pomoci rozhoduje ministerstvo spravodlivosti, ktorému sa musí podať žiadosť do dvoch rokov odo dňa, keď sa obeť dozvedela o škode spôsobenej trestným činom, a to najneskôr do piatich rokov odo dňa spáchania trestného činu.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Náhradu škody spôsobenej páchateľom (t. j. záväzok z deliktu) nemožno uplatniť v prípade, keď páchateľ nebol odsúdený len preto, že nie je známy, t. j. preto, že neexistuje zodpovedná osoba alebo jeho delikt sa nepreukázal, alebo páchateľ nenesie trestnú zodpovednosť za svoje konanie, t. j. obvinený nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené konaním, ktorého sa nedopustil, ktoré nemá povahu trestného činu, alebo za ktoré nie je obvinený zodpovedný. Napriek tomu však môže mať osoba nárok na finančnú pomoc zo strany štátu (pozri vyššie) ešte pred odsúdením páchateľa; obeť tak môže mať nárok aj v prípade, keď páchateľ nie je známy, alebo ak nenesie trestnú zodpovednosť za svoje konanie, za predpokladu, že je nepochybné, že obeť utrpela ujmu konaním, ktoré má povahu trestného činu (alebo, že príbuzný obete zomrel v jeho dôsledku).

Mám v čase, keď očakávam rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody, nárok na platbu v prípade naliehavej potreby?

Zákon č. 45/2013 o obetiach trestných činov neumožňuje ministerstvu spravodlivosti poskytnúť preddavky na finančnú pomoc, o ktorej sa rozhoduje; naliehavé životné potreby obetí sa riešia iným spôsobom, zo systému štátnej sociálnej starostlivosti alebo podpory.

Posledná aktualizácia: 02/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Som obeťou trestného činu, na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Subjekty, na ktoré sa môžete obrátiť sú uvedené v Registri poskytovateľov pomoci obetiam trestných činov. Register je k dispozícii na webovom sídle ministerstva vnútra Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Register má štyri časti, ktoré obsahujú informácie o všetkých typoch poskytovateľov pomoci obetiam, a to:

 1. o poskytovateľoch sociálnych služieb;
 2. o akreditovaných poskytovateľoch právnych informácií alebo reparačných programov;
 3. o advokátoch a
 4. o strediskách probačných a mediačných služieb.

Register obsahuje pomerne podrobné informácie o poskytovateľoch pomoci obetiam trestných činov a umožňuje vyhľadávanie týchto poskytovateľov podľa ich názvu a okresu, ako aj rozšírené vyhľadávanie pomocou iných kritérií.

Horúca linka podpory pre obete

(+420) 116 006 (Linka pomoci obetiam – univerzálna linka využívaná aj v iných členských štátoch EÚ)

Je podpora pre obete bezplatná?

Odborná pomoc sa v stanovenom rozsahu poskytuje bezplatne obzvlášť zraniteľným obetiam, ktoré ju potrebujú. Takýmto obetiam sa poskytuje aj bezplatná právna pomoc v stanovenom rozsahu. Ostatné obete nemajú nárok na bezplatnú odbornú pomoc, ale takáto pomoc sa im môže bezplatne poskytnúť na základe uváženia poskytovateľa. Pomoc poskytovaná probačnou a mediačnou službou je však vždy bezplatná.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

Probačná a mediačná služba, ktorá je štátnym orgánom, poskytuje obetiam právne informácie, psychologickú podporu a ponúka reparačné programy, ako napr. mediáciu, ktoré vám môžu pomôcť vyriešiť vašu situáciu prostredníctvom neformálneho mimosúdneho rokovania s páchateľom. Na celom území Českej republiky pôsobí 74 stredísk probačnej a mediačnej služby, ktoré poskytujú svoje služby bezplatne.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

Mimovládne organizácie a súkromné osoby poskytujú v závislosti od svojej povahy právne informácie, psychologické a sociálne poradenstvo, právnu pomoc alebo reparačné programy.

Posledná aktualizácia: 02/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Práva obetí trestných činov v trestných konaniach - Estónsko

Budete považovaný za obeť trestného činu (poškodenú stranu), ak ste utrpeli priamu fyzickú, materiálnu alebo morálnu ujmu v dôsledku protiprávneho činu, napríklad ste boli zranený alebo váš majetok bol zničený či odcudzený, atď. v dôsledku incidentu, ktorý predstavuje trestný čin podľa vnútroštátneho práva. Ako obeti trestného činu vám zákon poskytuje určité osobitné práva pred, počas a po súdnom konaní (procese).

Trestné konania v Estónsku pozostávajú z vyšetrovania trestného činu, ktoré vykonáva polícia a prokuratúra. Počas vyšetrovania sa zhromažďujú dôkazy o spáchanom trestnom čine a údajnom páchateľovi. Ak existujú dostatočné dôkazy, začne sa súdne konanie. Proces sa končí buď odsúdením alebo oslobodením obvineného spod obžaloby. V prípade odsúdenia, súd takisto rozhoduje o občianskoprávnom nároku podanom na súd; v prípade oslobodenia spod obžaloby sa však tento nárok zamieta. V tomto prípade je možné požadovať náhradu v občianskoprávnom konaní. Súd môže rozhodnúť, že úplne alebo čiastočne prijme občianskoprávny nárok, neprijme ho alebo ho zamietne. Ak nesúhlasíte s rozhodnutím, môžete podať odvolanie na vyšší súd.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 - Náhrada škody

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 03/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Aké informácie môžem získať od príslušných orgánov (napr. polícia, prokuratúra) po tom, ako dôjde k trestnému činu, avšak ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Keď sa obrátite na príslušný orgán, získate informácie:

 • o tom, ako oznámiť trestný čin a
 • o všetkých službách na podporu obetí, ktoré sú dostupné bez oznámenia trestného činu.

Návod je takisto k dispozícii na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneÚtvaru policajnej a hraničnej stráže.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Vaše práva budú chránené bez ohľadu na členský štát EÚ, kde ste sa stali obeťou trestného činu. Môžete oznámiť trestný čin a v prípade potreby získať službu na podporu obetí v krajine, kde došlo k spáchaniu trestného činu a v krajine, kde žijete.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

Keď oznámite trestný čin, máte nárok na získanie týchto informácií:

 • na vašu žiadosť písomné potvrdenie o tom, že ste oznámili trestný čin,
 • oznámenie o rozhodnutí o začatí alebo nezačatí trestného konania do desiatich dní,
 • ak sa trestné konanie začalo, budete vypovedať ako obeť a dostanete otázku, či si želáte získať informácie o zatknutí a prepustení podozrivého a o čase a mieste konania súdneho konania, okrem toho
 • keď skončí predbežné vyšetrovanie prípadu, prokurátor vás upozorní, že máte právo preskúmať obsah trestného spisu.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Každý, kto nerozumie alebo nehovorí estónsky, má počas konania právo na tlmočenie. Máte právo na požiadanie získať preklad akéhokoľvek textu, ktorý je nevyhnutný na porozumenie rozhodnutia o ukončení trestného konania alebo súdneho rozhodnutia, alebo na zabezpečenie spravodlivého konania.

Ako príslušný orgán zabezpečí, aby sa so mnou zrozumiteľne komunikovalo (v prípade detí alebo zdravotne postihnutých osôb)?

Tieto orgány musia zabezpečiť, aby ste rozumeli tomu, čo sa vám vysvetlilo a aby vám rozumeli. Na tento účel sú k dispozícií informačné listy v ľahko zrozumiteľnom jazyku a vyškolení odborníci na policajnej stanici alebo prokuratúre. Máte takisto vždy právo na tlmočníka posunkového jazyka.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje podporu pre obete?

Služby na podporu obetí poskytuje Odkaz sa zobrazí v novom okneEstónska národná rada sociálneho poistenia.

Ak ste sa stali obeťou násilia páchaného na ženách, môžete takisto požiadať o pomoc Odkaz sa zobrazí v novom okneútulok pre ženy.

Bude ma polícia o podpore pre obete automaticky informovať?

Polícia vás bude informovať o službe na podporu obetí a odkáže vás na pracovníka podpory pre obete, ak je to potrebné. Pracovník podpory pre obete je na mnohých policajných staniciach prítomný nepretržite.

Ako je chránené moje súkromie?

Všetky informácie zhromaždené v priebehu trestného konania sú dôverné a nebudú verejne zdieľané na verejnom procese. Súd môže vyhlásiť, aby sa vaše súdne konanie uskutočnilo s vylúčením verejnosti a v takom prípade informácie prerokované počas súdneho konania nemôžu byť dostupné verejnosti.

Musím trestný čin oznámiť ešte pred tým, ako získam podporu pre obete?

Nie, každý má prístup k všeobecnej pomoci obetiam bez ohľadu na to, či oznámi alebo neoznámi trestný čin. Existujú však osobitné služby na podporu obetí, ako napríklad odškodnenie obetí násilia alebo príspevok na psychologickú podporu, ktorú môžete získať, len ak ste oznámili trestný čin.

Osobná ochrana v prípade, že som v nebezpečenstve

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Môžete požiadať prokurátora, aby požiadal súd o vydanie dočasného zákazu priblíženia voči podozrivému. Dočasným zákazom priblíženia sa podozrivému nariadi, aby sa zdržiaval mimo miesta určeného súdom a aby sa nepriblížil alebo nekomunikoval s osobami určenými súdom.

Môžete byť takisto chránený prostredníctvom opatrení na ochranu svedkov uplatnených políciou na žiadosť prokuratúry.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Ak ste v nebezpečenstve, obráťte sa na políciu, ktorá zabezpečí vašu bezpečnosť.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi zo strany páchateľa hrozí ďalšie nebezpečenstvo?

Polícia musí posúdiť každý prípad a zabezpečiť, aby sa zabránilo akejkoľvek ujme.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi hrozí ďalšie nebezpečenstvo zo strany systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Všetky orgány, ktoré vedú konanie, sú povinné vždy brať do úvahy vaše záujmy a zabrániť tomu, aby ste podstúpili sekundárnu viktimizáciu v priebehu trestného konania.

Aká ochrana sa môže poskytnúť veľmi zraniteľným obetiam?

Ak ste sa stali obeťou závažného trestného činu, budete môcť nevypovedať pred súdom; alternatívne je možný výsluch na diaľku alebo vaše oddelenie, aby ste boli ukrytý pred pohľadom obžalovaného počas vypočúvania na súde.

Som maloletá osoba. Mám nejaké osobitné práva?

Orgán, ktorý vedie konanie, môže do výsluchu obete, ktorá je maloletou osobou, zapojiť úradníka na ochranu dieťaťa, sociálneho pracovníka alebo psychológa. Toto je povinné v závažných prípadoch, ak osoba, ktorá vedie konanie, neabsolvovala príslušnú odbornú prípravu.

Ak ste sa stali obeťou, ktorá je maloletou osobou a vaše záujmy sú v rozpore so záujmami vášho zákonného zástupcu alebo vašich rodičov, orgán, ktorý vedie konanie, vám môže bezplatne vymenovať advokáta ako právnu pomoc.

Maloleté osoby s duševnými poruchami a všetky deti mladšie ako 10 rokov alebo deti mladšie ako 14 rokov v prípadoch domáceho alebo sexuálneho násilia, nebudú vypočúvané na súde. Namiesto toho sa policajný výsluch maloletej osoby zaznamená na video a môže sa použiť ako dôkaz na súde.

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké sú moje práva?

Ak váš rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu, prislúchajú vám všetky práva obete v konaní.

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu. Aké sú moje práva?

Ak sa váš rodinný príslušník stal obeťou trestného činu, máte nárok na poskytnutie služby na podporu obetí, ak to je potrebné.

Môžem mať prístup k mediačným službám? Za akých podmienok? Budem počas mediácie v bezpečí?

S vaším súhlasom a so súhlasom podozrivého môže prokuratúra rozhodnúť o ukončení trestného konania zmierom (mediácia). Zmierovaciu službu poskytuje pracovník podpory pre obete.

Máte právo odmietnuť zmierovacie konanie v ktoromkoľvek okamihu.

Kde sa môžem oboznámiť s právnym predpisom, v ktorom sú stanovené moje práva?

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o podpore obetí

Posledná aktualizácia: 03/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Ako môžem trestný čin oznámiť?

Trestný čin môžete oznámiť zavolaním na číslo tiesňového volania polície 112 (ak takisto súrne potrebujete pomoc polície), podaním písomného oznámenia na najbližšej policajnej stanici alebo zaslaním emailovej správy na príslušnú policajnú prefektúru. Viac informácií o tom, ako oznámiť trestný čin je k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Po oznámení trestného činu budete kontaktovaný a informovaný v súvislosti s každým ďalším postupom (napr. budete požiadaný o svedectvo, poskytnutie informácií o možných svedkoch, pomoci pri zhromažďovaní dôkazov atď.). Ak je to potrebné, poskytnú sa vám aj informácie o možnosti podpory pre obete a o iných ochranných opatreniach.

Po vašom vypočutí si zapíšte číslo trestnej veci a vyšetrovateľa zodpovedného za prípad. Vďaka tomu bude pre vás jednoduchšie požadovať neskôr informácie od polície.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Máte právo na prítomnosť obhajcu počas konania. Ak nemáte prostriedky, aby ste si ho najali, môžete požiadať súd o právnu pomoc od štátu.

Všetky obete, ktoré sú maloletými osobami a ktorých záujmy sú v rozpore so záujmami ich zákonných zástupcov, majú nárok na bezplatnú právnu pomoc od štátu.

Mám nárok na náhradu výdavkov (v súvislosti s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Obete a svedkovia majú nárok na náhradu vzniknutých výdavkov alebo ušlého príjmu z dôvodu trestného konania. Napríklad, môžete si uplatniť nárok na cestovné výdavky alebo stratu príjmov vzniknutých z poskytnutia dôkazov. Ak chcete uplatniť náhradu výdavkov, informujte orgán, ktorý vás predvolal a ktorý vám poskytne pokyny, ako uplatniť váš nárok.

Môžem podať odvolanie, ak je môj prípad uzavretý ešte pred tým, ako sa dostane na súd?

Po skončení trestného konania sa vám alebo vášmu zástupcovi okamžite zašle kópia príslušného rozhodnutia. Ako obeť môžete požiadať o prístup k trestnému spisu do 10 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o ukončení trestného stíhania. V rámci týchto 10 dní máte takisto právo požiadať prokuratúru o preskúmanie rozhodnutia.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Ako obeť ste účastníkom súdneho konania za rovnakých podmienok ako ostatní účastníci a máte právo zapojiť sa do súdneho konania.

Aké je moje oficiálne postavenie v súdnom systéme? Napríklad, som alebo sa môžem rozhodnúť byť: obeťou, svedkom, občianskym účastníkom alebo súkromným žalobcom?

Ak bol trestný čin spáchaný proti vám, potom máte v trestnom konaní postavenie obete. Máte však aj právo podať občianskoprávnu žalobu v rámci toho istého konania.

Aké sú potom moje práva a povinnosti?

Podľa Trestného poriadku má obeť právo:

 1. napadnúť odmietnutie začať alebo zastaviť trestné konanie;
 2. podať občianskoprávnu žalobu prostredníctvom vyšetrovacieho orgánu alebo prokuratúry;
 3. vypovedať alebo odoprieť výpoveď proti blízkym osobám obete;
 4. vypovedať;
 5. podať žiadosti a sťažnosti;
 6. preskúmať zápisnice z konania a urobiť vyhlásenie o podmienkach, priebehu, výsledkoch a zápisniciach z konaní (vaše vyhlásenia sa zaznamenajú v písomnej forme);
 7. preskúmať obsah trestného spisu po skončení predbežného vyšetrovania prípadu;
 8. zúčastniť sa súdneho pojednávania;
 9. udeliť súhlas alebo odmietnuť súhlas na uplatnenie konania o urovnaní a podať stanovisko týkajúce sa obvinení a trestu, výšky škody uvedenej v obvinení a občianskoprávnej žalobe;
 10. udeliť súhlas na uplatnenie dočasného zákazu priblíženia a požiadať o uplatnenie zákazu priblíženia;
 11. požiadať o vypočúvanie osobou rovnakého pohlavia v prípade sexuálneho násilia, násilia na základe pohlavia alebo trestného činu spáchaného blízkou osobou, s výnimkou prípadu vypočúvania vykonaného prostredníctvom prokurátora alebo sudcu, alebo ak by to bolo prekážkou priebehu konania.

Obeť je povinná:

 1. dostaviť sa na základe predvolania vyšetrovacieho orgánu, prokurátora alebo súdu;
 2. zúčastniť sa na konaní a riadiť sa príkazmi vyšetrovacieho orgánu, prokurátora a súdu.

Môžem počas súdneho konania predniesť vyhlásenie alebo predložiť dôkazy? Za akých podmienok?

Máte právo urobiť vyhlásenia a vyjadriť svoj názor v priebehu súdneho konania. Máte právo vypovedať na súde, ak obžaloba žiada, aby ste boli vypočutý.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Súd vás bude informovať o čase a mieste zasadnutia súdu a bude vás takisto informovať o súdnom rozhodnutí, ktoré vám zašle poštou, pokiaľ nie ste pri vyhlásení rozhodnutia osobne prítomný na súde.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Máte právo na preskúmanie súdnych spisov na prokuratúre po skončení predbežného vyšetrovania alebo po skončení trestného konania. Prokuratúra vás bude informovať o tomto práve a poskytne vám pokyny o tom, ako môžete preskúmať spisy.

Posledná aktualizácia: 03/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu súdu?

Ako účastník súdneho konania máte právo podať odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu do 30 dní po vydaní rozhodnutia.

Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?

V prípade predčasného prepustenia odsúdeného z väznice máte právo byť informovaný, ak o to požiadate počas konania.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Priebeh trestného konania nemá vplyv na to, ako dlho môžete prijímať služby na podporu obetí. Po skončení trestného konania môžete aj naďalej prijímať služby na podporu obetí bez konkrétneho časového obmedzenia.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ odsúdený?

Budete informovaní o súdnom rozhodnutí, v ktorom je uvedená dĺžka trestu udeleného podozrivému. V prípade predčasného prepustenia odsúdeného páchateľa z väznice budete takisto upozornení, ak o to požiadate.

Budem informovaný o tom, keď bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmieneného prepustenia) alebo utečie z väzenia?

V prípade, ak je odsúdený páchateľ prepustený alebo utečie z väzenia, budete upozornení, ak ste o to požiadali počas svojho výsluchu.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení alebo podmienenom treste? Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

V rámci konania o predčasnom prepustení môžete byť požiadaný o stanovisko, ale nemôžete sa odvolať proti takýmto rozhodnutiam.

Posledná aktualizácia: 03/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

4 - Náhrada škody

Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa? (napr. súdne konanie, občianskoprávna žaloba, adhézne konanie)

Na uplatnenie nároku na náhradu škody máte právo podať proti obvinenému občianskoprávnu žalobu v rámci trestného konania. Občianskoprávnu žalobu môžete podať do 10 dní od preskúmania trestného spisu. Môžete takisto požiadať prokuratúru, aby túto lehotu predĺžila.

Súd uložil páchateľovi, aby mi vyplatil náhradu škody. Ako môžem zaistiť, aby páchateľ skutočne zaplatil?

Ak odsúdený páchateľ nezaplatí sumu uloženú súdnym rozhodnutím, máte právo obrátiť sa na súdneho exekútora, ktorý pripraví exekučné konanie.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát vyplatiť preddavok? Za akých podmienok?

Nie, štát nezaplatí za škody, ktoré dlhuje odsúdený páchateľ.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Ak ste blízka osoba osoby, ktorá zomrela v dôsledku spáchania trestného činu, alebo ak ste sa stali obeťou násilného trestného činu a utrpeli poruchu zdravia v dôsledku trestného činu trvajúcu najmenej štyri mesiace, môžete požiadať o náhradu škody od štátu pre tieto typy škôd:

 1. škoda vyplývajúca z práceneschopnosti alebo zníženej pracovnej schopnosti;
 2. výdavky vzniknuté v dôsledku škody spôsobenej na zdraví obete;
 3. škoda vyplývajúca z úmrtia obete;
 4. škoda spôsobená na okuliaroch, zubných protézach, kontaktných šošovkách alebo iných zariadeniach nahrádzajúcich telesné funkcie alebo na oblečení;
 5. výdavky na pohreb obete.

Aby ste mali nárok na náhradu škody, musíte oznámiť trestný čin na polícii do 15 dní po jeho spáchaní alebo potom, čo ste mali možnosť ho oznámiť.

Žiadosť o náhradu škody sa musí podať Rade estónskeho národného sociálneho poistenia do troch rokov odo dňa spáchania trestného činu alebo odo dňa úmrtia obete, pokiaľ:

 1. sa závislá osoba nedozvedela o smrti obete neskôr ako jeden rok odo dňa úmrtia a žiadosť sa podá do troch rokov odo dňa, odkedy sa dozvedela o smrti obete;
 2. žiadateľ o náhradu škody utrpel zdravotnú poruchu, ktorá trvala viac ako rok a včasné podanie žiadosti nebolo možné vzhľadom na jeho zdravotný stav a žiadosť sa podá do troch rokov od zlepšenia jeho zdravotného stavu;
 3. základom pre podanie žiadosti o náhradu škody je sexuálny trestný čin proti maloletej osobe a aby sa žiadosť podala do troch rokov potom, čo sa obeť stala dospelou, pokiaľ dôvod pre trestné konanie nebol zrejmý pred tým, ako sa stala dospelou.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Môžete požiadať o náhradu škody pre obete trestných činov od štátu, ak sa v rámci trestného konania nepodarí určiť totožnosť osoby, ktorá sa dopustila trestného činu proti vám.

Ak osobu obvinenú z trestného činu oslobodí súd spod obžaloby, ale stále sa domnievate, že táto osoba spôsobila škodu, potom môžete podať občianskoprávnu žalobu.

Mám v čase, keď očakávam rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody, nárok na platbu v prípade naliehavej potreby?

Rozhodnutie o priznaní náhrady škody pre obeť násilia sa môže odložiť až do rozhodnutia miestneho súdu, ak:

 1. právo žiadateľa náhrady škody od osoby zodpovednej za škodu spôsobenú trestným činom je nejasné alebo
 2. je zrejmé, že osoba zodpovedná za škodu spôsobenú trestným činom súhlasí s náhradou škody a je schopná ju nahradiť.

Ak sa priznanie náhrady škody odloží, môže Rada estónskeho národného sociálneho poistenia vyplatiť preddavkovú platbu na základe žiadosti žiadateľa o náhradu škody v prípade, ak je žiadateľ jasne oprávnený na náhradu škody a je v ťažkej ekonomickej situácii.

Posledná aktualizácia: 03/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Som obeťou trestného činu – na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

 1. Odkaz sa zobrazí v novom okneOddelenie podpory obetí Estónskej národnej rady sociálneho poistenia
 2. Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrá podpory pre ženy
 3. Odkaz sa zobrazí v novom okneÚtvar policajnej a hraničnej stráže

Horúca linka podpory pre obete

 1. Horúca linka podpory pre obete: 6121360 alebo 16106 (hovory sa prijímajú od pondelka do piatku od 9.00h do 17.00h).
 2. Horúca linka podpory pre deti: 16111 (pre podávanie oznámení detí, ktoré potrebujú pomoc, sú hovory prijímané 24 hodín každý deň).

Je podpora pre obete bezplatná?

Áno, služby na podporu obetí sú bezplatné.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

Štátna služba na podporu obetí zahŕňa:

 1. poradenstvo pre obete;
 2. pomoc obetiam pri komunikácii so štátnymi orgánmi a orgánmi miestnej správy a právnickými osobami;
 3. zabezpečenie bezpečného ubytovania;
 4. zabezpečenie stravovania;
 5. zabezpečenie prístupu k potrebným službám zdravotnej starostlivosti;
 6. poskytnutie potrebnej materiálnej pomoci;
 7. poskytnutie potrebnej psychologickej pomoci;
 8. zariadenie prekladateľských a tlmočníckych služieb potrebných na prijatie služieb na podporu obetí;
 9. poskytnutie ďalších služieb potrebných pre telesnú a psychosociálnu rehabilitáciu obetí.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

Poskytovatelia štátnych služieb na podporu obetí vás môžu nasmerovať na vhodné mimovládne organizácie.

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚtulok pre ženy

Posledná aktualizácia: 03/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Práva obetí trestných činov v trestných konaniach - Grécko

Za obeť budete považovaní vtedy, ak ste utrpeli škodu, napr. ste boli zranení alebo váš majetok bol poškodený alebo odcudzený v dôsledku incidentu, ktorý podľa gréckeho práva predstavuje trestný čin. Ako obeti trestného činu vám zákon priznáva určité práva pred súdnym konaním, počas neho a po ňom.

V Grécku sa trestné konanie začína vyšetrovaním (dierévnisi) trestného činu. Vyšetrovanie sa niekedy rozdeľuje na predbežné vyšetrovanie (prokatarktikí exétasi) a na súdne vyšetrovanie (anákrisi). Cieľom predbežného vyšetrovania je zistiť okolnosti prípadu a určiť, či je trestné konanie potrebné začať alebo nie.

Vyšetrovanie vedie polícia a súdni úradníci — prokurátor (eisangeléas), vyšetrujúci sudca (anakritís) alebo obaja. Na konci vyšetrovania policajný príslušník poverený prípadom predloží všetky zhromaždené dôkazy prokurátorovi. Prokurátor následne preskúma doposiaľ vykonanú prácu a postúpi prípad súdu spolu so svojimi odporúčaniami, ako v tejto veci ďalej postupovať.

Súd po preskúmaní spisu a odporúčaní prokurátora buď nariadi súdne konanie alebo prípad uzavrie.

Súd na súdnom pojednávaní posúdi všetky zhromaždené dôkazy a rozhodne, či je obžalovaný vinný alebo nie. Ak je obžalovaný uznaný za vinného, bude obvinený a odsúdený. Ak obžalovaný nie je uznaný za vinného, bude zbavený obvinenia.

Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 - Náhrada škody

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 24/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Aké informácie mi poskytne príslušný orgán (napr. polícia, prokurátor) po tom, ako dôjde k trestnému činu, avšak ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Po vašom prvom kontakte s políciou alebo iným príslušným orgánom vám budú bez zbytočného odkladu a akýmkoľvek dostupným spôsobom poskytnuté informácie o podmienkach prípustnosti trestného oznámenia a o práve na vstup do občianskeho konania ako občianska strana požadujúca odškodnenie (politikós enágon ); o tom, ako a za akých podmienok môžete získať právnu pomoc, podať návrh na odškodnenie alebo získať prekladateľské a tlmočnícke služby; o obnoviteľnej spravodlivosti a o orgánoch, ktoré môžu pomôcť obnoviť škodu sprostredkovaním medzi vami a páchateľom; o tom, ako a za akých podmienok sa môžu uhradiť výdavky vzniknuté v dôsledku vašej účasti na trestnom konaní; a ako môžete podať oznámenie proti orgánu, ak máte pocit, že vaše práva neboli dodržané.

Okrem vašich práv v trestnom konaní budete takisto informovaní

o prístupe k lekárskej starostlivosti a akejkoľvek odbornej pomoci vrátane psychologickej pomoci a náhradného ubytovania a o tom, akým spôsobom a za akých podmienok sa ochranné opatrenia budú uplatňovať.

Ak máte trvalé bydlisko v inom členskom štáte EÚ, o spôsobe a podmienkach vykonávania vašich práv dostanete konkrétne informácie.

Rozsah a obsah poskytnutých informácií sa bude líšiť v závislosti od vašich konkrétnych požiadaviek a osobnej situácie a druhu a charakteru trestného činu. V priebehu konania budú poskytnuté dodatočné a podrobnejšie informácie, a to podľa uváženia príslušného orgánu a v závislosti od vašich potrieb (článok 57 zákona 4478/2017 o práve na poskytnutie informácií od prvého kontaktu s príslušným orgánom (článok 4 smernice 2012/29/EÚ)).

Nežijem v krajine, v ktorej došlo k trestnému činu (občania EÚ a občania mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Ak máte trvalé bydlisko v členskom štáte EÚ, ktorý je iný ako štát, v ktorom došlo k trestnému činu, budete vyzvaní, aby ste ihneď po nahlásení trestného činu vydali písomné vyhlásenie. Môžete tak urobiť v súlade s ustanoveniami trestného zákonníka (Kódikas Poinikís Dikonomías — „KPD“) prostredníctvom komunikačných technológií, napr. video konferencie, telefónu alebo internetu (článok 233 ods. 1 KPD).

Ak máte trvalé bydlisko v Grécku a trestný čin bol spáchaný v inom členskom štáte EÚ, môžete podať trestné oznámenie u prokurátora na magistrátnom súde (eisangeléas plimmeleiodikón) vášho trvalého bydliska, ktorý vaše oznámenie príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní príslušného členského štátu postúpi bez zbytočného odkladu prostredníctvom prokurátora na odvolacom súde (eisangeléas efetón ), pokiaľ v tejto záležitosti nie sú príslušné rozhodovať grécke súdy. Prokurátor nie je povinný postúpiť vaše oznámenie členskému štátu, v ktorom bol trestný čin spáchaný, ak sa uplatňuje grécke právo a trestné konanie sa začalo v Grécku. V takom prípade, s cieľom zabezpečiť, aby vám boli poskytnuté informácie a podporila sa vzájomná právna pomoc, prokurátor na magistrátnom súde, ktorý sa zaoberá prípadom, to oznámi príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní v členskom štáte, v ktorom bol trestný čin spáchaný, bez zbytočného odkladu prostredníctvom prokurátora na odvolacom súde.

[Článok 64 zákona 4478/2017 o právach obetí s pobytom v inom členskom štáte (článok 17 smernice 2012/29/EÚ)]

Ak nahlásim trestný čin, aké informácie dostanem?

Ak podáte trestné oznámenie, zodpovedný príslušník polície je povinný vás informovať o tom, že vám bude poskytnutá kópia vášho oznámenia.

[Článok 58 zákona 4478/2017 o právach obetí, pokiaľ ide o podanie oznámenie (článok 5 smernice 2012/29/EÚ)]

Po podaní trestného oznámenia je trestnému oznámeniu priradené registračné číslo oznámenia (arithmós vivlíou mínysis). Toto číslo umožňuje sledovať priebeh vášho konania pomocou registra vedeného na prokuratúre alebo kontaktovaním zodpovedného úradu pre oznámenia. Môžete tiež požiadať a získať osvedčenie o postupe prípadu (pistopoiitikó poreías), v ktorom uvediete aktuálnu fázu konania (napr. prebieha vyšetrovanie na preukázanie platnosti oznámenia alebo prebieha predbežné vyšetrovanie) a popis výsledku v každej etape (napr. prokurátor prerušil konanie, boli vznesené trestné obvinenia a páchateľ bol pred súdom obžalovaný, v rámci ktorého prípadu vám bude oznámený čas a miesto konania a povaha obvinení; prebieha predbežné súdne vyšetrovanie ( kyría anákrisi), alebo bolo vydané uznesenie o zamietnutí obvinení alebo o ukončení trestného stíhania, bol vydaný súdny rozsudok, ak ste si ako poškodená osoba uplatnili nárok na náhradu škody v rámci tohto konania).

[Článok 59 zákona 4478 o právach obetí na poskytnutie informácií o ich prípade (článok 6 smernice 2012/29/EÚ)]

Ak váš prípad patrí do jurisdikcie Aténskeho súdu prvej inštancie (Protodikeío Athinón), po doručení na súd môže váš právnik sledovať jeho priebeh na webovej stránke gréckej advokátskej komory Athens Bar Association (Dikigorikós Sýllogos AthinónOdkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dsa.gr/). Táto možnosť nie je pre samotné obete dostupná, pretože sa vyžaduje zadanie prihlasovacích údajov.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (ak budem kontaktovať políciu alebo iné orgány alebo počas vyšetrovania alebo súdneho pojednávania)?

Ak gréckemu jazyku nerozumiete alebo ho neovládate, trestné oznámenie môžete podať v jazyku, ktorému rozumiete, alebo vám môže byť poskytnutá nevyhnutná jazyková pomoc, ktorá vždy podlieha podmienkam stanoveným v trestnom zákonníku alebo konkrétnych trestných zákonoch — zodpovedný príslušník polície vás bude o tom náležite informovať. Môžete požiadať o bezplatný preklad vášho oznámenia.

[Článok 58 zákona 4478 o právach obetí, pokiaľ ide o podanie oznámenia (článok 5 smernice 2012/29/EÚ)]

Ak vás budú v priebehu ktorejkoľvek fázy konania vypočúvať ako svedka a neovládate grécky jazyk, ani ním nehovoríte, budú vám bezodkladne poskytnuté služby tlmočníka. Právo na tlmočnícke služby zahŕňa poskytovanie náležitej pomoci osobám so sluchovými alebo hlasovými obmedzeniami. V prípade sa môžu použiť komunikačné technológie, ako videokonferencie, telefón alebo internet, pokiaľ fyzická prítomnosť tlmočníka nepovažuje osoba, ktorá vás vypočúva, za nevyhnutnú (článok 233 ods. 1 KPD).

Ako úrad zabezpečí, aby som rozumel, alebo aby mi rozumeli (ak som dieťa, ak som zdravotne postihnutá osoba)

Pri prvom kontakte s vami bude polícia alebo príslušný orgán s vami komunikovať pomocou jednoduchého a dostupného jazyka, a to buď ústne alebo písomne, s ohľadom na vaše osobné charakteristiky, ako sú predovšetkým váš vek, stupeň zrelosti, intelektuálne a mentálne schopnosti, vzdelanie, jazykové zručnosti, akékoľvek sluchové alebo hlasové obmedzenia, alebo na to, či máte vážne emocionálne ťažkosti, ktoré ovplyvňujú vašu schopnosť porozumieť iným alebo schopnosť iných porozumieť vám. Sprievodca vašimi právami je dostupný v najpoužívanejších jazykoch a v Braillovom písme [článok 56 ods. 2 zákona 4478/2017 (článok 3 smernice 2012/29/EÚ)]. Okrem toho, ak máte sluchové alebo hlasové obmedzenia, bude vám poskytnutá náležitá pomoc v podobe tlmočníka (článok 233 ods. 1 KPD).

Som maloletá osoba – vzťahujú sa na mňa nejaké osobitné práva?

Ak ste maloletá osoba (vo veku menej ako 18 rokov), trestný čin môže vo vašom mene nahlásiť váš zákonný zástupca (rodič alebo poručník). Ak máte viac ako 12 rokov, trestný čin môžete nahlásiť spolu s vaším zákonným zástupcom [článok 118 ods. 2 trestného zákonníka (Poinikós Kódikas— ‘PK’)].

To, či sa v rámci trestného konania na vás vzťahujú osobitné práva, závisí od charakteru trestného činu. Napríklad ak ste obeť porušenia vašej osobnej alebo sexuálnej slobody, obchodovania s ľuďmi, sexuálnej turistiky, únosu alebo sexuálneho trestného činu, máte právo:

 • na nahliadnutie do spisu, aj keď ste si ako poškodená osoba neuplatnili nárok na náhradu škody v rámci tohto trestného konania (článok 108A KPD);
 • na také zaznamenanie vášho výsluchu, aby ho bolo možné použiť počas ďalšieho trestného konania a aby ste pred prokurátora či súd nemuseli znovu predstúpiť (článok 226A KPD);
 • poskytnutie pomoci od psychológa alebo detského psychológa, ak vás vypočúvajú ako svedka;
 • na poskytnutie informácií o tom, či bol páchateľ prepustený (článok 108A KPD);
 • požiadať o súdny príkaz proti páchateľovi, ktorý by mu znemožnil kontaktovať vás alebo sa dostať do blízkosti vášho domova.
 • Okrem toho máte vždy právo:
 • na individuálne posúdenie s cieľom zistiť, či sa majú uplatniť špeciálne ochranné opatrenia v prípade, ak existuje riziko opakovanej viktimizácie [článok 68 zákona 4478/2017 o individuálnom posúdení obetí s cieľom identifikovať osobitnú potrebu ochrany (článok 22 smernice 2012/29/EÚ)];
 • žiadať od prokuratúry alebo súdnych orgánov, aby vymenovali zákonného zástupcu neplnoletých osôb (epimelitís anilikón), ktorý vás bude zastupovať v ktorejkoľvek fáze trestného konania, ak vás vaši rodičia nemôžu zastupovať alebo ak ste bez sprievodu alebo oddelení od vašej rodiny [článok 69 ods. 7 zákona 4478/2017 o práve na ochranu obetí počas trestného konania (články 23 a 24 smernice 2012/29/EÚ)];
 • na to, aby ste si za pomoci vášho zákonného zástupcu ako poškodená osoba uplatnili nárok na náhradu škody v rámci tohto trestného konania (článok 82 ods. 2 KPD).

Aké informácie môžem získať od polície alebo organizácií na podporu obetí počas vyšetrovania trestného činu?

Informácie o aktuálnej fáze konania môžete získať od prokurátora, ak bol spis (dikografía) odoslaný prokurátorovi.

Ak ste si ako poškodená osoba v rámci tohto trestného konania uplatnili nárok na náhradu škody, môžete do obsahu spisu nahliadnuť a získať kópie dokumentov v ňom, a to hneď po tom, ako je obvinený vyzvaný, aby predložil vyjadrenie k žalobe (apología) alebo zatýkací rozkaz (éntalma sýllipsis) alebo príkaz na predvolanie (éntalma viaías prosagogís) (článok 108 KPD) alebo ak bol podozrivý orgánmi predvolaný, aby poskytol vysvetlenie. Do tej doby je konanie dôverné.

Služby na podporu a ochranu obetí vám môžu poskytnúť informácie, poradenstvo a podporu týkajúce sa spôsobu, ktorým môžete uplatniť svoje práva, vrátane práva na náhradu škody, ktorú ste utrpeli v dôsledku trestného činu, a vašej úlohy v trestnom konaní ako poškodenej osoby alebo ako svedka [článok 62 zákona 4478/2017 o podpore, ktorú poskytujú služby na podporu obetí (článok 9 smernice 2012/29/EÚ)].

Aké sú moje práva ako svedka?

Ak vás majú vypočúvať ako svedka, dostanete od prokurátora alebo príslušníka polície vykonávajúceho predbežné vyšetrovanie, alebo okresného trestného súdu (ptaismatodíkis) alebo vyšetrujúceho sudcu (anakritís) predvolanie. Hneď po doručení predvolania sa musíte pred nich dostaviť a predložiť svedeckú výpoveď. Budú od vás vyžadovať, aby ste opísali, čo sa stalo a pravdepodobne aj, aby ste odpovedali na niektoré dodatočné otázky. Ak ste príbuzný podozrivého, môžete odmietnuť svedčiť (článok 222 KPD).

Ak trpíte sluchovým alebo rečovým obmedzením, výsluch môže prebiehať v písomnej forme. Ak neovládate grécky jazyk, máte právo na bezplatné tlmočnícke služby.

Ak ste obeťou obchodovania s ľuďmi, patríte do osobitnej skupiny svedkov: vopred dostanete pomoc od psychológa alebo psychiatra, ktorí budú konať v spolupráci s vyšetrujúc ou políciou alebo súdnymi úradníkmi a používať správne diagnostické metodiky na posúdenie vašich intelektuálnych schopnosti a psychologického stavu. Na vašom výsluchu bude prítomný psychológ alebo psychiater. Takisto vás môže sprevádzať váš právny zástupca pod podmienkou, že jeho účasť nie je zakázaná vyšetrujúcim sudcom, ktorý na tento účel vydal odôvodnený príkaz.

V prípade potreby bude vaša svedecká výpoveď zaznamenaná písomne a audiovizuálne, aby ju bolo možné predložiť súdu elektronicky, pričom v takom prípade nemusíte byť fyzicky prítomní na žiadnej ďalšej fáze konania.

Ak ide o prípad domáceho násilia a ste členom rodiny, nebudete vypovedať pod prísahou. Ak ste neplnoletá osoba, nebudete vyzvaný, aby ste pred súdom svedčili ako svedok. Namiesto toho môžete poskytnúť písomné vyhlásenie, ktoré sa bude v súdnej sieni čítať, pokiaľ sa vaša fyzická prítomnosť nepovažuje za nevyhnutnú.

Na základe vášho výsluchu môžete požiadať o náhradu akýchkoľvek výdavkov, ktoré vám mohli vzniknúť (náklady na dopravu alebo ubytovanie) od orgánu, ktorý vás predvolal, aby ste vypovedali (článok 288 KPD).

Ako môžem získať ochranu, ak som v ohrození?

Existujú rôzne typy ochrany v závislosti od charakteru trestného činu a vašej úlohy v rámci trestného konania.

Ak ste obeťou organizovaného zločinu alebo terorizmu a boli ste predvolaný, aby ste svedčili ako kľúčoví svedkovia ako súčasť predbežného súdneho vyšetrovania trestnej činnosti, môžete požiadať o osobitnú ochranu pred možnou odplatou alebo zastrašovaním. V závislosti od konkrétneho prípadu môže druh ochrany zahŕňať policajnú ochranu, ochranu vašej anonymity (vaše meno, miesto narodenia, adresa domova a práce, zamestnanie, vek atď. budú odstránené zo všetkých písomných záznamov) alebo dokonca zmenu totožnosti a premiestnenie do inej krajiny. Môžete požiadať o poskytnutie svedeckej výpovede prostredníctvom audiovizuálnej technológie. Ak pracujete pre verejnú agentúru, môžete tiež požiadať o dočasné alebo trvalé preradenie na inú pozíciu. Ochranné opatrenia budú podliehať vášmu súhlasu a obmedzia vašu slobodu len v rozsahu potrebnom pre vašu vlastnú bezpečnosť; môžu byť pozastavené, ak o to požiadate písomne alebo ak nespolupracujete, aby ste zabezpečili ich úspešnú realizáciu (článok 9 zákona 2928/2001 o ochrane svedkov).

Ak ste obeťou domáceho násilia, príslušníci polície, ktorí sa zaoberajú vaším prípadom, nesmú za žiadnych okolností prezradiť vašu totožnosť, totožnosť páchateľa, vašu adresu bydliska alebo akékoľvek informácie, ktoré by mohli odhaliť vašu totožnosť (článok 20 zákona 3500/2006).

Ako obeť môžete písomne požiadať o opatrenia na zabránenie akémukoľvek kontaktu medzi vami alebo vašimi rodinnými príslušníkmi a páchateľom v miestach, kde sa trestné konanie vedie. Váš výsluch bude v ktorejkoľvek fáze konania vedený trojčlenným magistrátnym súdom (trimelés plimmeleiodikeío) v mieste trestného konania v ktoromkoľvek štádiu konania v súlade so skráteným konaním v prípade trestných činov in flagrante delicto

[(článok 65 zákona 4478/2017 o práve na zamedzenie kontaktu medzi obeťou a páchateľom (článok 19 smernice 2012/29/EÚ)].

Posledná aktualizácia: 24/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Ako môžem ohlásiť trestný čin?

Ak ste obeťou trestného činu, môžete trestný čin nahlásiť prokurátorovi alebo polícii podaním trestného oznámenia (énklisi alebo mínysi). (Presnejšie povedané, énklisi je trestné oznámenie predložené samotnou obeťou. V niektorých situáciách sa trestné konanie začne len vtedy, ak takéto oznámenie existuje (napr. v prípade trestného činu proti čestnosti a dobrému menu človeka). Mínysi je trestné oznámenie alebo správa, ktorú predkladá iná strana než obeť, a to v prípade trestného činu, kedy orgány môžu z vlastného podnetu stíhať bez ohľadu na to, či sa obeť sťažuje alebo nie. V praxi sa však výraz mínysi používa na označenie oboch druhov oznámenia. Preto keď sa trestné oznámenie akéhokoľvek druhu predloží prokuratúre, dostane jedinečné registračné číslo trestného oznámenia známe ako arithmós vivlíou minýseon — použitím slova minýsi).

Takisto môžete požiadať inú osobu, aby nahlásila trestný čin vo vašom mene. V tomto prípade musíte podpísať písomné vyhlásenie (dílosi alebo exousiodótisi), v ktorom uvediete osobu podávajúcu trestné oznámenie vo vašom mene. Toto vyhlásenie nemá predpísanú formu, musí sa však podpísať pred úradníkom ústredného alebo miestneho vládneho orgánu alebo pred právnikom (vrátane vášho vlastného právnika, ak ho už máte), ktorý váš podpis overí. Osoba, ktorá nahlasuje trestný čin vo vašom mene musí byť právnikom alebo niekto iný, komu dôverujete. Ak ide o prípad, kde si trestné konanie vyžaduje, aby trestné oznámenie predložila obeť a tá je mŕtva, právo na podanie sťažnosti prechádza na jeho pozostalého manžela/manželku a deti alebo na jej rodičov (článok 118 ods. 4 trestného zákona (Kódikas Poinikís Dikonomías — „KPD“). Ak obeť zomrela v dôsledku trestného činu, tieto osoby si tiež môžu uplatniť nárok na náhradu škody a bolestné, ktoré utrpeli, v rámci tohto trestného konania.

Trestný čin môžete nahlásiť ústne alebo písomne. Ak sa rozhodnete nahlásiť trestný čin ústne, úradník, ktorému predložíte trestné oznámenie, zostaví správu, do ktorej sa toto trestné oznámenie zaznamená.

Za podanie trestného oznámenia musíte zaplatiť poplatok; výška poplatku sa pravidelne upravuje spoločným rozhodnutím ministra financií a ministra spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv. Vo výnimočných situáciách budete poplatok môcť uhradiť po podaní trestného oznámenia, ale v každom prípade tak musíte urobiť do troch dní. Ak poplatok neuhradíte, vaše trestné oznámenie bude zamietnuté ako neprípustné. Poplatok neplatíte, ak vám bola priznaná právna pomoc. Poplatok nemusíte platiť ani vtedy, ak ste obeťou trestného činu proti sexuálnej slobode alebo finančného zneužívania sexuálneho života, domáceho násilia alebo rasovej diskriminácie (články 81A a 361B trestného zákona (Poinikós Kódikas — „PK“) alebo ak došlo k porušeniu rovnakého zaobchádzania (článok 46 ods. 2 KPD).

V prípade trestných činov, ktoré možno stíhať z iniciatívy orgánov bez ohľadu na to, či obeť o to požiadala alebo nie, neexistujú žiadne lehoty na oznámenie trestného činu, okrem prípadov, kedy sú stredne závažné trestné činy (plimmelímata) po piatich rokoch premlčané. V niektorých prípadoch však trestný čin môže byť stíhaný iba vtedy, ak vy ako obeť, ktorá v jeho dôsledku utrpela ujmu, požiadate o začatie trestného konania. V takýchto situáciách musíte podať trestné oznámenie (énklisi) do troch mesiacov od dátumu, kedy ste sa dozvedeli o trestnom čine dozvedeli a totožnosti páchateľa (ak viete, kto je páchateľ).

Na podanie trestného oznámenia neexistuje predpísaná forma.

Vaše trestné oznámenie musí obsahovať nasledujúce informácie:

 • všetky vaše identifikačné údaje,
 • páchateľ a jeho kontaktné údaje, ak ich poznáte,
 • podrobný opis skutočností,
 • akýkoľvek zdokumentovaný dôkaz podporujúci vaše trestné oznámenie,
 • akíkoľvek svedkovia, ktorých navrhujete, aby sa zúčastnili vyšetrovania,
 • údaje o vašom právnikovi, ak ste si už nejakého vybrali.

Ak gréckemu jazyku nerozumiete alebo ho neovládate, trestné oznámenie môžete podať v jazyku, ktorému rozumiete, alebo vám môže byť poskytnutá nevyhnutná jazyková pomoc, ktorá vždy podlieha podmienkam stanoveným v trestnom zákonníku alebo v ktorýchkoľvek iných konkrétnych trestných zákonoch. Môžete požiadať o bezplatný preklad dokumentu [článok 58 zákona 4478/2017 o právach obetí pri podávaní oznámení (článok 5 smernice 2012/29/EÚ)].

Ako zistím, čo sa deje v súvislosti s prípadom?

Po podaní trestného oznámenia je trestnému oznámeniu priradené jedinečné registračné číslo oznámenia. Toto číslo umožňuje sledovať priebeh vášho prípadu pomocou registra vedeného na prokuratúre alebo na zodpovednom úrade pre oznámenia. Môžete tiež požiadať o potvrdenie o priebehu prípadu (pistopoiitikó poreías), v ktorom sa uvádza aktuálna fáza konania.

Ak váš prípad patrí do jurisdikcie Aténskeho súdu prvej inštancie (Protodikeío Athinón), po doručení na súd môže váš právnik sledovať jeho priebeh na webovej stránke gréckej advokátskej komory Athens Bar Association (Dikigorikós Sýllogos AthinónOdkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dsa.gr/). Táto možnosť nie je pre samotné obete dostupná, pretože sa vyžaduje zadanie prihlasovacích údajov.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho pojednávania)? Za akých podmienok?

Počas súdneho pojednávania môžete využívať služby právnika, za ktoré však musíte zaplatiť.

Ak je váš ročný rodinný príjem nižší ako dve tretiny ročného minimálneho príjmu fyzických osôb definovaného v národnej všeobecnej kolektívnej pracovnej zmluve, bude vám bezplatne pridelený právnik, ktorý trestné oznámenie pripraví a podá, a ktorý vás bude zastupovať ako občiansku stranu v ktorejkoľvek fáze konania, za predpokladu, že ste obeťou jedného z nasledujúcich trestných činov: mučenie alebo iný trestný čin proti ľudskej dôstojnosti (článok 137 ods. A a B trestného zákona); diskriminácia alebo nerovnaké zaobchádzanie, trestný čin proti životu, osobnej slobode alebo sexuálnej slobode; finančné zneužívanie sexuálneho života; trestný čin proti majetku alebo vlastníckym právam; zranenie osôb; alebo trestný čin súvisiaci s manželstvom alebo rodinou. Trestný čin musí byť závažným trestným činom (kakoúrgima) alebo stredne závažným trestným činom (plimmélima) v jurisdikcii trojčlenného súdu (trimeloús plimmeleiodikeío), ktorý sa trestá odňatím slobody najmenej na šesť mesiacov [zákon č. 3226/2004 (úradný vestník 24/Α/ 4/4.2.2004), v znení a doplnení zákona č. 4274/2014]. Osoba, ktorá posúdi vašu žiadosť o právnu pomoc v trestnom konaní, je predsedajúci sudca na súde, na ktorom prebieha konanie vo veci vášho prípadu alebo na ktorý má byť odvolanie podané.

Právnik, ktorý vás zastupuje, vám pomôže pripraviť a predložiť požadovanú dokumentáciu, aby ste si mohli uplatniť nárok na náhradu škody a bude vám k dispozícii počas celého konania.

Môžem sa odvolať, ak bol môj prípad uzavretý pred tým, ako sa dostal na súd?

Ak prokurátor na magistrátnom súde (eisangeléas plimmeleiodik) nariadi zamietnuť vaše oznámenie ako nedôvodné z právneho hľadiska alebo zjavne neopodstatnené vo veci tejto otázky alebo ktoré súd nedokáže posúdiť, môžete toto nariadenie napadnúť (eisangeléas efetón) (články 47 a 48 KPD) do troch mesiacov od dátumu vydania príkazu — táto lehota sa nemôže zo žiadnych dôvodov predĺžiť. Ak chcete nariadenie napadnúť, budete musieť zaplatiť poplatok, ktorý vám bude v prípade, ak ju prokurátor prijme, vrátený.

Môžem si uplatniť nárok na náhradu škody v rámci súdneho pojednávania?

Uplatniť nárok na náhradu škody v rámci súdneho pojednávania môžete iba ako poškodená osoba (politikó enágon), ktorá požiada súd, aby jej poskytol náhradu škody za stratu alebo morálnu ujmu alebo bolesť a utrpenie. Žiadosť o uplatnenie náhrady škody v rámci trestného konania môžete ako poškodená osoba predložiť príslušnému prokurátorovi osobne alebo prostredníctvom právnika, ktorý má na tento účel všeobecné alebo osobitné oprávnenie, či už v rámci trestného oznámenia alebo v samostatnom dokumente, do konca predbežného vyšetrovania (článok 308 KPD). Vaša občianskoprávna žaloba je zaznamenaná spolu s právnikovým oprávnením (článok 83 KPD). Ak ste vo vašom trestnom oznámení nepožiadali, aby bolo s vami zaobchádzané ako s poškodenou osobou, môžete tak ešte urobiť pred trestným súdom (článok 82 KPD), a to pred tým, ako súd pristúpi k posudzovaniu dôkazov.

Vaša žiadosť o uplatnenie nároku na náhradu škody v rámci trestného konania ako poškodená osoba sa zamietne ako neprípustná v prípade, ak nebude obsahovať krátky opis prípadu, dôvody vášho oznámenia, a ak nemáte trvalé bydlisko v rámci územnej jurisdikcie súdu, výber zástupcu v rámci tejto jurisdikcie. Zástupca bude oprávnený akceptovať doručenie všetkých dokumentov alebo oznámení, ktoré sú adresované vám ako poškodenej osobe (článok 84 KPD). Aby ste boli na trestnom súde vypočutý ako poškodená osoba, musíte si vybrať oprávneného právnika a zaplatiť paušálny poplatok v prospech štátu, ktorý sa vzťahuje na celé konanie, až kým nebude vynesený rozsudok, ktorý už nie je predmetom odvolania. Výška poplatku sa pravidelne upravuje spoločným rozhodnutím ministra hospodárstva a financií a ministra spravodlivosti.

Ako poškodená osoba ste účastníkom konania a máte niekoľko práv. Môžete sa zúčastňovať všetkých súdnych pojednávaní vrátane neverejných pojednávaní a v danom prípade máte prístup ku všetkým dokumentom. Môžete vypovedať pred súdom, a uplatniť tak svoje nároky, a po vypočutí svedka môžete takisto predložiť svoje pripomienky alebo dôkazy alebo vysvetlenia k akémukoľvek svedectvu alebo predloženým dôkazom (článok 358 KPD). Prostredníctvom svojho právnika môžete klásť otázky páchateľovi, svedkom a ostatným účastníkom (napr. akýmkoľvek technickým odborníkom vymenovaným v tejto veci). Budete vyzvaný, aby ste svedčili ako svedok (hoci nie pod prísahou) a môžete tiež navrhnúť svedkov za predpokladu, že súd bude o tom včas informovaný. Máte právo požiadať o odloženie vypočutia alebo výmenu sudcu.

V každom prípade ako obeť môžete byť pred súd predvolaný ako svedok. V takom prípade ste povinný sa dostaviť na súd. Keď budete vyšetrovaný ako svedok, budete mať príležitosť vysvetliť súdu skutočnosti týkajúce sa trestného činu. Sudca vám môže tiež položiť niekoľko ďalších otázok.

Aká je moja oficiálna úloha v súdnom systéme? Napríklad, som povinný alebo sa môžem rozhodnúť vystupovať ako: obeť, svedok, poškodená osoba alebo súkromný žalobca?
Aké sú moje práva a povinnosti v rámci tejto úlohy?

Môžete si vybrať, či budete v rámci trestného konania vystupovať ako poškodená osoba, ktorá z vás robí účastníka celého konania s kľúčovými procesnými právami, alebo jednoducho vypovedať ako dôležitý svedok, keďže trestné konanie prebieha najmä ako dôsledok trestného činu spáchaného proti vám. Koncepcia súkromnej obžaloby v gréckom súdnom systéme neexistuje.

Môžem počas konania vydať vyhlásenie alebo poskytnúť dôkazy? Za akých podmienok?

Môžete predložiť dokumenty, ktoré sa na súde prečítajú (článok 364 KPD) a zahrnú do spisu, môžete tiež predvolať svedkov a upovedomiť o tom súd (článok 326 ods. 2-1 KPD).

Aké informácie mi budú počas súdneho pojednávania poskytnuté?

V priebehu konania sa môžete zúčastniť verejných vypočutí, zaisťovania dôkazov, vypočuť si vyjadrenia obžalovaného k žalobe, vyjadrenia advokátov a rozsudok súdu.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Ako poškodená osoba máte prístup k obsahu spisu a môžete získať kópie rozsudku súdu.

Posledná aktualizácia: 24/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa proti rozsudku odvolať?

Súd po skončení súdneho konania obžalovaného odsúdi alebo obviní v závislosti od predložených dôkazov. Ak súd neuzná obžalovaného vinným, oslobodí ho spod obvinenia a ak ste si uplatnili nárok na náhradu škody v rámci tohto konania ako poškodená osoba (politikós enágon), nerozhodne sa o vašom nároku na odškodnenie alebo finančnej náhrade škody za morálnu ujmu alebo bolesť a utrpenie. V takomto prípade má obžalovaný právo podať proti vám návrh na náhradu škody a všetky výdavky, ktoré mu vznikli v súvislosti s daným prípadom [článok 71 trestného zákona (Kódikas Poinikís Dikonomías — „KPD“)]. Ak súd uzná obžalovaného vinným, odsúdi ho a rozhodne o výške náhrady škody, ktorú dostanete od obžalovaného na základe vášho občianskoprávneho nároku.

Ak súd obžalovaného oslobodí, proti rozsudku sa môžete odvolať iba vtedy, ak vám bolo nariadené zaplatiť náhradu škody a uhradiť výdavky obžalovaného, a iba na tento účel, a to podľa článku 486 ods. 1 písm. b) KPD. Okrem toho, ak ste poškodenou osobou, môžete sa odvolať proti časti rozsudku, na základe ktorej bol váš nárok zamietnutý ako právne neopodstatnený alebo proti časti, ktorá vám poskytla finančnú náhradu škody alebo odškodnenie (článok 488 KPD).

Prípadne môžete požiadať prokurátora, aby sa odvolal proti rozsudku.

Aké sú moje práva po vynesení rozsudku?

Po nadobudnutí platnosti rozsudku sa vaša úloha v rámci trestného konania vo všeobecnosti končí. Počas vykonávania rozsudku grécka legislatíva neposkytuje obetiam trestných činov žiadne ďalšie práva. Existuje len jedna výnimka: ak ste maloletou osobou, ktorá je obeťou trestného činu proti osobnej a sexuálnej slobode, máte všetky prislúchajúce práva, a to aj vtedy, ak ste si v rámci tohto konania neuplatnili nárok na náhradu škody ako poškodená osoba, vrátane práva byť informovaný verejným prokurátorom o dočasnom alebo trvalom prepustení páchateľa a akejkoľvek dovolenke, ktorá mu bola počas väzby udelená (článok 108A KPD).

Mám po súdnom pojednávaní nárok na podporu alebo ochranu? Na ako dlho?

Ako obeť máte nárok na bezplatné a všeobecné alebo špecializované pomocné a opatrovateľské služby dôverného charakteru v závislosti od vašich potrieb pred trestným konaním, počas neho a na primerané obdobie aj po jeho ukončení. Tieto práva sa môžu vzťahovať aj na vašich rodinných príslušníkov v závislosti od ich potrieb a závažnosti škody, ktorú utrpeli v dôsledku trestného činu, ktorý bol spáchaný voči vám. Polícia alebo akýkoľvek iný príslušný orgán, ktorému bolo vaše oznámenie doručené, vám môže poskytnúť informácie na základe vašej žiadosti alebo vás odkázať na: sociálne služby orgánov miestnej samosprávy prvého a druhého stupňa; psychiatrického zariadenia; Komunitné centrá (Kéntra Koinótitas), poradenské centrá (symvoulevtiká kéntra) generálneho sekretariátu pre rodovú rovnosť; podporné štruktúry Národného centra sociálnej solidarity (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis); Nezávislé úrady na ochranu neplnoletých osôb ( Avtotelí Grafeía Prostasías Anílikon Thymáton ) ministerstva spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv; alebo súkromné subjekty a profesijné a dobrovoľnícke združenia. Ak ste žena, ktorá sa stala obeťou trestného činu proti vašej osobnej alebo sexuálnej slobode alebo finančného zneužívania sexuálneho života, domáceho násilia, obchodovania s ľuďmi, kupliarstva alebo rasistického zločinu, vaše deti majú tiež nárok na podporné a opatrovateľské služby [článok 61 zákona 4478/2017 o práve na prístup k službám na podporu obetí (článok 8 smernice 2012/29/EÚ)].

Služby všeobecnej podpory a starostlivosti vám okrem iného poskytujú informácie a rady týkajúce sa vašich práv ako obete a váš nárok na náhradu škody vzniknuté v dôsledku trestného činu; informácie o tom, ako si môžete v rámci trestného konania uplatniť nárok na náhradu škody ako poškodená osoba alebo ako svedok; informácie o priamych odkazoch na príslušné odborné podporné služby; emocionálnu a psychologickú podporu; poradenstvo týkajúce sa finančných a praktických otázok vyplývajúcich z trestného činu; alebo poradenstvo týkajúce sa prevencie sekundárnej a opakovanej viktimizácie, zastrašovania a pomsty.

Služby špecializovanej podpory a starostlivosti odkážu obete na prístrešie alebo akékoľvek iné prechodné ubytovanie, ktoré potrebujú bezpečné miesto z dôvodu bezprostredného rizika sekundárnej a opakovanej viktimizácie, zastrašovania a pomsty, a poskytujú cielenú a integrovanú podporu obetiam s osobitnými potrebami, ako napríklad obetiam násilných sexuálnych deliktov, obetiam rodovo motivovaného násilia a obetiam násilia páchaného blízkou osobou [článok 62 zákon 4478/2017 o práve na prístup k službám na podporu obetí (článok 9 smernice 2012/29/EÚ)].

Aké informácie dostanem v prípade odsúdenia páchateľa?

Ako obeť budete informovaný o priebehu trestného konania a bezodkladne vám bude oznámené súdne rozhodnutie v súlade s príslušnými ustanoveniami trestného zákona, a to za predpokladu, že ste si uplatnili nárok na náhradu škody ako poškodená osoba v rámci trestného konania. Ak ste si v rámci trestného konania uplatnili nárok na náhradu škody ako poškodená osoba, informácie o konaní vám môžu byť doručené e-mailom, osobne alebo prostredníctvom vášho právnika (článok 59 zákona 4478/2017 o práve na informácie o svojom prípade (článok 6 smernice 2012/29/EÚ)).

Budem informovaný o tom, či bol páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmienečného prepustenia) alebo či utiekol z väzenia?

Máte právo byť informovaný, ak príslušný súdny orgán zruší alebo zmení dočasné ochranné opatrenie, alebo ak je páchateľ z väzenia trvalo prepustený alebo ak z neho utiekol alebo mu bolo udelené povolenie príslušnými úradníkmi väzobného zariadenia vrátane informácií o opatreniach, ktoré môžu byť prijaté na vašu ochranu v prípade, ak páchateľ bol prepustený alebo utiekol z väzenia. Takéto informácie vám musia byť poskytnuté na základe súhlasu prokuratúry, ak existuje skutočné alebo potenciálne nebezpečenstvo pre vašu bezpečnosť, za predpokladu, že v dôsledku zverejnenia takýchto informácií nevznikne žiadne riziko poškodenia páchateľa [článok 59 zákona 4478/2017 o práve na informácie o svojom prípade (článok 6 smernice 2012/29/EÚ)].

Budem zapojený do rozhodovania o prepustení alebo podmienečnom prepustení? Môžem napríklad urobiť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Nie. Súd však môže požadovať náhradu škody, ktorú utrpela obeť trestného činu [článok 100 ods. 3a trestného zákona (Poinikós Kódikas — „PK“)], ako alternatívu alebo predpoklad pre pozastavenie trestu, podliehajúcu probácii alebo kontrole zo strany úradníka sociálnej pomoci (epimelitís koinonikís arogís) (článok 100 PK). Dodržiavanie súladu s požiadavkami súdu obžalovaným monitoruje úradník sociálnej pomoci a v prípade nesúladu môže príslušný prokurátor požiadať súd, ktorý nariadil pozastavenie, o zrušenie príkazu.

Posledná aktualizácia: 24/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

4 - Náhrada škody

Nárok na náhradu škody páchateľom si môžete uplatniť uplatnením nároku v rámci občianskeho práva. Svoj občianskoprávny nárok môžete uplatniť ako súčasť trestného konania, v priebehu vyšetrovania alebo počas súdneho pojednávania. Predložením nároku si uplatňujete nárok na náhradu škody v rámci tohto trestného konania (politikos enágon). Môžete si uplatniť nárok na finančnú náhradu škody vzniknutej na vašom majetku a/alebo za nemajetkovú ujmu a bolesť či utrpenie. K vášmu nároku môžete pripočítať všetky výdavky v súvislosti s prípadom (odmeny advokátov a právnych zástupcov, odmeny súdnych exekútorov, cestovné náklady atď.).

Ak súd uzná páchateľa za vinného, nariadi mu, aby vám vyplatil odškodnenie. Toto odškodnenie je v praxi často len symbolické a je nižšie ako skutočná škoda, ktoré ste utrpeli. Na vyplatenie zvyšku musíte podať osobitnú žalobu na občianskoprávny súd.

Prípadne môžete svoj nárok predložiť priamo občianskoprávnemu súdu. Občianskoprávny súd následne nariadi páchateľovi vyplatiť odškodné, ktoré zodpovedá skutočnej ujme, ktorú ste utrpeli.

Ak o vašom nároku prebieha trestné konanie, môžete ho opätovne predložiť v rámci trestného konania, čím sa prípad pred občianskoprávnym súdom skončí.

Ak ste obeťou úmyselne spáchaného trestného činu, máte právo na odškodnenie od štátu. Prečítajte si prehľad odškodnení obetí trestných činov v Grécku (dostupné v anglickom, gréckom a iných jazykoch) Európskej justičnej siete (restoratívna spravodlivosť).

Posledná aktualizácia: 24/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Generálny sekretariát pre rodovú rovnosť (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon), ktorý je súčasťou ministerstva vnútra, vedie poradenské centrá pre ženy, ktoré sú obeťami násilia.

Vytvoril integrovanú sieť 62 zariadení na pomoc týmto ženám.

Sieť pozostáva linky pomoci (SOS 15900), ktorá je k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni, 40 poradenských centier a 21 ubytovacích zariadení pre ženy a ich deti.

Linku pomoci SOS15900 je možné kontaktovať aj na e-mailovej adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknesos15900@isotita.gr. Funguje 24 hodín denne 7 dní v týždni, 365 dní v roku, v gréckom a anglickom jazyku. Poplatky za hovor sú spoplatnené v zmysle poplatkov za miestne hovory.

Poradenské centrá ponúkajú bezplatnú psychosociálnu podporu a právne poradenstvo. Rozsah ponúkaných služieb sa v súčasnosti rozširuje o zamestnanosť žien a ženy, ktoré trpia viacerými formami diskriminácie (podpora utečencom, osamelým rodičom, príslušníkom rómskej komunity atď.). Kontaktné informácie o poradných centrách nájdete na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.womensos.gr/ a na Facebooku: WomenSOS.gr

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo Generálneho sekretariátu pre rodovú rovnosť: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.isotita.gr/

Výskumné centrum rodovej rovnosti (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas — „KEThI“)

Výskumné centrum rodovej rovnosti poskytuje psychologickú podporu a právnu pomoc obetiam domáceho násilia a prevádzkuje ubytovňu pre ženy, ktoré sú obeťami násilia, a ich deťom.

Výskumné centrum rodovej rovnosti

 • je súkromnoprávny orgán zriadený v roku 1994, ktorý podlieha dohľadu Generálneho sekretariátu pre rodovú rovnosť
 • zahŕňa regionálne a miestne služby poskytujúce psychologickú podporu a právnu pomoc obetiam domáceho násilia
 • poskytuje bezplatnú psychologickú podporu a právnu pomoc
 • poskytuje informácie, poradenstvo a podporu ženám, ktoré čelia otázkam zamestnanosti a sociálneho vylúčenia
 • v spolupráci s aténskou prefektúrou prevádzkuje od roku 1993 ubytovňu pre ženy, ktoré sú obeťami násilia, a ich deti.
 • KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://kethi.gr/

Národné centrum pre sociálnu solidaritu (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis — „EKKA“)

Národné centrum sociálnej solidarity prevádzkuje sieť, ktorá ponúka služby sociálnej podpory jednotlivcom, rodinám a sociálnym skupinám, ktoré majú psychosociálne ťažkosti alebo potrebujú okamžitú sociálnu podporu.

Národné centrum sociálnej solidarity

 • je súkromnoprávny orgán so sídlom v Aténach, ktorý podlieha dohľadu ministerstva práce, sociálneho zabezpečenia a sociálnej solidarity
 • Zabezpečuje tieto služby:
 • Priama linka sociálnej pomoci 197 pre všetkých občanov funguje 24 hodín denne 7 dní v týždni. Hovory sú bezplatné.
 • Vnútroštátna horúca linka na ochranu detí 1107, ktorá sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa detí, funguje 24 hodín denne 7 dní v týždni.
 • Centrá sociálnej podpory v Aténach, Pireu a Solúne
 • Ubytovne pre občanov, ktorí zažívajú vážne sociálno-finančné problémy v regióne Atika
 • Prevádzkuje prístrešky pre rizikové ženy a ich deti v Atike a v Solúne
 • Rozsah ponúkaných služieb:
 • poradenstvo a informácie o otázkach sociálnej starostlivosti
 • sociálna a psychologická podpora jednotlivcov a rodín, poskytovanie prístrešku rizikovým ženám a ich deťom (najmä obetiam domáceho násilia a obchodovania s ľuďmi)
 • krátkodobé ubytovanie pre osoby, ktoré prechádzajú krízou alebo sociálnou núdzou
 • spolupráca a mediácia s cieľom uľahčiť prístup k službám sociálnej solidarity, ktoré ponúkajú iné organizácie.
 • V neposlednom rade centrum zabezpečuje rozmiestnenie psychosociálnych podporných tímov rýchleho zásahu, ktoré pozostávajú predovšetkým zo psychológov a sociálnych pracovníkov, v situáciách prírodných katastrof (zemetrasenie, povodeň, požiar), nehôd, havárií lodí s veľkým počtom obetí a akejkoľvek krízy zahŕňajúcej veľký počet ľudí, kde sa prítomnosť týchto tímov považuje za nevyhnutnú.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ekka.org.gr/

Liečebné rehabilitačné centrum pre obete mučenia (Iatrikó Kéntro Apokatástasis Thymáton Vasanistiríon)

Liečebné rehabilitačné centrum pre obete mučenia poskytuje rehabilitačné centrum pre ľudí, ktorí boli mučení, a ich rodiny. Zabezpečuje školenie gréckych a zahraničných zdravotníckych pracovníkov v oblasti vyšetrovania a liečby obetí mučenia, vykonáva vedecký výskum a ponúkajú stimuly na výskum mučenia a jeho následkov.

Liečebné rehabilitačné centrum pre obete mučenia

 • poskytuje rehabilitačné centrum pre ľudí, ktorí boli mučení, a ich rodiny
 • zabezpečuje školenie gréckych a zahraničných zdravotníckych pracovníkov v oblasti vyšetrovania a liečby obetí mučenia
 • prispieva k intenzívnemu šíreniu poznatkov o praktikách mučenia a jeho rôznych formách a možnosti rehabilitácie obetí mučenia
 • vykonáva vedecký výskum a ponúka stimuly pre výskum mučenia a jeho následkov
 • spravuje a rozvíja informačné (dokumentačné) centrum
 • prispieva k predchádzaniu mučeniu tým, že sleduje tieto ciele.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mrct.org/

Centrum pre podporu a výskum obetí zlého zaobchádzania a sociálneho vylúčenia (Kéntro Érevnas kai Ypostírixis Thymáton Kakopoíisis kai Koinonikoú Apokleismoú — „EKYThKKA“)

Centrum pre výskum a podporu obetí zlého zaobchádzania a sociálneho vylúčenia zabezpečuje zdravotnú, psychologickú, sociálnu a právnu podporu obetiam mučenia a organizovaného násilia, zlého zaobchádzania a sociálneho vylúčenia.

Centrum pre výskum a podporu obetí zlého zaobchádzania a sociálneho vylúčenia

 • je neziskové súkromnoprávne združenie
 • zabezpečuje zdravotnú, psychologickú, sociálnu a právnu podporu obetiam mučenia a organizovaného násilia, zlého zaobchádzania a sociálneho vylúčenia
 • zvyšuje povedomie o otázkach ľudských práv a šíri poznatky o existencii prejavov násilia a sociálneho vylúčenia a metód na ich riešenie v Grécku aj v zahraničí
 • zabezpečuje humanitárnu pomoc pre sociálne skupiny, ktoré boli vystavené organizovanému násiliu, mučeniu, zlému zaobchádzaniu a sociálnemu vylúčeniu, a to v Grécku aj v zahraničí
 • vykonáva vedecký výskum v oblasti násilia a mučenia, zlého zaobchádzania a sociálneho vylúčenia
 • prispieva k predchádzaniu mučeniu, zlému zaobchádzaniu a sociálnemu vylúčeniu.


KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.cvme.gr/

Grécka rada pre utečencov (Ellinikó Symvoulio gia tous Prósfyges)

Grécka rada pre utečencov je mimovládna organizácia, ktorá zabezpečuje podporu pre utečencov a žiadateľov o azyl v Grécku prostredníctvom širokého spektra psychosociálnych a právnych služieb.

Grécka rada pre utečencov

 • je mimovládna organizácia založená v roku 1989 na podporu utečencov a žiadateľov o azyl v Grécku
 • pomáha utečencom plynule sa integrovať do Grécka prostredníctvom širokého spektra psychosociálnych a právnych služieb
 • je jediná grécka mimovládna organizácia, ktorá sa venuje výlučne ľuďom, ktorí v Grécku žiadajú o azyl a ktorí sú považovaní za utečencov
 • je zaregistrovaná na ministerstve zahraničia a ministerstva zdravotníctva a sociálnej solidarity ako špeciálna charitatívna organizácia
 • je jednou zo šiestich mimovládnych organizácií, ktoré chránia ľudské práva v Grécku, a je členom Národnej komisie pre ľudské práva (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou)
 • je partnerom Vysokého komisára OSN pre utečencov zodpovedným za vykonávanie a členom Európskej rady pre utečencov a exulantov.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.gcr.gr/

Organizácia Greek Helsinki Monitor (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Organizácia Greek Helsinki Monitor monitoruje, uverejňuje články a vykonáva lobing týkajúci sa otázok ľudských práv v Grécku.

Organizácia Greek Helsinki Monitor

 • bola založená v roku 1992
 • je gréckym členom Medzinárodnej helsinskej federácie pre ľudské práva
 • monitoruje, uverejňuje články a vykonáva lobing týkajúci sa ľudských práv v Grécku a z času na čas aj na Balkáne
 • sa zúčastňuje a často koordinuje monitorovanie gréckych a balkánskych médií v oblasti stereotypov a nenávistných prejavov a pripravuje podrobné výročné správy, orgánom zmluvných strán OSN paralelné/neoficiálne správy a špecializované správy o zlom zaobchádzaní a etnických, etnicko-lingvistických, náboženských komunitách imigrantov.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://greekhelsinki.wordpress.com/

Grécka sekcia organizácie Amnesty International (Diethnís Amnistía Ellinikó Tmíma)

Amnesty International sa zaoberá vládami, medzivládnymi organizáciami, ozbrojenými politickými skupinami, spoločnosťami a ďalšími neštátnymi subjektmi a systematicky a nestranne vyšetruje jednotlivé prípady a modely porušovania ľudských práv.

Amnesty International

 • je celosvetové nezávislé hnutie dobrovoľníkov, ktorí bojujú za ochranu ľudských práv
 • obhajuje väzňov svedomia, násilia a chudoby
 • sa snaží ukončiť násilie voči ženám
 • sa snaží zrušiť trest smrti, mučenie a obmedzenia slobody uložené v mene „vojny proti terorizmu“
 • bojuje proti diskriminácii utečencov, imigrantov, menšín a obhajcov ľudských práv.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.amnesty.org.gr/

Posledná aktualizácia: 24/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Práva obetí trestných činov v trestných konaniach - Španielsko

Fyzické osoby, ktoré sú obeťami trestného činu spáchaného v Španielsku alebo trestného činu, ktorý môže byť stíhaný v Španielsku, sa podľa zákona č. 4/2015 z 27. apríla 2015 považujú za obete trestného činu bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, bez ohľadu na to, či dosiahli zákonný vek alebo sú maloletí, a či sa na území zdržiavajú oprávnene. Ustanovenia tohto zákona sa uplatňujú:

a) na priame obete, a to na každú fyzickú osobu, ktorej bola v priamom dôsledku trestného činu spôsobená ujma na osobe alebo na majetku, najmä telesná, duševná alebo citová ujma či majetková škoda.

b) na nepriame obete, v prípade úmrtia alebo zmiznutia osoby v priamom dôsledku trestného činu, za predpokladu, že za čin nenesú priamu zodpovednosť:

1. Na manžela/manželku obete, ak nie sú právne alebo fakticky oddelení, a na deti obete alebo deti manžela/manželky obete, ak nie sú právne alebo fakticky oddelení, ktoré s nimi žijú v čase úmrtia alebo zmiznutia; na každú osobu, ktorá je v čase úmrtia alebo zmiznutia s obeťou v porovnateľnom citovom vzťahu, a na deti tejto osoby, ktoré žijú s obeťou v čase úmrtia alebo zmiznutia; na rodičov obete alebo na priamych či treťostupňových príbuzných, za ktorých má obeť rodičovskú zodpovednosť a na osoby, ktoré sú v poručníctve alebo v pestúnskej starostlivosti obete.

2. Ak neexistuje žiadna z uvedených osôb, ustanovenia sa uplatňujú na iných priamych príbuzných a na súrodencov obete, pričom sa uprednostní právny zástupca obete.

 • Základné práva obetí: Všetky obete majú od prvého kontaktu s orgánmi alebo úradníkmi právo na ochranu, informácie, podporu, pomoc a starostlivosť, ako aj na aktívnu účasť na trestnom konaní a na úctivé, profesionálne, osobné a nediskriminačné zaobchádzanie. Pomoc obetiam, ako aj služby na podporu a služby restoratívnej spravodlivosti sú poskytované počas celého trestného konania a dostatočne dlho po jeho ukončení, bez ohľadu na to, či je totožnosť páchateľa známa, a bez ohľadu na výsledok konania.
 • Kontaktné miesto: úrady na pomoc obetiam

Ako obeti trestného činu vám zákon poskytuje určité osobitné práva pred, počas a po súdnom konaní (procese).

Trestné konanie v Španielsku začína vyšetrovaním trestného činu, ktoré vykonáva justičná polícia pod dohľadom vyšetrovacieho sudcu. Na konci vyšetrovania vyšetrovací sudca postúpi prípad prokurátorovi, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Ak neexistujú dostatočné dôvody na podanie obžaloby na páchateľa a prokurátor nevznesie obvinenie, vyšetrujúci sudca konanie ukončí. Inak bude prípad postúpený príslušnému súdu na účely súdneho konania.

Počas súdneho konania súd preskúma dôkazy a rozhodne o tom, či údajný páchateľ je alebo nie je vinný. Ak je páchateľ uznaný vinným, súd mu uloží trest. Trestné konanie môže pokračovať s možnosťou odvolania na vyšší súd.

Ako obeť sa na trestnom konaní môžete zúčastňovať ako svedok alebo môžete zohrávať aktívnejšiu úlohu ako súkromný žalobca, a využiť tak dodatočné práva vyplývajúce z toho, že ste účastníkom konania. Podľa článku 124 španielskej ústavy musí prokurátor v každom prípade ochrániť záujmy obete/obetí počas celého konania.

Od začiatku predbežného vyšetrovania poskytujú obetiam násilia založenom na rodovej príslušnosti pomoc špecializovaní právnici. Na základe reformy organického zákona o súdnej moci (LOPJ) organickým zákonom č. 7/2015, súdy pre násilie páchané na ženách sa takisto zaoberajú trestnými činmi proti ochrane súkromia, právu žien na sebavedomie a ochranu cti, ako i trestnými činmi pohŕdania súdom alebo nerešpektovania predbežných opatrení.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 - Náhrada škody

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 11/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Aké informácie mi orgán (napr. polícia, prokurátor) poskytne po tom, ako bol spáchaný trestný čin, ale pred tým, ako som tento trestný čin vôbec nahlásil?

Ako obeť máte vo všeobecnosti právo na ochranu, informácie, podporu, pomoc a starostlivosť od prvého kontaktu s orgánmi alebo úradníkmi a počas poskytovania asistenčných a podporných služieb orgánmi verejnej správy, a to aj pred oznámením trestného činu.

Orgány alebo úradníkov, na ktorých sa na začiatku obrátite, môžete požiadať, aby vám sprostredkovali kontakt s úradmi na podporu obetí trestných činov (Oficinas de Assistencia las Víctimas del delito), ktoré vám budú bezplatne a dôverne poskytovať pomoc aj v prípade, že ste trestný čin ešte neoznámili.

Od prvého kontaktu s orgánmi a úradníkmi vás môže sprevádzať osoba, ktorú si vyberiete.

Okrem toho máte pri akomkoľvek úkone, ktorý sa musí vykonať po oznámení trestného činu, právo pochopiť a byť pochopený. Toto právo sa týka aj informácií pred oznámením trestného činu, pričom tlmočenie sa v prípade potreby poskytuje v zákonne uznanom posunkovom jazyku, ako aj prostriedkami na podporu ústnej komunikácie.

Celá komunikácia, či už ústna alebo písomná, bude prebiehať v jasnom, jednoduchom a prístupnom jazyku, pričom sa bude prihliadať na vaše osobné charakteristiky a potreby, najmä ak máte zmyslové alebo mentálne postihnutie alebo ak ste maloletý.

Informácie, na ktoré máte nárok ako obeť a ktoré vám budú poskytované od prvého kontaktu s orgánmi alebo úradníkmi a počas poskytovania asistenčných a podporných služieb, sa týkajú najmä:

 • postupu oznamovania trestného činu a získania poradenstva a pomoci advokáta a v prípade potreby podmienok, za ktorých možno tieto služby získať bezplatne,
 • pomocných a podporných opatrení, ktoré máte k dispozícii, či už lekárskych, psychologických alebo materiálnych, a postupu, ako ich získať,
 • možnosti požiadať o ochranné opatrenia a v prípade potreby postupu podania príslušnej žiadosti,
 • náhrady škody, na ktorú máte nárok, a v prípade potreby postupu uplatnenia tohto nároku,
 • dostupných služieb restoratívnej spravodlivosti v prípadoch, keď je to právne možné,
 • prípadov, v ktorých vám môžu byť preplatené právne výdavky, a v prípade potreby postupu uplatnenia príslušného nároku.

V prípade potreby môžete získať aj informácie o tlmočníckych a prekladateľských službách a o dostupných komunikačných pomôckach a službách.

Ak nemáte pobyt v Španielsku, máte nárok na informácie o postupe na uplatnenie vašich práv.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k trestnému činu (občania EÚ a občania tretích krajín). Ako sú chránené moje práva?

Ak ste obeťou trestného činu a máte pobyt v Španielsku, budete môcť španielskym orgánom oznámiť trestné činy spáchané v iných krajinách Európskej únie.

V prípade, že sa španielske orgány rozhodnú nepokračovať vo vyšetrovaní, pretože nemajú právomoc, bezodkladne zašlú oznámenie príslušným orgánom štátu, v ktorom boli skutky spáchané, a ako oznamovateľa vás o tom informujú.

Ak ste občanom členského štátu EÚ s obvyklým pobytom v Španielsku a trestný čin, ktorého ste obeťou, bol spáchaný v inom členskom štáte EÚ než v Španielsku (obeť trestného činu v cezhraničných situáciách), môžete sa obrátiť na úrady na podporu obetí trestných činov, ktoré vám môžu poskytnúť informácie o súdnych konaniach v krajine, v ktorej bol trestný čin spáchaný, a o náhrade škody, na ktorú by ste mohli mať nárok. Ak ide o teroristický trestný čin, mali by ste sa obrátiť na generálne riaditeľstvo ministerstva vnútra na podporu obetí terorizmu (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior).

Ak ste občan, ktorý nemá pobyt v Španielsku, máte právo na bezplatné tlmočenie v prípade, že nehovoríte po španielsky alebo príslušným regionálnym jazykom. Polícia vám môže poskytnúť formulár na oznámenie trestného činu vo vašom jazyku, ako aj telefonický alebo osobný prístup k tlmočníkovi. Súdy majú tlmočnícku službu, ktorá bude svoju činnosť koordinovať s úradmi na podporu obetí trestných činov. Ak nemáte pobyt v Španielsku, máte navyše nárok na informácie o postupe na uplatnenie vašich práv.

Ak sa na vás vzťahuje ochranný príkaz vydaný v niektorom členskom štáte, môžete požiadať o európsky ochranný príkaz. Prostredníctvom zjednodušeného a zrýchleného postupu vám bude poskytnutá ochrana prostredníctvom nového ochranného opatrenia prijatého členským štátom, do ktorého cestujete alebo do ktorého sa sťahujete.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie dostanem?

V čase oznámenia trestného činu máte nárok na riadne overenú kópiu oznámenia. Ak neovládate žiadny z úradných jazykov miesta, kde trestný čin oznamujete, budete mať nárok aj na bezplatnú jazykovú pomoc a písomný preklad kópie oznámenia, ktoré podávate.

Takisto máte nárok na informácie o:

 • dostupných opatreniach starostlivosti a podpory, či už lekárskych, psychologických alebo materiálnych, a o postupe na ich získanie, a v prípade potreby aj o možnostiach získania náhradného ubytovania,
 • práve vypovedať pred orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie,
 • možnosti požiadať o ochranné opatrenia a v prípade potreby postupu podania príslušnej žiadosti,
 • náhrady škody, na ktorú máte nárok, a v prípade potreby postupu uplatnenia tohto nároku,
 • tlmočníckych a prekladateľských službách,
 • akýchkoľvek dostupných komunikačných pomôckach a službách,
 • postupoch, ktorými si môžete uplatniť svoje práva, ak nežijete v Španielsku,
 • odvolaniach, ktoré môžete podať proti akýmkoľvek rozhodnutiam, ktoré považujete za nezlučiteľné s vašimi právami,
 • kontaktných údajoch orgánu zodpovedného za konanie a o kanáloch, ktoré môžete používať na komunikáciu s týmto orgánom,
 • dostupných službách restoratívnej spravodlivosti v prípadoch, keď je to právne možné,
 • prípadoch, v ktorých vám môžu byť preplatené právne výdavky, a v prípade potreby o postupe uplatnenia príslušného nároku,
 • práve podať všeobecnú žiadosť o oznámenie niektorých rozhodnutí v konaní, medzi ktoré patrí okrem iného rozhodnutie nezačať trestné konanie, konečný rozsudok v konaní, rozhodnutia o uväznení alebo následnom prepustení páchateľa, ako aj o možnom úteku páchateľa z väzby a rozhodnutia akéhokoľvek súdneho alebo väzenského orgánu, ktoré sa týkajú osôb odsúdených za trestné činy spáchané s použitím násilia alebo zastrašovania, ktoré predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť.

Okrem toho budete informovaný o dátume, čase a mieste súdneho konania, ako aj o obsahu obvinení proti páchateľovi.

Ak ste obeťou trestného činu násilia založeného na rodovej príslušnosti, budete informovaný o rozhodnutiach o uväznení alebo následnom prepustení páchateľa, ako aj o možnom úteku páchateľa z väzby a takisto o rozhodnutiach, ktorými sa schvaľujú osobné ochranné opatrenia, alebo o zmene už schválených opatrení, ak sú určené na zaistenie vašej bezpečnosti, a to bez toho, aby ste o to museli požiadať, s výnimkou prípadov, keď vyjadríte želanie, aby vám tieto upozornenia neboli doručované.

Budete mať možnosť bezplatne a dôverne využívať služby pomoci a podpory poskytované úradmi na podporu obetí trestných činov. Ak je to potrebné, bude vám sprostredkovaný kontakt s týmito úradmi v závislosti od závažnosti trestného činu alebo na vašu žiadosť.

Ak príslušné trestné činy viedli k mimoriadne závažnej ujme, môžu orgány verejnej správy a úrady na podporu obetí trestných činov rozšíriť poskytovanie asistenčných a podporných služieb aj na vašich rodinných príslušníkov. Na tento účel sa rodinní príslušníci vymedzujú ako ľudia, ktorí sú s vami prepojení manželstvom alebo podobným vzťahom, a príbuzní do druhého stupňa (starí rodičia, súrodenci a vnúčatá).

Mám právo na bezplatné tlmočenie alebo preklad (keď sa obrátim na políciu alebo na iné orgány, alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Ak ste občan, ktorý nemá pobyt v Španielsku, máte právo na bezplatné tlmočenie v prípade, že nehovoríte po španielsky alebo príslušným regionálnym jazykom. Polícia vám môže poskytnúť formulár na oznámenie trestného činu vo vašom jazyku, ako aj telefonický alebo osobný prístup k tlmočníkovi. Súdy majú tlmočnícku službu, ktorá bude svoju činnosť koordinovať s úradmi na podporu obetí trestných činov.

Úrady na podporu obetí trestných činov vám poskytnú informácie o vašom práve na bezplatnú jazykovú pomoc a na písomný preklad kópie oznámenia, ak nerozumiete žiadnym z úradných jazykov v mieste, kde oznámite trestný čin, ani nimi nehovoríte.

Máte najmä nárok na:

 • bezplatnú pomoc tlmočníka do jazyka, ktorému rozumiete, počas výpovede pred sudcom, prokurátorom alebo policajným úradníkom v rámci vyšetrovania, alebo počas svedeckej výpovede v súdnom konaní alebo na akomkoľvek verejnom vypočutí.

Toto právo sa bude uplatňovať aj v prípade poruchy sluchu alebo reči;

 • právo na bezplatný preklad určitých rozhodnutí v konaní, ako je napríklad rozhodnutie nezačať trestné konanie, konečný rozsudok v konaní, rozhodnutia o uväznení alebo následnom prepustení páchateľa, ako aj o možnom úteku páchateľa z väzby a rozhodnutia akéhokoľvek súdneho alebo väzenského orgánu, ktoré sa týkajú osôb odsúdených za trestné činy spáchané s použitím násilia alebo zastrašovania, ktoré predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť, a rozhodnutie o uzatvorení vyšetrovania.

Môžete požiadať, aby preklad obsahoval stručné zhrnutie dôvodov prijatého rozhodnutia;

 • bezplatný preklad akýchkoľvek informácií, ktoré sú dôležité pre vašu účasť v trestnom konaní. Na tento účel môžete podať odôvodnenú žiadosť o to, aby sa dokument považoval za nevyhnutný;
 • informácie v jazyku, ktorému rozumiete, o dátume, čase a mieste súdneho konania.

Pomoc tlmočníka môže byť poskytnutá prostredníctvom videokonferencie alebo akéhokoľvek telekomunikačného prostriedku, pokiaľ sudca alebo súd ex offo alebo na žiadosť jednej zo strán nesúhlasí s tým, že tlmočník bude fyzicky prítomný, s cieľom ochrániť vaše práva.

Písomný preklad dokumentov môže byť výnimočne nahradený ústnym zhrnutím ich obsahu v jazyku, ktorému rozumiete, s cieľom zabezpečiť spravodlivosť konania.

Ak chcete, aby boli policajné úkony tlmočené alebo preložené, a takáto pomoc vám nie je poskytnutá, môžete sa odvolať u vyšetrujúceho sudcu. Odvolanie sa považuje za podané v okamihu, keď vyjadríte svoj nesúhlas s odopretím požadovaného tlmočenia alebo prekladu.

Ako úrad zabezpečuje, že chápem a som pochopený (napr. ak som dieťa, ak mám zdravotné postihnutie)?

Ako obeť máte vo všeobecnosti právo na ochranu, informácie, podporu, pomoc a starostlivosť od prvého kontaktu s orgánmi alebo úradníkmi a počas poskytovania asistenčných a podporných služieb orgánmi verejnej správy, a to aj pred oznámením trestného činu.

Orgány alebo úradníkov, na ktorých sa na začiatku obrátite, môžete požiadať o to, aby vám sprostredkovali kontakt s úradmi na podporu obetí trestných činov, ktoré vám budú bezplatne a dôverne poskytovať pomoc aj v prípade, že ste trestný čin ešte neoznámili.

Od prvého kontaktu s orgánmi a úradníkmi vás môže sprevádzať osoba, ktorú si vyberiete.

Okrem toho máte pri akomkoľvek úkone, ktorý sa musí vykonať po oznámení trestného činu, právo pochopiť a byť pochopený. Toto právo sa týka aj informácií pred oznámením trestného činu, pričom tlmočenie sa v prípade potreby poskytuje v zákonne uznanom posunkovom jazyku, ako aj prostriedkami na podporu ústnej komunikácie.

Celá komunikácia, či už ústna alebo písomná, bude prebiehať v jasnom, jednoduchom a prístupnom jazyku, pričom sa bude prihliadať na vaše osobné charakteristiky a potreby, najmä ak máte zmyslové alebo mentálne postihnutie alebo ak ste maloletý.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje podporu obetiam?

Ak ste obeťou trestného činu, máte právo bezplatne a dôverne využívať asistenčné a podporné služby poskytované orgánmi verejnej správy, ako aj k služby poskytované úradmi na podporu obetí trestných činov.

Úrady na podporu obetí trestných činov zriadilo ministerstvo spravodlivosti, aby poskytovali bezplatné verejné multidisciplinárne služby na riešenie potrieb obetí.

Úrady majú kancelárie vo všetkých Odkaz sa zobrazí v novom okneautonómnych oblastiach, a to v takmer všetkých hlavných mestách provincií, ako aj v iných mestách.

Úrady na podporu obetí trestných činov vám ako obeti trestného činu poskytnú komplexnú, koordinovanú a špecializovanú podporu s cieľom splniť vaše osobitné právne, psychologické a sociálne potreby.

Ak ste obeťou terorizmu, môžete sa obrátiť na úrad na poskytovanie informácií a pomoci obetiam terorizmu (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) národného trestného a správneho súdu, hoci ak chcete, môžete sa obrátiť aj na úrad na podporu obetí trestných činov vo vašej provincii. Úrad na podporu obetí trestných činov potom bude koordinovať s Úradom na poskytovanie informácií a pomoci obetiam terorizmu.

Právo prístupu pokračuje počas poskytovania asistenčných a podporných služieb a prípadne aj služieb restoratívnej spravodlivosti, počas celého trestného konania a primeraný čas po jeho ukončení bez ohľadu na to, či je známa totožnosť páchateľa, a bez ohľadu na výsledok konania, a to vrátane obdobia pred oznámením trestného činu.

Ak príslušné trestné činy viedli k mimoriadne závažnej ujme, môžu orgány verejnej správy a úrady na podporu obetí trestných činov rozšíriť poskytovanie asistenčných a podporných služieb aj na vašich rodinných príslušníkov. Na tento účel sa rodinní príslušníci vymedzujú ako ľudia, ktorí sú s vami prepojení manželstvom alebo podobným vzťahom, a príbuzní do druhého stupňa (starí rodičia, súrodenci a vnúčatá).

Ak máte maloleté deti alebo ak ste maloletá osoba, ktorej je poručníkom alebo ktorú má v osobnej starostlivosti žena, ktorá je obeťou násilia založeného na rodovej príslušnosti, alebo osoba, ktorá je obeťou domáceho násilia, budete mať nárok na osobitné opatrenia pomoci a ochrany stanovené zákonom.

Navyše, ak ste obeťou teroristických trestných činov alebo násilia založeného na rodovej príslušnosti alebo ak ste maloletý, budete mať aj práva uznané podľa osobitných právnych predpisov týkajúcich sa jednotlivých druhov trestných činov.

Poskytne mi polícia automaticky kontakt na podporné služby pre obete?

Štátni policajní úradníci a prípadne aj polícia autonómnej oblasti, v ktorej došlo k trestnému činu, vykonajú v čase oznámenia trestného činu počiatočné individuálne posúdenie vašej situácie s cieľom určiť vaše potreby ochrany a podľa potreby vás identifikujú ako zraniteľnú obeť. V rámci tohto počiatočného posúdenia dostanete informácie o možnosti obrátiť sa na úrad na podporu obetí trestných činov.

Každý orgán alebo úradník, ktorý s vami prichádza do kontaktu, vám musí v prípade potreby sprostredkovať kontakt s úradmi na podporu obetí trestných činov, a to v závislosti od závažnosti trestného činu alebo na vašu žiadosť.

Ako je chránené moje súkromie?

Prístup k asistenčným a podporným službám poskytovaným orgánmi verejnej správy, ako aj k službám poskytovaným úradmi na podporu obetí trestných činov bude vo všetkých prípadoch dôverný.

Informácie, ktoré poskytnete policajným úradníkom či inému orgánu, alebo úradníkovi, ktorý vám pomáha od prvého okamihu, možno iným asistenčným a podporným službám, ako sú úrady na podporu obetí trestných činov, odovzdať len s vaším predchádzajúcim a informovaným súhlasom.

Služby na podporu obetí môžu informácie, ktoré o vás získali, poskytnúť tretím stranám len s vaším predchádzajúcim a informovaným súhlasom.

Pokiaľ ide o oblasť súdnictva, sudcovia, súdy, prokurátori, iné orgány a úradníci zodpovední za vyšetrovanie trestného činu, ako aj všetci ostatní, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú alebo zúčastňujú na konaní, v súlade so zákonom prijmú potrebné opatrenia s cieľom chrániť vaše súkromie a súkromie vašich rodinných príslušníkov, a najmä brániť šíreniu akýchkoľvek informácií, ktoré môžu viesť k odhaleniu vašej totožnosti, ak ste maloletá obeť alebo osoba so zdravotným postihnutím, ktorá potrebuje osobitnú ochranu.

Okrem toho môže súdny orgán zakázať získavanie, sprístupnenie alebo zverejnenie vašej podoby či podoby vašich rodinných príslušníkov, a to najmä ak ste maloletý alebo máte zdravotné postihnutie a potrebujete osobitnú ochranu.

Musím oznámiť trestný čin predtým, ako budem mať prístup k podpore pre obete?

Každá obeť má právo na bezplatný a dôverný prístup k asistenčným a podporným službám úradu na podporu obetí trestných činov.

Prístup k asistenčným a podporným službám nebude podmienený predcházajúcim oznámením trestného činu.

Osobná ochrana, ak som v nebezpečenstve

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Orgány a úradníci zodpovední za vyšetrovanie, trestné stíhanie a súdne konanie týkajúce sa trestných činov prijmú potrebné zákonné opatrenia na ochranu života obetí a ich rodinných príslušníkov, ich duševného a telesného zdravia, slobody, bezpečnosti, sexuálnej slobody a integrity, ako aj na primeranú ochranu ich súkromia a dôstojnosti, najmä keď vypovedajú alebo ak musia svedčiť na súde.

Prokurátor zabezpečí splnenie práva na ochranu najmä v prípade maloletých obetí, pričom prijme vhodné opatrenia v ich záujme, ak je to potrebné na prevenciu alebo zníženie ujmy, ktorá im môže byť spôsobená v dôsledku konania.

Ak ste maloletý alebo máte telesné postihnutie (obete, ktoré potrebujú osobitnú ochranu), existuje možnosť preskúmania dôkazov znalcami pred súdnym konaním, ako aj možnosť zaznamenania vášho rozhovoru so špeciálne vyškoleným tímom v osobitnej miestnosti.

Kto mi môže ponúknuť ochranu?

Ochranné opatrenia sa musia prijať na základe posúdenia vašej osobitnej situácie.

Za posúdenie týchto druhov opatrení a rozhodovanie o nich sú zodpovedné tieto inštitúcie:

 • počas vyšetrovania trestného činu vyšetrujúci sudca alebo sudca, ktorý sa zaoberá násilím páchaným na ženách, bez toho, aby bolo dotknuté predbežné posúdenie a rozhodnutie, ktoré musí vykonať a prijať:
 • prokurátor počas svojho vyšetrovania alebo počas konania týkajúceho sa maloletých obetí,
 • policajní úradníci, ktorí sa podieľali na počiatočnej fáze vyšetrovania,
 • počas súdneho konania sudca alebo súd, ktorý je zodpovedný za daný prípad.

Posúdi niekto môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšia ujma od páchateľa?

Áno. S cieľom stanoviť potrebné ochranné opatrenia sa najskôr vždy posúdi vaša konkrétna situácia.

Štátni policajní úradníci a prípadne aj polícia autonómnej oblasti, v ktorej došlo k trestnému činu, vykonajú v čase oznámenia trestného činu počiatočné individuálne posúdenie vašej situácie s cieľom určiť vaše potreby ochrany a podľa potreby vás identifikujú ako zraniteľnú obeť. V rámci tohto počiatočného posúdenia dostanete informácie o možnosti obrátiť sa na úrad na podporu obetí trestných činov.

Ak vám pomáha úrad na podporu obetí trestných činov, vykoná aj individuálne posúdenie vášho prípadu. Ak s tým súhlasíte, úradu sa môžu odovzdať informácie získané pri policajnom posúdení.

V individuálnom posúdení sa zohľadnia potreby, ktoré vyjadríte, ako aj vaše želania, pričom bude plne rešpektovaná vaša fyzická, duševná a morálna integrita.

Zohľadnia sa najmä:

 • vaše osobné charakteristiky, situácia, okamžité potreby, rod, zdravotné postihnutie a stupeň zrelosti a osobitne sa posúdi najmä to, či ste osoba so zdravotným postihnutím alebo či máte vzťah závislosti s údajným páchateľom trestného činu, či ste maloletá obeť alebo či potrebujete osobitnú ochranu, alebo či existujú iné faktory osobitnej zraniteľnosti,
 • povaha trestného činu, ktorého ste obeťou, a závažnosť spôsobenej ujmy, ako aj riziko, že sa trestný čin zopakuje. Vaše potreby v oblasti ochrany sa posúdia zvlášť, ak ste obeťou trestných činov terorizmu, trestných činov spáchaných zločineckou skupinou, násilia založeného na rodovej príslušnosti a domáceho násilia, trestných činov proti sexuálnej slobode a integrite, obchodovania s ľuďmi, nedobrovoľného zmiznutia a trestných činov spáchaných z rasistických, antisemitských alebo iných dôvodov týkajúcich sa ideológie, náboženstva alebo viery, rodinnej situácie, príslušnosti k etnickej skupine, rase alebo národu, vášho národného pôvodu, rodu, sexuálnej orientácie alebo identity, alebo z dôvodu rodu, choroby alebo zdravotného postihnutia,
 • okolnosti trestného činu, najmä v prípade násilných trestných činov.

Ak ste maloletý alebo ak máte nejaké zdravotné postihnutie a potrebujete osobitnú ochranu, zohľadnia sa aj vaše názory a záujmy, ako aj vaša osobná situácia a zásady záujmu maloletého alebo osoby so zdravotným postihnutím, ktorá potrebuje osobitnú ochranu, ako aj ich právo na informácie, nediskrimináciu, právo na dôvernosť, súkromie a právo na ochranu.

Bude niekto posudzovať môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšia ujma v rámci systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Áno, počas vyšetrovania trestného činu posúdi a určí ochranné vhodné opatrenia vyšetrujúci sudca alebo sudca, ktorý sa zaoberá násilím na ženách, alebo ak ide o trestný čin násilia založeného na rodovej príslušnosti, prokurátor alebo policajti, ktorí sa zúčastňujú na prvej fáze vyšetrovania.

Ak ste v nebezpečenstve, dostanete policajnú ochranu.

Z dôvodov bezpečnosti, verejného poriadku, užitočnosti alebo zachovania vašej dôstojnosti budete vypovedať prostredníctvom videokonferencie.

Ak ste obeťou určitých konkrétnych trestných činov, na základe ktorých vám môžu byť udelené ochranné opatrenia, ako je násilie založené na rodovej príslušnosti, domáce násilie, obchodovanie s ľuďmi na účely sexuálneho a pracovného vykorisťovania, zranenie, trestné činy proti slobode, mučenie, trestné činy proti jednotlivcovi, trestné činy proti sexuálnej slobode, proti súkromiu, proti právu na svoju podobu, nedotknuteľnosti domova, česti a sociálno-ekonomickému poriadku, máte právo na to, aby bol agresorovi uložený jeden z týchto zákazov, ak je to absolútne nevyhnutné na vašu ochranu: zákaz pobytu a pohybu na mieste, v štvrti, v meste alebo v regióne, zákaz priblíženia sa k vám alebo zákaz komunikácie s určitými ľuďmi.

Počas vyšetrovania sa na vašu ochranu môžu prijať tieto opatrenia:

 • môžete vypovedať pred osobitne vyškolenými odborníkmi v osobitne navrhnutých alebo upravených zariadeniach,
 • ak budete musieť vypovedať viackrát, budete vypovedať pred tou istou osobou v prípade, že to významne neohrozí priebeh konania, alebo ak nie je potrebné, aby ste vypovedali priamo pred sudcom alebo prokurátorom,
 • ak ste obeťou násilia založeného na rodovej príslušnosti, domáceho násilia, trestného činu proti sexuálnej slobode alebo integrite, na vašu žiadosť môže vašu výpoveď zaznamenať osoba rovnakého pohlavia, pokiaľ by to významne neohrozilo priebeh konania alebo ak nie je potrebné, aby ste vypovedali priamo pred sudcom alebo prokurátorom.

Ak vás predvolajú ako svedka a sudca usúdi, že ste vo vážnom ohrození alebo je ohrozená vaša sloboda, majetok alebo rodina, môže podniknúť tieto kroky:

 • chrániť vašu totožnosť, adresu, povolanie a pracovisko, pričom tieto informácie sa nepoužijú v konaní,
 • zabrániť tomu, aby vás niekto mohol vidieť na súde, pričom ako doručovacia adresa bude určený samotný súd,
 • zabrániť tomu, aby bola akýmkoľvek spôsobom zaznamenaná vaša podoba,
 • nariadiť policajnú ochranu počas konania a po ňom,
 • zabezpečiť prepravu na súd v služobných vozidlách,
 • umiestniť vás na súde do čakární strážených políciou,
 • vo výnimočných prípadoch vám poskytnúť novú totožnosť a finančnú pomoc na zmenu miesta bydliska alebo práce.

Ak ste obeťou trestného činu násilia založeného na rodovej príslušnosti alebo domáceho násilia, môže vám byť vydaný „ochranný príkaz“, ktorý obsahuje všeobecné ochranné opatrenia proti agresorovi (zákaz pobytu a pohybu na určitých miestach, v štvrtiach, v mestách alebo v regiónoch, zákaz priblížiť sa k určitým ľuďom alebo komunikovať s nimi).

V priebehu súdneho konania môže sudca alebo predseda súdu nariadiť neverejné pojednávanie (obmedzenie prítomnosti audiovizuálnych médií na zasadnutiach súdu a zákaz zaznamenávania všetkých alebo niektorých pojednávaní) v záujme ochrany morálky, verejného poriadku a vás ako obete a/alebo vašej rodiny. Môžu takisto zakázať zverejnenie totožnosti znalcov alebo iných osôb, ktoré sa zúčastňujú na súdnom konaní.

Ako súkromný žalobca môžete požiadať o neverejné vypočutie.

V priebehu konania možno na vašu ochranu prijať tieto opatrenia:

 • opatrenia, ktoré zabránia vizuálnemu kontaktu s údajným páchateľom a ktoré zabezpečia, aby ste boli vypočutí bez prítomnosti v súdnej sieni; na tento účel možno použiť komunikačné technológie (inštalácia obrazovky v súdnej sieni a vydávanie vyhlásení prostredníctvom videokonferencie),
 • opatrenia na zabránenie otázkam, ktoré sa týkajú vášho súkromného života a nemajú žiadny význam vo vzťahu ku stíhanému trestného činu, pokiaľ sa sudca alebo súd výnimočne nedomnieva, že je potrebné na ne odpovedať,
 • vykonanie neverejného ústneho vypočutia, hoci sudca alebo predseda súdu môže povoliť prítomnosť osôb, ktoré môžu v danom prípade preukázať osobitný záujem.

Opatrenia s cieľom zabrániť vizuálnemu kontaktu s údajným páchateľom a zabrániť otázkam týkajúcim sa vášho súkromného života môžu byť prijaté aj počas vyšetrovania.

Aká ochrana je k dispozícii pre veľmi zraniteľné obete?

V prípade zraniteľných obetí, ako sú maloletí a osoby so zdravotným postihnutím, ktoré potrebujú osobitnú ochranu, sa okrem opatrení uvedených v časti „Bude niekto posudzovať môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšia ujma v rámci systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?“ počas konania budú uplatňovať tieto opatrenia:

 • získané vyhlásenia budú zaznamenané audiovizuálnymi médiami a môžu byť počas súdneho konania reprodukované v prípadoch a za podmienok stanovených zákonom,
 • vyhlásenie možno zaznamenať za pomoci znalcov.

Ak ste maloletý alebo máte telesné postihnutie (obete, ktoré potrebujú osobitnú ochranu), existuje možnosť preskúmania dôkazov znalcami pred súdnym konaním, ako aj možnosť zaznamenania vášho rozhovoru so špeciálne vyškoleným tímom v osobitnej miestnosti.

Okrem toho možno na žiadosť prokurátora vymenovať kolízneho opatrovníka, ak ste obzvlášť zraniteľná obeť, a v niektorých prípadoch, napríklad ak dôjde ku konfliktu záujmov so zákonným zástupcom alebo s jedným z rodičov za predpokladu, že druhý rodič nie je schopný primerane plniť svoje povinnosti zastupovania a pomoci obeti. 

Som maloletý – mám osobitné práva?

Ak ste maloletý, počas fázy vyšetrovania trestného činu sa k vám bude pristupovať podľa osobitných protokolov špeciálne vytvorených na vašu ochranu. Keď budete mať vypovedať, budú prijaté osobitné opatrenia. Vždy musí byť prítomný prokurátor, ktorý má osobitnú povinnosť chrániť maloletých. Vizuálnemu kontaktu medzi vami a agresorom sa musí zabrániť s použitím akýchkoľvek technických prostriedkov.

Vypočuje vás špeciálne vyškolený tím v osobitnej miestnosti, ktorý na vás nebude pôsobiť ohrozujúco, pretože existuje možnosť, aby výpoveď pred súdnym konaním preskúmali znalci, pričom rozhovor bude zaznamenaný.

Výpoveď môžete podať len raz, v prítomnosti vyšetrujúceho sudcu, súdneho úradníka a všetkých účastníkov konania, a potom počas súdneho konania už znova nie.

Ak ste maloletý a v priebehu súdneho konania vypovedáte, technickými prostriedkami sa zabráni vizuálnemu kontaktu medzi vami a obvinenými.

Obmedzená je aj konfrontácia.

Okrem opatrení uvedených v časti „Bude niekto posudzovať môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšia ujma v rámci systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?“ sa počas konania budú uplatňovať tieto opatrenia:

 • získané vyhlásenia budú zaznamenané audiovizuálnymi médiami a môžu byť počas súdneho konania reprodukované v prípadoch a za podmienok stanovených zákonom,
 • vyhlásenie možno zaznamenať za pomoci znalcov.

Okrem toho možno na žiadosť prokurátora vymenovať kolízneho opatrovníka, ak ste obzvlášť zraniteľná obeť a v niektorých prípadoch, napríklad ak dôjde ku konfliktu záujmov so zákonným zástupcom alebo s jedným z rodičov za predpokladu, že druhý rodič nie je schopný primerane plniť svoje povinnosti zastupovania a pomoci obeti. 

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu – aké sú moje práva?

Ak rodinný príslušník zomrel z dôvodu trestného činu, budete nepriamou obeťou trestného činu spôsobeného vášmu rodinnému príslušníkovi (priamej obeti), ak ste sa ocitli v určitých situáciách stanovených zákonom (s výnimkou osoby zodpovednej za trestný čin), ako aj v prípade, že ste manžel priamej obete a neboli ste zákonne odlúčení alebo ste nežili oddelene; ak ste dieťa priamej obete alebo jej manžela, pričom s obeťou neboli zákonne odlúčení alebo nežili oddelene a vy ste žili s nimi; ak ste spojený s priamou obeťou podobným vzťahom a žili ste ňou (okrem iného).

Pamätajte na to, že všetky obete majú právo podať trestnú žalobu a občianskoprávnu žalobu podľa zákona a vypovedať pred orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie, aby im poskytli dôkazy a informácie, ktoré považujú za relevantné na objasnenie skutočností prípadu.

Ako nepriama obeť budete mať bezplatný dôverný prístup k asistenčným a podporným službám poskytovaným orgánmi verejnej správy, ako aj k službám poskytovaným úradmi na podporu obetí, ak sa považuje za vhodné rozšíriť toto právo na rodinných príslušníkov priamej obete, keďže trestné činy viedli k mimoriadne závažnej ujme. Na tento účel sa rodinní príslušníci vymedzujú ako ľudia, ktorí sú s vami prepojení manželstvom alebo podobným vzťahom, a príbuzní do druhého stupňa (starí rodičia, súrodenci a vnúčatá).

Ako nepriama obeť môžete získať informácie o dostupných opatreniach pomoci a podpory, či už lekárskych, psychologických alebo materiálnych, a o spôsobe ich získania, ako aj o náhrade škody, na ktorú máte nárok, a v prípade potreby o postupe, ako si uplatniť náhradu škody:

úrady na podporu obetí trestných činov vám poskytnú poradenstvo v súvislosti s ekonomickými nárokmi súvisiacimi s konaním, najmä pokiaľ ide o finančnú pomoc na náhradu škody spôsobenej trestným činom a o postup uplatnenia nárokov, a ponúknu vám emocionálnu podporu a terapeutickú pomoc, čím sa zabezpečí primeraná psychologická pomoc na prekonanie traumatických následkov trestného činu.

Pokiaľ ide o finančnú pomoc, na ktorú máte nárok ako nepriama obeť trestného činu, v Španielsku existuje systém verejnej pomoci v prospech nepriamych obetí úmyselných a násilných trestných činov spáchaných v Španielsku, ktoré viedli k smrti alebo k vážnej ujme na vašom duševnom zdraví.

Na to, aby ste mohli byť považovaný za nepriamu obeť na účely finančnej pomoci (ako príjemca), musíte splniť určité požiadavky:

 • byť španielsky štátny príslušník alebo štátny príslušník ktoréhokoľvek iného členského štátu Európskej únie, alebo ak sa na vás nevzťahuje žiadny z týchto prípadov, musíte mať obvyklý pobyt v Španielsku alebo byť štátnym príslušníkom iného štátu, ktorý na svojom území poskytuje podobnú pomoc španielskym občanom. V prípade úmrtia nezáleží na štátnej príslušnosti alebo obvyklom pobyte zosnulého,
 • byť manžel zosnulej osoby, pričom ste neboli zákonne odlúčení ani ste nežili oddelene, alebo osoba, ktorá so zosnulým trvalo žila v podobnom vzťahu najmenej dva roky pred smrťou, pokiaľ ste nemali spoločné deti, v takom prípade stačí, že ste žili spolu. Patria sem aj deti uvedených osôb, aj keď nie sú deťmi zosnulej osoby, ak boli finančne závislé od tejto osoby a žili s ňou,
 • príjemcovia v žiadnom prípade nebudú zahŕňať osoby odsúdené za úmyselné zabitie v akejkoľvek forme, ak bol zosnulý ich manžel alebo manželka, alebo osoba, s ktorou boli stabilne prepojení prostredníctvom podobného vzťahu,
 • byť dieťa zosnulej osoby, ktoré bolo finančne závislé od tejto osoby a žilo s ňou, za predpokladu, že maloleté deti alebo deti, ktoré sú telesne postihnutí dospelí, sú od nich finančne závislé,
 • ak ste rodič zosnulej osoby a boli ste finančne závislí od tejto osoby za predpokladu, že nikto nie je v jednej z vymenovaných situácií,
 • rodičia maloletých, ktorí zomreli v priamom dôsledku trestného činu, sa takisto považujú za nepriame obete na účely finančnej pomoci stanovenej španielskym právom.

O pomoc musíte požiadať do jedného roka od dátumu, keď došlo k trestnému činu. V prípade, že smrť nastala ako priamy dôsledok ublíženia na zdraví alebo poškodenia zdravia, na podporu sa začne uplatňovať nová lehota rovnakej dĺžky.

Vo všeobecnosti platí, že poskytnutie pomoci je podmienené prijatým konečným súdnym rozhodnutím, ktorým sa ukončí trestné konanie.

Pomoc sa nemôže kombinovať s náhradou škody stanovenou v rozsudku, hoci celá pomoc alebo jej časť sa vypláca v prípade, že osoba vinná zo spáchania trestného činu bola vyhlásená za čiastočne platobne neschopnú, alebo s náhradou alebo pomocou zo súkromného poistenia, ak je suma vyššia ako suma stanovená v rozsudku, alebo s dotáciou na sociálne zabezpečenie, ktoré by mohlo byť splatné z dôvodu dočasnej invalidity obete.

Suma pomoci nesmie v žiadnom prípade prekročiť náhradu škody stanovenú v rozsudku.

Mám prístup k službám mediácie? Aké sú podmienky? Budem v priebehu mediácie v bezpečí?

Ako obeť máte právo dostať informácie o alternatívnom riešení sporov s prípadným využitím mediácie a iných opatrení v oblasti restoratívnej spravodlivosti a o dostupných službách restoratívnej spravodlivosti v prípadoch, keď je to právne možné. Tieto informácie vám poskytnú úrady na podporu obetí trestných činov.

Úrady na podporu obetí trestných činov navyše budú môcť súdnemu orgánu navrhnúť, aby sa mediácia v trestnom konaní použila v prípade, že to bude pre vás prospešné, a poskytnú podporu pri službách restoratívnej spravodlivosti a iných postupoch mimosúdneho vyrovnania stanovených zákonom.

Služby restoratívnej spravodlivosti môžete využiť na získanie primeranej náhrady hmotných a nehmotných strát vyplývajúcich z trestného činu, ak sú splnené tieto požiadavky:

 • páchateľ uznal základné skutočnosti, z ktorých vyplýva jeho zodpovednosť,
 • súhlasili ste s tým, že ste dostali vyčerpávajúce a nestranné informácie o ich obsahu, možných výsledkoch a postupoch, ktoré sa uplatnia na presadenie práva,
 • páchateľ dal svoj súhlas,
 • mediačné konanie nepredstavuje riziko pre vašu bezpečnosť a nehrozí žiadne nebezpečenstvo, že by konanie mohlo spôsobiť nové hmotné alebo nehmotné straty,
 • ich použitie nie je pri danom trestnom čine zo zákona zakázané.

Diskusie, ktoré prebehnú v rámci mediačného konania, budú dôverné a nesmú byť šírené bez vášho súhlasu a bez súhlasu páchateľa.

Mediátori a ostatní odborníci, ktorí sa zúčastňujú na mediačnom konaní, budú podliehať služobnému tajomstvu vo vzťahu k udalostiam a k vyhláseniam, o ktorých sa dozvedeli pri plnení svojich povinností.

Vy a páchateľ budete kedykoľvek môcť odvolať svoj súhlas s účasťou na procese mediácie.

Mediácia sa zvyčajne uskutočňuje v prípade menej závažných trestných činov.

V justícii mladistvých (vo veku od 14 do 18 rokov) je mediácia výslovne stanovená ako prostriedok reedukácie maloletého. V tejto oblasti mediáciu vykonávajú tímy, ktoré podporujú prokuratúru pre mladistvých, hoci ju môžu vykonávať aj orgány autonómnych oblastí a iné subjekty, napríklad niektoré špecializované združenia.

V oblasti justície dospelých je mediácia už niekoľko rokov zahrnutá do služieb restoratívnej spravodlivosti a existuje niekoľko pilotných programov.

Pokiaľ ide o to, aby bola mediácia pre vás bezpečná, vždy budete mať k dispozícii všetky potrebné opatrenia fyzickej ochrany a všetky ostatné opatrenia, ktoré si vyžiadajú okolnosti a ktoré môže súdny orgán poskytnúť.

Kde môžem nájsť zákon, v ktorom sa stanovujú moje práva?

 • Código Penal (španielsky Trestný zákonník) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknešpanielčine
 • Código Civil (španielsky Občiansky súdny poriadok) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknešpanielčine
 • Ley de Enjuiciamiento Criminal (pravidlá trestného konania) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknešpanielčine
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (zákon č. 4/2015 z 27 apríla 2015 o postavení obetí trestných činov) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknešpanielčine
 • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (kráľovský dekrét č. 1109/2015 z 11. decembra 2015, ktorým sa vykonáva zákon č. 4/2015 z 27. apríla 2015 o postavení obetí trestných činov a upravuje sa činnosť úradov na podporu obetí trestných činov) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknešpanielčine
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (organický zákon č. 8/2015 z 22. júla 2015 a zákon č. 26/2015 22. júla 2015, ktorým sa mení systém ochrany detí a adolescentov) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknešpanielčine
 • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (zákon č. 23/2014 z 20. novembra 2014 o vzájomnom uznávaní rozhodnutí v trestných veciach v Európskej únii) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknešpanielčine
 • Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (kráľovský dekrét č. 671/2013 zo 6. septembra 2013, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania zákona č. 29/2011) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknešpanielčine
 • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (zákon č. 29/2011 z 22. septembra 2011 o uznávaní a komplexnej ochrane obetí terorizmu) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknešpanielčine
 • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (organický zákon č. 1/2004 z 28. decembra 2004 o komplexných ochranných opatreniach proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknešpanielčine
 • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (organický zákon č. 5/2000 z 12. januára 2000, ktorým sa upravuje trestná zodpovednosť maloletých osôb) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknešpanielčine
 • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (organický zákon č. 1/1996 z 15. januára 1996 o právnej ochrane detí) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknešpanielčine
 • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (zákon č. 1/1996 z 10. januára 1996 o bezplatnej právnej pomoci) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknešpanielčine
 • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (zákon č. 35/1995 z 11. decembra 1995 o pomoci obetiam násilných trestných činov a trestných činov proti sexuálnej slobode) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknešpanielčine
 • Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (kráľovský dekrét č. 738/1997 z 23. mája 1997, ktorým sa schvaľuje nariadenie o pomoci obetiam násilných trestných činov a trestných činov proti sexuálnej slobode) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknešpanielčine
 • Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (organický zákon č. 19/1994 z 23. decembra 1994 o ochrane svedkov a znalcov v trestných veciach) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknešpanielčine
Posledná aktualizácia: 11/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Ako oznámim trestný čin?

Ak ste obeťou trestného činu, máte od prvého kontaktu s orgánmi alebo úradníkmi nárok dostávať informácie o svojom práve oznámiť trestný čin, resp. o tom, ako pri oznamovaní trestného činu postupovať.

Trestný čin môžete oznámiť polícii a v konaní, ktoré bude nasledovať, vystupovať ako svedok. Takisto môžete požiadať políciu, aby vás nasmerovala na príslušný úrad na pomoc obetiam trestných činov (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito), kde vám poskytnú informácie o tom, ako oznámiť trestný čin.

Prístup k službám starostlivosti a podporným službám, ktoré poskytujú úrady na pomoc obetiam trestných činov, je bezplatný a dôverný a nie je podmienený oznámením trestného činu.

Ako osoba oznamujúca trestný čin máte právo:

 • na riadne overenú kópiu oznámenia,
 • na bezplatnú jazykovú pomoc a na písomný preklad kópie vášho oznámenia, ak nerozumiete žiadnemu z úradných jazykov miesta podania oznámenia, resp. nehovoríte žiadnym z týchto jazykov. V prípade, že nehovoríte po španielsky alebo úradným jazykom používaným v danom konaní, resp. týmto jazykom nerozumiete, budete mať vo fáze vyšetrovania pri svojej výpovedi pred sudcom, prokurátorom alebo policajnými úradníkmi nárok na bezplatné služby tlmočníka, ktorý hovorí jazykom, ktorému rozumiete;
 • ak ste požiadali, aby vás informovali o určitých rozhodnutiach, napríklad o rozhodnutí nezačať trestné konanie alebo o konečnom rozsudku v konaní, máte právo byť informovaný o dátume, čase a mieste súdneho konania, ako aj obsahu obvinení proti páchateľovi.

Okrem toho môžete podať žalobu na páchateľa a stať sa tak účastníkom konania ako súkromný žalobca s právami, ktoré sú veľmi podobné právam prokurátora.

Okrem bežných prípadov, v ktorých prokurátor vznáša obvinenia proti páchateľovi, existujú dva druhy trestných činov, pri ktorých má vaša úloha kľúčový význam pre začatie konania:

 • v konaniach týkajúcich sa poloverejných trestných činov sa na začatie konania vyžaduje, aby ste oznámili trestný čin alebo podali žalobu; prokurátor následne preberie zodpovednosť za vznesenie obvinení proti páchateľovi. V prípade konania týkajúceho sa súkromných trestných činov (napr. ohováranie) však túto zodpovednosť nesiete v plnom rozsahu vy: prokurátor nemá žiadnu zodpovednosť za vznesenie obvinení proti páchateľovi a svoje oznámenie môžete kedykoľvek odvolať, a tým konanie ukončiť.

Trestný čin môžete oznámiť v akomkoľvek jazyku, a ak nehovoríte po španielsky alebo niektorým z príslušných regionálnych jazykov, máte právo na bezplatné služby tlmočníka. V praxi platí, že ak nikto na policajnej stanici nehovorí vaším jazykom, polícia vám ponúkne tieto možnosti:

 • ak trestný čin nie je závažný, budete ho môcť oznámiť prostredníctvom formulára vo vašom jazyku,
 • ak je trestný čin závažný, poskytnú vám tlmočníka, ktorý vám bude tlmočiť telefonicky alebo osobne.

Na niektorých policajných staniciach sú k dispozícii tlmočníci angličtiny, francúzštiny a nemčiny, najmä v lete.

Na oznámenie trestného činu neexistuje žiadny časový limit, existujú však časové limity, po uplynutí ktorých nebude možné trestný čin stíhať, a to od 10 do 20 rokov v závislosti od závažnosti trestného činu. Orgány nepredpisujú žiadne konkrétne postupy oznamovania trestného činu. Môžete ho oznámiť písomne alebo ústne, pričom v takom prípade príslušný orgán vaše oznámenie zaznamená. Musíte uviesť svoje meno, adresu, identifikačné číslo, telefónne číslo a ďalšie údaje a oznámenie musíte podpísať.

Ak ste obeťou trestného činu násilia založeného na rodovej príslušnosti alebo domáceho násilia, môžete v čase jeho oznámenia požiadať o policajnú ochranu. O ochranný príkaz môžete požiadať aj priamo justičný orgán alebo prokurátora, úrady na pomoc obetiam trestných činov, sociálne služby alebo organizácie starostlivosti pridružené k verejnej správe.

Vo všetkých prípadoch vám budú poskytnuté formuláre žiadosti o ochranný príkaz, ako aj informácie o tomto príkaze.

Ako zistím, čo sa deje s prípadom?

Po podaní oznámenia dostanete overenú kópiu s referenčným číslom.

Ako obeť môžete od polície získať informácie o vývoji konania, ale len v prípade, že by to negatívne neovplyvnilo vyšetrovanie. V praxi je lepšie zavolať na príslušný policajný orgán a požiadať ho o informácie.

Vo všeobecnosti máte právo – ak ste si podali príslušnú žiadosť – dostávať informácie o dátume, čase a mieste súdneho konania a obsahu obvinenia proti páchateľovi, a takisto máte právo byť informovaný o týchto rozhodnutiach:

 • rozhodnutie nezačať trestné konanie,
 • konečný rozsudok v konaní,
 • rozhodnutia o uväznení alebo prepustení páchateľa, ako aj o možnom úteku páchateľa z väzby a rozhodnutia o prijatí opatrení na vašu ochranu.

Ak ste požiadali, aby vás nasmerovali na úrad na pomoc obetiam trestných činov alebo vám jeden z týchto úradov poskytuje starostlivosť, máte právo dostávať informácie o kontaktných údajoch orgánu zodpovedného za vedenie konania a kanáloch na komunikáciu s týmto orgánom, ako aj informácie o dátume, čase a mieste súdneho konania a o obsahu obvinenia proti páchateľovi.

Ak ste obeťou trestného činu násilia založeného na rodovej príslušnosti, máte právo byť informovaný o procesnej situácii agresora a prijatých ochranných opatreniach bez toho, aby ste o to museli žiadať. Kedykoľvek môžete vyjadriť želanie, aby ste takéto informácie nedostávali.

Ak ste obeťou násilného trestného činu proti sexuálnej slobode, máte právo dostávať informácie o odškodnom od štátu, na ktoré máte nárok, ak vám odškodné nezaplatí agresor alebo ak toto odškodné nie je dostatočné.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Od prvého kontaktu s orgánmi alebo úradníkmi máte nárok na informácie o postupe získavania právneho poradenstva a obhajoby a v príslušných prípadoch aj o podmienkach, za akých by ste mohli získať bezplatnú právnu pomoc. Tieto informácie vám poskytnú aj úrady na pomoc obetiam trestných činov.

Svoju žiadosť o uznanie vášho nároku na právnu pomoc môžete predložiť úradníkovi alebo orgánu, ktorý vám dal informácie o postupe získania právneho poradenstva a obhajoby a v príslušných prípadoch o tom, ako ich získať bezplatne. Úradník alebo orgán postúpi žiadosť spolu s poskytnutou dokumentáciou príslušnému advokátskemu združeniu.

Svoju žiadosť môžete predložiť aj úradom súdnej správy na pomoc obetiam trestných činov, ktoré ju postúpia príslušnému advokátskemu združeniu.

Vo všeobecnosti môžete využívať služby právneho poradenstva, ktoré poskytujú právne informácie všetkým občanom. Tieto služby organizujú advokátske združenia v každej justičnej oblasti.

Musíte vyplniť formulár, ktorý je k dispozícii na súdoch, ministerstve spravodlivosti a v iných štátnych úradoch, a preukázať, že vaše prostriedky na živobytie sú nedostatočné. Svoju žiadosť musíte predložiť advokátskemu združeniu v oblasti príslušného súdu alebo na súde v oblasti, v ktorej máte trvalý pobyt, ak sa trestné konanie ešte nezačalo.

Ak ste obeťou trestného činu násilia založeného na rodovej príslušnosti, na získanie právnej pomoci nemusíte preukazovať, že vaše zdroje nie sú dostatočné.

Na bezplatnú právnu pomoc máte nárok aj v prípade, že ste obeťou terorizmu.

V Španielsku môžete požiadať o právnu pomoc, ak sa nachádzate v jednej z týchto situácií:

 • ak ste občanom ktoréhokoľvek členského štátu EÚ a preukážete, že vaše zdroje sú nedostatočné,
 • ak ste občanom tretej krajiny a máte legálny pobyt v Španielsku alebo právo uznané v medzinárodných dohodách (napríklad dohodách o medzinárodných únosoch detí). V takom prípade budete mať prístup k právnej pomoci v Španielsku za rovnakých podmienok ako občania EÚ,
 • bez ohľadu na to, či máte prostriedky na začatie súdneho konania, vám bude uznané vaše právo na právnu pomoc a táto pomoc vám bude poskytnutá okamžite, ak ste obeťou násilia založeného na rodovej príslušnosti, terorizmu alebo obchodovania s ľuďmi, a to v každom konaní, ktoré súvisí s vašou situáciou obete, resp. vyplýva z tejto situácie alebo je jej dôsledkom, alebo ak ste maloletý alebo máte poruchu učenia alebo duševné ochorenie a ste obeťou zneužívania alebo zlého zaobchádzania.

Toto právo sa bude vzťahovať aj na nástupcov v prípade úmrtia obete za predpokladu, že sa na takomto zneužívaní alebo zlom zaobchádzaní nepodieľali.

Na účely poskytnutia právnej pomoci budete za obeť považovaný vtedy, keď bolo podané oznámenie alebo žaloba alebo keď sa začalo trestné konanie v súvislosti s ktorýmkoľvek z uvedených trestných činov, a tento štatút si zachováte, kým bude prebiehať trestné konanie, resp. ak bol po skončení trestného konania vynesený rozsudok, že obžalovaný je vinný.

O právo na právnu pomoc prídete, keď sa rozhodnutie o zbavení obvinenia stane konečným, alebo po dočasnom pozastavení alebo zamietnutí konania v dôsledku toho, že trestné činy sa nepreukázali, bez toho, aby ste museli uhradiť náklady za služby, ktoré vám do tohto okamihu boli poskytnuté bezplatne.

V rôznych konaniach, ktoré sa môžu začať v dôsledku vášho štatútu obete uvedených trestných činov, a najmä pri konaniach súvisiacich s násilím založenom na rodovej príslušnosti, vám pomoc musí poskytnúť váš advokát, za predpokladu, že tým zostane riadne zaručené vaše právo na obhajobu.

Na právnu pomoc máte právo, ak váš ročný príjem a príjem na rodinnú jednotku nepresahujú:

 • dvojnásobok verejného indexu príjmov (indicador público de renta de efectos múltiples – IPREM) platného v čase podania žiadosti, ak príslušné osoby nie sú súčasťou žiadnej rodinnej jednotky. IPREM je index, ktorý sa stanovuje každoročne a používa sa na určenie výšky určitých dávok alebo prahu na prístup k určitým dávkam, nárokom alebo verejným službám,
 • dvaapolnásobok indexu IPREM platného v čase podania žiadosti, ak príslušné osoby sú súčasťou akéhokoľvek typu rodinnej jednotky s menej ako štyrmi členmi,
 • trojnásobok indexu IPREM, ak sú príslušné rodinné jednotky tvorené štyrmi alebo viacerými členmi.

Ročný index IPREM za rok 2016 predstavuje 6 390,13 EUR.

Ak vám bola poskytnutá právna pomoc, nebudete musieť hradiť tieto náklady:

 1. predbežné právne poradenstvo;
 2. poplatky za advokáta a právneho zástupcu (procurador);
 3. náklady vyplývajúce z uverejnenia oznámení v úradných novinách;
 4. vklady potrebné na podanie určitých odvolaní;
 5. platby pre znalcov;
 6. budete mať nárok na 80 % zníženie sumy za notárske zápisy a osvedčenia z pozemkových a obchodných registrov.

Môžem si nárokovať náhradu výdavkov spojených s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní? Za akých podmienok?

Vo všeobecnosti platí, že ak ste sa ako obeť trestného činu zúčastnili na konaní, máte nárok na náhradu výdavkov potrebných na výkon vašich práv a právnych nákladov, ktoré vám vznikli, a to prednostne pred vyplatením výdavkov, ktoré vznikli štátu.

Na tento účel musí byť platba uložená v rozsudku a navyše obvinený musí byť na základe vašej žiadosti ako obete odsúdený za trestné činy, z ktorých ho neobvinil prokurátor, alebo musí byť odsúdený po tom, ako bolo rozhodnutie o uzavretí prípadu zrušené na základe odvolania, ktoré ste podali ako obeť.

Asistenčné a podporné služby, a najmä úrady na pomoc obetiam trestných činov, vám poskytnú informácie o prípadoch, v ktorých vám môžu byť uhradené náklady na právne úkony, a ak je to relevantné, aj postup, ako žiadať o ich náhradu.

Môžem sa odvolať, ak bol môj prípad uzavretý ešte predtým, ako sa dostal na súd?

Ak ste obeťou, ktorá sa nezúčastnila na konaní a prokurátor sa rozhodol vziať späť žalobu proti páchateľovi, sudca vás o tom môže informovať a vyzvať vás, aby ste podali žalobu a stali sa súkromným žalobcom, a to do 15 dní. V prípade zrýchleného konania má sudca povinnosť vás informovať a vyzvať vás na podanie žaloby.

Ak prokurátor vznesie obvinenie proti páchateľovi, ako obeť nemôžete urobiť nič, čím by ste konanie ukončili, okrem prípadov súkromných trestných činov.

Ak ste sa už zúčastnili na konaní a ste súkromným žalobcom, môžete požiadať o začatie ústneho konania a vzniesť obvinenie proti páchateľovi. Ak sa vyšetrujúci sudca rozhodne ukončiť konanie, t. j. zamietnuť vec, môžete sa odvolať.

Ak prokurátor vznesie obvinenie proti páchateľovi, môžete požiadať o zamietnutie prípadu a zriecť sa svojej úlohy súkromného žalobcu. Prokurátor však môže v konaní pokračovať, ak sa tak rozhodne.

Môžem sa zapojiť do súdneho konania?

Pri vašom prvom vystúpení na súde vás právny poradca jasným,​jednoduchým a zrozumiteľným jazykom s ohľadom na vašu situáciu a potreby oboznámi s vašimi právami ako obete v trestnom konaní a ponúkne vám možnosť zúčastniť sa na konaní ako súkromná strana.

Ako obeť trestného činu máte v trestnom konaní tieto práva:

 • právo podať trestnú a občianskoprávnu žalobu podľa ustanovení platnej trestnej legislatívy,
 • právo vystúpiť pred orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie a poskytnúť im zdroje dôkazov a príslušné informácie na objasnenie skutočností.

Okrem toho sa vás pri prvom vystúpení opýtajú, či chcete dostávať správy alebo oznámenia stanovené zákonom, pričom v takom prípade musíte uviesť svoju e-mailovú adresu, resp. domovskú alebo korešpondenčnú adresu.

Bez ohľadu na vašu úlohu v trestnom konaní môžete byť zvyčajne prítomný na vypočutiach, aj keď sú neverejné. Povinne sa budete musieť dostaviť iba v prípade, že máte vypovedať ako svedok.

Ak ste obeťou, ktorá sa nezúčastnila na trestnom konaní, budete informovaný o dátume a mieste súdneho konania. Vašou hlavnou úlohou bude vypovedať ako svedok. Na to, aby ste mohli byť informovaný o dátume a čase súdneho konania, musíte počas konania oznámiť každú zmenu svojej adresy.

Na konaní sa môžete zúčastniť ako súkromný žalobca pred tým, ako sa pripraví obžaloba, t. j. pred začiatkom ústneho konania, s výnimkou prípadov trestného konania proti maloletej osobe. Obžalobu pripravuje prokurátor, súkromný žalobca (ak existuje) a obhajca. Tento dokument zahŕňa klasifikáciu trestného činu dotknutých osôb a odporúčané sankcie. V praxi má každá strana päť dní na to, aby písomne predložila svoje stanovisko.

Vo všeobecnosti vás zastupuje váš advokát, ktorý obhajuje váš prípad, a váš právny zástupca, ktorý vás bude formálne zastupovať v konaní.

Ak je obetí viac, budú môcť vystúpiť samostatne, hoci sudca môže požadovať, aby sa zoskupili pod jednu obhajobu, resp. viaceré obhajoby. Na trestnom konaní sa budú môcť zúčastniť aj združenia obetí za predpokladu, že majú váš súhlas ako obete trestného činu.

Ak už ste súkromným žalobcom, váš advokát bude mať prístup k súhrnným dokumentom a ďalším dokumentom, ako aj ďalšie práva, ktoré sú podobné právam prokurátora, vrátane týchto práv:

 • právo požiadať o získanie ďalších dôkazov,
 • právo navrhnúť nových svedkov alebo znalcov, ktorí podporia váš prípad,
 • právo navrhnúť konfrontácie atď.

Ak je obžalovaný odsúdený, súd mu môže nariadiť, aby uhradil tieto náklady: náklady na advokátov a právnych zástupcov, znalcov, osvedčenia verejných registrov a notárov atď.

V rámci trestného konania môžete podať občianskoprávnu žalobu (strana v občianskoprávnom konaní), ak požadujete vrátenie majetku, nápravu škody alebo náhradu ujmy, majetkovej aj nemajetkovej, spôsobenej trestným činom. V takom prípade vás zastupuje váš advokát, ktorý obhajuje váš prípad, a váš právny zástupca, ktorý vás bude formálne zastupovať v konaní.

V prípade, že sa rozhodne o ukončení vyšetrovania, rozhodnutie o zamietnutí prípadu sa oznámi priamym obetiam trestného činu, ktoré tieto činy oznámili, ako aj ostatným priamym obetiam, ktorých identita a miesto pobytu sú známe. V prípadoch smrti alebo zmiznutia osoby ako priameho dôsledku trestného činu sa rozhodnutie oznámi nepriamym obetiam trestného činu.

Aká je moja oficiálna úloha v súdnom systéme? Môžem napríklad byť alebo sa rozhodnúť, že budem obeťou, svedkom, stranou v občianskoprávnom konaní alebo súkromným žalobcom?

Ako obeť trestného činu máte v trestnom konaní tieto práva:

 • právo podať trestnú a občianskoprávnu žalobu podľa ustanovení platnej trestnej legislatívy,
 • právo vystúpiť pred orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie a poskytnúť im zdroje dôkazov a príslušné informácie na objasnenie skutočností.

Jednotlivé úlohy, ktoré vám môžu prináležať v súdnom systéme, sú:

 • priama alebo nepriama obeť: na základe oznámeného trestného činu alebo v prípade žiadosti o prístup k asistenčným a podporným službám pre obete bez predchádzajúceho oznámenia trestného činu, keďže prístup k týmto službám nezávisí od podania oznámenia,
 • svedok: ak bolo podané oznámenie. Na účasť na konaní budete vyzvaný predvolaním,
 • súkromný žalobca: ak sa rozhodnete zúčastniť sa na trestnom konaní ako súkromný žalobca v prípade, že podávate žalobu na páchateľa (poloverejné trestné činy a súkromné trestné činy), a pred tým, ako sa pripraví obžaloba, teda pred začatím ústneho konania, s výnimkou prípadu trestného konania proti maloletému,
 • strana v občianskoprávnom konaní: vo všeobecnosti, ak sa rozhodnete podať občianskoprávnu žalobu v rámci trestného konania, t. j. požadujete vrátenie majetku, nápravu škody alebo náhradu ujmy, majetkovej aj nemajetkovej, spôsobenej trestným činom.

Vo všeobecnosti musíte byť prítomný na vypočutiach, aj keď sú neverejné. Povinne sa musíte dostaviť len vtedy, keď máte vypovedať ako svedok.

Aké sú moje práva a povinnosti v tejto úlohe?

Vo všeobecnosti ako obeť máte od prvého kontaktu s orgánmi alebo úradníkmi a počas činnosti asistenčných a podporných služieb poskytovaných orgánmi verejnej správy, a to ešte pred oznámením trestného činu, právo na ochranu, informácie, podporu, pomoc a starostlivosť.

Orgány alebo úradníkov, na ktorých sa na začiatku obrátite, môžete požiadať, aby vás nasmerovali na úrady na pomoc obetiam trestných činov, kde vám poskytnú bezplatnú a dôvernú pomoc, aj keď ste trestný čin neoznámili.

Od prvého kontaktu s orgánmi a úradníkmi vás zároveň môže sprevádzať osoba, ktorú si vyberiete.

Ako obeť máte tiež právo pochopiť a byť pochopený v súvislosti s akýmkoľvek úkonom, ktorý sa musí vykonať po zistení trestného činu, vrátane informácií pred podaním oznámenia. Poskytnuté bude tlmočenie v zákonne uznaných znakových jazykoch, ako aj prostriedky na podporu ústnej komunikácie v prípadoch, keď je to potrebné.

Všetka ústna aj písomná komunikácia sa uskutoční v jasnom, jednoduchom a zrozumiteľnom jazyku, pričom sa zohľadnia vaše osobné charakteristiky a potreby, najmä ak máte zmyslové alebo duševné postihnutie alebo ak ste maloletý.

Ako obeť máte právo na informácie týkajúce sa najmä týchto oblastí:

 • dostupné asistenčné a podporné opatrenia, či už ide o lekárske, psychologické alebo materiálne opatrenia, a postup na ich získanie. Ak je to vhodné, tieto opatrenia budú zahŕňať informácie o možnostiach získania alternatívneho ubytovania,
 • právo oznámiť trestný čin, a ak je to vhodné, postup oznamovania a právo poskytnúť dôkazy orgánom zodpovedným za vyšetrovanie,
 • postup získania poradenstva a právnej ochrany, a ak je to vhodné, aj podmienky, za ktorých ich možno získať bezplatne,
 • možnosť požiadať o ochranné opatrenia, a ak je to vhodné, príslušný postup,
 • odškodnenie, na ktoré máte nárok, a ak je to vhodné, postup uplatnenia nároku,
 • dostupné tlmočnícke a prekladateľské služby,
 • dostupné pomocné prostriedky a služby na účely komunikácie,
 • postup, prostredníctvom ktorého budete môcť uplatniť svoje práva v prípade, že žijete mimo Španielska,
 • odvolania, ktoré môžete podať proti akýmkoľvek rozhodnutiam, ktoré považujete za nezlučiteľné s vašimi právami,
 • kontaktné údaje orgánu zodpovedného za vybavenie postupu a kanály na komunikáciu s nimi,
 • dostupné služby restoratívnej spravodlivosti, ak je to právne možné,
 • prípady, v ktorých vám môžu byť uhradené výdavky na právne úkony, a ak je to vhodné, postup ich nárokovania,
 • právo požadovať informácie o určitých rozhodnutiach v konaní, ako je napríklad rozhodnutie nezačať trestné konanie, konečný rozsudok v konaní atď.

Bez ohľadu na vašu úlohu v trestnom konaní môžete byť zvyčajne prítomný na vypočutiach, aj keď sú neverejné. Povinne sa budete musieť dostaviť iba v prípade, že máte vypovedať ako svedok.

Ak ste obeťou, ktorá sa nezúčastnila na trestnom konaní, budete informovaný o dátume a mieste súdneho konania. Vašou hlavnou úlohou bude vypovedať ako svedok. Na to, aby ste mohli byť informovaný o dátume a čase súdneho konania, musíte počas konania oznámiť každú zmenu svojej adresy.

Na konaní sa môžete zúčastniť ako súkromný žalobca pred tým, ako sa pripraví obžaloba, t. j. pred začiatkom ústneho konania, s výnimkou prípadov trestného konania proti maloletej osobe. Zastupuje vás váš advokát, ktorý obhajuje váš prípad, a váš právny zástupca, ktorý vás bude formálne zastupovať v konaní.

Ak už ste súkromným žalobcom, váš advokát bude mať prístup k súhrnným dokumentom a ďalším dokumentom, ako aj ďalšie práva, ktoré sú podobné právam prokurátora, vrátane týchto práv:

 • právo požiadať o získanie ďalších dôkazov,
 • právo navrhnúť nových svedkov alebo znalcov, ktorí podporia váš prípad,
 • právo navrhnúť konfrontácie atď.

Ak je obžalovaný odsúdený, súd mu môže nariadiť, aby uhradil tieto náklady: náklady na advokátov a právnych zástupcov, znalcov, osvedčenia verejných registrov a notárov atď.

Ako svedok máte právo na bezplatné služby tlmočníka, ak nehovoríte po španielsky alebo príslušným regionálnym jazykom, ale nemáte právo na preklad dokumentov. Napriek tomu, že vo všeobecnosti je ťažké vyhnúť sa očnému kontaktu s obvineným a súdne budovy zvyčajne nemajú samostatné čakárne pre svedkov, ak ste sa stali obeťou sexuálneho útoku, môžete:

 • využiť obrazovku v súdnej sieni alebo
 • svedčiť prostredníctvom videokonferencie.

Ak chcete svedčiť a ste v nebezpečenstve, predseda súdu môže nariadiť súkromné vypočutie v záujme ochrany morálky, verejného poriadku a vás ako obete, resp. vašej rodiny. Ako súkromný žalobca môžete požiadať o súkromné vypočutie.

Ak ste predvolaný ako svedok a sudca vidí, že vy, vaša sloboda, majetok alebo rodina sú vystavené vážnemu riziku, môže prijať niektoré z týchto opatrení:

 • chrániť vašu totožnosť, adresu, povolanie a pracovisko tak, že tieto informácie nepoužije v konaní,
 • zabrániť tomu, aby vás na súde videli, a rozhodnúť, že adresou na zasielanie oznámení bude adresa súdu,
 • zabrániť tomu, aby vás zaznamenávali pomocou akéhokoľvek média,
 • nariadiť policajnú ochranu počas konania a po ňom,
 • zabezpečiť vám prepravu na súd v služobných vozidlách,
 • zabezpečiť vám na súde čakáreň stráženú políciou,
 • za osobitných okolností vám poskytnúť novú identitu a finančnú pomoc na zmenu miesta, bydliska a práce.

Ak ste maloletá osoba, ktorá robí vyhlásenie, prijmú sa všetky technické prostriedky, aby sa obvinenému zabránilo v očnom kontakte s vami. Konfrontácie sú tiež obmedzené. Ak máte konflikt záujmov so svojimi zákonnými zástupcami, v dôsledku čoho si nemôžete byť istý, že vaše záujmy budú počas vyšetrovania alebo trestného konania riadne zohľadnené, alebo máte konflikt s jedným z vašich rodičov, pričom druhý rodič nie je schopný primerane si plniť svoje povinnosti zastupovať vás alebo vám pomáhať, alebo aj v iných prípadoch, generálny prokurátor požiada sudcu alebo súd, aby vám určil opatrovníka, ktorý bude povinný vás zastupovať vo vyšetrovaní a v trestnom konaní.

Ak ste cudzinec a nehovoríte po španielsky alebo príslušným regionálnym jazykom, môžete využiť bezplatné služby tlmočníka. Polícia vám môže poskytnúť formulár na oznámenie trestného činu vo vašom jazyku a tlmočníka, ktorý vám bude tlmočiť telefonicky alebo osobne. Súdy poskytujú tlmočnícke služby, ktoré budú koordinované s úradom na pomoc obetiam trestných činov.

Ak chcete podať občianskoprávnu žalobu v trestnom konaní (strana v občianskoprávnom konaní), musíte sa dostaviť na súd spolu s advokátom a právnym zástupcom v čase, keď bude ponúknutá možnosť vstúpiť do konania ako súkromná osoba, a v každom prípade pred tým, ako bude trestný čin klasifikovaný. V takom prípade vás zastupuje váš advokát, ktorý obhajuje váš prípad, a váš právny zástupca, ktorý vás bude formálne zastupovať v konaní.

Ak na základe svojho štatútu obete získate akúkoľvek dotáciu alebo pomoc a zo zákona vám je poskytnuté ochranné opatrenie, máte povinnosť vrátiť dotáciu alebo pomoc v prípade odsúdenia za nepravdivé oznámenie trestného činu alebo simulácie trestného činu, ako aj povinnosť uhradiť náklady, ktoré úrady vynaložili na uznanie tohto štatútu, ochranu a pomoc a na poskytované služby bez toho, aby to malo vplyv na iné zložky občianskoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti.

Môžem počas konania urobiť vyhlásenie alebo vypovedať ako svedok? Za akých podmienok?

Bez ohľadu na vašu úlohu v trestnom konaní môžete byť zvyčajne prítomný na vypočutiach, aj keď sú neverejné. Povinne sa budete musieť dostaviť iba v prípade, že máte vypovedať ako svedok.

Počas svojej účasti na konaní môžete naďalej využívať služby úradu na pomoc obetiam trestných činov.

Ak ste obeťou, ktorá sa nezúčastnila na trestnom konaní, budete informovaný o dátume a mieste súdneho konania. Vašou hlavnou úlohou bude vypovedať ako svedok. Na to, aby ste mohli byť informovaný o dátume a čase súdneho konania, musíte počas konania oznámiť každú zmenu svojej adresy.

Na konaní sa môžete zúčastniť ako súkromný žalobca pred tým, ako sa pripraví obžaloba, t. j. pred začiatkom ústneho konania, s výnimkou prípadov trestného konania proti maloletej osobe. Zastupuje vás váš advokát, ktorý obhajuje váš prípad, a váš právny zástupca, ktorý vás bude formálne zastupovať v konaní.

Ak už ste súkromným žalobcom, váš advokát bude mať prístup k súhrnným dokumentom a ďalším dokumentom, ako aj ďalšie práva, ktoré sú podobné právam generálneho prokurátora:

 • právo požiadať o získanie ďalších dôkazov,
 • právo navrhnúť nových svedkov alebo znalcov, ktorí podporia váš prípad,
 • právo navrhnúť konfrontácie atď.

Ak je obžalovaný odsúdený, súd mu môže nariadiť, aby uhradil tieto náklady: náklady na advokátov a právnych zástupcov, znalcov, osvedčenia verejných registrov a notárov atď.

Ako svedok máte právo na bezplatné služby tlmočníka, ak nehovoríte po španielsky alebo príslušným regionálnym jazykom, ale nemáte právo na preklad dokumentov. Napriek tomu, že vo všeobecnosti je ťažké vyhnúť sa očnému kontaktu s obvineným a súdne budovy zvyčajne nemajú samostatné čakárne pre svedkov, ak ste sa stali obeťou sexuálneho útoku, môžete:

 • využiť obrazovku v súdnej sieni alebo
 • svedčiť prostredníctvom videokonferencie.

Ak chcete svedčiť a ste v nebezpečenstve, predseda súdu môže nariadiť súkromné vypočutie v záujme ochrany morálky, verejného poriadku a vás ako obete, resp. vašej rodiny. Ako súkromný žalobca môžete požiadať o súkromné vypočutie.

Ak ste predvolaný ako svedok a sudca vidí, že vy, vaša sloboda, majetok alebo rodina sú vystavené vážnemu riziku, môže prijať niektoré z týchto opatrení:

 • chrániť vašu totožnosť, adresu, povolanie a pracovisko tak, že tieto informácie nepoužije v konaní,
 • zabrániť tomu, aby vás na súde videli, a rozhodnúť, že adresou na zasielanie oznámení bude adresa súdu,
 • zabrániť tomu, aby vás zaznamenávali pomocou akéhokoľvek média,
 • nariadiť policajnú ochranu počas konania a po ňom,
 • zabezpečiť vám prepravu na súd v služobných vozidlách,
 • zabezpečiť vám na súde čakáreň stráženú políciou,
 • za osobitných okolností vám poskytnúť novú identitu a finančnú pomoc na zmenu miesta, bydliska a práce.

Ak ste maloletá osoba, ktorá robí vyhlásenie, prijmú sa všetky technické prostriedky, aby sa obvinenému zabránilo v očnom kontakte s vami. Konfrontácie sú tiež obmedzené. Ak máte konflikt záujmov so svojimi zákonnými zástupcami, v dôsledku čoho si nemôžete byť istý, že vaše záujmy budú počas vyšetrovania alebo trestného konania riadne zohľadnené, alebo máte konflikt s jedným z vašich rodičov, pričom druhý rodič nie je schopný primerane si plniť svoje povinnosti zastupovať vás alebo vám pomáhať, alebo aj v iných prípadoch, generálny prokurátor požiada sudcu alebo súd, aby vám určil opatrovníka, ktorý bude povinný vás zastupovať vo vyšetrovaní a v trestnom konaní.

Ak ste cudzinec a nehovoríte po španielsky alebo príslušným regionálnym jazykom, môžete využiť bezplatné služby tlmočníka. Súdy poskytujú tlmočnícke služby, ktoré budú koordinované s úradom na pomoc obetiam trestných činov.

Aké informácie dostanem počas súdneho konania?

Ak ste si podali príslušnú žiadosť, máte právo dostať informácie o dátume, čase a mieste súdneho konania a obsahu obvinenia proti páchateľovi a takisto máte právo byť informovaný o týchto rozhodnutiach:

 • rozhodnutie nezačať trestné konanie,
 • konečný rozsudok v konaní,
 • rozhodnutia o uväznení alebo prepustení páchateľa, ako aj o možnom úteku páchateľa z väzby,
 • rozhodnutia o prijatí osobných ochranných opatrení alebo o zmenách opatrení, ktoré už boli prijaté, ak sa zavádzajú na zaistenie vašej bezpečnosti,
 • rozhodnutia od súdnych alebo väzenských orgánov týkajúce sa osôb odsúdených za trestné činy spáchané s použitím násilia alebo zastrašovania, ktoré predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť;
 • rozhodnutia, pri ktorých sa predpokladá vaša účasť ako obete na výkone trestu a ktoré sa týkajú odňatia slobody, napríklad rozhodnutia, ktoré sa týkajú zaradenia odsúdeného do otvoreného väzenského režimu tretieho stupňa, väzenských výhod, krátkodobej priepustky, podmienečného prepustenia atď.

Pri podávaní žiadosti o to, aby vás informovali uvedených rozhodnutiach, musíte uviesť e-mailovú adresu, resp. korešpondenčnú alebo domovskú adresu, na ktorú vám orgán bude zasielať informácie a oznámenia.

Vo výnimočných prípadoch, ak nemáte e-mailovú adresu, vám budú zaslané obyčajnou poštou na adresu, ktorú ste poskytli.

Ak ste občanom, ktorý má bydlisko mimo Európskej únie a nemáte e-mail alebo korešpondenčnú adresu, na ktoré by bolo možné vám zasielať informácie, tieto informácie sa zašlú španielskemu diplomatickému alebo konzulárnemu úradu vo vašej krajine pobytu.

V oznámeniach, ktoré dostanete, sa uvedú prinajmenšom operatívne ustanovenia rozhodnutia a jeho právny základ.

Ak ste sa ako obeť formálne zúčastnili na konaní, rozhodnutia sa oznámia vášmu právnemu zástupcovi a zašlú sa aj na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli.

Kedykoľvek môžete požiadať, aby ste informácie o vyššie uvedených rozhodnutiach nedostávali, a žiadosť o informácie, ktorú ste podali predtým, bude následne neúčinná.

Ak ste požiadali, aby vás nasmerovali na úrad na pomoc obetiam trestných činov alebo vám jeden z týchto úradov poskytuje pomoc, máte právo dostať informácie o kontaktných údajoch orgánu zodpovedného za vedenie konania a kanáloch na komunikáciu s týmto úradom, ako aj informácie o dátume, čase a mieste súdneho konania a o obsahu obvinenia proti páchateľovi.

Ak ste obeťou trestného činu násilia založeného na rodovej príslušnosti, máte právo byť informovaný o procesnej situácii agresora a prijatých ochranných opatreniach bez toho, aby ste o to museli žiadať. Kedykoľvek môžete vyjadriť želanie, aby ste takéto informácie nedostávali.

Budem mať prístup k súdnym spisom?

Ak už ste súkromným žalobcom, váš advokát bude mať prístup k súhrnným dokumentom a ďalším dokumentom.

Advokáti každodenne prichádzajú do styku s právnymi informáciami a dokumentáciou, najmä v prípadoch, keď ich klient nie je účastníkom konania.

Podľa španielskej právnej úpravy môžu byť strany informované o konaní a zúčastniť sa na všetkých procesných formalitách.

Posledná aktualizácia: 11/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu súdu?

Ak sa chcete odvolať proti rozsudku, ktorým je obvinený vyhlásený za nevinného, uvedomte si, že ak ste neboli účastníkom konania, proti rozsudku sa nemôžete odvolať.

Ak ste boli účastník konania a ste súkromný žalobca, môžete sa odvolať:

 • proti rozsudku do desiatich dní od jeho oznámenia; existujú rôzne dôvody na odvolanie a je možné preskúmať dôkazy. Toto je riadny opravný prostriedok;
 • kasačný opravný prostriedok do piatich dní od doručenia rozsudku; dôvodmi sú porušenie zákona alebo španielskej ústavy alebo formálne dôvody. Toto je mimoriadny opravný prostriedok.

Ako účastník občianskoprávneho konania môžete podať kasačný opravný prostriedok, len pokiaľ ide o otázky týkajúce sa vášho odškodnenia.

Pokiaľ ide o možnosti podávania ďalších opravných prostriedkov, ak ste najprv podali riadny opravný prostriedok, kasačný opravný prostriedok môžete podať ako druhostupňový opravný prostriedok. O kasačnom opravnom prostriedku rozhoduje najvyšší súd.

Úrady na podporu obetí trestných činov vám poskytnú informácie o opravných prostriedkoch, ktoré môžete podať proti rozhodnutiam, ktoré považujete za nezlučiteľné so svojimi právami.

Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?

Ak ste podali príslušné žiadosti, máte právo byť informovaný o týchto rozhodnutiach:

 • rozhodnutie o tom, že sa nezačne trestné konanie,
 • právoplatný rozsudok vo veci,
 • rozhodnutia o uväznení alebo prepustení páchateľa, ako aj o možnom úteku páchateľa z väzby,
 • rozhodnutia o prijatí osobných ochranných opatrení alebo o úprave opatrení, ktoré už boli schválené, ak je ich cieľom zabezpečiť vašu bezpečnosť,
 • rozhodnutia akéhokoľvek súdneho alebo väzenského orgánu, ktoré sa týkajú osôb odsúdených za trestné činy spáchané použitím násilia alebo zastrašovania a ktoré ohrozujú vašu bezpečnosť,
 • rozhodnutia, ktoré zahŕňajú vašu účasť na výkone trestu a ktoré sú vynesené v záležitostiach súvisiacich s odňatím slobody, ako aj tie, ktoré sa týkajú zaradenia odsúdeného do otvoreného väzenského režimu tretieho stupňa, väzenských výhod, krátkodobých priepustiek, podmienečného prepustenia atď.

Vaše základné právo počas výkonu rozsudku je právo na informácie o odsúdení obvinených. Vo všeobecnosti sa informácie týkajúce sa ich prepustenia z väznice považujú za súčasť ich súkromia a nie je možné vám ich oznámiť.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu násilia založeného na rodovej príslušnosti, výnimočne sa vám poskytujú informácie o procesnom postavení obvineného a o spôsobe výkonu jeho trestu dovtedy, kým zostane v platnosti ochranný príkaz alebo súdny zákaz priblíženia sa.

Keď ste boli súkromným žalobcom v konaní, môžete sa podieľať na odklade trestu obvineného. Trest odňatia slobody kratší ako dva roky sa môže odložiť, ak sa počas stanoveného časového obdobia nevyskytne recidíva. Po uplynutí tohto obdobia trest zanikne. Súd rozhodne o odklade trestu a sudca vás pred jeho rozhodnutím vypočuje.

Úrady na podporu obetí trestných činov poskytnú informácie o tom, či máte ako obeť možnosť podieľať sa na rozhodnutiach o výkone trestu odňatia slobody, a vykonajú všetky činnosti súvisiace s poskytovaním pomoci, ktoré sú potrebné na to, aby ste si mohli uplatniť práva, ktoré vám priznáva zákon.

Ak ste sa stali obeťou terorizmu, úrad na poskytovanie informácií a pomoci obetiam terorizmu národného trestného a správneho súdu vám poskytne informačné kanály, ktoré sú potrebné na to, aby ste zistili všetko o výkone trestu odňatia slobody až do úplného vykonania trestov, najmä v prípadoch priznania výhod alebo prepustenia odsúdených.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Ak sa rozsudok vykoná a je to nevyhnutné, môžete byť naďalej chránený, ak o tom rozhodne sudca. Môže sa vám poskytnúť policajná ochrana alebo vo výnimočných prípadoch nová identita alebo finančná pomoc na zmenu miesta bydliska alebo práce.

Pri niektorých trestných činoch, napríklad trestných činoch založených na rodovej príslušnosti alebo domácom násilí, môžete požiadať o ochranný príkaz s dočasnou platnosťou stanovenou rozhodnutím súdneho orgánu.

O ochranný príkaz je možné požiadať priamo justičný orgán alebo prokurátora, alebo príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní, úrady na podporu obetí trestných činov, alebo sociálne služby, alebo zariadenia starostlivosti pridružené k verejnej správe.

Ochranný príkaz predstavuje postavenie komplexnej ochrany, ktorá zahŕňa preventívne občianskoprávne a trestnoprávne opatrenia stanovené zákonom a akúkoľvek ďalšiu pomoc a opatrenia sociálnej ochrany stanovené v právnom poriadku.

Udelenie ochranného príkazu bude znamenať povinnosť priebežne vás informovať o procesnom postavení obvineného alebo podozrivého, ako aj o rozsahu a platnosti prijatých ochranných opatrení. Predovšetkým budete vždy informovaný najmä o situácii údajného agresora vo väznici. Na tento účel sa ochranný príkaz postúpi väzenskej správe.

Chránený môžete byť aj tým, že sa páchateľovi uložia určité sankcie alebo bezpečnostné opatrenia: zákaz priblíženia sa, pozbavenie rodičovských práv alebo poručníctva, pozbavenie práva nosiť a používať zbrane atď. Okrem toho v prípadoch odloženia výkonu trestu pred nástupom na výkon trestu môže sudca zakázať páchateľovi, aby navštevoval určité miesta alebo aby sa k vám približoval, uložiť páchateľovi povinnosť, aby sa zúčastnil na osobitných vzdelávacích programoch atď.

Ako obeť máte právo:

a) požiadať, aby boli podmienečne prepustenému uložené behaviorálne opatrenia alebo pravidlá stanovené zákonom, ktoré sa považujú za nevyhnutné na zabezpečenie vašej bezpečnosti, ak bola táto osoba odsúdená za činy, v dôsledku ktorých môže pre vás odôvodnene vzniknúť nebezpečná situácia;

b) poskytnúť sudcovi alebo súdu akékoľvek informácie, ktoré sú podstatné pre rozhodnutie o výkone uloženého trestu, občianskoprávnych záväzkoch vyplývajúcich zo spáchania trestného činu alebo schválenej konfiškácii.

Úrady na podporu obetí trestných činov budú spolupracovať a koordinovať svoju prácu s orgánmi, inštitúciami a službami, ktoré môžu byť zapojené do pomoci obetiam: súdy, prokuratúra, príslušníci orgánov činných v trestnom konaní, najmä v prípade zraniteľných obetí s vysokým rizikom viktimizácie. Okrem toho, ak ste sa stali obeťou, ktorá potrebuje osobitné ochranné opatrenia, posúdia váš prípad, aby určili, ktoré opatrenia na ochranu, pomoc a podporu by sa mali poskytnúť. Tieto opatrenia môžu zahŕňať:

 • poskytovanie psychologickej podpory alebo pomoci pri riešení porúch spôsobených trestným činom pomocou najvhodnejších psychologických metód pre vašu starostlivosť,
 • podpora pri súdnom konaní,
 • informácie o dostupných psychosociálnych zdrojoch a zdrojoch starostlivosti a na požiadanie odporúčanie týchto služieb,
 • všetky osobitné podporné opatrenia, ktoré môžu byť nevyhnutné, ak ste obeťou, ktorá potrebuje osobitnú ochranu,
 • odporúčanie služieb odbornej podpory.

Na aké dlhé obdobie?

Ochranné opatrenia súdnej povahy budú platné počas obdobia stanoveného v príslušnom rozhodnutí súdneho orgánu.

Úrady na podporu obetí trestných činov budú monitorovať vašu situáciu ako obete, najmä ak ste zraniteľnou obeťou, počas celého trestného konania a primeraný čas po jeho ukončení bez ohľadu na to, či je známa totožnosť páchateľa a výsledok konania.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ odsúdený?

Vaše základné právo počas výkonu rozsudku je právo na informácie o odsúdení obvinených. Vo všeobecnosti sa informácie týkajúce sa ich prepustenia z väznice považujú za súčasť ich súkromia a nie je možné vám ich oznámiť.

Vo výnimočných prípadoch, ak ste obeťou trestného činu násilia založeného na rodovej príslušnosti, poskytujú sa vám informácie o procesnom postavení obvineného a o spôsobe vykonávania jeho trestu, pokiaľ zostáva v platnosti ochranný príkaz alebo zákaz priblíženia sa, s výnimkou prípadov, ak vyjadrite svoje želanie, aby sa vám nedoručovali oznámenia o tejto záležitosti.

Úrady na podporu obetí trestných činov poskytnú informácie o tom, či máte ako obeť možnosť podieľať sa na rozhodnutiach o výkone trestu odňatia slobody, a vykonajú všetky činnosti súvisiace s poskytovaním pomoci, ktoré sú potrebné na to, aby ste si mohli uplatniť práva, ktoré vám priznáva zákon.

Ak ste sa stali obeťou terorizmu, úrad na poskytovanie informácií a pomoci obetiam terorizmu národného trestného a správneho súdu vám poskytne informačné kanály, ktoré sú potrebné na to, aby ste zistili všetko o výkone trestu odňatia slobody až do úplného vykonania trestov, najmä v prípadoch priznania výhod alebo prepustenia odsúdených.

Budem informovaný o tom, keď bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmieneného prepustenia) alebo unikne z väzenia?

Ak ste podali príslušné žiadosti, máte okrem iného právo byť informovaný o týchto rozhodnutiach:

 • rozhodnutia o uväznení alebo prepustení páchateľa, ako aj o možnom úteku páchateľa z väzby,
 • rozhodnutia akéhokoľvek súdneho alebo väzenského orgánu, ktoré sa týkajú osôb odsúdených za trestné činy spáchané použitím násilia alebo zastrašovania a ktoré ohrozujú vašu bezpečnosť,
 • rozhodnutia, ktoré zahŕňajú vašu účasť na výkone trestu a ktoré sú vynesené v záležitostiach súvisiacich s odňatím slobody, ako aj tie, ktoré sa týkajú zaradenia odsúdeného do otvoreného väzenského režimu tretieho stupňa, väzenských výhod, krátkodobých priepustiek, podmienečného prepustenia atď.

Úrady na podporu obetí trestných činov poskytnú informácie o tom, či máte ako obeť možnosť podieľať sa na rozhodnutiach o výkone trestu odňatia slobody, a vykonajú všetky činnosti súvisiace s poskytovaním pomoci, ktoré sú potrebné na to, aby ste si mohli uplatniť práva, ktoré vám priznáva zákon.

Ak ste sa stali obeťou terorizmu, úrad na poskytovanie informácií a pomoci obetiam terorizmu národného trestného a správneho súdu vám poskytne informačné kanály, ktoré sú potrebné na to, aby ste zistili všetko o výkone trestu odňatia slobody až do úplného vykonania trestov, najmä v prípadoch priznania výhod alebo prepustenia odsúdených.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení alebo podmienenom treste?

Ako obeť trestného činu budete mať nárok:

 • požiadať, aby boli podmienečne prepustenému uložené behaviorálne opatrenia alebo pravidlá stanovené zákonom, ktoré sa považujú za nevyhnutné na zabezpečenie vašej bezpečnosti, ak bola táto osoba odsúdená za udalosti, v dôsledku ktorých môže pre obeť odôvodnene vzniknúť nebezpečná situácia,
 • poskytnúť sudcovi alebo súdu akékoľvek informácie, ktoré sú podstatné pre rozhodnutie o výkone uloženého trestu, občianskoprávnych záväzkoch vyplývajúcich zo spáchania trestného činu alebo schválenej konfiškácii.

Úrady na podporu obetí trestných činov poskytnú informácie o tom, či máte ako obeť možnosť podieľať sa na rozhodnutiach o výkone trestu odňatia slobody, a vykonajú všetky činnosti súvisiace s poskytovaním pomoci, ktoré sú potrebné na to, aby ste si mohli uplatniť práva, ktoré vám priznáva zákon.

Ak ste sa stali obeťou terorizmu, úrad na poskytovanie informácií a pomoci obetiam terorizmu národného trestného a správneho súdu vám poskytne informačné kanály, ktoré sú potrebné na to, aby ste zistili všetko o výkone trestu odňatia slobody až do úplného vykonania trestov, najmä v prípadoch priznania výhod alebo prepustenia odsúdených.

Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Ak ste požiadali, aby ste boli informovaný o určitých rozhodnutiach vynesených v záležitostiach týkajúcich sa odňatia slobody, ako aj o tých, ktoré ovplyvňujú zaradenie odsúdeného do otvoreného väzenského režimu tretieho stupňa, väzenských výhod, krátkodobých priepustiek, podmienečného prepustenia atď., môžete proti nim podať opravný prostriedok, aj keď ste neboli účastníkom konania. Vaše želanie podať odvolanie musíte oznámiť príslušnému súdnemu tajomníkovi bez potreby zastúpenia advokátom najneskôr do piatich dní od času, keď vám bolo oznámené rozhodnutie, a odvolanie musíte podať do pätnástich dní od tohto oznámenia.

Aby ste sa mohli odvolať proti zaradeniu odsúdeného do otvoreného väzenského režimu tretieho stupňa, musíte byť obeťou niektorého z týchto trestných činov:

 • vražda,
 • umelé prerušenie tehotenstva,
 • ujma na zdraví,
 • trestné činy proti slobode,
 • trestné činy mučenia a trestných činov proti morálnej integrite;
 • trestné činy proti sexuálnej slobode a zneužívania mladistvých,
 • trestné činy krádeže spáchaných násilne alebo zastrašovaním,
 • trestné činy terorizmu,
 • trestné činy obchodovania s ľuďmi.

Skôr ako väzenský orgán vydá akékoľvek z uvedených rozhodnutí, predmetné rozhodnutie sa vám oznámi, aby ste mohli predložiť všetky argumenty, ktoré považujete za vhodné, za predpokladu, že ste podali príslušné žiadosti, aby ste boli o týchto rozhodnutiach informovaný.

Úrady na podporu obetí trestných činov vám poskytnú všetky potrebné informácie o opravných prostriedkoch, ktoré môžete podať proti rozhodnutiam, ktoré považujete za nezlučiteľné s vašimi právami.

Posledná aktualizácia: 11/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

4 - Náhrada škody

Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa? (napr. nezávislé súdne konanie, občianskoprávna žaloba, spoločné občianskoprávne a trestné konanie)

Ako súkromný žalobca sa môžete domáhať náhrady škody prostredníctvom občianskoprávnej žaloby v rámci toho istého trestného konania alebo odložiť tento nárok, kým sa trestné konanie neskončí. Ak sú obe žaloby oddelené, občianskoprávna žaloba musí počkať až do ukončenia trestného konania.

Navyše sa na konaní môžete zúčastniť len ako poškodený, ktorý nemá žiadne postavenie v konaní. Ak nevystupujete v konaní ako poškodený, ktorý sa domáha náhrady škody, prokurátor podá vo vašom mene občianskoprávnu žalobu. Ak súd vyhlási, že obvinený je nevinný alebo neprizná náhradu škody, môžete sa vždy domáhať náhrady škody prostredníctvom občianskoprávneho konania.

Občianskoprávna zodpovednosť obvineného sa vzťahuje na vrátenie majetku, nápravu škody a náhradu škôd vrátane tých, ktoré spôsobil vášmu partnerovi a deťom.

Náhradu škody môžete získať aj od štátu.

Úrady na podporu obetí trestných činov sú oprávnené pomáhať obetiam trestných činov v cezhraničných situáciách v prípadoch, keď bol trestný čin voči vám spáchaný v inom členskom štáte Európskej únie ako Španielsko a máte obvyklý pobyt v Španielsku. V prípadoch trestných činov terorizmu v cezhraničných situáciách je orgánom poskytujúcim pomoc ministerstvo vnútra prostredníctvom generálneho riaditeľstva na podporu obetí terorizmu.

Vo všeobecnosti bude okrem trestných činov terorizmu asistenčný orgán spolupracovať pri iniciovaní a vykonávaní postupov na priznanie pomoci zo strany členského štátu Európskej únie, kde bol trestný čin spáchaný, aby ste ako navrhovateľ mohli zo Španielska získať prístup k náhrade škody od štátu, na ktorého území bol trestný čin spáchaný.

Úrady na podporu obetí trestných činov vám ako žiadateľovi o pomoc poskytnú na tento účel tieto informácie:

 • informácie o možnostiach požiadania o finančnú pomoc alebo náhradu škody, postupoch alebo požadovaných formulároch žiadostí vrátane spôsobu, akým sa musia vyplniť, a podporných dokumentoch, ktoré môžu byť potrebné,
 • všeobecné usmernenie o spôsobe, akým vyplniť žiadosti o doplňujúce informácie.

Okrem toho úrady na podporu obetí trestných činov ako asistenčné orgány musia:

 • postúpiť váš nárok a podporné dokumenty, ako aj všetky dokumenty, ktoré môžu byť neskôr požadované v prípade potreby rozhodovaciemu orgánu určenému štátom, na ktorého území bol trestný čin spáchaný,
 • spolupracovať s rozhodovacím orgánom, ak v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi tento orgán rozhodne o vypočutí navrhovateľa alebo akejkoľvek inej osoby.

V prípade, že sa nárokom na zákonom stanovenú štátnu pomoc zaoberá asistenčný orgán štátu, v ktorom má žiadateľ obvyklý pobyt, rozhodovacím orgánom je generálne riaditeľstvo pre personálne náklady a štátne dôchodky ministerstva hospodárstva a financií.

Rozhodovací orgán vám ako žiadateľovi o pomoc, ako aj asistenčnému orgánu musí oznámiť:

 • prijatie žiadosti o štátnu pomoc, orgán, ktorý začne konanie, časový rámec na vynesenie rozhodnutia, a ak je to možné, predpokladaný dátum, keď bude prijaté rozhodnutie,
 • rozhodnutie, ktorým sa ukončí konanie.

V prípade trestných činov terorizmu bude ministerstvo vnútra (generálne riaditeľstvo pre podporu obetí terorizmu) vystupovať ako asistenčný orgán v prípadoch, keď je trestný čin spáchaný v inom členskom štáte Európskej únie ako Španielsko a vy ako žiadateľ pomoci máte obvyklý pobyt v Španielsku, aby ste mohli získať primeranú náhradu škody od Španielska, prípadne od štátu, na ktorého území bol trestný čin spáchaný. Úkony, ktoré musí vykonať generálne riaditeľstvo pre podporu obetí ako asistenčný alebo rozhodovací orgán, sú rovnocenné tým, ktoré prináležia generálnemu riaditeľstvu pre personálne náklady a štátne dôchodky ministerstva hospodárstva a financií.

Súd uložil páchateľovi, aby mi zaplatil náhradu škody. Ako môžem zabezpečiť, aby páchateľ skutočne zaplatil?

Ak bol páchateľ vyhlásený za čiastočne platobne neschopného, celú pomoc alebo jej časť vyplatí štát.

Na štát sa prenesú vaše práva voči strane, ktorá nesie občianskoprávnu zodpovednosť za trestný čin, až do plnej výšky predbežnej alebo konečnej pomoci, ktorá vám bola priznaná ako obeti alebo príjemcovi.

Štát môže podať žalobu proti strane, ktorá nesie občianskoprávnu zodpovednosť za trestný čin, v ktorej požiada o úplné alebo čiastočné vrátenie poskytnutej pomoci.

Táto žaloba sa podľa potreby vykoná prostredníctvom postupu správneho vymáhania a uplatní sa okrem iných v týchto prípadoch:

 • ak sa v konečnom súdnom rozhodnutí konštatuje, že nebol spáchaný trestný čin,
 • ak ste po vyplatení pomoci v priebehu troch rokov od jej poskytnutia získali vy ako obeť, ako aj iní príjemcovia z akýchkoľvek dôvodov celú náhrady utrpenej škody alebo jej časť,
 • ak bola pomoc získaná na základe falošnej alebo zámerne neúplnej informácie alebo iným podvodným spôsobom, ako aj pomocou zámerného zamlčania okolností, ktoré by viedli k zamietnutiu požadovanej pomoci alebo k jej zníženiu,
 • ak je náhrada škody priznaná v rozsudku nižšia ako predbežná pomoc.

Táto žaloba sa podá za účasti štátu vo vedenom trestnom alebo občianskom súdnom konaní bez toho, aby bola dotknutá občianskoprávna žaloba, ktorú môže podať prokurátor.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát vyplatiť preddavok? Za akých podmienok?

Ak bola osoba odsúdená za trestný čin vyhlásená za čiastočne platobne neschopnú, celú pomoc alebo jej časť vyplatí štát.

Predbežná pomoc sa môže poskytnúť pred vynesením konečného súdneho rozhodnutia, ktorým sa ukončí trestné konanie, pokiaľ sa preukáže neistá hospodárska situácia, v ktorej ste sa ocitli vy ako obeť alebo iní príjemcovia.

O predbežnú pomoc je možné požiadať po tom, ako oznámite udalosti príslušným orgánom, alebo ak trestné konanie prebieha ex officio, na základe týchto udalostí.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Môžete získať náhradu škody od štátu.

V Španielsku existuje systém pomoci pre obete úmyselných a násilných trestných činov spáchaných v Španielsku s následkom smrti, závažného ublíženia na zdraví alebo závažného poškodenia telesného alebo duševného zdravia. Pomoc sa poskytuje aj obetiam trestných činov proti sexuálnej slobode, aj keď sú tieto trestné činy spáchané bez násilia.

Vo všeobecnosti môžete získať prístup k zákonom stanovenej finančnej pomoci, ak ste v čase spáchania trestného činu španielskym štátnym príslušníkom alebo štátnym príslušníkom iného členského štátu Európskej únie, alebo ak sa na vás nevzťahuje ani jedno z uvedeného, ak máte obvyklý pobyt v Španielsku alebo ste štátnym príslušníkom iného štátu, ktorý na svojom území priznáva podobnú pomoc španielskym štátnym príslušníkom.

V prípade úmrtia musia uvedené požiadavky na štátnu príslušnosť alebo pobyt spĺňať iní príjemcovia, a nie zosnulá osoba.

V prípade závažného ublíženia na zdraví alebo závažného poškodenia telesného alebo duševného zdravia budú príjemcami priame obete, t. j. tí, ktorí utrpeli zranenia alebo poškodenie zdravia.

V prípade úmrtia sú príjemcami nepriame obete, ktorými môžu byť:

 • manžel zosnulej osoby, ak neboli právne odlúčení, alebo osoba, ktorá žila so zosnulým v trvalom vzťahu podobnom manželstvu aspoň dva roky pred smrťou, pričom pokiaľ mali spolu deti, postačuje samotné spolužitie. Zahrnuté sú aj deti uvedených osôb, aj keď nie sú deťmi zosnulej osoby, pokiaľ sú finančne závislé od tejto osoby a žili v spoločnej domácnosti.

Príjemcom v žiadnom prípade nemôže byť niekto, kto bol odsúdený za úmyselné zabitie v akejkoľvek forme, ak zosnulý bol jeho manželom alebo osobou, s ktorou boli v trvalom vzťahu podobnom manželstvu.

 • Dieťa zosnulej osoby, ktoré bolo závislé od tejto osoby a žilo s ňou v spoločnej domácnosti, za predpokladu, že deti, ktoré sú maloleté alebo dospelí so zdravotným postihnutím, sú finančne závislé.
 • Rodič zosnulej osoby, ktorý bol finančne závislý od tejto osoby, pokiaľ neexistuje nikto, kto by sa nachádzal v uvedených situáciách.
 • Rodičia maloletej osoby, ktorá zomrela v priamom dôsledku trestného činu, sa takisto považujú za nepriame obete na účely finančnej pomoci stanovenej v španielskych právnych predpisoch.

Zranenia, ktoré oprávňujú obete na získanie finančnej pomoci, sú tie, ktoré spôsobia osobe, ktorá ich utrpela, poškodenie telesnej integrity alebo telesného alebo duševného zdravia a dočasné zdravotné postihnutie trvajúce dlhšie ako šesť mesiacov alebo trvalé zdravotné postihnutie so stupňom zdravotného postihnutia najmenej 33%.

Poskytnutie pomoci je vo všeobecnosti podmienené vynesením konečného súdneho rozhodnutia, ktorým sa ukončí trestné konanie. Vzhľadom na časové rámce pre rozhodnutia o trestných veciach pred vynesením konečného súdneho rozhodnutia, ktorým sa ukončí trestné konanie, sa v zákone stanovuje možnosť poskytnutia predbežnej pomoci so zohľadnením neistej ekonomickej situácie obete trestného činu alebo iných príjemcov. O predbežnú pomoc je možné požiadať, keď obeť oznámi udalosti príslušným orgánom alebo keď trestné konanie začnú príslušné orgány bez potreby podania oznámenia.

Výška pomoci nesmie v žiadnom prípade prevýšiť náhradu škody stanovenú v rozsudku.

V prípade úmrtia maloletej osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím ako priameho dôsledku trestného činu rodičia alebo poručníci maloletej osoby budú oprávnení iba na pomoc pozostávajúcu z náhrady výdavkov na pohreb, ktoré skutočne zaplatili, až do výšky limitu stanoveného zákonom.

V prípadoch trestných činov proti sexuálnej slobode, ktoré spôsobia obeti poškodenie jej duševného zdravia, výška pomoci pokryje náklady na terapeutickú liečbu, ktorú si obeť slobodne vyberie, do maximálnej výšky stanovenej zákonom.

Lehota na požiadanie o pomoc je vo všeobecnosti jeden rok od spáchania trestného činu. Plynutie tejto lehoty sa pozastaví, keď začne trestné konanie, a obnoví sa po vynesení konečného súdneho rozhodnutia a jeho oznámení obeti.

Prijatie pomoci je nezlučiteľné s:

 • náhradou škody stanovenou rozsudkom. Celá pomoc alebo jej časť sa však vyplatí, ak bol páchateľ vyhlásený za čiastočne platobne neschopného,
 • náhradou škody alebo pomocou zo súkromného poistenia, ako aj dotáciou sociálneho zabezpečenia, ktoré možno uplatniť v dôsledku dočasného zdravotného postihnutia obete. Pomoc sa však má vyplatiť príjemcovi súkromného poistenia, ak by výška náhrady škody, ktorá sa má prijať z tohto poistenia, bola nižšia ako výška stanovená v rozsudku,
 • prijatie tejto pomoci nebude v žiadnom prípade zlučiteľné s náhradou škody obetiam ozbrojených skupín a terorizmu.

Prijatie pomoci je nezlučiteľné:

 • v prípadoch trvalého zdravotného postihnutia alebo úmrtia obete s prijatím akéhokoľvek štátneho dôchodku, na prijatie ktorého má príjemca nárok,
 • so sociálnou pomocou uvedenou v článku 27 organického zákona č. 1/2004 z 28. decembra 2004 o komplexných ochranných opatreniach proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti (Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género).

Pomoc pri trvalom zdravotnom postihnutí je nezlučiteľná s pomocou pri dočasnom zdravotnom postihnutí.

Právomoc na spracovanie a rozhodnutie o nárokoch na zákonom stanovenú štátnu pomoc prináleží generálnemu riaditeľstvu pre personálne náklady a štátne dôchodky ministerstva hospodárstva a financií v prípade obetí akéhokoľvek trestného činu s výnimkou obetí terorizmu, pričom v takom prípade je príslušné ministerstvo vnútra (generálne riaditeľstvo na podporu obetí terorizmu).

Ak ste sa stali obeťou terorizmu, existuje rad štátnych pomocí určených pre obete terorizmu ako náhrada škôd spôsobených týmto druhom trestnej činnosti za predpokladu, že existuje úplná súvislosť medzi teroristickým činom a utrpenou škodou.

Škody, pri ktorých sa dá uplatniť náhrada škody:

 • ublíženia na telesnom a duševnom zdraví, ako aj výdavky na lekárske ošetrenie, protézy a operáciu.

Tieto výdavky sa vyplatia dotknutej osobe iba v prípade, ak sa v plnej výške alebo čiastočne nehradia z verejného alebo súkromného systému sociálneho zabezpečenia,

 • majetkové škody spôsobené na domácnostiach fyzických osôb alebo tie, ktoré vznikli v obchodných a priemyselných podnikoch, ústrediach politických strán, odborových a sociálnych organizáciách,
 • náklady na dočasné ubytovanie počas vykonávania rekonštrukčných prác na obvyklých bydliskách fyzických osôb,
 • škody spôsobené na osobných vozidlách, ako aj tie, ktoré spôsobili vozidlá používané na pozemnú prepravu osôb alebo tovaru s výnimkou vozidiel vo verejnom vlastníctve.

Náhrada uvedených škôd s výnimkou ublíženia na zdraví bude doplnková k tým, ktoré stanovil v tých istých veciach akýkoľvek iný verejný orgán, alebo k tým, ktoré vyplývajú z poistných zmlúv. V týchto prípadoch sa poskytne náhrada akýchkoľvek súm, ktoré môžu vyplynúť z rozdielu medzi tým, čo zaplatili tieto orgány verejnej správy alebo poisťovne, a oficiálnym ocenením.

Výška náhrady sa určí podľa vzniknutej škody (závažnosti zranení a druhu zdravotného postihnutia, ktoré spôsobili, úmrtia atď.).

Iná pomoc:

 • na štúdium: v prípade teroristického činu s následkom zranení osobitného významu pre študenta, jeho rodičov alebo poručníkov, alebo zranení, v dôsledku ktorých budú nespôsobilými na výkon ich obvyklého povolania,
 • okamžitá psychologická pomoc a poradenstvo pre obete, ako aj pre rodinných príslušníkov,
 • vo výnimočných prípadoch mimoriadna pomoc na zmiernenie situácií týkajúcich osobných alebo rodinných potrieb obetí, na ktoré sa nevzťahuje bežná pomoc alebo v prípade ktorých je bežná pomoc výrazne nedostatočná.

Príjemcovia pomoci:

 • v prípade zranení zranené osoby,
 • ak došlo k úmrtiu:
  • manžel zosnulej osoby,
  • druh, s ktorým zosnulý žil v spoločnej domácnosti najmenej dva roky,
  • druh, s ktorým mal zosnulý deti,
  • rodičia zosnulej osoby, ak od nej boli finančne závislí. Ak zosnulá osoba nemá rodičov, potom jej vnuci, súrodenci a starí rodičia, ktorí boli finančne závislí od tejto osoby, v uvedenom poradí,
  • ak neexistujú žiadne z uvedených osôb, deti, a ak ich zosnulý nemal, rodičia, ktorí neboli finančne závislí od zosnulej osoby.

Všeobecná lehota na predloženie žiadostí o náhradu osobnej alebo majetkovej škody je jeden rok odo dňa, keď škoda vznikla.

Úrad na poskytovanie informácií a pomoci obetiam terorizmu národného trestného a správneho súdu (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) v spolupráci s generálnym riaditeľstvom pre podporu obetí terorizmu ministerstva vnútra vám ako obeti terorizmu pomôžu počas postupu na uplatnenie nároku na náhradu škody: pri získaní osvedčení o konečných rozsudkoch, príkazov o nevymáhaní občianskoprávnych záväzkov a s inými dokumentmi potrebnými na spracovanie pomoci.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Konečný rozsudok v trestnom konaní, proti ktorému sa nemožno odvolať, musí preukázať, že úmrtie, ublíženie na zdraví a vážne poškodenie telesného alebo duševného zdravia predstavujú úmyselný a násilný trestný čin, a následne sa musí v rozsudku určiť primeraná náhrada škody.

Ak chcete podať žiadosť o finančnú pomoc, musíte k žiadosti pripojiť kópiu konečného súdneho rozhodnutia, ktorým sa ukončí trestné konanie, či ide o rozsudok, rozsudok pre zmeškanie alebo rozhodnutie o ukončení konania z dôvodu úmrtia páchateľa, alebo rozhodnutie o zamietnutí veci.

Výška poskytnutej pomoci nesmie v žiadnom prípade prevýšiť náhradu škody stanovenú v rozsudku.

Mám v čase, keď očakávam rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody, nárok na platbu v prípade naliehavej potreby?

Predbežná pomoc sa môže poskytnúť pred vynesením konečného súdneho rozhodnutia, ktorým sa ukončí trestné konanie, pokiaľ sa preukáže neistá hospodárska situácia, v ktorej ste sa ocitli vy ako obeť alebo vaši dediči.

O predbežnú pomoc je možné požiadať po tom, ako oznámite udalosti príslušným orgánom, alebo ak trestné konanie prebieha ex officio, na základe týchto udalostí.

Posledná aktualizácia: 11/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Stal som sa obeťou trestného činu. Na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, môžete sa obrátiť na úrad na podporu obetí trestných činov (Oficinas de Asistencia las Víctimas del delito).

Úrady na podporu obetí trestných činov sú bezplatná, verejná multidisciplinárna služba zameraná na potreby obetí, ktorú prevádzkuje ministerstvo spravodlivosti.

Úrady sú vo všetkých Odkaz sa zobrazí v novom okneautonómnych oblastiach, takmer vo všetkých hlavných mestách provincií, ako aj v ďalších mestách.

Úrady na podporu obetí trestných činov vám ako obeti trestného činu poskytnú komplexnú, koordinovanú a odbornú podporu, ktorá zodpovedá vašim osobitným právnym, psychologickým a sociálnym potrebám.

Ak ste sa stali obeťou terorizmu, môžete sa obrátiť na úrad na poskytovanie informácií a pomoci obetiam terorizmu národného správneho a trestného súdu (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), ale ak chcete, môžete sa obrátiť na úrad na podporu obetí trestných činov vo vašej provincii. Úrad na podporu obetí trestných činov bude potom spolupracovať s úradom na poskytovanie informácií a pomoci obetiam terorizmu národného správneho a trestného súdu.

Úrad na podporu obetí trestných činov poskytuje starostlivosť a podporu v niekoľkých fázach:

 • Prijímacia a orientačná fáza: orientačná fáza je, keď vám úrad poskytne komplexné informácie o krokoch, ktoré musíte vykonať, otázkach, ktorými sa musíte zaoberať, a možných následkoch. Táto fáza vo všeobecnosti prebieha buď prostredníctvom osobného rozhovoru, alebo telefonicky, pričom vysvetlíte vaše problémy a potreby. Na základe vašich vysvetlení dostanete usmernenie, posúdia sa možnosti zásahov z iných zdrojov a v prípade potreby sa vám odporúčajú.
 • Informačná fáza: ako obeť máte od prvého kontaktu s orgánmi a úradníkmi ešte pred podaním oznámenia právo na informácie, ktoré zodpovedajú vašej osobnej situácii a podmienkam a takisto povahe trestného činu, ktorý ste zažili, a spôsobenej ujmy. Tieto informácie sa týkajú niektorých aspektov, napríklad:
 • spôsobu, ako môžete podať oznámenie, a postupu pri jeho podaní,
 • odborných služieb a dostupných psychosociálnych zdrojov a zdrojov starostlivosti a spôsobu prístupu k nim bez ohľadu na to, či je podané oznámenie,
 • opatrení starostlivosti a podpory (lekárskych, psychologických alebo materiálnych), ktoré sú k dispozícii, a postupu na ich získanie vrátane informácií o možnostiach získania náhradného ubytovania, ak je to vhodné,
 • spôsobu, ako získať poradenstvo a právnu ochranu, a prípadne podmienok, za ktorých ich možno získať bezplatne,
 • sprievodu v priebehu konania, na súdnom pojednávaní, ak to požadujete, a/alebo pri styku s inými orgánmi činných v trestnom konaní,
 • možnosti požiadať o ochranné opatrenia a prípadne príslušného postupu,
 • poradenstva v oblasti hospodárskych práv týkajúcich sa konania, najmä pokiaľ ide o pomoc a náhradu škody, na ktorú môžete mať nárok na základe škody spôsobenej trestným činnom, a prípadne postupu, aký by sa mal použiť na uplatnenie nároku na ne,
 • postupu, ktorý musíte dodržať pri uplatnení svojich práv ako obeť trestného činu, ak žijete mimo Španielska,
 • kontaktných údajov orgánu zodpovedného za vedenie vášho konania a kanálov na komunikáciu s ním, informácií o dátume, čase a mieste súdneho pojednávania, ako aj obsahu obvinenia proti páchateľovi,
 • služieb restoratívnej justície (napr. mediácia), ktoré sú k dispozícii v prípadoch, keď je to právne možné,
 • prípadov, v ktorých je vám možné uhradiť náklady na právne zastúpenie, a prípadne uplatniteľného postupu na uplatnenie nároku na ne atď.
 • Fáza zásahu: zásah úradov na podporu obetí trestných činov sa uskutočňuje v rôznych oblastiach:
 • právne zásahy: úrady vám poskytnú právnu pomoc, ktorú potrebujete, a konkrétne vám poskytnú informácie o druhu pomoci, ktorú môžete získať v súvislosti so súdnym konaním, právach, ktoré si môžete uplatniť v rámci konania, spôsobe a podmienkach, za ktorých získate prístup k právnemu poradenstvu, a druhoch služieb alebo organizácií, na ktoré sa môžete obrátiť na poskytnutie podpory.

Právna pomoc bude v každom prípade všeobecná, pokiaľ ide o spôsob, ktorým sa vedie konanie a spôsob uplatnenia rôznych práv, pretože za usmernenie a právnu pomoc je v každom prípade zodpovedný váš advokát,

 • lekárske a psychologické zásahy: psychologická starostlivosť, ktorú ponúkajú úrady, pozostáva z posúdenia a liečenia vášho stavu, aby sa zmiernila kríza spôsobená trestným činom, aby ste zvládli súdne konanie v dôsledku trestného činu, a z podpory počas konania a posilnenia vašich stratégií a schopností umožňujúcich pomoc vášho okolia.

Úrady vytvoria plán psychologickej podpory v prípade, že ste obzvlášť zraniteľnou obeťou alebo potrebujete osobitnú ochranu,

 • Hospodárske zásahy: v súvislosti s hospodárskou pomocou, na ktorú máte nárok, ak ste sa stali obeťou násilného trestného činu alebo trestného činu proti sexuálnej slobode, úrady zohrávajú hlavne informačnú úlohu a môžu poskytnúť pomôcť so spracovaním nárokov,
 • sociálne zásahy a zásahy v oblasti starostlivosti: v tejto oblasti budú úrady koordinovať starostlivosť, ktorú vám ponúknu, a prípadne vás odkážu na sociálne služby, zariadenia poskytujúce starostlivosť alebo organizácie, ktoré zabezpečia bezpečné ubytovanie, okamžitú lekársku starostlivosť a akúkoľvek finančnú pomoc, na ktorú máte nárok, s osobitnou pozornosťou venovanou potrebám vyplývajúcim zo stavov práceneschopnosti, hospitalizácie, smrti a tých, ktoré sú spôsobené možným stavom zraniteľnosti.
 • Monitorovacia fáza: úrady budú monitorovať váš prípad, najmä ak ste zraniteľnou obeťou, počas celého trestného procesu a počas primeraného časového obdobia po jeho skončení. V tejto fáze úrady analyzujú vašu právnu, lekársku, psychologickú, sociálnu a hospodársku situáciu v dôsledku trestného činu počas rôznych období. Primeraný čas na monitorovanie sa určí na základe vašej situácie.

Ak ste sa stali obeťou terorizmu hlavnými funkciami úradu na poskytovanie informácií a pomoci obetiam terorizmu národného správneho a trestného súdu sú:

 • poskytnúť vám informácie o stave súdneho konania, ktoré môže mať na vás vplyv, v závislosti od spáchaného trestného činu,
 • poradiť vám vo všetkom, čo súvisí s trestným a správnym konaním, ktoré môže mať na vás vplyv,
 • ponúknuť vám osobný sprievod na prebiehajúcich súdnych pojednávaniach vedených v súvislosti s teroristickými činmi, ktoré môžu mať na vás vplyv,
 • poskytnúť vám emocionálnu a terapeutickú podporu bez toho, aby boli dotknuté právomoci ministerstva vnútra,
 • podporovať ochranu vašej bezpečnosti a súkromia ako obete trestného činu počas vašej účasti na súdnom konaní,
 • informovať vás o hlavných náhradách škody pre obete terorizmu, vo všetkých prípadoch vás odkázať na generálne riaditeľstvo na podporu obetí terorizmu ministerstva vnútra,
 • informovať vás o všetko, čo súvisí s výkonom trestu odňatia slobody až do vykonania celého trestu, najmä v prípadoch, ak boli odsúdeným priznané výhody alebo boli prepustení.

Generálne riaditeľstvo na podporu obetí terorizmu ministerstva vnútra bude pre obete terorizmu pôsobiť ako jednotné kontaktné miesto pre všetky konania, ktoré môžu začať ľudia a rodiny postihnuté teroristickým činom pred ústrednou štátnou správou, postúpením všetkých podaných žiadostí príslušnému orgánu a nadviazaním vzťahu s dotknutou osobou.

Okrem toho bude toto generálne riaditeľstvo spolupracovať s príslušnými orgánmi ústrednej štátnej správy a inými orgánmi verenej správy vo veci pomoci a podpory pre obete terorizmu na zabezpečenie komplexnej ochrany obete.

Generálne riaditeľstvo na podporu obetí terorizmu bude zodpovedné za vybavovanie, riadenie a navrhovanie rozhodnutí o pomoci a náhrade škody pre tých, ktorí sú postihnutí trestnými činmi terorizmu.

Horúca linka podpory pre obete

Počas fázy prijímania alebo orientačnej fázy sa môžete na úrady na podporu obetí trestných činov dostaviť osobne alebo sa na ne môžete obrátiť telefonicky.

Pre niektoré trestné činy ako násilie založené na rodovej príslušnosti existujú v Španielsku telefonické služby na pomoc a poradenstvo, napr. telefonická služba pre informácie a právne poradenstvo týkajúce sa násilia založeného na rodovej príslušnosti na čísle 016 (Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género).

V prípade obzvlášť zraniteľných obetí, napríklad maloletých osôb, existujú osobitné služby, napríklad horúca linka nadácie ANAR (Pomoc pre ohrozené detí a mladistvých) (Servicio de atención telefónica de la Fundación ANAR), zamerané na deti a mladých ľudí, dospelých a príbuzných maloletých osôb a príbuzných v prípade nezvestných maloletých osôb.

Telefonická služba pre poskytovanie informácií a právneho poradenstva týkajúceho sa násilia založeného na rodovej príslušnosti na čísle 016 poskytuje bezplatne odbornú pomoc 24 hodín denne, 365 dní v roku. Ručí sa za to, že údaje o osobách, ktoré využijú túto službu, vždy zostanú dôverné.

Pomoc je k dispozícii v 51 jazykoch. Konkrétne 24-hodinová pomoc je k dispozícii v španielčine, katalánčine, galícijčine, baskičtine, angličtine a francúzštine a prostredníctvom telefonickej prekladateľskej služby pre volania v nemčine, portugalčine, mandarínčine, ruštine, arabčine, rumunčine a bulharčine. Pomoc v iných jazykoch je k dispozícii prostredníctvom telefonickej prekladateľskej služby.

Dostupnosť služby pre ľudí s poruchami sluchu alebo reči je zabezpečená prostredníctvom týchto prostriedkov:

 • textový telefón (TTY) na čísle 900 116 016,
 • služba Telesor prostredníctvom webového sídla Telesor (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.telesor.es/). V tomto prípade je potrebné internetové pripojenie,
 • mobilný telefón alebo PDA. V oboch prípadoch je potrebné nainštalovať bezplatnú aplikáciu pomocou krokov uvedených na webovom sídle Telesor.

Táto služba ponúka pomoc každému, kto má otázky týkajúce sa konkrétnych prípadov násilia založeného na rodovej príslušnosti: ženským obetiam násilia založeného na rodovej príslušnosti, ľuďom, ktorí sú blízki ženskej obeti násilia založeného na rodovej príslušnosti (príbuzní, priatelia, susedia atď.), odborníkom, ktorí sa starajú o ženské obete násilia založeného na rodovej príslušnosti, alebo tým, ktorí vedia o situácii tohto druhu násilia, atď.

Poskytované informácie sa týkajú zdrojov a práv, ktoré sú vám k dispozícií ako obeti tohto druhu trestného činu, v oblasti zamestnanosti, sociálnych služieb, finančnej podpory a informácií, pomoci, prijatia a zdrojov právneho poradenstva.

V prípade prijatia tiesňového volania sa volanie okamžite presmeruje na číslo tiesňového volania 112 príslušnej autonómnej oblasti.

Ak ste maloletou obeťou násilia založeného na rodovej príslušnosti, všetky volania, ktoré uskutočníte na číslo služby 016, budú presmerované na horúcu linku pomoci pre deti a mladistvých ANAR (900 20 20 10).

Horúca linka nadácie ANAR (Pomoc pre ohrozené deti a mladistvých) (900 20 20 10) je bezplatná, dôverná a anonymná služba, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku a pozostáva hlavne z troch liniek pomoci:

 • Hlavným cieľom horúcej linky ANAR na pomoc deťom a mladistvým je poskytnúť deťom alebo mladistvým volajúcim potrebnú podporu a usmernenie, keď majú problémy alebo sú v rizikovej situácii.
 • Horúca linka pre dospelé osoby a rodiny ANAR je zameraná na dospelých, ktorí potrebujú usmernenie v otázkach týkajúcich sa maloletých osôb.
 • Horúca linka ANAR na čísle 116 000 pre prípady nezvestných maloletých osôb (harmonizované číslo sociálneho významu pre riešenie týchto prípadov v Európskej únii).

Táto služba presmeruje volania ktoré vykonáte na číslo služby 016, ak ste dospelá žena a obeť násilia založeného na rodovej príslušnosti alebo dospelá osoba, ktorá vie o prípade tohto druhu násilia.

Je podpora pre obete bezplatná?

Áno. Prístup k službám starostlivosti a podpory pre obete trestných činov, napríklad k úradom na podporu obetí trestných činov, je bezplatný a dôverný; nie je potrebné najprv podať oznámenie.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

Môžete sa obrátiť na úrady na podporu obetí trestných činov, ktoré nájdete vo všetkých Odkaz sa zobrazí v novom okneautonómnych oblastiach, takmer v každom hlavnom meste provincie a aj v iných mestách.

Úrady na podporu obetí trestných činov vám ako obeti trestného činu poskytnú komplexnú, koordinovanú a odbornú podporu pre obete, ktorá vyhovuje vašim osobitným, právnym, psychologickým a sociálnym potrebám.

Úrady na podporu obetí trestných činov vám poskytnú najmä informácie o odborných službách a dostupných psychosociálnych zdrojoch a zdrojoch starostlivosti bez ohľadu na to, či ste podali oznámenie, a o spôsobe, ako získať prístup k týmto službám.

Poskytnú vám aj informácie o dostupných opatreniach v oblasti starostlivosti a podpory (zdravotné, psychologické alebo materiálne) a postupoch na ich získanie vrátane informácie o možnostiach získania náhradného ubytovania, ak je to potrebné.

Okrem toho vám poradia o spôsobe, akým môžete podať oznámenie, a postupe na jeho podanie, ako aj o možnosti získať právne poradenstvo a právnu ochranu a prípadne o podmienkach, za ktorých ich môžete získať bezplatne.

Úrady na podporu obetí trestných činov vás budú môcť odkázať na odborné právne, psychologické a sociálne služby v závislosti od vašich potrieb, napríklad obecné služby, služby sociálneho zabezpečenia, služby v oblastiach zdravotníctva, vzdelávania a zamestnanosti; združenia, nadácie a ďalšie neziskové subjekty; psychosociálne služby súdnej správy; a v prípade, že ste obeťou násilia založeného na rodovej príslušnosti, útvary pre koordináciu boja proti násiliu voči ženám (Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer) a útvary pre ženy (Unidades sobre la Mujer) v každej autonómnej oblasti a provincii.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

Mimovládne organizácie (MVO) môžu poskytnúť podporu obetiam osobitných druhov trestných činov prostredníctvom stanovenia personalizovaných postupov podľa potrieb a charakteristík jednotlivých obetí. Asistenčná funkcia zahŕňa najmä právne poradenstvo, informácie o rôznych dostupných zdrojoch a pomoci a psychologickú a emocionálnu podporu.

Posledná aktualizácia: 11/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Práva obetí trestných činov v trestných konaniach - Francúzsko

Budete považovaný za obeť trestného činu, ak ste utrpeli ujmu (napr. ste boli zranený alebo váš osobný majetok bol poškodený či odcudzený atď.) v dôsledku incidentu, ktorý podľa vnútroštátneho práva predstavuje trestný čin. Ako obeti trestného činu vám zákon udeľuje určité osobitné práva pred, počas a po súdnom konaní.

Trestné konanie vo Francúzsku pozostáva z vyšetrovania a súdneho konania. Podľa druhu spáchaného trestného činu existujú dva typy vyšetrovania: policajné vyšetrovanie, ktoré uskutočňujú príslušníci kriminálnej polície pod dohľadom prokuratúry a súdne vyšetrovanie, ktoré uskutočňujú príslušníci kriminálnej polície pod dohľadom vyšetrujúceho sudcu alebo samotný vyšetrovací sudca.

V závislosti od zhromaždených dôkazov môže byť po ukončení vyšetrovania prípad uzavretý alebo postúpený súdu na účely súdneho konania. V druhom prípade súd preskúma zhromaždené dôkazy a rozhodne, či údajný páchateľ je alebo nie je vinný. Ak je údajný páchateľ uznaný vinným, súd mu uloží trest. Ak údajný páchateľ vinný nie je, je uznaný za nevinného a následne prepustený alebo oslobodený.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 - Náhrada škody

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 04/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Aké informácie môžem získať od príslušných orgánov (napr. polícia, prokuratúra) po tom, ako dôjde k trestnému činu, avšak ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Ak trestný čin nebol oznámený a nebol o ňom informovaný súdny orgán ani vyšetrovací orgán (polícia alebo žandárska jednotka), nebudú vám poskytnuté žiadne informácie, pretože trestný čin nie je známy.

Ak sa trestný čin oznámil súdnemu orgánu alebo polícii alebo žandárskej jednotke akýmkoľvek spôsobom (okrem oznámenia obete), budete predvolaní, aby ste boli vypočutí a spresnili, ako ste boli poškodení, a za akých okolností došlo k spáchaniu skutkov, a pri tejto príležitosti budete oboznámení o vašich právach.

Ak sami nahlásite trestný čin polícii alebo žandárskej jednotke alebo súdnemu orgánu, takisto budete vypočutí po oznámení skutkov, pričom vám budú poskytnuté informácie o vašich právach.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Francúzski občania môžu podať oznámenie na akomkoľvek policajnom komisariáte alebo akejkoľvek žandárskej jednotke, ktoré sa nachádzajú na území štátu. Ich oznámenie bude spracované vo Francúzsku, ak majú francúzske orgány rozhodnú právomoc, alebo sa odovzdá príslušným orgánom štátu, v ktorom došlo k skutkom.

Cudzí štátni príslušníci, ktorí boli obeťou trestného činu spáchaného na francúzskom území môžu podať oznámenie na akomkoľvek policajnom komisariáte alebo akejkoľvek žandárskej jednotke, ktoré sa nachádzajú vo Francúzsku. Pri vypočúvaní alebo podávaní oznámenia môže obeti cudzieho pôvodu pomáhať tlmočník. O výsledkoch bude informovaná všetkými príslušnými prostriedkami, jej práva budú chránené rovnako ako práva francúzskych občanov, keďže právo nerozlišuje medzi poskytovaním informácií a právami obetí na základe ich štátnej príslušnosti.

Obeť môže využiť právnu pomoc, ak je štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý podpísal medzinárodný dohovor s Francúzskom.

Ak obeť podá oznámenie alebo svedčí proti inej osobe v súvislosti s kupliarstvom alebo obchodovaním s ľuďmi, má právo získať mimoriadne povolenie na pobyt na francúzskom území, z čoho jej plynie právo na výkon zamestnania, pokiaľ jej prítomnosť nepredstavuje ohrozenie verejného poriadku.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

Keď oznámite trestný čin, zaznamenajú sa vaše kontaktné údaje, aby sa s vami bolo možné spojiť počas vyšetrovania. Zároveň ste informovaní o vašich právach a o podmienkach ich uplatnenia.

Informovanie obete o postupe vyšetrovania

Od polície alebo žandárskej jednotky, prokurátora alebo vyšetrovacieho sudcu (ak je mu vec postúpená) si môžete vyžiadať informácie o aktuálnom stave vyšetrovania, ktoré sa vás týka.

Ak ste poškodenou stranou v súvislosti s trestným činom a určitými prečinmi, vyšetrovací sudca vás každých šesť mesiacov informuje o postupe konania.

Informovanie obete o výsledkoch vyšetrovania

Po skončení vyšetrovania ste informovaní o prijatom rozhodnutí: zastavenie konania, alternatívy k trestnému stíhaniu, predvolanie obvinenej osoby na súd alebo súdny dvor. Ak sa má konať súdne konanie, ste informovaní o trestných činoch, z ktorých je obvinená podozrivá osoba, o dátume a mieste pojednávania.

Informovanie obete v prípade postúpenia veci vyšetrovaciemu sudcovi

V prípade, že sa sa začne dokazovanie, prokurátor republiky zverí vyšetrovanie vyšetrovaciemu sudcovi. Tento sudca vám musí oznámiť, že sa začalo takéto konanie, že máte právo vystupovať ako poškodená osoba, a aké sú podmienky uplatnenia tohto práva. Ak ste maloletá osoba, informácie sa poskytujú vašim zákonným zástupcom.

Vyšetrovací sudca vás v oznámení určenom obeti informuje aj o tom, že ak budete vystupovať ako poškodená osoba, máte právo na pomoc právneho zástupcu, ktorého si môžete vybrať alebo ktorého vám na vašu žiadosť pridelí predseda advokátskej komory, pričom spresní, že poplatky hradíte vy, pokiaľ nie ste poberateľom právnej pomoci (pozri podmienky) alebo poistenia právnej ochrany.

Informovanie obete o situácii podozrivej osoby

Nemusíte byť nutne informovaní o tom, že obvinený páchateľ bol vzatý do vyšetrovacej väzby ani o jeho prepustení z väzby.

Na druhej strane ste vždy informovaní o umiestnení obvineného páchateľa pod súdny dohľad, ak bol vydaný príkaz na vašu ochranu.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné príslušné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Ak nehovoríte francúzskym jazykom alebo mu dostatočne nerozumiete, polícia alebo žandárske jednotky, pred ktoré sa dostavíte, požiadajú o tlmočníka. Tlmočník bude prítomný na vašich vypočutiach, ale aj pri vašich prípadných rozhovoroch s právnym zástupcom či počas súdneho konania.

Počas vyšetrovania môžete požiadať sudcu, ktorému je vec zverená, o preklad hlavných položiek spisu. Tento preklad je bezplatný, ak sa týka dôležitých položiek, no je spoplatnený, ak sa týka iných dokumentov.

Určité dokumenty o právach obetí sú už preložené do najpoužívanejších jazykov a v tom prípade vám ich poskytnú policajti alebo žandári.

Ako mi orgány pomáhajú, aby som im rozumel/-a a aby mi rozumeli (ak som dieťa; ak mám zdravotné postihnutie)?

Ak máte zdravotné postihnutie, ktoré obmedzuje vaše komunikačné schopnosti, bude vám pomáhať tlmočník, ktorého privolajú vyšetrovatelia alebo sudcovia. Tlmočník vás bude sprevádzať na vypočutiach, pri rozhovoroch s právnym zástupcom alebo počas súdneho konania.

Ak neviete alebo nemôžete čítať, dokumenty sa vám prečítajú.

Ak ste maloletá osoba, vaše vypočutie bude prispôsobené vášmu veku a vyspelosti a budú ho vykonávať vyšetrovatelia so špeciálnou odbornou prípravou, ktorým môže niekedy pomáhať psychológ. Ak je potrebných viacero vypočutí, v rámci možností vás vypočúva ten istý vyšetrovateľ.

Na niektorých komisariátoch alebo žandárskych staniciach sa nachádzajú špeciálne miestnosti, aby sa vytvorilo prostredie prispôsobené dieťaťu a aby bolo vypočutie menej formálne.

Vždy môžete požiadať, aby vás na vypočutiach sprevádzala plnoletá osoba podľa vášho výberu.

Ak sa vyšetrovanie týka závažných skutkov, a najmä trestných činov sexuálnej povahy, vaše vypočutia budú zaznamenané na video alebo prinajmenšom sa spraví zvukový záznam.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje podporu pre obete?

Podporu pre obete poskytujú združenia podpory pre obete. Poslaním týchto združení je poskytovať usmernenia, sociálno-právnu pomoc alebo psychologickú podporu všetkým obetiam trestných činov, či už sú alebo nie sú zapojené do trestného konania.

Tieto združenia okrem iného prevádzkujú kancelárie podpory pre obete, ktoré sa nachádzajú na všetkých súdoch prvého stupňa a ich cieľom je poskytovať pomoc a podporu obetiam, ktorých sa týka vykonávané súdne konanie.

Podporu prispôsobenú obetiam osobitných trestných činov (napr. násilie medzi manželmi) môžu okrem toho poskytovať špecializované združenia.

Bude ma polícia o podpore pre obete automaticky informovať?

O všetkých vašich právach na podporu vás bude všetkými dostupnými prostriedkami informovať orgán spadajúci do pôsobnosti príslušnej územnej samosprávy alebo združenie podpory pre obete, ktorého kontaktné údaje sa vám poskytnú. V právnych predpisoch sa neustanovuje, aby polícia alebo žandárske jednotky priamo kontaktovali združenia podpory pre obete, no na druhej strane, ak sa v priestoroch nachádzajú sociálni pracovníci (sociálni asistenti alebo psychológovia), či už boli prizvaní alebo zabezpečujú pohotovostnú službu, môžu vám pomáhať pri vykonávaní príslušných krokov.

Na každom riaditeľstve verejnej bezpečnosti departementu bola vymenovaná kontaktná osoba departementu v otázkach podpory pre obete. Poslaním tejto osoby je rozvíjať vzťahy so združeniami, organizovať zlepšovanie prijímania podnetov, zhromažďovať užitočné informácie pre obete, zabezpečiť sledovanie trestných konaní, aby bolo možné poskytnúť informácie o postupe vyšetrovania.

V každom zoskupení žandárov departementu sa nachádza úradník pre prevenciu, partnerstvo a kontakt v otázkach podpory pre obete.

Pri každom podaní oznámenia proti X za závažné skutky policajt oznamovateľovi systematicky odovzdáva formulár podpory pre obete s cieľom oboznámiť ho s činnosťou národného ústavu podpory pre obete a mediáciu (INAVEM) a poskytnúť mu kontaktné údaje združení podpory pre obete alebo sociálnych služieb.

Prokurátor republiky následne môže priamo osloviť združenie podpory pre obete, aby poskytla podporu obeti trestného činu.

V prípade nehody, ktorá zahŕňa veľký počet osôb (hromadná nehoda alebo teroristický čin) môžu združenia podpory pre obete získať prístup k zoznamu obetí a priamo ich kontaktovať.

Ako je chránené moje súkromie?

Počas vyšetrovania máte s povolením prokurátora republiky právo neposkytnúť svoju osobnú adresu a nahlásiť adresu žandárskej stanice alebo policajného komisariátu, prípadne adresu tretej osoby na základe jej vysloveného súhlasu.

Takisto máte možnosť požiadať o súdne konanie za zatvorenými dverami, t. j. s vylúčením verejnosti, čo sudcovia nemôžu zamietnuť, ak ste sa stali obeťou znásilnenia, mučenia, barbarských činov sprevádzaných sexuálnymi útokmi. V iných prípadoch sa súdne konanie uskutočňuje s vylúčením verejnosti, len ak proti tomu nenamietate vy alebo iná poškodená osoba.

V každom prípade údaje o vašej totožnosti sa nesmú objaviť v médiách, pokiaľ to nepovolíte.

Okrem toho služby poskytované združeniami podpory pre obete, ako aj údaje, ktoré zbierajú, sú úplne dôverné.

Musím trestný čin oznámiť ešte pred tým, ako získam podporu pre obete?

Nemusíte podať oznámenie, aby ste mohli využiť pomoc združenia podpory pre obete.

Osobná ochrana v prípade, že som v nebezpečenstve

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Ak ste sa stali obeťou násilia medzi manželmi, útočníkovi môže byť nariadený odchod z rodinného bydliska, zákaz vstupu na určité miesta a podrobenie sa lekárskej alebo psychologickej liečbe.

Ak ste sa stali obeťou násilia zo strany vášho (bývalého) manžela alebo manželky alebo vášho (bývalého) druha alebo družky, pričom vám hrozí závažné nebezpečenstvo, prokurátor republiky vám môže udeliť nástroj pomoci na diaľku (telefonická linka v prípade závažného nebezpečenstva). Obeť násilia medzi manželmi tiež môže požiadať sudcu, ktorý rozhoduje o rodinných veciach, aby vydal ochranný príkaz, v ktorom sa ustanovujú určité zákazy pre páchateľa, pokiaľ je zo závažných dôvodov možné predpokladať, že údajné násilie bolo pravdepodobne spáchané a že pravdepodobne existuje nebezpečenstvo, ktorému je vystavená obeť.

Súd/súdny dvor tiež môže ochrániť vás a vašu rodinu pred prípadným ohrozením alebo nátlakom zo strany obvineného páchateľa tak, že prijme opatrenia, ktorými sa zakazuje akýkoľvek kontakt, napr. vyšetrovacia väzba, súdny dohľad a iné súdne obmedzenia.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Ochranu obetí zabezpečuje súdny orgán, ktorý prihliada na riziká a potreby obetí pri vydávaní určitých rozhodnutí, ako je zákaz nadviazania kontaktu alebo vstupu na určité miesta, napr. bydlisko obete. Rozhodnutia o týchto zákazoch sa posielajú policajným komisariátom a žandárskym staniciam, ktoré sú potom zodpovedné za dohľad nad ich dodržiavaním. V prípade porušenia zo strany obvinenej alebo odsúdenej osoby môže byť táto osoba zadržaná, pričom toto správanie môže odôvodniť uväznenie alebo predstavovať nový trestný čin.

Ak bol obeti poskytnutý osobitný nástroj ochrany (telefonická linka v prípade závažného nebezpečenstva), jej bezpečnosť sa zaisťuje pomocou tohto nástroja, ktorý jej umožňuje jednoducho sa spojiť s telefonickou platformou, ktorá potom ihneď oznámi najbližšej policajnej alebo žandárskej jednotke, aby sa vydala za obeťou v ohrození.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi zo strany páchateľa hrozí ďalšie nebezpečenstvo?

Zástupca alebo predstaviteľ súdnej polície, ktorý vás vypočúva, má za úlohu zozbierať základné skutočnosti, ktoré umožňujú posúdiť vašu individuálnu situáciu a vaše potreby v oblasti ochrany. Tieto skutočnosti odovzdá súdnemu orgánu, ktorému bolo zverené konanie, a ktorý rozhodne, ak to uzná za vhodné, o nariadení hĺbkového posúdenia združením podpory pre obete. Cieľom tohto individuálneho posúdenia je predovšetkým určiť, či hrozí zastrašovanie alebo represálie zo strany páchateľa trestného činu.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi hrozí ďalšie nebezpečenstvo zo strany systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Cieľom posúdenia opísaného skôr v texte je tiež určiť, či hrozí sekundárna viktimizácia v dôsledku vašej účasti na trestnom konaní.

Aká ochrana sa môže poskytnúť veľmi zraniteľným obetiam?

Veľmi zraniteľné obete majú k dispozícii posúdenie a pomoc od združenia podpory pre obete.

Okrem toho sú stanovené rôzne ochranné opatrenia v závislosti od potrieb obete, napr.:

 • obmedzenie množstva vypočutí a lekárskych vyšetrení na striktné minimum nutné pre vyšetrovanie;
 • možnosť požiadať, aby vypočutie viedol vyšetrovateľ rovnakého pohlavia v prípade sexuálneho násilia alebo násilia založeného na pohlaví;
 • vypočutie v prispôsobených priestoroch vyšetrovateľmi s odbornou prípravou, a v rámci možností rovnakými vyšetrovateľmi na všetkých vypočutiach.

Som maloletá osoba. Mám nejaké osobitné práva?

Maloletá obeť má také isté práva ako plnoletá osoba, no zároveň má osobitné práva vyplývajúce z jej maloletosti. Ak rodičia (alebo zákonní zástupcovia) nie sú schopní zabezpečiť ochranu záujmov maloletého dieťaťa, súdny orgán určí správcu ad hoc (blízka osoba dieťaťa alebo oprávnená osoba), ktorá preberá zodpovednosť za zastupovanie maloletej osoby a uplatňovanie jej práva.

Systematicky sa tiež určuje právny zástupca, ktorý obhajuje jej záujmy a musí byť prítomný na každom vypočutí maloletej obete.

V prípade určitých trestných činov, najmä sexuálnej povahy, môže byť maloletá obeť podrobená odbornému lekársko-psychologickému posudku už vo fáze vyšetrovania, ktorého cieľom je posúdiť povahu a závažnosť vzniknutej ujmy a stanoviť, či na jej základe nie je nutná vhodná liečba alebo ošetrenie. Vypočutia maloletej osoby, ktorá sa stala obeťou určitých trestných činov, najmä sexuálnej povahy, sa povinne zaznamenávajú na video, aby sa zabránilo viacnásobnému vypočúvaniu maloletej osoby.

Bez ohľadu na skutky, ktorých obeťou sa stala maloletá osoba, ju na každom vypočutí môže sprevádzať osoba podľa jej výberu (blízka osoba, rodinný príslušník, zákonný zástupca, lekár, psychológ).

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké sú moje práva?

Osoba, ktoré nie je priamou obeťou trestného činu, sa môže napriek tomu považovať za nepriamu obeť a uplatniť si určité práva.

Nepriama obeť, ktorá tvrdí, že jej vznikla ujma, hoci aj čisto morálna, sa môže prehlásiť za poškodenú osobu počas vyšetrovania alebo pred vyšetrovacím sudcom alebo počas pojednávania, ak páchateľ predstúpi pred súd alebo súdny dvor, aby bol súdený v danej veci.

Na druhej strane, na rozdiel od priamej obete trestného činu nepriama obeť nemusí byť nutne predvolaná ani informovaná o pojednávaniach, ak sa predtým neprejavila.

Obeť musí spresniť, aká ujma jej vznikla, aby sudca určil, či jej prehlásenie za poškodenú osobu možno prijať, t. j. či to možno považovať za oprávnené.

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu. Aké sú moje práva?

Osoba, ktoré nie je priamou obeťou trestného činu, sa môže napriek tomu považovať za nepriamu obeť a uplatniť si určité práva.

Nepriama obeť, ktorá tvrdí, že jej vznikla ujma, hoci aj čisto morálna, sa môže prehlásiť za poškodenú osobu počas vyšetrovania alebo pred vyšetrovacím sudcom alebo počas pojednávania, ak páchateľ predstúpi pred súd alebo súdny dvor, aby bol súdený v danej veci.

Na druhej strane, na rozdiel od priamej obete trestného činu nepriama obeť nemusí byť nutne predvolaná ani informovaná o pojednávaniach, ak sa predtým neprejavila.

Obeť musí spresniť, aká ujma jej vznikla, aby sudca určil, či jej prehlásenie za poškodenú osobu možno prijať, t. j. či to možno považovať za oprávnené.

Môžem mať prístup k mediačným službám? Za akých podmienok? Budem počas mediácie v bezpečí?

Mediácia je súdne opatrenie, ktoré možno uplatniť, ak by sa ním mohlo zabezpečiť napravenie ujmy spôsobenej obeti, zastaviť ťažkosti vyplývajúce z trestného činu alebo prispieť k rehabilitácii páchateľa skutkov.

O tomto opatrení môže rozhodnúť prokurátor republiky so súhlasom obete alebo na žiadosť obete.

Ak sa násilia dopustil manžel alebo manželka alebo bývalý manžel alebo manželka obete, partner alebo partnerka, s ktorým/-ou uzavrela občiansky pakt solidarity, alebo bývalý partner alebo partnerka, druh alebo družka alebo bývalý druh alebo družka, k mediácii sa pristúpi len vtedy, keď o to vyslovene požiada obeť. V takom prípade sa páchateľovi násilia takisto vydá výstraha.

Ak sa po mediácii medzi páchateľom skutkov a obeťou manžel alebo manželka alebo bývalý manžel alebo manželka obete, partner alebo partnerka, s ktorým/-ou uzavrela občiansky pakt solidarity, alebo bývalý partner alebo partnerka, druh alebo družka alebo bývalý druh alebo družka opätovne dopustí násilia, ďalšia mediácia už nie je možná.

Mediácia môže byť zverená príslušníkovi súdnej polície, zástupcovi prokurátora alebo mediátorovi a pozostáva z opätovného nadviazania kontaktu medzi obeťou a páchateľom skutkov, pričom sa zaručuje bezpečnosť obete, ktorá poskytne svoj súhlas so zásadami a podmienkami tohto postupu. Obeť nemôže byť konfrontovaná s páchateľom proti svojej vôli a v žiadnom prípade nesmie byť s ním ponechaná osamote.

Toto opatrenie sa okrem toho nevykonáva, ak je zrejmé, že opätovné nadviazanie kontaktu medzi páchateľom a obeťou predstavuje nebezpečenstvo pre obeť.

Kde sa môžem oboznámiť s právnym predpisom, v ktorom sú stanovené moje práva?

Všetky francúzske právne predpisy možno nájsť na Odkaz sa zobrazí v novom okneinternetovom sídle. Práva obetí sú upravené v Trestnom poriadku, a najmä v článkoch 10-2 až 10-5 a D1-2 až D1-12.

Posledná aktualizácia: 04/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Ako môžem trestný čin oznámiť?

Oznámenie môžete podať na polícii alebo žandárskej jednotke, ktorá ju odovzdá prokurátorovi republiky na mieste spáchania trestného činu alebo na mieste bydliska alebo zadržania páchateľa.

Môžete sa tiež priamo obrátiť na prokurátora republiky bežným listom, v ktorom spresníte skutky, ktorých ste sa stali obeťou, dátum a miesto týchto skutkov a uvediete údaje o vašej totožnosti a vašu adresu.

Všetky ostatné osoby okrem obete môžu tiež oznámiť trestný čin za tých istých podmienok.

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Informovanie obete o postupe vyšetrovania

Obeť si môže vyžiadať od polície alebo žandárskej jednotky, prokurátora alebo vyšetrovacieho sudcu (ak je mu vec postúpená) informácie o aktuálnom stave vyšetrovania, ktoré sa jej týka.

Ak sa obeť stala poškodenou stranou v súvislosti s trestným činom a určitými prečinmi, vyšetrovací sudca ju každých šesť mesiacov informuje o postupe konania.

Informovanie obete o výsledkoch vyšetrovania

Po skončení vyšetrovania je obeť informovaná o prijatom rozhodnutí: zastavenie konania, alternatívy k trestnému stíhaniu, začatie dokazovania, predvolanie obvinenej osoby na súd alebo súdny dvor. Ak sa má konať súdne konanie, obeť je informovaná o trestných činoch, z ktorých je obvinená podozrivá osoba, o dátume a mieste pojednávania.

Informovanie oznamovateľa

Prokurátor republiky informuje o nadväzujúcich opatreniach každú osobu, ktorá oznámila dané skutky.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Ak nemáte právneho zástupcu, informácie o vašich právach a povinnostiach môžete získať tak, že navštívite súd, dom spravodlivosti a práva, kontaktné miesto prístupu k právu, radnicu či sociálne stredisko, v ktorých združenia podpory pre obete poskytujú stále služby. Zároveň môžete využiť bezplatné právne poradenstvo, ktoré je dostupné bez ohľadu na vek, štátnu príslušnosť alebo finančné zdroje, a poskytujú ho na týchto miestach odborníci na právo, predovšetkým právni zástupcovia.

Právnu pomoc môžete využiť, ak spĺňate tieto podmienky:

 • ste štátnym príslušníkom Francúzska alebo pochádzate z niektorého z členských štátov Európskej únie alebo zo štátu, ktorý podpísal medzinárodný dohovor s Francúzskom, alebo ak máte svoj obvyklý pobyt vo Francúzsku, pričom sú splnené zákonné požiadavky (táto podmienka sa nevyžaduje, ak ste maloletá osoba alebo ak ste sa stali poškodenou osobou);
 • vaše finančné zdroje [1] neprekračujú maximálnu hranicu stanovenú zákonom o finančných zdrojoch. Táto podmienka o finančných zdrojoch sa nevyžaduje, ak ste sa stali obeťou mimoriadne závažného trestného činu (úmyselné siahnutie na váš život, mučenie alebo barbarské činy, teroristický čin, znásilnenie atď.), ak ste poberateľom minimálneho príjmu (RSA – revenu de solidarité active) alebo príspevku solidarity v starobe a nemáte žiadne iné zdroje príjmov, alebo ak si vaša situácia zaslúži osobitnú pozornosť v závislosti od predmetu konania alebo predvídateľných výdavkov na súdne konanie.

Právna pomoc pokrýva:

 • odmenu právneho zástupcu;
 • výdavky na súdneho vykonávateľa, ak sa uplatňuje;
 • výdavky na znalecké posudky atď.;
 • zálohu, ktorá vám môže byť účtovaná.

Právna pomoc môže byť úplná alebo čiastočná. Žiadosť o právnu pomoc je dôležité predložiť hneď na začiatku konania, pretože výdavky, ktoré vám vzniknú pred podaním žiadosti vám nebudú preplatené.

Informácie aj formulár žiadosti o právnu pomoc môžete získať od svojho právneho zástupcu, v dome spravodlivosti a práva, na radnici, na súde v mieste vášho bydliska alebo na súde, ktorý koná v danej veci. Formulár si tiež možno prevziať na tomto odkaze: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444.[1] Podmienky o finančných zdrojoch v súvislosti so získaním právnej pomoci:
Pri posudzovaní vašich potrieb v oblasti právnej pomoci orgány zohľadňujú zdroje, ktoré ste získali medzi 1. januárom a 31. decembrom roku, ktorý predchádzal vašej žiadosti. Tieto zdroje zahŕňajú príjmy každej povahy okrem rodinných prídavkov a určitých sociálnych dávok. Ďalej sa zohľadňujú zdroje vášho manžela/manželky, druha/družky, nezaopatrené dieťa/deti a všetky osoby, ktoré majú obvyklý pobyt vo vašej domácnosti.

Mám nárok na náhradu výdavkov (v súvislosti s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Výdavky v súvislosti so súdnym konaním môžu byť za určitých podmienok pokryté vašim poistením právnej ochrany, ak táto pomoc čiastočne alebo úplne pokrýva výdavky na právneho zástupcu, súdneho vykonávateľa, trovy konania alebo transakčné poplatky alebo výdavky na znalecký posudok.

Ak to neplatí, po vydaní rozsudku a počas súdneho vyrovnávania ujmy sa na vašu žiadosť tieto výdavky prisúdia odsúdenej osobe.

Môžem podať opravný prostriedok, ak je môj prípad uzavretý ešte pred tým, ako sa dostane na súd?

Ak prokurátor republiky rozhodne o zastavení konania po skončení vyšetrovania, môžete podať odvolanie generálnemu prokurátorovi odvolacieho súdu, do pôsobnosti ktorého patrí súd, ktorý zastavil konanie.

Ak sa generálny prokurátor domnieva, že súdne konanie je nutné, môže nariadiť prokurátorovi, aby začal súdne konanie. Ak sa generálny prokurátor domnieva, že vaše odvolanie je neodôvodnené, informuje vás, že na základe vášho odvolania sa neuskutočnia žiadne kroky.

Okrem toho, ak oznámenie podané prokurátorovi republiky bolo zamietnuté, alebo ak uplynula lehota troch mesiacov od tohto oznámenia, môžete podať oznámenie priamo príslušnému vyšetrovaciemu sudcovi tak, že sa stanete poškodenou osobou.

Obvineného páchateľa tiež môžete priamo predvolať na súd tak, že požiadate súdneho vykonávateľa, aby mu odovzdal predvolanie. V takom prípade musíte uhradiť zálohu, ktorej výšku určuje súd v závislosti od vašich zdrojov.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Ste informovaní o dátume súdneho konania a môžete sa zúčastniť na pojednávaní. V určitých prípadoch súdne konanie nie je otvorené verejnosti a v súdnej sieni môžete zostať len počas vášho svedectva. Ak je súdne konanie neverejné (s vylúčením verejnosti), na celom súdnom konaní sa môžete zúčastniť len v prípade, že ste sa stali poškodenou osobou.

Počas celého súdneho konania máte právo na pomoc združenia podpory pre obete bez akejkoľvek podmienky. Členovia týchto združení vám môžu pomôcť pri podávaní vašej žiadosti o prehlásenie za poškodenú osobu, môžu byť prítomní na rôznych pojednávaniach a môžu vám pomôcť pochopiť písomnosti a rozhodnutia sudcov.

Ak máte ťažkosti s porozumením alebo s vyjadrovaním sa vo francúzštine, bude privolaný tlmočník.

Poškodená osoba môže počas pojednávania predvolať svedkov alebo sa postaviť proti vypočutiu určitých svedkov.

Obeť alebo poškodená osoba môže klásť otázky svedkom a obvinenej/obžalovanej osobe prostredníctvom predsedu súdu alebo súdneho dvora.

Môžete tiež predložiť závery (písomné pripomienky) o technických hľadiskách konania, práva a/alebo skutkovej podstaty veci, na ktoré musí sudca odpovedať.

Aká je moja oficiálna úloha v súdnom systéme? Som napríklad obeťou, svedkom, poškodeným alebo súkromným žalobcom alebo sa nimi môžem stať?

Po tom, ako sa skutky oznámia súdu alebo polícii a žandárskej jednotke, je obeť predvolaná na vypočutie.

Nie je zodpovedná za vyhľadanie páchateľa ani za dokázanie jeho viny, táto úloha prináleží prokurátorovi republiky. Môže byť však napriek tomu vyzvaná, aby poskytla všetky prvky alebo skutočnosti, ktoré umožnia odhaliť pravdu (lekárske osvedčenie, totožnosť svedkov atď.).

Obeť sa môže rozhodnúť, že sa stane poškodenou osobou, z čoho jej plynie právo požiadať o finančnú náhradu za utrpenú ujmu a získať pomoc právneho zástupcu.

Aké sú potom moje práva a povinnosti?

Hneď, ako je polícii alebo žandárskej jednotke pridelené vyšetrovanie, vypočuje obeť. Pri tejto príležitosti ju systematicky informujú o jej práve:

 • získať nápravu za vzniknutú ujmu prostredníctvom jej odškodnenia alebo akýmkoľvek primeraným spôsobom, vrátane, ak sa uplatňuje, opatrenia restoratívnej spravodlivosti;
 • stať sa poškodenou osobou v rámci začatia trestného stíhania prokuratúrou alebo prostredníctvom priameho predvolania páchateľa pred príslušný súd alebo v rámci oznámenia podaného vyšetrovaciemu sudcovi;
 • ak si želá stať sa poškodenou osobou, získať pomoc právneho zástupcu, ktorého si môže vybrať alebo ktorého jej na jej žiadosť pridelí predseda advokátskej komory patriaci k príslušnému súdu, pričom výdavky hradí obeť, pokiaľ nespĺňa podmienky prístupu k právnej pomoci alebo pokiaľ nie je krytá poistením právnej ochrany;
 • získať pomoc služby pridruženej k jednému alebo viacerým verejnoprávnym subjektom alebo zmluvného združenia podpory pre obete;
 • ak sa to uplatňuje, obrátiť na kompenzačnú komisiu pre obete trestných činov v prípade určitých trestných činov;
 • byť informovaná o ochranných opatreniach, ktoré môže využiť, najmä o ochranných príkazoch. Obete sú takisto informované o trestoch, ktoré hrozia páchateľovi násilností, a o podmienkach výkonu prípadných rozsudkov, ktoré môžu byť vydané;
 • pre obete, ktoré nerozumejú francúzskemu jazyku, využiť tlmočníka a preklad informácií, ktoré sú nutné pri výkone ich práv;
 • byť na jej žiadosť sprevádzaná vo všetkých fázach konania zákonným zástupcom a plnoletou osobou podľa jej výberu, pokiaľ príslušný súdny orgán neprijme odôvodnené protichodné rozhodnutie;
 • vykázať za bydlisko adresu tretej osoby, pokiaľ s tým táto osoba súhlasí.

Obeť sa musí dostaviť pred súd/súdny dvor a svedčiť, ak bola predvolaná ako svedok.

Poškodená osoba nie je povinná dostaviť sa osobne, ak ju zastupuje právny zástupca. Na druhej strane, ak je poškodená osoba neprítomná a nie je zastúpená, bude sa to považovať za upustenie od žiadosti, pokiaľ súdu alebo súdnemu dvoru písomne neoznámila, čo si nárokuje.

Poškodená osoba a obeť, ktoré boli vyzvané dostaviť sa pred súd alebo súdny dvor, aby poskytli svoje svedectvo, môžu žiadať uhradenie výdavkov, ktoré im vyplynulo z účasti na pojednávaní, ak je táto žiadosť predložená počas súdneho konania.

Môžem počas súdneho konania predniesť vyhlásenie alebo predložiť dôkazy? Za akých podmienok?

Na pojednávaní môžete predniesť vyhlásenie a predložiť dôkazy, ktoré však musia spĺňať zásadu kontradiktórnosti a vopred byť zaslané žalovanej strane (obvinenému páchateľovi a/alebo jeho právnemu zástupcovi), ako aj prokurátorovi republiky.

Môžete sa stať poškodenou stranou, a to sami alebo s pomocou právneho zástupcu.

Musíte vyčísliť svoju žiadosť o náhradu škody (peňažná suma určená na nápravu hmotnej ujmy, bolesti a utrpenia, straty času v dôsledku utrpených skutočností). Združenie podpory pre obete vám môže pomôcť a usmerniť vás.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Počas súdneho konania je obeť informovaná o jej práve stať sa poškodenou osobou, využiť pomoc právneho zástupcu a využiť určité podmienky právnej pomoci, ako aj možnosť získať pomoc združenia podpory pre obete.

Obeť, ktorá sa stala poškodenou osobou, je informovaná, že v určitých prípadoch sa môže obrátiť na kompenzačnú komisiu pre obete trestných činov (CIVI) a získať uhradenie náhrady škody, ak o nej rozhodol súd.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Na trestnom súde a priestupkovom súde nemôžete získať priamy prístup k dokumentom, najskôr musíte získať súhlas prokurátora.

Ak ste sa však stali poškodenou osobou, môžete do ich nahliadnuť priamo alebo prostredníctvom svojho právneho zástupcu v závislosti od prípadu, alebo požiadať o ich kópiu.

Na porotnom súde môžete získať bezplatné kópie zápisníc, ktorými sa konštatuje trestný čin, písomné vyhlásenia svedkov a znaleckých posudkov, a môžete získať kópie ostatných spisov súdneho konania.

Posledná aktualizácia: 04/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu súdu?

Proti rozhodnutiu súdu sa môžete odvolať len v prípade, že ste sa stali poškodenou osobou. Ak ste totiž „len obeť“, nie ste účastníkom konania.

Okrem toho, ak vám súd priznal štatút poškodenej osoby, t. j. súd schválil, že ste sa stali poškodenou osobou, proti rozhodnutiu sa nemôžete odvolať, ak ide o rozhodnutie o vine alebo alebo udelenom treste. Môžete sa odvolať len proti ustanoveniam, ktoré sa vás týkajú.

Aké sú moje práva po vydaní rozhodnutia?

Vo všetkých prípadoch máte právo:

 • byť informovaní o rozhodnutí, ktorým sa páchateľovi zakazuje nadviazať s vami kontakt;
 • byť informovaní o výkone trestu (prepustenie odsúdenej osoby, zmiernenie jej trestu, miesto jej bydliska atď.) prostredníctvom združenia podpory pre obete alebo priamo Odkaz sa zobrazí v novom okneVäzenskou integračnou a probačnou službou (SPIP);
 • požiadať sudcu, aby páchateľovi trestného činu zakázal vyhľadávať vás, stretávať sa s vami alebo nadväzovať s vami kontakt, ak je dočasne prepustený alebo podmienečne prepustený alebo ak je jeho trest zmiernený alebo pozmenený;
 • byť informovaní o úniku odsúdeného páchateľa, a o existencii nebezpečenstva pre vás alebo vašich blízkych;
 • získať pomoc od združenia podpory pre obete;
 • na zohľadnenie vašich záujmov pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia o prepustení odsúdenej osoby; a predložiť písomné pripomienky v lehote dvoch týždňov pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia.

Ak ste sa stali poškodenou osobou, máte ďalej právo:

 • byť informovaní súdom/súdnym dvorom o práve obrátiť sa na Odkaz sa zobrazí v novom okneKompenzačnú komisiu pre obete trestných činov (CIVI);
 • byť zastupovaní právnym zástupcom a/alebo využiť právnu pomoc;
 • byť informovaní o rozhodnutí (zaslanie rozsudku).

Počas výkonu trestu máte právo:

1. obrátiť sa na súdny orgán v súvislosti s akýmkoľvek porušením vašich záujmov;

2. získať nápravu za vašu ujmu prostredníctvom jej odškodnenia alebo akýmkoľvek iným primeraným spôsobom, vrátane, ak sa uplatňuje, navrhnutia opatrenia restoratívnej spravodlivosti;

3. ak si to želáte, byť informovaní o skončení výkonu trestu odňatia slobody v prípadoch a za podmienok ustanovených v Trestnom poriadku;

4. ak sa uplatňuje, na zohľadnenie nutnosti zabezpečiť vašu pohodu a bezpečnosť.

Súdny orgán je povinný zabezpečovať všetky tieto práva počas celého výkonu trestu bez ohľadu na jeho podmienky.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Po súdnom konaní vám vám môže poskytnúť podporu právny zástupca, ktorý vám môže poradiť o možnostiach odvolania alebo o podmienkach žiadosti o vypracovanie stanoviska súdneho vykonávateľa.

Môžete tiež využiť pomoc od združení podpory pre obete, a to bez časového obmedzenia.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ trestného činu odsúdený?

Ak je páchateľ odsúdený, budete informovaní o treste, pokiaľ obsahuje ustanovenia, ktorými sa páchateľovi zakazuje nadviazať s vami kontakt alebo približovať sa k vášmu bydlisku.

Ak ste sa stali poškodenou osobou, bude vám zaslaná kópia rozsudku s uvedením udeleného trestu.

Ak je páchateľ uväznený, môžete byť informovaní o návrhu podmienečného prepustenia a môžete byť požiadaní o poskytnutie stanoviska.

Budem informovaný/-á o tom, ak bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmieneného prepustenia) alebo unikne z väzenia?

Ak je daná osoba odsúdená za určité trestné činy (znásilnenie, úmyselné usmrtenie alebo pokus o usmrtenie a v prípade väčšiny protiprávnych činov sexuálnej povahy), a ak ste o to požiadali ako obeť alebo poškodená osoba, môžete byť informovaní priamo alebo prostredníctvom vášho právneho zástupcu o prepustení tejto osoby, keď sa končí jej trest.

V prípade úniku vás informuje prokurátor republiky.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení alebo podmienenom treste? Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Ak sa vyskytuje riziko, že odsúdená osoba sa dostane do prítomnosti obete alebo poškodenej osoby, a že takémuto stretnutiu by sa malo zabrániť, súdy konajúce vo veci výkonu trestu k akémukoľvek rozhodnutiu, ktoré vedie k dočasnému alebo konečnému uväzneniu, pripoja zákaz nadviazania kontaktu s obeťou alebo poškodenou osobou, a v prípade potreby, zákaz približovania sa k jej bydlisku alebo pracovisku (čl. 712-16-2 ods. 1 Trestného poriadku).

Pokiaľ nie je vydané protichodné osobitne odôvodnené rozhodnutie, tento zákaz je dokonca povinný, ak bola osoba odsúdená za niektorý z trestných činov uvedených v článku 706-47 Trestného poriadku (väčšina sexuálnych trestných činov, čl. 712-16-2 ods. 25 Trestného poriadku).

Na tento účel sa obeti alebo poškodenej osobe zašle oznam, v ktorej je informovaná o tomto opatrení a o možných dôsledkoch porušenia tohto zákazu pre odsúdenú osobu (čl. 712-16-2 ods. 3 Trestného poriadku, pozri vyššie).

Ak poškodená osoba o to požiada (nemôže to byť „len obeť“), jej právny zástupca sa môže zúčastniť na kontradiktórnom konaní a predniesť pripomienky pred sudcom, súdom a senátom konajúcim vo veci výkonu trestu počas posúdenia žiadosti o podmienečné prepustenie týkajúce sa osôb odsúdených na uväznenie v dĺžke päť alebo viac rokov alebo na trest odňatia slobody.

Okrem toho sudcovia konajúci vo veci výkonu trestu môžu pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia informovať obeť alebo poškodenú osobu priamo alebo prostredníctvom jej právneho zástupcu, že môže predložiť písomné pripomienky v lehote dvoch týždňov od oznámenia tejto informácie. Tieto pripomienky môže obeť alebo poškodená osoba zaslať súdu všetkými dostupnými prostriedkami.

Obeť sa nemôže odvolať proti rozhodnutiam, ktoré sa týkajú výkonu trestu odsúdenej osoby. Môže však podať nové oznámenie, ak sa páchateľ dopustí nových prečinov alebo nahlásiť sudcovi, ktorý dohliada na vec, alebo prokurátorovi republiky nedodržanie povinností alebo zákazov zo strany odsúdenej osoby, napr. nedodržiava zákaz nadväzovania kontaktu s obeťou.

Posledná aktualizácia: 04/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

4 - Náhrada škody

Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa (napr. súdne konanie, občianskoprávny nárok, adhézne konanie)?

Platná právna úprava umožňuje akejkoľvek osobe, ktorá sa považuje za obeť:

 • stať sa poškodenou osobou pred vyšetrovacím sudcom konajúcim vo veci;
 • podať návrh na nariadenie predbežného opatrenia alebo podať žalobu vo veci samej na občianskom súde.

1. Občianskoprávny nárok pred trestným súdom si je možné uplatniť rôznymi spôsobmi:

– žaloba, ak štátne ministerstvo nezačalo trestné stíhanie (pričom v dôsledku žaloby sa začne trestné stíhanie).

Dva možné postupy:

 • priame predvolanie na súd (v prípade priestupkov alebo protiprávnych činov);
 • prehlásenie za poškodenú osobu, t. j. adhézne konanie (v prípade protiprávnych činov alebo trestných činov).

– intervencia, ak sa už začalo trestné stíhanie.

– prehlásenie za poškodenú osobu.

Tento úkon sa môže vykonať za prítomnosti dotknutej osoby na pojednávaní, ale aj zaslaním žiadosti na diaľku predsedovi trestného súdu v doporučenom liste s potvrdením o doručení alebo faxom, v ktorej sa uvedie želanie dotknutej osoby stať sa poškodenou osobou a suma požadovanej náhrady škody. Tento úkon tiež môže vykonať právny zástupca.

2. Občianskoprávny nárok pred občianskym súdom si je možné uplatniť na základe všeobecného práva o občianskoprávnej zodpovednosti.

Ak sa oprávnený žiadateľ rozhodne obrátiť na občiansky súd s cieľom vymáhať náhradu vzniknutej ujmy, nemôže sa následne obrátiť na trestný súd. Naopak, ak sa oprávnený žiadateľ obráti na trestný súd, následne môže vec predložiť občianskemu súdu.

Súd uložil páchateľovi, aby mi vyplatil náhradu škody. Ako môžem zaistiť, aby páchateľ skutočne zaplatil?

V prípade ťažkostí s vymáhaním sumy náhrady môže oprávnený žiadateľ využiť exekučné občianskoprávne konanie tak, že sa obráti na súdneho vykonávateľa. Žiadosť musí byť odoslaná poštou predsedovi súdu prvého stupňa (TGI) v bydlisku odsúdenej osoby, alebo ak je táto osoba uväznená, predsedovi súdu prvého stupňa, pod ktorý patrí väzenské zariadenie. Čo môže byť zabavené:

– podiel zo mzdy, ktorú má odsúdená osoba naďalej k dispozícii;

– finančné prostriedky z jej bankového účtu;

– určitý majetok, ktorý jej patrí.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát vyplatiť preddavok? Za akých podmienok?

Ak odsúdená osoba úmyselne obeti nezaplatí náhradu, obeť sa môže obrátiť na službu podpory pre obete trestných činov pri vymáhaní pohľadávok (SARVI). Stačí, aby obeť dosvedčila, že konečným trestnoprávnym rozhodnutím (proti ktorému už nie je možné sa odvolať) jej bola udelená náhrada škody.

SARVI preberá štatút oprávnenej osoby a obeti uhradí úplnú náhradu škody až do výšky 1 000 EUR. Ak je táto suma vyššia, uhradí preddavok vo výške 30 % predmetnej sumy, pričom hraničná suma preddavku je 3 000 EUR. Po uhradení preddavku SARVI uhradí zostávajúcu sumu v závislosti od súm, ktoré sa jej podarí vymôcť od odsúdenej osoby.

Ak si obeť želá obrátiť sa na SARVI, musí si vyžiadať formulár žiadosti o podporu pri vymáhaní pohľadávok na súde prvého stupňa (jednotné kontaktné miesto súdneho úradu, úrad delegovaného sudcu pre obete, úrad vymáhania práva, kancelária podpory pre obete) alebo v dome spravodlivosti a práva, kontaktnom mieste prístupu k právu, na radnici..., ktoré potom zašlú vyplnený formulár SARVI.

Oslovenie SARVI sa musí nutne uskutočniť v období od dvoch mesiacov do jedného roka od dátumu nadobudnutia konečnej účinnosti rozhodnutia, v ktorom je stanovená náhrada škody.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Záručný fond pre obete teroristických činov a iných trestných činov (FGTI) poskytuje náhradu ujmy vzniknutej obetiam teroristických činov na základe osobitného postupu. Náhradu ujmy poskytuje aj v týchto prípadoch:

– obetiam znásilnenia, sexuálneho útoku, krádeže, podvodného konania, zneužitia dôvery, vydierania, ničenia, poškodzovania alebo spôsobovania neupotrebiteľnosti cudzej veci;

– obetiam trestného činu, ktorý spôsobil trvalú invaliditu alebo úplnú pracovnú neschopnosť;

– príbuzným obetí úmyselného alebo neúmyselného usmrtenia.

Na uplatnenie náhrady ujmy zo strany FGTI je nutné za určitých podmienok priamo predložiť žiadosť kompenzačnej komisii pre obete trestných činov (CIVI) na súde prvého stupňa (TGI) v bydlisku žiadateľa alebo na mieste trestného súdu, ktorý rozhoduje o trestnom čine.

Žiadosť CIVI musí byť predložená do troch rokov od dátumu trestného činu. Táto lehota je predĺžená o jeden rok od dátumu posledného rozhodnutia v trestnej veci.

Ak bol trestný čin spáchaný na francúzskom území, náhradu ujmy si môžu nárokovať:

– osoby s francúzskou štátnou príslušnosťou;

– štátni príslušníci členského štátu Európskej únie.

Ak k trestnému činu došlo v zahraničí, náhradu ujmy môžu získať iba osoby s francúzskou štátnou príslušnosťou.

1. V prípade vážnej ujmy na zdraví:

Obeť môže získať úplnú náhradu škody, ktorá vyplýva z vážnej ujmy na zdraví, ak dané skutočnosti spôsobili smrť, zmrzačenie alebo trvalú invaliditu alebo úplnú pracovnú neschopnosť dotknutej osoby v dĺžke najmenej jedného mesiaca alebo ak trestný čin spočíval v znásilnení, sexuálnom útoku alebo obchodovaní s ľuďmi.

CIVI zohľadňuje príspevky vyplácané organizáciami sociálnej starostlivosti, zdravotnými poisťovňami, poisťovacími spoločnosťami atď. Poškodenie odevov ani majetková škoda nepodliehajú náhrade škody.

2. V prípade menej závažnej ujmy na zdraví a majetkovej škody, ktoré vyplývajú z krádeže, podvodného konania, zneužitia dôvery, vydierania alebo ničenia, poškodzovania alebo spôsobovania neupotrebiteľnosti cudzej veci:

Ak obeť utrpela zranenie, ktoré spôsobilo úplnú pracovnú neschopnosť v dĺžke najviac jedného mesiaca alebo majetkovú škodu vyplývajúcu z niektorého zo siedmich vymenovaných protiprávnych činov, náhrada škody aj naďalej podlieha prísnym podmienkam a je obmedzená hraničnou sumou.

Na uplatnenie náhrady škody tohto druhu je potrebné splniť tieto podmienky:

– zdroje dotknutej osoby nesmú prekračovať 1,5 násobku hraničnej sumy stanovenej na získanie oprávnenosti na čiastočnú právnu pomoc (hraničná suma upravená o rodinné prídavky);

– dotknutá osoba nemôže získať účinnú a dostatočnú nápravu ujmy zo strany poisťovacej spoločnosti, organizácie sociálneho zabezpečenia ani od nijakého iného dlžníka;

– dotknutá osoba sa nachádza v závažnej majetkovej alebo psychologickej situácii v dôsledku trestného činu (len v prípade majetkovej škody).

Obeť môže následne získať náhradu škody do hraničnej sumy 4 500 EUR.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Ak páchateľ nie je odsúdený, môžete predložiť občianskoprávny nárok a požiadať o nápravu vašej ujmy na občianskom súde. Budete musieť preukázať zodpovednosť páchateľa za ujmu, ktorú ste utrpeli.

Keďže konanie pred kompenzačnou komisiou CIVI je nezávislé od súdneho konania na trestnom súde, obeť sa môže obrátiť na kompenzačnú komisiu dokonca aj v prípade, že trestný súd nevydal rozhodnutie ani rozsudok a v prípade oslobodenia obvinenej osoby.

Mám právo na peňažnú pomoc v rámci čakacej lehoty na rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody?

V rámci konania pred kompenzačnou komisiou CIVI môžete požiadať o predbežnú platbu, ak vaše právo na náhradu škody nie je spochybnené, a ak vaša ujma nemôže byť napravená, pretože nemôžete vypočítať celkovú sumu alebo organizácie sociálneho zabezpečenia neoznámili výšku súm, ktoré sa vyplatia. Ak nespĺňate tieto podmienky, predbežná platba vám prípadne môže byť udelená na základe posúdenia predsedu CIVI.

Posledná aktualizácia: 04/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Ak sa stanem obeťou trestného činu, na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Štruktúry podpory pre obete sú uvedené v zozname na tejto adrese: Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam združení podpory pre obete.

Môžete sa obrátiť na združenie podpory pre obete, ktoré sa nachádza najbližšie k vášmu bydlisku.

Telefónna linka podpory pre obete

Podpora pre osobitné kategórie obetí:

 • Deti v ohrození: 119 – 24 hodín denne sedem dní v týždni
 • Nezvestné deti: 116 000 – 24 hodín denne sedem dní v týždni
 • Násilie páchané na ženách: 3919 – sedem dní v týždni – pondelok až piatok od 9 h do 22 h a sobota, nedeľa a sviatky od 9 h do 18 h
 • Znásilnenia a sexuálne útoky: 0 800 05 95 95 – pondelok až piatok od 10 h do 19 h
 • Rasovo motivované činy: 01 40 35 36 55 – utorok, štvrtok a piatok od 10.30 h do 13.30 h
 • Homofóbne činy: 01 48 06 42 41 – pondelok až piatok od 18 h do 22 h, sobota od 14 h do 16 h a nedeľa od 18 h do 20 h
 • Odkaz sa zobrazí v novom okneŠikanovanie v škole: 3020 – pondelok až piatok od 9 h do 20 h a sobota od 9 h do 18 h

Je podpora pre obete bezplatná?

Áno, podpora, ktorú poskytujú združenia podpory pre obete je úplne bezplatná.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

Lekárska podpora:

Obeť môže využiť lekárske vyšetrenia a získať osvedčenia o potvrdení jej zranení v nemocnici.

Násilie medzi manželmi:

Bez ohľadu na rodinný stav obete, ak jej hrozí nebezpečenstvo, môže podať naliehavú žiadosť sudcovi konajúcemu v rodinných veciach na súde prvého stupňa s cieľom získať predbežné pridelenie domácnosti a vysťahovanie násilného partnera alebo partnerky na základe ochranného príkazu.

Právna pomoc:

Na každom súde prvého stupňa sa nachádza kancelária podpory pre obete, ktorú spravuje združenie podpory pre obete. Tieto štruktúry poskytujú informácie, usmernenia a poradenstvo obetiam trestných činov a vysvetľujú im, ako funguje súdny systém a aktuálne konania, ktoré sa ich týkajú. Obete tak môžu:

 • byť informované o akomkoľvek naliehavom úkone, napr. okamžité predvolanie na súd;
 • byť informované o postupe trestného konania.

Obetiam sa pravidelne poskytujú usmernenia o nástroji náhrady škody, ktorý môžu využiť.

Služby sú bezplatné a dôverné.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

Združenia podpory pre obete pomáhajú obetiam počas celého súdneho konania, pričom im bezplatne poskytujú informácie o právnych a sociálnych záležitostiach, ako aj psychologickú podporu. Ich zástupcovia môžu pomáhať obetiam pri podávaní oznámenia alebo prehlasovaní za poškodenú osobu. Takisto môžu byť prítomní na trestných pojednávaniach a pomáhať im s porozumením procesných písomností a rozhodnutí rôznych orgánov.

Tieto združenia môžu mať svoje zastúpenie v žandárskych jednotkách alebo na policajných komisariátoch, v nemocniciach, na súdoch, v rámci sociálnych služieb atď. Ich adresy a telefónne čísla sú k dispozícii na súdoch alebo v žandárskych jednotkách alebo na policajných komisariátoch, a takisto možno konzultovať zoznam na tomto Odkaz sa zobrazí v novom okneodkaze.

Okrem všeobecných združení podpory pre obete existuje množstvo nezávislých združení, ktoré sa špecializujú na určité témy, ako sú zranenia, násilie medzi manželmi, dopravné nehody, lekárske omyly atď. Niektoré združenia, ktoré sa špecializujú na podporu žien, ktoré sa stali obeťou násilia, môžu zabezpečiť týmto ženám a ich deťom prechodné bývanie.

Posledná aktualizácia: 04/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Práva obetí trestných činov v trestných konaniach - Chorvátsko

Obete trestných činov majú v prípravných a trestných konaniach viacero práv, pričom osobitná ochrana sa poskytuje deťom a obetiam trestných činov proti sexuálnej slobode a obchodovaniu s ľuďmi

Obeť trestného činu má právo:

 • na informácie, ktoré sú polícia, vyšetrovateľ, prokuratúra a súd povinní poskytnúť,
 • na účinnú psychologickú a inú odbornú pomoc a podporu od orgánov, organizácií a inštitúcií, ktoré poskytujú podporu obetiam trestných činov,
 • zúčastniť sa na trestnom konaní ako poškodená osoba,
 • byť informovaná prokurátorom o opatreniach prijatých na základe oznámenia obete a podať sťažnosť nadriadenému prokurátorovi,
 • na špecializované poradenstvo financované štátom, ak obeť utrpí veľmi vážnu psychosomatickú ujmu alebo veľmi závažné následky trestného činu,
 • podať súvisiacu žalobu o náhradu škody,
 • na náhradu v súlade s osobitným zákonom, ak obeť utrpela ťažké ublíženie na zdraví alebo došlo k závažnému zhoršeniu zdravotného stavu obete v dôsledku násilného trestného činu.

Obeť trestného činu proti sexuálnej slobode alebo trestného činu obchodovania s ľuďmi má okrem uvedených práv aj právo:

 • hovoriť pred vypočúvaním s poradcom, pričom súvisiace náklady sa uhradia zo štátneho rozpočtu,
 • na právnu pomoc hradenú zo štátneho rozpočtu,
 • byť vypočúvaná na policajnej stanici alebo na prokuratúre osobou rovnakého pohlavia,
 • mať počas vypočúvania prítomnú dôveryhodnú osobu,
 • odmietnuť odpovedať na zbytočné otázky týkajúce sa osobného života obete,
 • požiadať o vypočúvanie prostredníctvom audiovizuálneho zariadenia,
 • na dôvernosť osobných údajov,
 • žiadať o vylúčenie verejnosti z pojednávania,
 • byť informovaná súdom, prokurátorom a políciou o uvedených právach pred prvým vypočúvaním.

Ak je obeťou trestného činu dieťa, okrem uvedených práv má právo:

 • na právnu pomoc hradenú zo štátneho rozpočtu,
 • na sprievod dôveryhodnej osoby, keď sa zúčastňuje na konaniach,
 • na dôvernosť osobných údajov,
 • namiesto súdu byť vypočúvané vo svojom obydlí alebo na inom osobitne vybavenom mieste,
 • na vylúčenie verejnosti,
 • na vypočúvanie bez prítomnosti sudcu alebo účastníkov konania prítomných v rovnakej miestnosti s dieťaťom prostredníctvom audiovizuálnych zariadení prevádzkovaných odborným asistentom,
 • obzvlášť ohľaduplný postup pri vypočúvaní dieťaťa, aby nepriaznivo nevplývalo na duševné zdravie dieťaťa.

Deti sú všetky osoby mladšie ako 18 rokov.

Deti ako svedkov a obete vypočúva v rámci dokazovania vyšetrujúci sudca a dieťa ako svedok sa predvoláva prostredníctvom svojich rodičov alebo poručníkov.

Občianskoprávna žaloba

Po oznámení trestného činu začne prokurátor vo väčšine prípadov trestné stíhanie z úradnej povinnosti.

Občianskoprávna žaloba sa môže podať v prípade trestných činov, pri ktorých trestné konanie prebieha prostredníctvom stíhania na základe občianskoprávnej žaloby. Žaloba sa musí podať do troch mesiacov odo dňa, keď sa oprávnená fyzická alebo právnická osoba dozvedela o trestnom čine a páchateľovi.

Žaloba o náhradu škody

Obeť trestného činu, ktorá je zároveň poškodenou osobou, je oprávnená podať na súd súvisiacu žalobu o náhradu škody.

Takáto žaloba môže zahŕňať tieto nároky:

 • náhradu škody, ktorou môže byť majetková alebo nemajetková ujma (utrpená bolesť, strach),
 • vrátenie vecí – ak poškodená osoba dokáže, že bola ich vlastníkom alebo zákonným držiteľom,
 • zrušenie konkrétneho právneho postupu – ak trestný čin viedol k majetkovej transakcii (ak žalovaný donútil obeť uzavrieť zmluvu).

Súvisiacu žalobu o náhradu škody možno podať v rámci trestného konania alebo v samostatnom občianskoprávnom konaní proti žalovanému. Ak je žaloba podaná počas trestného konania, podmienkou jej prijatia je, aby súd dospel k záveru, že žalovaný je vinný.

V občianskom súdnom konaní to nie je podmienkou úspechu žaloby o náhradu škody.

Práva poškodených osôb počas vyšetrovania a v trestnom konaní

Obete trestných činov ako súkromní žalobcovia a poškodené osoby sú počas vyšetrovania oprávnené predložiť skutočnosti a navrhnúť dôkazy, ktoré sú relevantné na zistenie trestného činu, určenie páchateľa či páchateľov a určenie ich nárokov v súvisiacej žalobe o náhradu škody.

Obeť, ktorá sa zúčastní na trestnom konaní ako poškodená osoba, má právo:

 • používať vlastný jazyk vrátane posunkovej reči pre nepočujúcich a znakovej reči pre hluchoslepých a pomoc tlmočníka, ak poškodený nerozumie alebo nepoužíva chorvátčinu, alebo pomoc prekladateľa alebo tlmočníka posunkovej a znakovej reči v prípade nepočujúceho alebo hluchoslepého poškodeného,
 • používať vlastný jazyk,
 • podať návrh na žalobu o náhradu škody a návrhy na predbežné opatrenia,
 • na advokáta,
 • upozorňovať na skutočnosti a predkladať dôkazy,
 • zúčastňovať sa na preskúmaní dôkazov,
 • zúčastňovať sa na konaní a na dokazovaní a predniesť záverečnú reč,
 • na prístup k spisu,
 • požiadať prokurátora, aby ju informoval o opatreniach prijatých na základe jej oznámenia, a právo podať sťažnosť nadriadenému prokurátorovi,
 • podať odvolanie,
 • podať návrh na trestné stíhanie a občianskoprávnu žalobu,
 • na doručenie oznámenia prokurátora o odmietnutí obvinenia alebo o rozhodnutí prokurátora o nezačatí trestného stíhania,
 • na vedenie trestného stíhania namiesto prokurátora,
 • požiadať o obnovenie predchádzajúceho stavu,
 • na doručenie oznámenia o výsledku trestného konania.

Prokuratúra a súd sú povinní pred trestným konaním a počas každej fázy trestného konania skúmať, či existuje možnosť, aby obvinený nahradil poškodenej osobe škodu spôsobenú trestným činom. Sú takisto povinní informovať poškodenú osobu o určitých právach stanovených zákonom (napr. právo poškodenej osoby používať vlastný jazyk, právo podať žalobu o náhradu škody atď.).

Právo na finančnú náhradu

V zákone o finančnej náhrade pre obete trestných činov [Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (Narodne Novine NN, Úradný vestník Chorvátskej republiky č. 80/08 a 27/11)] sa stanovuje právo na finančnú náhradu pre obete alebo príbuzných obetí úmyselných násilných trestných činov spáchaným na území Chorvátskej republiky za podmienok stanovených v tomto zákone.

V zákone sa teda stanovuje právo na finančnú náhradu pre obete úmyselných násilných trestných činov a určujú sa podmienky a postup pri uplatňovaní práva na náhradu škody, orgány, ktoré rozhodujú a zúčastňujú sa na rozhodovacom procese o práve na náhradu škody, a orgány a postup v cezhraničných veciach.

Obeť úmyselného násilného trestného činu má právo na finančnú náhradu zo štátneho rozpočtu.

Polícia, prokuratúra a súdy sú povinné poskytnúť informácie o práve na náhradu škody, o podaní potrebných formulárov žiadostí a na požiadanie obete poskytnúť všeobecné usmernenie a informácie o tom, ako vyplniť žiadosť a aké podporné dokumenty sú potrebné.

Žiadosť o finančnú náhradu sa musí predložiť ministerstvu spravodlivosti na formulári, ktorý je k dispozícií na webovom sídle ministerstva.

Formulár žiadosti o finančnú náhradu pre obete trestných činov_hr PDF(223 Kb)hr

Žiadosť sa musí predložiť do šiestich mesiacov odo dňa spáchania trestného činu. Ak obeť nemohla z oprávnených dôvodov predložiť takúto žiadosť v stanovenej lehote, musí tak urobiť do troch mesiacov odo dňa, keď tieto dôvody pominuli, a v každom prípade do troch rokov odo dňa spáchania trestného činu.

Ak je obeťou maloletá osoba alebo osoba, ktorá bola zbavená právnej spôsobilosti a jej právny zástupca nepredložil žiadosť v lehote šiestich mesiacov odo dňa spáchania trestného činu, lehota šiestich mesiacov začína plynúť odo dňa, keď osoba dosiahne vek osemnásť rokov, alebo odo dňa, keď sa začalo trestné konanie po tom, ako obeť dosiahla vek plnoletosti, alebo odo dňa, keď jej bola vrátená právna spôsobilosť.

Nárok na finančnú náhradu má:

 • obeť násilného trestného činu, ktorá je občanom Chorvátskej republiky, respektíve občanom členského štátu Európskej únie alebo ktorá má trvalý pobyt v Európskej únii, a ak bol trestný čin spáchaný na území Chorvátskej republiky,
 • obeť, ktorá utrpela ťažké ublíženie na zdraví alebo ktorej zdravotný stav sa zhoršil v dôsledku trestného činu (takáto osoba má nárok na náhradu nákladov na liečbu za predpokladu, že nie je povinne poistená, až do výšky zdravotného poistenia v Chorvátskej republike a náhradu za stratu príjmov až do výšky 35 000 HRK),
 • osoba, ktorá je blízkym príbuzným zosnulej obete (manžel alebo partner, dieťa, rodič, adoptívny rodič, adoptované dieťa, nevlastný rodič, nevlastné dieťa, partner rovnakého pohlavia, starý rodič a vnuk/vnučka, ak žili v spoločnej domácnosti s obeťou), má nárok na náhradu za stratu zákonnej vyživovacej povinnosti až do výšky 70 000 HRK,
 • v prípade smrti obete osoba, ktorá zaplatila výdavky na pohreb, má nárok na náhradu do výšky 5 000 HRK,
 • ak je trestný čin oznámený polícii alebo prokuratúre alebo ak ho tieto orgány zaznamenali v lehote šiestich mesiacov odo dňa spáchania trestného činu bez ohľadu na to, či páchateľ je alebo nie je známy.

Pri stanovení výšky náhrady sa zohľadňuje správanie obete počas a po spáchaní trestného činu alebo jej prispenie k vzniku a rozsahu škody, či je táto osoba priamou obeťou a či oznámila trestný čin príslušným orgánom a kedy ho oznámila. Okrem toho sa posudzuje spolupráca obete s políciou a príslušnými orgánmi s cieľom postaviť páchateľa pred súd, pričom sa zohľadňuje, či priama obeť prispela k vzniku alebo k zvýšeniu škody; v každom z týchto prípadov sa primerane zníži náhrada, na ktorú má obeť nárok. Žiadosť o náhradu sa zamietne alebo sa zníži náhrada, ak sa zistí, že obeť je zapojená do organizovanej trestnej činnosti alebo zločineckej organizácie. Žiadosť o náhradu sa môže takisto zamietnuť alebo sa môže znížiť náhrada, ak by poskytnutie úplnej náhrady bolo v rozpore so zásadou spravodlivosti, morálky a verejného poriadku.

Oznámenie o prepustení páchateľa

Ak je obvinený odsúdený na trest odňatia slobody, nezávislá služba na podporu obetí a svedkov na ministerstve spravodlivosti bude informovať obeť o dátume prepustenia väzňa (o bezpodmienečnom aj podmienečnom prepustení).

Zákonná povinnosť informovať obete o prepustení väzňa

V súlade s ustanoveniami Zákona o zmene a doplnení zákona o výkone trestu odňatia slobody (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora) je ministerstvo spravodlivosti (nezávislá služba na podporu obetí a svedkov) povinná informovať obeť, poškodenú stranu a jej rodinu o prepustení väzňa.

Obeti sa oznámi prepustenie väzňa v prípadoch trestných činov proti sexuálnej slobode a sexuálnej morálke, proti životu a zdraviu alebo v prípade násilných trestných činov.

Uvedené informácie sa poskytnú obeti, poškodenej osobe alebo jej rodine v prípade nepodmienečného alebo podmienečného prepustenia z väzenia.

Okrem toho, ak sa rozhodnutie o tom, či je vhodné umožniť väzňovi odísť z väzenia do miesta jeho trvalého alebo prechodného pobytu, môžu väzenské zariadenia/väznice požadovať, aby probačná služba zabezpečila stanovisko obete alebo rodiny obete k spáchanému trestného činu. Nezávislá služba na podporu obetí a svedkov vypracúva na základe rozhovoru s obeťou správy pre probačnú službu.

Podpora svedkov a obetí

Podporu obetí a svedkov v Chorvátskej republike koordinuje nezávislá služba na podporu obetí a svedkov zriadená na ministerstve spravodlivosti.

Obete a svedkovia môžu získať podporu a informácie o svojich právach a o postupoch od oddelenia súdu na podporu obetí a svedkov.

Takéto oddelenia boli zriadené na siedmich okresných súdoch, konkrétne v mestách Záhreb, Zadar, Osijek, Vukovar, Split, Sisak a Rijeka. Tieto oddelenia poskytujú obetiam (a svedkom) a osobám, ktoré ich sprevádzajú, emocionálnu podporu, praktické informácie a informácie o ich právach. Podporu poskytujú aj oddelenia na príslušných mestských a priestupkových súdoch.

Obete môžu takisto získať informácie o svojich právach a druhoch pomoci, ktoré sú im k dispozícii na bezplatnom telefónnom čísle Národného centra podpory pre obete trestných činov a priestupkov – 116 006 (pozri webové sídlo národného centra podpory).

Ministerstvo spravodlivosti takisto poskytuje obetiam a svedkom podporu a informácie o ich právach. Prípadné otázky sa môžu zasielať na e-mailovú adresu: Odkaz sa zobrazí v novom oknezrtve.i.svjedoci@pravosudje.hr alebo na webové sídlo Ministerstva spravodlivosti Chorvátskej republiky: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://pravosudje.gov.hr/

Podpora obetí a svedkov v cezhraničných veciach

Nezávislá služba na podporu obetí a svedkov, ktorá bola zriadená na ministerstve spravodlivosti, poskytuje podporu a informácie svedkom aj obetiam, ktorí sa predvolávajú prostredníctvom medzinárodnej právnej pomoci (vrátane svedkov vojnových zločinov).

Informačné listy sa zasielajú svedkom, ktorí sú predvolaní svedčiť na súdoch v Chorvátskej republike alebo chorvátskym svedkom, ktorí sú predvolaní pred zahraničné súdy.

Svedkom vojnových zločinov sa v prípade potreby poskytne fyzická ochrana a pomoc pri príprave ich cesty a dostavení sa na príslušný súdny orgán (v prípade svedkov a iných účastníkov konania, ktorí sú predvolaní na vypočúvanie v trestnom konaní týkajúcom sa vojnových zločinov pred príslušnými súdnymi orgánmi v Chorvátskej republike alebo mimo jej územia, ak sa táto podpora týka žiadosti o medzinárodnú právnu pomoc).

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 - Náhrada škody

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 09/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Aké informácie môžem získať od príslušných orgánov (napr. polícia, prokuratúra) po tom, ako dôjde k trestnému činu, avšak ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Trestný poriadok neupravuje obsah informačného listu poskytnutého obeti po tom, ako došlo k trestnému činu, a pred tým, ako bol oznámený. Každý má právo a možnosť obrátiť sa na prokuratúru, kde môže oznámiť trestný čin, uložiť vyhlásenie alebo podať návrh na vec, ktorá patrí do právomoci prokurátora. Jednotlivec, ktorý sa obráti na prokuratúru, dostane informácie o tom, ako oznámiť trestný čin, a ďalšie základné informácie o svojich právach a povinnostiach.

Od príslušníkov polície sa žiada, aby zaznamenali oznámenie trestného činu, ktorý je stíhaný ex officio.

Okrem toho má každý nárok na primeranú policajnú ochranu, ak existujú primerané dôvody na poskytnutie takejto ochrany.

Útvary na podporu obetí a svedkov, ktoré boli zriadené siedmimi okresnými súdmi, poskytujú emocionálnu podporu a informácie obetiam, svedkom a ich rodinám o ich právach (vrátane technických a praktických informácií). Informácie a podpora sú poskytované bez ohľadu na štádium konania. Obeť dostane informácie a podporu aj v prípade, že neoznámi trestný čin. Uvedené útvary takisto odkážu obete a svedkov na špecializované inštitúcie a organizácie občianskej spoločnosti v závislosti od ich potrieb.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Ustanovenia upravujúce práva obetí a poškodených platia rovnako bez ohľadu na štátnu príslušnosť, pretože chorvátske trestné právne predpisy sa vzťahujú na každého, kto spácha trestný čin vo vnútri chorvátskych hraníc. Strany a účastníci konania sú oprávnení používať svoj materinský jazyk.

Polícia, prokuratúra a súdy sú podľa trestného poriadku a podľa zákona o obetiach trestného činu (finančnej náhrade škody) povinné poskytnúť obetiam trestných činov informácie o ich právach podľa uvedených zákonov. Znamená to, že prokuratúra a súdy sú povinné preskúmať pred trestným konaním aj počas ktorejkoľvek jeho etapy možnosti pre jednotlivca, od ktorého sa žiada, aby poskytol náhradu škody poškodenému za akúkoľvek stratu/škodu, ktorú poškodený mohol utrpieť v dôsledku trestného činu, informovať poškodeného o jeho práve používať svoj materinský jazyk a podať majetkovoprávnu žalobu (právo na náhradu škody) ústne v jazyku, ktorému obeť rozumie, alebo písomne, buď v chorvátčine, alebo v angličtine. Prokuratúra a súdy sú takisto povinné poskytnúť obeti na jej žiadosť všeobecné pokyny a informácie o tom, ako vyplniť formulár žaloby a ktoré podporné dokumenty treba predložiť. Informačné listy obsahujúce informácie o práve obete na náhradu škody sú k dispozícii v chorvátčine a angličtine, rovnako ako formulár žaloby o náhradu škody. Tieto dokumenty v chorvátskej a anglickej verzii je možné stiahnuť z webovej lokality chorvátskeho ministerstva spravodlivosti.

Každá obeť, ktorá oznamuje trestný čin, dostane od polície informácie o svojich právach. Po ústnom informovaní obete príslušník polície poskytne písomné informácie o právach obete a akékoľvek dostupné informácie o službách na ochranu a podporu obetí. Informácie o týchto službách obsahujú telefónne číslo na bezplatnú telefónnu linku podpory pre obete.

Pre jednotlivcov bez znalosti chorvátčiny je na polícii dostupný informačný list o právach v iných jazykoch.

Dobrovoľníci v Národnom telefónnom centre pre obete trestných činov a prečinov (116-006) poskytujú emocionálnu podporu, informácie o právach a praktické informácie. Takisto odkazujú obete na iné príslušné služby a organizácie s cieľom zabezpečiť, aby dostali akékoľvek ďalšie informácie a iné formy podpory a pomoci. Táto linka pomoci je v prevádzke v pracovných dňoch od 8:00 do 20:00 a zamestnanci môžu prijímať hovory v chorvátčine a angličtine.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

a) Obeť a poškodený majú nárok do dvoch mesiacov od vznesenia obvinenia alebo oznámenia trestného činu požiadať prokuratúru o informácie o opatreniach prijatých v reakcii na obvinenia/oznámenie. Prokuratúra ich bude o prijatých opatreniach informovať v primeranom čase, najneskôr do tridsiatich dní od dátumu žiadosti, pokiaľ žiadosť nebráni účinnosti konania. Rozhodnutie odoprieť takéto informácie musí byť oznámené obeti alebo poškodenému, ktorý podal žiadosť.

b) Prokurátor pozastaví vyšetrovanie rozhodnutím:

 • ak trestný čin, z ktorého je jednotlivec obvinený, nie je trestným činom stíhaným ex officio;
 • ak okolnosti vylučujú vinu obvineného, pokiaľ protiprávny čin nebol spáchaný v stave duševnej nespôsobilosti;
 • ak bol trestný čin premlčaný alebo ak trestný čin podlieha amnestii alebo milosti alebo ak existujú iné okolnosti zakazujúce stíhanie; a
 • ak neexistujú dôkazy o tom, že obvinený spáchal trestný čin.

Rozhodnutie o pozastavení vyšetrovania sa zašle poškodenému a obvinenému, ktorý bude okamžite prepustený, ak bol zadržaný alebo vzatý do vyšetrovacej väzby. Okrem listu o rozhodnutí dostane poškodený v súlade s článkom 55 trestného poriadku informácie o tom, ako on sám môže viesť stíhanie.

c) Po preskúmaní oznámenia a vykonaní kontroly v informačnom systéme prokuratúry prokurátor oznámenie zamietne na základe odôvodneného rozhodnutia, ak zo samotného oznámenia vyplýva:

 • že trestný čin nie je trestným činom, ktorý je možné stíhať ex officio;
 • že trestný čin bol premlčaný alebo že trestný čin podlieha amnestii alebo milosti alebo že o trestnom čine už súd rozhodol s konečnou platnosťou alebo že existujú iné okolnosti, ktoré zakazujú stíhanie;
 • ak okolnosti vylučujú vinu;
 • ak neexistuje žiadna odôvodnená pochybnosť o tom, že obvinený spáchal oznámený trestný čin; alebo
 • ak informácie v oznámení naznačujú, že oznámenie nie je dôveryhodné.

Proti rozhodnutiu prokurátora o zamietnutí oznámenia nie sú dovolené žiadne odvolania.

Pokiaľ nie je v trestnom poriadku stanovené inak, prokurátor bude informovať obeť o svojom rozhodnutí zamietnuť oznámenie a poskytne jej svoje dôvody na takéto rozhodnutie do ôsmich dní. Prokurátor poskytne aj informácie o tom, ako môže obeť sama viesť stíhanie. Prokurátor bezodkladne informuje osobu, ktorá podala oznámenie, a obvineného o svojom rozhodnutí zamietnuť oznámenie, ak o to požiadala ktorákoľvek zo strán.

Ak prokurátor nemôže posúdiť dôveryhodnosť obvinení na základe samotného oznámenia alebo ak informácie uvedené v oznámení neposkytujú dostatočné dôvody na rozhodnutie o začatí vyšetrovania a zhromažďovania dôkazov, prokurátor sám vykoná vyšetrovanie alebo jeho vykonaním poverí políciu.

d) Vedúci väznice bezodkladne prepustí zadržanú osobu alebo osobu držanú vo väzbe:

 • ak dostane pokyn tak urobiť od prokurátora,
 • ak zadržaný nebol vypočutý v zákonnej lehote, alebo
 • ak bola väzba zrušená.

e) Prokurátor písomne predvolá svedka alebo znalca, aby pomohol pri zhromažďovaní dôkazov. Predvolania môže zaslať aj vyšetrovateľ na základe pokynov prokurátora. Súd predvolá svedka alebo znalca, aby svedčil na vypočúvaní svedkov alebo aby sa zúčastnil na súdnom pojednávaní. Príslušný orgán vopred stanoví čas a miesto, kde sa zhromaždia dôkazy. Predvolaná osoba bude upozornená na dôsledky akejkoľvek svojej neúčasti.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné príslušné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Obeť, ktorá sa zúčastňuje na trestnom konaní ako poškodený, má nárok:

 • používať svoj materinský jazyk vrátane posunkového jazyka a požiadať o pomoc tlmočníka, ak nerozumie chorvátčine alebo ju nepoužíva, alebo tlmočníka posunkového jazyka v prípade, že poškodený je nepočujúci alebo hluchoslepý.

Ako príslušný orgán zabezpečí, aby so mnou zrozumiteľne komunikoval (v prípade detí alebo zdravotne postihnutých osôb)?

Ak sa v osobitnom predpise nestanovuje inak, vyšetrujúci sudca vypočuje akéhokoľvek detského svedka mladšieho ako 14 rokov. Vypočutie sa uskutoční bez prítomnosti sudcu alebo strán v rovnakej miestnosti ako dieťa, a to pomocou audiovizuálneho zariadenia prevádzkovaného odborným asistentom. Na vypočutí bude pomáhať psychológ, vychovávateľ alebo iný odborník. Na vypočutí sa môže zúčastniť aj rodič alebo poručník, pokiaľ to nie je v rozpore so záujmami vyšetrovania alebo dieťaťa. Strany môžu klásť detskému svedkovi otázky prostredníctvom odborníka na základe súhlasu vyšetrujúceho sudcu. Vypočutie sa zaznamená pomocou audiovizuálneho zariadenia a záznam bude zapečatený a pripojený k zápisnici. Detský svedok môže byť predvolaný na druhé vypočutie len vo výnimočných prípadoch, pričom sa postupuje rovnakým spôsobom.

Ak sa v osobitnom predpise nestanovuje inak, vyšetrujúci sudca vypočuje akéhokoľvek detského svedka vo veku od 14 do 18 rokov. S dieťaťom, najmä ak je obeťou trestného činu, sa bude zaobchádzať ohľaduplne, aby sa zabezpečilo, že výsluch nebude mať negatívny vplyv na psychiku dieťaťa. Osobitná pozornosť sa bude venovať ochrane dieťaťa.

Každý svedok, ktorý nemôže reagovať na predvolanie z dôvodu vysokého veku, choroby alebo zdravotného postihnutia, môže byť vypočutý vo svojom vlastnom byte alebo inom obydlí. Takíto svedkovia môžu byť vypočutí pomocou audiovizuálneho zariadenia prevádzkovaného odborníkom. Pokiaľ to dovoľuje stav svedka, výsluch sa uskutoční tak, aby mu strany mohli klásť otázky bez toho, aby boli prítomné v tej istej miestnosti ako svedok. Ak je to potrebné, vypočutie sa zaznamená pomocou audiovizuálneho zariadenia a záznam sa zapečatí a pripojí k zápisnici. Tento postup výsluchu bude dodržaný, ak o to požiada obeť sexuálneho trestného činu, trestného činu obchodovania s ľuďmi alebo trestného činu domáceho násilia, ktorá vystupuje ako svedok. Takéhoto svedka je možné predvolať na druhé vypočutie len vo výnimočných prípadoch, ak to súd považuje za potrebné.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje podporu pre obete?

Útvary na podporu obetí a svedkov, ktoré zriadilo sedem okresných súdov (Záhreb, Osijek, Split, Rijeka, Sisak, Zadar a Vukovar), poskytujú podporu obetiam a svedkom, ktorí svedčia na týchto súdoch a na mestských súdoch týchto miest. Tieto útvary takisto poskytujú podporu na súdoch pre prečiny v prípadoch domáceho násilia a odkazujú obete a svedkov na špecializované inštitúcie a organizácie občianskej spoločnosti v závislosti od ich potrieb.

Informácie a podpora sa poskytujú telefonicky a pri vstupe obete/svedka do budovy súdu. Informácie sú poskytované aj prostredníctvom e-mailu.

Ak chcete získať viac informácií, navštívte túto stránku chorvátskeho ministerstva spravodlivosti:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Bude ma polícia o podpore pre obete automaticky informovať?

Pri informovaní obete o jej právach polícia poskytne písomné informácie o právach obete a akékoľvek dostupné informácie o službách na podporu obetí. Informácie o službách na podporu obetí zahŕňajú bezplatnú telefónnu linku pomoci na podporu obetí. Informačný list o právach zahŕňa kontaktné údaje:

 • príslušného útvaru na podporu obetí a svedkov,
 • organizácií občianskej spoločnosti v príslušnom okrese,
 • Národného telefónneho centra pre obete trestných činov a prečinov (116-006).

Ako je chránené moje súkromie?

Príslušné orgány môžu získavať osobné údaje iba na účely stanovené zákonom ako súčasť svojich činností stanovených v trestnom poriadku.

Osobné údaje sa môžu spracúvať len vtedy, keď je to uvedené v zákone alebo inom predpise, a takéto spracovanie musí byť obmedzené na účel, na ktorý boli informácie získané. Akékoľvek ďalšie spracovanie takýchto informácií je povolené, pokiaľ to nie je v rozpore s účelom, na ktorý boli informácie získané, a za predpokladu, že príslušné orgány sú oprávnené spracúvať takéto informácie na iný účel stanovený zákonom a ďalšie spracovanie je nevyhnutné a primerané tomuto inému účelu.

Osobné údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života nejakej osoby sa môžu spracúvať len vo výnimočných prípadoch, keď trestný čin, ktorý podlieha trestu odňatia slobody na päť rokov alebo prísnejšiemu trestu, by nemohol byť odhalený ani stíhaný žiadnym iným spôsobom alebo keď by bolo odhalenie/stíhanie spojené s neprimeranými ťažkosťami.

Nie je dovolené žiadne spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa rasy alebo etnickej príslušnosti, politického presvedčenia, náboženského alebo filozofického presvedčenia alebo členstva v odborových zväzoch.

Osobné údaje získané na účely trestného konania môžu byť postúpené vládnym orgánom v súlade s osobitným predpisom a iným právnickým osobám len vtedy, ak prokuratúra alebo súd zistia, že vyžadujú takéto informácie na zákonom stanovený účel. Pri postúpení takýchto informácií sa príslušným právnickým osobám pripomenie ich povinnosť chrániť informácie o osobách, ktorých sa týkajú.

Osobné údaje môžu byť v súlade s predpismi použité v iných trestných konaniach, v iných konaniach týkajúcich sa trestných činov, ktoré sa vedú v Chorvátsku, v konaniach týkajúcich sa medzinárodnej pomoci v oblasti trestnej justície a v úsilí o medzinárodnú policajnú spoluprácu.

Musím trestný čin oznámiť ešte pred tým, ako môžem získať podporu pre obete?

Obeť dostane informácie a podporu zo strany útvaru na podporu obetí a svedkov príslušného súdu alebo organizácie občianskej spoločnosti, a to aj vtedy, ak neoznámi trestný čin.

Osobná ochrana v prípade, že som v nebezpečenstve

V súlade s článkom 99 zákona o úlohách a právomociach polície polícia v prípade, že to nie je inak stanovené v osobitnom predpise a na obdobie, počas ktorého existujú primerané dôvody na takéto opatrenie, zabezpečí primeranú ochranu pre obeť a akúkoľvek osobu, ktorá poskytla alebo môže poskytnúť informácie relevantné pre trestné konanie, alebo pre akúkoľvek im blízku osobu, ak im alebo im blízkym osobám hrozí nebezpečenstvo zo strany páchateľa alebo iných jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú na trestnom konaní. Ochrana obetí poskytovaná políciou znamená 24-hodinovú fyzickú ochranu.

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

V súlade s článkom 130 zákona o prečinoch môže polícia dočasne a maximálne na osem dní nariadiť predbežné opatrenie proti jednotlivcovi, ktorý je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu. V praxi sa to zvyčajne pretaví do súdnych príkazov, ktoré zakazujú podozrivému navštíviť miesto alebo oblasť (vysťahovanie z domova obete), priblížiť sa ku konkrétnej osobe alebo nadviazať a udržiavať kontakt s konkrétnou osobou. Polícia do ôsmich dní vznesie obvinenie na príslušný súd pre prečiny, ktorý potom rozhodne, či pozastaví alebo predĺži iniciované predbežné opatrenie. Okrem toho v priebehu konania týkajúceho sa prečinu môže súd podľa zákona o domácom násilí (ochrane) nariadiť prijatie týchto opatrení proti páchateľovi:

 1. povinnú psychosociálnu liečbu;
 2. súdny príkaz zakazujúci páchateľovi priblížiť sa k obeti domáceho násilia, obťažovať ju alebo ju prenasledovať;
 3. vysťahovanie zo spoločného domova;
 4. povinnú liečbu závislosti od návykových látok.

Podľa zákona o prečinoch môže súd pristúpiť aj k iným ochranným a predbežným opatreniam navrhnutým na ochranu obete pred tým, aby sa k nej podozrivý priblížil alebo ju obťažoval.

Okrem toho môžu súd a prokurátor v súlade s trestným poriadkom namiesto toho, aby vzali obvineného do väzby, nariadiť jedno alebo viaceré predbežné opatrenia vrátane súdneho príkazu zakazujúceho páchateľovi navštíviť konkrétne miesto alebo oblasť, priblížiť sa ku konkrétnej osobe a nadviazať alebo udržiavať kontakt s konkrétnou osobou, pripadne súdneho príkazu zakazujúceho páchateľovi prenasledovať alebo obťažovať obeť alebo inú osobu alebo vysťahovanie z domova obete.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Obeť môže získať od polície informácie o všetkých svojich právach vrátane informácií o svojom práve na ochranu, o druhoch poskytovanej ochrany a o opatreniach, ktoré má polícia prijať na ochranu obete.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi zo strany páchateľa hrozí ďalšie nebezpečenstvo?

Po ukončení vyšetrovania a predložení príslušných dokumentov príslušným orgánom trestnej justície polícia už nebude posudzovať potreby obete s výnimkou vykonania akýchkoľvek nariadených ochranných alebo predbežných opatrení. Ak sa prijmú oznámenia o nových okolnostiach, ktoré poukazujú na obnovenie hrozby zo strany páchateľa, polícia prijme ďalšie opatrenia na ochranu obete v súlade s jej posúdením a skutkovou podstatou.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi hrozí ďalšie nebezpečenstvo zo strany systému trestnej justície (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Systém trestnej justície (počas vyšetrovania a súdneho konania) funguje tak, aby boli dodržané práva obete a jej postavenie v trestnom konaní v súlade s trestným poriadkom. Pred výsluchom obete orgán zodpovedný za stíhanie, ktorý vedie vyšetrovanie, posúdi situáciu obete v spolupráci s orgánmi, organizáciami alebo inštitúciami, ktoré poskytujú podporu a pomoc obetiam trestných činov. Posúdenie situácie obete zahŕňa určenie potreby uplatňovať osobitné ochranné opatrenia v prospech obete. Ak takáto potreba existuje, orgán zodpovedný za stíhanie určí ochranné opatrenia, ktorá sa majú uplatniť (osobitné opatrenia pre vypočúvanie obete, využitie komunikačných technológií s cieľom predísť akémukoľvek vizuálnemu kontaktu medzi obeťou a páchateľom a iné opatrenia stanovené zákonom). Keď je obeťou trestného činu dieťa, bude sa predpokladať potreba uplatňovať osobitné ochranné opatrenia a určia sa tieto osobitné ochranné opatrenia. Pri posudzovaní situácie obete sa zohľadnia najmä osobné charakteristiky obete, typ a povaha trestného činu a okolnosti, za ktorých bol trestný čin spáchaný. Osobitná pozornosť sa bude venovať obetiam, ktoré utrpeli závažnú ujmu z dôvodu závažnosti trestného činu, obetiam trestného činu spáchaného z dôvodu osobitných osobných charakteristík obete a obetiam, ktoré sú vzhľadom na vzťah s páchateľom mimoriadne zraniteľné.

Aká ochrana sa môže poskytnúť veľmi zraniteľným obetiam?

Systém trestnej justície (počas vyšetrovania a súdneho konania) funguje tak, aby boli dodržané práva obete a jej postavenie v trestnom konaní v súlade s trestným poriadkom. Pred výsluchom obete orgán zodpovedný za stíhanie, ktorý vedie vyšetrovanie, posúdi situáciu obete v spolupráci s orgánmi, organizáciami alebo inštitúciami, ktoré poskytujú podporu a pomoc obetiam trestných činov. Posúdenie situácie obete zahŕňa určenie potreby uplatňovať osobitné ochranné opatrenia v prospech obete. Ak takáto potreba existuje, orgán zodpovedný za stíhanie určí ochranné opatrenia, ktorá sa majú uplatniť (osobitné opatrenia pre vypočúvanie obete, využitie komunikačných technológií s cieľom predísť akémukoľvek vizuálnemu kontaktu medzi obeťou a páchateľom a iné opatrenia stanovené zákonom). Keď je obeťou trestného činu dieťa, bude sa predpokladať potreba uplatňovať osobitné ochranné opatrenia a určia sa tieto osobitné ochranné opatrenia. Pri posudzovaní situácie obete sa zohľadnia najmä osobné charakteristiky obete, typ a povaha trestného činu a okolnosti, za ktorých bol trestný čin spáchaný. Osobitná pozornosť sa bude venovať obetiam, ktoré utrpeli závažnú ujmu z dôvodu závažnosti trestného činu, obetiam trestného činu spáchaného z dôvodu osobitných osobných charakteristík obete a obetiam, ktoré sú vzhľadom na vzťah s páchateľom mimoriadne zraniteľné.

Som maloletá osoba. Mám nejaké osobitné práva?

Ak je obeťou trestného činu dieťa, má okrem bežných práv obete tieto dodatočné práva:

 1. právo byť zastupovaná oprávnenou osobou, pričom náklady na takéto zastupovanie sa hradia zo štátneho rozpočtu;
 2. právo na zachovanie dôvernosti osobných údajov;
 3. právo na vylúčenie verejnosti.

Dieťaťom je akákoľvek osoba mladšia ako 18 rokov.

Dieťa, ktoré je svedok alebo obeť, vypočúva vyšetrujúci sudca na vypočutí svedkov a predvolanie sa posiela jeho rodičom alebo poručníkom.

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké sú moje práva?

Podľa zákona o obetiach trestných činov (finančnej náhrade škody), keď priama obeť zomrie v dôsledku násilného trestného činu, nepriama obeť (manžel, partner, rodič, dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti, pestún, nevlastná matka, nevlastný otec alebo nevlastné dieťa priamej obete alebo osoba, s ktorou priama obeť žila v homosexuálnom zväzku) má nárok na finančnú náhradu škody predpísanú v zákone o obetiach trestných činov (finančnej náhrade škody).

Nepriama obeť, ktorá bola podporovaná zosnulou (priamou) obeťou, má nárok na náhradu škody vo výške najviac 70 000 HRK v dôsledku straty zákonného výživného a na náhradu škody vo výške najviac 5 000 HRK v súvislosti s bežnými výdavkami na pohreb v prípade, že ich uhradila.

Každá osoba, ktorej rodinný príslušník prišiel o život ako obeť trestného činu, má ako poškodená nárok zúčastniť sa na trestnom konaní a požadovať náhradu škody (či už v trestnom, alebo v občianskom konaní).

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu. Aké sú moje práva?

Za nepriamu obeť sa považuje manžel, partner, dieťa, rodič, dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti, pestún, nevlastná matka, nevlastný otec alebo nevlastné dieťa priamej obete alebo osoba, s ktorou priama obeť žila v homosexuálnom zväzku.

Za nepriamu obeť sa považuje aj starý otec, stará matka alebo vnúča, ak jeden z nich je priamou obeťou za predpokladu, že títo traja zdieľali spoločnú domácnosť dlhší čas a že starý otec a stará matka zastupovali rodičov.
Konkubinát a homosexuálne zväzky sa budú vykladať podľa chorvátskych predpisov.

Ak obeť trestného činu prišla o život, nepriame obete majú nárok na náhradu škody (v dôsledku straty zákonného výživného a v súvislosti s bežnými výdavkami na pohreb).

Môžem mať prístup k mediačným službám? Za akých podmienok? Budem počas mediácie v bezpečí?

Chorvátsko prevádzkuje model mediácie medzi obeťou a páchateľom v predbežnom trestnom konaní pre maloletých a mladých dospelých páchateľov. Je súčasťou podmienečného diskrečného systému. Týmto spôsobom dodržiava ustanovenia zákona o súdoch pre mladistvých, ktorým sa upravuje osobitná povinnosť pre maloletých a mladých dospelých páchateľov zúčastniť sa procesu mediácie prostredníctvom mimosúdneho urovnania. Inými slovami, ak maloletý páchateľ splní túto povinnosť, bude ušetrený súdneho konania.

Od roku 2013 malo Chorvátsko celkovo 60 mediátorov, ktorí absolvovali odbornú prípravu v rámci ročného programu pozostávajúceho zo 170 vyučovacích hodín (zahŕňajúcich prednášky, zadania, hru rolí, praktické mentorské cvičenia a dohľad). Sú jedinými odborníkmi v Chorvátsku oprávnenými vykonávať restoratívnu justíciu v trestných veciach a získali osvedčenia od chorvátskeho ministerstva sociálnej politiky a mládeže, združenia pre mimosúdne urovnanie a od fondu UNICEF.

V dôsledku toho hlavné mesto každého chorvátskeho okresu prevádzkuje svoju vlastnú službu mimosúdneho urovnania.

Kde sa môžem oboznámiť s právnym predpisom, v ktorom sú stanovené moje práva?

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok
Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o obetiach trestných činov (finančnej náhrade škody)

Posledná aktualizácia: 09/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Ako môžem oznámiť trestný čin?

Trestné činy sa môžu oznamovať podaním trestného oznámenia v písomnej, ústnej alebo inej forme na príslušnú prokuratúru.

Jednotlivci, ktorí podajú trestné oznámenie ústne, sú upozornení na dôsledky podania nepravdivého oznámenia. Ústne oznámenia sa zaznamenávajú. Oznámenia podané telefonicky alebo inými telekomunikačnými prostriedkami sú zaznamenané, keď je to možné, a vypracuje sa úradná správa.

Pri podávaní oznámenia sa obetiam poskytne písomné potvrdenie o prijatí oznámenia, ktoré obsahuje základné informácie o trestnom čine. Obete, ktoré nehovoria jazykom, ktorý používa príslušný orgán, alebo mu nerozumejú, môžu oznámiť trestný čin vo svojom vlastnom jazyku a poskytne sa im tlmočník alebo iná osoba, ktorá hovorí úradným jazykom aj jazykom obete a ktorá obom jazykom rozumie. Obete, ktoré nehovoria jazykom používaným príslušným orgánom ani mu nerozumejú, môžu požiadať o preloženie potvrdenia do svojho jazyka na náklady tohto orgánu.

Všetky trestné oznámenia prijaté súdmi, políciou alebo prokuratúrami mimo oblasti jurisdikcie sa bezodkladne postúpia príslušnej prokuratúre.

Prokurátor riadne zaznamená trestné oznámenie v registri trestných oznámení v čase jeho prijatia, s výnimkou prípadov, ktoré sú podľa zákona oslobodené.

Keď prokurátor iba počul o trestnom čine alebo prijal oznámenie od obete, vypracuje úradnú správu, zaznamená ju v registri rôznych prípadov trestných činov a postupuje tak, ako je stanovené zákonom.

Ak trestné oznámenie neobsahuje žiadne podrobnosti o trestnom čine, t. j. ak prokurátor nemôže identifikovať oznámený trestný čin, zaznamená ho do registra rôznych prípadov trestných činov a požiada osobu, ktorá podala oznámenie, o poskytnutie dodatočných informácií do 15 dní.

Ak osoba, ktorá podala oznámenie, ignoruje žiadosť o dodatočné informácie, prokurátor o tom vypracuje úradnú správu. Po uplynutí lehoty na predloženie dodatočných informácií musí prokurátor o tom do ôsmich dní informovať vyššieho prokurátora. Vyšší prokurátor môže nariadiť zaznamenanie trestného oznámenia v registri trestných oznámení.

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Dva mesiace po podaní trestného oznámenia alebo oznámení trestného činu môže obeť alebo poškodený zaslať prokurátorovi žiadosť o informácie o opatreniach prijatých v reakcii na oznámenie. Prokurátor musí odpovedať v primeranej lehote, najneskôr však do 30 dní od dátumu prijatia písomnej žiadosti s výnimkou prípadov, keď by takáto odpoveď poškodila konanie. Ak sa prokurátor rozhodne neposkytnúť tieto informácie, musí o tom informovať obeť/poškodeného.

Obeť zúčastňujúca sa na trestnom konaní ako poškodený má právo byť informovaná o výsledku konania.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Okrem vyššie uvedených práv majú obete sexuálnych trestných činov a obchodovania s ľuďmi právo na bezplatnú konzultáciu s právnym poradcom a pred vypočúvaním im môže byť pridelený zástupca. Náklady na poradcu /zástupcu znáša štát.

Detské obete majú všetky vyššie uvedené práva, ako aj právo na splnomocneného zástupcu, pričom náklady na neho znáša štát.

Obete trestných činov majú právo na primárnu a sekundárnu právnu pomoc. Takáto pomoc sa poskytuje zdarma obetiam násilných trestných činov v priebehu konania, aby mohli získať náhradu za škodu/ujmu, ktorú utrpeli ako obete trestných činov.

V zákone o bezplatnej právnej pomoci sa stanovuje primárna a sekundárna právna pomoc.

Primárna právna pomoc zahŕňa všeobecné právne informácie, právne poradenstvo, podania verejným orgánom, Európskemu súdu pre ľudské práva a medzinárodným organizáciám v súlade s medzinárodnými zmluvami a vnútorným rokovacím poriadkom, zastupovanie v konaní pred verejnými orgánmi a právnu pomoc pri mimosúdnom riešení sporov.

Primárna právna pomoc môže byť poskytnutá v každej právnej záležitosti:

 • ak žiadateľ nepozná alebo nie je schopný uplatniť svoje práva;
 • ak žiadateľ neprijal právnu pomoc podľa samostatných predpisov;
 • ak predložená žiadosť nie je zjavne neopodstatnená;
 • ak je ekonomická situácia žiadateľa taká, že platba za právnu pomoc by ohrozila jeho živobytie alebo živobytie členov jeho domácnosti.

Žiadatelia žiadajúci o primárnu právnu pomoc by mali kontaktovať priamo poskytovateľa primárnej právnej pomoci.

Sekundárna právna pomoc zahŕňa právne poradenstvo, podania v konaní na ochranu práv pracovníkov voči zamestnávateľovi, podania v súdnom konaní, zastupovanie v súdnom konaní, právnu pomoc pri riešení sporov priateľskou cestou a oslobodenie od platenia právnych nákladov a súdnych poplatkov.

Sekundárnu právnu pomoc možno poskytnúť:

 1. ak je konanie zložité;
 2. ak je žiadateľ neschopný zastupovať sa;
 3. ak je ekonomická situácia žiadateľa taká, že platba za právnu pomoc by ohrozila jeho živobytie alebo živobytie členov jeho domácnosti;
 4. ak právny spor nie je prehnaný;
 5. ak žiadosť žiadateľa nebola v priebehu posledných šiestich mesiacov zamietnutá z dôvodu úmyselného poskytnutia nepresných informácií; a
 6. ak žiadateľ neprijal právnu pomoc podľa samostatných predpisov.

Sekundárna právna pomoc sa schvaľuje bez predchádzajúceho posúdenia ekonomickej situácie žiadateľa, ak je žiadateľ:

 1. dieťa, ktoré sa zúčastňuje na konaní vo veci výživného;
 2. obeťou násilného trestného činu, ktorý žiada o náhradu za škodu/ujmu, ktorú utrpel v dôsledku trestného činu;
 3. príjemcom výživného podľa samostatných predpisov o právach sociálneho zabezpečenia; alebo
 4. príjemcom príspevku na náklady na živobytie podľa zákona o právach chorvátskych nezávislých vojnových veteránov a ich rodinných príslušníkov a zákona o ochrane vojenských a civilných vojnových veteránov.

Žiadatelia, ktorí žiadajú o sekundárnu právnu pomoc, musia predložiť svoju žiadosť príslušnému úradu na osobitnom formulári.

Mám nárok na náhradu výdavkov (v súvislosti s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Obvineným, ktorí boli uznaní vinnými, súd nariadi pokryť náklady na právny spor, pokiaľ nie sú oprávnení na úplné alebo čiastočné oslobodenie.

Keď je trestné konanie pozastavené alebo keď súd oslobodí obvineného alebo zruší obvinenie, v rozhodnutí/rozsudku súdu sa musí uviesť, že náklady na trestné konanie podľa článku 145 ods. 2 bodov 1 až 5 tohto zákona, nevyhnutné náklady, ktoré vznikli obvinenému, a nevyhnutné náklady obhajcu a náklady na odmenu obhajcovi znáša štát s výnimkou prípadu, keď je zákonom stanovené inak.

Môžem podať opravný prostriedok, ak je môj prípad uzavretý ešte pred tým, ako sa dostane na súd?

Obete, ktorých trestné oznámenia boli zamietnuté, môžu sami viesť trestné stíhanie.

Ak prokurátor zistí, že neexistuje žiadny základ na stíhanie trestného činu, ktorý možno stíhať ex officio, alebo na stíhanie oznámenej osoby, musí o tom obeť informovať do ôsmich dní a musí ju poučiť o tom, že môže sama viesť stíhanie. To isté musí urobiť súd, ktorý zastavil konanie, pretože prokurátor zrušil stíhanie v iných prípadoch.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Podľa tohto zákona má poškodený v trestnom konaní právo:

 • používať svoj materinský jazyk vrátane posunkového jazyka a požiadať o tlmočníka, ak poškodený nehovorí ani nerozumie chorvátsky, alebo o tlmočníka posunkového jazyka, ak je poškodený nepočujúci alebo hluchoslepý;
 • podať súvisiacu žalobu o náhradu škody a návrhy na dočasné súdne príkazy;
 • byť právne zastupovaný;
 • predstaviť skutočnosti a predložiť dôkazy;
 • zúčastniť sa na vypočúvaní svedkov;
 • zúčastniť sa na konaní, zúčastniť sa na dokazovaní a predniesť záverečné vyhlásenie;
 • požiadať o prístup k spisu týkajúcemu sa veci podľa článku 184 ods. 2 tohto zákona;
 • požiadať, aby bol prokurátorom informovaný v súvislosti s opatreniami prijatými na základe jeho trestného oznámenia a predložiť sťažnosť vyššiemu prokurátorovi;
 • odvolať sa;
 • požiadať o obnovu predchádzajúceho stavu;
 • dostať oznámenie o výsledku trestného konania.

Aká je moja oficiálna úloha v súdnom systéme? Môžem napríklad byť (alebo sa môžem rozhodnúť byť): obeťou, svedkom, poškodeným alebo súkromným žalobcom?

Obete trestných činov sú fyzické osoby, ktoré ako priamy dôsledok trestného činu utrpeli telesnú alebo duševnú ujmu, majetkovú škodu alebo závažné porušenie svojich základných práv a slobôd. Manžel, partner, životný partner, neformálny životný partner, potomok (potomkovia) alebo v prípade absencie potomkov predok (predkovia) alebo súrodenec (súrodenci) osoby, ktorej smrť je možné priamo pripísať trestnému činu, a akákoľvek osoba (osoby) priamo vyživovaná (vyživované) zosnulou osobou sa takisto považujú za obeť uvedeného trestného činu.

Poškodený je obeť trestného činu alebo fyzická osoba, ktorá utrpela ujmu v dôsledku trestného činu a zúčastňuje sa na trestnom konaní ako poškodená strana.

Postavenie strany alebo účastníka v konaní nezávisí od želania uvedenej osoby, ale od úlohy, ktorú táto osoba zohrávala v konkrétnej trestnej veci. Ktokoľvek sa môže ocitnúť v ktorejkoľvek z uvedených rolí v závislosti od okolností stanovených v predpisoch; voľba, ktorú majú, sa týka práv, ktoré si chcú uplatniť ako poškodená strana alebo obeť trestného činu.

Aké sú potom moje práva a povinnosti?

Obeť trestného činu má právo:

 • na prístup k službám podpory pre obete trestných činov;
 • na účinnú psychologickú a inú odbornú pomoc a podporu orgánov, organizácií a inštitúcií podporujúcich obete trestných činov v súlade so zákonom;
 • na ochranu pred zastrašovaním a odvetou;
 • na ochranu svojej dôstojnosti pri poskytovaní dôkazov v úlohe obete;
 • byť vypočutá bez zbytočného odkladu po podaní trestného oznámenia a následne byť vypočúvaná iba v rozsahu, v akom je to absolútne nevyhnutné na účely trestného konania;
 • byť sprevádzaná osobou, ktorej dôveruje, pri akýchkoľvek úkonoch, na ktorých sa zúčastňuje;
 • absolvovať minimálne lekárske postupy, a to iba vtedy, ak sú absolútne nevyhnutné na účely trestného konania;
 • podať návrh na stíhanie alebo podať súkromnú žalobu podľa trestného zákonníka, zúčastniť sa na trestnom konaní ako poškodený, byť informovaná o zamietnutí trestného oznámenia (článok 206 ods. 3 zákona) a o rozhodnutí prokurátora neprijať žiadne opatrenia a viesť stíhanie individuálne bez prokurátora;
 • byť informovaná prokurátorom o opatreniach prijatých na základe jej oznámenia (článok 206a zákona) a predložiť sťažnosť vyššiemu prokurátorovi (článok 206b tohto zákona);
 • požiadať o informácie o prepustení páchateľa z väzby alebo vyšetrovacej väzby, o úteku alebo prepustení páchateľa z väznice a o opatreniach prijatých na zaistenie ochrany obete a bezodkladne dostať takéto informácie;
 • požiadať o informácie o akomkoľvek konečnom rozhodnutí o ukončení trestného konania a dostať takéto informácie;
 • na iné práva stanovené zákonom.

Obeť, ktorá sa zúčastňuje na trestnom konaní ako poškodený, má právo:

 • používať svoj materinský jazyk vrátane posunkového jazyka a požiadať o tlmočníka, ak poškodený nehovorí ani nerozumie chorvátsky, alebo o tlmočníka posunkového jazyka, ak je poškodený nepočujúci alebo hluchoslepý;
 • podať súvisiacu žalobu o náhradu škody a návrhy na dočasné súdne príkazy;
 • byť právne zastupovaný;
 • predstaviť skutočnosti a predložiť dôkazy;
 • zúčastniť sa na vypočúvaní svedkov;
 • zúčastniť sa na konaní, zúčastniť sa na dokazovaní a predniesť záverečné vyhlásenie;
 • požiadať o prístup k spisu týkajúcemu sa veci v súlade so zákonníkom;
 • požiadať, aby bol prokurátorom informovaný v súvislosti s opatreniami prijatými na základe jeho trestného oznámenia a predložiť sťažnosť vyššiemu prokurátorovi;
 • odvolať sa;
 • požiadať o obnovu predchádzajúceho stavu;
 • dostať oznámenie o výsledku trestného konania.

Okrem uvedených práv majú obete sexuálnych trestných činov a obchodovania s ľuďmi dodatočné práva uvedené v bode 12.

Ak je obeťou trestného činu dieťa, má okrem vyššie uvedených práv obete aj ďalšie práva uvedené v bode 13.

Počas štádia vyšetrovania môžu obete trestných činov, ktoré sú súkromnými žalobcami alebo poškodenými, upozorniť na všetky skutočnosti a predložiť dôkazy, ktoré sú dôležité na zistenie trestného činu, identifikáciu páchateľa(-ov) a stanovenie svojich nárokov v súvisiacej žalobe o náhradu škody.

Prokuratúra aj súd musia pred trestným konaním a v ktorejkoľvek fáze počas neho zvážiť možnosť, že obvinený môže poskytnúť náhradu škody poškodenému za akúkoľvek stratu spôsobenú trestným činom. Musia takisto informovať poškodeného o určitých právach podľa zákona (napr. právo poškodeného používať svoj materinský jazyk, právo podať súvisiacu žalobu o náhradu škody atď.).

Osoby, ktoré pravdepodobne majú informácie o trestnom čine, páchateľovi alebo iných príslušných skutočnostiach, môžu byť predvolané ako svedkovia.

O svedectvo môžu byť požiadané tieto osoby: poškodený, poškodený ako prokurátor a súkromný žalobca.

Súkromný žalobca má rovnaké práva ako prokurátor s výnimkou práv, ktoré prináležia výlučne štátnemu orgánu.

Môžem počas súdneho konania predniesť vyhlásenie alebo predložiť dôkazy? Za akých podmienok?

Poškodený v trestnom konaní má práva uvedené v bode 25.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Počas štádia vyšetrovania môžu obete trestných činov, ktoré sú súkromnými žalobcami alebo poškodenými, upozorniť na všetky skutočnosti a predložiť dôkazy, ktoré sú dôležité na zistenie trestného činu, identifikáciu páchateľa(-ov) a stanovenie svojich nárokov v súvisiacej žalobe o náhradu škody.

Obeť, ktorá sa zúčastňuje na trestnom konaní ako poškodený, má právo:

 • požiadať, aby bola prokurátorom informovaná v súvislosti s opatreniami podniknutými na základe jej oznámenia a predložiť sťažnosť vyššiemu prokurátorovi;
 • byť informovaná o tom, že trestné oznámenie bolo zamietnuté alebo že sa prokurátor rozhodol neprijať žiadne opatrenia;
 • dostať oznámenie o výsledku trestného konania.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Obeť, ktorá sa zúčastňuje na trestnom konaní ako poškodený, môže mať prístup k spisu týkajúceho sa veci.

Posledná aktualizácia: 09/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať proti súdnemu rozhodnutiu?

Obete, ktoré sa zúčastňovali trestného konania ako poškodené strany, sa môžu odvolať proti súdnemu rozhodnutiu.

Oprávnené osoby sa môžu odvolať proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa do 15 dní odo dňa doručenia kópie súdneho rozhodnutia.

Odvolanie môže podať účastník konania, obhajca alebo poškodená strana.

Poškodená strana sa môže odvolať proti súdnemu rozhodnutiu na základe rozhodnutia súdu týkajúceho sa nákladov na trestné konanie alebo nároku na odškodnenie. Ak však prokurátor prevzal žalobu poškodenej strany a koná ako súkromný žalobca, môže sa odvolať na základe akejkoľvek skutočnosti, ktorou je možné súdne rozhodnutie spochybniť.

Aké sú moje práva po vynesení rozsudku?

Obete, ktoré sa zúčastňovali trestného konania ako poškodené strany, môžu podať odvolanie a žiadať o obnovenie predchádzajúceho stavu.

Mám nárok na podporu alebo ochranu po súdnom konaní? Na ako dlho?

Obete a svedkovia sa môžu obrátiť na špecializované útvary okresných súdov so žiadosťou o informácie a podporu kedykoľvek v priebehu trestného (alebo priestupkového) konania, ale pred vydaním súdneho rozhodnutia.

Ak sa obete alebo svedkovia obrátia na tieto útvary na podporu obetí a svedkov po vydaní súdneho rozhodnutia, útvary im poskytnú informácie zodpovedajúce ich postaveniu a odporučia im ďalšie organizácie a služby špecializované na potreby obetí alebo svedkov.

Samostatná služba pre obete a svedkov ministerstva spravodlivosti poskytuje obetiam, poškodeným stranám a ich rodinám informáciu o prepustení páchateľa z väzenia (automatické a podmienečné prepustenie). Túto informáciu poskytuje obetiam a poškodeným stranám v prípade závažných trestných činov, ako sú trestné činy proti životu a zdraviu, sexuálne trestné činy, násilné trestné činy alebo vojnové zločiny.

Vo výnimočných prípadoch, keď samostatná služba zistí, že obeť dlhodobého domáceho násilia alebo násilia voči ženám potrebuje ďalšiu koordinovanú podporu, informuje koordinátora okresného tímu pre prevenciu domáceho násilia a násilia voči ženám a boj proti tomuto násiliu o vykonanom pohovore s obeťou a o problémoch, ktorým čelí, a požiada okresný tím o prijatie vhodných opatrení. V prípade potreby sa táto informácia postúpi aj príslušnému policajnému oddeleniu a príslušnému centru sociálnej starostlivosti, ak je obeť (dieťa/osoba) zbavená právnej spôsobilosti, alebo príslušnému probačnému úradu, ak bol páchateľ prepustený podmienečne a je povinný pravidelne sa hlásiť na probačnom úrade.

Vo výnimočných prípadoch, keď samostatná služba na základe informácií získaných od obete (iného druhu trestného činu, než aké už boli uvedené) dospeje k záveru, že obeť súrne potrebuje ďalšiu podporu a ochranu, môže požiadať príslušné policajné oddelenie o prijatie opatrení na základe súhlasu obete.

Podporu obetiam poskytujú aj organizácie občianskej spoločnosti, a to bezprostredne po spáchaní trestného činu, počas trestného konania a po súdnom konaní, t. j. po vydaní právoplatného súdneho rozhodnutia. Podpora a pomoc poskytovaná organizáciami občianskej spoločnosti závisí od ich postavenia.

Aké informácie dostanem, keď bude páchateľ odsúdený?

Písomné súdne rozhodnutie s pokynmi, týkajúcimi sa právnych prostriedkov nápravy, sa doručí žalujúcej strane, obvinenému a jeho advokátovi, poškodenej strane (ak tá má právo na odvolanie), strane, ktorej majetok sa na základe súdneho rozhodnutia konfiškuje, a právnickej osobe, ktorej výnosy majú byť skonfiškované.

Poškodenej strane, ktorá nemá právo na odvolanie, bude súdne rozhodnutie doručené, ako je stanovené v zákone, spolu s oznámením o jej práve požiadať o obnovenie predchádzajúceho stavu. Právoplatné súdne rozhodnutie sa poškodenej strane doručí na požiadanie.

Dostanem informáciu, ak bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmienečného prepustenia) alebo ak utečie z väzenia?

Podľa zákona o trestnom konaní má obeť právo, aby ju polícia bezodkladne informovala o skončení zadržania alebo vyšetrovacej väzby páchateľa, s výnimkou prípadov, keď by takéto odhalenie mohlo páchateľa vystaviť riziku. Obeť dostane aj informáciu o opatreniach prijatých na jej ochranu, ak boli takéto opatrenia nariadené.

Nápravné zariadenia a väznice neinformujú samostatnú službu pre obete a svedkov o väzňoch, ktorí ušli, ale posielajú oznámenie o úteku páchateľa iba polícii. Tento zákon sa však má čoskoro zmeniť.

Obete majú právo, aby boli na požiadanie informované o skončení zadržania alebo vyšetrovacej väzby páchateľa a o jeho úteku alebo prepustení z väzenia, ako aj o opatreniach prijatých v záujme bezpečnosti obete.

Obetiam závažných trestných činov, ako sú trestné činy proti životu a zdraviu, sexuálne trestné činy, násilné trestné činy a vojnové zločiny, sa poskytuje informácia o automatickom alebo podmienečnom prepustení páchateľa z väzenia.

Budem zapojený do rozhodovania o prepustení alebo podmienečnom prepustení? Môžem napríklad urobiť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Všetky vyhlásenia obete násilného trestného činu a ďalšie relevantné informácie vzťahujúce sa k obeti sa zohľadňujú pri zvažovaní rozhodnutia, ktoré by potenciálne umožnilo páchateľovi tráviť víkendy mimo nápravného zariadenia alebo väznice. Vyhlásenie obete je súčasťou dokumentácie k podmienečnému prepusteniu. V súčasnosti platné nariadenia však neumožňujú obeti, aby bola zapojená do rozhodovania o podmienečnom prepustení a/alebo aby mohla podať odvolanie voči tomuto rozhodnutiu.

Posledná aktualizácia: 09/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

4 - Náhrada škody

Aký je postup uplatňovania nároku na odškodnenie voči páchateľovi? (napr. súdne konanie, občianskoprávny nárok, adhézne konanie)

V prípade trestných činov, za ktoré sa ukladá trest odňatia slobody na päť alebo viac rokov, majú podľa osobitných nariadení obete týchto trestných činov, ktoré utrpeli závažnú psychofyzickú traumu alebo boli trestným činom vážne poškodené, právo na advokáta pred poskytnutím svedectva v rámci trestného konania alebo uplatnením nároku na odškodnenie, pričom odmeny advokátovi platí štát.

Nároky na odškodnenie môžu v rámci trestného konania uplatňovať osoby oprávnené na predkladanie takých nárokov v rámci občianskoprávnej žaloby.

Obete trestných činov, ktoré si uplatňujú nárok na odškodnenie, musia oznámiť, či dostali náhradu škody alebo si uplatnili nárok na odškodnenie.

Súd nariadil páchateľovi, aby mi zaplatil odškodnenie/náhradu škody. Ako zabezpečím, aby mi páchateľ zaplatil?

Keď sa rozhodnutie o nároku na odškodnenie stalo právoplatným a vymáhateľným, poškodená strana môže požiadať súd, ktorý rozhodnutie vydal v rámci prvostupňového konania, aby jej poskytol overenú kópiu tohto rozhodnutia s uvedením skutočnosti, že rozhodnutie je vymáhateľné.

Ak v rozhodnutí nie je stanovená lehota na jeho splnenie, povinnosť stanovená rozhodnutím sa musí splniť do 15 dní odo dňa, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Po uplynutí tejto lehoty sa splnenie povinnosti stáva predmetom vymáhania.

Ak páchateľ neplatí, môže mi štát vyplatiť zálohu? Za akých podmienok?

Obeť úmyselného trestného činu môže dostať náhradu škody zo štátneho rozpočtu na základe osobitného aktu. Ak bolo uplatnenie nároku na odškodnenie úspešné, výška náhrady škody závisí od sumy určenej rozhodnutím. Súd rozhodujúci o nároku na odškodnenie bude postupovať rovnako aj v prípade, keď obeť už dostala náhradu škody zo štátneho rozpočtu.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Obete úmyselných násilných trestných činov spáchaných v Chorvátsku po 1. júli 2013 majú nárok na náhradu škody:

 • ak sú občanmi Chorvátska alebo iného členského štátu EÚ, alebo sú osobami s pobytom v Chorvátsku alebo inom členskom štáte EÚ,
 • ak v dôsledku trestného činu utrpeli ťažké ublíženie na zdraví alebo závažné zhoršenie zdravia,
 • ak bol trestný čin nahlásený polícii prípadne prokuratúre, alebo ho polícia prípadne prokuratúra zaznamenala do šiestich mesiacov odo dňa, kedy bol spáchaný, bez ohľadu na to, či je páchateľ známy alebo nie,
 • ak podali žiadosť na oficiálnom formulári spolu s požadovanou dokumentáciou (formulár je k dispozícii na každej policajnej stanici, prokuratúre, obecnom alebo okresnom súde; dostupný je aj online na webových sídlach ministerstva spravodlivosti, ministerstva vnútra, generálneho prokurátora, obecných a okresných súdov).

Obeť má právo na náhradu:

 • nákladov na lekársku starostlivosť v súlade s vnútroštátnymi limitmi, pričom táto náhrada sa poskytuje iba v prípade, že nemôže byť obeti vyplatená v rámci zdravotného poistenia,
 • straty príjmov do výšky 35 000 HRK.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nebol odsúdený?

Obeť môže dostať náhradu škody aj v prípade, že páchateľ je neznámy alebo trestné konanie sa nezačalo.

Mám nárok na núdzovú platbu, kým čakám na rozhodnutie o mojom nároku na náhradu škody?

Chorvátske právo neumožňuje núdzové platby.

Posledná aktualizácia: 09/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Som obeťou trestného činu. Na koho sa mám obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Linka pomoci na podporu obetí

Vnútroštátna linka pomoci na podporu obetí trestných činov a menej závažných trestných činov (116-006) poskytuje emočnú podporu, informácie o právach obetí a usmernenie týkajúce sa orgánov a organizácií, ktoré môžu poskytnúť ďalšie informácie, pomoc a podporu.

Linka pomoci je bezplatná telefonická služba,

dostupná v chorvátskom a anglickom jazyku v pracovných dňoch od 8.00 do 20.00 hod.

Vnútroštátna linka pomoci na podporu obetí trestných činov a menej závažných trestných činov (116-006) je všeobecná podporná služba.

Ďalšie informácie sú dostupné na adrese: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://pzs.hr/

Aj ďalšie špecializované organizácie občianskej spoločnosti poskytujú telefonickú podporu a pomoc obetiam určitých trestných činov a deťom. Ďalšie informácie a zoznamy týchto organizácií podľa okresov sú dostupné na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknechorvátskeho ministerstva spravodlivosti.

Zoznam organizácií poskytujúcich celoštátnu psychosociálnu a právnu pomoc:

116 006

Vnútroštátna linka pomoci na podporu obetí trestných činov a menej závažných trestných činov

pracovné dni 8.00 – 20.00

116 000

Vnútroštátna horúca linka pre nezvestné deti

Centrum pre nezvestné a týrané deti

24 hodín/7 dní v týždni

116 111

Linka pomoci pre deti Hrabri telefon

pracovné dni 9.00 – 20.00

0800 0800

Linka pomoci pre rodičov Hrabri telefon

pracovné dni 9.00 – 20.00

0800 77 99

Číslo tiesňového volania pre prípady obchodovania s ľuďmi

každý deň 10.00 – 18.00

0800 55 44

Poradenské centrum pre ženské obete násilia

Útulok pre ženy v Záhrebe

pracovné dni 11.00 – 17.00

0800 655 222

Číslo tiesňového volania pre ženské a detské obete násilia

Linka pomoci pre ženy Ženska pomoć sada

24 hodín/7 dní v týždni

0800 200 144

Bezplatná právna pomoc pre obete domáceho násilia B.a.B.e.

pracovné dni 9.00 – 15.00

01 6119 444

Centrum podpory pre obete sexuálneho násilia

Centrum pre sexuálne práva Ženska soba

pracovné dni 10.00 – 17.00

01 48 28 888

Psychologická pomoc

Centrum psychologickej pomoci TESA

pracovné dni 10.00 – 22.00

01 48 33 888

Modrý telefón (Blue Phone)

pracovné dni 9.00 – 21.00

01 4811 320

Bezplatná právna pomoc

Právna klinika právnickej univerzity

pracovné dni 10.00 – 12.00, streda a štvrtok 17.00 – 19.00

Je podpora obetí bezplatná?

Áno.

Aké druhy podpory môžem dostať od štátnych služieb alebo orgánov?

Útvary na podporu obetí a svedkov poskytujú:

 1. emočnú podporu,
 2. informácie o právach,
 3. technické a praktické informácie pre obete, svedkov a ich rodinných príslušníkov,
 4. odkazy na špecializované inštitúcie a organizácie občianskej spoločnosti v závislosti od potrieb obete/svedka.

Útvary na podporu obetí a svedkov na okresných súdoch:

ÚTVARY NA PODPORU OBETÍ A SVEDKOV

Okresný súd Osijek

Adresa:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek, Chorvátsko

Tel.:

031 228 500

E-mail:

Odkaz sa zobrazí v novom oknepodrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Okresný súd Rijeka

Adresa:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, Chorvátsko

Tel.:

051 355 645

E-mail:

Odkaz sa zobrazí v novom oknepodrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Okresný súd Sisak

Adresa:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak, Chorvátsko

Tel.:

044 524 419

E-mail:

Odkaz sa zobrazí v novom oknepodrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Okresný súd Split

Adresa:

Gundulićeva 29a, 21000 Split, Chorvátsko

Tel.:

021 387 543

E-mail:

Odkaz sa zobrazí v novom oknepodrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Okresný súd Vukovar

Adresa:

Županijska 33, 32000 Vukovar, Chorvátsko

Tel.:

032 452 529

E-mail:

Odkaz sa zobrazí v novom oknepodrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Okresný súd Zadar

Adresa:

Borelli 9, 23 000 Zadar, Chorvátsko

Tel.:

023 203 640

E-mail:

Odkaz sa zobrazí v novom oknepodrska-svjedocima@pravosudje.hr

Okresný súd Záhreb

Adresa:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Záhreb, Chorvátsko

Tel.:

01 4801 062

Samostatná služba pre obete a svedkov chorvátskeho ministerstva spravodlivosti poskytuje informácie o právach a emočnú podporu ako doplnok ku konkrétnym informáciám týkajúcim sa podpory obetí a svedkov. Podpora sa poskytuje aj obetiam a svedkom, ktorí boli vyzvaní, aby podali svedectvo na chorvátskych súdoch prostredníctvom medzinárodného mechanizmu právnej pomoci, a chorvátskym obetiam a svedkom, ktorí boli vyzvaní, aby podali svedectvo na zahraničných súdoch prostredníctvom uvedeného mechanizmu. Samostatná služba posiela obetiam a svedkom informačné listy s kontaktnými informáciami a informuje ich o prepustení páchateľa z väzenia (automatické a podmienečné prepustenie). Služba tiež zodpovedá za stanovenie výšky finančnej náhrady škody priznanej obetiam zločinu.

Aké druhy podpory môžem dostať od mimovládnych organizácií?

V závislosti od druhu organizácie a jej postavenia sú k dispozícii rôzne druhy pomoci a podpory: psychologická, emočná, právna, praktická, lekárska, bezpečnostná, ubytovanie a podpora na súde.

Ďalšie informácie a zoznamy týchto organizácií podľa okresov sú dostupné na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknechorvátskeho ministerstva spravodlivosti.

V Chorvátsku prebieha proces vytvárania dvanástich probačných úradov. Ich účelom je pridať ľudský rozmer presadzovaniu trestnoprávnych sankcií, zabezpečiť efektívnejšie opätovné začlenenie páchateľov do spoločnosti a poskytnúť pomoc obetiam, poškodeným stranám a ich rodinám.

Národná probačná služba sa bude podieľať na prípravách opätovného zapojenia páchateľov do spoločnosti po ich prepustení z väzenia. Zahŕňa to pomoc páchateľom pri hľadaní ubytovania a práce a prípravu páchateľov, ako aj obetí, poškodených strán a ich rodín na prepustenie páchateľa. Služba tiež robí opatrenia na poskytovanie psychosociálnej podpory obetiam, poškodeným stranám a rodinám obetí a páchateľa.

Ak si páchateľ, ktorý má byť prepustený, odpykáva trest za sexuálny trestný čin, trestný čin proti životu a zdraviu alebo násilný trestný čin, probačná služba je povinná vhodným spôsobom a bez meškania informovať obete, poškodené strany a ich rodiny.

Kontaktné informácie o jednotlivých probačných úradoch a probačnom oddelení ministerstva spravodlivosti sú dostupné Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Obete trestného činu sa môžu obrátiť na políciu e-mailom na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknepolicija@mup.hr alebo prevencija@mup.hr, alebo telefonicky na čísle 192 (24 hodín/7 dní v týždni) alebo +385 1 3788 111.

Posledná aktualizácia: 09/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Práva obetí trestných činov v trestných konaniach - Taliansko

Za obeť trestného činu „poškodenú stranu“ ste považovaný za predpokladu, že ste držiteľom právneho nároku chránenom trestnoprávnymi predpismi, ktoré boli porušené v dôsledku konania, ktoré podľa vnútroštátneho práva predstavuje trestný čin, t. j. že ste utrpeli ujmu, ktorá je súčasťou podstaty trestného činu.

Podľa občianskeho práva ste v dôsledku trestného činu utrpeli ujmu, ak vám jeho následkom bola spôsobená škoda (majetková alebo nemajetková, každopádne však škoda, ktorú je možné finančne vyčísliť). Poškodená strana v trestnom práve a v občianskom práve sa zvyčajne zhodujú, s výnimkou napríklad v prípadoch vrážd, kde je usmrtená osoba obeťou a rodinní príslušníci sú poškodenou stranou s právom obrátiť sa na súd a získať náhradu spôsobenej škody.

Trestné právo a občianske právo poskytujú obeti rôzne osobitné práva pred, počas a po súdnom konaní.

Trestné konanie v Taliansku začína predbežným vyšetrovaním. Prípad vyšetruje polícia a prokuratúra. Na konci vyšetrovania môže prokurátor podať žalobu alebo požiadať sudcu povereného predbežným vyšetrovaním, aby prípad uzavrel. Pri niektorých trestných činoch môže konanie začať len vtedy, keď ako obeť podáte oznámenie na polícii alebo prokuratúre.

Počas súdneho konania súd preskúma zhromaždené dôkazy a rozhodne o vine obžalovaného. Konanie končí, keď je obžalovaný odsúdený alebo oslobodený súdom, prípadne odvolaním na vyšší súd.

Ako obeť sa na trestnom konaní môžete výrazne podieľať a uplatniť tak viacero práv, ktoré máte k dispozícii. Počas konania môžete vystupovať ako obeť(poškodená strana) bez špecifického právneho postavenia, alebo zohrávať aktívnejšiu úlohu uplatnením občianskoprávneho nároku proti páchateľovi.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 - Náhrada škody

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 15/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Aké informácie dostanem od orgánu po tom, ako bol spáchaný trestný čin (napríklad od polície, verejného prokurátora), no pred tým, ako ohlásim trestný čin?

Úrad verejného prokurátora a oddelenie kriminálnej polície vás na základe oznámenia o trestnom čine musia poučiť o tom, že ako poškodená strana máte právo na právneho zástupcu, aby ste si mohli uplatniť práva, ktoré vám patria, a o tom, že máte právo na právnu pomoc od talianskeho štátu [článok 101 talianskeho trestného poriadku (Codice di procedura penale alebo len „c.p.p.“)].

Po prvom kontakte s vyšetrujúcimi orgánmi dostanete v jazyku, ktorému rozumiete, informácie o:

 • postupe podania správy alebo sťažnosti, úlohe, ktorú budete zohrávať pri vyšetrovaní a súdnom procese, svojom práve byť informovaný(-á) o termíne a mieste konania súdneho pojednávania a súdnych poplatkoch, a ak sa zúčastňujete konania ako poškodený(-á), svojom práve byť informovaný(-á) o rozsudku vrátane jeho zhrnutia,
 • svojom práve na právne poradenstvo a právnu pomoc, ktorú hradí taliansky štát,
 • spôsobe, ako si uplatniť právo na tlmočnícke služby a preklad spisového materiálu,
 • akýchkoľvek dostupných opatreniach na svoju ochranu,
 • svojich právach vyplývajúcich z právneho poriadku, ak sa zdržiavate v inom členskom štáte EÚ ako v tom, v ktorom došlo k spáchaniu trestného činu,
 • spôsobe, akým vám budú nahradené akékoľvek náklady, ktoré vám vznikli v dôsledku účasti v trestnom konaní,
 • možnosti domáhať sa náhrady škody alebo ujmy spôsobenej v dôsledku trestného činu,
 • možnosti ukončenia konania späťvzatím sťažnosti alebo prostredníctvom mediácie,
 • právach, ktoré budete mať v konaní, ak obvinený žiada o prerušenie konania a podmienečné odsúdenie, alebo v takom konaní, v ktorom sa uplatní výnimka z uloženia trestu pre zanedbateľnú povahu trestného činu,
 • miestnych zdravotníckych zariadeniach, ubytovacích zariadeniach a zariadeniach núdzového ubytovania.

(článok 90a c.p.p.)

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ aj osoby z tretích krajín) Ako sú chránené moje práva?

Ak nehovoríte taliansky alebo nerozumiete tomuto jazyku, pri podávaní správy alebo sťažnosti na úrade verejného prokurátora na okresnom súde prvej inštancie (tribunale) máte právo používať jazyk, ktorému rozumiete. Rovnako máte právo na to, aby bolo potvrdenie o podaní správy alebo sťažnosti preložené do jazyka, ktorému rozumiete, ak o to požiadate [článok 107b usmernení k uplatňovaniu trestného poriadku (Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale alebo len „disp. att.“)].

Ak máte bydlisko alebo trvalý pobyt v Taliansku, verejný prokurátor zašle správy alebo sťažnosti týkajúce sa trestných činov spáchaných v iných členských štátoch Európskej únie generálnemu prokurátorovi na odvolacom súde (Corte di appello), aby ich generálny prokurátor mohol predložiť príslušnému súdnemu orgánu (článok 108b disp. att.).

Pozri aj:

Ak nahlásim trestný čin, aké informácie dostanem?

Po prvom kontakte s vyšetrujúcimi orgánmi dostanete v jazyku, ktorému rozumiete, informácie o:

 • svojom práve dostávať informácie o stave konania a zápisoch do úradného registra nahlásených trestných činov,
 • svojom práve byť informovaný(-á) o žiadosti o ukončenie konania,
 • o spôsobe, akým sa môžete brániť proti porušeniu svojich práv,
 • orgánoch, od ktorých môžete získať informácie o svojom prípade,
 • spôsobe, akým vám budú nahradené všetky náklady, ktoré vám vznikli v dôsledku účasti v trestnom konaní.

V konaní o násilných trestných činoch proti určitej osobe budete na svoju žiadosť prostredníctvom oddelenia kriminálneho vyšetrovania informovaný(-á) o príprave na prepustenie alebo na ukončenie ochranného opatrenia, a takisto budete rovnakým spôsobom včas informovaný(-á), ak odporca unikne z väzby alebo väzenia, alebo ak svojvoľne nesplní podmienky ochranného opatrenia, ibaže by to páchateľa vystavilo skutočnému riziku (článok 90b c.p.p.).

Mám právo na bezplatné tlmočnícke a prekladateľské služby (keď kontaktujem políciu alebo iné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Vyšetrujúci orgán ustanoví prekladateľa, ak je potrebné preložiť dokument do cudzieho jazyka alebo do dialektu, ktorý je ťažšie pochopiteľný, alebo tlmočníka, ak chcete alebo musíte urobiť určité vyhlásenie a nehovoríte taliansky. Toto vyhlásenie je takisto možné urobiť písomne a pripojiť ho k správe, pričom jeho preklad zabezpečí prekladateľ.

V prípade potreby orgán z vlastného podnetu ustanoví tlmočníka, ak nehovoríte alebo nerozumiete taliansky a vaše dôkazy je potrebné vykonať vypočutím a v prípadoch, ak sa chcete zúčastniť na pojednávaní a požiadali ste o pomoc tlmočníka.

Ak je to možné, pomoc tlmočníka je možné zabezpečiť aj pomocou technológií vzdialenej komunikácie, ak nie je nutné, aby bol tlmočník fyzicky prítomný, aby ste si mohli riadne uplatniť svoje práva alebo aby ste úplne rozumeli konaniu.

Ak nehovoríte taliansky alebo nerozumiete tomuto jazyku, máte právo na bezplatný preklad dokumentov alebo tých častí, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa uplatnenia vašich práv. Preklad je možné poskytnúť ústnou formou alebo vo forme zhrnutia, ak vyšetrujúci orgán nerozhodne o tom, že by to porušilo vaše práva (článok 143a c.p.p.).

Ak nehovoríte taliansky alebo nerozumiete tomuto jazyku, pri podávaní správy alebo sťažnosti na úrade verejného prokurátora na okresnom súde prvej inštancie máte právo používať jazyk, ktorému rozumiete. Rovnako máte právo na to, aby bolo potvrdenie o podaní správy alebo sťažnosti preložené do jazyka, ktorému rozumiete, ak o to požiadate (článok 107b disp. att.).

Akým spôsobom orgán zabezpečí, že rozumiem a že môj prejav je zrozumiteľný (ak som dieťa; ak mám zdravotné postihnutie)?

Vyšetrujúci orgán ustanoví prekladateľa, ak je potrebné preložiť dokument do cudzieho jazyka alebo do dialektu, ktorý je ťažšie pochopiteľný, alebo tlmočníka, ak chcete alebo musíte urobiť určité vyhlásenie a nehovoríte taliansky. Ak ste maloletou osobou, sudca môže nariadiť znalecké dokazovanie, a to aj z vlastného podnetu, pokiaľ existuje pochybnosť o vašom veku [platí domnienka, že v prípade pochybností budete na účely uplatnenia procesných usmernení považovaný(-á) za maloletú osobu]. Rovnaké znalecké dokazovanie je možné nariadiť s cieľom určiť, či máte nejaké zdravotné postihnutie.

Článok 351 ods. 1b c.p.p.

Ak si v konaní o trestných činoch podľa článkov 572, 600, 600a, 600b, 600c, 600c.1, 600d, 601, 602, 609a, 609c, 609d, 609g, 609j a 612a talianskeho Trestného poriadku oddelenie kriminálneho vyšetrovania vyžaduje zhrnutie dôkazov od maloletých osôb, musí požiadať o pomoc kvalifikovaného psychológa alebo detského psychiatra ustanoveného úradom verejného prokurátora. To platí aj v prípade, že sa zhrnutie dôkazov vyžaduje od plnoletých osôb, ktoré sú osobitne zraniteľné. V každom prípade je zabezpečené, že pokiaľ sa vyžaduje zhrnutie dôkazov, osobitne zraniteľné osoby neprídu do kontaktu s osobou, ktorá je vyšetrovaná, a nebudú opakovane predvolávané na poskytnutie zhrnutia dôkazov, ibaže by sa ukázalo, že je to absolútne nevyhnutné pre vyšetrovanie.

Článok 362 ods. 1a c.p.p.

V konaní o trestných činoch podľa článku 351 ods. 1b musí úrad verejného prokurátora pri získavaní dôkazov od maloletých osôb žiadať o pomoc odborníka z oblasti psychológie alebo detskej psychiatrie. To platí aj v prípade, že sa zhrnutie dôkazov vyžaduje od plnoletých osôb, ktoré sú osobitne zraniteľné. V každom prípade je zabezpečené, že pokiaľ sa vyžaduje zhrnutie dôkazov, osobitne zraniteľné osoby neprídu do kontaktu s osobou, ktorá je vyšetrovaná, a nebudú opakovane predvolávané na poskytnutie zhrnutia dôkazov, ibaže by sa ukázalo, že je to absolútne nevyhnutné pre vyšetrovanie.

Článok 498 ods. 4 až 4c c.p.p.

4. Výsluch svedkov, ktorí sú maloletými osobami, vrátane otázok a námietok strán vykonáva predsedajúci sudca. Pri vykonávaní výsluchu môže predsedajúci sudca požiadať o pomoc niektorého z príbuzných maloletej osoby alebo kvalifikovaného detského psychológa. Ak predsedajúci sudca po výsluchu strán usúdi, že maloletá osoba nebude priamym výsluchom negatívne ovplyvnená, príkazom nariadi svedeckú výpoveď v súlade s postupom uvedeným v predchádzajúcich odsekoch. V priebehu výsluchu je možné tento príkaz odvolať.

4a. Ak o to požiada jedna zo strán alebo ak to predsedajúci sudca považuje za nevyhnutné, uplatní sa postup stanovený v článku 398 ods. 5a.

4b. V konaní o trestných činoch podľa článkov 572, 600, 600a, 600b, 600c, 600d, 601, 602, 609a, 609b, 609c, 609f a 612a talianskeho Trestného poriadku sa obete trestného činu (trestných činov), ktoré sú maloletými osobami alebo plnoletými osobami s duševnou poruchou, na ich žiadosť alebo na žiadosť ich právneho zástupcu vypočujú pomocou zrkadlového skla a komunikačného systému.

4c. Ak je poškodená strana v osobitne zraniteľnom stave a je potrebné ju vypočuť, ak to obeť alebo jej právny zástupca navrhne, sudca nariadi prijatie ochranných opatrení. Ustanovenia predchádzajúcich odsekov tým nie sú dotknuté.

Článok 398 ods. 5c c.p.p.
Ak je poškodená strana v osobitne zraniteľnom stave a je potrebné ju vypočuť, použijú sa ustanovenia článku 498 ods. 4c. Ustanovenie odseku 5b tým nie je dotknuté.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje pomoc obetiam trestných činov?

Pomoc obetiam trestných činov poskytujú zdravotnícke zariadenia v danom regióne, ubytovacie zariadenia, zariadenia núdzového ubytovania a iné zariadenia spravované miestnymi a regionálnymi organizáciami. Vo všeobecnosti majú mnohé regióny sieť združení pozostávajúcich z miestnych organizácií, úradov verejného prokurátora, okresných súdov a zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú bezplatnú pomoc obetiam trestných činov akéhokoľvek druhu.

Odkáže ma polícia automaticky na pomoc obetiam trestných činov?

Áno. Najmä ak ste obeťou určitých druhov trestných činov (napríklad obchodovania s ľuďmi, zneužívania v rodine, sexuálneho útoku), existujú dobre fungujúce organizácie, ktoré sú v kontakte s orgánmi presadzovania práva, ktoré vám poskytnú informácie o zariadeniach núdzového ubytovania a ubytovacích zariadeniach, ktoré vás môžu prijať.

Ako je chránené moje súkromie?

Ak ste osobitne zraniteľnou osobou, je v každom prípade zabezpečené, že ak sa vyžaduje zhrnutie dôkazov, neprídete do kontaktu s osobou, ktorá je vyšetrovaná, a nebudete opakovane predvolávaný(-á) na poskytnutie zhrnutia dôkazov, ibaže by sa ukázalo, že je to absolútne nevyhnutné pre vyšetrovanie.

Navyše, legislatívny dekrét č. 196 z 30. júna 2003 (zákon o ochrane osobných údajov) obsahuje osobitné pravidlá pre spracovanie súdnych údajov, ktorých cieľom je ochrana ich dôvernosti a bezpečnosti. Odhliadnuc od toho sa predpokladá, že keďže ako obeť trestného činu nadobúdate postavenie poškodenej strany v trestnom konaní, bude sa od vás vyžadovať predloženie dôkazov na súde. V zákone sa stanovujú pravidlá týkajúce sa spôsobu, akým sa to má vykonať, ktorých cieľom je zabrániť, aby ste museli opakovať svoje dôkazy niekoľkokrát (predsúdne pojednávanie ? incidente probatorio) a pravidlá, ktoré chránia vaše právo ako obete trestného činu vyhýbať sa kontaktu so stranou, ktorá je vyšetrovaná/obvinenou osobou. Ak ste obeťou trestného činu do 18 rokov, vaša podobizeň ani vaše meno sa nesmú objaviť v novinách. Druhý uvedený bod sa vzťahuje aj na obete trestného činu nad 18 rokov. Cieľom systému je predchádzať šíreniu vašich osobných údajov a informácií, na základe ktorých je vás možné identifikovať.

Musím predtým, než získam prístup k službám pomoci obetiam trestných činov, nahlásiť trestný čin?

Prístup k službám pomoci obetiam trestných činov nie je podmienený nahlásením trestného činu.

Osobná ochrana, ak som v nebezpečí

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Za určitých okolností, ktoré sú stanovené zákonom (články 273 a 274 c.p.p.), ktoré môžu zahŕňať, okrem iného, nebezpečnú situáciu, v ktorej sa ako poškodená strana môžete nachádzať (nebezpečenstvo vyplývajúce najmä z možnosti, že páchateľ bude pokračovať v nezákonnom správaní), môžu súdne orgány nariadiť páchateľovi, aby sa podrobil opatreniam dohľadu. Páchateľ môže byť napríklad okamžite vykázaný z obydlia; môže mať zákaz chodiť na miesta, ktoré často navštevujete a môže mať zákaz zdržovať sa na určitých miestach. Inak môže byť umiestnený do domáceho väzenia alebo predsúdnej väzby.

Máte právo byť informovaný(-á) o žiadosti o zrušenie alebo nahradenie opatrení dohľadu, ktoré boli páchateľovi uložené, na podanie vyjadrenia do dvoch dní, ktorým budete proti tomu namietať, a na prejavenie svojho názoru (článok 299 c.p.p.). Takisto máte právo byť informovaný(-á) o vydaných súdnych príkazoch na zmenu, zrušenie alebo nahradenie opatrení dohľadu proti podozrivému.

Najmä ak ste osobitne zraniteľnou osobou, maloletou osobou alebo obeťou určitých trestných činov, je možné nariadiť ďalšie procesné opatrenia, najmä:

 • ak ste osobitne zraniteľnou osobou, je v každom prípade zabezpečené, že pokiaľ sa vyžaduje zhrnutie dôkazov, neprídete do kontaktu s osobou, ktorá je vyšetrovaná, a nebudete opakovane predvolávaný(-á) na poskytnutie zhrnutia dôkazov, ibaže by sa ukázalo, že je to absolútne nevyhnutné pre vyšetrovanie,
 • ak ste maloletou osobou a oddelenie kriminálnej polície od vás vyžaduje zhrnutie dôkazov, musí požiadať o pomoc kvalifikovaného psychológa alebo detského psychiatra ustanoveného úradom verejného prokurátora (článok 351 ods. 1b c.p.p.),
 • ak ste maloletou osobou a úrad verejného prokurátora od vás vyžaduje poskytnutie dôkazov, musí požiadať o pomoc kvalifikovaného psychológa alebo detského psychiatra. Ak ste osobitne zraniteľnou osobou, je v každom prípade zabezpečené, že pokiaľ sa vyžaduje zhrnutie dôkazov, neprídete do kontaktu s osobou, ktorá je vyšetrovaná, a nebudete opakovane predvolávaný(-á) na poskytnutie zhrnutia dôkazov, ibaže by sa ukázalo, že je to absolútne nevyhnutné pre vyšetrovanie (článok 362 ods. 1a c.p.p.),
 • vypočúvanie svedkov, ktorí sú maloletými osobami, vykonáva predsedajúci sudca, pričom môže požiadať o pomoc niektorého z príbuzných maloletej osoby alebo kvalifikovaného psychológa (článok 498 c.p.p.),
 • ak strana, ktorá má vypovedať, je maloletou osobou, a niektorá zo strán o to požiada, alebo ak to predsedajúci sudca považuje za nevyhnutné, súd môže vydať príkaz, ktorým stanoví miesto, čas a osobitný postup predsúdneho pojednávania, ak je to nevyhnutné a vhodné na ochranu dotknutých osôb. Pojednávanie sa môže uskutočniť na inom mieste ako na súde prvého stupňa a súd môže využiť špecializované zariadenia alebo bydlisko osoby, ktorá predkladá dôkazy, pokiaľ tieto zariadenia nie sú k dispozícii,
 • svedecké výpovede sa musia zaznamenať v úplnosti pomocou zvukových alebo audiovizuálnych zariadení. Ak nahrávacie zariadenie ani technickí pracovníci nie sú k dispozícii, vypracujú sa odborné správy alebo sa poskytne technické poradenstvo,
 • v prípadoch týkajúcich sa násilných trestných činov sa obete trestných činov, ktoré sú maloletými osobami alebo plnoletými osobami s duševnou poruchou, na ich žiadosť alebo na žiadosť ich právneho zástupcu vypočujú pomocou zrkadlového skla a komunikačného systému.

Kto mi poskytne ochranu?

(pozri vyššie)

Posúdi niekto môj prípad s cieľom zistiť, či mi zo strany páchateľa hrozí ďalšia ujma?

Ak vzniknú požiadavky na osobitnú ochranu, v zákone sa vyžaduje, aby obete trestného činu podstúpili individuálne posúdenie s cieľom určiť, či by im pomohli osobitné opatrenia v priebehu konania a v akej miere. Ak ste maloletou a/alebo osobitne zraniteľnou osobou, postupuje sa s osobitnou starostlivosťou. Bude závisieť od posúdenia sudcu, či získate primerané ochranné opatrenia v priebehu trestného konania. Počas vyšetrovania sa vaše výsluchy musia uskutočniť na vhodnom mieste a musia ich vykonávať kvalifikovaní odborníci. Ak sú medzi obeťami maloleté osoby, treba upovedomiť súd pre mladistvých s cieľom posúdiť situáciu a prijať primerané opatrenia. S cieľom chrániť vás pred ďalšími trestnými činmi môže súd prvého stupňa nariadiť opatrenia obmedzujúce slobodu páchateľa (zadržanie, zákaz chodenia na miesta, ktoré často navštevujete, vykázanie z rodinného obydlia). O uplatnení týchto opatrení musíte byť oboznámený(-á) (článok 282c c.p.p.). Môžete takisto požiadať, aby sudca popri nariadení, že páchateľ má byť vykázaný z rodinného obydlia, alebo neskôr, nariadil páchateľovi, aby zaplatil aj výživné (článok 282a c.p.p.). Príslušné regionálne oddelenia polície (Questura) majú odbor, ktorý vykonáva podobné právomoci.

Posúdi niekto môj prípad s cieľom zistiť, či mi v rámci systému trestného súdnictva hrozí ďalšia ujma (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)?

Obete násilných trestných činov, či už sú maloletými, alebo osobitne zraniteľnými osobami, majú právo predkladať dôkazy pri zavedení ochranných opatrení. Osobitne je možné prijať opatrenia, aby sa zabránilo tomu, že počas vyšetrovania alebo súdneho konania prídete do kontaktu s páchateľom. Navyše, ak ste osobitne zraniteľnou osobou, bude možné využiť audiovizuálne zaznamenávanie vašej výpovede aj v prípade, že to nie je absolútne nevyhnutné.

Usmernenia pre odporúčanie 
(článok 413 c.p.p.): Žiadosť vyšetrovanej osoby alebo obete trestného činu

 1. Vyšetrovaná osoba alebo obeť trestného činu môžu požiadať generálneho prokurátora, aby vydal odporúčanie podľa článku 412 ods. 1 (ak úrad verejného prokurátora nebude vec vyšetrovať alebo nepožiada o uzavretie v lehote stanovenej zákonom alebo predĺženej sudcom).
 2. Ak sa vydá odporúčanie, generálny prokurátor vykoná nevyhnutné predbežné vyšetrovanie a vydá akékoľvek požiadavky do tridsiatich dní odo dňa, keď bola žiadosť predložená v súlade s článkom 412 ods. 1.

Aká ochrana sa poskytuje veľmi zraniteľným osobám?

Stav osobitnej zraniteľnosti obete trestného činu sa môže okrem veku a akéhokoľvek telesného postihnutia alebo duševnej poruchy zakladať na druhu trestného činu a postupoch a okolnostiach dotknutého prípadu. S cieľom posúdiť stav zraniteľnosti sa bude prihliadať na to, či daný prípad zahŕňa násilný trestný čin proti osobe alebo trestný čin motivovaný rasovou nenávisťou, či sa týka organizovaného zločinu alebo terorizmu vrátane trestnej činnosti na medzinárodnej úrovni, obchodovania s ľuďmi, či nastal v dôsledku diskriminácie a či je obeť trestného činu emočne, psychologicky alebo ekonomicky závislá od páchateľa (článok 90c c.p.p.).

Ak ste osobitne zraniteľnou osobou, audiovizuálny záznam vašej výpovede sa povolí v každom prípade, a to aj ak to nie je absolútne nevyhnutné.

POŽIADAVKY NA VYKONÁVANIE DÔKAZOV V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH – V prípadoch týkajúcich sa trestných činov zneužívania členov rodiny a partnera v rodine, obmedzovania alebo zadržiavania v otroctve, detskej prostitúcie, detskej pornografie, virtuálnej pornografie, turistických iniciatív zameraných na využívanie detskej prostitúcie, obchodovania s ľuďmi, obchodovania s otrokmi, sexuálneho útoku, závažných trestných činov, sexuálneho styku s maloletou osobou, skupinového sexuálneho útoku, sexuálneho obťažovania maloletých osôb a stalkingu, ak ste osobitne zraniteľnou osobou a je potrebné, aby ste vypovedali, pokiaľ ste už vypovedali počas predsúdneho pojednávania alebo vo výsluchu v rámci konfrontácie s osobou, proti ktorej bola vaša výpoveď namierená, alebo ak existuje písomný záznam o vašej výpovedi, výpoveď sa od vás bude vyžadovať iba v prípade, že sa týka skutočností a okolností odlišných od tých, ktoré ste uviedli vo svojej predchádzajúcej výpovedi, alebo ak to sudca alebo jedna zo strán považuje za nevyhnutné na základe osobitných požiadaviek.

ZHRNUTIE DÔKAZOV – Ak si oddelenie kriminálnej polície vyžaduje dôkazy od obetí trestných činov v stave osobitnej zraniteľnosti, musí požiadať o pomoc kvalifikovaného psychológa alebo detského psychiatra ustanoveného úradom verejného prokurátora, a to aj ak má táto osoba viac ako 18 rokov. V každom prípade je zabezpečené, že pokiaľ sa vyžaduje zhrnutie dôkazov, osobitne zraniteľné osoby neprídu do kontaktu s osobou, ktorá je vyšetrovaná, a nebudú opakovane predvolávané na poskytnutie zhrnutia dôkazov, ibaže by sa ukázalo, že je to absolútne nevyhnutné pre vyšetrovanie (článok 351 ods. 1b).

ZABEZPEČOVANIE DÔKAZOV – Ak si úrad verejného prokurátora vyžaduje zhrnutie dôkazov od obetí trestných činov v stave osobitnej zraniteľnosti, musí požiadať o pomoc kvalifikovaného psychológa alebo detského psychiatra, a to aj ak má táto osoba viac ako 18 rokov. V každom prípade je zabezpečené, že pokiaľ sa vyžaduje zhrnutie dôkazov, osobitne zraniteľné osoby neprídu do kontaktu s osobou, ktorá je vyšetrovaná, a nebudú opakovane predvolávané na poskytnutie zhrnutia dôkazov, ibaže by sa ukázalo, že je to absolútne nevyhnutné pre vyšetrovanie (článok 362 ods 1a).

VYPOČÚVANIE SVEDKOV – Vaše svedecké vypočúvanie vrátane otázok a protinávrhov strán bude vykonávať predsedajúci sudca. Pri vykonávaní svedeckého vypočúvania môže predsedajúci sudca požiadať o pomoc niektorého z vašich príbuzných alebo kvalifikovaného detského psychológa. Ak predsedajúci sudca po výsluchu strán usúdi, že nebudete priamym výsluchom negatívne ovplyvnený(-á), príkazom nariadi svedeckú výpoveď v súlade s postupom uvedeným v predchádzajúcich odsekoch. Tento príkaz je možné zrušiť v priebehu výpovede (článok 498 c.p.p.).

Ak o to požiada jedna zo strán alebo ak to predsedajúci sudca považuje za nevyhnutné, uplatní sa postup stanovený v článku 398 ods. 5a (vykonávanie dôkazov v predsúdnom pojednávaní, pozri nižšie).

VYKONÁVANIE DÔKAZOV V PREDSÚDNOM POJEDNÁVANÍ – (článok 398 ods. 5a) Ak o to požiada jedna zo strán alebo ak to predsedajúci sudca považuje za nevyhnutné, uplatní sa tento postup: v prípadoch týkajúcich sa trestných činov zneužívania členov rodiny a partnera v rodine, obmedzovania alebo zadržiavania v otroctve, detskej prostitúcie, detskej pornografie, virtuálnej pornografie, turistických iniciatív zameraných na využívanie detskej prostitúcie, obchodovania s ľuďmi, obchodovania s otrokmi, sexuálneho útoku, závažných trestných činov, sexuálneho styku s maloletou osobou, skupinového sexuálneho útoku, sexuálneho obťažovania maloletých osôb alebo stalkingu, ak sa medzi osobami, ktoré majú poskytnúť dôkazy, nachádzajú dospelé osoby v stave osobitnej zraniteľnosti, súd môže vydať príkaz, ktorým stanoví miesto, čas a osobitný postup vykonávania dôkazov, ak je to nevyhnutné a vhodné na ochranu dotknutých osôb. Pojednávanie sa môže uskutočniť na inom mieste ako na súde prvej inštancie a súd môže využiť špecializované zariadenia alebo bydlisko osoby, ktorá predkladá dôkazy, pokiaľ tieto zariadenia nie sú k dispozícii. Svedecké výpovede sa musia zaznamenať v úplnosti pomocou zvukových alebo audiovizuálnych zariadení. Ak nahrávacie zariadenie ani technickí pracovníci nie sú k dispozícii, vypracujú sa odborné správy alebo sa poskytne technické poradenstvo. Z vykonávania dôkazov sa takisto vypracuje písomná správa vo forme zhrnutia. Písomný prepis záznamu sa vypracuje iba na žiadosť strán.

Ak sa nachádzate v stave osobitnej zraniteľnosti a je nevyhnutné vás vypočuť, sudca nariadi prijatie ochranných opatrení, ak o to požiadate vy alebo váš právny zástupca (článok 498 ods. 4c c.p.p.).

V konaní týkajúcom sa uvedených trestných činov vás môže úrad verejného prokurátora vyzvať na poskytnutie dôkazov na predsúdnom pojednávaní aj v prípadoch, keď to nie je uvedené ako nevyhnutné, a to aj na vašu žiadosť alebo žiadosť vyšetrovanej osoby. Ak sa nachádzate v stave osobitnej zraniteľnosti, úrad verejného prokurátora vás môže vyzvať na poskytnutie dôkazov v predsúdnom pojednávaní, a to aj na vašu žiadosť alebo žiadosť vyšetrovanej osoby (článok 392 c.p.p.).

Zabezpečovanie dôkazov, ktoré si vyžaduje účasť obetí trestných činov v stave osobitnej zraniteľnosti, je možné vykonať prostredníctvom zabezpečeného postupu v rámci predsúdneho pojednávania, ktorého cieľom je, okrem iného, predísť tomu, aby vám vznikla dodatočná ujma (sekundárna viktimizácia) v dôsledku toho, že neprestajne vystupujete v tomto konaní.

PRÁVNA POMOC ? Ak ste obeťou trestných činov týkajúcich sa zneužívania rodinných príslušníkov a partnerov v rodine, zohavenia ženských pohlavných orgánov, sexuálneho útoku, sexuálneho styku s maloletou osobou, skupinového sexuálneho útoku a stalkingu, v každom prípade máte nárok na bezplatnú právnu pomoc, a to aj v prípade, že váš príjem je nad hranicou stanovenou zákonom pre nárok na bezplatnú právnu pomoc. Ak ste maloletou osobou, uvedené platí aj v prípade, že ste obeťou trestného činu týkajúceho sa obmedzovania alebo zadržiavania v otroctve, detskej prostitúcie, detskej pornografie, virtuálnej pornografie, turistických iniciatív zameraných na využívanie detskej prostitúcie, obchodovania s ľuďmi, obchodovania s otrokmi alebo zneužívania maloletých.

Som maloletý(-á). Mám osobitné práva?

(pozri vyššie)

Moji rodinní príslušníci zomreli v dôsledku trestného činu ? aké mám práva?

Ak obeť trestného činu v dôsledku trestného činu zomrie, práva, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov, vykonávajú jej najbližší príbuzní.

(článok 90 ods. 3 c.p.p.)

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu ? aké mám práva?

(pozri vyššie)

Mám prístup k službám mediácie? Aké sú podmienky? Budem počas mediácie v bezpečí?

Trestnoprávna mediácia má právny základ v legislatívnom dekréte č. 274/2000, ktorý obeti trestného činu umožňuje, aby podala priamu žalobu proti páchateľovi s cieľom nárokovať si náhradu škody za to, že boli poškodené jej záujmy. Toto právo je možné uplatniť iba v súvislosti s trestnými činmi, pre ktoré je možné podať sťažnosť (menej závažné trestné činy).

Na začatie a uskutočnenie trestnoprávnej mediácie je z hľadiska dosiahnutia uspokojivej dohody potrebný súhlas strán. V priebehu konania musí zmierovací sudca v maximálnej možnej miere napomáhať dosiahnutie zmieru medzi stranami. K trestným činom v pôsobnosti zmierovacieho sudcu, ktoré sú vo svojej podstate vhodné na mediáciu, patria: ohováranie, urážka na cti, útok malej závažnosti, bitka, menšia ujma na zdraví a vandalizmus.

Okrem toho sa strany trestnoprávneho konania alebo ich právni zástupcovia môžu obrátiť priamo na mediačnú kanceláriu s cieľom alternatívneho vymedzenia trestnoprávneho konania v pôsobnosti zmierovacieho sudcu v súlade s článkom 35 legislatívneho dekrétu č. 274/2000 alebo s cieľom rozhodnúť o tom, že v dôsledku nápravných opatrení prijatých páchateľom došlo k zahladeniu trestného činu.

Pri trestných činoch, pre ktoré môžete podať sťažnosť, máte právo žiadať o predvolanie osoby podozrivej zo spáchania trestného činu s cieľom, aby sa dostavila pred zmierovacieho sudcu. Žiadosť musíte podpísať vy ako poškodená strana alebo váš právny zástupca a váš advokát. Váš podpis overuje váš právny zástupca. Ak ste maloletou osobou do 14 rokov, trpíte duševnou poruchou alebo zdravotným postihnutím, žiadosť musí byť podpísaná vaším rodičom, opatrovníkom v plnom rozsahu, opatrovníkom v obmedzenom rozsahu alebo špeciálnym opatrovníkom. Podanie žiadosti má rovnaké účinky ako podanie sťažnosti (článok 21).

Podanie žiadosti: žiadosť treba vopred doručiť na sekretariát úradu verejného prokurátora a následne ju žiadateľ s potvrdením o tomto doručení do troch mesiacov od nahlásenia trestného činu podá do kancelárie súdneho úradníka miestneho zmierovacieho sudcu. Ak ste už v súvislosti s týmto činom podali sťažnosť, musíte to v žiadosti uviesť, priložiť kópiu sťažnosti a podať ďalšiu kópiu na sekretariát úradu verejného prokurátora. V tom prípade zmierovací sudca nariadi získanie originálu sťažnosti (článok 22).

Zúčastnenie sa konania ako poškodený. Ak sa chcete zúčastniť konania ako poškodený, musíte tak urobiť v čase podania žiadosti, inak toto právo zaniká. Ak je v žiadosti zahrnutá odôvodnená žiadosť o náhradu škody, vo svojej podstate ide o účasť na konaní ako poškodený (článok 23).

Žiadosť sa zamietne ako neprípustná:

 1. ak je podaná oneskorene;
 2. ak je podaná v inom prípade ako v tom, ktorý stanovuje zákon;
 3. ak neobsahuje povinné informácie alebo nie je podpísaná;
 4. ak sú opis skutku alebo identifikácia pôvodu dôkazov nedostatočné;
 5. ak úrad verejného prokurátora nebol oboznámený so žiadnymi dôkazmi.

Žiadosti úradu verejného prokurátora (článok 25): do desiatich dní od doručenia žiadosti predloží úrad verejného prokurátora svoje žiadosti kancelárii súdneho úradníka zmierovacieho sudcu. Ak úrad verejného prokurátora považuje žiadosť za neprípustnú, zjavne neopodstatnenú alebo predloženú miestne nepríslušnému zmierovaciemu sudcovi, žiadosť neprijme alebo uvedie, že obvinenie uvedené v odvolaní potvrdzuje alebo mení.

Po uplynutí lehoty zmierovací sudca pokračuje v konaní aj v prípade, že úrad verejného prokurátora nepredložil žiadosti. Ak zmierovací sudca žiadosť nepovažuje za neprípustnú, zjavne neopodstatnenú alebo takú, ktorej chýba miestna príslušnosť, vydá príkaz, ktorým strany predvolá na pojednávanie do 20 dní odo dňa, keď bola žiadosť doručená.

Podanie žiadosti jednou z poškodených strán nebráni tomu, aby sa mohli konania za pomoci právneho zástupcu zúčastniť iné strany s rovnakými právami, aké má hlavný žiadateľ. Dotknuté poškodené strany môžu vstúpiť do občianskoprávneho konania ešte pred vyhlásením o začatí pojednávania. Ak sa poškodené strany, ktorým bol príkaz riadne doručený, nedostavia na pojednávanie, usudzuje sa, že tieto strany sa vzdali svojho práva na podanie sťažnosti alebo svoju sťažnosť vzali späť, ak ju už podali.

Súdne pojednávanie: najmenej sedem dní pred plánovaným dňom súdneho pojednávania podá úrad verejného prokurátora alebo vy ako poškodená strana predvolanie do kancelárie súdneho úradníka zmierovacieho sudcu s relevantnými oznámeniami.

Ak ide o trestný čin, pre ktorý je možné podať sťažnosť, sudca navrhne stranám zmierovacie konanie. V tom prípade, ak by to bolo prospešné na účely zmierovacieho konania, môže sudca pojednávanie odložiť najviac o dva mesiace a v prípade potreby môže využiť mediačné opatrenia poskytované verejnými alebo súkromnými centrami a zariadeniami v regióne. V každom prípade však vyhlásenia strán v priebehu zmierovacieho konania nemožno v nijakom prípade použiť na účely súdneho rozhodovania (článok 29).

Ak sa dosiahne dohoda, pripraví sa správa, ktorou sa potvrdí späťvzatie sťažnosti alebo vzdanie sa žiadosti, a súvisiace prijatie. Vzdanie sa žiadosti má rovnaké účinky ako späťvzatie sťažnosti.

Mediácia môže viesť k tomu, že vašu sťažnosť vezmete späť, v dôsledku čoho sa vyhlási, že konanie sa končí pre nedostatok dôvodov na pokračovanie v konaní. Navyše, mediácia môže mať pozitívny výsledok v tom, že povedie k náhrade škody spôsobenej trestným činom a povedie k rozhodnutiu, že došlo k náprave trestného činu v dôsledku náhrady škody, ktorú páchateľ poskytol pred uskutočnením súdneho pojednávania alebo v dôsledku zanedbateľnej povahy trestného činu.

Ako si vyhľadám právne predpisy, ktoré stanovujú moje práva?

Pravidlá ochrany obetí trestných činov sa nachádzajú s Trestnom poriadku, v Odkaz sa zobrazí v novom oknelegislatívnom dekréte č. 212 z 15. decembra 2015, ktorým sa vykonáva smernica 2012/29/EÚ o právach, podpore a ochrane obetí trestných činov, v Odkaz sa zobrazí v novom oknelegislatívnom dekréte č. 204 z 9. novembra 2007, v Odkaz sa zobrazí v novom oknedekréte č. 222 z 23. decembra 2008 (ktorým sa vykonáva legislatívny dekrét č. 204/2007), v článku 11 Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 122 zo 7. júla 2016 (európsky zákon 2015-2016 o odškodňovaní obetí násilných trestných činov) a v iných regulačných predpisoch týkajúcich sa obetí určitých druhov trestných činov.

Posledná aktualizácia: 15/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Ako môžem nahlásiť trestný čin?

 • Nahlásenie sa vykoná tak, že osoba, ktorá má poznatky o všeobecne stíhateľnom trestnom čine, informuje o tom prokuratúru alebo oddelenie kriminálneho vyšetrovania. Nahlásenie trestného činu je dobrovoľné, ale stáva sa povinným vo viacerých prípadoch, ktoré sú jednoznačne stanovené v zákone. Nahlásenie musí obsahovať základné informácie o incidente, dátum, kedy ste sa o trestnom čine dozvedeli, a zdroje zaznamenaného svedectva. Okrem toho, ak je to možné, nahlásenie má obsahovať osobné údaje, miesto pobytu a akékoľvek iné informácie, ktoré môžu pomôcť pri identifikácii osoby podozrivej zo spáchania trestného činu, ako aj vaše osobné údaje ako poškodenej strany a údaje každej osoby, ktorá by mohla poskytnúť relevantné informácie vedúce k zisteniu, čo sa stalo. Ak nie sú k dispozícii žiadne užitočné údaje, ktoré by mohli pomôcť pri identifikácii osoby podozrivej z trestného činu, nebráni to začatiu trestného konania, keďže môžete podať nahlásenie proti neznámym osobám, ktoré musia policajné orgány predložiť príslušnej prokuratúre spolu s informáciami o všetkých vyšetrovacích úkonoch vykonaných s cieľom identifikovať páchateľov trestného činu.
 • Trestné oznámenie je vyhlásenie, ktorým obeť trestného činu (alebo jej právny zástupca) vyjadruje želanie, aby bol páchateľ potrestaný. Týka sa to trestných činov, ktoré nie sú všeobecne stíhateľné. Vyhlásenie musí obsahovať opis spáchaného trestného činu a musí v ňom byť vyjadrené jednoznačné želanie oznamovateľa, aby sa na základe tohto obvinenia konalo a aby bol vinník potrestaný. Podané trestné oznámenie môžete neskôr stiahnuť, s výnimkou prípadov sexuálneho útoku alebo sexuálneho styku s maloletou osobou. Na to, aby bolo trestné oznámenie zrušené, musí s jeho stiahnutím súhlasiť občan, proti ktorému bolo trestné oznámenie podané, ktorý ak je nevinný, môže chcieť súdnym konaním preukázať, že s daným trestným činom nemá nič spoločné.
 • Žiadosť o zásah orgánov presadzovania práva do sporu medzi súkromnými osobami podáva jedna z dotknutých strán alebo obidve dotknuté stany. Na základe žiadosti o úradný zásah pracovník orgánu presadzovania práva pozve obidve strany na stretnutie s cieľom pokúsiť sa o zmierenie a vypracovať o tom hlásenie. Ak pracovník orgánu presadzovania práva uzná, že bol spáchaný trestný čin a ide o všeobecne stíhateľný trestný čin, musí o tom informovať súdne orgány. Pokiaľ ide o trestný čin stíhateľný na základe trestného oznámenia, pracovník sa môže na požiadanie pokúsiť o predbežné riešenie sporu, čo sa nedotýka vášho následného práva podať trestné oznámenie.

Nahlásenia, trestné oznámenia a žiadosti sa musia podávať na úradoch príslušnej zložky orgánov presadzovania práva [veliteľstvá provinčnej polície, miestne policajné stanice a úrady vojenskej polície (Carabinieri)]. Nahlásenie alebo žiadosť sa môže predložiť aj prokurátorovi.

Ako sa dozviem, čo sa deje s mojím prípadom?

Po podaní nahlásenia dostanete údaje týkajúce sa: orgánov, na ktoré sa môžete obrátiť, ak chcete dostať informácie o svojom prípade, vašej úlohy pri vyšetrovaní a súdnom konaní, vášho práva na informácie o termíne a mieste súdneho konania a o súdnom poplatku, a ak sa konania zúčastníte ako poškodený, vášho práva na oznámenie rozsudku, a to aj vo forme abstraktu. Okrem toho môžete dostávať aktualizované informácie o stave konania a o podaniach do úradného registra nahlásených trestných činov, dostanete upozornenie na každú žiadosť o ukončenie veci, ako aj informáciu, ako namietať proti akémukoľvek porušeniu vašich práv. Môžete takisto svoju vec vyriešiť stiahnutím trestného oznámenia, ak to okolnosti dovoľujú, alebo prostredníctvom mediácie [článok 90a Trestného poriadku (Codice di procedura penale alebo c.p.p.)].

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Po prvom kontakte s orgánmi prokuratúry dostanete v jazyku, ktorému rozumiete, informácie týkajúce sa vášho nároku na právne poradenstvo a právnu pomoc hradenom talianskym štátom (článok 90a c.p.p.). Môžete podať žiadosť o štátom hradenú právnu pomoc podľa ustanovení zákona o pomoci znevýhodneným občanom (článok 98 c.p.p.). Prístup k štátom hradenej právnej pomoci môžete mať aj v prípade, že váš príjem nepresahuje hranicu stanovenú v zákone. Na to, aby ste mali nárok na štátom hradenú právnu pomoc, budete musieť podať príslušnú žiadosť na súd prvého stupňa bezprostredne po podaní nahlásenia. Po skončení prvého stupňa konania, na ktorom má právny zástupca právo účasti, a v každom prípade pred pozvaním na vypočúvanie alebo najneskôr v čase oznámenia, že predbežné vyšetrovanie bolo ukončené, prokuratúra musí vyšetrovanej osobe písomne oznámiť, že jej bol súdom pridelený právny zástupca, inak budú všetky následné akty neplatné (článok 369a c.p.p.).

Toto oznámenie musí obsahovať:

a) informáciu, že je povinnosťou mať počas trestného konania profesionálneho právneho zástupcu, a informáciu o právach priznaných vyšetrovanej osobe v zákone;

b) meno právneho zástupcu prideleného súdom, jeho adresu a telefónne číslo;

c) informáciu o práve obvineného určiť si vlastného obhajcu s poučením, že ak to neurobí, bude ho počas vyšetrovania zastupovať súdom pridelený právny zástupca;

d) upozornenie, že obvinený bude musieť zaplatiť za súdom prideleného právneho zástupcu, ak nespĺňa požiadavky na získanie štátom hradenej právnej pomoci, a upozornenie, že ak by bol vyhlásený za platobne neschopného, začne sa exekučné konanie;

da) informácie týkajúce sa práva na tlmočníka a preklad dôležitých dokumentov;

e) informácie týkajúce sa požiadaviek, ktoré podmieňujú nárok na štátom hradenú právnu pomoc.

Bezplatná právna pomoc je inštitút založený na práve na obhajobu zaručenom v článku 24 talianskej ústavy, na základe ktorého má každý človek právo na pomoc na každom stupni a na každej úrovni súdneho systému a osoby vo finančných ťažkostiach majú možnosť nielen získať pomoc právnika a odborníkov na náklady štátu, ale aj neplatiť súdne trovy. Bezplatná právna pomoc je dostupná v trestných veciach a v občianskoprávnych veciach spojených s trestnými vecami, ako aj v rámci ďalších úkonov v oblasti trestnoprávneho presadzovania, bezpečnosti, prevencie a konaní týkajúcich sa dohľadu, a napokon v občianskoprávnych veciach vychádzajúcich z trestného konania.

Právo na prístup k bezplatnej právnej pomoci sa netýka len samotných talianskych občanov, ale aj cudzích štátnych príslušníkov, a to aj v prípade, ak prebieha konanie vo veci ich administratívneho vyhostenia, nie sú osobami s pobytom v Taliansku alebo sú osobami bez štátnej príslušnosti žijúcimi v Taliansku.

O bezplatnú právnu pomoc môžu požiadať všetky strany konania, ale ak ste obeťou určitých sexuálnych trestných činov, príjmové hranice stanovené v zákone sa nebudú uplatňovať.

Štát chráni aj maloleté osoby, ktoré môžu dostať bezplatnú právnu pomoc, takisto ako osoby, ktoré sú vystavené predbežnému vyšetrovaniu, ak boli zatknuté, zadržané alebo podliehajú väzobným opatreniam pred súdnym konaním.

Na to, aby ste mali nárok na bezplatnú právnu pomoc, váš príjem nesmie byť vyšší, než je maximálna hodnota stanovená v zákone a rovná sume 11 369,24 EUR, pričom sa počíta s jej zvýšením sa každú ďalšiu osobu, ktorá žije s vami, o 1 032,90 EUR.

Môžem si uplatniť nárok na úhradu výdavkov (za účasť na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Bezplatná právna pomoc, inštitút založený na práve na obhajobu zaručenom v článku 24 talianskej ústavy, umožňuje každému človeku, ktorý spĺňa požiadavky (týkajúce sa situácie finančných ťažkostí), získať na každom stupni a na každej úrovni súdneho systému pomoc právnika a odborníkov vrátane odborných poradcov na náklady štátu, ale takisto umožňuje oslobodenie od platenia súdnych trov.

Môžem sa odvolať, ak sa moja vec ukončí pred predložením súdu?

Ak podáte námietku proti žiadosti o ukončenie veci, žiadate o pokračovanie predbežného vyšetrovania. Musíte uviesť predmet ďalšieho vyšetrovania a zodpovedajúce dôkazy, inak bude námietka vyhlásená za neprípustnú. Ak je vaša námietka neprípustná a oznámenie trestného činu je neopodstatnené, sudca odôvodneným výnosom nariadi ukončenie veci a dokumenty sa vrátia prokuratúre. Ak žiadosť nie je prijatá, sudca stanoví termín neverejného pojednávania pre vás a pre vyšetrovanú osobu a informuje o tom prokuratúru. Sudca informuje aj generálneho prokurátora na odvolacom súde (Corte di Appello), že bol stanovený termín pojednávania. Ak po pojednávaní sudca považuje ďalšie vyšetrovanie za potrebné, vyjadrí to nariadením prokuratúre, v ktorom stanoví pevný termín, dokedy musí byť toto vyšetrovanie ukončené. Ak sudca neprijme žiadosť o ukončenie veci, nariadi prokuratúre, aby do desiatich dní sformulovala obvinenie. Do dvoch dní od vznesenia obvinenia sudca vydá rozhodnutie, ktorým stanoví termín predbežného pojednávania.

Ak ste obeťou násilného trestného činu voči osobe, vždy budete mať navyše právo na informáciu v prípade, že bola podaná žiadosť o ukončenie veci, a to aj keď túto informáciu výslovne nepožadujete, a od prijatia tohto oznámenia budete mať 20 dní na preskúmanie dokumentov a podanie odôvodnenej žiadosti o pokračovanie predbežného vyšetrovania (článok 408 ods. 3a c.p.p.).

Môžem byť zapojený(-á) do súdneho konania?

Ako obeť trestného činu môžete výkonom práv, ktoré vám boli priznané, poveriť právneho zástupcu. Na to, aby ste sa uistili, že dostanete oznámenia, na ktoré máte nárok zo zákona, a že budete môcť vykonávať svoje osobitné práva, musíte určiť a uviesť adresu na doručovanie. Musíte takisto oznámiť každú zmenu tejto adresy počas trestného konania. Ak ste si určili právneho zástupcu, nemusíte túto informáciu poskytovať, keďže všetky oznámenia sa budú posielať jemu.

Máte právo predkladať vyjadrenia a uvádzať dôkazy, a to počas štádia vyšetrovania, aj počas súdneho konania (článok 90a c.p.p.). Môžete takisto kontrolovať podania do úradného registra nahlásených trestných činov (článok 335 c.p.p.). Musíte byť informovaný(-á), keď sa ukončia znalecké posudzovania, ktoré nemožno opakovať (článok 360 c.p.p.). Môžete takisto podať žiadosť na prokuratúre o zhromažďovanie dôkazov v rámci pojednávania pred súdnym konaním. Môžete požiadať aj o oznámenie každej žiadosti o odloženie vyšetrovania alebo o ukončenie veci, a to hneď pri podaní nahlásenia alebo následne. Musíte konkrétne požiadať, aby vás informovali o žiadosti o odloženie vyšetrovania (článok 406 c.p.p.) a o žiadosti o ukončenie veci (článok 408 c.p.p.). V priebehu súdneho konania máte právo byť informovaný(-á) o mieste, dátume a čase prvého pojednávania. Nasledujúce pojednávania vám nebudú oznamované a termíny odročenia si musíte zistiť sám/sama od súdu prvého stupňa. Nie ste povinný(-á) zúčastňovať sa pojednávaní, okrem pojednávania, na ktorom poskytujete svedectvo. Po ukončení vyšetrovania máte právo nahliadnuť do všetkých dokumentov týkajúcich sa danej veci a urobiť si ich kópie. Spravidla to však nemôžete urobiť, kým vyšetrovanie stále prebieha, aj keď prokuratúra to môže povoliť, ak existuje osobitný dôvod záujmu.

Keď prebieha súdne konanie a vy ste boli postihnutý(-á) spáchaným trestným činom, môžete požiadať o náhradu škody a zúčastňovať sa konania ako poškodený(-á).

Aké je moje oficiálne postavenie v súdnom systéme? Som alebo si môžem vybrať, že budem napríklad: obeť, svedok, poškodený alebo súkromný žalobca?

Obeť, ako osoba postihnutá trestným činom, má všetky už uvedené práva. Okrem toho môžete byť v rámci súdneho konania vypočutý(-á) ako svedok(-kyňa), a ak máte právo na náhradu škody spôsobenej trestným činom, môžete v rámci súdneho konania podať občianskoprávnu žalobu a zúčastňovať sa konania ako poškodený(-á).

Aké sú moje práva a povinnosti v tomto postavení?

Bez toho, aby boli dotknuté skutočnosti už uvedené v súvislosti s vašimi právami a záujmami ako poškodenej strany, ak vystupujete aj ako svedok(-kyňa), platia tieto pravidlá:

Ako svedok(-kyňa) musíte predstúpiť pred sudcu, riadiť sa jeho pokynmi týkajúcimi sa formálnych náležitostí a pravdivo odpovedať na jeho otázky. Nie ste povinný(-á) uviesť nič, čo by mohlo viesť k vášmu trestnému stíhaniu. Ak sa stane, že v deň pojednávania sa vyskytne problém, ktorý vám znemožní účasť, musíte to včas oznámiť a uviesť dôvod svojej neprítomnosti. V tom prípade, ak sudca považuje vašu neprítomnosť za odôvodnenú, vydá ďalšie predvolanie na nasledujúce pojednávanie. Ak ste predvolaný(-á) viackrát a neprídete bez uvedenia legitímneho dôvodu, bude vám pridelený povinný sprievod a môže vám byť stanovená povinnosť zaplatiť pokutu príslušnému úradu (cassa delle ammende), ako aj náklady spôsobené vašou neprítomnosťou, v zmysle článku 133 c.p.p. Ste povinný(-á) pravdivo odpovedať na otázky, ktoré vám položia. Článok 372 c.p.p. obsahuje ustanovenia o potrestaní svedkov, ktorí odmietajú odpovedať, uvádzajú nepravdivé vyhlásenia alebo nepovedia, čo vedia. Ak ste ako svedok(-kyňa) neochotný(-á) alebo nespolupracujete, môže vám byť udelený trest odňatia slobody. Svedok nemôže byť počas pojednávania zadržaný. Ak pred vynesením rozsudku stiahnete nepravdivé vyhlásenie alebo potvrdíte pravdu, nemôžu vás obviniť z trestného činu. Ak poskytnete falošné svedectvo s úmyslom zachrániť seba alebo blízkeho príbuzného pred odsúdením za trestný čin, nebudete potrestaný(-á) (článok 384 c.p.p.).

Môžem počas súdneho konania urobiť vyhlásenie alebo podať svedectvo? Za akých podmienok?

Ako obeť trestného činu môžete vystúpiť aj ako svedok(-kyňa). Vaše vyhlásenia sa môžu použiť ako svedectvo na usvedčenie obvineného, pokiaľ sa pri preskúmaní potvrdí ich objektívna aj subjektívna dôveryhodnosť. Sudca môže slobodne vyhodnotiť vaše svedectvo a práve samotné vaše svedectvo môže tvoriť základ na usvedčenie obvineného. Musíte povedať pravdu, aj keď nie ste povinný(-á) obviniť sám/samu seba (právo odoprieť výpoveď). Blízki príbuzní obvineného nie sú povinní vystúpiť ako svedkovia, pokiaľ sami nepodajú nahlásenie alebo trestné oznámenie, alebo v prípade, keď oni alebo ich blízki príbuzní sú obeťami trestného činu, vo veci ktorého sa vedie konanie. Môžete takisto odmietnuť odpovede na otázky, ktoré by mohli viesť k prezradeniu služobného tajomstva. Ak urobíte vyhlásenia počas predbežného vyšetrovania, môžete mať nárok na rôzne ochranné opatrenia.

Aké informácie dostanem počas súdneho konania?

(pozri vyššie)

Budem mať prístup k súdnym spisom?

Prokuratúra bezodkladne uloží do príslušného registra svojho úradu oznámenie každého trestného činu, ktoré dostane alebo ktoré vypracuje z vlastnej iniciatívy, a zároveň, alebo hneď ako je k dispozícii, aj meno osoby podozrivej zo spáchania trestného činu. Ak sa v priebehu predbežného vyšetrovania zmení právna kvalifikácia incidentu, alebo sa podrobné údaje ukážu ako odlišné, prokuratúra tieto informácie v registri aktualizuje. Informácie z registra budú na požiadanie poskytnuté osobe obvinenej z trestného činu, vám ako obeti a príslušným právnym zástupcom. Ak požiadate o informácie týkajúce sa podaní do úradného registra nahlásených trestných činov, sekretariát prokurátora vám požadované informácie poskytne v prípade, že takéto podania boli vykonané a nič nebráni ich poskytnutiu. Inak vyhlási, že neexistujú žiadne podania, o ktorých je možné poskytnúť informácie. Ak sa vyskytnú osobitné požiadavky týkajúce sa vyšetrovania, prokuratúra po rozhodovaní, či žiadosti vyhovieť, môže odôvodneným výnosom nariadiť, že podania do registra zostanú utajené najviac na obdobie troch mesiacov, ktoré nie je možné predĺžiť (článok 335 c.p.p.).

Ak prokuratúra nemieni požiadať o ukončenie konania, keď sa vec týka zneužívania členov rodiny a partnerov alebo prenasledovania, oznámi vášmu právnemu zástupcovi, alebo ak ho nemáte, vám samotným, že predbežné vyšetrovanie bolo ukončené (článok 415a c.p.p.).

Posledná aktualizácia: 15/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať proti súdnemu rozhodnutiu?

Iba obeť, ktorá sa zúčastňovala konania ako poškodený, má vlastné právo na odvolanie, a to je v každom prípade obmedzené na ochranu vašich občianskych záujmov.

Podľa talianskeho zákona č. 46/2006 poškodený už nemá všeobecné právo na odvolanie, odvolať sa môžete iba na kasačný súd (Corte di Cassazione).

Odvolanie môžete podať v týchto prípadoch:

 • proti aspektom rozsudku, ktoré sa týkajú občianskoprávnej žaloby,
 • proti súdnemu rozhodnutiu o zbavení obvinenia, ktoré sa týka iba občianskoprávnych aspektov veci,
 • proti aspektom súdneho rozhodnutia, ktoré sa týkajú vášho práva na odškodnenie a úhradu nákladov.

Aké sú moje práva po vynesení rozsudku?

Pokiaľ ide o preskúmanie, ak ste sa vy, ako obeť, v postavení poškodeného zúčastňovali súdneho konania ukončeného rozsudkom, pri ktorom chcete požiadať o preskúmanie, máte nárok po začatí fázy pojednávania zasiahnuť vzhľadom na prípustnosť samotnej žiadosti. Platí to aj v prípadoch, keď ste podali mimoriadne odvolanie proti rozsudku vynesenému na základe dohody o vine a treste, pričom v osobitnom rozsudku je uvedené, že je možné požiadať o súdne rozhodnutie, aby páchateľ nahradil súdne poplatky, a toto rozhodnutie dosiahnuť.

Mám nárok na podporu alebo ochranu po súdnom konaní? Na ako dlho?

V legislatívnom dekréte č. 9 z 11. februára 2015 sú stanovené pravidlá vykonávania smernice 2011/99/EÚ, ktorá je založená na zásade vzájomného uznávania a ktorou sa upravuje európsky ochranný príkaz na zabezpečenie toho, že opatrenia prijaté na ochranu osoby voči trestnému činu, ktorý jej môže ublížiť alebo ohroziť jej život, telesnú alebo duševnú integritu a dôstojnosť, osobnú slobodu alebo sexuálnu integritu, sa zachová aj v prípade, že táto osoba odíde do iného členského štátu. V smernici sa uvádza, že európsky ochranný príkaz sa môže vydať len vtedy, keď sa predtým v štáte pôvodu prijalo ochranné opatrenie, ktorým sa osobe, ktorá predstavuje nebezpečenstvo, uložil jeden alebo viacero z týchto zákazov alebo obmedzení: zákaz vstupovať do určitých miestností, miest alebo vymedzených oblastí, kde má chránená osoba pobyt, alebo ktoré navštevuje; zákaz alebo úprava kontaktu s chránenou osobou; zákaz alebo úprava približovania sa k chránenej osobe bližšie ako na určenú vzdialenosť. Po doručení európskeho ochranného príkazu príslušný orgán vykonávajúceho štátu musí tento príkaz bezodkladne uznať a prijať akékoľvek opatrenie, ktoré by bolo dostupné podľa vnútroštátneho práva jeho štátu v obdobnom prípade na zabezpečenie ochrany chránenej osoby.

Aké informácie dostanem, keď bude páchateľ odsúdený?

Po ukončení porady súdu predsedajúci sudca vypracuje a podpíše výrok rozsudku a vypracované bude aj stručné zhrnutie s uvedením faktických dôvodov a právnych predpisov, na ktorých je rozsudok založený. Rozsudok sa zverejní na pojednávaní a prečítaný bude výrok rozsudku. Prečítanie odôvodnenia a výroku rozsudku je rovnocenné oznámeniu rozsudku stranám, ktoré sa pojednávania zúčastňujú alebo by sa ho mali zúčastňovať. Sudca vynesie rozsudok, ak je obvinený mimo akúkoľvek dôvodnú pochybnosť vinný z trestného činu. Spoločne s rozsudkom sudca uvedie podrobné údaje o uloženom treste a o akýchkoľvek preventívnych opatreniach (misure di sicurezza). Ak je odsúdený páchateľ platobne neschopný, sudca nariadi jeho občianskemu zástupcovi, aby zaplatil peňažnú sankciu. V rozsudku sa okrem toho odsúdenému páchateľovi nariadi, aby zaplatil trovy súdneho konania. Zverejnenie rozsudku v tlači nariadi sudca na požiadanie poškodeného a vykoná sa na náklady odsúdeného páchateľa a v prípade potreby jeho občianskeho zástupcu.

Rozsudok bude obsahovať:

 1. titulok „in nome del popolo italiano“ [„v mene talianskeho ľudu“] a označenie orgánu, ktorý ho vydal;
 2. osobné údaje páchateľa a ďalšie osobné informácie, ktoré slúžia na jeho identifikáciu, a všeobecné údaje o ďalších súkromných stranách danej veci;
 3. obvinenie;
 4. označenie podaní jednotlivých strán;
 5. stručné vysvetlenie faktických dôvodov a právnych predpisov, na ktorých je rozhodnutie založené, s označením svedectva, ktoré tvorí základ rozhodnutia, a vysvetlenie dôvodov, prečo sudca považuje protikladné svedectvo za nespoľahlivé;
 6. výrok rozsudku s uvedením článkov uplatnených štatútov;
 7. dátum a podpis sudcu.

Po uverejnení sa rozsudok zaregistruje v kancelárii súdneho úradníka. Ak sa rozsudok neuverejní do tridsiatich dní, alebo v inom stanovenom termíne, ktorý nepresahuje 90 dní odo dňa vydania, oznámenie o vynesení rozsudku dostanú prokuratúra a súkromné strany, ktoré majú právo na odvolanie, ako aj právny zástupca páchateľa, keď bol rozsudok vynesený.

Dostanem informáciu, ak bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmienečného prepustenia) alebo ak utečie z väzenia?

V článku 90b Trestného poriadku (Codice di procedura penale) je stanovené, že v prípade násilného trestného činu voči osobe musíte byť okamžite informovaný(-á), ak ste o to požiadali, o prípravách na prepustenie páchateľa alebo na ukončenie platnosti ochranného opatrenia, a ak obžalovaná osoba utečie z väzby pred súdnym konaním alebo z väzenia, a ak odsúdený páchateľ úmyselne neplní stanovené podmienky.

Budem zapojený do rozhodovania o prepustení alebo podmienečnom prepustení? Môžem napríklad urobiť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Nie je bežnou praxou konzultovať s obeťou pred prijatím týchto rozhodnutí.

Posledná aktualizácia: 15/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

4 - Náhrada škody

Aký je postup uplatňovania nároku na odškodnenie voči páchateľovi? (napr. súdny spor, občianskoprávne uplatňovanie nároku, adhézne konanie)

Spáchanie trestného činu a následné odsúdenie znamená, že poškodená strana si môže uplatniť nárok na odškodnenie. Talianske právo poskytuje dva spôsoby, ako môžete dosiahnuť náhradu škody, ktorú ste utrpeli:

 • môžete sa zúčastňovať trestného konania proti páchateľovi ako poškodený,
 • môžete podať nezávislú občianskoprávnu žalobu.

Je to vaša voľba, keďže v právnych predpisoch sú tieto dve konania oddelené: trestné konanie a občianske súdne konanie.

Až po podaní žiadosti, aby bola vec odovzdaná na súdne konanie alebo postúpená na súdne konanie (na pojednávaní), môžete s pomocou svojho právneho zástupcu podať občianskoprávnu žalobu a stať sa tak aktívnou stranou konania s plnými právami zastúpenia. Pri vynesení rozsudku trestný súd rozhodne o sume, ktorá je okamžite vymáhateľná, pričom ide o takzvané predbežné rozhodnutie, a na občiansky súd postúpi rozhodnutie o celkovej a konečnej výške náhrady škody, ktoré môže byť prijaté, až keď bude trestný rozsudok výsledkom právoplatne rozsúdenej veci res judicata.

Ako alternatívu k možnosti zúčastňovať sa konania ako poškodený môžete podať nezávislú občianskoprávnu žalobu a požadovať náhradu škody utrpenej v dôsledku konania páchateľa.

Súd nariadil páchateľovi, aby mi zaplatil odškodnenie/náhradu škody. Ako zabezpečím, aby mi páchateľ zaplatil?

Keď súd nariadi páchateľovi, aby zaplatil náhradu za ujmu alebo škodu spôsobenú obeti, ktorá sa zúčastňuje konania ako poškodený, môže urobiť jednu z troch vecí: nariadiť vyrovnanie odškodnenia, vydať všeobecné nariadenie o náhrade škody alebo nariadiť vyplatenie predbežne stanovenej sumy. 
Najlepším riešením pre obeť je, ak sa v rozsudku nariadi konečné vyrovnanie odškodnenia: v tom prípade je skutočne možné informovať páchateľa o rozsudku a platobnom rozkaze (atto di precetto – výzva na zaplatenie, ktorá musí byť vydaná pred začatím exekučného konania), a teda nariadiť vyplatenie dlžnej sumy a vykonať prvý krok potrebný na zavedenie vykonávacích opatrení v prípade pretrvávajúceho neplatenia zo strany páchateľa (v tom prípade sa vždy odporúča vykonať predbežné preskúmanie aktív, na ktoré možno uplatniť nárok).

Pokiaľ nebolo stanovené, že dosiahnutie náhrady škody je jednoznačne predbežne vymáhateľné, vymáhanie je podmienené tým, aby rozsudok nebol zvrátený, teda že v stanovenom termíne nebude podané nijaké odvolanie.

Platobný rozkaz sa preto môže oznámiť spolu s rozsudkom, a to aj v prípadoch, keď rozsudok obsahuje nariadenie platby na základe predbežného rozhodnutia, ktorá sa navyše označuje za okamžite vymáhateľnú. Z pohľadu obete to však nie je vždy uspokojivé. Preto ak to považujete za nedostatočné, musíte podať nezávislú občianskoprávnu žalobu, prostredníctvom ktorej je možné určiť všetky zostávajúce škody a páchateľovi uložiť novú, odlišnú sankciu.

V rámci tretieho scenára je vždy potrebné občianske súdne konanie, pri ktorom trestný súd iba vydá všeobecné nariadenie páchateľovi, aby vyplatil náhradu škody, bez pevného stanovenia jej výšky, v dôsledku nedostatku príslušných postačujúcich dôkazov.

Ak páchateľ neplatí, môže mi štát vyplatiť zálohu? Za akých podmienok?

Na základe smernice 2004/80/ES, ktorá sa v Taliansku vykonáva prostredníctvom už uvedených ustanovení, musí štát zaručiť občanom aj cudzincom, ktorí sú obeťami úmyselného násilného trestného činu (vraždy, úmyselného ťažkého ublíženia na zdraví, sexuálneho útoku), spáchaného na talianskom území, spravodlivú a primeranú náhradu škody vždy, keď páchateľ nie je identifikovaný alebo nebol postavený pred súd, alebo, v každom prípade, ak nemá finančné prostriedky na to, aby nahradil spôsobené škody obeti, alebo ak obeť zomrela, jej rodine.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

(pozri vyššie)

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nebol odsúdený?

Ak sa v rámci trestného konania zistí, že obžalovaná osoba je nevinná, nebráni vám to podať žalobu o náhradu škody na občianskom súde, pokiaľ sa tohto práva nevzdáte tým, že sa zúčastníte trestného konania ako poškodený.

Mám nárok na núdzovú platbu, kým čakám na rozhodnutie o mojom nároku na náhradu škody?

Ak sa zúčastňujete trestného konania ako poškodený a požadujete zaplatenie a náhradu škody, pri vynesení rozsudku sa súd zameria aj na občianskoprávne aspekty veci, podľa článku 533 c.p.p. V prípadoch, keď existuje dôkaz, že obeť utrpela škodu v dôsledku trestného činu (an debeatur), ale nie je známa výška škody (quantum debeatur), súd vydá všeobecné rozhodnutie týkajúce sa občianskoprávnej zodpovednosti a odkáže strany na občiansky súd, ktorý stanoví výšku spôsobenej škody (článok 539 c.p.p.). Poškodený však môže požiadať trestný súd o predbežné rozhodnutie týkajúce sa výšky škody v rámci hraničných hodnôt škody už podložených dôkazmi. Predbežným rozhodnutím sa nariadi páchateľovi a jeho občianskemu zástupcovi vyplatenie danej sumy ako náhrady škody pred definitívnym vypočítaním celkovej sumy, pričom táto suma je okamžite vymáhateľná. Je to nástroj, ktorý na vašu osobitnú žiadosť poskytne odôvodnenie nariadenia páchateľovi, aby vyplatil predbežne stanovenú sumu, keď sa súd domnieva, že už existuje konkrétny dôkaz záväzku, obmedzený na výšku, na základe ktorej bolo prijaté rozhodnutie o predbežne stanovenej sume. Aj v rámci trestného konania v skutočnosti nie je potrebné na účely výpočtu predbežne stanovenej sumy poskytnúť dôkaz o výške samotnej škody, ale postačuje istota, že takáto škoda vznikla, až do sumy určenej rozhodnutím (trestný senát kasačného súdu č. 12634/2001).

Posledná aktualizácia: 15/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Som obeťou trestného činu, na koho sa mám obrátiť pre podporu a pomoc?

Po prvom kontakte s orgánmi prokuratúry ako poškodená strana dostanete v jazyku, ktorému rozumiete, informácie týkajúce sa: zariadení zdravotnej starostlivosti v miestnej oblasti, ubytovacích zariadení, útulkov a prístreškov. Ak sú medzi obeťami maloleté osoby, informovaný musí byť súd pre mladistvých, aby posúdil situáciu a ochranné opatrenia. Ak o to požiadate, orgány presadzovania práva majú povinnosť kedykoľvek vás skontaktovať s týmito organizáciami:

 • služby na podporu obetí,
 • špecializované orgány právnej podpory,
 • rady advokátskych komôr (Consigli dell’Ordine),
 • mimovládne organizácie,
 • právne kliniky a oddelenia súdneho lekárstva,
 • štátne orgány zaoberajúce sa právnou podporou (ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo vnútra).

Organizácie na podporu obetí

Mimovládne organizácie a združenia poskytujúce právnu podporu obetiam trestných činov:

 1. odborové zväzy: Talianska všeobecná konfederácia práce (Videokonferencie Generale Italiana del Lavoro; CGIL), Talianska konfederácia odborových zväzov pracujúcich (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; CISL), Taliansky odborový zväz (Unione Italiana del Lavoro; UIL);
 2. združenie Libera [antimafiánska organizácia] – 0832 683 429, 683 430;
 3. útulok pre ženy Rím – 06 6840 172006;
 4. spotrebiteľské združenia;
 5. Národná sieť združení pre práva starších osôb (Associazioni per i Diritti degli Anziani; ADA) – 06 4890 7327;
 6. sieť Dafne (podpora obetí násilia) – 011 568 3686.

Linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi – 800 290 290

Linka pomoci obetiam násilia – 1522

Linka pomoci obetiam diskriminácie – 800 90 10 10

Linka pomoci obetiam mrzačenia pohlavných orgánov – 800 300 558

Linka pomoci obetiam terorizmu a organizovaného zločinu – 06 4654 8373, 06 4654 8374, 06 4654 8375

Linka pomoci obetiam zločinov súvisiacich s mafiou – 800 191 000

Linka pomoci obetiam vydierania a úžerníctva – 800 999 000

Linka pomoci vo všetkých jazykoch na hlásenie prípadov diskriminácie a rasizmu – 800 90 10 10

Linka pomoci pre maloleté osoby – 114

Je podpora obetí bezplatná?

Podpora obetí je bezplatná.

Aké druhy podpory môžem dostať od štátnych služieb alebo orgánov?

Trestné činy páchané s použitím násilia môžu mať traumatické účinky na obeť, a preto môžete vyhľadať pomoc príslušných verejných služieb, ktoré zabezpečujú miestne zdravotnícke orgány (Azienda Sanitaria Locale; ASL), ako sú poradenské centrá pre rodinné záležitosti (consultorio familiare), a orgány miestnej správy (sociálne služby). Ak sú medzi obeťami maloleté osoby, informovaný musí byť súd pre mladistvých, aby posúdil situáciu a ochranné opatrenia. Ak o to požiadate, policajné orgány (vojenská polícia (Carabinieri), štátna polícia, mestská polícia atď.) majú povinnosť kedykoľvek vás skontaktovať s týmito organizáciami: niektoré útulky majú bezpečné domy, v ktorých môžete byť ubytovaný(-á) vo vážnejších prípadoch, aby ste unikli ďalšiemu násiliu. Ak chcete získať informácie o útulkoch vo svojej oblasti a/alebo sa s nimi skontaktovať, môžete telefonovať aj na bezplatnú linku 1522, ktorú prevádzkuje úrad talianskeho predsedu vlády. Ak sa nachádzate v osobných ťažkostiach, môžete takisto požiadať o pomoc administrátora podpory (Amministratore di Sostegno), človeka, ktorý pracuje pre sekciu poručníctva občianskeho súdu a zodpovedá za bezplatnú pomoc jednotlivcom, ktorí sa ocitnú v ťažkostiach vrátane prechodných ťažkostí, aby zabezpečil uspokojenie ich potrieb. Môžete podať žiadosť priamo občianskemu súdu alebo vysvetliť svoje ťažkosti sociálnym službám orgánov miestnej správy, aby mohli informovať úrad prokuratúry pre občianske záležitosti, ktorý môže podať žalobu vo vašom mene.

Aké druhy podpory môžem dostať od mimovládnych organizácií?

Mimovládne organizácie poskytujú rôzne druhy podpory vrátane psychologickej podpory, dočasného ubytovania v zariadeniach, ako sú útulky, právnej podpory a poradenstva, materiálnej podpory, uspokojovania základných potrieb atď.

Posledná aktualizácia: 15/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Práva obetí trestných činov v trestných konaniach - Cyprus

Za obeť trestného činu ste považovaný, ak ste utrpeli ujmu – napr. ak ste utrpeli zranenie alebo ak došlo k poškodeniu alebo odcudzeniu vášho majetku atď. – v dôsledku konania, ktoré podľa vnútroštátneho práva predstavuje trestný čin. Ako obeť trestného činu máte podľa zákona určité individuálne práva pred začatím súdneho konania, počas jeho priebehu a po jeho skončení.

Trestné konania sa na Cypre začínajú policajným vyšetrovaním trestného činu. Keď sa policajné vyšetrovanie skončí, prípad sa postúpi generálnemu prokurátorovi republiky, ktorý rozhodne o tom, či sa vo veci začne trestné stíhanie. Ak existujú dostatočné dôkazy v neprospech údajného páchateľa, generálny prokurátor vec postúpi súdu, aby začal konanie. Keď súd preskúma zhromaždené dôkazy, rozhodne, či je obvinená osoba vinná, a buď ju odsúdi alebo oslobodí.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 - Náhrada škody

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 31/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Aké informácie môžem získať od príslušných orgánov (napr. polícia, prokuratúra) po tom, ako dôjde k trestnému činu, avšak ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Polícia vás bude informovať bez zbytočného odkladu o vašom práve získať tieto informácie o:

 1. policajnej stanici alebo policajnom útvare, kde môžete podať oznámenie,
 2. druhu podpory, ktorú môžete získať, a o tom, kto ju poskytuje, prípadne aj základné informácie o prístupe k lekárskej starostlivosti, akejkoľvek odbornej podpore vrátane psychologickej podpory a o náhradnom ubytovaní,
 3. spôsobe poskytovania ochrany a o tom, za akých podmienok sa poskytuje, vrátane ochranných opatrení,
 4. forme žiadosti o odškodnenie a o tom, za akých podmienok oň môžete žiadať,
 5. spôsobe náhrady výdavkov, ktoré vznikli v dôsledku účasti na trestnom konaní, a o tom, za akých podmienok sa môžu uhradiť,
 6. spôsobe nárokovania si na tlmočnícke a prekladateľské služby a o tom, za akých podmienok si na ne môžete nárokovať,
 7. dostupných postupoch na podávanie sťažností, ak príslušný útvar nerešpektuje vaše práva,
 8. kontaktných údajoch príslušníka polície, ktorý rieši váš prípad, na účely komunikácie.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Ak máte bydlisko v inom členskom štáte, cyperská polícia od vás získa výpoveď hneď po vašom oznámení trestného činu, aby bolo možné obmedziť ťažkosti týkajúce sa spôsobu organizovania konania.

Ak bol trestný čin spáchaný v Cyperskej republike a máte bydlisko v inom členskom štáte, trestný čin môžete oznámiť príslušným orgánom v členskom štáte vášho bydliska, pokiaľ ho nemôžete alebo – v prípade zločinu – nie ste ochotný oznámiť na Cypre.

Ak trestný čin spáchaný v inom členskom štáte EÚ oznámite cyperskej polícii, tá musí takéto oznámenie postúpiť príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom bol trestný čin spáchaný, ak nemá právomoc začať konanie.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

Keď oznámite trestný čin polícii, v závislosti od štádia konania v akom sa nachádza vaše oznámenie získate tieto informácie:

 1. údaje o príslušníkovi polície, ktorý rieši váš prípad,
 2. o akomkoľvek odôvodnenom rozhodnutí prerušiť alebo zastaviť vyšetrovanie alebo nestíhať páchateľa,
 3. o mieste a čase súdneho konania a povahe obvinení voči páchateľovi,
 4. informácie, ktoré vám umožnia byť informovaní o priebehu trestného konania. Za výnimočných okolností, keď zverejnenie takýchto informácií môže nepriaznivo ovplyvniť riadne riešenie prípadu, je možné odmietnuť poskytnutie informácií na základe odôvodneného stanoviska generálneho prokurátora Cyperskej republiky.
 5. Informácie o vašom práve byť informovaný v prípade, ak osoba vzatá do väzby, trestne stíhaná alebo odsúdená pre trestný čin súvisiaci s vami je prepustená alebo utiekla. Uvedené informácie sa môžu odoprieť, ak existuje potenciálne alebo preukázané riziko ujmy pre páchateľa.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné príslušné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Ak chcete oznámiť trestný čin, ale nerozumiete alebo nehovoríte grécky, môžete podať oznámenie s potrebnou jazykovou pomocou v jazyku, ktorému rozumiete.

Okrem toho musí polícia zabezpečiť, aby vám boli poskytnuté:

 • bezplatné tlmočnícke služby počas vyšetrovania, ak nerozumiete alebo nehovoríte grécky,
 • bezplatný preklad všetkých informácií získaných počas vyšetrovania na základe vašej písomnej žiadosti v rozsahu, v akom sú takéto informácie nevyhnutné na uplatnenie vašich práv.

Ako príslušný orgán zabezpečí, aby sa so mnou zrozumiteľne komunikovalo (v prípade detí alebo zdravotne postihnutých osôb)?

 • Polícia bude s vami komunikovať jednoduchým a zrozumiteľným jazykom so zohľadnením vašej osobnej situácie vrátane akéhokoľvek zdravotného postihnutia, ktoré môže ovplyvniť vašu schopnosť rozumieť alebo aby vám bolo rozumieť. Ústna a písomná komunikácia musí byť vo forme prístupnej pre ľudí so zdravotným postihnutím vrátane Braillovho písma alebo posunkového jazyka, ak je to potrebné.
 • Ak ste maloletá osoba mladšia ako 18 rokov, budete sa posudzovať na základe vášho veku, úrovne vyspelosti, názorov, potrieb a záujmov, aby sa zabezpečilo, že rozumiete a je vám rozumieť. Váš rodič, poručník alebo iný zákonný zástupca budú informovaní o akýchkoľvek právach, ktoré sa vás môžu týkať.
 • Pri prvom kontakte s políciou vás môže sprevádzať osoba, ktorú si vyberiete, okrem prípadov, ak by to bolo v neprospech vašich záujmov alebo priebehu konania. Ak ste osobou so zdravotným postihnutím, počas vyšetrovania prípadu vás môže sprevádzať osoba, ktorú si vyberiete.

Okrem toho, ak ste maloletá soba, informácie vám poskytnú služby sociálneho zabezpečenia (prostredníctvom tlmočníka, ak je to potrebné) v jazyku, ktorému rozumiete a s náležitým ohľadom na váš vek a úroveň vyspelosti. Ak ste osobou so zdravotným postihnutím, dostanete informácie takým spôsobom, aby ste rozumeli (napr. v posunkovom jazyku).

Služby na podporu obetí

Služby na podporu obetí poskytujú tieto organizácie:

 • zdravotnícke služby,
 • služby sociálneho zabezpečenia,
 • služby v oblasti duševného zdravia,
 • vzdelávacia psychologická služba na ministerstve školstva a kultúry,
 • mimovládne organizácie

Služby sociálneho zabezpečenia ministerstva práce, sociálnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia poskytujú podporu zraniteľným skupinám vrátane obetí trestných činov prostredníctvom:

 • podpory rodiny s cieľom umožniť jej členom účinne plniť svoje úlohy a povinnosti; riešiť rodinné spory, ktoré ohrozujú jednotu rodiny; chrániť bezpečnosť a blaho detí; predchádzať delikventnému správaniu a domácemu násiliu a podporiť rehabilitáciu osôb dotknutých antisociálnym správaním a delikvenciou,
 • podpory zraniteľných skupín,
 • pomoci miestnych spoločenstiev identifikovať a riešiť osobitné potreby zraniteľných skupín,
 • sprostredkovania kontaktu obetí s inými príslušnými orgánmi a mimovládnymi organizáciami, ktoré sú schopné poskytnúť dodatočné služby a podporu.

Bude ma polícia o podpore pre obete automaticky informovať?

Polícia vás odkáže na štátnu alebo inú podporu a asistenčné služby, ak sa to považuje za potrebné a informuje vás o existujúcich uvedených službách:

Ako je chránené moje súkromie?

Príslušníci polície musia dodržiavať ústavné požiadavky, platné právne predpisy a policajný kódex správania, ktoré zabezpečia rešpektovanie súkromia a rodinného života a primeranú ochranu vašich osobných údajov.

Podľa zákona sa vaše meno a obsah vašej výpovede nesmú za žiadnych okolností uverejniť alebo akýmkoľvek spôsobom poskytnúť ďalej.

Spracovanie údajov sa riadi osobitnými právnymi predpismi, ktoré zabezpečia ochranu vašich osobných údajov.

Musím trestný čin oznámiť ešte pred tým, ako získam podporu pre obete?

Áno. Po podaní oznámenia na polícii vám služby sociálneho zabezpečenia zabezpečia poskytnutie bezplatných služieb podpory podľa vašich potrieb vrátane služieb od mimovládnych organizácií, ktoré môžu poskytnúť osobitnú podporu.

Osobná ochrana v prípade, že som v nebezpečenstve.

Polícia podnikne všetky kroky nevyhnutné na ochranu vašej bezpečnosti, najmä keď sa preukážu osobitné potreby ochrany. V závislosti od povahy/okolností trestného činu, vašej osobnej situácie a akýchkoľvek potrieb osobitnej ochrany sa opatrenia osobitnej ochrany tak môžu uplatniť v rôznych fázach trestného konania takto:

1. Začlenenie obetí do programov na ochranu svedkov podlieha dozoru a kontrole generálneho prokurátora

Na základe rozhodnutia generálneho prokurátora sa môžete začleniť do programu na ochranu svedkov, ktorý zahŕňa policajné opatrenia na ochranu vašej osobnej bezpečnosti, ako aj bezpečnosti vašej rodiny, ak to je potrebné.

2. Ochrana obete počas vyšetrovania trestného činu:

Počas vyšetrovania trestného činu:

 • vás bude vypočúvať polícia bez zbytočného odkladu hneď po tom, ako podáte oznámenie,
 • počet výsluchov sa obmedzí na minimum a výsluchy sa vykonajú iba vtedy, ak je to nevyhnutné na účely vyšetrovania trestného činu,
 • vás môže sprevádzať váš zákonný zástupca alebo osoba, ktorú si vyberiete, pokiaľ sa proti tomu neprijalo odôvodnené rozhodnutie vo vzťahu k jednej alebo obom osobám,
 • lekárske vyšetrenia sa obmedzia na minimum a vykonajú sa iba vtedy, ak je to nevyhnutné na účely trestného konania.

3. Právo na ochranu obetí s osobitnými potrebami ochrany počas trestného konania:

Ak ste označený za obeť s osobitnými potrebami ochrany, máte k dispozícii tieto možnosti:

 • všetky výsluchy sa vykonajú v priestoroch určených alebo prispôsobených na tento účel,
 • všetky výsluchy vykonajú odborníci, ktorí sú primerane vyškolení na tento účel,
 • všetky výsluchy vykoná tá istá osoba okrem prípadov, ktoré odporujú účinnému výkonu spravodlivosti, a
 • ak ste sa stali obeťou sexuálneho násilia, násilia založeného na rodovej príslušnosti alebo násilia páchaného blízkou osobou, vaše výsluchy vykoná osoba rovnakého pohlavia ako vy, ak si to želáte, za predpokladu, že to neohrozí priebeh vyšetrovania.

Najmä:

Ak ste sa stali obeťou domáceho násilia:

 • nie je povolené zverejnenie osobných údajov vo vašej výpovedi,
 • môžete sa obrátiť na útulok, ktorý prevádzkuje Združenie pre prevenciu a riešenie násilia v rodine (Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family),
 • súd môže nariadiť zadržanie obžalovaného alebo jeho prepustenie až do postúpenia prípadu na súd pod podmienkou, že nenavštívi alebo nebude žiadnym spôsobom obťažovať členov svojej rodiny.

Ak ste maloletou obeťou sexuálneho zneužívania:

 • vaše osobné údaje sa nezverejnia vo vašej výpovedi,
 • služby sociálneho zabezpečenia ministerstva pre zamestnanosť, sociálnu starostlivosť a sociálne zabezpečenie podniknú všetky nevyhnutné kroky na ochranu vašej bezpečnosti, ak sú vaše záujmy v rozpore so záujmami vašich rodičov.

Ak ste sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania:

 • nie je povolené zverejnenie osobných údajov vo vašej výpovedi,
 • každý vládny úradník, ktorý sa dozvedel o vašej situácií musí oznámiť váš prípad službám sociálnej starostlivosti – služby sociálneho zabezpečenia vás musia informovať o vašich právach,
 • máte nárok na ochranu bez diskriminácie bez ohľadu na vaše právne postavenie alebo akúkoľvek spoluprácu s políciou.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Za poskytnutie vašej ochrany je zodpovedná hlavne polícia. Ak to je potrebné, polícia bude spolupracovať s inými príslušnými orgánmi verejného alebo súkromného sektora, aby sa zabezpečila vaša účinná ochrana.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi zo strany páchateľa hrozí ďalšie nebezpečenstvo?

Polícia posúdi váš prípad, aby sa:

a) zistili osobitné potreby ochrany a

b) určilo, či a do akej miery by ste mali prospech z osobitných opatrení v rámci trestného konania v dôsledku vašej mimoriadnej zraniteľnosti voči sekundárnej a opakovanej viktimizácii, zastrašovaniu a pomste.

Individuálne posúdenie sa vykoná s vašim úzkym zapojením a zohľadnia sa vaše želania vrátane želania nevyužiť osobitné opatrenia.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi hrozí ďalšie nebezpečenstvo zo strany systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Individuálne posúdenie zahŕňa posúdenie vášho vystavenia riziku sekundárnej a opakovanej viktimizácie, aby sa vylúčila akákoľvek možnosť trvalej sekundárnej a/alebo opakovanej viktimizácie orgánmi trestnej justície.

Aká ochrana sa môže poskytnúť veľmi zraniteľným obetiam?

Veľmi zraniteľným obetiam sa poskytnú tieto typy ochrany:

1. Začlenenie obetí do programov na ochranu svedkov podlieha dozoru a kontrole generálneho prokurátora.

Na základe rozhodnutia generálneho prokurátora sa môžete začleniť do programu na ochranu svedkov, ktorý zahŕňa policajné opatrenia na ochranu vašej osobnej bezpečnosti, ako aj bezpečnosti vašej rodiny, ak to je potrebné.

2. Ochrana obete počas vyšetrovania trestného činu:

Počas vyšetrovania trestného činu:

 • vás bude vypočúvať polícia bez zbytočného odkladu hneď po tom, ako podáte oznámenie,
 • počet výsluchov sa obmedzí na minimum a výsluchy sa vykonajú iba vtedy, ak je to nevyhnutné na účely vyšetrovania trestného činu,
 • vás môže sprevádzať váš zákonný zástupca alebo osoba, ktorú si vyberiete, pokiaľ sa proti tomu neprijalo odôvodnené rozhodnutie vo vzťahu k jednej alebo obom osobám,
 • požadované lekárske vyšetrenia sa obmedzia na minimum a vykonajú sa iba vtedy, ak je to nevyhnutné na účely trestného konania.

3. Ochrana obetí s potrebami osobitnej ochrany počas trestného konania:

Ak ste označený za obeť s osobitnými potrebami ochrany, k dispozícii máte tieto možnosti:

 • všetky výsluchy sa vykonajú v priestoroch určených alebo prispôsobených na tento účel;
 • všetky výsluchy vykonajú odborníci, ktorí sú primerane vyškolení na tento účel;
 • všetky výsluchy vykoná tá istá osoba, okrem prípadov, ktoré odporujú účinnému výkonu spravodlivosti, a
 • ak ste sa stali obeťou sexuálneho násilia, násilia založeného na rodovej príslušnosti alebo násilia páchaného blízkou osobou, výsluchy vykoná osoba rovnakého pohlavia ako vy, ak si to želáte, za predpokladu, že to neohrozí priebeh vyšetrovania.

Som maloletá osoba. Mám nejaké osobitné práva?

Ak ste maloletá osoba, chránia sa vaše najlepšie záujmy, ktoré sa posudzujú v jednotlivých prípadoch so zohľadnením vášho veku, úrovne vyspelosti, názorov, potrieb a obáv.

Ako maloletá osoba máte niektoré dodatočné práva:

 • Počas konania váš môžu sprevádzať vaši rodičia alebo úradník služieb sociálnej starostlivosti, ak ste v opatere služieb sociálneho zabezpečenia.
 • Ak ste obeťou domáceho násilia, oznámenie môže podať vo vašom mene riaditeľ sociálnych služieb služby sociálneho zabezpečenia a môžu sa uplatniť všetky opatrenia nevyhnutné pre vašu bezpečnosť.
 • Ak ste sa stali obeťou sexuálneho zneužívania, oznámenie môže podať vo vašom mene akýkoľvek vládny úradník a môžu sa uplatniť všetky opatrenia nevyhnutné pre vašu bezpečnosť.
 • Ak ste bez sprievodu, budete zverený do opatery riaditeľa služby sociálneho zabezpečenia a budete mať prístup k vašim právam, napríklad k právu na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť atď., rovnako ako k vášmu právu na zlúčenie rodiny.
 • Právo na súkromie. – Polícia prijme všetky zákonné opatrenia nevyhnutné na zabránenie verejného šírenia akýchkoľvek informácií, ktoré by mohli viesť k vašej identifikácii.
 • Osobitné potreby ochrany. Polícia:
  • musí zabezpečiť, aby sa vyšetrovanie a trestné stíhanie viedlo bez ohľadu na to, či vy alebo váš zástupca podal formálne oznámenie a aby sa v trestnom konaní mohlo pokračovať, aj keď stiahnete vašu výpoveď,
  • pokračuje v trestnom stíhaní aj po tom, ako dosiahnete plnoletosť,
  • môže zaznamenať vaše výsluchy ako súčasť vyšetrovania.

Počas výsluchov vás môže sprevádzať váš zákonný zástupca alebo plnoletá osoba, ktorú si vyberiete, pokiaľ sa proti tomu neprijalo odôvodnené rozhodnutie vo vzťahu k týmto osobám.

Výsluchy sa vykonajú:

 • bez neodôvodneného odkladu od okamihu oznámenia incidentov polícii;
 • v prípade potreby v priestoroch osobitne určených alebo upravených na tento účel;
 • v prípade potreby prostredníctvom odborníka, ktorý je riadne vyškolený na tento účel;
 • len v rozsahu nevyhnutnom na účely trestného vyšetrovania/konania, zatiaľ čo počet výsluchov sa obmedzí na minimum;
 • v prípade sexuálneho zneužívania výsluchy vykonajú vyškolení odborníci rovnakého pohlavia ako dieťa.

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké sú moje práva?

Môžete žiadať podporu od týchto služieb na podporu obetí:

 • štátne zdravotnícke služby,
 • služby v oblasti duševného zdravia,
 • služby sociálneho zabezpečenia,
 • vzdelávacie psychologické služby (v prípade maloletých osôb),
 • Združenie pre prevenciu a riešenie násilia v rodine (Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family) – prevádzkuje osobitnú horúcu linku (1440) (pre obete domáceho násilia),
 • mimovládne organizácie zapojené do činností na podporu obetí.

Zákon vám umožňuje uplatniť nárok na náhradu škody voči páchateľovi. Môžete sa takisto obrátiť na služby sociálneho zabezpečenia, aby ste získali informácie o vašom práve domáhať sa náhrady škody.

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké sú moje práva?

Môžete žiadať podporu od týchto služieb na podporu obetí:

 • štátne zdravotnícke služby,
 • služby v oblasti duševného zdravia,
 • služby sociálneho zabezpečenia,
 • vzdelávacie psychologické služby (v prípade maloletých osôb),
 • Združenie pre prevenciu a riešenie násilia v rodine (Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family) – prevádzkuje osobitnú horúcu linku (1440) (pre obete domáceho násilia),
 • mimovládne organizácie zapojené do činností na podporu obetí.
  • Zákon vám umožňuje uplatniť nárok na náhradu škody voči páchateľovi. Môžete sa takisto obrátiť na služby sociálneho zabezpečenia, aby ste získali informácie o vašom práve domáhať sa náhrady škody.

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu. Aké sú moje práva?

Môžete žiadať podporu od týchto služieb na podporu obetí:

 • štátne zdravotnícke služby,
 • služby v oblasti duševného zdravia,
 • služby sociálneho zabezpečenia,
 • vzdelávacie psychologické služby (v prípade maloletých osôb),
 • Združenie pre prevenciu a riešenie násilia v rodine (Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family) – prevádzkuje osobitnú horúcu linku (1440) (pre obete domáceho násilia),
 • mimovládne organizácie zapojené do činností na podporu obetí.

Môžem mať prístup k mediačným službám? Za akých podmienok? Budem počas mediácie v bezpečí?

Na Cypre neexistuje legislatívny rámec upravujúci mediačné služby.

Kde sa môžem oboznámiť s právnymi predpismi, ktoré upravujú moje práva?

Právne predpisy upravujúce vaše práva sú

 • Zákon o domácom násilí 2000-2015 (prevencia a ochrana obetí).
 • Zákon z roku 2014 o prevencii a kontrole sexuálneho zneužívania, sexuálneho zneužívania detí a detskej pornografie.

Právne predpisy upravujúce vaše práva sú k dispozícií na webovom sídle Cyperskej advokátskej komory: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.cylaw.org/

Posledná aktualizácia: 31/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Ako môžem trestný čin oznámiť?

Vaše oznámenie môžete podať na akejkoľvek policajnej stanici. Polícia bude vyšetrovať váš prípad hneď po vašom podaní formálneho oznámenia a poskytnutia písomnej výpovede.

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Informácie o postupe vo vašom prípade môžete získať od príslušníka polície (vyšetrovateľa), ktorému je pridelený váš prípad. Potom, čo bol váš prípad postúpený na súd, môžete získať informácie o priebehu konania od úradníka právneho oddelenia, ktorý rieši váš prípad na súde.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Bezplatnú právnu pomoc môžete získať pre konania uvedené v zákone o poskytnutí bezplatnej právnej pomoci v súvislosti s konaním týkajúcim sa konkrétnych druhov porušovania ľudských práv.

„Konanie týkajúce sa konkrétnych druhov porušovania ľudských práv“ je každé:

a) občianske súdne konanie prebiehajúce pred súdom v ktoromkoľvek štádiu, začaté proti Cyperskej republike za škodu, ktorá bola spôsobená osobe v dôsledku konkrétneho porušenia ľudských práv alebo

b) trestné konanie začaté akoukoľvek osobou, ak sa nárok týka konkrétnych druhov porušovania ľudských práv.

Forma právnej pomoci dostupnej na základe uvedeného zákona:

a) pozostáva z konzultačných a asistenčných služieb a služieb zastupovania v prípade občianskeho súdneho konania začatého proti republike alebo v prípade trestného konania a

b) pozostáva výlučne z poradenstva v prípade občianskeho súdneho konania začatého proti Cyperskej republike.

Ľudské práva chránené podľa uvedeného zákona sú tie, ktoré sú zakotvené v:

a) oddiele II Ústavy Cyperskej republiky;

b) zákone z roku 1962, ktorým sa ratifikuje Európsky dohovor o ľudských právach;

c) zákonoch z rokov 1967 – 1995, ktorými sa ratifikuje Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie;

d) zákone z roku 1969, ktorým sa ratifikujú medzinárodné pakty (Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach; Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach);

e) zákone z roku 1989, ktorým sa ratifikuje Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania;

f) zákonoch z rokov 1990 a 1993, ktorými sa ratifikuje Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu;

g) zákone z roku 1985, ktorým sa ratifikuje Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien;

h) zákone z roku 1990, ktorým sa ratifikuje Dohovor o právach dieťaťa.

Bezplatná právna pomoc je k dispozícii pre:

 • každú osobu, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi v súvislosti s konaním na okresnom súde o priznanie náhrady škody na základe Zákona o predchádzaní a riešení obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania a ochrane obetí (Act on the Prevention and Handling of Human Trafficking and Exploitation and Victim Protection);
 • každú maloletú osobu, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi v súvislosti s konaním prebiehajúcim na okresnom súde o priznanie náhrady škody na základe Zákona o predchádzaní a riešení obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania a ochrane obetí (Act on the Prevention and Handling of Human Trafficking and Exploitation and Victim Protection);
 • každú maloletú osobu, ktorá je obeťou navádzania na sexuálne účely, detskej pornografie, sexuálneho vykorisťovania a/alebo sexuálneho zneužívania v súvislosti s konaním na okresnom súde o priznanie náhrady škody na základe Zákona o predchádzaní a kontrole sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania detí a detskej pornografie.

Okrem toho každé dieťa, ktoré je obeťou akéhokoľvek z trestných činov opísaných v Zákone o predchádzaní a kontrole sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania detí a detskej pornografii (Act on Prevention and Control of Sexual Abuse, Sexual Exploitation of Children and Child Pornography), bez ohľadu na to, či je ochotné spolupracovať s orgánmi prokuratúry na účely trestného vyšetrovania, trestného stíhania alebo súdneho konania, má priamy prístup k bezplatnému poradenstvu podľa zákona o advokácii v ktorejkoľvek fáze konania, ako aj bezplatnú právnu pomoc v prípade, že nemá potrebné zdroje bez ohľadu na ustanovenia Zákona o právnej pomoci.

V prípade, že detská obeť má právo na zastúpenie, môže získať právne poradenstvo a vymenuje sa zákonný zástupca, ktorý koná v jej mene v konaní, v ktorom existuje alebo by mohol vzniknúť konflikt záujmov medzi detskou obeťou a nositeľmi rodičovských práv a povinností.

Každá osoba, ktorá je obeťou akéhokoľvek z trestných činov opísaných v Zákone o predchádzaní a kontrole obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania a ochrane obetí (Act on the Prevention and Handling of Human Trafficking and Exploitation and Victim Protection) bez ohľadu na to, či je ochotná spolupracovať s orgánmi prokuratúry na účely trestného vyšetrovania, stíhania alebo súdneho konania, má priamy prístup k bezplatnému poradenstvu na základe Zákona o advokácii, ako aj bezplatnú právnu pomoc v prípade, že nemá potrebné zdroje v súlade s ustanoveniami zákona o právnej pomoci.

Aby bolo možné poskytnúť bezplatnú právnu pomoc, je potrebné podať písomnú žiadosť na súd, na ktorom sa váš prípad prejednáva. Súd môže vydať príkaz na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci na základe:

a) sociálno-finančnej správy z úradu sociálneho zabezpečenia, ktorá popisuje vašu finančnú situáciu a situáciu vašej rodiny, váš pravidelný príjem alebo akýkoľvek iný príjem pochádzajúci z vášho zamestnania alebo z akýchkoľvek iných zdrojov, vaše štandardné životné náklady a náklady vašej rodiny a iné záväzky alebo potreby, ktoré máte;

b) závažnosti situácie alebo akýchkoľvek iných okolností, aby sa určilo, či by bolo v záujme spravodlivosti poskytnúť vám bezplatnú právnu pomoc pri príprave a riešení vášho prípadu.

Príjemcovia právnej pomoci majú právo vybrať si právnika, ktorý im ponúkne bezplatnú právnu pomoc spomedzi tých, ktorí sú ochotní poskytnúť tieto druhy služieb v súlade s platnými zákonmi. Ak si príjemca nezvolí advokáta podľa vlastného výberu, súd vymenuje advokáta zo zoznamu vyhotoveného cyperskou advokátskou komorou v súlade s platnými zákonmi.

Mám nárok na náhradu výdavkov (v súvislosti s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Cyperská republika vám uhradí všetky výdavky uvedené v zákone. Informácie o forme žiadosti o odškodnenie a o tom, za akých podmienok oň môžete žiadať, sú k dispozícii na okresných oddeleniach policajných síl pre trestné stíhanie.

Môžem podať opravný prostriedok, ak je môj prípad uzavretý ešte pred tým, ako sa dostane na súd?

Ak sa nepokračuje vo vyšetrovaní alebo sa trestne stíhanie ukončilo, môžete požiadať políciu o odôvodnené rozhodnutie.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Môžete sa zúčastniť na súdnom konaní ako svedok obžaloby a svedčiť pred súdom, ktorý v tejto veci koná.

Aká je moje oficiálne postavenie v súdnom systéme? Môžem napríklad byť (alebo sa môžem rozhodnúť byť): obeťou, svedkom, poškodeným alebo súkromným žalobcom?

V súvislosti s trestným konaním máte postavenie svedka obžaloby. Ak podáte žalobu o náhradu škody voči páchateľovi, v príslušnom občianskom súdnom konaní máte postavenie žalobcu.

Aké sú potom moje práva a povinnosti?

Ako svedok obžaloby ste povinný svedčiť pred súdom, ktorý v tejto veci koná. Ak ste podali žalobu o náhradu škody, môžete získať informácie o vašich právach a povinnostiach od právnika, ktorý rieši váš prípad na občianskom súde.

Môžem počas súdneho konania predniesť vyhlásenie alebo predložiť dôkazy? Za akých podmienok?

V priebehu akéhokoľvek konania, v ktorom ste svedkom obžaloby, si môžete prečítať a odsúhlasiť výpoveď, ktorú ste podali na polícii, alebo predložiť dôkazy, ktoré ste poskytli polícii počas vyšetrovania. Ak chcete k vašej pôvodnej výpovedi alebo svedectvu, ktoré ste poskytli polícii, doplniť ďalšiu výpoveď alebo ďalšie svedectvo, mali by ste sa poradiť s riaditeľom právneho oddelenia, ktoré na súde rieši váš prípad.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Počas súdneho konania vás bude prokurátor informovať o tom, kedy a akým spôsobom sa uskutoční vypočutie, a o povahe obvinení voči páchateľovi. Môžete takisto požiadať, aby ste boli informovaný o akýchkoľvek konečných rozhodnutiach vynesených v priebehu konania.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Nemáte právo na prístup k akýmkoľvek súdnym spisom.

Posledná aktualizácia: 31/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať proti súdnemu rozhodnutiu?

Nemáte právo odvolať sa proti súdnemu rozhodnutiu, ktoré vydal súd prvého stupňa. Právo odvolať sa má generálny prokurátor republiky.

Aké sú moje práva po vynesení rozsudku?

Rozsudok môže využiť váš advokát, ak si voči páchateľovi uplatňujete nárok na náhradu škody.

Mám nárok na podporu alebo ochranu po súdnom konaní? Na ako dlho?

Máte nárok na podporu a/alebo ochranu po súdnom konaní na primerané obdobie v závislosti od svojich potrieb v danom čase.

Aké informácie dostanem, keď bude páchateľ odsúdený?

Na požiadanie vás môže polícia informovať o treste, ktorý páchateľovi uložil súd.

Dostanem informáciu, ak bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmienečného prepustenia) alebo ak utečie z väzenia?

Na požiadanie môžete dostať informáciu, ak:

a) osoba vzatá do väzby, stíhaná alebo odsúdená za trestný čin, ktorý sa vás týka, bola z väzby prepustená alebo utečie;

b) boli prijaté akékoľvek relevantné opatrenia na vašu ochranu v prípade prepustenia alebo úteku osoby vzatej do väzby, stíhanej alebo odsúdenej za trestný čin, ktorý sa vás týka.

Je potrebné zdôrazniť, že uvedené informácie vám môžu byť odopreté, ak by bola možnosť alebo bolo zistené riziko vzniku ujmy páchateľovi.

Budem zapojený do rozhodovania o prepustení alebo podmienečnom prepustení? Môžem napríklad urobiť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Nemáte právo byť zapojený do rozhodovania o prepustení alebo podmienečnom prepustení týkajúcom sa páchateľa.

Posledná aktualizácia: 31/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

4 - Náhrada škody

Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa? (napr. súdne konanie, občianskoprávny nárok, adhézne konanie)

Máte právo na podanie žaloby voči páchateľovi za trestný čin, ktorý bol voči vám spáchaný. Môžete sa takisto obrátiť na služby sociálneho zabezpečenia, aby ste získali informácie o vašom práve domáhať sa náhrady škody.

Maloleté osoby mladšie ako 18 rokov majú právo podať žalobu o náhradu škody voči všetkým stranám zodpovedným za trestné činy uvedené v Zákone o prevencii a kontrole sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania detí a detskej pornografie (Act on Prevention and Control of Sexual Abuse, Sexual Exploitation of Children and Child Pornography) a za porušovanie ľudských práv. Páchateľ nesie príslušnú občianskoprávnu zodpovednosť za náhradu všetkých osobitných alebo všeobecných škôd spôsobených obeti/obetiam.

Akákoľvek osoba, ktorá je obeťou v zmysle Zákona o prevencii a kontrole obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania a o ochrane obetí, má právo podať žalobu o náhradu škody voči všetkým stranám zodpovedným za akékoľvek trestné činy spáchané voči nej podľa uvedeného zákona, ako aj za porušovanie ľudských práv. Páchateľ nesie príslušnú občianskoprávnu zodpovednosť za náhradu všetkých osobitných alebo všeobecných škôd spôsobených obeti/obetiam vrátane akýchkoľvek nedoplatkov voči obeti/obetiam v dôsledku ich nútenej práce.

Súd uložil páchateľovi, aby mi vyplatil náhradu škody. Ako môžem zaistiť, aby páchateľ skutočne zaplatil?

V prípade, že páchateľ nezaplatí výšku škody priznanú súdom, môžete sa obrátiť na súd prostredníctvom svojho právnika, ktorý vydá príkaz, aby páchateľ zaplatil škody priznané súdom; v prípade, ak páchateľ nesplní príkaz, musí byť okamžite zatknutý a uväznený.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát vyplatiť preddavok? Za akých podmienok?

Zákon nestanovuje vyplatenie akéhokoľvek preddavku obetiam zo strany štátu.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Štát môže obetiam násilných trestných činov alebo ich rodinným príslušníkom poskytnúť odškodnenie spôsobom uvedeným v zákone z roku 1997 o odškodnení obetí násilných trestných činov (zákon č. 51(I)/97), ak:

a) obeť alebo jej nezaopatrení rodinní príslušníci nemôžu získať odškodnenie od páchateľa z akéhokoľvek dôvodu a

b) odškodnenie nie je k dispozícii z iných zdrojov alebo takéto odškodnenie je menšie ako to, ktoré je uvedené v citovanom zákone:

Odškodnenie podľa uvedeného zákona je splatné aj v prípadoch, keď páchateľa nemožno stíhať alebo odsúdiť:

Ak je odškodnenie, ktoré je k dispozícii z iných zdrojov, menšie ako je predpísané v uvedenom zákone, rozdiel zaplatí štát.

Zákon tiež stanovuje podmienky, kedy sa odškodnenie odmietne, a ďalej určuje, čo výška splatného odškodnenia zahŕňa.

„Násilný trestný čin“ je akýkoľvek v Cyperskej republike úmyselne spáchaný trestný čin, ktorý zahŕňa násilie a vedie k smrti, ťažkej ujme na zdraví alebo zlému zdravotnému stavu ako priamemu dôsledku, vrátane ktoréhokoľvek z týchto trestných činov za predpokladu, že spôsobia uvedené dôsledky:

úkladná vražda: (články 203 a 204), pokus o vraždu: (článok 214), znásilnenie: (článok 144), pokus o znásilnenie: (článok 146), únos: (článok 148), únos osoby ženského pohlavia mladšej ako 16 rokov: (článok 149), čin s úmyslom spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví: (článok 228), ťažká ujma na zdraví: (článok 231), pokus o ujmu na zdraví s použitím výbušnín: (článok 232), úmyselné zneužitie otravných látok: (článok 233), zranenie: (článok 234), útok s následkom ujmy na zdraví: (článok 243), ďalšie útoky: (článok 244), trestné činy proti osobnej slobode: (články 245-254), podpaľačstvo: (článok 315).

Žiadosť o odškodnenie podľa uvedeného zákona sa musí predložiť riaditeľovi služieb sociálneho zabezpečenia v primeranej lehote, v každom prípade však do dvoch rokov od spôsobenia ujmy na zdraví, zlého zdravotného stavu alebo smrti.

K žiadosť sa musí pripojiť policajná správa, lekárske potvrdenie a ostatné dokumenty, ktoré môžu byť pre jej posúdenie užitočné. Riaditeľ služieb sociálneho zabezpečenia môže žiadať o dodatočné dôkazy, ktoré môže žiadať v rámci svojej právomoci, vrátane dôkazov, že nebolo alebo nebude vyplatené odškodnenie z iných zdrojov, vrátane čestného vyhlásenia žiadateľa.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Priznanie odškodnenia obetiam nie je podmienené odsúdením páchateľa. Súd vynesie rozhodnutie týkajúce sa priznania náhrady škody v súvislosti s konaním, pokiaľ ide o nárok na náhradu škody, ktoré sa jasne odlišuje od výsledku trestného konania.

Mám v čase, keď očakávam rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody, nárok na platbu v prípade naliehavej potreby?

Mimoriadna platba vám nebude poskytnutá, pretože v zákone nie je takáto platba ustanovená.

Posledná aktualizácia: 31/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Som obeťou trestného činu, na koho sa mám obrátiť pre podporu a pomoc?

Polícia 199/1460

Služby prvej pomoci v štátnych nemocniciach

Oblastné služby sociálnej starostlivosti

Vzdelávacie psychologické služby

Služby starostlivosti o duševné zdravie

Linka pomoci na podporu obetí

Mimovládne organizácie

V Cyperskej republike sú k dispozícii tieto linky pomoci:

1460 – horúca linka pre občanov,

1440 – horúca linka pre obete domáceho násilia,

1498 – horúca linka pre informácie a pomoc v oblasti drog,

116111 – horúca linka na podporu detí a mladistvých,

116000 – cyperská horúca linka pre nezvestné deti.

Je podpora obetí bezplatná?

Podpora obetí, ktorú poskytujú vládne agentúry a mimovládne organizácie, je bezplatná.

Aké druhy podpory môžem dostať od štátnych služieb alebo orgánov?

Od štátnych služieb môžete dostať tieto druhy podpory:

 • služby zdravotnej starostlivosti od lekárskych služieb,
 • psychologickú podporu od služieb starostlivosti o duševné zdravie a vzdelávacej psychologickej služby,
 • ochranu od služieb sociálnej starostlivosti na základe príkazov vydaných proti páchateľom a/alebo príkazov na ochranu obetí,
 • prijatie osobitných policajných opatrení počas vyšetrovania na predchádzanie opakovanej viktimizácii,
 • účinnú policajnú ochranu na predchádzanie zastrašovaniu a represii zo strany páchateľa a/alebo akýchkoľvek iných osôb,
 • súdne opatrenia počas pojednávania na ochranu obetí s osobitnými potrebami ochrany (napr. deti, obete s psychosociálnym zdravotným postihnutím).

Ak ste obeťou domáceho násilia, detskou obeťou sexuálneho zneužívania alebo obeťou obchodovania s ľuďmi, služby sociálnej starostlivosti vás budú informovať o vašich právach a poskytnú vám podporu. Umožnia vám takisto kontakt so všetkými príslušnými štátnymi agentúrami a mimovládnymi organizáciami, ktoré sa budú vašou vecou zaoberať a poskytnú vám podporu. Ak sú vaše záujmy v rozpore so záujmami vašich rodičov, riaditeľ služieb sociálnej starostlivosti podnikne všetky kroky potrebné na vašu ochranu.

Aké druhy podpory môžem dostať od mimovládnych organizácií?

Od mimovládnych organizácií môžete dostať tieto druhy podpory:

 • psychologickú podporu,
 • ubytovanie v útulkoch na podporu obetí.
Posledná aktualizácia: 31/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Práva obetí trestných činov v trestných konaniach - Luxembursko

Za obeť trestného činu sa budete považovať, ak ste v dôsledku konania, ktoré sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov považuje za trestný čin, utrpeli ujmu, napr. ste sa zranili, bol poškodený alebo odcudzený váš majetok atď. Ako obeti trestného činu vám zákon poskytuje určité osobitné práva pred, počas a po súdnom konaní (procese).

Trestnoprávne konanie v Luxembursku pozostáva z dvoch fáz: vyšetrovania a súdneho konania. Vyšetrovanie obyčajne vykonáva polícia a / alebo vyšetrujúci sudca. Po ukončení vyšetrovania bude prípad postúpený súdnym komorám. Komory rozhodnú o tom, či bude prípad postúpený súdu alebo či bude uzavretý v tejto fáze.

V prípade, že bude postúpený súdu, súd prípad vypočuje s cieľom preskúmať získané dôkazy a rozhodne o tom, či páchateľ je alebo nie je vinný. Ak bude páchateľ uznaný vinným, súd ho obviní a uloží trest. V prípade, že získané dôkazy nestačia na to, aby bol obžalovaný uznaný vinným, súd ho oslobodí.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 - Náhrada škody

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 08/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Aké informácie môžem získať od príslušných orgánov (napr. polícia, prokuratúra) po tom, ako dôjde k trestnému činu, ale ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Polícia alebo prokuratúra bezodkladne informujú obete v súlade s článkom 3 ods. 7 Trestného poriadku v jazyku, ktorému rozumejú, o:

 • druhu podpory, ktorú môžu získať, a o tom, kto ju poskytuje, prípadne aj o základných informáciách o prístupe k lekárskej starostlivosti, akejkoľvek odbornej podpore vrátane psychologickej podpory a o náhradnom ubytovaní,
 • postupoch týkajúcich sa podania oznámení, pokiaľ ide o trestný čin, a o ich postavení v súvislosti s týmito postupmi,
 • tom, ako a za akých podmienok môžu získať ochranu,
 • tom, ako a za akých podmienok môžu získať prístup k službám advokátom a právnemu poradenstvu za podmienok stanovených zákonom a o inom druhu poradenstva,
 • tom, ako a za akých podmienok môžu získať náhradu škody,
 • tom, ako a za akých podmienok môžu uplatniť právo na tlmočenie a preklad,
 • dostupných postupoch na podávanie sťažností v prípadoch, ak nie sú dodržané ich práva,
 • kontaktných údajoch na komunikáciu v súvislosti s ich vecou,
 • možnostiach liečby a restoratívnej justícii,
 • tom, ako a za akých podmienok je možné uhradiť výdavky, ktoré vznikli v dôsledku ich účasti na trestnom konaní,
 • ich práve na individuálne posúdenie službou na podporu obetí, aby sa overila potreba osobitného vybavovania na zabránenie sekundárnej viktimizácii,
 • v závislosti od ich potrieb sa obeti poskytnú ďalšie podrobné údaje podľa potreby v každom štádiu konania,
 • ich práve byť sprevádzaný osobou podľa vlastného výberu, ak v dôsledku vplyvu trestného činu vyžadujú pomoc, aby rozumeli alebo aby im bolo rozumieť.

Okrem toho služba právneho prijatia a informačná služba, služba na podporu obetí ústrednej služby sociálnej pomoci a ministerstvo spravodlivosti takisto poskytujú pomoc a poradenstvo.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Ak sa obeťami stali cudzinci (európski občania a štátni príslušníci tretích krajín), môžu využiť uvedené práva a informujú sa o tom, ako uplatniť svoje práva, ak bývajú v inom členskom štáte EÚ, t. j. ich právo podať oznámenie luxemburským policajným orgánom.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

Obete majú právo najmä:

 • byť automaticky informované, ak sa ich vec uzavrie, a o dôvodoch, prečo sa uzavrela,
 • na požiadanie byť informované, že ich vec je predmetom súdneho vyšetrovania,
 • na požiadanie byť informované o priebehu trestného konania,
 • byť automaticky informované prostredníctvom prokuratúry o dni pojednávania, na ktorom sa bude ich vec prejednávať,
 • na požiadanie získať informácie o každom právoplatnom rozsudku v trestnom stíhaní.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Ako obete či poškodení, ktorí nehovoria alebo nerozumejú jazyku konania, majú obete právo na bezplatnú pomoc tlmočníka v jazyku, ktorému rozumejú, a právo na bezplatný preklad všetkých dokumentov, ktoré sa im oznámia alebo doručia, alebo dokumentov, ku ktorým majú právo prístupu.

Ako príslušné orgány zabezpečia, aby sa so mnou zrozumiteľne komunikovalo (v prípade detí alebo osôb so zdravotným postihnutím)?

Ak obete nehovoria alebo nerozumejú jazyku konania, majú právo na bezplatnú pomoc tlmočníka. Ak majú obete poruchu reči alebo sluchu, poskytne im pomoc tlmočník posunkového jazyka alebo akákoľvek kvalifikovaná osoba, ktorá hovorí jazykom alebo používa metódu či zariadenie umožňujúce komunikáciu s obeťami.

Ak sú obeťami deti, majú právo byť sprevádzané zákonným zástupcom alebo osobou podľa vlastného výberu.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje podporu pre obete?

Obete majú právo na pomoc niekoľkých služieb na podporu obetí. Pomoc poskytuje štát prostredníctvom ústrednej služby pomoci prokuratúry, ktorá obeť prijme a poskytne jej bezplatnú sociálnu, psychologickú a právnu podporu. Existujú aj mimovládne organizácie, ktoré poskytujú pomoc obetiam v prípade, ak je obeťou násilia žena alebo dieťa, zraniteľná osoba atď.

Bude ma polícia o podpore pre obete automaticky informovať?

Povinnosťou polície je informovať obete o ich právach a snažiť sa konať ako sprostredkovateľ pre združenia na podporu obetí. Polícia systematicky a povinne poskytuje informačnú brožúru s názvom „Informácie a pomoc pre obete“ (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf) dostupnú v luxemburčine, francúzštine, nemčine, angličtine a portugalčine a informačný hárok „Infodroit“ (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

Ako je chránené moje súkromie?

Súkromie obetí je chránené luxemburskou ústavou. V článku 11 ods. 3 sa uvádza, že „štát zaručuje ochranu súkromia okrem výnimiek stanovených zákonom.

Polícia a justičný systém majú okrem iného povinnosť poskytnúť obetiam ochranu v prípade ohrozenia alebo aktu pomsty spáchaného páchateľom. Táto ochrana by mala byť k dispozícii od začiatku vyšetrovania a počas celého jeho trvania. Obete majú takisto právo byť chránené pred všetkými zásahmi do ich súkromného života a v každom prípade bezprostredne po spáchaní trestného činu.

Musím trestný čin oznámiť ešte pred tým, ako získam podporu pre obete?

Služba pomoci pre obete je určená pre všetky obete (deti, mladistvých a dospelých), ktoré utrpeli fyzickú a/alebo psychickú ujmu v dôsledku trestného činu. Tím poskytuje psychologické a psychoterapeutické poradenstvo a informuje obete o ich právach a môže ich sprevádzať počas súdneho konania. Služba takisto poskytuje skupinovú terapiu pre obete domáceho násilia. Služba poskytuje aj služby pre všetkých, ktorí vzhľadom na svoj vzťah k obeti museli zdieľať ich utrpenie, alebo svedkom trestných činov. Dotknutí jednotlivci nie sú povinní podať oznámenie, aby mali prístup k službe pomoci pre obete.

Osobná ochrana v prípade, že som v nebezpečenstve

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Držanie obvineného vo vyšetrovacej väzbe

 • v prípade, ak za trestný čin možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej dva roky,
 • ak existuje riziko recidívy obvineného,
 • ak existuje riziko jeho úteku.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Obete chráni luxemburská polícia.

Môže niekto posúdiť moju vec a zistiť, či mi zo strany páchateľa hrozí ďalšie nebezpečenstvo?

Pri rozhodovaní o prípadnej vyšetrovacej väzbe páchateľa sa zohľadňujú rôzne faktory.

Aká ochrana sa môže poskytnúť veľmi zraniteľným obetiam?

V zmysle článku 48 ods. 1 Trestného poriadku sa detským obetiam poskytuje táto ochrana:

 • Zvukový záznam alebo videozáznam z vypočutia svedka alebo každého dieťaťa sa môže vyhotoviť so súhlasom štátneho prokurátora.
 • Záznamy sa vyhotovia po získaní súhlasu svedkov alebo detí, ak majú potrebný úsudok, v opačnom prípade súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa. Ak existuje riziko riadne preukázaného konfliktu záujmov medzi zákonným zástupcom dieťaťa a dieťaťom, záznam sa môže vyhotoviť iba so súhlasom kolízneho opatrovníka (administrateur ad hoc), ak bol ustanovený pre dieťa, alebo ak opatrovník nebol ustanovený, tak len s výslovným a riadne odôvodneným povolením prokurátora.
 • Odchylne od uvedeného,​ak je dieťa obeťou trestných činov uvedených v článkoch 354 až 360, 364, 365, 372 až 379, článku 382 ods. 1 a článku 382 ods. 2, článkoch 385, 393, 394, 397, 398 až 405, článku 410 ods. 1, článku 410 ods. 2 alebo článku 442 ods. 1 Trestného zákonníka alebo ak je dieťa svedkom trestných činov uvedených v článkoch 393 až 397 alebo 400 až 401a Trestného zákonníka, záznam sa musí vyhotoviť spôsobom uvedeným v odseku 1 okrem prípadu, ak dieťa alebo jeho zákonný zástupca alebo prípadne kolízny opatrovník namietajú vyhotovenie takéhoto záznamu a prokurátor rozhodne, že nie je potrebné vyhotoviť záznam.
 • Záznam slúži ako dôkaz. Originál sa zapečatí. Zostaví sa súpis kópií a vložia sa do spisu. Záznamy môžu bez ich premiestnenia počúvať alebo pozerať účastníci a znalec s povolením prokurátora a na ním určenom mieste.
 • Každé dieťa uvedené v odseku 3 má právo byť na pojednávaní sprevádzané dospelou osobou podľa vlastného výberu, pokiaľ štátny prokurátor nerozhodne inak odôvodneným rozhodnutím o dotknutej osobe v záujme dieťaťa alebo zistenia pravdy.

Obetiam obchodovania s ľuďmi alebo domáceho násilia sa za určitých podmienok poskytne osobitná ochrana.

Som dieťa – mám nejaké osobitné práva?

Obete, ktoré sú deťmi, majú niekoľko ďalších práv:

 • premlčacia lehota, t. j. obdobie, po uplynutí ktorého sa trestné činy už nemôžu trestne stíhať a ktoré nezačne plynúť až do dňa, keď obeť dovŕši vek 18 rokov v prípade trestných činov spáchaných proti obeti, ako napríklad sexuálny útok, znásilnenie a obchodovanie s ľuďmi, sexuálne vykorisťovanie, zabitie, útok a ublíženie na zdraví, zneužívanie a podávanie drog,
 • vymenovanie osobitného zástupcu nazývaného administrateur ad hoc (kolízny opatrovník) štátnym prokurátorom alebo vyšetrujúcim sudcom, ak ich záujmy nie sú riadne chránené aspoň jedným z ich zákonných zástupcov. Tento osobitný zástupca chráni záujmy obete a vykonáva jej práva ako poškodeného,
 • byť informovaný o začatí trestného konania a právo na podanie občianskoprávnej žaloby prostredníctvom svojho zákonného zástupcu alebo kolízneho opatrovníka,
 • vyhotoviť videozáznam alebo zvukový záznam z ich vypočúvania, aby sa zabránilo traumatizovaniu tým, že sa vyhlásenia musia niekoľkokrát opakovať v priebehu konania s povolením štátneho prokurátora a po získaní súhlasu obetí alebo ich zákonných zástupcov alebo kolíznych opatrovníkov. Vyhotovovanie záznamu je povinné pri trestných činoch sexuálneho útoku a znásilnenia, prostitúcie, vykorisťovania a obchodovania s ľuďmi, vraždy, dobrovoľného zabitia, útoku a ublíženia na zdraví, pokiaľ z dôvodu vznesenia námietky obeťou alebo jeho zástupcom prokurátor nerozhodne, že sa záznam nevyhotoví,
 • byť sprevádzaný na pojednávaní svojím zákonným zástupcom alebo osobou podľa vlastného výberu.

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu – aké sú moje práva?

Každý, koho príbuzný zomrel v dôsledku trestného činu a kto tvrdí, že utrpel ujmu, má právo sa sťažovať podaním občianskoprávnej žaloby príslušnému vyšetrujúcemu sudcovi.

V tomto prípade majú právo najmä:

 • uplatniť si náhradu škody voči obvinenému,
 • zúčastniť sa na vyšetrovaní vedenom vyšetrujúcim sudcom,
 • požiadať vyšetrujúceho sudcu, aby nariadil ďalšie vyšetrovanie,
 • podať opravný prostriedok komore súdu proti niektorým vyšetrovaniam, ktoré majú vplyv na ich občianske záujmy,
 • byť vypočúvaní len vtedy, ak si to želajú,
 • stretnúť sa osobne s obvineným v prípade potreby,
 • mať prístup k spisu v kancelárii vyšetrujúceho sudcu po prvom výsluchu obvineného a deň pred každým vyšetrovaním, pre ktoré je nevyhnutná právna pomoc,
 • požiadať vyšetrujúceho sudcu o kópiu spisu po ukončení vyšetrovania,
 • požiadať o znalecký posudok, vypočutie svedkov a vrátenie zaistených predmetov,
 • zúčastniť sa na obhliadke miesta spáchania trestného činu.

Môj rodinný príslušník sa stal obeťou trestného činu – aké sú moje práva?

Tretia strana postihnutá trestný činom spáchaným proti príbuznému má právo:

 • vyžiadať si od prokuratúry kópiu správy, v ktorej je uvedený trestný čin postihujúci túto osobu ako tretiu stranu,
 • byť automaticky informovaný prokuratúrou o dátume pojednávania, na ktorom sa bude ich vec prejednávať,
 • požiadať o rozsudok vydaný v prípade od podateľne komory okresného súdu alebo prípadne policajného súdu.

Môžem mať prístup k mediačným službám? Za akých podmienok? Budem počas mediácie v bezpečí?

Mediácia v trestných veciach je alternatívou k trestnému stíhaniu; v zásade umožňuje urovnanie sporu bez zásahu súdov. Mediácia medzi páchateľom a obeťou je možná len pred začatím trestného konania. Prokurátor sa môže rozhodnúť využiť mediáciu, ak sa mu zdá pravdepodobné, že zabezpečí náhradu spôsobenej škody alebo ukončí narušenie vyplývajúce z trestného činu alebo prispeje k rehabilitácii páchateľa. Mediácia je vylúčená v prípade, ak je páchateľ osoba, ktorá žije spoločne s obeťou. Táto možnosť vyžaduje súhlas páchateľa a obete.

Kde sa môžem oboznámiť s právnymi predpismi, ktoré upravujú moje práva?

V Trestnom poriadku na Legilux.

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale
Posledná aktualizácia: 08/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Ako môžem trestný čin oznámiť?

Obete trestného činu môžu oznámiť trestný čin (podať oznámenie):

 • luxemburskej polícii,
 • prokurátorovi príslušnému pre danú oblasť.

Aj keď trestný čin môže oznámiť ktokoľvek, ak sa obeť chce zúčastniť konania ako poškodený, musí podať oznámenie buď osobne, alebo prostredníctvom svojho advokáta.

Obete môžu takisto podať súkromnú obžalobu proti páchateľovi policajnému súdu alebo trestnej komore okresného súdu.

Oznámenie sa musí podať v jednom z úradných jazykov Luxemburska, a to v luxemburčine, francúzštine alebo nemčine. Obete, ktoré nehovoria niektorým z týchto troch jazykov, majú nárok na bezplatné služby tlmočníka. Oznámenie sa musí podať prednostne v písomnej forme bez nutnosti dodržania konkrétnej formy a musí uvádzať:

 • priezvisko, meno, miesto a dátum narodenia, povolanie a bydlisko oznamovateľa,
 • udalosť, ktorá viedla k vzniku spôsobenej škody,
 • povahu vzniknutej škody.

Obdobie, počas ktorého musí obeť podať oznámenie, závisí najmä od premlčacej lehoty trestného činu. Obdobie sa pohybuje od jedného do desiatich rokov.

Ako môžem zistiť, ako sa daná vec rieši?

Obete majú právo:

 • byť automaticky informované o uzavretí ich veci a o dôvodoch jej uzavretia,
 • na požiadanie byť informované, že ich vec je predmetom súdneho vyšetrovania,
 • na požiadanie byť informované o priebehu trestného konania,
 • byť automaticky informované prostredníctvom prokuratúry o dátume pojednávania, na ktorom sa bude ich vec prejednávať,
 • na požiadanie získať informácie o každom právoplatnom rozsudku v trestnom stíhaní.

Ak sa oznámenie podá na prokuratúre, do 18 mesiacov od doručenia oznámenia alebo obvinenia prokurátor informuje obeť o každom prijatom nadväznom opatrení vrátane prípadného uzavretia veci a súvisiacich dôvodov.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Na zabezpečenie prístupu k spravodlivosti v prípade, že obete nemajú dostatočné zdroje, najmä v súvislosti s garantovaným minimálnym príjmom, majú právo na poskytnutie bezplatnej plnej právnej podpory na obranu svojich záujmov. Túto pomoc poskytuje rada advokátskej komory, ak o ňu obete požiadajú a ak sú:

 • luxemburským štátnym príslušníkom,
 • cudzím štátnym príslušníkom oprávneným usadiť sa v krajine,
 • štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie (EÚ),
 • cudzím štátnym príslušníkom považovaným v otázke právnej pomoci za luxemburského štátneho príslušníka na základe medzinárodnej zmluvy.

Na určenie finančných zdrojov sa zohľadňuje celkový hrubý príjem a majetok, ako aj príjmy ľudí, ktorí žijú v spoločnej domácnosti. Okrem prípadu obmedzených zdrojov môžu obete takisto získať právnu pomoc, ak závažné dôvody týkajúce sa ich sociálnych, rodinných alebo majetkových pomerov odôvodňujú oprávnenosť.

Na žiadosť o právnu pomoc sa musí použiť dotazník dostupný od Ústrednej služby sociálnej pomoci (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html) podpísaný obeťou a zaslaný miestne príslušnému predsedovi advokátskej komory (v Diekirchu alebo Luxemburgu).

Vyplnený dotazník bude obsahovať najmä:

 • totožnosť (priezvisko, mená, miesto a dátum narodenia, povolanie, bydlisko, osobný stav, štátnu príslušnosť) obete,
 • povaha sporu, pre ktorý sa požaduje právna pomoc,
 • rodinné pomery obete,
 • Odkaz sa zobrazí v novom oknefinančnú situáciu obete.

Obete môžu takisto uviesť meno advokáta, ktorého chcú ustanoviť v rámci právnej pomoci alebo prípadne uvedú meno aktuálne im ustanoveného advokáta.

Dokumenty, ktoré majú obete pripojiť k žiadosti:

 • kópiu svojho dokladu totožnosti,
 • Odkaz sa zobrazí v novom okneosvedčenie o registrácii v spoločnom stredisku pre sociálne zabezpečenie (Centre Commun de la Sécurité Sociale – CCSS), ako aj pre osoby, ktoré patria do ich domácností,
 • pre dotknutú osobu a každého člena domácnosti: výplatné pásky (alebo potvrdenie o príjme od CCSS), potvrdenia o garantovanom minimálnom príjme, potvrdenia o dávke v nezamestnanosti alebo dôchodku alebo iné potvrdenia pokrývajúce posledné tri mesiace a uvedenie hrubých súm (bankové výpisy nie sú dostatočné),
 • potvrdenie o nulovom zostatku z Fondu národnej solidarity (Fonds national de solidarité) pre každého člena domácnosti, ak domácnosť neprijíma nič od fondu,
 • ak domácnosť prijíma alebo platí výživné, doklad, v ktorom je uvedená zaplatená alebo prijatá suma (napríklad bankové výpisy za posledné tri mesiace),
 • potvrdenie o vlastníctve alebo nevlastníctve nehnuteľností vydané luxemburskou daňovou správou (Administration des contributions directes) pre každého člena domácnosti,
 • prípadne podporné dokumenty o vlastníctve nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v zahraničí,
 • listinný dôkaz o hnuteľnom majetku (peňažné prostriedky v hotovosti, úspory, akcie, dlhopisy atď.),
 • ak je domácnosť v nájme, kópiu nájomnej zmluvy a potvrdenia nájomného za posledné tri mesiace,
 • ak domácnosť spláca hypotéku, doklad o zaplatení mesačnej sumy,
 • listinný dôkaz o príjme z nehnuteľnosti a hnuteľného majetku,
 • dokumenty týkajúce sa danej veci.

Mám nárok na náhradu výdavkov (v súvislosti s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Po overení nedostatku zdrojov predseda rady advokátskej komory alebo člen delegovaný predsedom na tento účel oznámi priznanie alebo zamietnutie právnej pomoci bežnou poštou, ak bola pomoc priznaná, a doporučeným listom, ak bola zamietnutá. Predseda vymenuje advokáta, ktorého si obeť slobodne vybrala, alebo ak si ho nevybrala, alebo ak sa predseda domnieva, že výber je nevhodný, vymenuje určeného advokáta.

Notárov a súdnych exekútorov vymenuje z úradnej moci súd, ktorý sa vecou zaoberá, v rámci právnej pomoci.

Ak sa poskytne právna pomoc počas konania, náklady vynaložené obeťou sa nahradia.

Náklady, ktoré sa nenahradia

Ak sa obeti poskytne právna pomoc a nariadi sa zaplatenie nákladov, bude ich znášať štát.

V trestných veciach právna pomoc nepokrýva náklady a pokuty uložené odsúdeným osobám.

Môžem podať opravný prostriedok, ak je moja vec uzavretá ešte pred tým, ako sa dostane na súd?

Ak sa vec uzavrie pred podaním na súd, v oznámení sa uvedú podmienky, za ktorých môžu obete začať konanie podaním súkromnej obžaloby alebo žaloby ako poškodený.

Ak sú sankcie za trestné činy trestné sankcie alebo nápravné sankcie, oznámenie obsahuje informácie o tom, že obete môžu požiadať generálneho štátneho prokurátora, ktorý má právo poveriť štátneho prokurátora trestným stíhaním.

Ak súdna rada (Chambre du conseil) rozhodne nepostúpiť trestnú vec súdu, ktorý by rozhodol o vine údajného páchateľa, obete môžu podať opravný prostriedok súdnej rade odvolacieho súdu. Preto majú právo podať požiadavky a pripomienky tejto rade.

Ak sa súdna rada rozhodne nezaoberať vecou zo skutkových dôvodov a nie zo zákonných dôvodov, obete ešte stále môžu požiadať občiansky súd o náhradu škody.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Takisto ako počas vyšetrovania sa obete môžu zúčastniť konania bez osobitného postavenia alebo ako poškodení.

Obete sa môžu zúčastniť verejného a neverejného pojednávania, ale iba vtedy, ak sú predvolané ako svedkovia. Môžu byť takisto predvolané na ústne pojednávania ako svedkovia. Na tento účel sa im doručia písomné predvolania od prokurátora a musia odpovedať na otázky súdu a na otázky položené advokátom protistrany. Počas súdneho konania obete sedia v zadnej časti súdnej siene, aby sa zabránilo ich priamemu kontaktu s obvineným.

Poškodeným sa doručia písomné predvolania na ústne pojednávania. Majú takisto právo zúčastniť sa na verejných a neverejných pojednávaniach a musia byť prítomní, aby predložili svoje návrhy. V zásade vstúpia do konania po vypočutí svedkov. Okrem toho môžu argumentovať vo veci vo všetkých otázkach týkajúcich sa ich občianskych záujmov a môžu vypovedať o skutkových okolnostiach.

Aká je moje oficiálne postavenie v súdnom systéme? Napríklad, som alebo sa môžem rozhodnúť byť obeťou, svedkom, poškodeným alebo súkromným žalobcom?

Vaše oficiálne postavenie v súdnom systéme je postavenie obete bez osobitného postavenia. Obete majú právo vstúpiť do konania ako poškodení.

Aké sú potom moje práva a povinnosti?

Obete majú právo najmä:

 • na použitie jazyka, ktorému rozumejú alebo v opačnom prípade na využitie služieb tlmočníka v prípade oznámenia policajnej službe,
 • získať kópie oznámenia a dokumentov, ktoré podali na podporu oznámenia,
 • získať potvrdenie v jazyku, ktorému rozumejú a v ktorom je uvedené spisové číslo, dátum a miesto podania ich sťažností, získať potvrdenie o prijatí ich oznámení podaných prokurátorovi,
 • na pomoc alebo zastúpenie advokáta,
 • byť automaticky informované, ak sa ich vec uzavrie, a o dôvodoch, prečo sa uzavrela,
 • na požiadanie byť informované, že ich vec je predmetom súdneho vyšetrovania,
 • na požiadanie byť informované o priebehu trestného konania,
 • byť automaticky informované prostredníctvom prokuratúry o dátume pojednávania, na ktorom sa bude ich vec prejednávať,
 • na požiadanie získať informácie o každom právoplatnom rozsudku v trestnom stíhaní,
 • požiadať sudcu rozhodujúceho o návrhoch na predbežné opatrenia, aby priznal predbežnú náhradu za predpokladu, že existencia záväzku druhej strany nemôže byť vážne spochybnená.

Poškodení majú takisto právo:

 • uplatniť si náhradu škody voči obvinenému,
 • zúčastniť sa na vyšetrovaní nariadenom vyšetrujúcim sudcom,
 • požiadať vyšetrujúceho sudcu, aby nariadil ďalšie vyšetrovanie,
 • podať opravný prostriedok komore súdu proti niektorým vyšetrovaniam, ktoré majú vplyv na ich občianske záujmy,
 • byť vypočúvaní len vtedy, ak si to želajú,
 • stretnúť sa osobne s obvineným v prípade potreby,
 • mať prístup k spisu v kancelárii vyšetrujúceho sudcu po prvom výsluchu obvineného a deň pred každým vyšetrovaním, pre ktoré je nevyhnutná právna pomoc,
 • požiadať vyšetrujúceho sudcu o kópiu spisu po ukončení vyšetrovania,
 • požiadať o znalecký posudok, vypočuť svedkov a návrat zhabaných predmetov,
 • zúčastniť sa na obhliadke miesta spáchania trestného činu.

Môžem počas súdneho konania predniesť vyhlásenie alebo predložiť dôkazy? Za akých podmienok?

Svedkovia sa môžu zúčastniť na pojednávaní a odhaliť sudcovi pod prísahou všetko, čo vedia o skutkových okolnostiach. Svedkovia musia odpovedať na otázky súdu a na otázky položené advokátom protistrany.

Poškodení môžu argumentovať vo veci vo všetkých otázkach týkajúcich sa ich občianskych záujmov a môžu vypovedať o skutkových okolnostiach; advokát poškodeného môže položiť otázky znalcom, ako aj svedkom obhajoby.

V zásade sú prípustné všetky dôkazy za predpokladu, že sa z dôvodu a zo skúsenosti uzná, že môžu viesť sudcu k presvedčeniu. Dôkazy sa môžu predložiť za predpokladu, že si účastníci konania mohli o nich vymieňať názory a argumenty.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Obetiam sa oznámia tieto informácie:

 • na požiadanie: o stave trestného konania,
 • automaticky: dátum pojednávania, na ktorom sa bude ich vec prejednávať,
 • na požiadanie: každý právoplatný rozsudok v trestnom stíhaní.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Ak sa oznámenie podá na políciu, oznamovatelia dostanú kópiu oznámenia bezplatne, a to buď okamžite, alebo do jedného mesiaca odo dňa podania oznámenia. Oznamovatelia môže takisto požiadať súd, ktorý sa zaoberá ich vecou, o osobitné procesné úkony.

Ak oznamovatelia vstúpia do konania ako poškodení, majú právo mať prístup k spisu v kancelárii vyšetrujúceho sudcu po prvom výsluchu obvineného a deň pred každým vyšetrovaním, na ktoré je nevyhnutná právna pomoc,

Po ukončení konania vyšetrujúci sudca odovzdá spis prokurátorovi. Ako poškodený máte právo nahliadnuť do spisu najmenej osem pracovných dní predtým, ako vec posúdi súdna rada.

Poškodení a osoby, ktoré môžu preukázať legitímny osobný záujem, majú právo dostať kópiu spisu s výnimkou akýchkoľvek zaistených dokladov a dokumentov v primeranej lehote pred stanoveným dátumom pojednávania. Na tento účel musia podať žiadosť prokurátorovi.

Posledná aktualizácia: 08/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu súdu?

Každý právoplatný rozsudok má právnu silu rozhodnutej veci hneď po jeho doručení. Predpokladá sa, že rozsudok ako taký predstavuje pravdu tak dlho, pokiaľ sa nezruší uplatnením právneho prostriedku nápravy stanoveného zákonom. Sudca zvyčajne rozhoduje o trestných a občianskoprávnych žalobách v tom istom rozsudku.

Z dôvodu práva na spravodlivý proces právna sila rozhodnutej veci sa vzťahuje len na tých, ktorí boli účastníkmi trestného konania a na časti rozhodnutia, na ktorých títo účastníci mohli uviesť svoje tvrdenia. Ako obeť sa môžete odvolať len vtedy, ak ste boli účastníkom konania, ktorí sa k nemu pripojil ako poškodený.

V tomto postavení môžete podať odvolanie, ale len pokiaľ ide o vaše občianske záujmy a ak máte záujem na konaní, t. j. ak súd odmietol váš nárok na náhradu škody, alebo ak sa domnievate, že priznaná suma je nedostatočná.

Nemôžete preto podať odvolanie z dôvodu, že nesúhlasíte s uloženým trestom alebo preto, že súd oslobodil obvineného. Len štátny prokurátor môže podať odvolanie, ktoré sa týka trestnoprávneho hľadiska konania.

Poraďte sa so svojím advokátom, aby ste zistili, či je rozumné podať odvolanie. Ak vaši advokáti odpovedia kladne, odvolanie sa musí podať do 40 dní na podateľni súdu, ktorý vydal rozsudok.

Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?

Po vyhlásení rozsudku môžete dostať jeho kópiu.

Môžete takisto podať odvolanie, ale len vtedy, ak ste boli účastníkom konania, ktorý vstúpil do konania ako poškodený a len pokiaľ ide o vaše občianske záujmy (pozri bod 1).

Ak sa plánuje podmienečné prepustenie, môžete informovať generálneho prokurátora, ktorý je zodpovedný za výkon trestu, ktorý namietate.

Môžete sa naďalej nechať zastupovať advokátom.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Ako poškodený máte právo na právnu pomoc vo všetkých otázkach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia.

Ako obeť úmyselného trestného činu s následkom ublíženia na zdraví môžete za určitých podmienok požiadať ministerstvo spravodlivosti o náhradu škody od štátu, ak vás nemôže odškodniť páchateľ trestného činu.

Polícia a justičný systém majú povinnosť ponúknuť vám ochranu ako obeti. Každé rozhodnutie týkajúce sa podmienečného prepustenia odsúdeného môže podliehať osobitným podmienkam, ktoré sa týkajú najmä ochrany spoločnosti a obete.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ odsúdený?

Na požiadanie máte právo získať informácie o každom právoplatnom rozsudku v trestnom stíhaní.

Pokiaľ ide o trest uložený páchateľovi, uvedomte si, že v rozhodnutí o treste musia byť uvedené ustanovenia právnych predpisov, ktoré sa uplatnili bez toho, aby sa opakovali podmienky, skutkové okolnosti, ktoré sú podstatou trestného činu, z ktorého je obžalovaný obvinený, alebo uložený trest alebo tresty (článok 195 Trestného poriadku). Pre akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa vykonávania trestov sa môžete obrátiť na službu výkonu trestu úradu štátneho generálneho prokurátora.

V Luxembursku bude právoplatne odsúdená osoba buď vo väznici Schrassig, alebo väznici Givenich.

Budem informovaný o tom, keď bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmienečného prepustenia) alebo unikne z väzenia?

Na základe článku 4 ods. 1 Trestného poriadku môžete byť na základe osobitnej žiadosti podanej úradu generálneho prokurátora informovaný o prepustení alebo úteku páchateľa, ak existuje nebezpečenstvo alebo zistené riziko ujmy voči vám, pokiaľ toto oznámenie nezahŕňa riziko ujmy voči páchateľovi.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení? Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Nie.

Posledná aktualizácia: 08/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

4 - Náhrada škody

Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa? (napr. súdne konanie, občianskoprávna žaloba, adhézne konanie)

Vo väčšine prípadov to je súd zodpovedný za súdenie páchateľa, ktorý ak uzná obžalovaného vinným, stanoví výšku škody a úrokov priznaných obetiam ako náhradu škody za ich stratu.

Na to, aby mohol súd rozhodnúť o náhrade škody, je nevyhnutné, aby obete uplatnili občianskoprávny nárok v trestnom konaní. Obete môžu uplatniť občianskoprávny nárok kedykoľvek v priebehu vyšetrovania. Obete nie sú povinné dostaviť sa na pojednávanie. Môžu sa nechať zastúpiť advokátom a podať svoje požiadavky v písomnej forme pred pojednávaním.

Ak obete neuplatnia občianskoprávny nárok ani nepodajú žiadne návrhy, súd nemôže z vlastného podnetu priznať obetiam náhradu za spôsobenú škodu a úroky.

Obete, ktoré neuplatnia občianskoprávny nárok počas trestného konania, nestratia svoje právo na náhradu škody.

V skutočnosti budú obete stále môcť podať žalobu proti páchateľovi na občianskych súdoch za predpokladu, že konajú pred uplynutím premlčacej lehoty podľa občianskeho práva a že preukážu, že predmetné skutočnosti predstavujú občianskoprávny delikt.

Súd uložil páchateľovi, aby mi zaplatil náhradu škody. Ako môžem zabezpečiť, aby páchateľ skutočne zaplatil?

Úlohou trestného súdu je vyčísliť škody, ktoré utrpeli obete, ale nezasahuje do vymáhania náhrady škody a priznaných úrokov.

Záleží na obetiach, či po doručení právoplatného rozsudku podniknú kroky na získanie náhrady tejto škody od páchateľa.

Väčšinou to je advokát, ktorý sa postará o dohľad nad vymáhaním náhrady škody a úroku, najskôr zmierlivým spôsobom kontaktuje advokáta odsúdeného alebo požiada súdneho exekútora o vykonanie rozsudku.

Keď odsudzujúci súd uloží podmienečný trest, ktorý zahŕňa povinnosť zaplatiť náhradu škody, generálny prokurátor, ktorý zodpovedá za vykonávanie rozsudkov, skontroluje, či odsúdení plnia svoje povinnosti.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát vyplatiť preddavok? Za akých podmienok?

Počas súdneho konania môže súd priznať priebežnú platbu napríklad až do výsledku znaleckého posudku. Ak páchateľ odmietne alebo nemôže vykonať túto platbu, môže to prevziať ministerstvo spravodlivosti v prípade preukázanej potreby.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Zmenený zákon z 12. marca 1984 o odškodnení niektorých obetí ublíženia na zdraví v dôsledku trestného činu oprávňuje na náhradu škody na ťarchu štátneho rozpočtu v prospech niektorých obetí trestných činov. Toto je dôležitým opatrením pre obete v prípade, že:

Páchateľ útoku je neznámy; aj keď je páchateľ agresie známy, nie je možné ho nájsť; páchateľ je platobne neschopný.

Na uplatnenie tohto práva musia obete podať návrh na ministerstvo spravodlivosti, ktoré prijme rozhodnutie o nárokoch na náhradu škody do šiestich mesiacov. Nároky musia byť vypracované vo francúzštine, v nemčine alebo luxemburčine a musia v nich byť uvedené dátum, miesto a presná povaha skutkových okolností. Listinné dôkazy o skutkových okolnostiach a škode spôsobenej obeti, sa musia pripojiť k tejto listine na podporu nároku.

Právo na náhradu škody podlieha určitým podmienkam, ktoré musia obete splniť:

Obete musia mať buď bydlisko alebo obvyklé bydlisko v Luxemburskom veľkovojvodstve, alebo byť štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie alebo Rady Európy. Okrem toho musia mať obete v čase spáchania trestného činu svoje doklady v Luxemburskom veľkovojvodstve v úplnom poriadku alebo musia byť obeťou trestného činu uvedeného v článku 382 ods. 1 Trestného poriadku (obchodovanie s ľuďmi);

Spôsobená škoda musí byť dôsledkom úmyselných činov, ktoré majú povahu trestného činu.

Vzniknutá škoda musí byť ublíženie na zdraví a nie iba majetková škoda (čo vylučuje napríklad náhradu škody v prípade obyčajnej krádeže).

Ujma musí mať za následok vážne narušenie životných podmienok, ktoré môže vyplynúť zo straty alebo zníženia príjmu, zvýšenia mimoriadnych nákladov alebo výdavkov, alebo z neschopnosti vykonávať profesijnú činnosť, zo straty jedného roka školskej dochádzky, z ublíženia na zdraví alebo duševnej ujmy, alebo morálneho alebo estetického poškodenia, ako aj z telesného alebo duševného utrpenia. Obete trestného činu podľa článkov 372 až 376 Trestného poriadku sú oslobodené od preukázania telesnej alebo duševnej ujmy, ktorej existencia sa predpokladá.

Náhradu škody vypláca štát len vtedy, ak obeť nemôže získať skutočnú a dostatočnú náhradu škody akýmkoľvek spôsobom (napr. od páchateľa, zo sociálneho zabezpečenia alebo z osobného poistenia).

Je dôležité vedieť, že náhrada škody sa môže zamietnuť alebo znížiť z dôvodu správania obete v čase skutkového stavu alebo ich vzťahu s páchateľom.

Ak štát odškodní obete, ešte stále môžu pripojiť občianskoprávnu žalobu a domáhať sa dodatočných súm od páchateľa, ak považujú náhradu škody za nedostatočnú. V tomto prípade musia obete informovať súd o skutočnosti, že si uplatnili nárok na náhradu škody od štátu alebo prípadne že získali takúto náhradu škody od štátu.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Obete majú nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený za predpokladu, že sa stali obeťami trestného činu a páchateľ útoku je neznámy, alebo ak je páchateľ útoku známy, ale nemožno ho nájsť, alebo ak páchateľ je platobne neschopný.

Ak neprebieha súdne konanie, a teda súd nestanoví náhradu škody, ministerstvo spravodlivosti môže priznať pevnú sumu a/alebo nariadi znalecký posudok na svoje náklady na určenie výšky náhrady škody, ktorá sa má priznať obeti.

Mám v čase, keď očakávam rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody, nárok na platbu v prípade naliehavej potreby?

V prípade riadne preukázanej potreby minister spravodlivosti môže priznať platbu počas posudzovania žiadosti.

Posledná aktualizácia: 08/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Som obeťou trestného činu, na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

– Ako obeť trestného činu sa môžete obrátiť na tieto hlavné služby na podporu obetí:

A. Služby verejnej správy:

Ústredná služba sociálnej pomoci (SCAS) – služby na podporu obetí (Service central d’assistance sociale (SCAS) – Services d’Aide aux Victimes (SAV)) SAV v Luxemburgu

Druhy podpory:

 • psychologické a psychoterapeutické poradenstvo,
 • služba právnych informácií,
 • skupinová terapia pre obete domáceho násilia,
 • sprevádzanie obetí počas súdneho procesu.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Plaza Liberty Building, Entrance C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel. (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
Mobil (+352) 621 32 65 95

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknescas-sav@justice.etat.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Mimovládne organizácie (MVO):

1. Podpora obetí trestných činov (Aide aux victimes de la Criminalité) – Wäisse Rank Lëtzebuerg ASBL

Druhy podpory:

 • služba právnych informácií,
 • morálna, finančná a materiálna podpora.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg

Tel. (+352) 40 20 40

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknewrl@pt.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Podporné služby pre uznané obete domáceho násilia

Existujú tri takéto služby:

– SAVVD v Luxemburgu neziskového združenia Ženy v tiesni (Femmes en détresse) asbl

Druhy podpory:

 • psychosociálne poradenstvo,
 • právne informácie a podpora,
 • právne, administratívne a sociálne informácie a podpora po obvinení páchateľa násilia prokurátorom,
 • plánovanie právnych krokov,
 • sprevádzanie obetí okrem iného na súde, u advokáta, u lekára,
 • usmernenie,
 • poradenstvo a ochranné opatrenia proti obťažovaniu,
 • vypracovanie plánu ochrany pre obete.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel. (+352) 26 48 18 62
Fax (+352) 26 48 18 63

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecontact@savvd.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://fed.lu/wp/services/savvd/

– PSY EA – v Luxemburgu neziskového združenia Ženy v tiesni (Femmes en détresse)

Pre deti, ktoré sa stali priamymi a nepriamymi obeťami domáceho násilia v súvislosti s príkazom na vysťahovanie.

Druhy podpory:

 • Starostlivosť o deti a mladistvých, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia v súvislosti s opatrením na vysťahovanie.
 • Ako psychologická služba pre deti a mladistvé obete domáceho násilia, psychologická podpora pre deti a mladistvých, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia a ich rodiny.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel. (+352) 26 48 20 50
Fax (+352) 26 48 18 63

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecontact@psyea.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES v Dudelange nadácie „the Pro Familia“ (Fondation Pro Familia)

Podporné služby pre deti, ktoré sa stali priamymi a nepriamymi obeťami domáceho násilia v súvislosti s príkazom na vysťahovanie.

Druhy podpory:

 • Starostlivosť o deti a mladistvých, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia v súvislosti s opatrením na vysťahovanie.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxembourg

Tel. (+352) 51 72 72 89

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknealternatives@profamilia.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Poradenské služby pre ženy, ktoré sú uznané ako obete násilia

Druhy podpory:

 • telefonické poradenstvo,
 • psychosociálne poradenstvo,
 • právne, administratívne a sociálne informácie a podpora,
 • plánovanie právnych krokov,
 • sprevádzanie žien v iných odborných službách: advokát, súd, polícia,
 • prijímací pohovor v útulku pre ženy,
 • školenie a prednáška o domácom násilí,
 • semináre a diskusné skupiny.

K dispozícií sú štyri takéto skupiny:

– VISAVI (Život bez násilia)[VISAVI (Vivre Sans Violence)] v Luxemburgu neziskového združenia Ženy v tiesni (Femmes en détresse)

Poradenské centrum pre ženy, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel. (+352) 49 08 77-1
Fax (+352) 26 48 26 82

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknefeminfo@visavi.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://fed.lu/wp/services/visavi/

– JUŽNÉ STREDISKO (FOYER SUD) v Esch-sur-Alzette Národnej rady luxemburských žien (Conseil national des femmes du Luxembourg)

Poradenské centrum pre ženy v tiesni vrátane obetí násilia

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Tel. (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Fax (+352) 54 57 57 57

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknefoyersud@pt.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

– Stredisko OZANAM v Luxemburgu

– Stredisko OZANAM sever (Centre OZANAM Nord) vo Wiltzi Nadácie domu otvorených dverí (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Poradenské centrá pre ženy v tiesni vrátane obetí násilia

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Tel. (+352) 48 83 47

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneozanam@fmpo.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Tel. (+352) 26 95 39 59

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneozanam.nord@fmpo.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

– PROFAMILIA v Dudelange nadácie „the Pro Familia“ (Fondation Pro Familia)

Poradenské centrum pre ženy v tiesni vrátane obetí násilia.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Tel. (+352) 51 72 72-41
Fax (+352) 52 21 88

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknefemmes@profamilia.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.cnfl.lu/

4. Poradenské stredisko pre deti a mladistvých, ktorí sú registrovanými obeťami násilia

K dispozícií sú štyri:

– PSY EA v Luxemburgu neziskového združenia Ženy v tiesni (Femmes en détresse)

Psychologická služba pre deti a mladistvých vo veku od 3 do 21 rokov, ktorí sa stali obeťami alebo svedkami domáceho násilia, a pre ich rodiny

Druhy podpory:

 • psychologická podpora pre deti a mladistvých, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia, a pre ich rodiny.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel. (+352) 26 48 20 50
Fax (+352) 26 48 18 63

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecontact@psyea.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATÍVY v Dudelange nadácie „the Pro Familia“ (Fondation Pro Familia)

Poradenská služba pre deti a mladistvých vo veku od 0 do 27 rokov, ktorí sa stali obeťami alebo svedkami fyzického a psychického násilia vrátane domáceho násilia, a pre ich rodiny

Druhy podpory:

 • psychologická podpora pre deti a ich rodiny,
 • podpora pre vrúcne rodinné vzťahy a vzájomnú úctu,
 • informovanosť o násilí a prevencia.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 DudelangeL-1010 Luxembourg

Tel. (+352) 51 72 72 89

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknealternatives@profamilia.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

– OXYGENE v Dudelange neziskového združenia Ženy v tiesni (Femmes en détresse)

Poradenská a informačná služba pre dievčatá (vo veku od 12 do 21 rokov) v tiesni, ktoré sa stali obeťami fyzického, psychického alebo sexuálneho násilia

Druhy podpory:

 • individuálne výsluchy,
 • podpora pri správnych konaniach,
 • pomoc pri hľadaní ubytovania pod dohľadom,
 • pomoc pri prípadnom prijatí do útulku Meederchershaus.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel. (+352) 49 41 49
Fax (+352) 27 12 59 89

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfofilles@pt.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://fed.lu/wp/services/oxygene/

– ALUPSE DIALOGUE v Luxemburgu neziskového združenia Alupse

Služba psychologického poradenstva a terapie pre deti vo veku od 0 do 21 rokov, ktoré sa stali obeťami fyzického, psychického a sexuálneho násilia, a pre ich rodiny

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

8, rue Tony Bourg
L- 1278 Luxembourg

Tel. (+352) 26 18 48-1
Fax (+352) 26 19 65 55

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknealupse@pt.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Akreditované stredisko pre poradenstvo, informácie a pomoc pre mužov a chlapcov v tiesni, ktorí sa stali obeťami násilia – infoMann v Luxemburgu neziskového združenia actTogether

Druhy podpory:

 • psychologická a sociálna podpora a poradenstvo,
 • informačná a dokumentačná služba,
 • zvyšovanie informovanosti a odborná príprava,
 • sprevádzanie a podpora mužov s cieľom ich prijatia do útulku pre mužov.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxembourg

Tel. (+352) 27 49 65
Fax (+352) 27 49 65 65

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@infomann.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.infomann.lu/

6. Akreditované poradenské a asistenčné stredisko pre páchateľov násilia vrátane domáceho násilia – Riicht eraus v Luxemburgu Luxemburského Červeného kríža

Druhy podpory:

 • poradenstvo, počúvanie, podpora, pomoc a sprevádzanie páchateľov (mužov a žien) domáceho násilia v súvislosti s vysťahovaním, buď na základe súdneho výkonu, alebo dobrovoľne,
 • podpora informovanosti a zodpovednosti na strane páchateľa,
 • krátkodobá ochrana obete,
 • riadenie konfliktov a sebadôvera,
 • podpora ľudí zaviazaných k zmene,
 • pomoc s rozvojom praktických stratégií umožňujúcich trvalú zmenu v prístupe a správaní páchateľov,
 • podpora pre ľudí, ktorí chcú zmeniť svoje násilné správanie,
 • diskusná skupina.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel. (+352) 27 55-5800
Linka pomoci červeného kríža: (+352) 27 55
Fax (+352) 27 55-5801

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneriichteraus@croix-rouge.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Služba pomoci pre uznané obete obchodovania s ľuďmi

Ambulantná a nemocničná starostlivosť pre všetky obete obchodovania s ľuďmi, ženy, mužov a deti.

K dispozícií sú dva, ktoré sú koordinované:

– SAVTEH v Luxemburgu združenia Ženy v tiesni (Femmes en détresse) asbl

– COTEH v Luxemburgu Nadácie domu otvorených dverí (Fondation Maison de la Porte ouverte)

Druhy podpory:

 • telefonické a osobné poradenstvo,
 • psychosociálna podpora a dohľad,
 • psychologická podpora a stabilizácia,
 • organizácia poradenstva alebo zdravotnej starostlivosti,
 • sprevádzanie obete na oddelenie trestného vyšetrovania na účely identifikácie,
 • podpora spolupráce obete s políciou a prokuratúrou,
 • sprevádzanie obetí najmä počas ich právnych, správnych a sociálnych postupov,
 • koordinácia nemocničnej starostlivosti a organizovanie ubytovania pre obete podľa ich pohlavia a veku,
 • materiálna a finančná pomoc,
 • informácie o právach obetí obchodovania s ľuďmi, súdnych a správnych konaniach a poskytovaných dávkach,
 • kontaktovanie MVO v krajinách pôvodu pri dobrovoľnom návrate.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel. (+352) 26 48 26 31
Fax (+352) 26 48 26 82
Mobil (+352) 621 316 919

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknetraite.humains@visavi.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tel. (+352) 24 87 36 22
Mobil (+352) 621 351 884

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecoteh@fmpo.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Polícia:

Generálne riaditeľstvo
luxemburskej polície
(Police Grand-Ducale Direction Générale) L-2957 Luxembourg

Tel. (+352) 49 97-1
Núdzová linka 113
Fax (+352) 49 97-20 99

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecontact@police.public.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Miestne orgány:

Služba právneho prijímania a informačná služba (Service d’accueil et d’information juridique):

– DIEKIRCH

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Tel. (+352) 80 23 15

– ESCH-SUR-ALZETTE

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel. (+352) 54 15 52

– LUXEMBURG

Cité judiciaire
Building BC
L-2080 Luxembourg

Tel. (+352) 22 18 46

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Služba právnych informácií o „právach žien“:

GENERÁLNA PROKURATÚRA (PARQUET GÉNÉRAL)

Cité judiciaire
Building BC or CR
L-2080 Luxembourg

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministerstvá:

– Ministerstvo spravodlivosti (Ministère de la Justice)

13 rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel. (+352) 247-84537
Fax (+352) 26 68 48 61

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@mj.public.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mj.public.lu/

Úlohy:

 • občianskoprávne veci,
 • trestné veci: odškodnenie obetí, právna pomoc, mediácia v trestných veciach,
 • obchodné veci,
 • organizácia súdov,
 • všeobecná koordinácia správnych konaní pred správnymi súdmi,
 • väzenské zariadenia.

– Ministerstvo vnútra (Ministère de l’Intérieur)

BP 10
L-2010 Luxembourg

Tel. (+352) 247-84600
Fax (+352) 22 11 25

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@miat.public.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mi.public.lu/

Úlohy v súlade s veľkovojvodským dekrétom z 28. januára 2015:

 • koordinácia pohotovostných služieb,
 • spolupráca s mimovládnymi organizáciami.

– Ministerstvo vnútornej bezpečnosti (Ministère de la Sécurité intérieure)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Tel. (+352) 247-84659
Fax (+352) 22 72 76

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknesecretariat@msi.etat.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Podpora obetí v súlade s luxemburským dekrétom z 28. januára 2015:

 • luxemburská polícia, Generálny policajný inšpektorát (Police Grand-Ducale, Inspection générale de la Police), európska politika v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, politika medzinárodnej policajnej spolupráce

– Ministerstvo rovnosti príležitostí (MEGA) (Ministère de l’Égalité des Chances)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Luxembourg

Tel. (+352) 247-85806
Fax (+352) 24 18 86

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@mega.public.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mega.public.lu/fr/index.html

Úlohy:

 • domáce násilie,
 • Výbor pre spoluprácu odborníkov v oblasti boja proti násiliu,
 • partnerstvo a manažment s akreditovanými mimovládnymi organizáciami MEGA ambulantnej a nemocničnej starostlivosti o obete a páchateľov domáceho násilia, ženy a mužov v núdzi, násilia založeného na rodovej príslušnosti a obchodovania s ľuďmi,
 • partnerstvo a spolupráca so štátom schválenými MVO v oblasti starostlivosti o ľudí v tiesni, ktorí sa stali obeťami násilia.

Horúca linka podpory pre obete

– Luxemburská polícia;

Horúca linka: 113

Od pondelka do piatka 24 hodín denne

– Luxemburský Červený kríž

Horúca linka: 2755

Od pondelka do piatka od 7.00 h do 22.00 h

– Fraentelefon (Ženy v tiesni)

Horúca linka: (+352) 44 81 81

Od pondelka do piatka 24 hodín denne

– Fraentelefon (Ženy v tiesni)

Horúca linka: (+352) 44 81 81

Od pondelka do piatka od 9.00 h do 15.00 h

Je podpora pre obete bezplatná?

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

Áno, podpora pre obete sa poskytuje bezplatne.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

pozri odpoveď na prvú otázku v časti B.

Posledná aktualizácia: 08/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Práva obetí trestných činov v trestných konaniach - Maďarsko

Budete považovaný za obeť trestného činu, ak vám bola spôsobená ujma konaním, ktoré podľa maďarského právneho poriadku predstavuje trestný čin, napr. ak ste boli zranený alebo váš majetok bol poškodený či odcudzený. Ako obeti trestného činu vám maďarský právny poriadok poskytuje rôzne práva pred, počas a po súdnom konaní (procese). V závislosti od štádia konania môžete od vyšetrovacieho orgánu, prokurátora alebo súdu požadovať informácie o vašich právach a povinnostiach v trestnom konaní.

Trestné konanie v Maďarsku začína vyšetrovaním. Vyšetrovanie zvyčajne vykonáva polícia pod dohľadom prokurátora. Po ukončení vyšetrovania prokurátor buď rozhodne o podaní obžaloby a prípad tak bude postúpený súdu, alebo pre nedostatok dôkazov, vylúčenie či neuplatnenie trestnej zodpovednosti bude prípad uzavretý vo fáze vyšetrovania.

Ak sa prípad dostane na súd, súd preskúma zhromaždené dôkazy a rozhodne, či páchateľ je alebo nie je vinný. V maďarskom trestnom konaní (s výnimkou niektorých foriem konania) môže súd vykonávať dokazovanie priamo na verejnom vypočutí, takže môžete byť predvolaný na súdne pojednávanie a vypočutý ako svedok. Ak je páchateľ uznaný vinným, bude obvinený a odsúdený. Ak páchateľ vinný nie je, bude oslobodený.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií:

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 - Náhrada škody

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 10/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Aké informácie môžem získať od orgánu (napr. polície, prokuratúry) po tom, ako došlo k trestnému činu, avšak ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Zákon o trestnom konaní vyžaduje, aby súd, prokurátor a vyšetrovací orgán informovali osoby, ktoré sú predmetom činností zameraných na výkon ich práv a povinností ešte pred akýmkoľvek procesným úkonom.

Trestné činy sa môžu oznámiť prokurátorovi alebo vyšetrovaciemu orgánu ústne alebo písomne. Oznámenie môže prijať aj iný orgán alebo súd, ktorý zašle toto oznámenie vyšetrovaciemu orgánu. Zákon nestanovuje žiadne formality pre oznamovanie trestného činu; trestné činy sa môžu oznámiť listom, poštou, elektronickou poštou alebo osobne.

Trestné konania sa vedú v maďarčine, ale obeť, ktorá nehovorí po maďarsky, má možnosť používať svoj materinský jazyk alebo akýkoľvek iný jazyk podľa vlastného výberu. Aj keď obeť hovorí po maďarsky, môže v trestnom konaní použiť svoj štátny jazyk. Náklady na preklady a tlmočenie neznáša obeť a obeť nemôže byť povinná zaplatiť preddavok na takéto náklady alebo ich znášať.

Obeť trestného činu má nárok na podporu služby na podporu obetí v prípade fyzických osôb, proti ktorým bol spáchaný trestný čin alebo prečin proti majetku na území Maďarska a v prípade fyzických osôb, ktoré utrpeli zranenia ako priamy dôsledok trestných činov alebo prečinov proti majetku spáchaných na území Maďarska, najmä ublíženia na zdraví alebo citovej ujmy, psychického šoku, majetkovej ujmy pod podmienkou, že sú: maďarskí občania, občania ktoréhokoľvek členského štátu EÚ, občania ktorejkoľvek krajiny mimo EÚ s legálnym pobytom na území Európskej únie, osoby bez štátnej príslušnosti s legálnym pobytom na území Maďarska, obete obchodovania s ľuďmi alebo iné osoby považované za spôsobilé na základe medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi ich príslušnými štátmi štátnej príslušnosti a Maďarskom alebo na základe reciprocity.

Štát poskytuje podporné služby pre obete po posúdení ich potrieb, ktoré môžu zahŕňať: zlepšenie ochrany záujmov obetí, poskytnutie okamžitej finančnej pomoci, poskytnutie dôkazu o statuse obete, ochranu svedkov a poskytnutie chráneného ubytovania. Ak sú splnené zákonom vymedzené podmienky, obeť má nárok aj na odškodnenie od štátu.

Okrem toho je možné nariadiť osobnú ochranu obete, ak sú proti obetiam plánované alebo spáchané násilné činy proti osobám alebo trestné činy vytvárajúce všeobecné ohrozenie osôb proti obetiam, aby sa zabránilo ich účasti na trestnom konaní alebo zmarila ich účasť alebo výkon ich práv a plnenie ich povinností, alebo ak je takýto trestný čin pravdepodobný. Žiadosti sa môžu podať alebo zaznamenať na súde, generálnemu prokurátorovi alebo vyšetrovaciemu orgánu, ktorý vedie trestné konanie.

Na zabezpečenie predchádzania trestným činom proti osobnej integrite alebo slobode alebo ich prerušenia sa osobná ochrana vzťahuje na ochranu súkromného obydlia obete alebo iného miesta pobytu, ako aj na zabezpečenie dopravných trás a bezpečnú účasť na trestnom konaní a iných úradných úkonov.

Prostriedky osobnej ochrany sa poskytujú najmä prostredníctvom pravidelnej hliadkovej služby, technických prostriedkov, nepretržitých komunikačných spojení, poskytnutím ochranného odevu a ak sú iné metódy osobnej ochrany neúčinné, prostredníctvom strážneho personálu, ktorý možno poskytnúť v mieste spravovanom orgánom činným v trestnom konaní, ktorý je oprávnený nariadiť a poskytnúť osobnú ochranu.

Ak nie je možné zabezpečiť ochranu obete zúčastňujúcej sa na trestnom konaní s mimoriadnou závažnosťou prostredníctvom prostriedkov osobnej ochrany a táto obeť spolupracuje s orgánom a je v ohrozujúcej situácii a preto je potrebné zabezpečiť osobitné ochranné opatrenia, obeť sa môže zúčastniť aj programu na ochranu svedkov, ktorý poskytuje osobitné ochranné opatrenia, ak sú splnené ďalšie osobitné podmienky.

V niektorých prípadoch je obeť oprávnená na zastupovanie v konaní a ak koná ako subsidiárny súkromný žalobca, má nárok na právnu pomoc. Všeobecnou podmienkou je, že ich obeť potrebuje, to znamená, že sa zohľadnia príjmy osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s obeťou, čistý mesačný príjem obete nepresahujúci minimálnu výšku starobného dôchodku určenú na základe pracovnoprávnych vzťahov (28 500 HUF v roku 2017) a že obeť nemá majetok, ktorý by mohol pokryť právne služby.

Obeť môže byť oprávnená pripojiť občianskoprávnu žalobu a domáhať sa náhrady škody vyplývajúcej z trestného činu od obžalovaného v každom štádiu trestného konania. S cieľom zabezpečiť svoj občianskoprávny nárok môže obeť podať návrh na zabavenie majetku obžalovaného, ktoré nariadi súd, ak existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že uspokojenie nároku bude zmarené. Súd rozhodne o občianskoprávnom nároku rozsudkom, prijatím alebo zamietnutím návrhu. Ak by to spôsobilo významné oneskorenie ukončenia konania alebo v prípade, že sa obžalovaný oslobodí spod obžaloby, alebo ak meritórne rozhodnutie o návrhu v trestnom konaní je vylúčené v dôsledku iných podmienok, súd nariadi vymáhanie občianskoprávneho nároku inými právnymi prostriedkami.

Obeť má právo sa zúčastniť na mediačnom konaní s obžalovaným za osobitných podmienok. Mediačné konanie sa nemôže uskutočniť bez súhlasu obete a dokonca aj v prípade, že obeť súhlasila, konanie sa neuskutoční automaticky a závisí od mnohých ďalších podmienok.

Vlastné výdavky obete a jej zástupcu, ktoré vznikli v prípade sú trovy trestného konania, ako aj náklady obete vzniknuté v súvislosti s jej účasťou ako svedka. Zatiaľ čo prvé neposkytne štát vo forme preddavkov, druhé sa uhradí po procesnom úkone. Obžalovaný sa zaviaže znášať trovy trestného konania, ak je uznaný za vinného.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Zákon o trestnom konaní stanovuje ochranu práv v súvislosti s konaniami, ktoré patria do maďarskej právomoci bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu. Služba na podporu obetí poskytuje rovnaké služby pre štátnych príslušníkov ktoréhokoľvek členského štátu EÚ, ako aj maďarským občanom.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

Obeť sa o rozhodnutí o nariadení vyšetrovania informuje len individuálne v prípade, že obeť neoznámila trestný čin. Okrem toho sú v zákone o konaniach vymedzené situácie a rozhodnutia, o ktorých musí byť obeť informovaná.

Obeť má právo byť informovaná na základe svojej žiadosti v súvislosti s trestným činom, ktorý sa jej týka, o prepustení alebo úteku zadržanej osoby, podmienečnom prepustení, prepustení alebo úteku ako aj prerušení výkonu trestu odňatia slobody osoby odsúdenej na trest odňatia slobody, o prepustení alebo úteku osoby, ktorej bola uložená zaisťovacia väzba, ako aj o prerušení výkonu zaisťovacej väzby, prepustení alebo úteku osoby z nútenej liečby, prepustení, opustení bez povolenia a adaptačnom opustení osoby na nútenej liečbe a v prípade vzdelávania mladistvých páchateľov o dočasnom alebo trvalom prepustení, opustení inštitúcie bez povolenia a prerušení vzdelávania pre mladistvých páchateľov.

Obeť musí byť informovaná najmä o týchto rozhodnutiach: pridelenie znalca, prerušenie vyšetrovania, ukončenie vyšetrovania, zastavenie vyšetrovania, vznesenie obvinenia, čiastočné opomenutie vznesenia obvinenia, upustenie od obžaloby, ako aj o prijatí akýchkoľvek rozhodnutí, ktoré obsahujú ustanovenia, ktoré sa priamo týkajú obete, ako aj o prijatí konečného rozhodnutia.

Obeť musí byť informovaná o mieste a dátume všetkých procesných úkonov, na ktorých sa môže zúčastniť. Takéto úkony zahŕňajú vypočutie znalca v rámci vyšetrovania, kontroly, rekonštrukcie, prítomnosť na účely zistenia totožnosti, ako aj súdne konania a verejné zasadnutia v priebehu súdneho konania.

Počas vyšetrovania môže obeť bezplatne získať informácie a kópie akýchkoľvek znaleckých posudkov a spisov o vyšetrovacích úkonoch, počas ktorých môže byť prítomná a môže získať kópie iných dokumentov, ak to nie je v rozpore so záujmami vyšetrovania. Po ukončení vyšetrovania sa umožní obeti preskúmať všetky dokumenty týkajúce sa trestných činov spáchaných proti nej.

V priebehu vyšetrovania môže obeť podať odvolanie alebo sťažnosť proti všetkým rozhodnutiam obsahujúcim ustanovenia, ktoré sa jej priamo týkajú. Obeť môže okrem iného podať sťažnosť proti rozhodnutiam o zamietnutí jej trestného oznámenia alebo rozhodnutia o prerušení alebo zastavení vyšetrovania.

Ak sa oznámenie trestného činu zamietne alebo sa vyšetrovanie zastaví a v niektorých prípadoch, ak boli vznesené formálne obvinenia v súvislosti s časťou obvinenie a sťažnosť obete nepriniesla požadovaný výsledok, môže obeť konať ako subsidiárny súkromný žalobca v lehote stanovenej zákonom. Obeť môže konať aj ako subsidiárny súkromný žalobca, ak prokurátor nepreukáže v dôsledku vyšetrovania trestný čin, ktorý podlieha prokuratúre, alebo ak prokurátor neprevzal zastupovanie trestného stíhania od súkromného žalobcu. Obeť, ktorá koná ako subsidiárny súkromný žalobca môže podať prostredníctvom svojho advokáta návrh na trestné stíhanie a takto môže podať obžalobu vo svojom mene proti obžalovanému.

Počas súdneho konania môže obeť podať odvolanie len proti meritórnemu rozhodnutiu o občianskoprávnom nároku, ale nie proti rozhodnutiu vo veci samej. Počas súdneho konania môže obeť konať ako subsidiárny súkromný žalobca, ak prokurátor vzal späť obvinenie.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné príslušné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Trestné konania sú vedené v maďarčine, ale neznalosť maďarského jazyka nie je dôvodom na diskrimináciu. V trestnom konaní môžete použiť ústnu aj písomnú formu, svoj materinský, regionálny alebo menšinový jazyk alebo iný jazyk, ktorý uvediete ako jazyk, ktorým hovoríte. V týchto prípadoch máte právo na bezplatné služby tlmočníka a preklad úradných dokumentov určených pre vás.

Ako orgán zabezpečí, aby sa so mnou zrozumiteľne komunikovalo (ak som dieťa; ak som osoba so zdravotným postihnutím)?

Orgán sa bude snažiť s vami komunikovať jednoduchým a ľahko zrozumiteľným spôsobom v ústnej aj písomnej forme. Informácie o vašich právach a poučenia o vašich povinnostiach sa oznámia ľahko zrozumiteľným spôsobom so zohľadnením vášho stavu a osobných schopností. V priebehu ústnej komunikácie sa od orgánu vyžaduje, aby zistil, či ste rozumeli oznámeným informáciám a ak nie, orgán vám vysvetlí takéto informácie alebo upozornenia. Ak ste maloletá osoba alebo osoba so zdravotným postihnutím, orgán musí komunikácii s vami venovať osobitnú starostlivosť. Ak ste sluchovo postihnutý, hlucho-slepý alebo s poruchou reči, môžete požiadať o tlmočníka posunkového jazyka alebo môžete podať písomné vyhlásenie namiesto výsluchu.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje podporu pre obete?

Na štátnej úrovni funkcie ochrany obetí a právnej pomoci vykonávajú vládne úrady v hlavnom meste a 19 župách. Ak ste sa stali obeťou trestného činu, vládne agentúry vám poskytnú bezplatnú osobnú pomoc, v rámci ktorej vám poskytnú

 • informácie o vašich právach a možnostiach,
 • emocionálnu podporu,
 • praktickú pomoc a právne poradenstvo v jednoduchých prípadoch,
 • potvrdenie o postavení obete,
 • okamžitú finančnú pomoc, ktorá sa môže poskytnúť na základe žiadosti podanej v lehote 5 dní od dátumu spáchania príslušného trestného činu.

V rámci právnej pomoci vám vládne úrady poskytnú bezplatné právne poradenstvo v prípadoch, keď sú skutkové okolnosti prípadu pomerne jednoduché a ak ste vo finančnej núdzi, môžu vám byť poskytnuté právne služby (napr. vypracovanie dokumentov) prostredníctvom právnej pomoci nad rámec trestného konania a zastupovanie v súdnych sporoch súdnym opatrovníkom v rámci trestného konania.

Kontaktné údaje budapeštianskych a župných úradov nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.kormanyhivatal.hu/ a ďalšie informácie o podpore obetí a právnej pomoci na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalatOdkaz sa zobrazí v novom oknehttp://igazsagugyihivatal.gov.hu/jogi-segitsegnyujtas.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, okrem štátnych organizácií na podporu obetí sa môžete obrátiť aj na niekoľko občianskych organizácií, napríklad na:

 • Charitatívne združenie WHITE RING, ktoré je členom Victim Support Europe a poskytuje finančnú, právnu, psychologickú a inú podporu, ako aj pomoc obetiam trestných činov a ich príbuzným, najmä tým, ktorí to potrebujú z dôvodu ich sociálnej situácie (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://fehergyuru.eu/),
 • Národnú krízovú telefónnu informačnú službu (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat), ktorá poskytuje pomoc obetiam domáceho násilia, zneužívania detí, prostitúcie a obchodovania s ľuďmi a v prípade potreby môže zabezpečiť ich ubytovanie (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://bantalmazas.hu/),
 • Ambulanciu MVO ESZTER (ESZTER Alapítvány és Ambulancia) ktorá poskytuje bezplatnú psychologickú liečbu a rehabilitáciu pre deti a dospelých v zneužívanom a traumatizovanom stave a poskytuje právne informácie a rady (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://eszteralapitvany.hu/),
 • Združenie pre práva žien MVO NANE, ktoré prevádzkuje bezplatnú linku pomoci a poskytuje osobnú právnu pomoc, ako aj psychologické a sociálne poradenstvo dospelým a maloletým obetiam domáceho násilia (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://nane.hu/).

Bude ma polícia o podpore pre obete automaticky informovať?

Ak sa obrátite na políciu ako obeť trestného činu, od polície obdržíte písomné oznámenie o príslušnej službe na podporu obetí a budete informovaní o svojich možnostiach podpory obetí a na požiadanie vám polícia vydá potrebné osvedčenie, ktoré odovzdá alebo zašle službe na podporu obetí.

Ako je chránené moje súkromie?

V priebehu trestného konania sa musia dodržiavať vaše osobnostné práva a právo na dôstojnosť zúčastnených osôb a akékoľvek zbytočné zverejňovanie údajov o vašom súkromí je zakázané. Ak je na tento účel potrebné vaše svedectvo ako svedka, môžete požiadať, aby sa dôverne zaobchádzalo s vašimi údajmi, ktoré sa od tohto času zverejnia len orgánu konajúcemu v prípade.

Musím trestný čin oznámiť ešte pred tým, ako získam podporu pre obete?

Podali oznámenie o trestnom čine spáchanom na vašu ujmu nie je všeobecnou podmienkou oprávnenosti na službu podpory obetiam poskytovanú štátom; napriek tomu budete mať nárok na finančnú pomoc (náhradu, okamžitú finančnú pomoc) len v prípade, ak máte písomný doklad o začatí trestného konania.

Osobná ochrana v prípade, že som v nebezpečenstve

Osobnú ochranu môžete získať po začatí trestného konania. Ak sa nachádzate v ohrozujúcej situácii z dôvodu vašej účasti na trestnom konaní, môžete požiadať orgán konajúci vo veci, aby vám ako obeti alebo svedkovi ako aj členom vašej rodiny a príbuzným poskytol osobnú ochranu. Osobnú ochranu môže iniciovať vyšetrovací orgán konajúci vo veci, prokuratúra alebo súd a rozhodnutie prijme polícia, ktorá poskytne osobnú ochranu.

Ak máte byť vypočutý ako svedok a vaše svedectvo sa týka podstatných okolností mimoriadne závažného prípadu, môžete byť vyhlásený za osobitne chráneného, ak dôkazy očakávané z vášho svedectva nie je možné nahradiť a v prípade odhalenia vašej identity v súvislosti s vašou účasťou na trestnom konaní by mohol byť vážne ohrozený život, zdravie alebo osobná sloboda vás alebo vašich blízkych.

Vyšetrujúci sudca rozhodne o vyhlásení svedka za osobitne chráneného, ktorého môže navrhnúť prokuratúra, preto musíte iniciovať tento druh ochrany na prokuratúre. Ak ste vyhlásený za osobitne chráneného svedka, môže vás vypočúvať len vyšetrujúci sudca a nemôžete byť predvolaný na súdne konanie a s vaším menom, osobnými údajmi a bydliskom sa bude zaobchádzať dôverne a nebudú zverejnené obžalovanému ani jeho obhajcovi.

Môžete byť chránený aj v rámci osobitného programu ochrany. Ak ste sa zapojili do tohto programu, môžete byť predvolaný alebo upovedomený o procesných úkonoch alebo vám môžu byť zaslané dokumenty len prostredníctvom orgánu, ktorý je zodpovedný za ochranu a adresa tohto orgánu bude uvedená ako miesto vášho bydliska. Nikomu, ani orgánom nemožno poskytnúť kópie dokumentov, ktoré obsahujú informácie o vás, pokiaľ to nepovolil orgán zodpovedný za vašu ochranu. V takom prípade môžete odmietnuť poskytnúť svedectvo, ktoré poskytuje alebo naznačuje informácie o vašej novej identite alebo mieste bydliska.

Ak bol trestný čin, ktorý sa trestá odňatím slobody spáchaný na vašu ujmu, môžete navrhnúť súdu, aby nariadil obžalovanému zákaz priblíženia sa k vám na obdobie desiatich až šesťdesiatich dní.

Aké druhy ochrany sú k dispozícii? Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Súd, prokurátor a vyšetrovací orgán počas trestného konania neustále skúmajú, či ste obeťou, ktorá potrebuje osobitnú ochranu na základe skutočností a okolností charakterizujúcich vašu osobnosť a životných podmienok, povahy alebo okolností trestného činu, o ktorých sa dá stanoviť, že majú osobitné potreby v priebehu trestného konania. V podstate v tomto prípade súd, prokuratúra alebo vyšetrovací orgán, ktorý vedie trestné konanie môže nariadiť opatrenia na poskytnutie vašej osobnej ochrany s podmienkou, že osobnú ochranu a program ochrany vymedzený v oddiele 7 poskytne polícia, pričom zákaz priblíženia môže vydať súd.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi zo strany páchateľa hrozí ďalšie nebezpečenstvo?

Áno. Je to základnou funkciou súdu, prokuratúry a vyšetrovacieho orgánu predchádzať spáchaniu ďalších trestných činov zo strany páchateľa. Tento cieľ sa realizuje pomocou donucovacích opatrení zameraných na obžalovaného a jeho osobné vlastnosti, ktoré zahŕňajú stratu alebo obmedzenie slobody obžalovaného (napr. zákaz priblíženia, zákaz vychádzania) a na druhej strane pomocou opatrení, ktoré zabezpečia vašu náležitú starostlivosť a ochranu, ktoré sú založené na osobitnom posúdení vašich záujmov ako obete.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi hrozí ďalšie nebezpečenstvo zo strany systému trestnej justície (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Áno. V rámci trestného konania sa musia procesné úkony zahŕňajúce vašu účasť ako svedka pripraviť a viesť prostredníctvom súdu, prokuratúry a vyšetrovacieho orgánu takým spôsobom, aby sa neoprávnene neopakovali a aby ste sa zbytočne nemuseli stretnúť s obžalovaným. Na tento účel sa na žiadosť alebo z úradnej moci môže napríklad vynechať konfrontácia s obžalovaným, obžalovaný môže opustiť súdnu sieň v čase vášho vypočúvania a môžete byť vypočúvaný prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov (dokonca aj s deformáciou čŕt vašej tváre alebo pozmenením hlasu).

Aká ochrana sa môže poskytnúť veľmi zraniteľným obetiam?

Ak ste sa stali obeťou, ktorá potrebuje osobitnú ochranu na základe skutočností a okolností charakterizujúcich vašu osobnosť a životné podmienky alebo povahu alebo okolností trestného činu, trestné konanie bude vedené s maximálnou starostlivosťou voči vám a akékoľvek procesné úkony, ktoré sa vás dotýkajú (so zohľadnením záujmov konania) sa pripravia a vykonajú tak, aby sa zohľadnili vaše potreby v čo najväčšej možnej miere.

Som maloletá osoba. Mám nejaké osobitné práva?

V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa prijatým valným zhromaždením OSN 20. novembra 1989 maďarský právny systém považuje za dieťa osobu, ktorá je mladšia ako 18 rokov.

V trestnom konaní, ktoré sa dotýka obetí, ktorými sú maloleté osoby je všeobecnou požiadavkou, aby orgány a justičné orgány zabezpečili plné uplatňovanie detských práv stanovených v medzinárodných dohovoroch, najmä zásady, aby sa pri rozhodnutiach týkajúcich sa maloletých osôb venovala prvoradá pozornosť „najlepším záujmom dieťaťa“.

V trestnom konaní majú maloleté obete dodatočné práva v porovnaní s dospelými osobami a poskytuje sa im dodatočná ochrana. Ak je obeť v čase začatia trestného konania mladšia ako 18 rokov, považuje sa za „obeť s osobitnými potrebami“ bez predloženia samostatnej žiadosti na tento účel.

Pre obete s osobitnými potrebami platí všeobecné pravidlo, že procesné úkony sa musia pripraviť a vykonať s maximálnou starostlivosťou voči obeti a so zohľadnením jej potrieb v čo najväčšej možnej miere.

Obete mladšie ako 18 rokov majú dodatočné osobitné práva v porovnaní s dospelými osobami:

 1. Zrýchlené trestné konanie sa musí viesť pre trestné činy spáchané proti životu a zdraviu alebo zdraviu alebo sexuálnej slobode a pre sexuálne trestné činy, ako aj trestné činy proti záujmom detí a rodiny alebo násilné trestné činy voči iným osobám, ak sú záujmy dieťaťa odôvodnené, aby sa trestné konanie ukončilo čo najskôr. Zrýchlené trestné konania sú osobitne odôvodnené v prípadoch, keď bol výrazne ohrozený telesný, duševný alebo morálny vývoj obete, alebo ak je obžalovaný zodpovedný za výchovu obete, dozor nad ňou alebo starostlivosť o ňu v čase konania alebo inak žije v prostredí obete.
 2. Každej ústnej a písomnej komunikácii vedenej s obeťou by sa mala venovať dodatočná starostlivosť. Maloleté osoby musia byť informované o svojich právach a povinnostiach spôsobom, ktorý je vhodný pre ich vek a vyspelosť a ak je to potrebné, musí sa im poskytnúť osobitné objasnenie a vysvetlenie.
 3. Poručník maloletej osoby musí byť informovaný o predvolaní a toto oznámenie sa musí doručiť spolu so žiadosťou o zabezpečenie účasti maloletej osoby na konaní.
 4. Zákonný zástupca, obhajca a poručník maloletej osoby môžu byť prítomní na vyšetrovaní maloletej osoby ako svedka. Osoba sprevádzajúca svedka má nárok na rovnakú náhradu výdavkov ako má svedok.
 5. Svedectvo maloletej osoby sa nesmie overiť pomocou inštrumentálneho vyšetrovania dôveryhodnosti (detektorom lží).
 6. Ak zákon nepredpisuje povinnosť osobnej spolupráce, práva maloletej osoby môže vykonávať aj jej zákonný zástupca.
 7. Vyšetrovanie je možné nariadiť prostredníctvom uzavretého komunikačného systému (videokonferencie). V tomto prípade sa obeť umiestni v samostatnej miestnosti a môže komunikovať s tými, ktorí sú prítomní v mieste súdneho konania cez zariadenie prenášajúce súčasne obraz a hlas (videokonferencia).
 8. Súd môže z úradnej moci alebo na základe žiadosti vylúčiť verejnosť zo súdneho konania z dôvodu ochrany maloletej osoby zúčastnenej na konaní.
 9. Ak prokurátor chce vypočúvať obeť s osobitnými potrebami ako svedka v trestnom konaní vedenom v dôsledku trestného činu spáchaného proti sexuálnej slobode a sexuálneho trestného činu alebo trestného činu proti osobe príbuzného, obeť môže vyšetrovať iba osoba rovnakého pohlavia za predpokladu, že to požaduje obeť a neovplyvní to nepriaznivo záujmy konania.

Obete mladšie ako 14 rokov majú okrem uvedených práv dodatočné osobitné práva:

 1. Obeť je možné vypočuť ako svedka, len ak dôkaz z očakávaného svedectva nie je možné nahradiť. Obeť sa zúčastní na konfrontácii, ak jej to nespôsobí úzkosť.
 2. Predvolania a oznámenia o vyšetrovaní svedka sa musia doručiť prostredníctvom ich poručníka. Skutočnosť predvolania a oznámenia sa musia oznámiť zákonnému zástupcovi maloletej osoby.
 3. Pred vznesením obvinenia vyšetrujúci sudca vypočuje maloletú osobu, ak existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že vypočutie na verejnom pojednávaní by malo nepriaznivý vplyv na osobný rozvoj maloletej osoby. Vypočúvanie svedka vyšetrujúcim sudcom môže navrhnúť prokurátor prostredníctvom zákonného zástupcu, poručníka a advokáta konajúceho v mene svedka. Za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené v zákone, prokurátor navrhne vypočúvanie maloletej osoby takýmto spôsobom. Obžalovaný a obhajca obžalovaného nemôžu byť prítomní na zasadnutí vedenom vyšetrujúcim sudcom.
 4. Miesto konania vypočutia svedka je miestnosť osobitne navrhnutá na vypočúvanie maloletých osôb. Výnimky sú povolené len vo výnimočných prípadoch. Vypočutie sa môže uskutočniť aj prostredníctvom uzavretého komunikačného systému (videokonferencie).
 5. Vypočutie svedka mladšieho ako 14 rokov sa musí zaznamenať prostredníctvom obrazového alebo zvukového záznamového zariadenia. V prípade maloletých osôb starších ako 14 rokov to je prípustné len pod podmienkou, že sa poskytne preddavok na trovy konania.
 6. Maloletá osoba nemôže byť predvolaná na verejné vypočutie, ak ju vypočul vyšetrujúci sudca pred vznesením obvinenia.
 7. Ak maloletú osobu nevypočul vyšetrujúci sudca pred vznesením obvinenia, ale jej vypočutie ako svedka bolo neskôr potrebné, maloletá osoba môže byť vypočutá iba mimo súdneho konania. V prípade, že maloletá osoba dosiahla vek 14 rokov v čase súdneho konania, môže byť vypočutá súdom aj v súdnom konaní v obzvlášť odôvodnenom prípade. Oznámenie obžalovanému a právnemu zástupcovi obžalovaného možno v obidvoch prípadoch vylúčiť.

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké sú moje práva?

Obete, ktoré zomreli buď pred alebo po začatí trestného konania môže na základe dohody alebo právnych predpisov nahradiť príbuzný v priamom rade, manžel/manželka, životný partner, brat alebo sestra, zákonný zástupca alebo závislá osoba, ktorá môže vykonávať práva obete.

V prípade viacerých osôb, ktoré sú na to oprávnené môžu dotknuté osoby určiť osobu, ktorá bude vykonávať práva obete. V prípade neexistencie takejto dohody môže vykonávať práva obete osoba, ktorá ako prvá konala v konaní.

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu. Aké sú moje práva?

Ak povinnosť osobnej spolupráce nie je predpísaná zákonom, práva obete môže vykonávať aj jej zákonný zástupca. Právny zástupca alebo plnoletý príbuzný môže konať ako zástupca na základe oprávnenia.

Ak navrhovateľ podá ústnu sťažnosť, plnoletá osoba určená sťažovateľom môže byť prítomná na vypočúvaní na účely poskytnutia jej podpory (vrátane jazykovej podpory) za predpokladu, že táto osoba nemá nepriaznivý vplyv na záujmy konania.

V prípade vyšetrovacích úkonov, pri ktorých je povinná vaša prítomnosť, alebo pri ktorých môžete byť prítomný, môže byť na vašej strane prítomný váš zástupca, obhajca a ak to nie je v rozpore so záujmami konania takisto plnoletá osoba, ktorú ste určili. Uvedené pravidlo sa vzťahuje na vypočutie obete a vyšetrovanie obete ako svedka.

V prípade smrti subsidiárneho súkromného žalobcu ho môže do 30 dní nahradiť príbuzný v priamom rade, manžel/manželka, životný partner, brat alebo sestra, zákonný zástupca alebo závislá osoba na základe dohody alebo právnych predpisov.

Môžem mať prístup k mediačným službám? Za akých podmienok? Budem počas mediácie v bezpečí?

Hlavným cieľom mediačného konania je zabezpečiť náhradu za následky trestného činu spôsobeného obžalovaným, spôsobom, ktorý je prijateľný aj pre obeť. V mediačnom konaní je preto potrebné vyvinúť úsilie na to, aby sa dospelo k dohode o náhrade škody medzi obžalovaným a obeťou.

Za predpokladu, že sú splnené zákonom stanovené podmienky, prokurátor, alebo ak je prípad na súde, sudca, môže odložiť konanie na maximálne šesť mesiacov a nariadiť mediáciu.

Mediáciu pre trestné konanie je možné nariadiť, ak sú splnené tieto podmienky:

 • navrhol ju obžalovaný alebo obeť, alebo ak s mediáciou dobrovoľne súhlasili,
 • trestné konanie sa začalo pre trestný čin spáchaný proti životu alebo zdraviu, ľudskej dôstojnosti a základným ľudským právam, dopravný priestupok alebo trestný čin proti majetku alebo právam duševného vlastníctva a za trestný čin je možné uložiť trest odňatia slobody do piatich rokov,
 • podľa trestného zákona sa po úspešnom mediačnom konaní môže trestné konanie zastaviť alebo sa môže znížiť trest bez obmedzenia,
 • podozrivý priznal svoju vinu predtým ako bol obvinený a súhlasil a je schopný poskytnúť náhradu prostriedkami a v rozsahu prijateľnými pre obeť,
 • od trestného konania sa môže upustiť so zreteľom na povahu trestného činu, spôsob, akým bol spáchaný a osobných okolností obžalovaného, alebo ak existujú oprávnené dôvody na to, aby súd posúdil náhradu poskytnutú obžalovaným v rámci uloženia trestu.

obžalovaný môže navrhnúť nariadenie mediácie v akejkoľvek fáze konania. Mediačné konanie však možno nariadiť iba raz v prípade, takže ak sa mediačné konanie ukončí neúspešne z akéhokoľvek dôvodu, nemôže sa opakovať.

Mediátor vyškolený na tento účel a zamestnanec štátu je zodpovedný za riadne vedenie mediačného konania. V mediačnom konaní sa môže obeť rozhodnúť pre stretnutie s obžalovaným výlučne v prítomnosti mediátora a v tejto súvislosti osoba mediátora poskytne dostatočné záruky pre osobnú bezpečnosť obete.

Kde sa môžem oboznámiť s právnym predpisom, v ktorom sú stanovené moje práva?

 • zákon XIX z roku 1998 o trestnom konaní,
 • zákona C z roku 2012 trestný zákonník,
 • zákon LXIV z roku 1991 o vyhlásení dohovoru OSN o právach dieťaťa podpísaný v New Yorku 20. novembra 1989,
 • zákon CXXXV z roku 2005 o podpore obetí trestných činov a odškodnení od štátu,
 • zákon LXXX z roku 2003 o právnej pomoci,
 • zákon LXXXV z roku 2001 o programe ochrany osôb zúčastňujúcich sa na trestnom konaní a podpornej jurisdikcii,
 • zákon CXXIII z roku 2006 o mediačných opatreniach v trestných prípadoch,
 • Nariadenie ministra vnútra č. 64/2015 z 12. decembra 2015 o úlohách polície v súvislosti s podporou obetí,
 • nariadenie vlády č. 34/1999 z 26. februára 1999 o podmienkach nariaďovania a pravidlá vykonávania osobnej ochrany osôb zúčastňujúcich sa na trestnom konaní a členov orgánov konania,
 • spoločné nariadenie ministra vnútra a ministra spravodlivosti č. 23/2003 z 24. júna 2003 o podrobných pravidlách vyšetrovania vedeného vyšetrovacími orgánmi pod ministrom vnútra a pravidlá zaznamenávania vyšetrovacích úkonov prostredníctvom iných prostriedkov, ako sú protokoly,
 • Nariadenie ministerstva spravodlivosti č. 25/2016 z 23. decembra 2016 o náhrade vlastných výdavkov obžalovaného a obhajcu štátom a o výdavkoch a poplatkoch osôb zúčastňujúcich sa na trestnom konaní,
 • nariadenie ministra spravodlivosti č. 14/2008 a vykonávací právny predpis z 27. júna 2008 o náhradách pre svedkov,
 • spoločné nariadenie ministra spravodlivosti, ministra vnútra a ministra financií č. 21/2003 z 24. júna 2003 o preddavkoch na náklady trestného konania,
 • nariadenie ministra vnútra č. 2/2013 z 31. januára 2013 o úlohách polície v súvislosti s podporou obetí.
Posledná aktualizácia: 10/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Ako môžem trestný čin oznámiť?

Ktokoľvek môže oznámiť trestný čin.

Trestné činy sa vo všeobecnosti oznamujú prokurátorovi alebo vyšetrovaciemu orgánu:

 • osobne (písomne alebo ústne) – ústne oznámenia zaznamená zástupca orgánu, ktorý sa vás opýta na prvky a okolnosti trestného činu spáchaného proti vám, totožnosť páchateľa a všetky dôkazy, ktorými disponujete,
 • telefonicky – polícia prevádzkuje aj bezplatnú horúcu linku s názvom „Phone Witness“, prostredníctvom ktorej môžu svedkovia a obete anonymne oznámiť trestné činy. Číslo bezplatnej horúcej linky je 003680555111 a funguje 24 hodín denne a je spojená s budapeštianskym policajným riaditeľstvom, ktoré prijíma oznámenia. Viac informácií o horúcej linke je k dispozícii v maďarskom jazyku na oficiálnom webovom sídle maďarskej polície na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.police.hu/en,
 • akýmikoľvek inými komunikačnými prostriedkami vrátane volania na číslo tiesňového volania EÚ: 112

Oznámenia môžu prijať aj iné orgány alebo súdy, ktoré sú povinné ich zaslať vyšetrovaciemu orgánu. V prípade, že si oznámenie vyžaduje okamžitý zásah, musí byť prijaté.

Všetky podané oznámenia sa okamžite zaregistrujú.

Oznámenie môžete podať anonymne, čo znamená, že nie ste povinný predložiť vaše identifikačné alebo kontaktné údaje. Vaše oznámenie musí obsahovať podrobnosti o trestnom čine. Pre oznámenia trestných činov neexistuje žiadna osobitná forma požadovaná orgánmi.

Na oznámenie trestného činu neexistuje žiadna stanovená lehota, ale orgány odmietnu vaše oznámenie, ak sa uskutočni po uplynutí určitého obdobia. Toto obdobie (tzv. premlčacia lehota) sa zvyčajne rovná maximálnemu obdobiu trestu pre daný trestný čin a je minimálne 5 rokov.

Pri niektorých trestných činoch môžete predložiť aj vlastný návrh, ktorý je vyhlásením, v ktorom výslovne požiadate o potrestanie páchateľa a máte 30 dní na predloženie vlastného návrhu po tom, ako sa dozviete o totožnosti páchateľa.

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Začatie vyšetrovania sa oznámi oznamovateľovi alebo obeti, ak oznámenie nepodala obeť, ale je známa.

Odmietnutie oznámenia sa musí oznámiť sťažovateľovi a občianskemu žalobcovi.

Súd rozhodne a oznámi vám:

 • zamietnutie vášho oznámenia stať sa subsidiárnym súkromným žalobcom,
 • ukončenie konania, ak vyšetrovanie nariadené na základe vášho oznámenia, ktoré ste podali ako súkromný žalobca bolo neúspešné.

Počas vyšetrovania vás polícia alebo prokurátor môžu informovať o:

 • vyšetrovacích úkonoch,
 • ustanovení znalca v prípade,
 • vydaní zákazu priblíženia proti páchateľovi.

Ako obeť trestného činu máte k dispozícii viacero výsad, ktoré vám umožnia získať informácie o vyšetrovaní:

 • môžete byť prítomný (aj keď vaša prítomnosť nie je povinná) pri vypočúvaní znalcov, obhliadke miesta alebo predmetu činu, dôkazných experimentov a identifikačných zhromaždeniach a mali by sa vám oznámiť tieto úkony, ale od takéhoto oznámenia možno upustiť, ak je to odôvodnené naliehavosťou vyšetrovacieho úkonu a od oznámenia sa musí upustiť, ak nie je možné inak zabezpečiť ochranu osoby zúčastnenej na konaní,
 • môžete nahliadnuť do zápisnice zo všetkých vyšetrovacích úkonov, pri ktorých môžete byť prítomný a do iných spisov je možné nahliadnuť iba vtedy, ak to nie je v rozpore so záujmami skúmania,
 • v prípade vyšetrovacích úkonov, pri ktorých je povinná vaša prítomnosť, alebo pri ktorých môžete byť prítomný, môže byť na vašej strane prítomný váš zástupca, obhajca a ak to nie je v rozpore so záujmami konania tak aj plnoletá osoba, ktorú ste určili; v prípade, ak ste vypočúvaný ako svedok, okrem advokáta, ktorý zastupuje vaše záujmy môže byť na vašej strane prítomná plnoletá osoba, ktorú ste určili,
 • na základe vašej žiadosti v súvislosti s trestným činom, ktorý sa vás týka, máte právo byť oboznámený o:
  • prepustení alebo úteku obžalovaného z vyšetrovacej väzby,
  • podmienečnom prepustení alebo prepustení alebo úteku, ako aj o prerušení výkonu trestu odňatia slobody osoby odsúdenej na trest odňatia slobody,
  • prepustení alebo úteku osoby zadržanej v zaisťovacej väzbe, ako aj o prerušení výkonu zaisťovacej väzby,
  • prepustení alebo úteku osoby z dočasnej nútenej liečby,
  • prepustení, opustení bez povolenia a adaptačnom odchode osoby z nútenej liečby,
  • v prípade vzdelávania mladistvých páchateľov o dočasnom alebo trvalom prepustení, opustení inštitúcie bez povolenia a prerušení vzdelávania mladistvých páchateľov,
 • môžete získať kópie znaleckých posudkov a spisov o vyšetrovacích úkonoch, na ktorých sa môžete oprávnene zúčastniť; iné kópie je možné získať iba vtedy, ak to nie je v rozpore so záujmami vyšetrovania a až potom, čo ste svedčili ako svedok; hneď ako sa konanie skončí, môžete na požiadanie získať kópie všetkých spisov vytvorených políciou alebo prokurátorom,
 • po skončení vyšetrovania môžete nahliadnuť do spisov, predložiť požiadavky a vniesť pripomienky.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Áno.

V trestnom konaní štát v rámci právnej pomoci poskytuje túto pomoc:

 • osobné oslobodenie od platenia trov pre subsidiárneho súkromného žalobcu,
 • zastupovanie prostredníctvom súdneho opatrovníka pre poškodené strany, súkromných žalobcov, súkromných strán a iných zainteresovaných strán, ako aj pre subsidiárnych súkromných žalobcov.

Na takúto pomoc máte nárok, ak sa považujete za osobu, ktorá to potrebuje v súlade s ustanoveniami zákona o právnej pomoci, ale právo na zastúpenie prostredníctvom súdneho opatrovníka sa priznáva iba obetiam, súkromným žalobcom a ďalším zainteresovaným osobám, ktoré to potrebujú, ak z dôvodu zložitosti prípadu, pre ich nedostatočné právne znalosti alebo iné osobné okolnosti by nemohli účinne uplatniť svoje procesné práva, ak by konali osobne.

Žiadosti o poskytnutie pomoci sa môžu predložiť službe právnej pomoci prostredníctvom vyplneného formulára určeného na tento účel v jednej kópii, pričom žiadatelia musia priložiť dokumenty a/alebo úradné osvedčenia poskytujúce dôkaz o oprávnenosti na poskytnutie pomoci alebo musia predložiť úradný preukaz preukazujúci ich oprávnenosť na poskytnutie pomoci.

Žiadosti o poskytnutie pomoci je možné predložiť službe právnej pomoci najneskôr počas súdneho konania v trestnom konaní pred zasadnutím súdu, na ktorom súd prijme konečné rozhodnutie.

Pokiaľ vám služba právnej pomoci umožňuje využívať právnu pomoc, môžete si vybrať poskytovateľa právnej pomoci z registra, ktorý je na tento účel určený.

Mám nárok na náhradu výdavkov (v súvislosti s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Áno.

Ak sa zúčastníte na konaní ako obeť, súkromný žalobca, subsidiárny súkromný žalobca alebo občiansky žalobca, preplatia sa vám tieto výdavky, ktoré vznikli vám alebo vašim zástupcom:

 • cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie,
 • náklady na stanovisko znalca, ktorého ste prizvali so súhlasom prokuratúry/súdu,
 • výdavky na úplný alebo čiastočný obrazový alebo zvukový záznam z konania/stenografie,
 • výdavky na jednu kópiu spisu,
 • výdavky na komunikáciu (za telefón, fax, poštu, iné),
 • odmena zástupcovi.

Vaše vlastné výdavky a výdavky vašich zástupcov, ako aj odmenu zástupcovi uhrádzate vopred bez ohľadu na vaše postavenie v konaní.

Výdavky, ktoré vznikli v dôsledku vašej účasti na konaní ako svedka (cestovné výdavky, výdavky na ubytovanie, výdavky na stravu, výdavky súvisiace s čerpaním pracovného voľna) sa vám preplatia na základe vašej žiadosti.

Cestovné výdavky: výdavky skutočne vzniknuté v súvislosti s cestou z miesta bydliska svedka na miesto výsluchu a na spiatočnú cestu.

Výdavky na ubytovanie: ak sa vypočutie svedka začalo v čase, keď by sa cesta z miesta bydliska do miesta vypočutia začala v nočných hodinách, výdavky na ubytovanie svedka v komerčnom ubytovacom zariadení alebo v rodinnom stredisku sa preplatia.

Výdavky na stravu: výdavky na stravu sa vyplatia svedkovi, ak má nárok na náhradu výdavkov na ubytovanie, alebo ak po celý čas trvania cesty z miesta bydliska do miesta konania výsluchu a spiatočnej cesty a vypočutia sa presiahne čas 6 hodín v rámci jedného dňa.

Výdavky v súvislosti s čerpaním pracovného voľna: svedok, ktorý nemá nárok na zaplatenie obdobia neprítomnosti za čas, keď si vzal pracovné voľno na výsluch, má nárok na náhradu vo výške 1,5 % z minimálnej penzie za hodinu počas obdobia, keď čerpal pracovné voľno vrátane obdobia stráveného cestovaním.

Svedok, ktorý bol prítomný na znaleckom dokazovaní musí zaslať podporné dôkazy pre výdavky orgánu alebo súdu, ktorý nariadil znalecké dokazovanie, ktorý určí výšku náhrady po doručení znaleckého posudku.

Ak si uplatňujete občianskoprávny nárok ako občiansky žalobca, súd nariadi obžalovanému zaplatiť vaše vlastné výdavky a vlastné výdavky a odmenu vášho zástupcu v prípade, ak súd uznesením vyhovie vášmu občianskoprávnemu nároku. V prípade, že súd vyhovie nároku čiastočne, obžalovaný bude povinný zaplatiť pomernú časť nákladov.

Ak ste subsidiárny súkromný žalobca, súd nariadi obžalovanému, aby uhradil vaše vlastné výdavky a vlastné výdavky a odmenu vášho zástupcu, ak je obžaloba zastúpená subsidiárnym súkromným žalobcom a súd uzná obžalovaného za vinného.

Môžem podať opravný prostriedok, ak je môj prípad uzavretý ešte pred tým, ako sa dostane na súd?

Obeť môže podať opravný prostriedok v prípade stanovenom v zákone, ak vyšetrovací orgán alebo prokuratúra zamietli oznámenie alebo ukončili vyšetrovanie. V prípade zamietnutia oznámenia môže obeť požiadať o vyšetrovanie, len ak podala oznámenie.

Námietku proti rozhodnutiu o zamietnutí oznámenia alebo rozhodnutia o ukončení vyšetrovania možno podať do ôsmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Ak vyšetrovací orgán alebo prokuratúra prijatím rozhodnutia nepodporí námietku, musí ju predložiť prokurátorovi, ktorý je oprávnený námietku posúdiť. Rozhodnutie prokurátora o námietke nepodlieha ďalším právnym prostriedkom nápravy.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Po oznámení obžaloby súd stanoví dátum súdneho konania a zabezpečí súdne konanie, ako aj predvolania a oznámenia. Osoby, ktorých prítomnosť na súdnom konaní je povinná sa predvolajú, aby sa zúčastnili konania a tým, ktorých účasť povoľujú právne predpisy sa zašle oznámenie.

O poradí dôkazných úkonov v súdnom konaní rozhoduje súd. Dôkazné konanie začína vypočúvaním obžalovaného a prvá spomedzi svedkov sa zvyčajne vypočuje obeť. Počas vypočúvania svedka nemôžu byť prítomní žiadni iní svedkovia, ktorí ešte neboli vypočutí. V prípade výsluchu obete ako svedka je však z tohto pravidla povolená výnimka. Zákonný zástupca obete môže byť prítomný počas celého súdneho konania, takže obeť môže byť informovaná o dokazovaní, ktoré sa vykonalo v jej neprítomnosti prostredníctvom zákonného zástupcu.

Aká je moja oficiálna úloha v súdnom systéme? Môžem napríklad byť alebo sa môžem rozhodnúť byť: obeťou, svedkom, poškodeným alebo súkromným žalobcom?

Obeť sa môže zúčastniť trestného konania z hľadiska procesného práva v štyroch rolách ako:

 • svedok: osoba, ktorá môže mať vedomosť o skutočnosti, ktorú treba preukázať,
 • poškodený: obeť, ktorá si uplatňujete občianskoprávny nárok (najčastejšie nárok na náhradu škody) v trestnom konaní,
 • súkromný žalobca: v prípade niektorých trestných činov stanovených v zákone môže obeť sama zastupovať obžalobu ako súkromný žalobca,
 • subsidiárny súkromný žalobca: v prípade niektorých trestných činov stanovených v zákone, ktoré inak podliehajú prokuratúre, môže obeť zastupovať prokurátora.

Ak sa to považuje za nevyhnutné pre dokazovacie konanie, obeť je povinná podať svedectvo alebo prispieť ku konaniu aj iným spôsobom v prípadoch a spôsobmi, ktoré sú stanovené v zákone. Naproti tomu rozhodnutie, či obeť bude konať ako občiansky účastník, súkromný žalobca alebo subsidiárny súkromný žalobca prináleží len samotnej obeti.

Aké sú potom moje práva a povinnosti?

V každom štádiu trestného konania má obeť nárok:

 1. byť prítomná pri procesných úkonoch a nahliadnuť do dokumentov, ktoré sa jej dotýkajú v priebehu konania (pokiaľ sa v zákone nestanovuje inak);
 2. podať návrhy a námietky v akomkoľvek štádiu konania;
 3. prijímať informácie od súdu, prokurátora a vyšetrovacieho orgánu týkajúce sa jej práv a povinností v priebehu trestného konania;
 4. podať právny prostriedok nápravy v prípadoch stanovených v zákone;
 5. byť informovaná na základe svojej požiadavky v súvislosti s trestným činom, ktorý sa jej týka, o prepustení alebo úteku zadržaného obžalovaného alebo obžalovaného odsúdeného na trest odňatia slobody alebo v nútenej liečbe.

Ak to vyšetrovací orgán, obžaloba alebo súd považujú za nevyhnutné pre dokazovacie konanie, obeť je povinná podať svedectvo alebo prispieť ku konaniu aj inými spôsobmi v prípadoch a prostriedkami vymedzenými v zákone. To v prvom rade znamená splnenie povinnosti svedčiť, pričom výnimkou sú prípady, keď sa obeť nemôže vôbec vypočuť ako svedok (napr. povinnosť advokáta zachovávať mlčanlivosť, vedomosť o tajomstve ako duchovný) a prípady, keď obeť môže odmietnuť svedčiť (napr. príbuzný obžalovaného alebo obete, ktorí by sa sami inkriminovali alebo inkriminovali svojich príbuzných).

Obeť sa môže zúčastniť trestného konania ako občiansky účastník a už v čase oznámenia trestného činu môže uviesť, že chce uplatniť občianskoprávny nárok (zvyčajne nárok na náhradu škody). Uplatnenie občianskoprávnych nárokov je oslobodené od poplatkov. V tomto prípade súd rozhodne o trestnej zodpovednosti obžalovaného a o občianskoprávnom nároku v rámci jedného trestného konania, čo má tú výhodu pre občianskeho účastníka, že nemusí začať osobitné občianskoprávne konanie. V priebehu trestného konania môže občiansky účastník podať návrh na zabavenie majetku obžalovaného, ak existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že uspokojenie nároku bude zmarené.

V prípade trestných činov vymedzených v zákone (útok, narušenie súkromia, porušenie listového tajomstva, urážka na cti, ohováranie a neúctivosť) môže obeť konať ako súkromný žalobca. V prípade uvedených trestných činov musí obeť podať trestné oznámenie do 30 dní odo dňa, kedy sa obeť dozvedela totožnosť páchateľa. V oznámení musí obeť uviesť akýkoľvek dôkaz o trestnom čine a musí výslovne vyhlásiť, či požaduje potrestanie obžalovaného.

Trestný čin je možné oznámiť súdu písomne alebo ústne. Súd nariadi vyšetrovanie, ak totožnosť obžalovaného, osobné údaje alebo miesto bydliska obžalovaného nie sú známe, alebo ak je potrebné určiť polohu dôkazných prostriedkov. Súd ukončí konanie, ak v priebehu vyšetrovania nie je možné určiť totožnosť páchateľa.

Súd určí osobné vypočutie, na ktorom sa bude snažiť o zmierenie obete s obžalovaným. Ak je pokus o zmierenie neúspešný, súd ukončí konanie; inak bude konanie pokračovať na verejnom procese.

Ak obeť stiahne alebo zruší obvinenie, konanie sa ukončí. Podobné dôsledky sa uplatňujú aj vtedy, ak sa obeť nezúčastní na osobnom vypočúvaní alebo súdnom konaní a vopred neposkytne opodstatnené ospravedlnenie, alebo ak obeť nemohla byť predvolaná, pretože neoznámila zmenu adresy.

Súkromný žalobca má plné právo na zastupovanie obžaloby vrátane práv, ktoré sa môžu vykonávať v priebehu konania a právo na právny prostriedok nápravy proti rozhodnutiam súdov.

Po vyčerpaní možností pre právny prostriedok nápravy, ktoré sú k dispozícii v priebehu vyšetrovania, môže v niektorých prípadoch obeť konať ako subsidiárny súkromný žalobca a vystupovať v takýchto prípadoch na súde sama. Okrem iných prípadov môžete konať ako subsidiárny súkromný žalobca v prípade zamietnutia trestného oznámenia alebo ukončenia vyšetrovania z dôvodu, že konanie nebolo trestným činom, alebo ak existujú dôvody na vylúčenie trestnosti (napr. donútenie a nátlak, pochybenie, oprávnená sebaobrana alebo bezprostredné nebezpečenstvo). Ak je v konkrétnom prípade možné konať ako subsidiárny súkromný žalobca podľa zákona, prokurátor, ktorý rozhoduje o námietke o tom osobitne informuje obeť.

V prípade zamietnutia námietky v dôsledku zamietnutia oznámenia alebo ukončenia vyšetrovania bude môcť obeť preskúmať dokumenty týkajúce sa trestného činu spáchaného proti obeti v úradných priestoroch prokuratúry. Obeť, ktorá koná ako subsidiárny súkromný žalobca môže predložiť návrh na trestné stíhanie prokuratúre prvého stupňa, aby konala v prípade do 60 dní od zamietnutia jej námietky. Právne zastúpenie (advokátom) subsidiárneho súkromného žalobcu je povinné. O prijateľnosti návrhu na trestné stíhanie rozhoduje súd.

Môžem počas súdneho konania predniesť vyhlásenie alebo predložiť dôkazy? Za akých podmienok?

Obeť má právo na vypočutie v priebehu trestného konania. V súlade s ustanoveniami zákona je obeť nie len povinná, ale aj oprávnená spolupracovať v rámci dokazovacieho konania na základe svojho vlastného uváženia. Obeť môže svedčiť a môže takisto predložiť dôkazy inými spôsobmi (napr. poskytnutím listinného dôkazu orgánu). Obeť môže podať návrhy a námietky v akomkoľvek štádiu konania. Vo všeobecnosti sa ako prvá spomedzi svedkov vypočuje obeť.

Po tom, čo prokurátor vystúpi za obžalobu môže obeť uviesť, či žiada o stanovenie trestnej zodpovednosti a potrestania obžalovaného. Občianskoprávny účastník môže urobiť vyhlásenie v súvislosti s občianskoprávnym nárokom, ktorý sa má uplatniť.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Pred súdnym konaním sa môže svedok predvolaný na súdne konanie obrátiť na súdneho podporovateľa pre svedka, aby získal náležité informácie. Súdny podporovateľ pre svedka je súdny správca, ktorý poskytuje svedkovi informácie o podaní svedectva a uľahčuje potrebnú účasť. Podpora svedka nezahŕňa informácie o prípade a nemôže ovplyvňovať svedka.

V trestnom konaní má obeť právo dostať informácie o svojich právach a povinnostiach a o prípade a pokiaľ zákon nestanovuje inak, má právo byť prítomná pri procesných úkonoch a nahliadnuť do dokumentov týkajúcich sa trestného činu spáchaného voči nej a dostať kópie po ukončení vyšetrovania.

Obeť musí byť informovaná o obžalobe a musí sa jej oznámiť akékoľvek rozhodnutie, ktoré sa jej týka, ako aj konečné rozhodnutie.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Obeť je oprávnená nahliadnuť do dokumentov týkajúcich sa trestného činu spáchaného proti nej a získať kópie kedykoľvek po ukončení vyšetrovania.

Súd musí zabezpečiť právo na nahliadnutie do dokumentov takým spôsobom, aby sa predišlo zbytočnému zverejneniu osobných údajov. Vydanie kópií dokumentov však môže byť obmedzené len z dôvodu ľudskej dôstojnosti, osobnostných práv a práva na úctu.

Posledná aktualizácia: 10/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu súdu?

Obeť sa môže odvolať proti rozhodnutiu, aj keď je subsidiárny súkromný žalobca, súkromný žalobca alebo občiansky účastník alebo v prípade, keď rozhodnutie obsahuje ustanovenia umožňujúce odvolanie. Občiansky účastník môže podať odvolanie proti ustanoveniu v jeho podstate, ktorým sa prisudzuje občianskoprávny nárok. Ak rozhodnutie obsahuje akékoľvek ustanovenie týkajúce sa obete, obeť sa môže proti takýmto ustanoveniam odvolať.

Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?

Ak bolo podané odvolanie proti trestu na prvom alebo druhom stupni, obeť je oprávnená zúčastniť sa na súdnom konaní a verejnom zasadnutí vedenom súdom druhého alebo tretieho stupňa, získať prístup k dokumentom predloženým v priebehu konania, podať návrhy a námietky a obrátiť sa na súd po záverečnej reči prokurátora.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Odpoveď na túto otázku v rozsahu v akom sa týka podpory obete patrí do kompetencií zástupcu štátneho sekretariátu pre spravodlivosť a legislatívu v oblasti súkromného práva ministerstva spravodlivosti a zástupcu štátneho tajomníka pre správu metodiky spravodlivosti ministerstva spravodlivosti, zatiaľ čo ochrana obete, patrí do zodpovednosti ministerstva vnútra.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ odsúdený?

Rozsudok, z ktorého sa obeť môže dozvedieť o obsahu trestu a to povahu, druh, rozsah a obsah trestu alebo opatrení uložených proti obžalovanému musí súd doručiť obeti.

Budem informovaný o tom, keď bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmieneného prepustenia) alebo unikne z väzenia?

Obeť alebo v prípade jej smrti osoba, ktorá vykonáva jej práva je na základe žiadosti oprávnená byť informovaná v súvislosti s trestným činom týkajúcim sa obete o:

a) prepustení alebo úteku obžalovaného z vyšetrovacej väzby;

b) podmienečnom prepustení alebo prepustení alebo úteku, ako aj o prerušení výkonu trestu odňatia slobody osoby odsúdenej na trest odňatia slobody;

c) prepustení alebo úteku osoby zadržanej v zaisťovacej väzbe, ako aj o prerušení výkonu zaisťovacej väzby;

d) prepustení alebo úteku osoby dočasnej nútenej liečby;

e) prepustení, opustení bez povolenia a adaptačnom opustení osoby z nútenej liečby a

f) v prípade vzdelávania pre mladistvých páchateľov o dočasnom alebo trvalom prepustení, opustení inštitúcie bez povolenia a prerušenie vzdelávania mladistvých páchateľov.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení alebo podmienenom treste? Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Posledný deň uväznenia určí väzenské zariadenie a v ten deň zabezpečí prepustenie odsúdeného. Ak väzenské zariadenie podá návrh na podmienečné prepustenie odsúdeného, trestný sudca vykoná vypočutie, o ktorom obeť nebude informovaná a na ktorom sa nemôže zúčastniť. Obeť nemôže urobiť vyhlásenie a nemôže sa odvolať proti rozhodnutiu súdu vo veci podmienečného prepustenia.

Posledná aktualizácia: 10/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

4 - Náhrada škody

Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa? (napr. súdne konanie, občianskoprávny nárok, adhézne konanie)

Predovšetkým v rámci trestného konania môže obeť ako občiansky žalobca uplatniť svoj nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku konania, ktoré je predmetom obvinenia. V tomto prípade sa konanie vedené ako súčasť trestného konania na uplatnenie občianskoprávneho nároku nazýva adhézne konanie. Občianskoprávne nároky je možné uplatniť aj prostredníctvom iných právnych prostriedkov. Skutočnosť, že obeť nekonala ako občiansky žalobca nevylučuje možnosť uplatnenia nároku. Za podmienok stanovených v občianskom súdnom poriadku môže občianskoprávny nárok uplatniť namiesto obete aj prokurátor.

Súd uložil páchateľovi, aby mi vyplatil náhradu škody. Ako môžem zaistiť, aby páchateľ skutočne zaplatil?

Exekučné konanie sa môže začať do 30 dní od nesplnenia povinností stanovených súdom. V tejto súvislosti vydá súd exekučný titul na základe časti rozhodnutia v trestnom konaní, ktoré sa týka občianskoprávneho nároku.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát vyplatiť preddavok? Za akých podmienok?

Štát vám nemôže zaplatiť preddavok. Avšak, ak bol úmyselný násilný trestný čin spáchaný voči vám a v dôsledku toho ste utrpeli fyzické zranenie a došlo k poškodeniu vášho zdravia, môžete dostať odškodnenie od štátu. Náhrada poskytnutá štátom je nezávislá od občianskoprávneho nároku, ale v prípade, že strata alebo poškodenie bolo kompenzované z iných zdrojov (napr. zo strany súdu alebo poisťovateľa) do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci vášho návrhu o náhradu škody, bude povinný vrátiť náhradu vyplatenú štátom.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Mate nárok na štátom poskytnutú náhradu v prípade, že bol proti vám spáchaný úmyselný násilný trestný čin, v dôsledku ktorého došlo k vážnemu poškodeniu vašej fyzickej integrity a zdravia.

Môžete mať takisto nárok na štátom poskytnutú náhradu, ak ste blízky príbuzný alebo závislí od takejto obete, alebo ak ste zaplatili za pohreb zosnulej obete.

Oprávnené môžu byť iba obete, ktoré na základe svojej finančnej situácie alebo iných podmienok stanovených zákonom potrebujú štátom poskytnutú náhradu.

Vašu žiadosť o štátom poskytnutú náhradu môžete podať akejkoľvek službe na podporu obetí (okresný vládny úrad). Pri rozhodovaní o vašej žiadosti bude orgán skúmať príčinnú súvislosť medzi výškou škody a trestným činom.

Žiadosti o náhradu škody sa môžu zvyčajne predložiť do 3 mesiacov odo dňa spáchania trestného činu a maximálna výška náhrady v roku 2017 je 1 599 105 HUF.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Ak sa vaše trestné oznámenie zamietne, vyšetrovanie sa ukončí alebo obžalovaný sa oslobodí spod obvinení z dôvodov výslovne ustanovených v zákone (menovite: neplnoletosť, závažná duševná nespôsobilosť, donútenie alebo nátlak, omyl, oprávnená sebaobrana, krajná núdza alebo príkaz nadriadeného), budete mať nárok na odškodnenie od štátu.

Náhrada poskytnutá štátom je nezávislá od občianskoprávneho nároku, ale v prípade, že strata alebo poškodenie bolo kompenzované z iných zdrojov (napr. zo strany súdu alebo poisťovateľa) do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci vášho návrhu o náhradu škody, bude povinný vrátiť náhradu vyplatenú štátom.

Ak budete uplatňovať svoje občianske práva mimo trestného konania, potom sa záležitosti trestnej zodpovednosti a náhrada škody od seba oddelia, to znamená, že dve konania môžu mať za následok rozsudky s rôznymi obsahmi.

Mám v čase, keď očakávam rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody, nárok na platbu v prípade naliehavej potreby?

Ako obeť trestného činu alebo prečinu môžete byť oprávnený na výplatu okamžitej finančnej pomoci na účely odstránenia krízovej situácie spôsobenej počas veľmi krátkeho obdobia v dôsledku trestného činu alebo prečinu. Vašu žiadosť môžete podať službe na podporu obetí (na okresný úrad vlády) a podmienkou získania náhrady je podanie trestného oznámenia na polícii. O vyplatení okamžitej finančnej pomoci sa rozhoduje na základe zásady rovnosti a môže sa poskytnúť obetiam bez posúdenia, či ju potrebujú. Avšak v priebehu konania treba preskúmať, či osobná situácia obete vyplývajúca z trestného činu oprávňuje tento druh finančnej pomoci. Okamžitá finančná pomoc nie je náhrada a nie je určená nahradiť alebo zmierniť škodu spôsobenú trestným činom. Môže sa poskytnúť na pokrytie výdavkov na výživu, bývanie, cestovanie, oblečenie, zdravotnú starostlivosť a výdavky na pohreb obete. Výška okamžitej finančnej pomoci sa určí na základe situácie obete vyplývajúce z trestného činu a obdobia, počas ktorého obeť nie je schopná sama vyriešiť svoje finančné problémy. Maximálna výška pomoci v roku 2017 je 106 607 HUF.

Posledná aktualizácia: 10/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Som obeťou trestného činu: na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, môžete to oznámiť na najbližšej policajnej stanici alebo zavolaním na čísla tiesňového volania 107 alebo 112.

Zamestnanci štátnej služby na podporu obetí a služby právnej pomoci vám môžu pomôcť na najbližšom okresnom vládnom úrade. Zamestnanci bezplatnej telefónnej linky na podporu obetí (Áldozatsegítő Vonal) (+36-80-225-225) vám v Maďarsku poskytnú okamžitú pomoc prostredníctvom telefónu 24 hodín denne.

Národná krízová telefónna informačná služba (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat, OKITOdkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ncsszi.hu/national-institute-for-family_-youth-and-population-policy) poskytuje pomoc osobitne pre obete domáceho násilia, medzi príbuznými, zneužívania detí, ako aj prostitúcie a obchodovania s ľuďmi prostredníctvom telefónneho čísla +36-80-205-520.

Horúca linka podpory pre obete

 • Polícia: 107
 • Všeobecné číslo tiesňového volania: 112
 • Phone Witness (Telefontanú): +36-80-555-111 (prostredníctvom ktorého môžete oznámiť trestné činy anonymne)
 • Linka na podporu obetí (Áldozatsegítő Vonal): +36-80-225-225 (bezplatné telefónne číslo, na ktoré je možné volať v Maďarsku 24 hodín denne)
 • Národná krízová telefónna informačná služba (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat+36-80-205-520
 • Združenie pre práva žien MVO NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület):
  • + 36-80-505-101 (linka pomoci pre zneužívané ženy a deti; je možné volať bezplatne aj prostredníctvom mobilného telefónu v pondelok, utorok, štvrtok a piatok medzi 18.00 a 22.00 hod.)
  • + 36-40-603-006 (pre obete sexuálneho násilia je možné volať v piatok od 10.00 do 14.00 hod. v miestnych tarifách)
 • Patentová asociácia (Patent Egyesület): + 36-70-25-25-254 (bezplatná služba právnej pomoci v základných právnych a psychologických záležitostiach pre ženy žijúce v zneužívajúcom vzťahu, na ktoré je možné zavolať v stredu od 16.00 do 18.00 hod.)

Je podpora pre obete bezplatná?

Postupy v súvislosti s podporou obetí sú prístupné bez poplatkov a sú bezplatné. Ak nehovoríte po maďarsky alebo potrebujete tlmočníka posunkového jazyka kvôli poruchám súvisiacim s komunikáciou, náklady na preklad a tlmočenie znáša štát.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

Služba na podporu obetí (Áldozatsegítő Szolgálat) môže

 • vás informovať o vašich právach, povinnostiach a možnostiach,
 • poskytnúť informácie o službách sociálnej starostlivosti, službách zdravotnej starostlivosti a dávkach zdravotného poistenia,
 • poskytnúť okamžitú finančnú pomoc (do 5 dní od dátumu spáchania súvisiaceho trestného činu),
 • poskytnúť emocionálnu podporu (vrátane psychologickej pomoci, ak je to potrebné),
 • poskytnúť právne poradenstvo a praktickú pomoc v jednoduchých prípadoch,
 • potvrdiť váš status obete,
 • okrem uvedeného môžu vážne zranené osoby a príbuzní smrteľných obetí násilných trestných činov požiadať o odškodnenie štátom.

Národná krízová telefónna informačná služba (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat) môže

 • poskytnúť okamžitú pomoc občanom (najmä ženám a deťom), ktorí sú v závažných krízových situáciách v dôsledku zneužívania,
 • zabezpečiť okamžité ubytovanie v bezpečných prístreškoch pre osoby v núdzi po konzultácii. Ubytovanie sa zabezpečí v krízových domoch, kde je ubytovanie zabezpečené na 30 dní, ale v odôvodnených prípadoch sa môže predĺžiť o ďalších 30 dní. Ubytovanie sa poskytuje bezplatne a ako súčasť poskytnutej starostlivosti odborníci krízového domu pomôžu nájsť bezpečné a dlhodobé riešenie problému a sú takisto v kontakte s rodinným asistentom príslušnej služby rodinnej podpory a starostlivosti o deti.

Služba právnej pomoci (Jogi Segítségnyújtó Szolgálat)

 • poskytuje právne poradenstvo v prípadoch, keď je skutkový stav pomerne jednoduchý,
 • a keď sú splnené zákonom vymedzené podmienky, služba
 1. poskytuje mimosúdne služby (poradenstvo, úpravu dokumentov) zdarma alebo za výhodných podmienok;
 2. zabezpečuje zastúpenie prostredníctvom súdneho opatrovníka v súdnom konaní a v predsúdnej časti (keď prípad vyšetruje vyšetrovací orgán alebo prokurátor) trestného konania. Ak je prípustné zastúpenie prostredníctvom súdneho opatrovníka, skutočnú právnu službu poskytnú advokáti a advokátske kancelárie, ktoré sú v zmluvnom vzťahu so službou právnej pomoci.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

V prvom rade sa môžete spoľahnúť na tieto mimovládne organizácie:

Charitatívne združenie bieleho prsteňa (Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület)

 • osobná starostlivosť po spáchaní trestného činu,
 • bezplatná právna pomoc,
 • bezplatná mediácia,
 • psychologická pomoc,
 • finančná podpora pre tých, ktorí sú v núdzi (iba v prípade, ak sa trestný čin oznámi na polícii),
 • pomoc pri konaní iných orgánov,
 • sprostredkovanie podpory poskytovanej inými organizáciami a inštitúciami.

Združenie pre práva žien MVO NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület):

 • poskytnutie informácií,
 • okamžitá praktická pomoc pre tých, ktorí sú v kríze (napr. umiestnenie v útulkoch pre ženy, upozornenie orgánov, poradenstvo o krokoch a možnostiach),
 • skupinové sedenia,
 • právna pomoc (prostredníctvom právneho poradenstva v prípade potreby).

Ambulancia MVO ESZTER (ESZTER Alapítvány és Ambulancia):

 • psychologická pomoc,
 • právna pomoc.

Patentová asociácia (Patent Egyesület):

 • informácie a poradenstvo,
 • zabezpečenie základných konzultácií s psychológom alebo sociálnym pracovníkom,
 • poskytovanie právnej pomoci zneužívaným ženám, ako aj obetiam násilia a diskriminácie založených na rodovej príslušnosti.

Nadácia anonymných ciest (Névtelen Utak Alapítvány):

 • bezpečné ubytovanie,
 • rehabilitácia,
 • reintegrácia.
Posledná aktualizácia: 10/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Práva obetí trestných činov v trestných konaniach - Malta

predpisov považuje za trestný čin, utrpeli ujmu, napr. ste sa zranili, bol poškodený alebo odcudzený váš majetok atď. Ako obeti trestného činu vám zákon poskytuje určité osobitné práva pred, počas a po súdnom konaní (procese).

Trestnoprávne konanie na Malte začína vyšetrovaním trestného činu. V závislosti od spáchaného trestného činu vedie vyšetrovanie polícia alebo vyšetrujúci sudca.

Menej závažné trestné činy (trestné činy, ktoré sa trestajú uložením pokuty alebo odňatím slobody na menej ako šesť mesiacov) vyšetruje príslušník polície. Ak existuje proti páchateľovi dostatok dôkazov, príslušník polície predloží prípad magistrátnemu súdu a na súde vystupuje ako žalobca. Sudca v priebehu súdneho konania preskúma zhromaždené dôkazy a údajného páchateľa uzná vinným, alebo ho oslobodí. Ak je páchateľ usvedčený, ten istý sudca špecifikuje trest, ktorý sa má uložiť.

Všetky ostatné trestné činy vyšetrujú vyšetrujúci sudcovia. Ak existuje proti páchateľovi dostatok dôkazov, vyšetrujúci sudca predloží prípad magistrátnemu súdu. Magistrátny súd preskúma dôkazy a ak sú dostatočné, prípad predloží generálnemu prokurátorovi. Ten potom prípad predloží trestnému súdu, ktorý o ňom rozhodne. Počas súdneho konania žalobca žaluje páchateľa pred sudcom a porotou. O páchateľovej vine alebo nevine rozhoduje porota. Ak je páchateľ uznaný vinným, sudca špecifikuje trest, ktorý mu bude uložený.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 - Náhrada škody

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 20/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Aké informácie môžem získať od príslušných orgánov (napr. polície, prokurátora) po tom, ako dôjde k trestnému činu, ale ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Už pri prvom kontakte s políciou by vám mali poskytnúť tieto informácie:

 1. akú podporu môžete získať a od koho;
 2. postup oznámenia trestného činu a úloha obete v súvisiacich postupoch;
 3. ako a za akých podmienok vám môže byť poskytnutá ochrana;
 4. ako a za akých podmienok môžete vyhľadať právne poradenstvo, právnu pomoc alebo akýkoľvek iný druh poradenstva;
 5. ako a za akých podmienok môžete požiadať o náhradu škody;
 6. ako a za akých podmienok máte nárok na tlmočenie a preklad;
 7. ak sa vaše miesto pobytu nenachádza v členskom štáte, kde bol trestný čin spáchaný, ale v inom členskom štáte, postup alebo osobitné opatrenia dostupné na ochranu vašich záujmov na Malte;
 8. dostupné postupy na podanie sťažnosti v prípade, že polícia porušila vaše práva obete;
 9. kontaktné údaje na komunikáciu o vašom prípade;
 10. dostupné služby restoratívnej justície;

ako a za akých podmienok môžete získať náhradu výdavkov na účasť v trestnom konaní, ktoré vám vznikli.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Ako obeť trestného činu spáchaného v inom členskom štáte máte v prípade, že žijete na Malte, právo oznámiť trestný čin maltskej polícii. Keď podáte oznámenie, polícia na Malte je povinná trestné oznámenie bezodkladne odoslať príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom bol trestný čin spáchaný, pokiaľ už tento orgán sám nezačal konanie.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

Ak oznámite trestný čin, polícia by vám mala vydať písomné potvrdenie o vašom trestnom oznámení, v ktorom sa uvedú základné prvky daného trestného činu. Okrem toho máte nárok, aby vám na požiadanie poskytli informácie o týchto skutočnostiach:

 1. akékoľvek rozhodnutie nezačať vyšetrovanie alebo ho úplne pozastaviť, prípadne rozhodnutie nepodniknúť kroky proti páchateľovi;
 2. čas a miesto trestného pojednávania a povahu obvinení vznesených proti páchateľovi;
 3. akýkoľvek konečný rozsudok v konaní;
 4. informácie o stave trestného konania;
 5. prepustenie alebo útek páchateľa z väzby a všetky opatrenia podniknuté na vašu ochranu v prípade prepustenia alebo úteku páchateľa.

V prípadoch uvedených v bodoch a) a c) by ste mali dostať odôvodnenie daného rozhodnutia alebo jeho zhrnutie.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné príslušné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Polícia by mala zabezpečiť, aby ste rozumeli ostatným a aby ostatní rozumeli vám. Ak neviete po maltsky ani po anglicky, máte právo na tlmočenie a preklad do jazyka, ktorému rozumiete.

Ako príslušný orgán zabezpečí, aby so mnou zrozumiteľne komunikoval (v prípade detí alebo zdravotne postihnutých osôb)

Komunikácia musí prebiehať v jednoduchom a zrozumiteľnom jazyku a mali by sa rešpektovať vaše osobné charakteristiky vrátane akéhokoľvek zdravotného postihnutia, ktoré môže mať vplyv to, či budete schopný rozumieť ostatným a či budú ostatní schopní rozumieť vám. Okrem toho máte právo, aby vás pri prvom kontakte s políciou sprevádzala osoba, ktorú si vyberiete, ak v dôsledku trestného činu potrebujete pomoc, aby ste rozumeli ostatným alebo aby ostatní rozumeli vám. Ak je obeťou osoba so zdravotným postihnutím alebo maloletá osoba, polícia vždy požiada o pomoc sociálnych pracovníkov z agentúry Appoġġ (Aġenzija Appoġġ), a ak sa to pokladá za nevyhnutné, môže požiadať o pomoc aj ďalších odborníkov z danej oblasti.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje podporu obetiam? Bude ma polícia o podpore pre obete automaticky informovať?

Pri prvom kontakte vám polícia poskytne informácie o tom, akú podporu môžete získať a od koho, a to vrátane lekárskej podpory, psychologickej podpory a dokonca náhradného ubytovania. Okrem toho by vás polícia mala bezodkladne odkázať na služby na podporu obetí.

Ako je chránené moje súkromie?

Služby podpory sú dôverné.

Musím pred tým, ako získam prístup k podpore pre obete, trestný čin oznámiť?

Na tieto služby sa môžete obrátiť dokonca aj pred tým, ako trestný čin formálne oznámite.

Osobná ochrana v prípade, že som v nebezpečenstve

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Ak polícia po prvom posúdení zistí, že ste v nebezpečenstve, mala by vám ihneď zabezpečiť ochranu. Ak polícia dospeje k záveru, že páchateľ je nebezpečná osoba, môže ho zadržať a urýchlene predložiť prípad súdu, pričom ho požiada, aby nariadil väzbu páchateľa.

Príslušníka polície, ktorý má na starosti váš prípad, môžete tiež požiadať, aby vás zaradil do programu na ochranu svedkov. Budete musieť vyhlásiť, že budete proti páchateľovi svedčiť počas súdneho pojednávania. Ak je príslušník polície presvedčený, že vaše svedectvo alebo iné dôkazy, ktoré máte, sú dôležité pre prípad, požiada generálneho prokurátora, aby vás zaradil do programu na ochranu svedkov. Program sa môže vzťahovať aj na vašich rodinných príslušníkov a iných príbuzných. Zvyčajne pozostáva z opatrení, ktorými sa zabezpečí vaša osobná bezpečnosť a/alebo ochrana vášho majetku.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Polícia.

Posúdi niekto môj prípad, aby zistil, či mi zo strany páchateľa nehrozí ďalšie nebezpečenstvo?

Áno, posúdi ho polícia.

Posúdi niekto môj prípad, aby zistil, či mi nehrozí ďalšie nebezpečenstvo zo strany systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Ak počas konania vyjde najavo, že nebezpečenstvo pretrváva, polícia môže požiadať súd, aby vydal ochranný príkaz pre vás a vašu rodinu.

Aká ochrana sa môže poskytnúť veľmi zraniteľným obetiam?

V prípade domáceho násilia sa obete umiestnia do vyhradených útulkov.

Som maloletá osoba. Mám nejaké osobitné práva?

Ak ste maloletá osoba, trestný čin môže namiesto vás oznámiť váš rodič alebo poručník.

Ak ste maloletá osoba a váš rodič alebo poručník vás nemôže zastupovať pre konflikt záujmov, prípadne ak ste bez sprievodu alebo oddelený od svojej rodiny, súd vám z vlastnej iniciatívy pridelí detského advokáta alebo advokáta pre právnu pomoc, aby zastupoval vaše záujmy.

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké sú moje práva?

Ste považovaný/považovaná za obeť a máte rovnaké práva ako obeť trestného činu.

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu. Aké sú moje práva?

Môžete oznámiť trestný čin namiesto obete, ak ide o vášho manželského partnera, rodiča, dieťa alebo súrodenca, prípadne ak ste poručníkom obete.

Môžem mať prístup k mediačným službám? Za akých podmienok? Bude počas mediácie zaručená moja bezpečnosť?

Mediácia medzi obeťou a páchateľom bude počas trestného konania dostupná, keď sa páchateľ k trestnému činu prizná alebo ho uznajú za vinného. V prípade priznania alebo uznania za vinného existujú rôzne spôsoby, ako získať prístup k mediácii prostredníctvom súdnych dvorov (Qrati tal-Ġustizzja). Prístup k mediačným službám možno poskytnúť prostredníctvom podania žiadosti súdu, právneho úkonu, prostredníctvom prokurátora a/alebo obhajcu, a/alebo probačného úradníka, aby sa prípad mohol postúpiť na mediáciu.

Ak súd žiadosť schváli, prípad sa postúpi Výboru pre mediáciu medzi obeťou a páchateľom (ďalej len „výbor“) v rámci Oddelenia pre probáciu a podmienečné prepustenie. Daný výbor po preskúmaní všetkých príslušných informácií rozhodne, či je vo veci mediácia vhodná alebo nie. Ak sa výbor rozhodne pristúpiť k mediácii, vec sa pridelí mediátorovi. Mediátor sa skontaktuje s obeťou aj páchateľom a stretne sa osobitne s každým z nich, aby zorganizoval tretie stretnutie, na ktorom sa zúčastnia obe strany. Aby sa mohlo pristúpiť k mediácii, mediátor sa musí uistiť, že proces bude prínosný pre obe strany a že neexistuje riziko sekundárnej viktimizácie.

Kde sa môžem oboznámiť s právnymi predpismi, v ktorých sú stanovené moje práva?

Zákon, v ktorom sa stanovujú vaše práva, je zákon o obetiach trestných činov (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) – Odkaz sa zobrazí v novom oknekapitola 539 Maltského zákonníka

Pokiaľ ide o mediáciu, uplatniteľným zákonom je zákon o restoratívnej justícii (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) – Odkaz sa zobrazí v novom oknekapitola 516 Maltského zákonníka

Posledná aktualizácia: 20/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Ako môžem oznámiť trestný čin?

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, môžete ho oznámiť na polícii. Trestný čin môže vo vašom mene oznámiť váš manželský partner, rodičia, deti, súrodenci alebo poručník. Políciu môžete informovať, ak ste sa dozvedeli o trestnom čine, dokonca aj keď nie ste obeťou daného trestného činu.

Trestný čin môžete oznámiť ústne, ak pôjdete na najbližšiu policajnú stanicu alebo zavoláte na núdzové číslo 112 v prípadoch, v ktorých je potrebná okamžitá pomoc, alebo ak podáte oznámenie na policajnej stanici, alebo ak ho pošlete listom. Ak sa rozhodnete odoslať písomné trestné oznámenie, môžete ho napísať vy alebo môžete požiadať o pomoc advokáta. Nemusíte pri tom dodržať žiadnu povinnú formu. Oznámenie sa zvyčajne podáva v angličtine alebo v maltčine, ale ak nerozumiete ktorémukoľvek z týchto jazykov alebo nimi nehovoríte, máte právo trestný čin oznámiť v jazyku, ktorému rozumiete, alebo s pomocou tlmočníka. Musíte uviesť svoje osobné údaje. Anonymné oznámenia sa v zásade prijímajú, ale polícia začne v súvislosti s takýmto oznámením vyšetrovanie, len ak je trestný čin veľmi závažný.

Neexistuje lehota na oznámenie trestného činu. V zákone sa však uvádza, že ak od spáchania trestného činu ubehla určitá lehota, páchateľa už nemožno stíhať. Táto lehota sa líši v závislosti od povahy trestného činu a trvá od troch mesiacov v prípade najmenej závažných priestupkov (napr. slovná urážka) až do dvadsiatich rokov v prípade mimoriadne závažných trestných činov (napr. zabitie). Po tejto lehote môžete stále podať oznámenie, ale polícia trestný čin nebude vyšetrovať. Dokonca ak aj povedie vyšetrovanie, súd páchateľa zbaví obvinenia.

V prípade niektorých menej závažných priestupkov musíte podať na polícii osobitnú sťažnosť, najmä v prípadoch, keď polícia nemôže začať vyšetrovanie, ak sa nepodá žiadna sťažnosť. Sťažnosti sa zvyčajne, ale nie nevyhnutne, podávajú písomne. Môžete požiadať advokáta, aby sťažnosť napísal namiesto vás. Vaša sťažnosť musí obsahovať: vaše osobné údaje (meno, adresa, číslo dokladu totožnosti), informácie o páchateľovi, opis incidentu a zoznam svedkov, ktorých má polícia podľa vás vypočuť, vrátane ich adries. Odporúča sa, hoci to nie je povinné, zahrnúť aj odkaz na právne ustanovenie, ktoré podľa vás páchateľ porušil.

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Keď oznámite trestný čin, poskytne sa vám referenčné číslo. Pomocou tohto referenčného čísla môžete skontrolovať vývoj vášho prípadu. V praxi ho môžete skontrolovať aj pomocou dátumu, keď ste podali oznámenie. Informácie o vyšetrovaní môžete získať aj na policajnej stanici alebo telefonicky.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Obete trestných činov majú nárok na právnu pomoc.

Mám nárok na náhradu výdavkov (v súvislosti s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Áno, môžete si uplatniť nárok na náhradu výdavkov.

Môžem podať opravný prostriedok, ak sa môj prípad uzavrie ešte pred tým, ako sa dostane na súd?

Ak sa polícia po vyšetrení trestného činu rozhodne prípad uzavrieť bez toho, aby ho postúpila súdu, ako obeť môžete podať opravný prostriedok proti tomu rozhodnutiu na zmierovacom súde (Qorti tal-Maġistrati). Zmierovací súd vás požiada, aby ste pod prísahou potvrdili informácie, ktoré ste poskytli vo svojom oznámení, a aby ste vyhlásili, že ste ochotní svedčiť na súde. Okrem toho budete musieť zaplatiť určitú sumu určenú súdom ako záruku, že svoj zámer domôcť sa stíhania páchateľa myslíte vážne. Zmierovací súd preskúma dôkazy a ak ich posúdi ako dostatočné, nariadi polícii, aby pokračovala v konaní.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Na konaní sa môžete zúčastniť ako poškodený. Ak sa chcete zapojiť do konania ako poškodený, musíte súdu predložiť žiadosť. Súd vašu žiadosť preskúma a rozhodne, či vám povolí, aby ste vystupovali ako poškodený. Ako poškodený sa môžete zúčastniť na všetkých súdnych pojednávaniach, dokonca aj na tých, ktoré sú neverejné, a dokonca aj ak budete v konaní vypovedať.

Aká je moja oficiálna úloha v súdnom systéme? Môžem byť napríklad obeťou, svedkom, poškodeným alebo súkromným žalobcom, prípadne môžem si zvoliť jednu z týchto úloh?

Ako už bolo vysvetlené, môžete byť svedok alebo poškodený.

Aké sú potom moje práva a povinnosti?

Vaše práva a povinnosti počas súdneho konania pred trestným súdom závisia od súdu, ktorý vec skúma:

 • Ak je vo vašej veci žalobcom príslušník polície a rozhoduje sa o nej na zmierovacom súde, máte takmer rovnaké práva ako obvinený: vy alebo váš advokát môžete predkladať dôkazy, viesť krížový výsluch svedkov (kladením otázok prostredníctvom žalujúceho príslušníka polície) atď.
 • Ak je vo vašej veci žalobcom generálny prokurátor, jeho zástupca alebo prokurátor a rozhoduje sa o nej na trestnom súde, môžete sa zúčastniť na pojednávaní a predkladať argumenty súvisiace s rozsudkom, len ak porota uznala páchateľa za vinného.

Môžem počas súdneho konania urobiť vyhlásenie alebo vypovedať? Za akých podmienok?

Počas trestného konania vás pravdepodobne predvolajú, aby ste svedčili, pretože súd si bude chcieť vypočuť vaše svedectvo ako obete trestného činu.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Budete mať právo byť informovaný o priebehu súdneho konania, ako aj o konečnom rozsudku.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Ako poškodený budete mať prístup k rozhodnutiam a dokumentom súdu.

Posledná aktualizácia: 20/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať proti rozsudku?

Súdne konanie sa končí súdnym rozhodnutím, v ktorom sa obvinený uznáva za vinného alebo zbavuje obvinení. Ak sa obvinený uzná za vinného, sudca vynesie rozsudok. Podľa maltského práva majú právo podať odvolanie proti uznaniu za vinného/zbaveniu obvinení a/alebo rozsudku na odvolací trestný súd len obvinený a generálny prokurátor.

Ak sa však podá odvolanie a v prvom súdnom konaní ste vystupovali ako poškodený, váš advokát si bude môcť preštudovať všetky príslušné dokumenty spojené s odvolacím konaním.

Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?

Keď rozsudok nadobudne právoplatnosť, máte právo, aby vám bola poskytnutá kópia súdneho rozhodnutia. Ak súd odsúdi páchateľa na odňatie slobody, máte právo, aby vás informovali o prepustení alebo úteku páchateľa.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Právo na podporu alebo ochranu máte po ukončení trestného konania, počas súdneho konania a na primerané obdobie.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ odsúdený?

Poskytne sa vám kópia konečného rozsudku.

Budem informovaný o tom, ak bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmieneného prepustenia) alebo unikne z väzenia?

Áno, budete informovaný, keď páchateľa prepustia alebo ujde.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení alebo podmienenom treste? Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Na prijímaní takýchto rozhodnutí sa nezúčastníte, hoci o nich môžete byť informovaný.

Posledná aktualizácia: 20/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

4 - Náhrada škody

Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa? (napr. súdne konanie, občianskoprávna žaloba, žaloba o náhradu škody)

Právny postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa spočíva v tom, že sa naňho podá občianskoprávna žaloba o náhradu škody, pokiaľ trestný súd už nevydal príkaz, aby páchateľ obeti zaplatil.

Súd uložil páchateľovi, aby mi vyplatil náhradu škody. Ako môžem zaistiť, aby páchateľ skutočne zaplatil?

Keď existuje takýto príkaz, máte také isté právo, aby sa vykonal, ako keby vo váš prospech rozhodol občiansky súd: preto môžete dokonca požiadať o vydanie príkazu na zhabanie alebo príkazu na zablokovanie.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát vyplatiť preddavok? Za akých podmienok?

Ak páchateľ nezaplatí, existuje možnosť, že vláda obeti vyplatí preddavok za určitých podmienok, ktoré sa môžu stanoviť podľa uváženia generálneho prokurátora.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Áno, máte nárok požiadať o náhradu škody od štátu v rámci systému náhrady za ujmu spôsobenú trestným činom.

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Elektronický formulár k dispozícii na: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Právo na náhradu škody sa uplatňuje dokonca aj v prípadoch, keď páchateľa neodsúdia alebo keď nie je známy.

Mám v čase, keď očakávam rozhodnutie o mojom nároku na náhradu škody, nárok na platbu v prípade naliehavej potreby?

V mimoriadnych prípadoch možno pred vydaním konečného rozhodnutia o nároku na náhradu škody vyplatiť núdzové platby.

Posledná aktualizácia: 20/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Ak sa stanem obeťou trestného činu, na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Polícia
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Národný úrad sociálnej starostlivosti pre deti a rodiny v núdzi, Appoġġ
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Útvar pre spravodlivosť – pokiaľ ide o pomoc v súvislosti s náhradou za ujmu spôsobenú trestným činom
Kontaktné údaje:
E-mailová adresa: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo.justicedepartment@gov.mt
Telefónne číslo: +356 25674330
Adresa: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Maltská agentúra pre právnu pomoc Legal Aid Malta
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Núdzová linka pre podporu obetí

Podporná linka 179

Je podpora pre obete bezplatná?

Áno, podpora pre obete je bezplatná.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

Máte právo, aby vám boli poskytnuté tieto služby podpory:

 1. informácie, poradenstvo a podpora v súvislosti s právami obetí vrátane prístupu k systémom náhrady za ujmu spôsobenú trestným činom a informácií o vašej úlohe v trestnom konaní, ako aj vrátane prípravy na účasť na trestnom konaní;
 2. informácie o akýchkoľvek dostupných príslušných službách podpory alebo priame odkázanie na ne;
 3. emočná a v rámci možností psychologická podpora;
 4. poradenstvo o finančných a praktických otázkach;
 5. poradenstvo o riziku sekundárnej alebo opakovanej viktimizácie, zastrašovania a odvety a predchádzaní týmto javom.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

Organizácia na podporu obetí Victim Support Malta vám poskytne emočnú podporu na prekonanie traumy spôsobenej trestným činom, právne informácie o trestnom konaní týkajúce sa obetí trestného činu a praktickú pomoc, napríklad pomoc pri komunikácii s políciou.
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://victimsupport.org.mt/
Odkaz sa zobrazí v novom okneNadácia St Jeanne Antide Foundation

Posledná aktualizácia: 20/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Práva obetí trestných činov v trestných konaniach - Rakúsko

Za obeť trestného činu sa budete považovať vtedy, ak ste utrpeli škodu alebo ak mohli byť vaše zákonné záujmy chránené trestným právom poškodené v iných ohľadoch, napr. ak ste boli zranený alebo ak bol poškodený či odcudzený váš majetok a tento čin predstavuje trestný čin podľa rakúskeho práva. Ako obeť trestného činu máte zákonom zaručený prístup k určitým individuálnym právam pred súdnym konaním, počas neho a po jeho skončení.

V Rakúsku sa trestné konanie začína hneď, ako kriminálna polícia (Kriminalpolizei) alebo prokuratúra (Staatsanwaltschaft) začne vyšetrovanie na základe počiatočného podozrenia. Po ukončení vyšetrovania môže prokurátor rozhodnúť o ukončení konania, nariadiť alternatívne opatrenia ku konvenčnému trestnému konaniu alebo podať žalobu na súd. Niektoré trestné činy (trestné činy podliehajúce súkromnej žalobe – Privatanklagedelikte) sa trestne stíhajú len na žiadosť obete, ktorá v tomto prípade musí podať žalobu sama. V takýchto prípadoch sa vyšetrovanie nevykonáva.

Počas súdneho konania súd vykoná vypočutie a preskúmajú sa dôkazy. V závislosti od závažnosti trestného činu bude o prípade rozhodovať

 • jeden sudca alebo
 • súdny senát zložený – v závislosti od daného trestného činu – z jedného alebo dvoch profesionálnych sudcov a dvoch laických sudcov, ktorí rozhodnú o vine žalovaného a o výške uloženej sankcie alebo
 • porota zložená z troch profesionálnych sudcov a ôsmich laických sudcov (prísediaci). O vine žalovaného rozhodujú porotcovia, zatiaľ čo rozhodnutie o výške sankcie prijímajú spoločne porotcovia a traja profesionálni sudcovia.

Ako obeť môžete v tomto trestnom konaní hrať veľmi dôležitú úlohu a takisto využívať rozličné práva. Môžete sa na ňom zúčastniť ako obeť bez osobitného právneho postavenia alebo sa môžete stať civilným žalobcom, pomocným žalobcom alebo súkromným žalobcom a využívať ďalšie práva a možnosti.

Požadované informácie nájdete kliknutím na tieto odkazy:

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 - Náhrada škody

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 06/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Aké informácie dostanem od orgánov (napr. od polície, prokurátora) po tom, čo došlo k trestnému činu, ale ešte pred tým než ho oznámim?

Pred oznámením trestného činu môžete získať informácie o vašich právach z webovej lokality Spolkového ministerstva spravodlivosti (Bundesministerium für Justiz) (Odkaz sa zobrazí v novom oknetu), na linke pomoci obetiam (Opfernotruf) alebo na webovej lokalite linky pomoci obetiam (0800 112 112 alebo Odkaz sa zobrazí v novom oknetu).

Ako obeť trestného činu máte nárok na to, aby vám orgány poskytli informácie o vašich právach. V zásade by ste mali tieto informácie dostať na začiatku vyšetrovania. Ak máte nárok na prístup k službám pomoci obetiam od organizácie na podporu obetí, budete o tom informovaný ešte pred vaším prvým vypočutím. Predvolanie na vypočutie bude obsahovať aj informácie o týchto podporných službách a adresy príslušných organizácií na podporu obetí. Okrem toho budete informovaný o vašom práve byť sprevádzaný dôverníkom.

Ak ste obeťou sexuálneho trestného činu alebo domáceho násilia alebo ak ste maloletý, bude sa k vám pristupovať ako k obzvlášť zraniteľnej obeti. To znamená, že máte dodatočné práva, a pred vaším vypočutím a svedeckou výpoveďou musíte byť informovaný, že:

 • vždy, keď to bude možné, budete vypočutý osobou rovnakého pohlavia;
 • môžete odmietnuť odpovedať na otázky o detailoch trestného činu, napríklad v prípade sexuálneho trestného činu, ak ich považujete za neprimerané. Je však možné, že na ne budete musieť odpovedať, ak je vaša svedecká výpoveď mimoriadne dôležitá vo vzťahu k predmetu konania;
 • počas vyšetrovania a súdneho konania máte nárok na ohľaduplné vypočutie;
 • môžete požiadať o vylúčenie verejnosti z vypočutia;
 • budete informovaný, ak páchateľ utečie z väzby alebo ak bude z väzby prepustený;
 • počas vypočutia vás môže sprevádzať dôverník.

Ďalšie informácie nájdete v informačných brožúrach vypracovaných organizáciami na podporu obetí, ktoré vám poskytne polícia. Môžete sa takisto rozhodnúť, že vám budú stačiť informácie, ktoré vám boli poskytnuté ústne.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k trestnému činu (občania EÚ a občania tretích krajín). Ako sú chránené moje práva?

Na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV sa obetiam zaručujú porovnateľné práva vo všetkých členských štátoch EÚ. Práva vyplývajúce z postavenia obete platia nezávisle od vašej štátnej príslušnosti.

S cieľom uľahčiť oznamovanie trestných činov v prípadoch, keď bol trestný čin spáchaný v inom členskom štáte EÚ, postúpi prokurátor trestné oznámenia týkajúce sa takéhoto trestného činu podané v krajine pobytu obete príslušnému orgánu v inom členskom štáte.

V priebehu trestného konania máte aj nárok na bezplatné prekladateľské služby.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie dostanem?

Ako obeť trestného činu musíte byť okamžite informovaný o svojich právach. Musíte dostať informácie o:

 • vašich právach počas trestného konania;
 • kontaktných údajoch organizácií na podporu obetí a o službách, ktoré poskytujú;
 • možnosti žiadať od páchateľa náhradu škody;
 • možnosti žiadať náhradu škody od štátu.

Ak máte právo na prístup k službám pomoci obetiam poskytovaným organizáciou na podporu obetí, budete o tom informovaný ešte pred vaším prvým vypočutím. Predvolanie na vypočutie bude obsahovať aj informácie o týchto podporných službách a adresy príslušných organizácií na podporu obetí. Okrem toho budete informovaný o vašom práve byť sprevádzaný dôverníkom. Ďalšie informácie nájdete v letákoch alebo brožúrach vypracovaných organizáciami na podporu obetí, ktoré vám poskytne polícia. Môžete sa takisto rozhodnúť, že vám budú stačiť informácie, ktoré vám boli poskytnuté ústne.

Ak bola narušená vaša sexuálna integrita, máte právo byť pred vaším vypočutím a svedeckou výpoveďou informovaný o týchto právach:

 • právo byť vypočutý osobou rovnakého pohlavia, pokiaľ je to možné;
 • právo odmietnuť odpovedať na otázky o detailoch trestného činu, napríklad v prípade sexuálneho trestného činu, ak ich považujete za neprimerané. Je však možné, že na ne budete musieť odpovedať, ak je vaša svedecká výpoveď mimoriadne dôležitá vo vzťahu k predmetu konania;
 • právo na ohľaduplné vypočutie počas vyšetrovania a súdneho konania;
 • právo požiadať o vylúčenie verejnosti z vypočutia.

Po oznámení trestného činu dostanete písomné potvrdenie o vašom oznámení. Oznámenie bude obsahovať referenčné číslo. Keď budete telefonovať príslušnej policajnej stanici a uvediete toto referenčné číslo, môžete sa rozprávať s policajtom zodpovedným za váš prípad. Policajné referenčné číslo môžete použiť aj na kontaktovanie prokurátora, ktorý sa zaoberá vaším prípadom.

Prokuratúra vás bude informovať o dôležitom vývoji v konaní. Budete napríklad informovaný, ak sa orgány rozhodnú nepokračovať v trestnom stíhaní alebo ak budú uvažovať o nariadení alternatívnych opatrení ku konvenčnému trestnému konaniu. Máte aj právo nahliadnuť do spisu.

Súd vás bude informovať o čase a mieste vypočutia, ak ste predtým požiadali o tieto informácie alebo ste sa do konania zapojili ako civilný žalobca.

Ak ste obeťou domáceho násilia, ak ste boli vystavený násiliu alebo nebezpečnému vyhrážaniu v dôsledku úmyselného trestného činu, ak bola narušená vaša sexuálna integrita, ak bola pri spáchaní trestného činu zneužitá vaša osobná závislosť alebo ak ste obzvlášť zraniteľný, orgány vás budú automaticky informovať v prípade, že bude páchateľ prepustený alebo utečie z predbežnej väzby. V ostatných prípadoch budete o tejto skutočnosti informovaný, ak ste o to požiadali. Polícia a prokurátor vás musia informovať o príslušných dôvodoch na prepustenie a uviesť, či boli páchateľovi nariadené miernejšie opatrenia v rámci alternatívy k väzbe.

Na požiadanie budete takisto okamžite informovaný, ak páchateľ utečie alebo bude prepustený z väzenia, ako aj pri prvej príležitosti, keď mu bude dovolené odísť z väzby bez dozoru. Takisto budete upozornený, keď bude páchateľ na úteku zadržaný. Ak boli páchateľovi v čase prepustenia uložené podmienky týkajúce sa ochrany obete, budete o nich informovaní.

Mám právo na bezplatné tlmočenie alebo preklad (keď sa obrátim na políciu alebo na iné orgány, alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Ak nehovoríte dostatočne dobre po nemecky, máte nárok na bezplatné tlmočnícke služby. Tieto služby budú k dispozícii počas rozhovoru alebo vypočutia. Takisto máte nárok na písomný preklad dôležitých častí spisu.

Služby pomoci obetiam zahŕňajú podporu s prekladom a sú financované Spolkovým ministerstvom spravodlivosti.

Ako úrad zabezpečuje, že rozumiem a som pochopený (napr. ak som dieťa, ak mám zdravotné postihnutie)?

Vždy vám musia byť poskytnuté právne inštrukcie a rozhovory musia byť zrozumiteľné. Úrad preto musí prispôsobiť svoje pokyny a otázky potrebám a schopnostiam obete. Po vydaní pokynov sa vás budú pýtať, či ste všetko pochopili.

Ak nehovoríte dostatočne dobre po nemecky, máte nárok na bezplatné tlmočnícke služby. Tieto služby budú k dispozícii počas rozhovoru alebo vypočutia. Takisto máte nárok na písomný preklad dôležitých častí spisu.

Nepočujúcim alebo rečovo postihnutým obetiam musí pomáhať tlmočník posunkového jazyka. V prípade potreby budete takisto mať možnosť komunikovať písomne alebo iným vhodným spôsobom.

Pri posudzovaní skutočnosti, či sa obeť má považovať za obzvlášť zraniteľnú, čo je postavenie spojené s osobitnými právami, sa zohľadňujú akékoľvek postihnutia. Takéto postihnutia môžno kompenzovať nárokom na právnu pomoc.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje podporu obetiam?

Môžete sa obrátiť na organizáciu na podporu obetí. Existujú osobitné organizácie zamerané na obete domáceho násilia a prenasledovania, obete obchodovania s ľuďmi a mladistvé obete. Pri sprostredkovaní kontaktu s príslušnou organizáciou pomáha linka na pomoc obetiam financovaná Spolkovým ministerstvom spravodlivosti (0800 112 112 a Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.opfer-notruf.at/), ktorá poskytuje 24-hodinovú bezplatnú podporu.

Niektoré obete majú nárok na služby pomoci obetiam.

Ak ste obeťou domáceho násilia alebo prenasledovania, máte nárok na podporu špecializovaných organizácií, ako je Intervenčné centrum proti domácemu násiliu (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) alebo Centrum na ochranu pred násilím (Gewaltschutzzentren). Ak polícia vydala príkaz na ochranu, táto informácia bude odovzdaná miestnemu intervenčnému centru proti domácemu násiliu alebo miestnemu centru na ochranu pred násilím. Zamestnanci týchto organizácií vás budú kontaktovať a ponúknu vám podporu vrátane vypracovania bezpečnostného plánu a poskytnutia právneho poradenstva (najmä o podaní návrhu na nariadenie predbežného opatrenia) a psychosociálnej podpory.

Môžete takisto priamo kontaktovať intervenčné centrum alebo jedno z centier na ochranu pred násilím. Nemusíte čakať na to, či polícia podnikne nejaké kroky, alebo na to, kým oznámite trestný čin.

Poskytne mi polícia automaticky kontakt na podporu obete?

Ak ste obeťou domáceho násilia alebo prenasledovania, máte nárok na podporu špecializovaných organizácií, ako je Intervenčné centrum proti domácemu násiliu (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) alebo Centrum na ochranu pred násilím (Gewaltschutzzentren). Ak polícia vydala príkaz na ochranu, táto informácia bude odovzdaná miestnemu intervenčnému centru proti domácemu násiliu alebo miestnemu centru na ochranu pred násilím. Zamestnanci týchto organizácií vás budú kontaktovať a ponúknu vám podporu vrátane vypracovania bezpečnostného plánu a poskytnutia právneho poradenstva (najmä o podaní návrhu na nariadenie predbežného opatrenia) a psychosociálnej podpory.

Vo všetkých ostatných prípadoch sa obráťte na príslušnú organizáciu na podporu obetí sami.

Ako je chránené moje súkromie?

Ako obeť máte rôzne práva na zaručenie čo najväčšej ochrany vášho súkromia napriek zásade, že súdne konanie je verejné.

Máte napríklad právo uviesť adresu, ktorá nie je vašou skutočnou domácou adresou. Súd takisto musí zabezpečiť, aby neboli zverejnené vaše osobné údaje ako svedka.

Je zakázané zverejňovať obsah spisov, vykonávať televízne alebo rozhlasové nahrávky alebo prenosy a nahrávať počas vypočutia videozáznamy alebo fotografovať.

Ak je to potrebné na ochranu súkromia obetí a svedkov, verejnosť môže byť vylúčená z procesu.

Ak ste obeťou sexuálneho trestného činu, máte právo odmietnuť odpovedať na otázky o určitých detailoch incidentu, ak nie sú podstatné pre konanie. Vo výnimočných prípadoch je dokonca možné, aby bola vaša svedecká výpoveď anonymná, ak by mohlo odhalenie vašej identity ohroziť vás alebo vašu rodinu. Pri podaní svedeckej výpovede pred súdom môžu svedkovia dokonca zmeniť svoj vzhľad, aby boli nerozoznateľní (pod podmienkou, že je stále možné vidieť ich výraz tváre).

Musím oznámiť trestný čin predtým, ako budem mať prístup k podpore pre obete?

Prístup k službám pomoci obetiam nie je podmienený oznámením trestného činu. To znamená, že na organizáciu na podporu obetí sa môžete obrátiť aj predtým, ako oznámite trestný čin. Táto organizácia vám môže asistovať v procese oznámenia trestného činu.

Službu, ktorú ponúka linka pomoci obetiam (+0800 112 112), môžete využiť bez ohľadu na to, či ste oznámili trestný čin.

Osobná ochrana, ak som v nebezpečenstve

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Existujú rozličné druhy ochrany svedkov, ktoré zaručujú rôzne úrovne ochrany v závislosti od úrovne ohrozenia, ktorému je svedok vystavený. Napríklad ochrana svedkov bezpečnostnou políciou pozostáva z preventívnych a ochranných prvkov, ako sú posilnené hliadky, stráženie svedkov alebo umiestnenie do zariadenia na ochranu svedkov. Najvyššia forma ochrany je zaradenie do programu ochrany svedkov.

Kto mi môže ponúknuť ochranu?

Za zabezpečenie osobnej ochrany svedkov a obetí sú zodpovedné bezpečnostné orgány.

Podporu a poradenstvo poskytujú organizácie na podporu obetí. Existujú osobitné organizácie zamerané na obete domáceho násilia a prenasledovania, obete obchodovania s ľuďmi a mladistvé obete. Pri sprostredkovaní kontaktu s príslušnou organizáciou pomáha linka na pomoc obetiam financovaná Spolkovým ministerstvom spravodlivosti (0800 112 112 a Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.opfer-notruf.at/), ktorá poskytuje 24-hodinovú bezplatnú podporu.

Posúdi niekto môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšia ujma od páchateľa?

Ak sa v priebehu konania objavia nové okolnosti (napríklad v dôsledku informácií získaných od organizácie na podporu obetí), prokurátor alebo súd musí zdokumentovať toto nové posúdenie a skutočne udeliť práva súvisiace s vaším postavením obzvlášť zraniteľnej osoby.

Bude niekto posudzovať môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšia ujma v rámci systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Kriminálna polícia, prokurátor a súd sú povinní primerane zvážiť práva, záujmy a zraniteľnosť obetí. Všetky orgány zapojené do trestného konania musia počas konania rešpektovať osobnú dôstojnosť obetí a ich záujem týkajúci sa ochrany ich súkromia. Táto všeobecná povinnosť chrániť záujmy obete zahŕňa aj to, aby sa predišlo poškodeniu obete v dôsledku samotného trestného konania. Zabezpečuje sa to aj prostredníctvom osobitných práv obete, napr. na dôkladné vypočutie alebo vylúčenie verejnosti zo súdneho konania, ako aj zákazom zverejnenia fotografií alebo osobných údajov obete.

Aká ochrana je k dispozícii pre veľmi zraniteľné obete?

Obete sexuálnych trestných činov a domáceho násilia a všetky maloleté obete sa považujú za obzvlášť zraniteľné.

Tento štatút možno priznať aj všetkým ostatným obetiam, a to na základe ich veku, psychického stavu, zdravotného stavu a povahy a osobitných okolností daného trestného činu.

Okrem práv, ktoré sú k dispozícii pre všetky obete, majú obzvlášť zraniteľné obete právo na to, aby ich, pokiaľ je to možné, vypočúvala osoba rovnakého pohlavia. Môžu odmietnuť odpovedať na otázky o podrobnostiach trestného činu, ak opis týchto podrobností považujú za neodôvodnený, alebo môžu odmietnuť odpovedať na otázky týkajúce sa okolností vysoko osobnej povahy. Počas vyšetrovania a súdneho procesu sa obzvlášť zraniteľným obetiam poskytne ohľaduplné vypočutie, ak o to požiadajú. Môžu požiadať, aby bola verejnosť vylúčená z procesu. Obzvlášť zraniteľné obete môže počas vypočutia vždy sprevádzať dôverník.

Obzvlášť zraniteľné obete musia byť okamžite informované, ak je páchateľ prepustený alebo ak utečie z väzenia alebo z predbežnej väzby. Na požiadanie budú takisto okamžite informované, ak páchateľ utečie alebo bude prepustený z väzenia, ako aj pri prvej príležitosti, keď mu bude dovolené odísť z väzby bez dozoru.

Som maloletý – mám osobitné práva?

Maloleté obete sa vždy považujú za obzvlášť zraniteľné.

Počas vyšetrovania majú právo byť vypočuté osobou rovnakého pohlavia, pokiaľ je to možné. Môžu odmietnuť odpovedať na otázky o podrobnostiach trestného činu, ak opis týchto podrobností považujú za neodôvodnený, alebo môžu odmietnuť odpovedať na otázky týkajúce sa okolností vysoko osobnej povahy. Počas vyšetrovania a súdneho procesu sa obzvlášť zraniteľným obetiam poskytne ohľaduplné vypočutie, ak o to požiadajú. Ohľaduplné vypočutie sa musí vždy poskytnúť maloletým, ktorých sexuálna integrita mohla byť narušená. Môžu požiadať, aby bola verejnosť vylúčená z procesu. Počas vypočutia môžu byť sprevádzaní dôverníkom.

Obzvlášť zraniteľné obete musia byť okamžite informované, ak je páchateľ prepustený alebo ak utečie z väzenia alebo z predbežnej väzby. Na požiadanie budú takisto okamžite informované, ak páchateľ utečie alebo bude prepustený z väzenia, ako aj pri prvej príležitosti, keď mu bude dovolené odísť z väzby bez dozoru.

Môj príbuzný zomrel v dôsledku trestného činu – aké sú moje práva?

Ak bol pri trestnom čine zabitý váš manžel alebo registrovaný partner, životný partner, deti, rodičia alebo starí rodičia, vnúčatá, sestra, brat alebo iná závislá osoba, máte nárok na služby pomoci obetiam. To platí aj vtedy, ak z dôvodu trestného činu zomrel iný z vašich príbuzných, alebo ak ste boli svedkom trestného činu.

Ak osoba, od ktorej ste boli zákonne závislí, zomrela v dôsledku takéhoto trestného činu, máte potenciálne nárok na podporu podľa zákona o odškodnení obetí. O takýchto žiadostiach o pomoc rozhoduje Spolkový úrad pre sociálne záležitosti a zdravotne postihnuté osoby (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen).

Môj príbuzný bol obeťou trestného činu – aké sú moje práva?

Ak bol váš manžel alebo registrovaný partner, životný partner, deti, rodičia alebo starí rodičia, vnúčatá, sestra, brat alebo iná závislá osoba obeťou násilia, nebezpečného vyhrážania alebo sexuálnych trestných činov, máte nárok na služby pomoci obetiam.

Mám prístup k službám mediácie? Aké sú podmienky? Budem v priebehu mediácie v bezpečí?

Polícia, prokurátor alebo sudca musí prihliadať na vaše záujmy a informovať vás o priebehu konania vrátane akýchkoľvek alternatívnych opatrení ku konvenčnému trestnému konaniu, ktoré boli nariadené v prípade menších a stredne závažných trestných činov. Ak prokurátor zvažuje takéto alternatívne opatrenia, musí vám ponúknuť príležitosť vyjadriť svoje stanovisko, ak je to potrebné na ochranu vašich práv a záujmov, najmä práva na náhradu škody.

Prokurátor môže požiadať vyškolených mediátorov príslušných organizácií o podporu páchateľov a obetí pri mediácii. Mediácia môže začať len s vaším súhlasom, pokiaľ vaše dôvody na zamietnutie mediácie nie sú v kontexte trestného konania neprijateľné. Ak je páchateľ mladší ako 18 rokov, váš súhlas nie je potrebný.

Do procesu mediácie sa môžete zapojiť, ak o to máte záujem. Vaše záujmy budú rešpektované. Ak je to vhodné na ochranu vašich záujmov, najmä práva na náhradu škody, budete vyzvaní, aby ste predložili výpoveď.

Počas procesu mediácie máte právo byť sprevádzaný dôverníkom. Pri prvej príležitosti musíte byť informovaný o svojich právach a príslušných organizáciách na podporu obetí.

Kde môžem nájsť zákon, v ktorom sa stanovujú moje práva?

Práva obetí v trestnom konaní sa riadia Trestným poriadkom [Strafprozessordnung (StPO)]. Trestný poriadok a všetky ostatné zákony sú dostupné bezplatne v rámci Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávneho informačného systému Rakúskej republiky.

Posledná aktualizácia: 06/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Ako oznámim trestný čin?

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, môžete to oznámiť na ľubovoľnej policajnej stanici alebo na prokuratúre.

Vaše oznámenie môžete podať ústne alebo písomne a vyžaduje sa váš podpis. Oznámenie môže podať aj tretia strana. Hoci to nie je povinné, odporúča sa, aby ste uviedli relevantné osobné údaje vrátane adresy, na ktorej môžete byť kontaktovaný, ako aj osobné údaje o tretej strane, ktorá oznámila trestný čin.

Okrem toho je vhodné poskytnúť akékoľvek dôkazy a informácie, ktoré máte o podozrivom, keďže to uľahčí vyšetrovanie.

Polícia má oficiálny formulár (ktorý možno vyplniť pomocou počítača) na zaznamenávanie poskytnutých informácií. Od tohto okamihu bude vaše oznámenie trestného činu súčasťou spisu.

Trestný čin môžete oznámiť na akejkoľvek policajnej stanici alebo priamo prokurátorovi.

Oznámenie môže byť podané v nemčine alebo v jednom z oficiálnych regionálnych jazykov.

Ak nehovoríte dostatočne dobre po nemecky alebo iným úradným jazykom, máte právo na pomoc tlmočníka.

V prípade určitých trestných činov (napr. násilných trestných činov alebo sexuálnych trestných činov) máte pri oznámení trestného činu nárok na pomoc organizácie na podporu obetí.

Na oznámenie trestného činu neexistuje žiadny konkrétny termín. Po uplynutí určitej lehoty určenej v zákone môže polícia, prokurátor alebo súd odmietnuť prípad preskúmať. Táto lehota sa líši v závislosti od druhu príslušného trestného činu (premlčacie lehoty).

Keď dostanú informácie o údajnom trestnom čine, orgány sú povinné začať vyšetrovanie (výnimkou sú trestné činy podliehajúce súkromnej žalobe).

Ako zistím, čo sa deje s prípadom?

Po oznámení trestného činu dostanete písomné potvrdenie o vašom oznámení. Oznámenie bude obsahovať referenčné číslo. Keď budete neskôr v kontakte s príslušnou policajnou stanicou a uvediete toto referenčné číslo, môžete sa rozprávať s policajtom zodpovedným za váš prípad.

Ak podáte písomné oznámenie polícii alebo prokurátorovi, musíte ich požiadať o referenčné číslo. Organizácie na podporu obetí vám pomôžu zistiť správne referenčné číslo.

Máte právo nahliadnuť do spisu. Prístup môže byť zamietnutý alebo obmedzený iba vtedy, ak by nahliadnutie do spisu mohla ohroziť vyšetrovanie alebo ovplyvniť vašu výpoveď ako svedka.

Prokuratúra vás bude informovať o dôležitom vývoji v konaní. Budete napríklad informovaný, ak sa orgány rozhodnú nepokračovať v trestnom stíhaní alebo uvažujú o nariadení alternatívnych opatrení ku konvenčnému trestnému konaniu.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

V kontakte s orgánmi presadzovania práva môžete byť podporovaný a zastúpený právnikom, pracovníkom organizácie na podporu obetí alebo inou vhodnou osobou.

Ak máte nárok na právnu pomoc, právnici vám v spolupráci so špecializovanými organizáciami na podporu obetí poskytnú bezplatnú podporu pri uplatňovaní vašich práv počas konania. Na takúto pomoc máte právo, ak ste boli vystavený násiliu alebo nebezpečnému vyhrážaniu v dôsledku úmyselného trestného činu, ak bola porušená vaša sexuálna integrita alebo ak bola pri spáchaní takéhoto trestného činu zneužitá vaša osobná závislosť. Pomoc máte k dispozícii aj v prípade, že ste blízky príbuzný osoby, ktorá zomrela následkom trestného činu, alebo ak ste príbuzný, ktorý bol svedkom trestného činu. Pomoc musí byť potrebná na ochranu práv ako obete a zabezpečuje ju organizácia na podporu obetí.

Ak nemáte nárok na služby pomoci obetiam, môžete súd požiadať o bezplatnú právnu pomoc, ak ste sa do konania zapojili ako občiansky žalobca. Ak sa súd domnieva, že právne zastúpenie je nevyhnutné (najmä aby sa predišlo následnému občianskoprávnemu konaniu) a váš príjem nie je dostatočný na zaplatenie právneho zástupcu bez toho, aby bolo ohrozené vaše živobytie, žiadosť bude schválená.

Môžem si uplatniť náhradu výdavkov (na účasť na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Budú vám uhradené cestovné náklady na cestu na prokuratúru, súd alebo miesto vypočutia a naspäť, ako aj náhrada za stratený čas, ak ste v dôsledku nej utrpeli finančnú stratu. Ak ste svedkom a budete musieť na danom mieste prenocovať a zjesť raňajky, obed alebo večeru, náklady na pobyt vám budú preplatené do určitej výšky. Vašu žiadosť o náhradu výdavkov musíte odoslať do 14 dní.

Môžem sa odvolať, ak sa môj prípad skončí predtým, než sa dostane na súd?

Ak prokurátor zastaví konanie, musíte byť informovaný. Potom máte 14 dní na to, aby ste prokurátora požiadali o vysvetlenie dôvodov jeho rozhodnutia. O pokračovanie v konaní môžete požiadať aj v prípade, že:

 • bol porušený zákon alebo ak bol nesprávne použitý;
 • existujú významné pochybnosti o presnosti skutočností, na ktorých sa zakladá rozhodnutie o ukončení konania; alebo
 • môžno poskytnúť nové skutočnosti alebo dôkazy na odôvodnenie pokračovania.

Žiadosť musí byť podaná do 14 dní po tom, čo ste boli informovaný o rozhodnutí prokurátora ukončiť konanie alebo o dôvodoch ukončenia konania. Ak ste počas stanovenej lehoty uvedené informácie nedostali, lehota sa predĺži na tri mesiace po rozhodnutí. Žiadosť o pokračovanie v konaní musí byť zaslaná prokurátorovi.

Ak prokurátor posúdi žiadosť ako opodstatnenú, bude pokračovať v konaní. V opačnom prípade musí prokurátor napísať odpoveď a predložiť ju spolu so spisom súdu, ktorý rozhodne o vašej žiadosti. Ak súd schváli vašu žiadosť, prokurátor musí pokračovať v konaní. Inak bude žiadosť zamietnutá.

Ak sa prokurátor rozhodne nariadiť alternatívne opatrenia ku konvenčnému trestnému konaniu, nemôžete sa odvolať proti jeho rozhodnutiu.

Ak bolo vznesené obvinenie a prokurátor následne uzavrel prípad, za určitých okolností máte právo trvať na obvinení ako pomocný žalobca. V tomto prípade ste sa už museli zapojiť do konania ako občiansky žalobca. Následne získate postavenie pomocného prokurátora, pričom musíte vyhlásiť, že trváte na obvinení.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Ako obeť máte právo zúčastniť sa na súdnom konaní. Na súd budete predvolaný len vtedy, keď budete mať podať svedeckú výpoveď. Obeť je povinná dostaviť sa na súd len v prípade, že je prizvaná ako svedok.

Ak využívate služby pomoci obetiam, organizácia poskytujúca služby obetiam bude informovaná o termínoch vypočutí.

Ak ste v rámci krížového výsluchu počas vyšetrovania podali svedectvo, budete o dátume súdneho konania informovaný iba vtedy, ak ste o to požiadali. Ak ste občiansky žalobca, pomocný žalobca alebo súkromný žalobca, budete náležite informovaný o stanovených termínoch vypočutí. Bez ohľadu na to, či je súdny proces verejný, ako obeť máte nárok byť prítomný a byť sprevádzaný dôverníkom – právnikom, pracovníkom organizácie na podporu obetí alebo inou osobou. Máte právo klásť otázky žalovanému, svedkom a znalcom a takisto byť vypočutý v súvislosti s vaším nárokom na náhradu škody.

Ak ste občiansky žalobca, môžete sa rozhodnúť nezúčastniť sa na pojednávaní. Ak ste však súkromný žalobca a nezúčastníte sa na pojednávaní, súd nezvratne predpokladá, že už nemáte záujem o obvinenie a prípad uzavrie.

Ak nehovoríte po nemecky (alebo iným úradným jazykom), máte právo na bezplatné tlmočenie počas vypočutia.

Aká je moja oficiálna úloha v súdnom systéme? Môžem sa napríklad rozhodnúť byť v postavení obete, svedka, občianskej strany alebo súkromného žalobcu?

Obeťou ste v prípade, že spĺňate príslušné zákonné požiadavky. Postavenie obete majú tieto osoby:

 • osoby, ktoré boli vystavené násiliu alebo nebezpečnému vyhrážaniu v dôsledku úmyselného trestného činu; osoby, ktorých sexuálna integrita a sebaurčenie boli porušené, alebo osoby, ktorých osobná závislosť bola zneužitá pri spáchaní trestného činu.
 • manžel, registrovaný partner, životný partner, príbuzní prvého stupňa, brat alebo sestra a iné osoby závislé od osoby, ktorá mohla zomrieť z dôvodu trestného činu, alebo iní príbuzní, ktorí boli svedkami trestného činu, a
 • akákoľvek iná osoba, ktorá utrpela škodu v dôsledku trestného činu alebo ktorej zákonné záujmy chránené trestným právom mohli byť poškodené v iných ohľadoch.

Svedkom ste v prípade, že ste predložili informácie relevantné pre trestné konanie. Relevantnosť informácií stanoví polícia a prokurátor počas vyšetrovania. Počas súdneho konania toto rozhodnutie posúdi súd.

Je na vás, či chcete vstúpiť do konania ako občiansky žalobca.

Takisto sa môžete rozhodnúť, či budete pokračovať v konaní ako pomocný žalobca, ak súd zruší obvinenia.

Aké sú moje práva a povinnosti v tejto úlohe?

Počas konania musia všetky orgány rešpektovať vašu osobnú dôstojnosť ako obete a váš záujem, pokiaľ ide o ochranu vášho súkromia. Vaše práva, záujmy a špecifické potreby ochrany musia byť vhodným spôsobom zohľadnené. Všetky obete musia byť čo najskôr informované o svojich právach a možnostiach získať pomoc a náhradu škody.

Na požiadanie vám musí byť vystavené potvrdenie o oznámení trestného činu.

Každá obeť má právo na zastupovanie a poradenstvo. Poskytnúť ich môže právnik, organizácia na podporu obetí alebo iný vhodný zástupca. Ak máte nárok na služby pomoci obetiam, osoba, ktorá vám poskytuje právnu pomoc, vás zastupuje v konaní.

Ak nespĺňate podmienky na poskytnutie právnej pomoci, ale chcete byť zastúpený právnikom ako občiansky žalobca, za určitých podmienok môžete požiadať o právnu pomoc.

Ako svedok ste oslobodený od povinnosti svedčiť, ak by ste museli obviniť príbuzného. Toto právo strácate, ak ste dospelý a v rámci trestného konania požadujete náhradu škody ako občiansky žalobca.

Môžete odmietnuť odpovedať na jednotlivé otázky:

 • ak by odpoveď bola ponižujúca alebo ak by vás vystavila riziku priamej a značnej finančnej straty;
 • ak sa odpoveď týka vašej osobnej sféry alebo osobnej sféry inej osoby;
 • ak považujete otázky o detailoch sexuálneho trestného činu za neprimerané.

Je však možné, že na ne budete musieť odpovedať, ak je vaše svedectvo mimoriadne dôležité pre predmet konania.

Ak sú počas pohovoru prítomné ďalšie osoby, je potrebné dbať na to, aby neboli zverejnené vaše osobné údaje. Nemusíte zverejňovať svoju domácu adresu. Namiesto toho môžete uviesť inú adresu, na ktorej vás môžu orgány ľahko kontaktovať.

Máte právo nahliadnuť do spisov, ak sa týkajú vašich záujmov. Za poplatok môžete takisto požiadať o kópie zo spisu.

Ak je páchateľ prepustený z väzby alebo z predbežnej väzby, musíte o tom byť informovaný v prípade, že ste obeťou domáceho násilia, úmyselného násilia alebo nebezpečného vyhrážania, alebo ak bola porušená vaša sexuálna integrita. Ak ste obeťou iného druhu trestného činu, musíte podať žiadosť, v ktorej uvediete, že by ste chceli byť informovaný o prepustení páchateľa.

Prokurátor vás musí informovať o ukončení a pokračovaní v konaní a o ukončení vyšetrovania. Ak sa zvažujú alternatívne opatrenia ku konvenčnému trestnému konaniu, musíte dostať podrobné informácie o vašich právach. Ak prokurátor ukončí konanie, môžete požiadať o pokračovanie v konaní.

Ak nehovoríte dobre po nemecky alebo ste nepočujúci alebo nehovoriaci, máte právo na podporu pri preklade/tlmočení. Máte právo zúčastniť sa na krížových výsluchoch, rekonštrukciách prípadu a na súdnom konaní, počas ktorých máte právo klásť otázky a podávať žiadosti.

Môžem počas konania podať vyhlásenie alebo poskytnúť dôkazy? Za akých podmienok?

Vaše práva obete vás oprávňujú podať svedeckú výpoveď alebo podať vyhlásenie v rámci inej účasti na rozhovore alebo vypočutí. Môžete napríklad vyhlásiť, že sa na konaní zúčastníte ako občiansky žalobca a chcete získať náhradu škody. Takisto môžete klásť otázky páchateľovi.

Ak ste predvolaný na pohovor alebo na výsluch, máte právo predložiť dôkazy.

Ak ste zároveň aj svedkom, ste povinný dostaviť sa na výsluch a poskytnúť pravdivé a úplné informácie.

Aké informácie dostanem počas súdneho konania?

Na začiatku svojej výpovede počas súdneho konania budete informovaný o svojich právach.

Záleží od vás, či sa chcete zúčastniť na celom pojednávaní.

Rozhodnutie sa vyhlási na konci pojednávania. Obsah rozhodnutia môžete zistiť tak, že zostanete prítomný až do konca pojednávania alebo preskúmate súdny spis.

Ak ste sa zapojili do konania ako občiansky žalobca, súd je takisto povinný rozhodnúť vo vašom nároku. Ak súd rozhodne, že máte dostať náhradu škody, rozhodnutie sa považuje za príkaz na výkon občianskeho práva a spolkovú vládu môžete požiadať o zálohu na náhradu škody. Podmienkou je, že obvinená osoba nie je schopná okamžite splniť svoju platobnú povinnosť v dôsledku výkonu trestu (odňatia slobody).

Súd môže takisto nariadiť, aby bol majetok patriaci obeti, ktorý je vo vlastníctve žalovaného, vrátený obeti.

Budem mať prístup k súdnemu spisu?

Máte právo nahliadnuť do spisu. Prístup môže byť zamietnutý alebo obmedzený iba vtedy, ak by nahliadnutie do spisu mohlo ohroziť vyšetrovanie alebo ovplyvniť vašu svedeckú výpoveď.

Posledná aktualizácia: 06/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať proti rozsudku?

Vo všeobecnosti sa proti rozhodnutiu môže odvolať občiansky žalobca (1), pomocný žalobca (2) alebo súkromný žalobca (3).

K dispozícii sú dva druhy odvolania: Odvolanie z dôvodu neplatnosti (Nichtigkeitsbeschwerde) sa týka zákonnosti konania a rozsudku, zatiaľ čo odvolanie (Berufung) je zamerané na spochybnenie rozhodnutia o občianskoprávnych nárokoch. Súkromný žalobca sa môže odvolať aj proti výške sankcie. V prípade zbavenia obvinenia budú občianski žalobcovia a pomocní žalobcovia presmerovaní na civilné súdy, na ktorých predložia svoje nároky na náhradu škody.

Ako občiansky žalobca, pomocný žalobca alebo súkromný žalobca máte právo podať odvolanie z dôvodu neplatnosti rozhodnutia v tomto prípade:

 • ak bol váš občianskoprávny nárok postúpený na civilný súd, pretože žalovaný bol zbavený obvinenia, a je zrejmé, že zamietnutie návrhu, ktoré ste predložili počas konania, negatívne ovplyvnilo rozhodnutie súdu o vašom nároku.

Ako občiansky žalobca alebo pomocný žalobca máte právo podať odvolanie, ak:

 • v prípade obvinenia súd postúpi vaše nároky na civilný súd aj napriek tomu, že o nich mohol rozhodnúť trestný súd, pretože vaše nároky sú riadne opodstatnené a oprávnené.

V konaní pred okresným súdom (Bezirksgericht) a pred je