Práva obetí – podľa krajín

Stal som sa obeťou trestného činu. Na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, môžete sa obrátiť na úrad na podporu obetí trestných činov (Oficinas de Asistencia las Víctimas del delito).

Úrady na podporu obetí trestných činov sú bezplatná, verejná multidisciplinárna služba zameraná na potreby obetí, ktorú prevádzkuje ministerstvo spravodlivosti.

Úrady sú vo všetkých autonómnych oblastiach, takmer vo všetkých hlavných mestách provincií, ako aj v ďalších mestách.

Úrady na podporu obetí trestných činov vám ako obeti trestného činu poskytnú komplexnú, koordinovanú a odbornú podporu, ktorá zodpovedá vašim osobitným právnym, psychologickým a sociálnym potrebám.

Ak ste sa stali obeťou terorizmu, môžete sa obrátiť na úrad na poskytovanie informácií a pomoci obetiam terorizmu národného správneho a trestného súdu (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), ale ak chcete, môžete sa obrátiť na úrad na podporu obetí trestných činov vo vašej provincii. Úrad na podporu obetí trestných činov bude potom spolupracovať s úradom na poskytovanie informácií a pomoci obetiam terorizmu národného správneho a trestného súdu.

Úrad na podporu obetí trestných činov poskytuje starostlivosť a podporu v niekoľkých fázach:

 • Prijímacia a orientačná fáza: orientačná fáza je, keď vám úrad poskytne komplexné informácie o krokoch, ktoré musíte vykonať, otázkach, ktorými sa musíte zaoberať, a možných následkoch. Táto fáza vo všeobecnosti prebieha buď prostredníctvom osobného rozhovoru, alebo telefonicky, pričom vysvetlíte vaše problémy a potreby. Na základe vašich vysvetlení dostanete usmernenie, posúdia sa možnosti zásahov z iných zdrojov a v prípade potreby sa vám odporúčajú.
 • Informačná fáza: ako obeť máte od prvého kontaktu s orgánmi a úradníkmi ešte pred podaním oznámenia právo na informácie, ktoré zodpovedajú vašej osobnej situácii a podmienkam a takisto povahe trestného činu, ktorý ste zažili, a spôsobenej ujmy. Tieto informácie sa týkajú niektorých aspektov, napríklad:
 • spôsobu, ako môžete podať oznámenie, a postupu pri jeho podaní,
 • odborných služieb a dostupných psychosociálnych zdrojov a zdrojov starostlivosti a spôsobu prístupu k nim bez ohľadu na to, či je podané oznámenie,
 • opatrení starostlivosti a podpory (lekárskych, psychologických alebo materiálnych), ktoré sú k dispozícii, a postupu na ich získanie vrátane informácií o možnostiach získania náhradného ubytovania, ak je to vhodné,
 • spôsobu, ako získať poradenstvo a právnu ochranu, a prípadne podmienok, za ktorých ich možno získať bezplatne,
 • sprievodu v priebehu konania, na súdnom pojednávaní, ak to požadujete, a/alebo pri styku s inými orgánmi činných v trestnom konaní,
 • možnosti požiadať o ochranné opatrenia a prípadne príslušného postupu,
 • poradenstva v oblasti hospodárskych práv týkajúcich sa konania, najmä pokiaľ ide o pomoc a náhradu škody, na ktorú môžete mať nárok na základe škody spôsobenej trestným činnom, a prípadne postupu, aký by sa mal použiť na uplatnenie nároku na ne,
 • postupu, ktorý musíte dodržať pri uplatnení svojich práv ako obeť trestného činu, ak žijete mimo Španielska,
 • kontaktných údajov orgánu zodpovedného za vedenie vášho konania a kanálov na komunikáciu s ním, informácií o dátume, čase a mieste súdneho pojednávania, ako aj obsahu obvinenia proti páchateľovi,
 • služieb restoratívnej justície (napr. mediácia), ktoré sú k dispozícii v prípadoch, keď je to právne možné,
 • prípadov, v ktorých je vám možné uhradiť náklady na právne zastúpenie, a prípadne uplatniteľného postupu na uplatnenie nároku na ne atď.
 • Fáza zásahu: zásah úradov na podporu obetí trestných činov sa uskutočňuje v rôznych oblastiach:
 • právne zásahy: úrady vám poskytnú právnu pomoc, ktorú potrebujete, a konkrétne vám poskytnú informácie o druhu pomoci, ktorú môžete získať v súvislosti so súdnym konaním, právach, ktoré si môžete uplatniť v rámci konania, spôsobe a podmienkach, za ktorých získate prístup k právnemu poradenstvu, a druhoch služieb alebo organizácií, na ktoré sa môžete obrátiť na poskytnutie podpory.

Právna pomoc bude v každom prípade všeobecná, pokiaľ ide o spôsob, ktorým sa vedie konanie a spôsob uplatnenia rôznych práv, pretože za usmernenie a právnu pomoc je v každom prípade zodpovedný váš advokát,

 • lekárske a psychologické zásahy: psychologická starostlivosť, ktorú ponúkajú úrady, pozostáva z posúdenia a liečenia vášho stavu, aby sa zmiernila kríza spôsobená trestným činom, aby ste zvládli súdne konanie v dôsledku trestného činu, a z podpory počas konania a posilnenia vašich stratégií a schopností umožňujúcich pomoc vášho okolia.

Úrady vytvoria plán psychologickej podpory v prípade, že ste obzvlášť zraniteľnou obeťou alebo potrebujete osobitnú ochranu,

 • Hospodárske zásahy: v súvislosti s hospodárskou pomocou, na ktorú máte nárok, ak ste sa stali obeťou násilného trestného činu alebo trestného činu proti sexuálnej slobode, úrady zohrávajú hlavne informačnú úlohu a môžu poskytnúť pomôcť so spracovaním nárokov,
 • sociálne zásahy a zásahy v oblasti starostlivosti: v tejto oblasti budú úrady koordinovať starostlivosť, ktorú vám ponúknu, a prípadne vás odkážu na sociálne služby, zariadenia poskytujúce starostlivosť alebo organizácie, ktoré zabezpečia bezpečné ubytovanie, okamžitú lekársku starostlivosť a akúkoľvek finančnú pomoc, na ktorú máte nárok, s osobitnou pozornosťou venovanou potrebám vyplývajúcim zo stavov práceneschopnosti, hospitalizácie, smrti a tých, ktoré sú spôsobené možným stavom zraniteľnosti.
 • Monitorovacia fáza: úrady budú monitorovať váš prípad, najmä ak ste zraniteľnou obeťou, počas celého trestného procesu a počas primeraného časového obdobia po jeho skončení. V tejto fáze úrady analyzujú vašu právnu, lekársku, psychologickú, sociálnu a hospodársku situáciu v dôsledku trestného činu počas rôznych období. Primeraný čas na monitorovanie sa určí na základe vašej situácie.

Ak ste sa stali obeťou terorizmu hlavnými funkciami úradu na poskytovanie informácií a pomoci obetiam terorizmu národného správneho a trestného súdu sú:

 • poskytnúť vám informácie o stave súdneho konania, ktoré môže mať na vás vplyv, v závislosti od spáchaného trestného činu,
 • poradiť vám vo všetkom, čo súvisí s trestným a správnym konaním, ktoré môže mať na vás vplyv,
 • ponúknuť vám osobný sprievod na prebiehajúcich súdnych pojednávaniach vedených v súvislosti s teroristickými činmi, ktoré môžu mať na vás vplyv,
 • poskytnúť vám emocionálnu a terapeutickú podporu bez toho, aby boli dotknuté právomoci ministerstva vnútra,
 • podporovať ochranu vašej bezpečnosti a súkromia ako obete trestného činu počas vašej účasti na súdnom konaní,
 • informovať vás o hlavných náhradách škody pre obete terorizmu, vo všetkých prípadoch vás odkázať na generálne riaditeľstvo na podporu obetí terorizmu ministerstva vnútra,
 • informovať vás o všetko, čo súvisí s výkonom trestu odňatia slobody až do vykonania celého trestu, najmä v prípadoch, ak boli odsúdeným priznané výhody alebo boli prepustení.

Generálne riaditeľstvo na podporu obetí terorizmu ministerstva vnútra bude pre obete terorizmu pôsobiť ako jednotné kontaktné miesto pre všetky konania, ktoré môžu začať ľudia a rodiny postihnuté teroristickým činom pred ústrednou štátnou správou, postúpením všetkých podaných žiadostí príslušnému orgánu a nadviazaním vzťahu s dotknutou osobou.

Okrem toho bude toto generálne riaditeľstvo spolupracovať s príslušnými orgánmi ústrednej štátnej správy a inými orgánmi verenej správy vo veci pomoci a podpory pre obete terorizmu na zabezpečenie komplexnej ochrany obete.

Generálne riaditeľstvo na podporu obetí terorizmu bude zodpovedné za vybavovanie, riadenie a navrhovanie rozhodnutí o pomoci a náhrade škody pre tých, ktorí sú postihnutí trestnými činmi terorizmu.

Horúca linka podpory pre obete

Počas fázy prijímania alebo orientačnej fázy sa môžete na úrady na podporu obetí trestných činov dostaviť osobne alebo sa na ne môžete obrátiť telefonicky.

Pre niektoré trestné činy ako násilie založené na rodovej príslušnosti existujú v Španielsku telefonické služby na pomoc a poradenstvo, napr. telefonická služba pre informácie a právne poradenstvo týkajúce sa násilia založeného na rodovej príslušnosti na čísle 016 (Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género).

V prípade obzvlášť zraniteľných obetí, napríklad maloletých osôb, existujú osobitné služby, napríklad horúca linka nadácie ANAR (Pomoc pre ohrozené detí a mladistvých) (Servicio de atención telefónica de la Fundación ANAR), zamerané na deti a mladých ľudí, dospelých a príbuzných maloletých osôb a príbuzných v prípade nezvestných maloletých osôb.

Telefonická služba pre poskytovanie informácií a právneho poradenstva týkajúceho sa násilia založeného na rodovej príslušnosti na čísle 016 poskytuje bezplatne odbornú pomoc 24 hodín denne, 365 dní v roku. Ručí sa za to, že údaje o osobách, ktoré využijú túto službu, vždy zostanú dôverné.

Pomoc je k dispozícii v 51 jazykoch. Konkrétne 24-hodinová pomoc je k dispozícii v španielčine, katalánčine, galícijčine, baskičtine, angličtine a francúzštine a prostredníctvom telefonickej prekladateľskej služby pre volania v nemčine, portugalčine, mandarínčine, ruštine, arabčine, rumunčine a bulharčine. Pomoc v iných jazykoch je k dispozícii prostredníctvom telefonickej prekladateľskej služby.

Dostupnosť služby pre ľudí s poruchami sluchu alebo reči je zabezpečená prostredníctvom týchto prostriedkov:

 • textový telefón (TTY) na čísle 900 116 016,
 • služba Telesor prostredníctvom webového sídla Telesor (https://www.telesor.es/). V tomto prípade je potrebné internetové pripojenie,
 • mobilný telefón alebo PDA. V oboch prípadoch je potrebné nainštalovať bezplatnú aplikáciu pomocou krokov uvedených na webovom sídle Telesor.

Táto služba ponúka pomoc každému, kto má otázky týkajúce sa konkrétnych prípadov násilia založeného na rodovej príslušnosti: ženským obetiam násilia založeného na rodovej príslušnosti, ľuďom, ktorí sú blízki ženskej obeti násilia založeného na rodovej príslušnosti (príbuzní, priatelia, susedia atď.), odborníkom, ktorí sa starajú o ženské obete násilia založeného na rodovej príslušnosti, alebo tým, ktorí vedia o situácii tohto druhu násilia, atď.

Poskytované informácie sa týkajú zdrojov a práv, ktoré sú vám k dispozícií ako obeti tohto druhu trestného činu, v oblasti zamestnanosti, sociálnych služieb, finančnej podpory a informácií, pomoci, prijatia a zdrojov právneho poradenstva.

V prípade prijatia tiesňového volania sa volanie okamžite presmeruje na číslo tiesňového volania 112 príslušnej autonómnej oblasti.

Ak ste maloletou obeťou násilia založeného na rodovej príslušnosti, všetky volania, ktoré uskutočníte na číslo služby 016, budú presmerované na horúcu linku pomoci pre deti a mladistvých ANAR (900 20 20 10).

Horúca linka nadácie ANAR (Pomoc pre ohrozené deti a mladistvých) (900 20 20 10) je bezplatná, dôverná a anonymná služba, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku a pozostáva hlavne z troch liniek pomoci:

 • Hlavným cieľom horúcej linky ANAR na pomoc deťom a mladistvým je poskytnúť deťom alebo mladistvým volajúcim potrebnú podporu a usmernenie, keď majú problémy alebo sú v rizikovej situácii.
 • Horúca linka pre dospelé osoby a rodiny ANAR je zameraná na dospelých, ktorí potrebujú usmernenie v otázkach týkajúcich sa maloletých osôb.
 • Horúca linka ANAR na čísle 116 000 pre prípady nezvestných maloletých osôb (harmonizované číslo sociálneho významu pre riešenie týchto prípadov v Európskej únii).

Táto služba presmeruje volania ktoré vykonáte na číslo služby 016, ak ste dospelá žena a obeť násilia založeného na rodovej príslušnosti alebo dospelá osoba, ktorá vie o prípade tohto druhu násilia.

Je podpora pre obete bezplatná?

Áno. Prístup k službám starostlivosti a podpory pre obete trestných činov, napríklad k úradom na podporu obetí trestných činov, je bezplatný a dôverný; nie je potrebné najprv podať oznámenie.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

Môžete sa obrátiť na úrady na podporu obetí trestných činov, ktoré nájdete vo všetkých autonómnych oblastiach, takmer v každom hlavnom meste provincie a aj v iných mestách.

Úrady na podporu obetí trestných činov vám ako obeti trestného činu poskytnú komplexnú, koordinovanú a odbornú podporu pre obete, ktorá vyhovuje vašim osobitným, právnym, psychologickým a sociálnym potrebám.

Úrady na podporu obetí trestných činov vám poskytnú najmä informácie o odborných službách a dostupných psychosociálnych zdrojoch a zdrojoch starostlivosti bez ohľadu na to, či ste podali oznámenie, a o spôsobe, ako získať prístup k týmto službám.

Poskytnú vám aj informácie o dostupných opatreniach v oblasti starostlivosti a podpory (zdravotné, psychologické alebo materiálne) a postupoch na ich získanie vrátane informácie o možnostiach získania náhradného ubytovania, ak je to potrebné.

Okrem toho vám poradia o spôsobe, akým môžete podať oznámenie, a postupe na jeho podanie, ako aj o možnosti získať právne poradenstvo a právnu ochranu a prípadne o podmienkach, za ktorých ich môžete získať bezplatne.

Úrady na podporu obetí trestných činov vás budú môcť odkázať na odborné právne, psychologické a sociálne služby v závislosti od vašich potrieb, napríklad obecné služby, služby sociálneho zabezpečenia, služby v oblastiach zdravotníctva, vzdelávania a zamestnanosti; združenia, nadácie a ďalšie neziskové subjekty; psychosociálne služby súdnej správy; a v prípade, že ste obeťou násilia založeného na rodovej príslušnosti, útvary pre koordináciu boja proti násiliu voči ženám (Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer) a útvary pre ženy (Unidades sobre la Mujer) v každej autonómnej oblasti a provincii.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

Mimovládne organizácie (MVO) môžu poskytnúť podporu obetiam osobitných druhov trestných činov prostredníctvom stanovenia personalizovaných postupov podľa potrieb a charakteristík jednotlivých obetí. Asistenčná funkcia zahŕňa najmä právne poradenstvo, informácie o rôznych dostupných zdrojoch a pomoci a psychologickú a emocionálnu podporu.

Posledná aktualizácia: 11/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom