Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.
Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Práva obetí – podľa krajín

Škótsko

Autor obsahu
Škótsko

Práva obetí v Škótsku

Ako obeť trestného činu máte isté práva.

Máte aj nárok na emocionálnu a praktickú podporu počas celého procesu a takisto môžete mať nárok na náhradu škody spôsobenej trestnou činnosťou.

V Škótskom kódexe pre obete sa stanovujú vaše práva, spôsob, ako ich uplatniť, ako aj osoby, na ktoré sa môžete obrátiť so žiadosťou o pomoc a poradenstvo. Kódex obsahuje informácie o týchto právach:

  • právo na minimálne štandardy služby - ako s vami budú zaobchádzať organizácie trestného súdnictva
  • právo na informácie - ako budete informovaní o vašom prípade a otázky, ktoré môžete položiť
  • právo na účasť - právo, aby rozumeli vám a aby ste aj vy chápali, čo sa deje, a právo povedať súdu o tom, ako vás trestný čin poznačil
  • právo na ochranu a ochranu súkromia - pocit bezpečia a ochrana pred zastrašovaním
  • právo na podporu - bez ohľadu na to, či trestný čin oznámite polícii alebo nie
  • právo na náhradu škody a výdavkov - napríklad cestovných výdavkov, straty zárobku alebo náhradu škody, ak ste utrpeli ujmu.

Máte aj právo sťažovať sa, ak nie ste spokojný s tým, ako s vami organizácia zaobchádza.

Na stránke mygov.scot nájdete viac informácií o tom, aké sú vaše práva v jednotlivých fázach trestného konania, ak ste sa stali obeťou trestného činu, vrátane oznámenia trestného činu, vyšetrovania a trestného stíhania, súdneho konania a krokov, ktoré nasledujú po vynesení rozsudku.

Takisto si môžete prečítať o pomoci a podpore pre obete trestných činov.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

4 - Náhrada škody

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 30/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom