Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Práva obetí – podľa krajín

Ak sa stanem obeťou trestného činu, na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Služby podpory obetiam máte právo využiť aj v prípade, že trestný čin nebol oznámený polícii.

Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete zločin oznámiť alebo nie - alebo ste sa ešte nerozhodli - organizácia Victim Support Scotland (Podpora obetí v Škótsku) vám môže poskytnúť emocionálnu a praktickú pomoc a podporu.

Ak oznámite trestný čin, polícia môže - s vaším súhlasom - organizácii Victim Support Scotland poskytnúť vaše údaje.

Pomoc vám môže poskytnúť aj Služba informovania a poradenstva pre obete (Victim Information and Advice - VIA), ak sa váš prípad týka:

  • domáceho násilia,
  • detských obetí alebo svedkov,
  • trestného činu z nenávisti,
  • sexuálne motivovanej trestnej činnosti
  • alebo je pravdepodobné, že súdny proces bude prebiehať s účasťou poroty.

Služba VIA vám poskytne informácie o systéme trestného súdnictva, bude vás informovať o priebehu konania a sprostredkuje vám kontakt s inými organizáciami, ktoré vám môžu pomôcť.

Telefónna linka podpory pre obete

Organizácia Victim Support Scotland (Podpora obetí v Škótsku) má horúcu linku, ktorá funguje od pondelka do piatku od 8:00 do 20:00 h. Ide o celonárodnú charitu, ktorá v celom Škótsku poskytuje podporu ľuďom postihnutým trestnou činnosťou bez ohľadu na to, o aký typ trestnej činnosti ide. Na organizáciu sa môžete obrátiť na čísle 0800 160 1985. Podpora, ktorú poskytuje, je bezplatná. Existuje množstvo ďalších organizácií vrátane špecializovaných služieb, ktoré sú schopné obetiam, svedkom a ďalším osobám postihnutým trestnou činnosťou poskytnúť bezplatnú a dôvernú emocionálnu podporu, praktickú pomoc a podstatné informácie. Informácie o týchto službách nájdete tu.

Je podpora pre obete bezplatná?

Organizácia Victim Support Scotland (Podpora obetí v Škótsku) poskytuje obetiam, svedkom a ďalším osobám postihnutým trestnou činnosťou bezplatnú a dôvernú podporu.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

Podpora na súde

Ak vás predvolajú, aby ste vypovedali pred súdom, vyškolení pracovníci a dobrovoľníci organizácie Victim Support Scotland (Podpora obetí v Škótsku) poskytujú služby pre svedkov na všetkých úradoch vyšších súdov (High Court) a šerifských súdov (Sheriff Court). Môžu:

  • vám poskytnúť praktickú pomoc a informácie o priebehu súdneho konania,
  • zabezpečiť, aby ste sa na súd mohli dostaviť pred začatím súdneho pojednávania a oboznámili sa tak so všetkým, čo môžete očakávať.

Niektorým svedkom možno vzhľadom na ich situáciu alebo povahu trestného činu pri výpovedi poskytnúť mimoriadnu podporu. Viac informácií o vypovedaní pred súdom, ako aj o špeciálnych opatreniach v prípade zraniteľných svedkov nájdete tu. Ak ste obeťou trestného činu, ale nepredvolali vás, aby ste vypovedali pred súdom, o súdnom konaní vás nemusia informovať. Môžete však požiadať o informácie o priebehu súdneho konania.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

Jednotlivé organizácie vám môžu ponúknuť rôzne druhy podpory. Organizácia Victim Support Scotland (Podpora obetí v Škótsku) poskytuje komunitnú službu pre obete. Organizácia funguje v každej územnej samospráve v Škótsku a jej služba pre svedkov na súde je k dispozícii na každom trestnom súde v Škótsku.

Existuje množstvo iných charitatívnych organizácií, ktoré vám môžu pomôcť v závislosti od povahy trestného činu. Patria medzi ne napríklad Rape Crisis Scotland (Škótske krízové centrum pre znásilnenia), TARA - Trafficking Awareness Raising Alliance (Aliancia zvyšovania povedomia o obchodovaní s ľuďmi), ktoré poskytujú podporu pre obete obchodovania so ženami, a Migrant Help (Pomoc migrantom), ktorá takisto ponúka podporu pre obete obchodovania s ľuďmi. Ďalšími charitatívnymi organizáciami, ktoré môžu obetiam trestných činov poskytnúť podporu, sú Children 1st (Deti na prvom mieste), Scottish Women's Aid (Škótska pomoc ženám) a PETAL. Viac informácií o týchto službách nájdete tu.

Posledná aktualizácia: 30/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom