Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Práva obetí – podľa krajín

Ako môžem oznámiť trestný čin?

V prípade núdze volajte 999. Ak chcete oznámiť trestný čin, volajte 101.

Ak ste nepočujúci, ohlušený, sluchovo postihnutý alebo máte poruchu reči, textový telefón je k dispozícii na čísle 18000.

Ak ste sa zaregistrovali v službe emergencySMS - a nemáte žiadnu inú možnosť - môžete poslať textovú správu na číslo 999.

Kedy volať 999

V prípade núdze volajte 999, ak:

 • existuje riziko zranenia alebo usmrtenia,
 • sa trestný čin práve deje práve teraz,
 • sa niekto, kto je podozrivý z trestného činu, nachádza vo vašej blízkosti.

Oznámenie stavu, ktorý nie je núdzový

Políciu kontaktujte na čísle 101, ak chcete oznámiť trestný čin, ktorý nepredstavuje núdzový stav.

Ak ste nepočujúci, ohlušený, sluchovo postihnutý alebo máte poruchu reči, textový telefón je k dispozícii na čísle 18001 101.

Medzi príklady trestných činov, ktoré si nevyžadujú okamžitú reakciu, patria situácie, keď:

 • bolo odcudzené vaše auto,
 • bol poškodený váš majetok,
 • máte podozrenie na užívanie drog alebo obchodovanie s drogami,
 • chcete oznámiť menšiu dopravnú nehodu,
 • chcete poskytnúť polícii informácie o trestnom čine vo vašom okolí.

Oznámenie trestného činu online

V núdzovej situácii môžete na webovom sídle Škótskej polície (Police Scotland) oznámiť tieto trestné činy:

Ak chcete trestný čin oznámiť anonymne, môžete vyplniť aj online formulár organizácie Crimestoppers.

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Ako obeť máte právo požiadať o informácie týkajúce sa konkrétneho trestného činu. Ak vám neboli poskytnuté, môžete predložiť formálnu žiadosť týmto orgánom:

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Obete nie sú v Škótsku účastníkmi trestného konania. Ak obeť potrebuje právne poradenstvo a pomoc, môže sa obrátiť na advokáta. Obeť môže byť oprávnená na náhradu niektorých výdavkov spojených s týmto poradenstvom a pomocou prostredníctvom systému právnej pomoci.

Škótska rada pre právnu pomoc (Scottish Legal Aid Board) je orgán zodpovedný za fungovanie systému právnej pomoci v Škótsku.

Mám nárok na náhradu výdavkov (v súvislosti s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Ak ste boli predvolaný pred súd ako svedok, môžete mať nárok na náhradu niektorých výdavkov.

Predvolanie (angl. citation) je úradný dokument, ktorý vám doručia a v ktorom vás žiadajú, aby ste sa dostavili na súd a vypovedali ako svedok.

Informácie o tom, ako požiadať o náhradu výdavkov, a formulár žiadosti o náhradu výdavkov nájdete na zadnej strane predvolania.

Predvolanie si pozorne prečítajte, a keď pôjdete na súd, vezmite si ho so sebou. Nezabudnite vyplniť formulár žiadosti o náhradu výdavkov na zadnej strane svojho predvolania, ktorým žiadate o náhradu výdavkov od osoby, ktorá vás predvoláva ako svedka.

Platby v hotovosti sú možné iba vo výnimočne zložitých situáciách alebo v prípade núdze. Mimoriadne náklady, ako sú napríklad cestovné výdavky na taxík, letenku a ubytovanie, musí vopred schváliť prokurátor.

Svedkovia, ktorí sú zamestnancami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami, si môžu uplatniť nárok na náhradu straty príjmu. V súdnych budovách nie sú k dispozícii zariadenia starostlivosti o deti, takže svedkovia môžu požiadať o náhradu výdavkov na starostlivosť o deti a opatrovanie detí vo výške pevných sadzieb. Ak potrebujete zabezpečiť starostlivosť vo svojej neprítomnosti, bude vám uhradená pevná sadzba.

Môžem podať opravný prostriedok, ak sa môj prípad uzavrie ešte pred tým, ako sa dostane na súd?

Ako obeť trestného činu v Škótsku máte právo na preskúmanie rozhodnutia Kanceláriou koruny a prokuratúrou (Crown Office and Procurator Fiscal Service) o nestíhaní prípadu, ktorý jej bol oznámený, ak takéto rozhodnutie bolo prijaté 1. júla 2015 alebo neskôr. Pokiaľ je to možné, o preskúmanie by ste mali požiadať do jedného mesiaca od dátumu, keď ste boli informovaný o rozhodnutí o nestíhaní. O rozhodnutí o preskúmaní budete informovaný zvyčajne do 20 pracovných dní. Lord advokát uverejnil pravidlá, ktorými sa tento postup riadi.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Závisí to od toho, či ste na súd predvolaný ako svedok. Ak nie ste predvolaný ako svedok, môžete požiadať Službu škótskych súdov a tribunálov, aby vás informovala:

 • z akých trestných činov bola osoba obvinená - po tom, ako mala obvinená osoba možnosť na ne reagovať (iba všeobecná povaha obvinení),
 • v akom štádiu je súdne konanie,
 • aké rozhodnutie sudca, šerif alebo zmierovací sudca vydal v danom prípade.

Na webovom sídle Služby škótskych súdov a tribunálov sa dozviete, ako môžete získať informácie týkajúce sa prípadu a informácie o prijímaní prípadov na súd, ako aj o súdnych konaniach, ktoré sa majú uskutočniť v blízkej budúcnosti. Sem patria súdne konania na:

 • Najvyššom trestnom súde (The High Court of Justiciary),
 • šerifských súdoch (Sheriff Courts).
 • zmierovacích súdoch (Justice of the Peace Courts).

Ak ste svedkom, Služba škótskych súdov a tribunálov:

 • vás bude informovať o priebehu súdneho konania aspoň raz za hodinu a oznámi vám, kedy môžete súd opustiť,
 • zabezpečí oddelené čakacie zóny pre svedkov obžaloby a obhajoby, ako aj prístup k občerstveniu,
 • ak ste oprávnený vypovedať pred súdom prostredníctvom živého televízneho spojenia, pracovník Služby škótskych súdov a tribunálov sa s vami v deň výpovede stretne a vysvetlí vám postup vypovedania pred súdom.

Aká je moja oficiálna úloha v súdnom systéme? Môžem napríklad byť (alebo sa môžem rozhodnúť byť): obeťou, svedkom, poškodeným alebo súkromným žalobcom?

Obete nie sú v Škótsku účastníkmi trestného konania. Na základe rozhodnutia prokurátora môžu byť obete vyzvané, aby vypovedali pred súdom.

Aké sú potom moje práva a povinnosti?

Informácie o tom, aké sú vaše práva v prípade, že ste sa stali obeťou trestného činu, nájdete v Kódexe pre obete.

Ak ste predvolaný ako svedok, bude vám doručené predvolanie (angl. citation). Vaše predvolanie je úradným dokumentom, v ktorom vás žiadajú, aby ste sa dostavili na súd a vypovedali ako svedok.

Je dôležité, aby ste predvolanie neignorovali. Ak existuje závažný dôvod, prečo sa v danom dátume nemôžete dostaviť na súd, okamžite o tomto dôvode informujte subjekt, ktorý vás predvolal. Ak sa na súd nedostavíte v správny čas a na správne miesto, súd môže vydať príkaz na vaše zadržanie.

Pre niektorých svedkov je vypovedanie pred súdom problematické. Môžu byť mimoriadne zraniteľní vzhľadom na svoju situáciu alebo povahu svojej výpovede. Súd môže podniknúť dodatočné kroky (tzv. špeciálne opatrenia), aby zraniteľným svedkom umožnil čo najmenej problematickú výpoveď, napríklad prostredníctvom obrazovky, vďaka ktorej sa svedok nemusí pozerať na obvineného. S osobou, ktorá požiadala, aby ste vypovedali pred súdom, by ste mali prediskutovať všetky svoje obavy, keďže táto osoba by vo vašom mene mohla požiadať súd o prijatie špeciálnych opatrení.

Ďalšie informácie týkajúce sa svedkov nájdete na webovom sídle Kancelárie koruny a prokuratúry, ako aj na stránkach mygov.scot venovaných vypovedaniu pred súdom.

Môžem počas súdneho konania urobiť vyhlásenie alebo vypovedať? Za akých podmienok?

Na základe rozhodnutia prokurátora môžu byť obete vyzvané, aby vypovedali pred súdom. Všeobecné škótske zákony týkajúce sa výpovedí svedkov pred súdom sa vzťahujú na tie obete, ktoré boli na výpoveď predvolané.

V prípade obetí, ktoré majú vypovedať pred súdom a ktoré sú zraniteľné alebo potrebujú ochranu, možno na základe článkov 271 až 271M škótskeho trestného poriadku z roku 1995 prijať špeciálne opatrenia, ktoré im výpoveď zjednodušia. Tieto opatrenia sa automaticky prijímajú v prípade detí a osôb, ktoré sú obeťami konkrétnych trestných činov, ako sú sexuálne motivované trestné činy, obchodovanie s ľuďmi a obťažovanie.

Okrem toho obete môžu mať možnosť urobiť vyhlásenie obete podľa článku 14 škótskeho zákona o trestnom súdnictve z roku 2003. Ďalšie informácie o vyhláseniach obetí nájdete tu.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Môžete sa obrátiť na Službu škótskych súdov a tribunálov, ktorá vám poskytne informácie o dátumoch súdnych konaní, konečnom rozhodnutí súdu v súdnom konaní alebo prípadnom odvolaní v súdnom konaní a príslušných dôvodoch. Okrem toho, ak pred súdom vypovedáte ako svedok, súdni úradníci Služby škótskych súdov a tribunálov vás budú informovať o priebehu súdneho konania aspoň raz za hodinu a oznámia vám, kedy môžete opustiť súd.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Druh informácií, ku ktorým môžete získať prístup, sa uvádza skôr v texte.

Posledná aktualizácia: 30/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom