Práva obetí – podľa krajín

Aké informácie môžem získať od príslušných orgánov (napr. polícia, prokuratúra) po tom, ako dôjde k trestnému činu, avšak ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, môžete to oznámiť na polícii (alebo prokurátorovi) ústne alebo písomne. Môžete takisto požiadať inú osobu, aby za vás oznámila trestný čin, ale tejto osobe musíte poskytnúť písomné splnomocnenie. Písomné a podpísané splnomocnenie sa pripojí k spisu.

Pri oznámení trestného činu získate informácie o službách a organizáciách, ktoré poskytujú psychologické poradenstvo alebo iné formy podpory pre obete na základe vašich potrieb. Máte nárok aj na informácie o spôsobe, ako získať právnu pomoc, o vašich právach počas trestného konania (vrátane ochranných opatrení ako ohrozený svedok), ako aj o tom, ako získať finančnú náhradu od štátu. Tieto informácie vám poskytne prvý justičný orgán, na ktorý sa obrátite (polícia, prokuratúra). Dostanete aj formulár so všetkými týmito informáciami, ktorý musíte podpísať. Informácie sa vám poskytnú v jazyku, ktorému rozumiete.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Ak ste cudzinec a stali ste sa v Rumunsku obeťou trestného činu, máte nárok na všetky práva ako rumunskí občania, ktorí sa stali obeťami trestných činov.

Ak nehovoríte rumunsky, máte nárok na bezplatné služby tlmočníka, aby vám pomohol pri komunikácii s príslušnými orgánmi vrátane podania oznámenia v jazyku, ktorému rozumiete, a pri získaní informácií, na ktoré máte v čase oznámenia trestného činu nárok, v jazyku, ktorému rozumiete.

Ak ste sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi, môžete získať ubytovanie v špeciálnych útulkoch, kde budete v bezpečí. Počas trestného konania získate informácie o konaní v jazyku, ktorému rozumiete; môžete získať aj psychologické poradenstvo a zdravotnícku pomoc. Rumunské orgány sa budú čo najviac snažiť pomôcť vám vrátiť sa do svojej domovskej krajiny čo najskôr a poskytnú vám bezpečnú prepravu na rumunské hranice.

Ak ste cudzinec, môžete takisto žiadať finančnú náhradu od štátu, ak ste sa stali obeťou: pokusu o vraždu a pokusu o mimoriadne závažnú vraždu, ako je uvedené v článkoch 188 a 189 trestného zákonníka; domáceho násilia, ako je uvedené v článku 199 trestného zákonníka; úmyselných trestných činov s následkom ublíženia na zdraví obete; znásilnenia, sexuálneho útoku, pohlavného styku s maloletou osobou alebo pohlavného zneužitia maloletých osôb, ako je uvedené v článkoch 218 až 221 trestného zákonníka; zlého zaobchádzania s maloletými osobami, ako je uvedené v článku 197 trestného zákonníka, ako aj obchodovania a vykorisťovania zraniteľných osôb a pokusov o obchodovanie a vykorisťovanie zraniteľných osôb.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

Keď oznámite trestný čin, príslušník polície, ktorý oznámenie zaznamená, vám vysvetlí, ako sa vo vašom prípade bude postupovať. Polícia je povinná vypracovať písomnú správu s uvedením informácií, ktoré vám poskytla.

Získate informácie o:

 • vašich právach počas trestného konania,
 • organizáciách, ktoré môžete požiadať o pomoc a o službách, ktoré poskytujú,
 • spôsobe, akým môžete získať ochranu,
 • podmienkach a postupe získania finančnej náhrady od štátu,
 • podmienkach a postupe získania bezplatného právneho zastúpenia.

V priebehu konania môžete následne získať informácie o priebehu vyšetrovania a ak sa prokurátor rozhodne, že vec nepostúpi súdu, kópiu tohto rozhodnutia. Za týmto účelom musíte podať žiadosť príslušníkovi polície alebo prokurátorovi, ktorý sa zaoberá vašim prípadom, a uviesť poštovú adresu v Rumunsku, e-mailovú adresu alebo adresu na elektronický prenos správ na zaslanie informácií.

Ak sa prokurátor rozhodne postúpiť prípad súdu na súdne konanie, budete predvolaný na súd.

Ak vás bude vypočúvať súd, budete informovaní aj o týchto svojich právach a povinnostiach:

 • právo na pomoc od advokáta alebo prípadne právo na získanie bezplatného právneho zastúpenia,
 • právo využiť služby mediátora v tých prípadoch, ktoré sú povolené zákonom,
 • právo navrhnúť dôkazy, ktoré sa majú predložiť, podať námietky a robiť závery v súlade so zákonom,
 • právo byť informovaný o priebehu konania,
 • právo podať predbežné oznámenie, ak je to potrebné (pre určité druhy trestných činov je potrebný váš návrh v podobe predbežného oznámenia pre pokračovanie prípadu proti páchateľovi). Justičné orgány poskytnú vysvetlenie k tejto záležitosti, ak sa to vyžaduje. Predbežné sťažnosti sú určené na požiadanie o pokračovanie trestného konania proti páchateľovi. Predbežná sťažnosť sa líši od vašej sťažnosti, ktorú podáte na polícii alebo prokurátorovi, aby ste ich informovali, že bol voči vám spáchaný trestný čin.
 • právo získať v konaní postavenie občianskeho účastníka,
 • povinnosť byť prítomný vždy, keď vás justičné orgány predvolajú,
 • povinnosť oznámiť akúkoľvek zmenu adresy,
 • právo byť informovaný o akomkoľvek prepustení páchateľa v prípade, ak je páchateľ odsúdený na trest odňatia slobody alebo vzatý do väzby.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné príslušné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Áno. Počas celého trestného konania máte nárok na prekladateľské a tlmočnícke služby.

Ako príslušný orgán zabezpečí, aby so mnou zrozumiteľne komunikoval (v prípade detí alebo zdravotne postihnutých osôb)?

Počas trestného konania sa musia osobe so zdravotným postihnutím bez ohľadu na jej postavenie (obžalovaný, poškodená strana, svedok) poskytnúť služby tlmočníka, psychológa a/alebo zastúpenia Generálnych riaditeľstiev pre sociálnu prácu a ochranu dieťaťa (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului) (pre maloleté osoby).

V platnom právnom rámci sa stanovuje, že dotknutým osobám sa môže poskytnúť odborná pomoc prostredníctvom existujúcich regionálnych riaditeľstiev pre sociálnu prácu a ochranu detí a prípadne lekárska pomoc.

Služby na podporu obetí

V závislosti od povahy trestného činu (najmä, ak je spáchaný proti osobám) môže príslušník polície odporučiť obeti služby psychologického poradenstvo alebo ju na ne nasmerovať.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu osobitnej kategórie (pokus o vraždu a pokus a mimoriadne závažnú vraždu, ako je uvedené v článkoch 188 a 189 trestného zákonníka, domáce násilie, ako je uvedené v článku 199 trestného zákonníka; úmyselné trestné činy s následkom ublíženia na zdraví obete, znásilnenie, sexuálny útok, pohlavný styk s maloletou osobou alebo pohlavné zneužitie maloletých osôb, ako je uvedené v článkoch 218 až 221 trestného zákonníka, zlé zaobchádzanie s maloletými osobami, ako je uvedené v článku 197 trestného zákonníka, ako aj obchodovanie a vykorisťovanie zraniteľných osôb a pokusy o obchodovanie a vykorisťovanie zraniteľných osôb), môžete získať psychologické poradenstvo (až do troch mesiacov v prípade dospelých osôb a až do šiestich mesiacov v prípade detí mladších ako 18 rokov), zdravotnícku pomoc alebo akýkoľvek iný druh bezplatnej pomoci, ak je to potrebné. Tieto druhy pomoci sa poskytnú bezplatne, len ak ste trestný čin oznámili polícii. Po podaní oznámenia príslušníkovi polície môžete požiadať o pomoc s probačnými službami.

Ak ste sa stali obeťou domáceho násilia, môžete požiadať o pomoc jedného z rodinných asistentov pracujúcich pre Ministerstvo práce a sociálnej spravodlivosti (Ministerul Muncii și Justiției Sociale). Ministerstvo poskytuje obetiam domáceho násilia rôzne druhy pomoci (napr. psychologické poradenstvo, ochranu totožnosti atď.). Ako obeť domáceho násilia môžete takisto požiadať o ubytovanie v stredisku pre obete domáceho násilia, kde vám poskytnú ochranu a poradenstvo.

Kto poskytuje podporu pre obete?

V závislosti od druhu trestného činu poskytnú obetiam v Rumunsku osobitnú podporu tieto inštitúcie:

Ak ste sa stali obeťou domáceho násilia, môžete sa obrátiť na Národnú agentúru pre rovnosť príležitostí žien a mužov (Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei) a Generálne riaditeľstvá pre sociálnu prácu a ochranu detí (DGASPC).

Ak ste mladší ako 18 rokov a stali ste sa obeťou trestného činu, môžete sa obrátiť na Národný úrad pre ochranu práv detí a osvojenie (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – ANPDCA) a Generálne riaditeľstvá pre sociálnu prácu a ochranu detí (DGASPC).

Ak ste sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi, môžete sa obrátiť na Národnú agentúru pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – ANITP) na Ministerstve vnútra (Ministerul Afacerilor Interne – MAI).

Existuje aj niekoľko mimovládnych organizácií (MVO), ktoré poskytujú obetiam rôzne druhy pomoci. Inštitúcia, na ktorú sa obrátite, vás nasmeruje na príslušnú MVO.

Ak ste sa stali obeťou násilného trestného činu, ako napríklad pokusu o vraždu a pokusu o mimoriadne závažnú vraždu, ako je uvedené v článkoch 188 a 189 trestného zákonníka, domáceho násilia, ako je uvedené v článku 199 trestného zákonníka, úmyselných trestných činov s následkom ublíženia na zdraví obete; znásilnenia, sexuálneho útoku, pohlavného styku s maloletou osobou alebo pohlavného zneužitia maloletých osôb, ako je uvedené v článkoch 218 až 221 trestného zákonníka, zlého zaobchádzania s maloletými osobami, ako je uvedené v článku 197 trestného zákonníka, ako aj obchodovania a vykorisťovania zraniteľných osôb a pokusov o obchodovanie a vykorisťovanie zraniteľných osôb, môžete požiadať o pomoc probačné služby.

Bude ma polícia o podpore pre obete automaticky informovať?

Áno, justičné orgány vás musia informovať o takýchto službách.

Ako je chránené moje súkromie?

Ak sa justičné orgány počas vyšetrovania trestného činu a počas súdneho konania domnievajú, že v dôsledku informácii, ktoré poskytnete alebo v dôsledku iných príčin, by mohlo byť dotknuté vaše súkromie alebo dôstojnosť, z vlastnej iniciatívy alebo na vašu žiadosť môžu prijať opatrenia na ochranu vašej dôvernosti a súkromia, ako napríklad:

 • ochrana údajov o vašej totožnosti,
 • vaše vypočúvanie prostredníctvom audiovizuálnych prostriedkov s deformáciou vášho hlasu a vzhľadu bez požiadavky na vašu prítomnosť, ak ostatné opatrenia nie sú postačujúce,
 • vedenie zasadnutia súdu počas vášho výsluchu v tajnosti.

Okrem toho môže súd počas súdneho konania zakázať akékoľvek uverejňovanie textov, kresieb, fotografií alebo obrázkov, ktoré by mohli odhaliť vašu totožnosť.

Súd môže takisto vyhlásiť zasadnutie súdu za neverejné, ak verejné vypočutie môže mať dosah na vašu dôstojnosť alebo súkromie.

Zamestnanci probačnej služby musia zachovávať mlčanlivosť o údajoch, ktoré majú k dispozícii pri výkone svojej funkcie. Na informácie poskytnuté justičným orgánom v rámci trestného konania sa toto pravidlo nevzťahuje. Pri výkone svojich pracovných povinností aj v spoločnosti musia poradcovia, vedúci služieb a kontrolóri zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek dokumentoch, ktoré majú k dispozícii. Informácie týkajúce sa prípadov o záznamoch o službách, ako aj akékoľvek informácie týkajúce sa organizácie a výkonu ich činností by mali byť prístupné médiám pod podmienkou zachovania mlčanlivosti o osobných údajov príjemcov služieb.

Musím trestný čin oznámiť ešte pred tým, ako získam podporu pre obete?

Aby ste mali prístup k službám na podporu pre obete, musíte trestný čin oznámiť príslušným orgánom.

Osobná ochrana v prípade, že som v nebezpečenstve

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

V priebehu vyšetrovania trestného činu a počas súdneho konania máte nárok na ochranné opatrenia, ak sa justičné orgány domnievajú, že by ste mohli byť v nebezpečenstve.

Je veľmi dôležité, aby ste vedeli, že ak sa justičné orgány domnievajú, že v dôsledku informácií, ktoré ste poskytli alebo z iných príčin by ste mohli byť v nebezpečenstve, môžu buď na základe vašej žiadosti alebo z vlastnej iniciatívy prijať určité opatrenia na zabezpečenie vašej ochrany, ako napríklad:

 • poskytnutie sledovania alebo ochrany vášho bydliska alebo dočasného bývania,
 • poskytnutie sprievodu a ochrany pre vás alebo pre členov vašej rodiny počas cestovania,
 • ochrana údajov o vašej totožnosti (osobné údaje sa môžu vynechať zo spisu účel ochrany vašej totožnosti s uvedením, že tieto informácie sú tajné),
 • vypočúvanie vašej osoby prostredníctvom audiovizuálnych prostriedkov s deformáciou vášho hlasu a vzhľadu bez požiadavky na vašu prítomnosť, ak ostatné opatrenia nie sú postačujúce (pri tomto spôsobe sa nemusíte dostaviť pred príslušníka polície, prokurátora alebo sudcu a nebudete na rovnakom mieste ako páchateľ),
 • vedenie súdneho zasadnutia počas vášho výsluchu v tajnosti;

V priebehu súdneho konania môže súd okrem toho zakázať akékoľvek uverejňovanie textov, kresieb, fotiek alebo obrázkov, ktoré by mohli odhaliť vašu totožnosť.

Ak ste svedkom v trestnom konaní alebo aj v prípade, že sa vás prípad netýka a poskytnete informácie, ktoré pomôžu justičným orgánom riešiť prípady týkajúce sa závažných trestných činov alebo pomôžu zabrániť vzniku závažných škôd, môžete okrem toho požiadať príslušníka polície alebo prokurátora, ktorí vedú vyšetrovanie, aby vás umiestnili do programu na ochranu svedkov. Tento program zahŕňa niekoľko opatrení, ako napríklad:

 • utajenie totožnosti vrátane účasti na výsluchu s deformáciou vášho hlasu a vzhľadu,
 • policajnú ochranu vášho bydliska a policajný sprievod, ak musíte navštíviť orgány, ktoré vyšetrujú trestnú činnosť,
 • premiestnenie,
 • zmenu totožnosti vrátane zmeny vášho vzhľadu, ak sa to vyžaduje.

Ak vstúpite do programu na ochranu svedkov, budete môcť využívať ďalšiu pomoc, ako napríklad:

 • opätovné začlenenie do odlišného sociálneho prostredia,
 • získanie nových odborných kvalifikácií,
 • novú prácu,
 • finančnú podporu, kým si nájdete novú prácu.

Ak je to nevyhnutné, vaši prvostupňoví príbuzní (ako napríklad vaše deti, rodičia) a váš manžel môžu takisto vstúpiť do programu na ochranu svedkov.

Ak ste nevstúpili do programu na ochranu svedkov počas vyšetrovania trestného činu, môžete požiadať o zaradenie do tohto programu počas súdneho konania.

V závislosti od druhu trestného činu je k dispozícii dodatočná ochrana:

 • Ak ste sa stali obeťou domáceho násilia, môžete požiadať súd, aby zakázal páchateľovi zdržiavať sa vo vašom spoločnom domove. Prípadne sa ako obeť môžete ubytovať v stredisku pre obete domáceho násilia. Takéto ubytovanie je k dispozícií iba v naliehavých prípadoch, ak si vaša bezpečnosť vyžaduje izoláciu od páchateľa alebo ak rodinný asistent zodpovedný za váš prípad dá písomný súhlas. Hneď ako prídete do strediska, poskytne sa vám bezplatné ubytovanie, strava, zdravotná starostlivosť, psychologické poradenstvo a právna pomoc.
 • Ak ste sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi, môžete sa ubytovať v stredisku na ochranu obetí. Ubytovanie je zvyčajne k dispozícii na obdobie 10 dní, ale súd môže predĺžiť váš pobyt až do skončenia konania. Ak je to potrebné, polícia vám počas trestného konania môže poskytnúť telesnú ochranu. Ak ste sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi, súdne pojednávanie bude neverejné.

Ak sa domnievate, že ste v nebezpečenstve, mali by ste informovať príslušníka polície, prokurátora alebo sudcu a poskytnúť im čo najviac informácií.

Uvedené opatrenia sú k dispozícii v štádiu trestného vyšetrovania aj súdneho konania.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Ochranu vám poskytne rumunská polícia.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi zo strany páchateľa hrozí ďalšie nebezpečenstvo?

Ak ste po skončení trestného konania stále v nebezpečenstve, justičné orgány zvážia vhodnosť vášho zapojenia do programu na ochranu svedkov, ak už nie ste súčasťou tohto programu.

U obetí obchodovania s ľuďmi posúdia riziko odborné štruktúry polície.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi hrozí ďalšie nebezpečenstvo zo strany systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Áno, váš prípad sa môže posúdiť. V prípade, že o to obeť požiada, obete niektorých kategórií trestných činov (domáce násilie, znásilnenie, sexuálny útok atď.) napríklad vypočujú len osoby rovnakého pohlavia.

Druhý výsluch poškodenej osoby sa uskutoční iba vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné na účely trestného konania, aby sa zabránilo ďalšiemu spôsobeniu ujmy obeti.

Aby sa zabránilo ďalšiemu spôsobeniu ujmy obeti tým, že ju budú opakovane vypočúvať justičné orgány, zákony o trestnom konaní takisto vyžadujú, aby sa poškodená osoba, ktorá podala oznámenie vo vzťahu k trestnému činu, vypočula hneď alebo, ak to nie je možné, bez zbytočného odkladu po podaní oznámenia.

Ďalšie opatrenie v prospech obete je, aby sa neinformovala o každom prepustení páchateľa, ak obeť o to výslovne nepožiadala.

Aká ochrana sa môže poskytnúť veľmi zraniteľným obetiam?

Ak ste zraniteľná obeť, môžete využiť ochranné opatrenia podrobne opísané v uvedených odpovediach na otázky o ochrane svedkov.

Som maloletá osoba. Mám nejaké osobitné práva?

V prípade detskej obete vykorisťovania, násilia, zneužívania, nedbalosti alebo zlého zaobchádzania alebo akéhokoľvek iného trestného činu môže každá osoba vrátane vás oznámiť trestný čin na polícii.

Maloleté osoby sa od začiatku považujú za zraniteľné obete a orgány by ich mali informovať o ochranných opatreniach, ktoré jej môžu byť k dispozícii.

Maloleté osoby môžu získať pomoc od Národného úradu pre ochranu práv detí a osvojenie. Ak ste v nebezpečenstve, môžete požiadať o súdny príkaz, na základe ktorého máte nárok na ubytovanie na mieste, kde môžete získať ochranu (ako napríklad v inej rodine alebo v špeciálnom stredisku).

Ak ste boli predvolaný, aby ste sa dostavili pred vyšetrovacie orgány, a ste mladší ako 14 rokov, musia vás sprevádzať vaši rodičia alebo zákonný zástupca. Ak sú vaši rodičia alebo poručníci účastníkmi na trestnom konaní alebo by mohli mať záujem o ovplyvňovanie vášho vyhlásenia, výsluch sa uskutoční za prítomnosti príbuzného alebo inej osoby menovanej príslušníkom polície, prokurátorom alebo sudcom.

Okrem toho môžu justičné orgány rozhodnúť, že na výsluchu by sa mal zúčastniť psychológ, aby vám počas výsluchu pomáhal. Môžete o to požiadať justičné orgány.

Výsluch sa musí zaznamenať a ak to nie je možné, musí sa z neho vyhotoviť písomný protokol.

Môže vás vypočúvať tá istá osoba v miestnostiach osobitne navrhnutých/upravených na tento účel, ak sú k dispozícii.

Pri vyšetrovaní niektorých kategórií trestných činov môžu viesť výsluchy osoby rovnakého pohlavia ako obeť. Môže vás takisto sprevádzať osoba, ktorú si vyberiete.

Počas celého konania máte nárok na zákonného zástupcu. Ak nemáte právneho poradcu, súd vám pomôže pri jeho hľadaní. Ak si vaša rodina nemôže dovoliť zaplatiť za služby poradcu, máte nárok na bezplatnú právnu pomoc.

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké sú moje práva?

Manžel, dieťa alebo závislá osoba osoby zosnulej v dôsledku vraždy a mimoriadne závažnej vraždy, ako je uvedené v článkoch 188 a 189 trestného zákonníka, ako aj úmyselných trestných činov s následkom smrti, má nárok na bezplatnú právnu pomoc a finančnú náhradu od štátu.

Bezplatná právna pomoc je okrem uvedených trestných činov k dispozícii aj pre ďalšie kategórie trestných činov, ak mesačný príjem člena rodiny nepresahuje základnú zákonnú minimálnu hrubú mzdu stanovenú na rok, v ktorom sa podá žiadosť o bezplatnú právnu pomoc.

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu. Aké sú moje práva?

Pozri uvedené informácie.

Môžem mať prístup k mediačným službám? Za akých podmienok? Budem počas mediácie v bezpečí?

Mediácia je možná len pri menej závažných trestných činoch uvedených v trestnom zákone. Postup sa môže uplatniť len vtedy, ak vy aj páchateľ súhlasíte s účasťou na mediácii. V priebehu mediačného postupu dostanete pozvanie na sériu stretnutí s páchateľom, aby ste diskutovali o možnostiach zmierenia. Osoba, ktorá sa nazýva mediátor, bude tieto stretnutia viesť. V prípade, že sa postup skončí zmierom, môžete svoje oznámenie proti páchateľovi vziať späť a prípad sa uzavrie. V opačnom prípade, ak nebol postup úspešný, bude trestné konanie pokračovať, ako keby nikdy nedošlo k mediácii.

Kde sa môžem oboznámiť s právnym predpisom, v ktorom sú stanovené moje práva?

 • Zákon č. 135/2010 o Trestnom poriadku v znení neskorších predpisov (Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală)
 • Zákon č. 678/2001 o predchádzaniu a boji proti obchodovaniu s ľuďmi v znení neskorších predpisov (Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane)
 • Rozhodnutie vlády č. 1216/2001 o schválení Národného akčného plánu týkajúceho sa boja proti obchodovaniu s ľuďmi (Hotărârea de Guvern nr. 1.216/2001 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru combaterea traficului de ființe umane)
 • Zákon č. 211/2004 týkajúci sa určitých opatrení na ochranu obetí trestných činov v znení neskorších predpisov (Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor)
 • Rozhodnutie vlády č 1238/10 z októbra 2007 o schválení vnútroštátnych osobitných noriem pre služby odbornej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi (Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență a victimelor traficului de persoane)
 • Zákon č. 217/2003 o predchádzaní a boji proti domácemu násiliu v znení neskorších predpisov (Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie)
 • Zákon č. 272/2004 o presadzovaní a ochrane práv detí v znení neskorších predpisov (Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului)
 • Zákon č. 682/2002 o ochrane svedkov v znení neskorších predpisov (Legea 682/2002 privind protecția martorilor)
 • Zákon č. 192/2006 o mediácii a organizácii povolania mediátora v znení neskorších predpisov (Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator)
Posledná aktualizácia: 18/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom