Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Práva obetí – podľa krajín

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ak sa stanem obeťou trestného činu, na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Môžete sa obrátiť na rôzne inštitúcie podľa kategórie obetí, do ktorej patríte:

Národná agentúra pre rovnosť príležitostí žien a mužov (Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați – ANES)

Ponúka rôzne druhy služieb, ako napríklad:

  • bezplatnú a anonymnú telefónnu linku určenú pre obete domáceho násilia – telefónne stredisko, ktoré je nepretržite k dispozícii – 0800 500 333
  • špecializované sociálne služby na miestach núdzového príjmu obetí domáceho násilia
  • poradenstvo, informácie a usmernenie pre obete domáceho násilia

Kontakt:

Adresa: 5 Intrarea Camil Petrescu, 1. obvod, Bukurešť

Telefón: +4 021 313 0059

E-mail: secretariat@anes.gov.ro

http://anes.gov.ro/

http://anes.gov.ro/harta/

http://anes.gov.ro/webcenter/portal/Sirmes/pages_asistentapentruvictime/link-uriutilepentruvictime

Národná agentúra pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – ANITP) na Ministerstve vnútra (Ministerul Afacerilor Interne)

Sieť odvolacích súdov zahŕňa 15 regionálnych stredísk. Pri každom stredisku pôsobí odvolací súd.

Ponúka rôzne druhy služieb, ako napríklad:

  • poskytuje linku pomoci pre občanov, ktorá je k dispozícii nepretržite na poskytovanie informácií a oznámenia o akýchkoľvek možných prípadoch obchodovania s ľuďmi: Linka pomoci 0 800 800 678 (vnútroštátne bezplatné telefónne číslo) alebo +4 021 313 3100 (pre volania zo zahraničia), pracovný čas: od pondelka do piatku od 08.00 do 16.00 hod.
  • informuje príslušné orgány o akýchkoľvek potenciálnych prípadoch obchodovania s ľuďmi
  • poskytuje pomoc obetiam prostredníctvom 15 regionálnych centier

Kontakt:

Adresa: 20 Ion Câmpineanu St., 5. poschodie, 1. obvod, Bukurešť,

Telefón: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00

Fax: +40 21 319 01 83

E-mail: anitp@mai.gov.ro

http://anitp.mai.gov.ro/

Národná agentúra pre zamestnanosť (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – ANOFM) v rámci Ministerstva práce a sociálnej spravodlivosti (Ministerul Muncii și Justiției Sociale)

Poskytuje služby profesionálnej zamestnanosti a odbornej prípravy prostredníctvom svojich územných štruktúr pre registrované osoby hľadajúce zamestnanie vrátane tých, ktorí boli obeťami trestných činov, najmä obeťami obchodovania s ľuďmi.

Kontakt:

20-22 Avalanșei St., 4. obvod, Bukurešť, 040305,

E-mail: anofm@anofm.ro

Webové sídlo: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

Národná probačné riaditeľstvo (Direcția Națională de Probațiune – DNP) Ministerstva spravodlivosti (Ministerul Justiției)

Existuje 42 stredísk probačných služieb fungujúcich pod vedením DNP. Vo všeobecnosti sa nachádzajú v priestoroch verejných inštitúcií (súdy, krajské úrady, okresné dvory audítorov atď.).

Ponúkajú tieto druhy služieb:

  • bezplatné psychologické poradenstvo na požiadanie pre obete pokusu o vraždu a pokusu o mimoriadne závažnú vraždu, domáceho násilia, úmyselných trestných činov s následkom ublíženia na zdraví obete, znásilnenia, sexuálneho útoku, pohlavného styku s maloletými osobami a sexuálneho zneužívania maloletých osôb, zlého zaobchádzania s maloletými osobami, obchodovania a vykorisťovania zraniteľných osôb a pre obete pokusov o obchodovanie a vykorisťovania zraniteľných osôb,
  • ďalšie formy pomoci: poradenstvo pri hľadaní práce alebo pri zúčastňovaní sa na vzdelávacích kurzoch alebo odbornej príprave, pomoc pre ďalšie služby podpory pre obete pri kontaktovaní mimovládnych organizácií, Generálneho riaditeľstiev sociálnej práce a ochrany (DGASP) atď.

Kontakt:

Bukurešť, 17 Apolodor St., 5. obvod

Telefón: 0372 041 293

dp@just.ro

http://www.just.ro/en/directia-nationala-de-probatiune/

Generálny inšpektorát rumunskej polície (Inspectoratul General al Poliției Române -–IGPR)

Má územné štruktúry len v pohraničných krajoch a poskytuje podporu na žiadosť ANITP s cieľom pomôcť obetiam zúčastniť sa na niektorých fázach trestného konania.

Polícia vás môže informovať o právach, ktoré ako obeť máte.

Špecializované štruktúry IGPR okrem toho poskytujú osobnú ochranu počas konania.

Národný úrad pre ochranu práv detí a osvojenie (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – ANPDCA) v rámci Ministerstva práce a sociálnej spravodlivosti

Úrad ANPDCA je inštitúcia, ktorá vedie vykonávanie národných stratégií na ochranu práv detí a poskytuje príslušné metodické vedenie v tejto oblasti. Systém ochrany dieťaťa je decentralizovaný, takže Generálne riaditeľstvá pre sociálnu prácu a ochranu detí (DGASPC) informujú krajské rady alebo miestne rady v obvodoch mesta Bukurešť.

Generálne riaditeľstvá DGASPC poskytujú rôzne služby, ako napríklad: hodnotenie prípadov násilia voči deťom a poskytovanie/sprostredkovanie služieb podľa plánu, komplexné hodnotenie pre deti so zdravotným postihnutím, komplexné hodnotenie pre iné osoby so zdravotným postihnutím, sociálne ambulancie, sociálnu telefónnu linku, sociálne služby v oblasti prevencie domáceho násilia a obchodovania s ľuďmi, špecializované sociálne služby v rôznych inštitúciách.

Kontakt: http://www.copii.ro/?lang=en

Mimovládne organizácie (MVO)

V oblasti obchodovania s ľuďmi:

V oblasti prevencie a kontroly domáceho násilia (kliknite na jednotlivé MVO):

V oblasti ochrany práv detí:

Save the Children (Salvați copiii)

Adresa: 3 Intr. Ștefan Furtună, 1. obvod, 010899, Bukurešť, Rumunsko

Telefón: +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/;

Social Alternatives (Alternative Sociale)

24 Șoseaua Nicolina, Budova 949, prízemie, Iași, 700722

Telefón: +40 332 407 178

http://www.alternativesociale.ro/en_GB/

Telefónna linka podpory pre obete

Osoby, ktoré utrpeli zranenia v dôsledku trestných činov, sa môžu takisto obrátiť na políciu zavolaním na jednotné vnútroštátne číslo tiesňového volania – 112.

Bezplatná a anonymná telefónna linka určená pre obete domáceho násilia – telefónne stredisko, ktoré je nepretržite k dispozícii – 0800 500 333

Telefónna linka Národnej agentúry pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi: 0800 800 678 – vnútroštátne bezplatné telefónne číslo a 0040213133100 – pre volania zo zahraničia. Pracovný čas: od pondelka do piatku od 08.00 do 16.00 hod.

Číslo detskej linky pomoci: 116111. Bezplatná telefónna linka. Pracovný čas: od pondelka do nedele: od 8.00 do 24.00 hod.

Je podpora pre obete bezplatná?

V zmysle rumunského práva majú obete obchodovania s ľuďmi nárok na bezplatnú ochranu a pomoc.

Pomoc, ktorú pre obete domáceho násilia poskytuje Národná agentúra pre rovnosť príležitostí žien a mužov, je bezplatná.

Pomoc, ktorú obetiam poskytuje Národné probačné riaditeľstvo, je bezplatná.

Pomoc, ktorá sa poskytuje detským obetiam násilia, je bezplatná.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

Pozri uvedené odpovede.

Detské obete majú nárok na všetky kategórie služieb (zdravotnícke služby, psychologické služby, atď.).

Posledná aktualizácia: 18/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom