Práva obetí – podľa krajín

Aké informácie môžem získať od príslušných orgánov (napr. polícia, prokuratúra) po tom, ako dôjde k trestnému činu, avšak ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Obeti sa poskytnú písomne informácie o jej právach pred prvou výpoveďou, ktorá sa uskutoční po nahlásení trestného činu. Predtým orgán môže obeti poskytnúť informácie o jej právach, ktoré budú užitočné v danej situácii.

Nežijem v krajine, v ktorej došlo k trestnému činu (občania EÚ a občania mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Práva občanov mimo EÚ sú chránené rovnakým spôsobom ako práva občanov EÚ okrem náhrady škody od štátu, na ktorú majú obete určitých trestných činov nárok – náhrada škody je priznaná len občanom EÚ.

Ak nahlásim trestný čin, aké informácie dostanem?

Pred prvou výpoveďou sa obeti písomne poskytnú informácie o jej základných právach vrátane jej postavenia v prípravnom konaní, o tom, či môže požadovať prijatie určitých opatrení (napr. vypočúvanie svedkov), o pomoci právneho zástupcu vrátane žiadosti o súdom menovaného zástupcu, práve postúpiť prípad na mediáciu, práve na prístup k spisu, práve odvolať sa proti rozhodnutiu o zastavení konania, možnosti uhradenia škody žalovaným alebo získania náhrady škody od štátu, prístupe k právnej pomoci, dostupných opatreniach na ochranu a pomoc, prístupe k pomoci financovanej z Fondu na podporu obetí a postpenitenciárnu starostlivosť (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), možnosti vydania európskeho ochranného príkazu, organizáciách poskytujúcich podporu obetiam a náhrade nákladov a výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s konaním.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke a prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo iné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Tlmočník pomáha v konaniach, na ktorých sa zúčastňuje obeť, ktorá nehovorí poľsky. Listy posielané obeti alebo doručené od obete sa prekladajú. Obeť neznáša žiadne náklady na preklady.

Ako úrad zabezpečí, aby som rozumel, alebo aby mi rozumeli (ak som dieťa, ak som zdravotne postihnutá osoba)

Deti, ktoré sú obeťami trestného činu, zastupujú ich rodičia alebo osoby, ktoré sa o ne starajú. V prípade osôb, ktoré potrebujú pomoc (napr. staršie osoby), môže ich práva uplatniť osoba, ktorá sa o nich stará. Rodičia alebo opatrovníci by mali zabezpečiť, aby sa obete v ich starostlivosti zúčastňovali na konaniach podľa potreby a ak majú pochybnosti, pokiaľ ide o ich chápanie významu týchto konaní v súvislosti s obžalobou, môžu o tom informovať orgán, ktorý vedie konanie.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje podporu obetiam?

V Poľsku Fond na podporu obetí a postpenitenciárnu starostlivosť zhromažďuje finančné prostriedky na také účely ako pomoc obetiam trestných činov a ich najbližším príbuzným. Fond spravuje minister spravodlivosti, ktorý poskytuje dotácie mimovládnym organizáciám vybraným na základe súťaže, ktoré sa špecializujú na pomoc obetiam. Pomoc financovaná z fondu sa vzťahuje na právnu, psychologickú a materiálnu pomoc.

Odporučí ma polícia automaticky na podporu obetí?

Orgán, ktorý vedie konanie, je povinný informovať obeť pred prvou výpoveďou o dostupnosti pomoci financovanej z Fondu na podporu obetí a postpenitenciárnu starostlivosť.

Ako je moje súkromie chránené?

Údaje týkajúce sa bydliska a pracoviska obete nie sú dostupné pre páchateľa.

Čo sa týka svedkov – inými slovami spravidla všetkých obetí – prokurátor alebo súd môžu v obzvlášť závažných prípadoch rozhodnúť neposkytnúť ich osobné údaje a informácie o iných okolnostiach umožňujúce ich identifikáciu. Toto je možné v prípade opodstatnených obáv v súvislosti s ohrozením života, zdravia, slobody alebo podstatnej časti majetku takejto osoby alebo najbližšieho príbuzného takejto osoby.

Musím nahlásiť trestný čin predtým, ako budem môcť získať prístup k podpore obetí?

Prístup k podpore obetí nie je podmienený nahlásením trestného činu. Osoba, ktorá má záujem o prístup k podpore, musí len preukázať, že trestný čin bol spáchaný na nej.

Osobná ochrana, ak som v ohrození

Aké typy ochrany sú k dispozícii?

V prípade ohrozenia ich života alebo zdravia obeť a jej najbližší príbuzní majú nárok na:

  • ochranu v priebehu konania,
  • fyzickú ochranu,
  • pomoc s premiestnením.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Ochranu poskytuje príslušný policajný prezident pre provinciu.

Bude niekto posudzovať môj prípad z hľadiska toho, či mi hrozí ďalšia ujma zo strany páchateľa?

Potrebu v súvislosti s poskytnutím ochrany a pokračovaním poskytovania ochrany a pomoci posudzuje príslušný policajný prezident pre provinciu.

Bude niekto posudzovať môj prípad z hľadiska toho, či mi hrozí ďalšia ujma zo strany systému trestného súdnictva (v priebehu vyšetrovania a súdneho konania)?

Orgán zodpovedný za konanie je povinný viesť konanie, na ktorom sa zúčastňuje obeť, spôsobom, ktorý nebude mať negatívne dôsledky. Vždy by mal zasiahnuť v situácii, keď sa s obeťou nezaobchádza s náležitým rešpektom, alebo ak sa obeť necíti bezpečne.

V prípade znásilnenia a podobných prípadoch obeť vypovedá v osobitnej miestnosti bez prítomnosti páchateľa.

Počas súdneho konania predsedajúci sudca môže žalovanému nariadiť, aby opustil miestnosť, keď bude obeť vypovedať.

Aká ochrana je dostupná v prípade veľmi zraniteľných obetí?

Ak obeť potrebuje pomoc, pretože vzhľadom napr. na jej vek alebo zdravotné problémy nie je schopná sa aktívne sa zúčastniť na súdnom konaní, jej práva môže uplatniť osoba, ktorá sa o ňu stará.

Ja som maloletá osoba – mám osobitné práva?

Práva obetí, ktoré sú maloletými osobami, uplatňujú ich zákonní zástupcovia alebo osoba, ktorá sa o ne stará. Ak trestný čin spáchali rodičia, maloletú osobu v súdnom konaní zastupuje opatrovník ad litem.

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu – aké sú moje práva?

Ak obeť zomrie, jej najbližší príbuzní sa môžu namiesto nej zúčastňovať na konaní. Majú potom všetky práva obete.

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu – aké sú moje práva?

Najbližší príbuzní obete majú nárok na právnu, psychologickú a materiálnu pomoc financovanú z Fondu na podporu obetí a postpenitenciárnu starostlivosť. V najzávažnejších prípadoch zahŕňajúcich ohrozenie života alebo zdravia týchto osôb im môžu byť poskytnuté prostriedky na ochranu a pomoc (ochrana v priebehu konania, fyzická ochrana, pomoc s premiestnením).

Môžem získať prístup k mediačným službám? Aké sú podmienky? Budem v bezpečí počas mediácie?

Prípad môže byť postúpený na mediáciu v prípravnej fáze alebo počas súdneho konania na základe súhlasu obete a obvineného. Mediačné konania vedie mediátor nestranne a dôverne. V priebehu mediácie obeť môže prezentovať svoje stanovisko, t. j. uviesť, čo očakáva od páchateľa. Mediáciou sa trestné konanie nekončí, ale jeho výsledok zohľadní tak prokurátor, ako aj súd.

Kde môžem nájsť zákon, v ktorom sú uvedené moje práva?

Ustanovenia, ktorými sa riadia práva obetí trestných činov sa nachádzajú v týchto dokumentoch: trestný poriadok (Kodeks postępowania karnego), trestný zákonník (Kodeks karny), kódex trestného vykonávania (Kodeks karny wykonawczy), zákon o štátnom odškodnení obetí niektorých trestných činov zo 7. júla 2005 (ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, konsolidované znenie, Vestník zákonov 2016, bod 325), zákon o ochrane a podpore obetí a svedkov z 28. novembra 2014 (ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, Vestník zákonov 2015, bod 21), nariadenie z 29. septembra 2015 o Fonde na podporu obetí a postpenitenciárnu starostlivosť (rozporządzenie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Vestník zákonov 2015, bod 1544) a zákon zo 17. júna 2004 o sťažnostiach týkajúcich sa porušenia práv strany na preskúmanie jej prípadu bez zbytočného odkladu v prípravnom konaní vykonaného prokurátorom alebo pod jeho dohľadom a v súdnom konaní (ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, konsolidované znenie, Vestník zákonov 2016, bod 1259, v znení zmien a doplnkov).

Posledná aktualizácia: 20/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom