Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Práva obetí – podľa krajín

Ako môžem oznámiť trestný čin?

Mali by ste v prvom rade oznámiť trestný čin polícii.

Môžete to urobiť viacerými spôsobmi:

Núdzový stav: Na núdzovom čísle 999 alebo 18000 pre používateľov textových telefónov. Núdzový stav je stav, kedy bolo zapríčinené vážne zranenie alebo prebieha páchanie trestného činu a na mieste sú osoby podozrivé z páchania trestného činu.

Núdzová služba prostredníctvom SMS: Polícia prevádzkuje systém registrácie núdzových SMS správ s cieľom pomôcť osobám s určitým postihnutím kontaktovať ju v núdzovom stave. Táto služba tiež umožňuje polícii postúpiť žiadosti o pomoc hasičským a záchranným službám. Služba je k dispozícii len zaregistrovaným používateľom, ktorí vyplnili formulár žiadosti (ďalšie podrobnosti a formulár žiadosti sú k dispozícii na webovom sídle polície http://www.psni.police.uk/).

Nenúdzový stav: Ak incident nie je naliehavý, zavolajte na telefónne číslo 101.

Trestný čin spáchaný z nenávisti: Ak incident nie je naliehavý, zavolajte na telefónne číslo 101, následne stlačte číslo 2.

Toto je ďalší spôsob oznamovania trestného činu uvedeného v tomto oddiele.

Oznamovanie trestného činu treťou stranou: Ak naozaj nechcete alebo nemôžete oznámiť trestný čin sami, môže ho za vás oznámiť niekto iný, ako napríklad rodinný príslušník alebo člen dobrovoľníckej organizácie. Tieto osoby uskutočnia prvotný kontakt s políciou. Aj napriek tomu by ste sa do konania mohli zapojiť neskôr.

Zavolajte na vašu miestnu policajnú stanicu: Ak incident nie je naliehavý, môžete ho tiež oznámiť na vašej miestnej policajnej stanici počas otváracích hodín.

Trestný čin sa tiež môže oznámiť týmito spôsobmi:

Prostredníctvom charitatívnej organizácie Crimestoppers: Ak nechcete uviesť svoje meno, môžete anonymne oznámiť trestný čin tým, že zavoláte na bezplatnú telefónnu linku pomoci patriacej charitatívnej organizácii Crimestoppers na číslo 0800 555 111. Táto služba nie je súčasťou polície.

Incident, ku ktorému došlo v prístave alebo na letisku: Ak došlo k incidentu v priestoroch medzinárodného letiska Belfast alebo v prístave Belfast, mali by ste sa obrátiť na Policajný zbor medzinárodného letiska Belfast na telefónnom čísle 028 9448 4400 (prídavná voľba 4412)/mobil 077 1081 9183 alebo na Políciu prístavu Belfast na telefónnom čísle 028 9055 3000. Ak dôjde k veľkému alebo závažnému incidentu, akým je vražda, teroristický čin alebo ozbrojená lúpež, tieto môžu byť oznámené aj Policajnej službe Severného Írska. Incidentmi, ku ktorým došlo na mestskom letisku Belfast, sa bude zaoberať Policajná služba Severného Írska prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných čísel.

Policajný ombudsman: Ak si myslíte, že bol spáchaný trestný čin príslušníkom polície, mali by ste to oznámiť policajnému ombudsmanovi, ktorý túto vec vyšetrí a môže adresovať riaditeľovi verejnej prokuratúry odporúčania na začatie trestného stíhania.

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Ak ste obeťou trestného činu, ste oprávnení na to, aby vám zo strany polície boli bez zbytočného odkladu poskytnuté informácie týkajúce sa týchto informácií a vysvetlenie dôvodov, ak bola osoba podozrivá zo spáchania trestného činu:

 • zatknutá;
 • obvinená;
 • prepustená bez toho, aby bolo proti nej vznesené obvinenie;
 • prepustená na policajnú kauciu, alebo ak sa zmenili alebo zrušili podmienky policajnej kaucie.

Ste oprávnení na to, aby vám zo strany polície boli bez zbytočného odkladu poskytnuté informácie týkajúce sa týchto informácií, ak polícia tieto informácie získala:

 • dátum, čas a miesto konania prvého súdneho pojednávania;
 • v prípade, že je osoba podozrivá zo spáchania trestného činu prepustená na policajnú kauciu, aby sa dostavila na súd, akékoľvek podmienky kaucie a akékoľvek zmeny týchto podmienok kaucie.

Som oprávnený/á na to, aby mi bola poskytnutá právna pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Obete a svedkovia nie sú stranami v trestnom konaní, a preto nie sú oprávnení na to, aby im v Severnom Írsku bola poskytnutá právna pomoc.

Môžem si uplatňovať náhradu výdavkov (vynaložených na účasť na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Ak ste boli požiadaní o to, aby ste sa zúčastnili na súde s cieľom poskytnúť dôkazy, možno budete musieť uhradiť výdavky, akými sú vaše cestovné náklady. Môžete požiadať o vrátenie týchto peňazí. To podlieha lehotám uplatňovania nároku na vrátenie peňazí a štandardným sadzbám na cestovné náklady a náklady na stravu, ako aj maximálnym denným sumám zodpovedajúcim strate zárobkov. Náhrada výdavkov sa nevypláca za predloženie vyhlásenia o trestnom čine polícii.

Podrobné informácie o tom, ako a za akých podmienok môžu byť výdavky hradené prokuratúrou a o sadzbách, ktoré sa uplatňujú, môžete nájsť na adrese http://www.ppsni.gov.uk/Publications-7873.html.

Môžem sa odvolať, ak sa môj prípad uzavrie pred tým, než postúpim vec súdu?

V prípade, že prokuratúra rozhodne, že nebude pokračovať v stíhaní a vy s tým nesúhlasíte, ste oprávnení na to, aby ste mohli požiadať o preskúmanie rozhodnutia prokuratúry.

Právo na preskúmanie rozhodnutia prokuratúry nepokračovať v stíhaní sa uplatňuje bez ohľadu na druh trestného činu alebo potenciálny stupeň súdu. Ak rozhodnutie nepokračovať v stíhaní nebolo prijaté riaditeľom verejnej prokuratúry a toto rozhodnutie nemôže preskúmať vyšší orgán, preskúmanie môže vykonať riaditeľ verejnej prokuratúry. Ďalšie podrobnosti o práve na preskúmanie a o tom, ako funguje, nájdete na adrese http://www.ppsni.gov.uk/.

Môžem sa zapojiť do súdneho konania?

Ak viete niečo o incidente, môžete byť požiadaní, aby ste na súde poskytli dôkazy potrebné na stíhanie alebo obhajobu.

Aká je moja oficiálna úloha v systéme súdnictva? Napríklad, som alebo sa môžem rozhodnúť byť: obeťou, svedkom, občianskou stranou alebo súkromným žalobcom?

Na účely Charty obetí je „obeťou“:

 • osoba, ktorá utrpela ujmu vrátane fyzickej, mentálnej alebo emocionálnej ujmy alebo majetkovej ujmy priamo spôsobenú trestným činom.
 • blízky príbuzný osoby, ktorej smrť bola priamo spôsobená trestným činom.

Ak viete niečo o incidente, môžete byť požiadaní, aby ste na súde poskytli dôkazy potrebné na stíhanie alebo obhajobu. Ak poznáte jednu z osôb zapojených do prípadu, môžete byť požiadaní, aby ste poskytli dôkazy v postavení svedka, spravidla zo strany obhajoby. V každom prípade môžu byť vaše dôkazy rozhodujúce pre zabezpečenie odsúdenia alebo oslobodenia osoby obžalovanej zo spáchania trestného činu.

Aké sú moje práva a povinnosti v tejto úlohe?

V Charte obetí sa stanovujú nároky obetí. Je k dispozícii tu: https://www.justice-ni.gov.uk/publications/victim-charter.

Ak ste boli svedkami trestného činu, ale nie ste obeťou, môžete získať prístup k službám podľa Charty svedkov. Je k dispozícii tu: https://www.justice-ni.gov.uk/publications/witness-charter.

Môžem počas súdneho konania predložiť vyhlásenie alebo poskytnúť dôkazy? Za akých podmienok?

Ak viete niečo o incidente, môžete byť požiadaní, aby ste na súde poskytli dôkazy potrebné na stíhanie alebo obhajobu. Ak poznáte jednu z osôb zapojených do prípadu, môžete byť požiadaní, aby ste poskytli dôkazy v postavení svedka, spravidla zo strany obhajoby.

Ak ste obeťou trestného činu, v osobnom vyhlásení obete (VPS) sa vám poskytne možnosť vysvetliť svojimi vlastnými slovami, aký vplyv mal na vás tento trestný čin, či už fyzický, emocionálny, finančný alebo iný. To sa líši od vyhlásenia svedka o tom, čo sa v tom čase stalo, ako napríklad o tom, čo ste videli alebo počuli.

Ste oprávnení na to, aby vám bola poskytnutá možnosť predložiť VPS po tom, ako bolo prijaté rozhodnutie stíhať niekoho za trestný čin.

Na základe VPS získavate hlas v rámci trestného konania. Nemali by ste však vyjadrovať svoje názory na osobu obžalovanú zo spáchania trestného činu, akékoľvek iné alebo údajné trestné činy alebo na akýkoľvek trest, ktorý si myslíte, že by mal byť uložený. Je to preto, lebo tieto názory nie sú prípustné na súde. Pred tým, než predložíte vyhlásenie sudcovi, prokuratúra odstráni všetky informácie, ktoré by v ňom nemali byť obsiahnuté.

Osobné vyhlásenie obete sa použije na súde, ak je osoba obžalovaná zo spáchania trestného činu uznaná za vinnú alebo priznala svoju vinu. Toto vyhlásenie bude vidieť prokurátor, osoba obžalovaná zo spáchania trestného činu, jej právny zástupca a sudca. Ak je osoba odsúdená za trestný čin, súd musí pri určovaní trestu zohľadniť príslušné časti osobného vyhlásenia obete. V niektorých prípadoch nemusí byť možné brať do úvahy vyhlásenie, ak súd prejednáva vec veľmi rýchlo, napríklad ak dôjde k včasnému priznaniu viny alebo sa vec prejednáva na prvom súdnom pojednávaní.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Ste oprávnení na:

 • to, aby ste boli informovaní o výsledku akéhokoľvek pojednávania o kaucii (akékoľvek podmienky kaucie a akékoľvek zmeny týchto podmienok kaucie) s uvedením dôvodov bez zbytočného odkladu.
 • to, aby ste boli informovaní o dátume, mieste a výsledku všetkých trestných súdnych pojednávaní týkajúcich sa prípadu zo strany vašej Jednotky starostlivosti o obete a o svedkov.
 • to, aby ste boli informovaní, ak bol vydaný zatykač na osobu podozrivú zo spáchania trestného činu, a o výsledku pojednávania, ak bola osoba podozrivá zo spáchania trestného činu opätovne zatknutá. Ak bola osoba podozrivá zo spáchania trestného činu opätovne zatknutá po vydaní zatykača, obvykle sa dostaví na súd krátko potom;
 • v prípadoch, ak osoba podozrivá zo spáchania trestného činu nepriznala svoju vinu, to, aby ste mohli prediskutovať všetky potreby, ktoré môžete mať, s Jednotkou starostlivosti o svedkov, a podľa potreby sa mohli obrátiť na príslušnú podpornú skupinu alebo agentúru.

Ak ste svedkom počas súdneho konania, ste oprávnení na:

 • to, aby ste mohli požiadať zamestnancov súdu o vstup do budovy súdu prostredníctvom samostatného vchodu od vchodu, ktorý využíva na vstup osoba podozrivá zo spáchania trestného činu a jej rodina a priatelia;
 • ak to okolnosti dovolia, to, aby ste sa mohli stretnúť s prokurátorom PPS a položiť mu otázky týkajúce sa súdneho procesu. Uvedú, ak to bude možné, ako dlho budete pravdepodobne musieť čakať pred poskytnutím dôkazov;
 • ak je to možné, to, aby vám bolo poskytnuté vysvetlenie zo strany prokurátora PPS, ak dôjde k prieťahom v konaní, o dni a o tom, ako dlho bude pravdepodobne potrebné čakať;
 • to, aby ste mohli čakať a sedieť v oddelenom priestore od priestoru, v ktorom čaká a sedí osoba podozrivá zo spáchania trestného činu a jej rodina a priatelia – súd zabezpečí, aby sa to vykonalo, ak je to možné;
 • to, aby boli prijaté akékoľvek osobitné opatrenia, ktoré sú pre vás určené, ak boli tieto nariadené súdom;
 • to, aby vám bolo poskytnuté kontaktné miesto na súde, aby ste mohli zistiť, čo sa deje v súvislosti s prípadom počas pojednávania.
Posledná aktualizácia: 14/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom