Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Práva obetí – podľa krajín

Severné Írsko

Autor obsahu
Severné Írsko

Ak ste boli obeťou trestného činu, zákon vám priznáva určité individuálne práva, pred, počas a po súdnom konaní (súdnom procese). Môžete tiež využiť rôzne formy pomoci a môžete požiadať o odškodnenie za škody spôsobené trestným činom.

Trestné konanie v Severnom Írsku začína vyšetrovaním, v rámci ktorého polícia zhromažďuje dôkazy. Keď polícia ukončí vyšetrovanie, prípad sa postúpi prokuratúre. Prokuratúra skúma, či existuje alebo neexistuje dostatok dôkazov proti osobe podozrivej zo spáchania trestného činu, aby posúdila, či existuje odôvodnený predpoklad na odsúdenie a či je vo verejnom záujme stíhať túto osobu. Ak prokurátor rozhodne, že stíhanie by nemalo pokračovať, prípad sa uzavrie. V opačnom prípade prokurátor pripraví prípad na pojednávanie a stíhanie na súde. V obidvoch prípadoch vám bude rozhodnutie o stíhaní oznámené, a ak sa vec postúpi súdu, budete kontaktovaní v súvislosti s dátumom pojednávania.

Prípady menej závažných trestných činov sa prejednávajú na magistrátnom súde. Prípady závažnejších trestných činov (ako napríklad znásilnenie alebo lúpež) sa prejednávajú na Korunnom súde sudcom a porotou. Porota sa skladá z 12 osôb vybraných náhodne z volebného registra, ktoré si vypočujú dôkazy predložené počas súdneho pojednávania a rozhodujú, či je obžalovaný vinný z trestného činu. Sudca počas súdneho pojednávania rozhoduje o právnych otázkach, napríklad o tom, či je povolené predloženie určitých dôkazov. Na konci súdneho pojednávania, ak porota uzná obžalovaného za vinného, sudca rozhodne o treste za trestný čin podľa zákona.

Kliknutím na nižšie uvedené odkazy nájdete informácie, ktoré potrebujete

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

4 - Náhrada škody

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 14/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.