Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Práva obetí – podľa krajín

Aké informácie získam od príslušného orgánu po tom, ako došlo k spáchaniu trestného činu (napr. polícia, prokuratúra), ale pred tým, než dokonca oznámim trestný čin?

Ste oprávnení na to, aby vám boli poskytnuté písomné informácie o tom, čo môžete očakávať od systému trestného súdnictva, ako napríklad „brožúra s informáciami pre obete trestných činov“ alebo podrobné údaje o webovom sídle, ktoré tieto informácie obsahuje.

V závislosti od druhu trestného činu, vašich osobných okolností alebo od jeho významu pre konkrétnu fázu vyšetrovania alebo trestného konania sa vám od vášho prvého kontaktu s políciou musí poskytnúť prístup k týmto informáciám:

 • kde a ako získať radu alebo podporu, vrátane prístupu k zdravotnej starostlivosti, akejkoľvek odbornej pomoci (ako je psychologická pomoc) a alternatívnemu ubytovaniu;
 • čo musíte urobiť, aby ste oznámili trestný čin a koho by ste mali kontaktovať v prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa prípadu;
 • ako požadovať odškodnenie;
 • dostupné opatrenia, ak obeť nie je prítomná v Severnom Írsku;
 • dostupnosť tlmočníckych a prekladateľských služieb;
 • ako podať sťažnosť na poskytovateľa služieb;
 • dostupnosť služieb restoratívnej spravodlivosti;
 • ako získať náhradu výdavkov, ktoré ste vynaložili ako svedok v trestnom konaní.

Ste oprávnení na to, aby vám bol poskytnutý prístup k službám na podporu obetiam kedykoľvek, či už ste oznámili trestný čin alebo nie, a po ukončení vyšetrovania a stíhania.

Nežijem v krajine, ktorá je členským štátom EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a osoby, ktoré nie sú občanmi EÚ). Ako sú moje práva chránené?

Ste oprávnení na to, aby vám boli poskytnuté služby uvedené v Charte obetí, ak došlo k spáchaniu trestného činu v Severnom Írsku, alebo ak sa tieto služby týkajú trestného konania, ktoré prebieha v Severnom Írsku. [1]

[1] Oprávnenosť na odškodnenie od Služieb pre vyplácanie odškodnenia môže závisieť od vášho pobytu alebo štátnej príslušnosti, pokiaľ nie ste jednoznačne identifikovaní ako obeť obchodovania s ľuďmi, alebo vám nebol udelený azyl, humanitárna ochrana alebo právo zostať v členskom štáte.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

Ste oprávnení na to, aby vám polícia poskytla:

 • písomné potvrdenie o tom, že ste oznámili trestný čin vrátane základných podrobných údajov o trestnom čine. Písomné potvrdenie môže byť vo forme listu, elektronického oznámenia, ako je napríklad email alebo sms, alebo môže byť napísané rukou. Môžete požiadať o to, aby vám takéto potvrdenie nebolo poskytnuté. Ak polícia usúdi, že existuje riziko vášho ohrozenia v prípade, že vám bude zaslané písomné potvrdenie (napríklad v prípadoch domáceho násilia), môže sa s vami dohodnúť, že vám ho nezašle;
 • jasné vysvetlenie toho, čo môžete očakávať od systému trestného súdnictva, keď oznamujete trestný čin alebo keď sa na vás v priebehu vyšetrovania obrátia ako na obeť;
 • posúdenie, či potrebujete podporu, a ak áno, akú pomoc alebo podporu môžete potrebovať. To pomôže zistiť, či sa nachádzate v jednej z troch kategórií obetí, ktoré môžu potrebovať zvýšenú podporu, a určiť, či a do akej miery môžete využiť osobitné opatrenia. Služby na podporu obetiam môžu vykonávať podrobnejšie posúdenie v mene polície;
 • buď písomné informácie o tom, čo môžete očakávať od systému trestného súdnictva, ako napríklad brožúra s „informáciami pre obete trestných činov“, alebo podrobné údaje o webovom sídle, na ktorom sú obsiahnuté rovnaké informácie, a to čo najskôr, najneskôr však do piatich pracovných dní od oznámenia trestného činu alebo keď sa na vás v priebehu vyšetrovania obrátia ako na obeť;
 • byť informovaný/á o tom, ako často budete dostávať aktualizované informácie o stave prípadu po diskusii s políciou;
 • bez zbytočného odkladu vysvetlenie rozhodnutia nepokračovať vo vyšetrovaní trestného činu;
 • byť upozornený/á, ak bolo vyšetrovanie prípadu ukončené bez toho, aby bola obvinená akákoľvek osoba a vysvetliť vám dôvody.

Ste oprávnení na to, aby vám zo strany polície boli poskytnuté informácie o službách na podporu obetiam vrátane kontaktných údajov na tieto služby, aby ste mohli kedykoľvek získať prístup k podpore, ktorú poskytujú.

Ste oprávnení na to, aby vám zo strany polície boli bez zbytočného odkladu poskytnuté informácie týkajúce sa týchto informácií a vysvetlenie dôvodov, ak bola osoba podozrivá zo spáchania trestného činu:

 • zatknutá;
 • obvinená;
 • prepustená bez toho, aby bolo proti nej vznesené obvinenie;
 • prepustená na policajnú kauciu, alebo ak sa zmenili alebo zrušili podmienky policajnej kaucie.

Som oprávnený/á na to, aby mi boli poskytnuté bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné príslušné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Ak nerozumiete ani nehovoríte po anglicky, ste oprávnení na to, aby ste mohli požadovať tlmočenie do jazyka, ktorému rozumiete:

 • pri oznámení trestného činu [1]
 • pri policajnom vypočúvaní; a
 • pri poskytovaní dôkazov ako svedok.

Ak nerozumiete ani nehovoríte po anglicky, ste oprávnení na to, aby ste mohli požadovať preklad do jazyka, ktorému rozumiete, pokiaľ ide o tieto informácie:

 • písomné potvrdenie o oznámení trestného činu;
 • ak je na účely vypočúvania alebo súdneho pojednávania nevyhnutné vidieť konkrétny dokument, ktorý vám bol poskytnutý, kópiu príslušných častí dokumentu;
 • dokument, ktorý vás informuje o dátume, čase a mieste súdneho konania; a
 • výsledok trestného konania, ak ste takto oprávnení podľa tohto kódexu, a aspoň stručné dôvody rozhodnutia, ak sú k dispozícii.

[1] Ste oprávnení na to, aby ste mohli oznámiť trestný čin v jazyku, ktorému rozumiete, alebo s potrebnou jazykovou pomocou, ak nehovoríte po anglicky.

Ako príslušný orgán zabezpečí, aby so mnou zrozumiteľne komunikoval (ak som v detskom veku; ak mám zdravotné postihnutie)

Podľa Charty obetí s vami poskytovatelia služieb musia komunikovať v jednoduchom a dostupnom jazyku, pričom musia prijať vhodné opatrenia (napr. EasyRead, Braillovo písmo alebo využívanie služieb registrovaného sprostredkovateľa) s cieľom pomôcť vám zrozumiteľne komunikovať. Pri zvažovaní vhodných opatrení musia poskytovatelia služieb brať do úvahy všetky relevantné osobné charakteristiky, ktoré môžu mať vplyv na vašu schopnosť zrozumiteľne komunikovať.

K dispozícii je široká škála brožúr s informáciami v jednoduchom jazyku v rôznych formátoch.

Služby na podporu obetiam

Kto poskytuje podporu obetiam?

V článku 76 Charty obetí sa poskytuje obetiam nárok na prístup k službám na podporu obetiam bez ohľadu na to, či oznámili trestný čin polícii alebo nie. Charta sa vzťahuje na Službu podpory obetiam NI a Službu pre mladých svedkov NSPCC. V prípade NSPCC sa nároky uplatňujú len vtedy, ak má osoba v detskom veku alebo mladistvá osoba poskytnúť dôkazy na súde. Ostatné podporné služby NSPCC môžu byť k dispozícii mimo rozsahu pôsobnosti charty, napríklad v rámci služieb detskej linky.

Odkáže ma polícia automaticky na služby na podporu obetiam?

Keď oznamujete trestný čin, polícia vám vysvetlí, že automaticky postúpi vaše údaje službám na podporu obetiam. Ste oprávnení požiadať políciu, aby neposkytla vaše údaje službám na podporu obetiam.

Ako je chránené moje súkromie?

Ak je to potrebné na zdieľanie informácií podľa Charty obetí, poskytovatelia služieb tak musia urobiť účinne a v súlade so svojimi povinnosťami podľa zákona o ochrane údajov z roku 1998 a iných príslušných právnych predpisov.

Musím trestný čin oznámiť ešte pred tým, než získam prístup k službám na podporu obetiam?

Nie – ste oprávnení na to, aby vám bol poskytnutý prístup k službám na podporu obetiam kedykoľvek, či už ste oznámili trestný čin alebo nie, a po ukončení vyšetrovania a stíhania.

Osobná ochrana, ak som v ohrození

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Ak obeť oznámi trestný čin poskytovateľovi služieb zodpovednému za vyšetrovanie trestných činov, poskytovateľ služieb musí zabezpečiť, aby sa situácia obete individuálne posúdila s cieľom identifikovať akékoľvek osobitné potreby ochrany a určiť, či a do akej miery obeti prospejú osobitné ochranné opatrenia alebo osobitné opatrenia v priebehu vypočúvania alebo osobitné opatrenia pri poskytovaní dôkazov.

Povaha posúdenia bude závisieť od všetkých okolností vrátane závažnosti trestného činu a stupňa zjavnej ujmy, ktorú obeť utrpela. Posúdenie musí zohľadňovať osobné charakteristiky obete, jej názory a povahu a okolnosti trestného činu.

Ak poskytovateľ služieb v dôsledku individuálneho posúdenia identifikoval obeť ako osobu s osobitnými potrebami ochrany a ktorej by v priebehu vypočúvania prospeli osobitné ochranné opatrenia, poskytovateľ služieb zodpovedný za vyšetrovanie trestného činu musí tiež zabezpečiť aby, v súlade s prevádzkovými a praktickými obmedzeniami, boli k dispozícii tieto opatrenia:

 • ak je to možné, zabezpečiť, aby rovnaká osoba viedla všetky vypočúvania obete, pokiaľ by to neohrozilo riadny priebeh vyšetrovania;
 • že vypočúvanie sa v prípade potreby uskutoční v priestoroch navrhnutých alebo upravených na tento účel;
 • že vypočúvanie sa vykoná s pomocou odborníkov, ktorí sú na tento účel vyškolení; a
 • že v prípadoch sexuálneho násilia, násilia založeného na rodovej príslušnosti alebo domáceho násilia sa obetiam poskytne možnosť, aby ich vypočúvanie viedla osoba rovnakého pohlavia. Ak je to možné, každá takáto žiadosť by sa mala schváliť, pokiaľ by nebolo pravdepodobné, že by to ohrozilo riadny priebeh vyšetrovania.

V prípade nepravdepodobnej možnosti, že osoba podozrivá zo spáchania trestného činu utečie z väzby, hneď ako sa polícia dozvie o úteku alebo jej tento útek oznámi väznica, vám vždy, keď to bude možné, oznámi tento útek a všetky opatrenia prijaté na vašu ochranu, ak sa posúdi, že osoba podozrivá zo spáchania trestného činu predstavuje výrazné riziko vášho ohrozenia.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Ak obeť oznámi trestný čin poskytovateľovi služieb zodpovednému za vyšetrovanie trestných činov, musí zabezpečiť, aby sa situácia obete individuálne posúdila s cieľom identifikovať akúkoľvek osobitnú ochranu. Vo väčšine prípadov to bude polícia.

Bude niekto posudzovať môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšie riziko ohrozenia zo strany páchateľa?

Všetky obete trestných činov sú oprávnené na to, aby im bolo poskytnuté posúdenie zo strany polície s cieľom identifikovať všetky požadované potreby alebo podporu vrátane toho, či a do akej miery by im prospeli osobitné opatrenia. Dĺžka a obsah tohto posúdenia závisí od závažnosti trestného činu a vašich individuálnych potrieb. Posúdenie zohľadní vaše osobné charakteristiky, povahu a okolnosti trestného činu a vaše názory. Čím viac informácií budete môcť poskytnúť počas posudzovania, tým bude úroveň podpory prispôsobenejšia vašim individuálnym potrebám.

Bude niekto posudzovať môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšie riziko ohrozenia zo strany trestnoprávneho systému (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Všetky obete trestných činov sú oprávnené na to, aby im bolo poskytnuté posúdenie zo strany polície s cieľom identifikovať všetky požadované potreby alebo podporu vrátane toho, či a do akej miery by im prospeli osobitné opatrenia. Dĺžka a obsah tohto posúdenia závisí od závažnosti trestného činu a vašich individuálnych potrieb. Posúdenie zohľadní vaše osobné charakteristiky, povahu a okolnosti trestného činu a vaše názory. Čím viac informácií budete môcť poskytnúť počas posudzovania, tým bude úroveň podpory prispôsobenejšia vašim individuálnym potrebám.

Aká ochrana je k dispozícii pre veľmi zraniteľné obete?

Ste oprávnení na to, aby vám podľa Charty obetí boli poskytnuté zvýšené nároky ako zraniteľnej obeti [1] ak je pravdepodobné, že kvalita vašich dôkazov bude ovplyvnená, pretože trpíte:

 • problémami súvisiacimi s duševným zdravím;
 • ťažkosťami s učením alebo komunikačnými ťažkosťami;
 • neurologickými poruchami; alebo
 • telesným postihnutím.

[1] To je založené na kritériách uvedených v článku 16 uznesenia o dôkazoch v trestných konaniach (Severné Írsko) z roku 1999, aby mohol súd určiť oprávnenosť svedka na osobitné opatrenia.

Som maloletý/á – mám osobitné práva?

Ste oprávnení na to, aby vám podľa Charty obetí boli poskytnuté zvýšené nároky ako zraniteľnej obeti, [1] ak máte v čase spáchania trestného činu menej ako 18 rokov. To zahŕňa oprávnenosť na osobitné opatrenia, ak poskytujete dôkazy na súde.

[1] To je založené na kritériách uvedených v článku 16 uznesenia o dôkazoch v trestných konaniach (Severné Írsko) z roku 1999, aby mohol súd určiť oprávnenosť svedka na osobitné opatrenia.

Môj rodinný príslušník zomrel kvôli trestnému činu – aké sú moje práva?

Blízki príbuzní zosnulej osoby sú oprávnení na to, aby im podľa Charty obetí boli poskytnuté služby ako obetiam najzávažnejšieho trestného činu.

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu – aké sú moje práva?

Hovorca rodiny pre obete trestných činov so zdravotným postihnutím alebo pre obete, ktoré boli v dôsledku trestného činu tak vážne zranené, že nemôžu komunikovať.

Ak máte zdravotné postihnutie alebo ste boli v dôsledku trestného činu tak vážne zranení, že nemôžete komunikovať, vy alebo vaši blízki príbuzní ste oprávnení na to, aby ste mohli vymenovať hovorcu rodiny, ktorý bude pôsobiť ako jednotný kontaktný bod na prijímanie služieb podľa Charty obetí.

Rodič alebo opatrovník obete, ktorá je mladšia ako 18 rokov.

Ak ste obeťou, ktorá je mladšia ako 18 rokov, vy, a spravidla váš rodič alebo opatrovník, ste oprávnení na to, aby vám boli poskytnuté služby podľa Charty obetí. [1]

[1] Pokiaľ proti vášmu rodičovi alebo opatrovníkovi nie je vedené vyšetrovanie alebo nebol políciou obvinený v súvislosti s trestným činom, alebo ak na základe odôvodneného stanoviska príslušného poskytovateľa služieb nie je vo vašom najlepšom záujme, aby vášmu rodičovi alebo opatrovníkovi boli poskytnuté takéto služby.

Môžem získať prístup k mediačným službám? Za akých podmienok? Budem v priebehu mediácie v bezpečí?

Cieľom restoratívnej spravodlivosti je pokúsiť sa pomôcť napraviť škody (vrátane duševných a emocionálnych škôd) spôsobené trestným činom. Všetky postupy restoratívnej spravodlivosti sú úplne dobrovoľné – nemusíte sa na nich zúčastňovať – a v rámci nich pomáhajú vyškolení sprostredkovatelia. Restoratívna spravodlivosť môže zahŕňať priamy a nepriamy kontakt medzi vami a páchateľom. Môže byť v písomnej alebo verbálnej podobe alebo zahŕňať skutočné stretnutie. Všetky strany majú možnosť povedať, čo sa stalo, a vysvetliť vplyv trestného činu. Predtým s vami príslušný poskytovateľ služieb vykoná prípravu s cieľom uistiť sa, že cítite podporu.

Zavedú sa vhodné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že čokoľvek, na čom sa na základe vášho súhlasu zúčastníte, bude bezpečné; vyškolený sprostredkovateľ bude počas každého vášho stretnutia s páchateľom vždy prítomný. Ak páchateľ priznal svoju vinu a je ochotný zúčastniť sa na stretnutí alebo s vami komunikovať, možno budete môcť páchateľovi vysvetliť, aký vplyv na vás mal tento incident. Následne sa môžete rozhodnúť požiadať o ospravedlnenie alebo sa dohodnúť na činnosti, ktorú musí páchateľ vykonať ako súčasť nápravy spôsobenej ujmy.

Kde môžem nájsť zákon, v ktorom sa stanovujú moje práva?

Charta obetí bola Ministerstvom spravodlivosti predložená Zhromaždeniu Severného Írska podľa článku 31 ods. 2 zákona o spravodlivosti (Severné Írsko) z roku 2015.

Charta obetí stanovuje služby, ktoré sa majú poskytnúť obetiam trestných činov v Severnom Írsku zo strany hlavných organizácií pôsobiacich v oblasti trestného súdnictva a zo strany ostatných organizácií s príslušnými funkciami. Tieto organizácie sa označujú ako „poskytovatelia služieb“.

Nároky stanovené v Charte obetí sa vzťahujú na všetky obete bez ohľadu na ich bydlisko.

Posledná aktualizácia: 14/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom