Práva obetí – podľa krajín

Ako môžem oznámiť trestný čin?

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, môžete ho oznámiť na polícii. Trestný čin môže vo vašom mene oznámiť váš manželský partner, rodičia, deti, súrodenci alebo poručník. Políciu môžete informovať, ak ste sa dozvedeli o trestnom čine, dokonca aj keď nie ste obeťou daného trestného činu.

Trestný čin môžete oznámiť ústne, ak pôjdete na najbližšiu policajnú stanicu alebo zavoláte na núdzové číslo 112 v prípadoch, v ktorých je potrebná okamžitá pomoc, alebo ak podáte oznámenie na policajnej stanici, alebo ak ho pošlete listom. Ak sa rozhodnete odoslať písomné trestné oznámenie, môžete ho napísať vy alebo môžete požiadať o pomoc advokáta. Nemusíte pri tom dodržať žiadnu povinnú formu. Oznámenie sa zvyčajne podáva v angličtine alebo v maltčine, ale ak nerozumiete ktorémukoľvek z týchto jazykov alebo nimi nehovoríte, máte právo trestný čin oznámiť v jazyku, ktorému rozumiete, alebo s pomocou tlmočníka. Musíte uviesť svoje osobné údaje. Anonymné oznámenia sa v zásade prijímajú, ale polícia začne v súvislosti s takýmto oznámením vyšetrovanie, len ak je trestný čin veľmi závažný.

Neexistuje lehota na oznámenie trestného činu. V zákone sa však uvádza, že ak od spáchania trestného činu ubehla určitá lehota, páchateľa už nemožno stíhať. Táto lehota sa líši v závislosti od povahy trestného činu a trvá od troch mesiacov v prípade najmenej závažných priestupkov (napr. slovná urážka) až do dvadsiatich rokov v prípade mimoriadne závažných trestných činov (napr. zabitie). Po tejto lehote môžete stále podať oznámenie, ale polícia trestný čin nebude vyšetrovať. Dokonca ak aj povedie vyšetrovanie, súd páchateľa zbaví obvinenia.

V prípade niektorých menej závažných priestupkov musíte podať na polícii osobitnú sťažnosť, najmä v prípadoch, keď polícia nemôže začať vyšetrovanie, ak sa nepodá žiadna sťažnosť. Sťažnosti sa zvyčajne, ale nie nevyhnutne, podávajú písomne. Môžete požiadať advokáta, aby sťažnosť napísal namiesto vás. Vaša sťažnosť musí obsahovať: vaše osobné údaje (meno, adresa, číslo dokladu totožnosti), informácie o páchateľovi, opis incidentu a zoznam svedkov, ktorých má polícia podľa vás vypočuť, vrátane ich adries. Odporúča sa, hoci to nie je povinné, zahrnúť aj odkaz na právne ustanovenie, ktoré podľa vás páchateľ porušil.

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Keď oznámite trestný čin, poskytne sa vám referenčné číslo. Pomocou tohto referenčného čísla môžete skontrolovať vývoj vášho prípadu. V praxi ho môžete skontrolovať aj pomocou dátumu, keď ste podali oznámenie. Informácie o vyšetrovaní môžete získať aj na policajnej stanici alebo telefonicky.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Obete trestných činov majú nárok na právnu pomoc.

Mám nárok na náhradu výdavkov (v súvislosti s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Áno, môžete si uplatniť nárok na náhradu výdavkov.

Môžem podať opravný prostriedok, ak sa môj prípad uzavrie ešte pred tým, ako sa dostane na súd?

Ak sa polícia po vyšetrení trestného činu rozhodne prípad uzavrieť bez toho, aby ho postúpila súdu, ako obeť môžete podať opravný prostriedok proti tomu rozhodnutiu na zmierovacom súde (Qorti tal-Maġistrati). Zmierovací súd vás požiada, aby ste pod prísahou potvrdili informácie, ktoré ste poskytli vo svojom oznámení, a aby ste vyhlásili, že ste ochotní svedčiť na súde. Okrem toho budete musieť zaplatiť určitú sumu určenú súdom ako záruku, že svoj zámer domôcť sa stíhania páchateľa myslíte vážne. Zmierovací súd preskúma dôkazy a ak ich posúdi ako dostatočné, nariadi polícii, aby pokračovala v konaní.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Na konaní sa môžete zúčastniť ako poškodený. Ak sa chcete zapojiť do konania ako poškodený, musíte súdu predložiť žiadosť. Súd vašu žiadosť preskúma a rozhodne, či vám povolí, aby ste vystupovali ako poškodený. Ako poškodený sa môžete zúčastniť na všetkých súdnych pojednávaniach, dokonca aj na tých, ktoré sú neverejné, a dokonca aj ak budete v konaní vypovedať.

Aká je moja oficiálna úloha v súdnom systéme? Môžem byť napríklad obeťou, svedkom, poškodeným alebo súkromným žalobcom, prípadne môžem si zvoliť jednu z týchto úloh?

Ako už bolo vysvetlené, môžete byť svedok alebo poškodený.

Aké sú potom moje práva a povinnosti?

Vaše práva a povinnosti počas súdneho konania pred trestným súdom závisia od súdu, ktorý vec skúma:

  • Ak je vo vašej veci žalobcom príslušník polície a rozhoduje sa o nej na zmierovacom súde, máte takmer rovnaké práva ako obvinený: vy alebo váš advokát môžete predkladať dôkazy, viesť krížový výsluch svedkov (kladením otázok prostredníctvom žalujúceho príslušníka polície) atď.
  • Ak je vo vašej veci žalobcom generálny prokurátor, jeho zástupca alebo prokurátor a rozhoduje sa o nej na trestnom súde, môžete sa zúčastniť na pojednávaní a predkladať argumenty súvisiace s rozsudkom, len ak porota uznala páchateľa za vinného.

Môžem počas súdneho konania urobiť vyhlásenie alebo vypovedať? Za akých podmienok?

Počas trestného konania vás pravdepodobne predvolajú, aby ste svedčili, pretože súd si bude chcieť vypočuť vaše svedectvo ako obete trestného činu.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Budete mať právo byť informovaný o priebehu súdneho konania, ako aj o konečnom rozsudku.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Ako poškodený budete mať prístup k rozhodnutiam a dokumentom súdu.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom