Práva obetí – podľa krajín

Môžem podať odvolanie proti trestu alebo ak je obžalovaný vyhlásený za nevinného?

Je možné podať ďalšie odvolanie?

Aké sú moje práva po tom, čo rozsudok nadobudne právoplatnosť?

Ďalšie informácie

Môžem podať odvolanie proti trestu alebo ak je obžalovaný vyhlásený za nevinného?

Súdne konanie končí rozhodnutím súdu o vine alebo prepustení obžalovaného. Ak je obžalovaný uznaný vinným, sudca ho odsúdi. Podľa maltského práva sa proti usvedčeniu / oslobodeniu a / alebo rozsudku môže na Trestnom odvolacom súde odvolať len obžalovaný a generálny prokurátor.

Ak bolo podané odvolanie a vy ste boli počas prvého súdneho konania civilným účastníkom, váš advokát môže nahliadnuť do všetkých relevantných dokumentov týkajúcich sa odvolacieho konania.

Je možné podať ďalšie odvolanie?

Proti rozhodnutiu Trestného odvolacieho súdu sa nemožno odvolať.

Aké sú moje práva po tom, čo rozsudok nadobudne právoplatnosť?

Po tom, čo rozsudok nadobudne právoplatnosť, vám bude doručená kópia rozhodnutia súdu. Ak bol páchateľ odsúdený na trest odňatia slobody, môžete políciu požiadať, aby vám poskytla viac informácií o podmienkach, za ktorých páchateľ nastúpi na výkon trestu. Polícia môže odmietnuť poskytnúť vám takéto informácie, ak sú dôverné z bezpečnostných dôvodov.

Ďalšie informácie:

Posledná aktualizácia: 20/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom