Victims' rights - by country

Malta

Autor obsahu
Malta

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Malta start with investigation of the crime. Depending on the crime, the investigation is carried out by the police or by an investigating magistrate.

Less serious crimes (crimes punished by a fine or imprisonment of less than six months) are investigated by a police officer. If there is sufficient evidence against the offender the police officer brings the case to the Court of Magistrates for trial and acts as a prosecutor before the court. During the trial a judge examines the evidence and convicts or acquits the alleged offender. If the offender is convicted the same judge specifies the penalty to be imposed.

All other crimes are investigated by investigating magistrates. If there is sufficient evidence against the offender the investigating magistrate brings the case before the Court of Magistrates. The Court of Magistrates examines the evidence and if there is sufficient evidence it sends the case to the Attorney General. The Attorney General then brings the case to the Criminal Court for trial. During the trial a public prosecutor prosecutes the offender before a judge and a jury. The jury decides whether the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the judge specifies the penalty to be imposed.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 22/05/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – MOJE PRÁVA POČAS VYŠETROVANIA TRESTNÉHO ČINU

Ako a kde môžem oznámiť trestný čin?

Ako môžem sledovať činnosť orgánov po tom, čo som oznámil trestný čin?

Ako sa môžem zúčastniť na vyšetrovaní trestného činu?

Aké sú moje práva ako svedka?

Som maloletý. Mám dodatočné práva?

Aké informácie môžem získať od polície alebo od organizácií na pomoc obetiam počas vyšetrovania trestného činu?

Môžem dostať právnu pomoc?

Ako môžem získať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Na aké služby a pomoc mám počas vyšetrovania trestného činu nárok?

Existujú možnosti na dosiahnutie zmieru alebo začatie mediácie medzi páchateľom a mnou?

Ako bude môj prípad pokračovať po ukončení vyšetrovania?

Môžem sa odvolať v prípade, ak bol môj prípad uzavretý bez toho, aby sa dostal na súd?

Som cudzinec. Akým spôsobom sú chránené moje práva a záujmy?

Ďalšie informácie

Ako a kde môžem oznámiť trestný čin?

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, môžete ho oznámiť polícii. Trestný čin môže namiesto vás ohlásiť vaša manželka / manžel, rodičia, súrodenci alebo poručník. Políciu môžete informovať aj v prípade, keď ste sa o trestnom čine dozvedeli a nie ste jeho obeťou.

Trestný čin môžete oznámiť ústne na najbližšej policajnej stanici alebo písomne vyhotovením správy na policajnej stanici, či zaslaním listu. Ak sa rozhodnete zaslať písomnú správu, môžete ju vypracovať sám alebo môžete požiadať o pomoc advokáta. Na oznámenie neexistuje žiaden povinný formulár, musí však byť napísané v anglickom alebo maltskom jazyku. Musíte v ňom uviesť svoje osobné údaje. Anonymné oznámenia sú v zásade dovolené, ale polícia začne vyšetrovanie takéhoto oznámenia len vtedy, ak ide o trestný čin veľmi závažnej povahy.

Na oznámenie trestného činu nie je stanovený žiadny termín. Zákon však stanovuje, že ak od spáchania trestného činu uplynul istý čas, páchateľa už nie je možné stíhať. Toto obdobie sa líši v závislosti od druhu spáchaného trestného činu a môže trvať od troch mesiacov za menej závažné trestné činy (napr. slovná urážka) do dvadsať rokov za veľmi závažné trestné činy (napr. vražda). Po uplynutí tejto doby môžete ešte stále podať oznámenie, ale polícia nezačne vyšetrovanie trestného činu a ak ho začne, súd páchateľa oslobodí.

V prípade menej závažných trestných činov musíte polícii podať samostatnú sťažnosť. Ide o prípady, v ktorých polícia bez nej nemôže začať vyšetrovanie. Sťažnosti sa zvyčajne podávajú písomne, čo však nie je podmienkou. Môžete požiadať advokáta, aby ju napísal za vás. V sťažnosti musíte uviesť: svoje osobné údaje (meno, adresu, číslo občianskeho preukazu), informácie o páchateľovi, opis incidentu a zoznam svedkov, ktorých má polícia vypočuť, vrátane ich adries. Odporúča sa uviesť aj odkaz na právne ustanovenie, ktoré podľa vás páchateľ porušil, čo však nie je povinné.

Ako môžem sledovať činnosť orgánov po tom, čo som oznámil trestný čin?

Pri nahlásení trestného činu vám bude pridelené referenčné číslo. Toto číslo môžete použiť na kontrolu priebehu vášho prípadu. V praxi ho môžete skontrolovať aj podľa dátumu, kedy ste podali oznámenie. Informácie o vyšetrovaní môžete dostať aj na policajnej stanici alebo telefonicky.

Ako sa môžem zúčastniť na vyšetrovaní trestného činu?

Počas vyšetrovania nie ste povinný mať advokáta, ale z dôvodu zložitosti konania sa to odporúča. Ak chcete, aby vás zastupoval, musíte mu zaplatiť za jeho služby.

Ak si to želáte, môžete informácie týkajúce sa vášho prípadu oznámiť polícii. Nemusíte dokazovať žiadne aspekty trestného činu, ale ak máte dôkazy, ktoré považujete za dôležité pre priebeh vyšetrovania, vy alebo váš advokát ich môžete predložiť príslušníkovi polície poverenému vedením vášho prípadu.

S najväčšou pravdepodobnosťou budete predvolaný na výsluch ako svedok.

Vo všeobecnosti je spis prípadu počas vyšetrovania dôverný a majú k nemu prístup len orgány, ktoré sa zaoberajú vaším prípadom.

Aké sú moje práva ako svedka?

Ako svedok môžete odmietnuť odpovedať na určité otázky. Odporúča sa však, aby ste odpovedali na všetky otázky, ktoré pomôžu zjednodušiť vyšetrovanie, aby nevzniklo podozrenie, že zatajujete informácie.

Nie ste povinný odpovedať na otázky alebo predložiť dokumenty alebo iné dôkazy, ktoré by vás mohli usvedčiť.

Ak sa nachádzate v nebezpečenstve, máte právo na zaradenie do programu na ochranu svedkov, v rámci ktorého bude chránený váš život a majetok, ako aj život a majetok členov vašej rodiny, a ktorý môže v osobitných prípadoch obsahovať ustanovenia týkajúce sa platby výživného.

Som maloletý. Mám dodatočné práva?

Ak ste maloletý, môžu trestný čin namiesto vás ohlásiť polícii vaši rodičia alebo poručník.

Od Národnej agentúry sociálnej pomoci pre deti a rodiny v núdzi Odkaz sa zobrazí v novom okneAppogg môžete získať aj psychologické poradenstvo, radu a inú pomoc. Tieto služby sú bezplatné a nezávisia od vyšetrovania trestného činu.

Ak ste dieťa a ste od údajného páchateľa závislý (napr. údajným páchateľom je váš rodič), môžete byť umiestnený do špeciálneho zariadenia ministerstva sociálnej solidarity, kde vám poskytnú pomoc kvalifikovaní psychológovia a sociálni pracovníci.

Aké informácie môžem získať od polície alebo od organizácií na pomoc obetiam počas vyšetrovania trestného činu?

Orgány, ktoré vyšetrujú váš prípad, nie sú povinné poskytovať vám informácie. Informácie o vašich právach a vašej účasti na konaní môžete získať od svojho advokáta, ak nejakého máte.

Môžem dostať právnu pomoc?

Bezplatná právna pomoc nie je pre obete počas vyšetrovania trestného činu k dispozícii.

Ako môžem získať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Ak polícia dospeje k záveru, že páchateľ je nebezpečná osoba a že existuje riziko následkov, požiada súd, aby vydal príkaz na zadržanie.

Príslušníka polície povereného vedením vášho prípadu môžete požiadať aj o zaradenie do programu na ochranu svedkov. Musíte však vyhlásiť, že počas súdneho pojednávania budete svedčiť proti páchateľovi. Ak sa príslušník polície domnieva, že vaše svedectvo alebo iné dôkazy, ktoré máte, sú pre prípad dôležité, požiada generálneho prokurátora o vaše zaradenie do programu na ochranu svedkov. Do programu môžu byť zaradení aj členovia vašej rodiny a ostatní príbuzní. Program zvyčajne pozostáva z opatrení na zaistenie vašej osobnej bezpečnosti a / alebo ochrany vášho majetku.

Na aké služby a pomoc mám počas vyšetrovania trestného činu nárok?

Môže vám byť poskytnutá lekárska pomoc, za ktorú budete musieť zaplatiť, ak nemáte platné zdravotné poistenie. Občania 27 členských štátov EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska môžu využívať Odkaz sa zobrazí v novom okneeurópsky preukaz zdravotného poistenia. V prípade potreby môžete získať aj psychologickú pomoc a iné formy pomoci, avšak za poskytnuté služby musíte zaplatiť.

Ak ste sa stali obeťou sexuálneho násilia, máte nárok na bezplatnú pomoc Odkaz sa zobrazí v novom okneKomisie pre domáce násilie a agentúry Odkaz sa zobrazí v novom okneAppogg.

Existujú možnosti na dosiahnutie zmieru alebo začatie mediácie medzi páchateľom a mnou?

Počas súdneho konania neexistujú žiadne možnosti na dosiahnutie zmieru alebo začatie mediácie medzi vami a páchateľom. Je možné dosiahnuť len dohodu o priznaní viny medzi prokurátorom a páchateľom, vy však do tohto procesu nebudete zapojený. Ak je dohoda o priznaní viny úspešná, uzavrie sa medzi prokurátorom a páchateľom a následne sa predloží súdu na schválenie.

Ako bude môj prípad pokračovať po ukončení vyšetrovania?

Po ukončení vyšetrovania sa rozhodne, či existuje dostatok dôkazov na začatie súdneho konania. V závislosti od závažnosti trestného činu existujú dve možnosti:

 • Ak má trestný čin menej závažný charakter, príslušník polície, ktorý viedol vyšetrovanie, rozhodne, či prípad predloží magistrátnemu súdu.
 • Ak má trestný čin závažný charakter a vyšetrovanie viedla vyšetrovacia komisia, súdne vypočutie sa bude konať v mieste magistrátneho súdu. Súd na tomto vypočutí preskúma dôkazy a ak rozhodne, že by sa v danom prípade malo uskutočniť súdne konanie, postúpi ich generálnemu prokurátorovi, ktorý ich predloží trestnému súdu.

Ak sa vo vašom prípade bude viesť súdne konanie, polícia vám zašle oznámenie. Ak sa súd rozhodne vypočuť vás ako svedka, v oznámení bude uvedený čas a miesto výsluchu.

Môžem sa odvolať v prípade, ak bol môj prípad uzavretý bez toho, aby sa dostal na súd?

Ak trestný čin vyšetruje príslušník polície a rozhodne sa prípad uzavrieť bez toho, aby ho predložil súdu, môžete sa ako obeť proti tomuto rozhodnutiu odvolať na magistrátnom súde. Súd vás požiada, aby ste pod prísahou potvrdili informácie, ktoré ste uviedli vo svojom oznámení a vyhlásili ochotu svedčiť na súde. Budete musieť zaplatiť aj určitú sumu určenú súdom, ako záruku, že váš záujem o stíhanie páchateľa je vážny. Súd preskúma dôkazy a ak ich považuje za dostatočné, nariadi polícii, aby pokračovala v stíhaní.

Som cudzinec. Akým spôsobom sú chránené moje práva a záujmy?

Ak ste cudzinec a bol voči vám na Malte spáchaný trestný čin, máte všetky vyššie uvedené práva. Ak trestný čin oznámite, ale nehovoríte anglicky alebo maltsky, môžete použiť svoj rodný jazyk. Polícia zabezpečí tlmočníka alebo prijme iné nevyhnutné opatrenia na to, aby mohla plne porozumieť tomu, čo oznamujete.

Počas vyšetrovania môžete využiť pomoc tlmočníka, ktorého služby však musíte uhradiť.

Ďalšie informácie:

Posledná aktualizácia: 20/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

2 – MOJE PRÁVA POČAS SÚDNEHO KONANIA

Ako sa môžem zúčastniť na súdnom konaní?

Aké sú moje práva ako svedka?

Som maloletý. Mám dodatočné práva?

Môžem dostať právnu pomoc?

Ako môžem získať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Ako môžem požadovať náhradu škody od páchateľa alebo odškodnenie od štátu?

Existujú možnosti na dosiahnutie zmieru alebo začatie mediácie medzi páchateľom a mnou?

Som cudzinec. Akým spôsobom sú chránené moje práva a záujmy?

Ďalšie informácie

Ako sa môžem zúčastniť na súdnom konaní?

Na súdnom konaní sa môžete zúčastniť aj ako tzv. civilný účastník. Za týmto účelom musíte súdu predložiť žiadosť. Súd vašu žiadosť posúdi a rozhodne, či vám povolí stať sa civilným účastníkom. Ako civilný účastník sa môžete zúčastniť všetkých zasadnutí súdu, dokonca aj tých neverejných.

Vaše práva sa počas súdneho konania líšia v závislosti od toho, ktorý súd pojednáva o vašom prípade:

 • Ak váš prípad predložil magistrátnemu súdu príslušník polície, máte takmer tie isté práva ako obžalovaný: vy alebo váš advokát môžete predkladať dôkazy, viesť krížový výsluch svedkov (kladením otázok prostredníctvom stíhajúceho príslušníka polície) atď.
 • Ak váš prípad predložil trestnému súdu generálny prokurátor, zástupca generálneho prokurátora alebo prokurátor, môžete sa zúčastniť na pojednávaní a predniesť argumenty, ktoré sa týkajú rozsudku, len ak porota uznala páchateľa vinným.

Počas súdneho konania sa odporúča, aj keď to nie je povinné, využiť služby advokáta, za ktorého služby však musíte zaplatiť. Takisto budete musieť uhradiť všetky ostatné výdavky súvisiace s vašou účasťou na súdnom konaní (napr. cestovné náklady, neplatená dovolenka atď.). Maltský zákon nestanovuje úhradu takýchto výdavkov.

Váš advokát bude môcť nahliadnuť do všetkých dokumentov v spise prípadu a urobiť si poznámky alebo požiadať o vyhotovenie kópie dokumentov. Ak však o vašom prípade pojednáva trestný súd s účasťou poroty, prístup k spisu prípadu bude mať len generálny prokurátor, údajný páchateľ a jeho advokát.

Aké sú moje práva ako svedka?

V priebehu súdneho konania budete pravdepodobne predvolaný na výsluch ako svedok. Bude vám zaslané oznámenie o čase a mieste konania výsluchu. Toto oznámenie vám doručí príslušník polície alebo vám bude zaslané poštou. Výsluchu sa nemusíte zúčastniť, ale odporúča sa to, pretože ak sa súd domnieva, že je vaše svedectvo dôležité, prijme opatrenia na zabezpečenie vašej prítomnosti na nasledujúcom pojednávaní.

Avšak, nie ste povinný odpovedať na otázky alebo predložiť dokumenty alebo iné dôkazy, ktoré by vás mohli usvedčiť.

V niektorých prípadoch môžete byť:

 • vypočutý bez priameho kontaktu s páchateľom,
 • vypočutý v mieste vášho bydliska a / alebo
 • zaradený do programu na ochranu svedkov.

Som maloletý. Mám dodatočné práva?

Ak ste dieťa vo veku menej ako 16 rokov a máte byť vypočutý na súdnom pojednávaní, môžete požiadať o výsluch prostredníctvom videokonferencie. V takom prípade sa nebudete musieť dostaviť na súd a byť prítomný v súdnej sieni.

Ak ste ako dieťa od údajného páchateľa závislý (napr. páchateľom je váš rodič), budete umiestnený do bezpečia, zvyčajne do zariadenia ministerstva sociálnej solidarity, kde vám poskytnú pomoc sociálni pracovníci a psychológovia.

Ako dieťa môžete získať pomoc od Národnej agentúry sociálnej pomoci pre deti a rodiny v núdzi Odkaz sa zobrazí v novom okneAppogg. Pomoc môže zahŕňať psychologické poradenstvo, sociálnu pomoc, radu atď. Tieto služby sú bezplatné a nesúvisia s trestnoprávnym konaním.

Môžem dostať právnu pomoc?

Obete počas súdneho konania nemajú k dispozícii bezplatnú právnu pomoc.

Ako môžem získať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Ak páchateľ nebol vzatý do väzby a vy sa ho bojíte, vy alebo váš advokát môžete príslušníka polície povereného vedením vášho prípadu požiadať o vydanie zákazu priblíženia. Príslušník polície následne požiada o vydanie takéhoto príkazu súd. Keď súd vydá tento príkaz, vyzve páchateľa, aby zaplatil určitú sumu (zvyčajne od 100 do 2 300 EUR) ako depozit. Ak páchateľ súdny príkaz poruší, táto suma mu nebude vrátená.

Ak ste boli predvolaný na výsluch počas súdneho pojednávania a domnievate sa, že vám hrozí nebezpečenstvo, môžete požiadať o vypočutie bez toho, aby ste prišli do priameho kontaktu s páchateľom. Súd tak môže urobiť takým spôsobom, že vás bude pred páchateľom chrániť (napr. prostredníctvom nepriehľadnej zásteny) alebo tak, že výsluch uskutoční prostredníctvom videokonferencie bez toho, aby ste museli byť prítomný v súdnej sieni.

Príslušníka polície povereného vedením vášho prípadu môžete požiadať aj o zaradenie do programu na ochranu svedkov. Musíte však vyhlásiť, že počas súdneho pojednávania budete svedčiť proti páchateľovi. Ak sa príslušník polície domnieva, že vaše svedectvo alebo iné dôkazy, ktoré máte, sú pre prípad dôležité, požiada generálneho prokurátora o vaše zaradenie do tohto programu. Do programu môžu byť zahrnutí aj členovia vašej rodiny a ostatní príbuzní. Program zvyčajne pozostáva z opatrení na zaistenie vašej osobnej bezpečnosti a / alebo ochrany vášho majetku.

Ako môžem požadovať náhradu škody od páchateľa alebo odškodnenie od štátu?

Podľa maltského práva môžete od páchateľa požadovať náhradu škody len tak, že podáte civilnú žalobu na občianskom súde. Neexistuje možnosť žiadať o náhradu škody v rámci trestnoprávneho konania.

Súd, ktorý pojednáva vo vašom prípade, však v niektorých prípadoch môže páchateľovi nariadiť, aby vám poskytol náhradu za spôsobené škody. Môže sa tak stať v dvoch prípadoch:

 • Keď súd odsúdi páchateľa na trest odňatia slobody, ale výkon tohto trestu odloží, môže mu nariadiť zaplatiť vám odškodnenie za akúkoľvek stratu, ujmu alebo škodu spôsobenú pri spáchaní trestného činu.
 • Keď súd nariadi páchateľovi probáciu (povinné opatrenia bez trestu odňatia slobody), môže mu nariadiť zaplatiť vám odškodnenie za spôsobenú škodu až do výšky 1 164,69 EUR.

Ak ste sa stali obeťou násilného trestného činu, ku ktorému došlo po 1. januári 2006, môžete požiadať o finančné odškodnenie od štátu. Pozrite si, prosím, informačnú stránku Európskej justičnej siete o náhrade škody pre obete trestných činov na Malte (ktorá bude čoskoro dostupná v Odkaz sa zobrazí v novom okneanglickom a Odkaz sa zobrazí v novom oknemaltskom jazyku).

Existujú možnosti na dosiahnutie zmieru alebo začatie mediácie medzi páchateľom a mnou?

Počas súdneho konania neexistujú žiadne možnosti na dosiahnutie zmieru alebo začatie mediácie medzi vami a páchateľom. Ak si však z nejakého dôvodu neželáte, aby bol páchateľ stíhaný (napr. ste mu odpustili), môžete počas súdneho pojednávania urobiť na súde vyhlásenie. Súd ho vezme do úvahy pri rozhodovaní o prípade.

Som cudzinec. Akým spôsobom sú chránené moje práva a záujmy?

Ak ste cudzinec, máte všetky vyššie vysvetlené práva. Podľa maltského práva sa tlmočenie alebo preklad dokumentov počas súdneho konania neposkytujú bezplatne. Môžete však využiť pomoc tlmočníka, ak mu za jeho služby zaplatíte.

Ak žijete v cudzine, môžete byť vypočutý ako svedok prostredníctvom telefonickej konferencie alebo videokonferencie. Ak vám má byť do zahraničia zaslaný dokument, bude vám poštou zaslaná jeho kópia, a to v jazyku, ktorému rozumiete, spolu s vysvetlením vašich práv a povinností v súvislosti s týmto dokumentom a spôsobu, akým môžete získať jeho originál.

Ďalšie informácie:

Posledná aktualizácia: 20/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

3 – MOJE PRÁVA PO SKONČENÍ (PRVÉHO) SÚDNEHO KONANIA

Môžem podať odvolanie proti trestu alebo ak je obžalovaný vyhlásený za nevinného?

Je možné podať ďalšie odvolanie?

Aké sú moje práva po tom, čo rozsudok nadobudne právoplatnosť?

Ďalšie informácie

Môžem podať odvolanie proti trestu alebo ak je obžalovaný vyhlásený za nevinného?

Súdne konanie končí rozhodnutím súdu o vine alebo prepustení obžalovaného. Ak je obžalovaný uznaný vinným, sudca ho odsúdi. Podľa maltského práva sa proti usvedčeniu / oslobodeniu a / alebo rozsudku môže na Trestnom odvolacom súde odvolať len obžalovaný a generálny prokurátor.

Ak bolo podané odvolanie a vy ste boli počas prvého súdneho konania civilným účastníkom, váš advokát môže nahliadnuť do všetkých relevantných dokumentov týkajúcich sa odvolacieho konania.

Je možné podať ďalšie odvolanie?

Proti rozhodnutiu Trestného odvolacieho súdu sa nemožno odvolať.

Aké sú moje práva po tom, čo rozsudok nadobudne právoplatnosť?

Po tom, čo rozsudok nadobudne právoplatnosť, vám bude doručená kópia rozhodnutia súdu. Ak bol páchateľ odsúdený na trest odňatia slobody, môžete políciu požiadať, aby vám poskytla viac informácií o podmienkach, za ktorých páchateľ nastúpi na výkon trestu. Polícia môže odmietnuť poskytnúť vám takéto informácie, ak sú dôverné z bezpečnostných dôvodov.

Ďalšie informácie:

Posledná aktualizácia: 20/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

4 – POMOC A PODPORA PRE OBETE TRESTNÝCH ČINOV

Národná agentúra sociálnej pomoci pre deti a rodiny v núdzi Appogg

Pomoc obetiam na Malte

Národná agentúra sociálnej pomoci pre deti a rodiny v núdzi Appogg

Agentúra Appogg zabezpečuje sociálnu prácu, psychologické poradenstvo, pomoc, podporu a poradenstvo obetiam, najmä zo zraniteľných skupín, ako sú deti a obete domáceho násilia.

Národná agentúra sociálnej pomoci pre deti a rodiny v núdzi Appogg:

 • je súčasťou Nadácie pre sociálne služby Ministerstva rodiny a sociálnej solidarity,
 • nepretržite zabezpečuje sociálnu prácu, psychologické poradenstvo, pomoc, podporu a poradenstvo obetiam vo všeobecnosti, ale najmä zraniteľným skupinám, ako sú deti a obete domáceho násilia;
 • poskytuje bezplatné služby bez ohľadu na začatie trestného stíhania alebo usvedčenia páchateľa.

KONTAKTY:

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.appogg.gov.mt/

Pomoc obetiam na Malte

Organizácia Pomoc obetiam na Malte poskytuje obetiam trestného činu odborné, nezávislé, dôverné a nestranné informácie o ich právach, službách a pomoci, ktorú môžu získať.

Pomoc obetiam na Malte:

 • je nezávislá organizácia, ktorá nie je súčasťou polície, súdov alebo iných agentúr v oblasti trestného súdnictva,
 • poskytuje obetiam trestného činu odborné, nezávislé, dôverné a nestranné informácie o ich právach, o službách a pomoci, ktorú môžu dostať,
 • ponúka informácie o systéme trestného súdnictva na Malte a trestnoprávnom konaní,
 • poskytuje bezplatné služby, ktoré sú k dispozícii bez ohľadu na to, či trestný čin bol alebo nebol oznámený a bez ohľadu na to, kedy k nemu došlo.

KONTAKTY:

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://victimsupport.org.mt/

Posledná aktualizácia: 20/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.