Práva obetí – podľa krajín

Môžem sa odvolať proti súdnemu rozhodnutiu?

Iba obeť, ktorá sa zúčastňovala konania ako poškodený, má vlastné právo na odvolanie, a to je v každom prípade obmedzené na ochranu vašich občianskych záujmov.

Podľa talianskeho zákona č. 46/2006 poškodený už nemá všeobecné právo na odvolanie, odvolať sa môžete iba na kasačný súd (Corte di Cassazione).

Odvolanie môžete podať v týchto prípadoch:

  • proti aspektom rozsudku, ktoré sa týkajú občianskoprávnej žaloby,
  • proti súdnemu rozhodnutiu o zbavení obvinenia, ktoré sa týka iba občianskoprávnych aspektov veci,
  • proti aspektom súdneho rozhodnutia, ktoré sa týkajú vášho práva na odškodnenie a úhradu nákladov.

Aké sú moje práva po vynesení rozsudku?

Pokiaľ ide o preskúmanie, ak ste sa vy, ako obeť, v postavení poškodeného zúčastňovali súdneho konania ukončeného rozsudkom, pri ktorom chcete požiadať o preskúmanie, máte nárok po začatí fázy pojednávania zasiahnuť vzhľadom na prípustnosť samotnej žiadosti. Platí to aj v prípadoch, keď ste podali mimoriadne odvolanie proti rozsudku vynesenému na základe dohody o vine a treste, pričom v osobitnom rozsudku je uvedené, že je možné požiadať o súdne rozhodnutie, aby páchateľ nahradil súdne poplatky, a toto rozhodnutie dosiahnuť.

Mám nárok na podporu alebo ochranu po súdnom konaní? Na ako dlho?

V legislatívnom dekréte č. 9 z 11. februára 2015 sú stanovené pravidlá vykonávania smernice 2011/99/EÚ, ktorá je založená na zásade vzájomného uznávania a ktorou sa upravuje európsky ochranný príkaz na zabezpečenie toho, že opatrenia prijaté na ochranu osoby voči trestnému činu, ktorý jej môže ublížiť alebo ohroziť jej život, telesnú alebo duševnú integritu a dôstojnosť, osobnú slobodu alebo sexuálnu integritu, sa zachová aj v prípade, že táto osoba odíde do iného členského štátu. V smernici sa uvádza, že európsky ochranný príkaz sa môže vydať len vtedy, keď sa predtým v štáte pôvodu prijalo ochranné opatrenie, ktorým sa osobe, ktorá predstavuje nebezpečenstvo, uložil jeden alebo viacero z týchto zákazov alebo obmedzení: zákaz vstupovať do určitých miestností, miest alebo vymedzených oblastí, kde má chránená osoba pobyt, alebo ktoré navštevuje; zákaz alebo úprava kontaktu s chránenou osobou; zákaz alebo úprava približovania sa k chránenej osobe bližšie ako na určenú vzdialenosť. Po doručení európskeho ochranného príkazu príslušný orgán vykonávajúceho štátu musí tento príkaz bezodkladne uznať a prijať akékoľvek opatrenie, ktoré by bolo dostupné podľa vnútroštátneho práva jeho štátu v obdobnom prípade na zabezpečenie ochrany chránenej osoby.

Aké informácie dostanem, keď bude páchateľ odsúdený?

Po ukončení porady súdu predsedajúci sudca vypracuje a podpíše výrok rozsudku a vypracované bude aj stručné zhrnutie s uvedením faktických dôvodov a právnych predpisov, na ktorých je rozsudok založený. Rozsudok sa zverejní na pojednávaní a prečítaný bude výrok rozsudku. Prečítanie odôvodnenia a výroku rozsudku je rovnocenné oznámeniu rozsudku stranám, ktoré sa pojednávania zúčastňujú alebo by sa ho mali zúčastňovať. Sudca vynesie rozsudok, ak je obvinený mimo akúkoľvek dôvodnú pochybnosť vinný z trestného činu. Spoločne s rozsudkom sudca uvedie podrobné údaje o uloženom treste a o akýchkoľvek preventívnych opatreniach (misure di sicurezza). Ak je odsúdený páchateľ platobne neschopný, sudca nariadi jeho občianskemu zástupcovi, aby zaplatil peňažnú sankciu. V rozsudku sa okrem toho odsúdenému páchateľovi nariadi, aby zaplatil trovy súdneho konania. Zverejnenie rozsudku v tlači nariadi sudca na požiadanie poškodeného a vykoná sa na náklady odsúdeného páchateľa a v prípade potreby jeho občianskeho zástupcu.

Rozsudok bude obsahovať:

  1. titulok „in nome del popolo italiano“ [„v mene talianskeho ľudu“] a označenie orgánu, ktorý ho vydal;
  2. osobné údaje páchateľa a ďalšie osobné informácie, ktoré slúžia na jeho identifikáciu, a všeobecné údaje o ďalších súkromných stranách danej veci;
  3. obvinenie;
  4. označenie podaní jednotlivých strán;
  5. stručné vysvetlenie faktických dôvodov a právnych predpisov, na ktorých je rozhodnutie založené, s označením svedectva, ktoré tvorí základ rozhodnutia, a vysvetlenie dôvodov, prečo sudca považuje protikladné svedectvo za nespoľahlivé;
  6. výrok rozsudku s uvedením článkov uplatnených štatútov;
  7. dátum a podpis sudcu.

Po uverejnení sa rozsudok zaregistruje v kancelárii súdneho úradníka. Ak sa rozsudok neuverejní do tridsiatich dní, alebo v inom stanovenom termíne, ktorý nepresahuje 90 dní odo dňa vydania, oznámenie o vynesení rozsudku dostanú prokuratúra a súkromné strany, ktoré majú právo na odvolanie, ako aj právny zástupca páchateľa, keď bol rozsudok vynesený.

Dostanem informáciu, ak bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmienečného prepustenia) alebo ak utečie z väzenia?

V článku 90b Trestného poriadku (Codice di procedura penale) je stanovené, že v prípade násilného trestného činu voči osobe musíte byť okamžite informovaný(-á), ak ste o to požiadali, o prípravách na prepustenie páchateľa alebo na ukončenie platnosti ochranného opatrenia, a ak obžalovaná osoba utečie z väzby pred súdnym konaním alebo z väzenia, a ak odsúdený páchateľ úmyselne neplní stanovené podmienky.

Budem zapojený do rozhodovania o prepustení alebo podmienečnom prepustení? Môžem napríklad urobiť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Nie je bežnou praxou konzultovať s obeťou pred prijatím týchto rozhodnutí.

Posledná aktualizácia: 13/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom