Práva obetí – podľa krajín

Maďarsko

Autor obsahu
Maďarsko

Som obeťou trestného činu: na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, môžete to oznámiť na najbližšej policajnej stanici alebo zavolaním na čísla tiesňového volania 107 alebo 112.

Zamestnanci štátnej služby na podporu obetí a služby právnej pomoci vám môžu pomôcť na najbližšom okresnom vládnom úrade. Zamestnanci bezplatnej telefónnej linky na podporu obetí (Áldozatsegítő Vonal) (+36-80-225-225) vám v Maďarsku poskytnú okamžitú pomoc prostredníctvom telefónu 24 hodín denne.

Národná krízová telefónna informačná služba (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat, OKIThttp://www.ncsszi.hu/national-institute-for-family_-youth-and-population-policy) poskytuje pomoc osobitne pre obete domáceho násilia, medzi príbuznými, zneužívania detí, ako aj prostitúcie a obchodovania s ľuďmi prostredníctvom telefónneho čísla +36-80-205-520.

Horúca linka podpory pre obete

 • Polícia: 107
 • Všeobecné číslo tiesňového volania: 112
 • Phone Witness (Telefontanú): +36-80-555-111 (prostredníctvom ktorého môžete oznámiť trestné činy anonymne)
 • Linka na podporu obetí (Áldozatsegítő Vonal): +36-80-225-225 (bezplatné telefónne číslo, na ktoré je možné volať v Maďarsku 24 hodín denne)
 • Národná krízová telefónna informačná služba (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat+36-80-205-520
 • Združenie pre práva žien MVO NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület):
  • + 36-80-505-101 (linka pomoci pre zneužívané ženy a deti; je možné volať bezplatne aj prostredníctvom mobilného telefónu v pondelok, utorok, štvrtok a piatok medzi 18.00 a 22.00 hod.)
  • + 36-40-603-006 (pre obete sexuálneho násilia je možné volať v piatok od 10.00 do 14.00 hod. v miestnych tarifách)
 • Patentová asociácia (Patent Egyesület): + 36-70-25-25-254 (bezplatná služba právnej pomoci v základných právnych a psychologických záležitostiach pre ženy žijúce v zneužívajúcom vzťahu, na ktoré je možné zavolať v stredu od 16.00 do 18.00 hod.)

Je podpora pre obete bezplatná?

Postupy v súvislosti s podporou obetí sú prístupné bez poplatkov a sú bezplatné. Ak nehovoríte po maďarsky alebo potrebujete tlmočníka posunkového jazyka kvôli poruchám súvisiacim s komunikáciou, náklady na preklad a tlmočenie znáša štát.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

Služba na podporu obetí (Áldozatsegítő Szolgálat) môže

 • vás informovať o vašich právach, povinnostiach a možnostiach,
 • poskytnúť informácie o službách sociálnej starostlivosti, službách zdravotnej starostlivosti a dávkach zdravotného poistenia,
 • poskytnúť okamžitú finančnú pomoc (do 5 dní od dátumu spáchania súvisiaceho trestného činu),
 • poskytnúť emocionálnu podporu (vrátane psychologickej pomoci, ak je to potrebné),
 • poskytnúť právne poradenstvo a praktickú pomoc v jednoduchých prípadoch,
 • potvrdiť váš status obete,
 • okrem uvedeného môžu vážne zranené osoby a príbuzní smrteľných obetí násilných trestných činov požiadať o odškodnenie štátom.

Národná krízová telefónna informačná služba (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat) môže

 • poskytnúť okamžitú pomoc občanom (najmä ženám a deťom), ktorí sú v závažných krízových situáciách v dôsledku zneužívania,
 • zabezpečiť okamžité ubytovanie v bezpečných prístreškoch pre osoby v núdzi po konzultácii. Ubytovanie sa zabezpečí v krízových domoch, kde je ubytovanie zabezpečené na 30 dní, ale v odôvodnených prípadoch sa môže predĺžiť o ďalších 30 dní. Ubytovanie sa poskytuje bezplatne a ako súčasť poskytnutej starostlivosti odborníci krízového domu pomôžu nájsť bezpečné a dlhodobé riešenie problému a sú takisto v kontakte s rodinným asistentom príslušnej služby rodinnej podpory a starostlivosti o deti.

Služba právnej pomoci (Jogi Segítségnyújtó Szolgálat)

 • poskytuje právne poradenstvo v prípadoch, keď je skutkový stav pomerne jednoduchý,
 • a keď sú splnené zákonom vymedzené podmienky, služba
 1. poskytuje mimosúdne služby (poradenstvo, úpravu dokumentov) zdarma alebo za výhodných podmienok;
 2. zabezpečuje zastúpenie prostredníctvom súdneho opatrovníka v súdnom konaní a v predsúdnej časti (keď prípad vyšetruje vyšetrovací orgán alebo prokurátor) trestného konania. Ak je prípustné zastúpenie prostredníctvom súdneho opatrovníka, skutočnú právnu službu poskytnú advokáti a advokátske kancelárie, ktoré sú v zmluvnom vzťahu so službou právnej pomoci.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

V prvom rade sa môžete spoľahnúť na tieto mimovládne organizácie:

Charitatívne združenie bieleho prsteňa (Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület)

 • osobná starostlivosť po spáchaní trestného činu,
 • bezplatná právna pomoc,
 • bezplatná mediácia,
 • psychologická pomoc,
 • finančná podpora pre tých, ktorí sú v núdzi (iba v prípade, ak sa trestný čin oznámi na polícii),
 • pomoc pri konaní iných orgánov,
 • sprostredkovanie podpory poskytovanej inými organizáciami a inštitúciami.

Združenie pre práva žien MVO NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület):

 • poskytnutie informácií,
 • okamžitá praktická pomoc pre tých, ktorí sú v kríze (napr. umiestnenie v útulkoch pre ženy, upozornenie orgánov, poradenstvo o krokoch a možnostiach),
 • skupinové sedenia,
 • právna pomoc (prostredníctvom právneho poradenstva v prípade potreby).

Ambulancia MVO ESZTER (ESZTER Alapítvány és Ambulancia):

 • psychologická pomoc,
 • právna pomoc.

Patentová asociácia (Patent Egyesület):

 • informácie a poradenstvo,
 • zabezpečenie základných konzultácií s psychológom alebo sociálnym pracovníkom,
 • poskytovanie právnej pomoci zneužívaným ženám, ako aj obetiam násilia a diskriminácie založených na rodovej príslušnosti.

Nadácia anonymných ciest (Névtelen Utak Alapítvány):

 • bezpečné ubytovanie,
 • rehabilitácia,
 • reintegrácia.
Posledná aktualizácia: 10/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom