Práva obetí – podľa krajín

Maďarsko

Autor obsahu
Maďarsko

Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa? (napr. súdne konanie, občianskoprávny nárok, adhézne konanie)

Predovšetkým v rámci trestného konania môže obeť ako občiansky žalobca uplatniť svoj nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku konania, ktoré je predmetom obvinenia. V tomto prípade sa konanie vedené ako súčasť trestného konania na uplatnenie občianskoprávneho nároku nazýva adhézne konanie. Občianskoprávne nároky je možné uplatniť aj prostredníctvom iných právnych prostriedkov. Skutočnosť, že obeť nekonala ako občiansky žalobca nevylučuje možnosť uplatnenia nároku. Za podmienok stanovených v občianskom súdnom poriadku môže občianskoprávny nárok uplatniť namiesto obete aj prokurátor.

Súd uložil páchateľovi, aby mi vyplatil náhradu škody. Ako môžem zaistiť, aby páchateľ skutočne zaplatil?

Exekučné konanie sa môže začať do 30 dní od nesplnenia povinností stanovených súdom. V tejto súvislosti vydá súd exekučný titul na základe časti rozhodnutia v trestnom konaní, ktoré sa týka občianskoprávneho nároku.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát vyplatiť preddavok? Za akých podmienok?

Štát vám nemôže zaplatiť preddavok. Avšak, ak bol úmyselný násilný trestný čin spáchaný voči vám a v dôsledku toho ste utrpeli fyzické zranenie a došlo k poškodeniu vášho zdravia, môžete dostať odškodnenie od štátu. Náhrada poskytnutá štátom je nezávislá od občianskoprávneho nároku, ale v prípade, že strata alebo poškodenie bolo kompenzované z iných zdrojov (napr. zo strany súdu alebo poisťovateľa) do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci vášho návrhu o náhradu škody, bude povinný vrátiť náhradu vyplatenú štátom.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Mate nárok na štátom poskytnutú náhradu v prípade, že bol proti vám spáchaný úmyselný násilný trestný čin, v dôsledku ktorého došlo k vážnemu poškodeniu vašej fyzickej integrity a zdravia.

Môžete mať takisto nárok na štátom poskytnutú náhradu, ak ste blízky príbuzný alebo závislí od takejto obete, alebo ak ste zaplatili za pohreb zosnulej obete.

Oprávnené môžu byť iba obete, ktoré na základe svojej finančnej situácie alebo iných podmienok stanovených zákonom potrebujú štátom poskytnutú náhradu.

Vašu žiadosť o štátom poskytnutú náhradu môžete podať akejkoľvek službe na podporu obetí (okresný vládny úrad). Pri rozhodovaní o vašej žiadosti bude orgán skúmať príčinnú súvislosť medzi výškou škody a trestným činom.

Žiadosti o náhradu škody sa môžu zvyčajne predložiť do 3 mesiacov odo dňa spáchania trestného činu a maximálna výška náhrady v roku 2017 je 1 599 105 HUF.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Ak sa vaše trestné oznámenie zamietne, vyšetrovanie sa ukončí alebo obžalovaný sa oslobodí spod obvinení z dôvodov výslovne ustanovených v zákone (menovite: neplnoletosť, závažná duševná nespôsobilosť, donútenie alebo nátlak, omyl, oprávnená sebaobrana, krajná núdza alebo príkaz nadriadeného), budete mať nárok na odškodnenie od štátu.

Náhrada poskytnutá štátom je nezávislá od občianskoprávneho nároku, ale v prípade, že strata alebo poškodenie bolo kompenzované z iných zdrojov (napr. zo strany súdu alebo poisťovateľa) do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci vášho návrhu o náhradu škody, bude povinný vrátiť náhradu vyplatenú štátom.

Ak budete uplatňovať svoje občianske práva mimo trestného konania, potom sa záležitosti trestnej zodpovednosti a náhrada škody od seba oddelia, to znamená, že dve konania môžu mať za následok rozsudky s rôznymi obsahmi.

Mám v čase, keď očakávam rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody, nárok na platbu v prípade naliehavej potreby?

Ako obeť trestného činu alebo prečinu môžete byť oprávnený na výplatu okamžitej finančnej pomoci na účely odstránenia krízovej situácie spôsobenej počas veľmi krátkeho obdobia v dôsledku trestného činu alebo prečinu. Vašu žiadosť môžete podať službe na podporu obetí (na okresný úrad vlády) a podmienkou získania náhrady je podanie trestného oznámenia na polícii. O vyplatení okamžitej finančnej pomoci sa rozhoduje na základe zásady rovnosti a môže sa poskytnúť obetiam bez posúdenia, či ju potrebujú. Avšak v priebehu konania treba preskúmať, či osobná situácia obete vyplývajúca z trestného činu oprávňuje tento druh finančnej pomoci. Okamžitá finančná pomoc nie je náhrada a nie je určená nahradiť alebo zmierniť škodu spôsobenú trestným činom. Môže sa poskytnúť na pokrytie výdavkov na výživu, bývanie, cestovanie, oblečenie, zdravotnú starostlivosť a výdavky na pohreb obete. Výška okamžitej finančnej pomoci sa určí na základe situácie obete vyplývajúce z trestného činu a obdobia, počas ktorého obeť nie je schopná sama vyriešiť svoje finančné problémy. Maximálna výška pomoci v roku 2017 je 106 607 HUF.

Posledná aktualizácia: 10/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom