Práva obetí – podľa krajín

Ako môžem ohlásiť trestný čin?

Ak ste obeťou trestného činu, môžete trestný čin nahlásiť prokurátorovi alebo polícii podaním trestného oznámenia (énklisi alebo mínysi). (Presnejšie povedané, énklisi je trestné oznámenie predložené samotnou obeťou. V niektorých situáciách sa trestné konanie začne len vtedy, ak takéto oznámenie existuje (napr. v prípade trestného činu proti čestnosti a dobrému menu človeka). Mínysi je trestné oznámenie alebo správa, ktorú predkladá iná strana než obeť, a to v prípade trestného činu, kedy orgány môžu z vlastného podnetu stíhať bez ohľadu na to, či sa obeť sťažuje alebo nie. V praxi sa však výraz mínysi používa na označenie oboch druhov oznámenia. Preto keď sa trestné oznámenie akéhokoľvek druhu predloží prokuratúre, dostane jedinečné registračné číslo trestného oznámenia známe ako arithmós vivlíou minýseon — použitím slova minýsi).

Takisto môžete požiadať inú osobu, aby nahlásila trestný čin vo vašom mene. V tomto prípade musíte podpísať písomné vyhlásenie (dílosi alebo exousiodótisi), v ktorom uvediete osobu podávajúcu trestné oznámenie vo vašom mene. Toto vyhlásenie nemá predpísanú formu, musí sa však podpísať pred úradníkom ústredného alebo miestneho vládneho orgánu alebo pred právnikom (vrátane vášho vlastného právnika, ak ho už máte), ktorý váš podpis overí. Osoba, ktorá nahlasuje trestný čin vo vašom mene musí byť právnikom alebo niekto iný, komu dôverujete. Ak ide o prípad, kde si trestné konanie vyžaduje, aby trestné oznámenie predložila obeť a tá je mŕtva, právo na podanie sťažnosti prechádza na jeho pozostalého manžela/manželku a deti alebo na jej rodičov (článok 118 ods. 4 trestného zákona (Kódikas Poinikís Dikonomías — „KPD“). Ak obeť zomrela v dôsledku trestného činu, tieto osoby si tiež môžu uplatniť nárok na náhradu škody a bolestné, ktoré utrpeli, v rámci tohto trestného konania.

Trestný čin môžete nahlásiť ústne alebo písomne. Ak sa rozhodnete nahlásiť trestný čin ústne, úradník, ktorému predložíte trestné oznámenie, zostaví správu, do ktorej sa toto trestné oznámenie zaznamená.

Za podanie trestného oznámenia musíte zaplatiť poplatok; výška poplatku sa pravidelne upravuje spoločným rozhodnutím ministra financií a ministra spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv. Vo výnimočných situáciách budete poplatok môcť uhradiť po podaní trestného oznámenia, ale v každom prípade tak musíte urobiť do troch dní. Ak poplatok neuhradíte, vaše trestné oznámenie bude zamietnuté ako neprípustné. Poplatok neplatíte, ak vám bola priznaná právna pomoc. Poplatok nemusíte platiť ani vtedy, ak ste obeťou trestného činu proti sexuálnej slobode alebo finančného zneužívania sexuálneho života, domáceho násilia alebo rasovej diskriminácie (články 81A a 361B trestného zákona (Poinikós Kódikas — „PK“) alebo ak došlo k porušeniu rovnakého zaobchádzania (článok 46 ods. 2 KPD).

V prípade trestných činov, ktoré možno stíhať z iniciatívy orgánov bez ohľadu na to, či obeť o to požiadala alebo nie, neexistujú žiadne lehoty na oznámenie trestného činu, okrem prípadov, kedy sú stredne závažné trestné činy (plimmelímata) po piatich rokoch premlčané. V niektorých prípadoch však trestný čin môže byť stíhaný iba vtedy, ak vy ako obeť, ktorá v jeho dôsledku utrpela ujmu, požiadate o začatie trestného konania. V takýchto situáciách musíte podať trestné oznámenie (énklisi) do troch mesiacov od dátumu, kedy ste sa dozvedeli o trestnom čine dozvedeli a totožnosti páchateľa (ak viete, kto je páchateľ).

Na podanie trestného oznámenia neexistuje predpísaná forma.

Vaše trestné oznámenie musí obsahovať nasledujúce informácie:

  • všetky vaše identifikačné údaje,
  • páchateľ a jeho kontaktné údaje, ak ich poznáte,
  • podrobný opis skutočností,
  • akýkoľvek zdokumentovaný dôkaz podporujúci vaše trestné oznámenie,
  • akíkoľvek svedkovia, ktorých navrhujete, aby sa zúčastnili vyšetrovania,
  • údaje o vašom právnikovi, ak ste si už nejakého vybrali.

Ak gréckemu jazyku nerozumiete alebo ho neovládate, trestné oznámenie môžete podať v jazyku, ktorému rozumiete, alebo vám môže byť poskytnutá nevyhnutná jazyková pomoc, ktorá vždy podlieha podmienkam stanoveným v trestnom zákonníku alebo v ktorýchkoľvek iných konkrétnych trestných zákonoch. Môžete požiadať o bezplatný preklad dokumentu [článok 58 zákona 4478/2017 o právach obetí pri podávaní oznámení (článok 5 smernice 2012/29/EÚ)].

Ako zistím, čo sa deje v súvislosti s prípadom?

Po podaní trestného oznámenia je trestnému oznámeniu priradené jedinečné registračné číslo oznámenia. Toto číslo umožňuje sledovať priebeh vášho prípadu pomocou registra vedeného na prokuratúre alebo na zodpovednom úrade pre oznámenia. Môžete tiež požiadať o potvrdenie o priebehu prípadu (pistopoiitikó poreías), v ktorom sa uvádza aktuálna fáza konania.

Ak váš prípad patrí do jurisdikcie Aténskeho súdu prvej inštancie (Protodikeío Athinón), po doručení na súd môže váš právnik sledovať jeho priebeh na webovej stránke gréckej advokátskej komory Athens Bar Association (Dikigorikós Sýllogos Athinónhttp://www.dsa.gr/). Táto možnosť nie je pre samotné obete dostupná, pretože sa vyžaduje zadanie prihlasovacích údajov.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho pojednávania)? Za akých podmienok?

Počas súdneho pojednávania môžete využívať služby právnika, za ktoré však musíte zaplatiť.

Ak je váš ročný rodinný príjem nižší ako dve tretiny ročného minimálneho príjmu fyzických osôb definovaného v národnej všeobecnej kolektívnej pracovnej zmluve, bude vám bezplatne pridelený právnik, ktorý trestné oznámenie pripraví a podá, a ktorý vás bude zastupovať ako občiansku stranu v ktorejkoľvek fáze konania, za predpokladu, že ste obeťou jedného z nasledujúcich trestných činov: mučenie alebo iný trestný čin proti ľudskej dôstojnosti (článok 137 ods. A a B trestného zákona); diskriminácia alebo nerovnaké zaobchádzanie, trestný čin proti životu, osobnej slobode alebo sexuálnej slobode; finančné zneužívanie sexuálneho života; trestný čin proti majetku alebo vlastníckym právam; zranenie osôb; alebo trestný čin súvisiaci s manželstvom alebo rodinou. Trestný čin musí byť závažným trestným činom (kakoúrgima) alebo stredne závažným trestným činom (plimmélima) v jurisdikcii trojčlenného súdu (trimeloús plimmeleiodikeío), ktorý sa trestá odňatím slobody najmenej na šesť mesiacov [zákon č. 3226/2004 (úradný vestník 24/Α/ 4/4.2.2004), v znení a doplnení zákona č. 4274/2014]. Osoba, ktorá posúdi vašu žiadosť o právnu pomoc v trestnom konaní, je predsedajúci sudca na súde, na ktorom prebieha konanie vo veci vášho prípadu alebo na ktorý má byť odvolanie podané.

Právnik, ktorý vás zastupuje, vám pomôže pripraviť a predložiť požadovanú dokumentáciu, aby ste si mohli uplatniť nárok na náhradu škody a bude vám k dispozícii počas celého konania.

Môžem sa odvolať, ak bol môj prípad uzavretý pred tým, ako sa dostal na súd?

Ak prokurátor na magistrátnom súde (eisangeléas plimmeleiodik) nariadi zamietnuť vaše oznámenie ako nedôvodné z právneho hľadiska alebo zjavne neopodstatnené vo veci tejto otázky alebo ktoré súd nedokáže posúdiť, môžete toto nariadenie napadnúť (eisangeléas efetón) (články 47 a 48 KPD) do troch mesiacov od dátumu vydania príkazu — táto lehota sa nemôže zo žiadnych dôvodov predĺžiť. Ak chcete nariadenie napadnúť, budete musieť zaplatiť poplatok, ktorý vám bude v prípade, ak ju prokurátor prijme, vrátený.

Môžem si uplatniť nárok na náhradu škody v rámci súdneho pojednávania?

Uplatniť nárok na náhradu škody v rámci súdneho pojednávania môžete iba ako poškodená osoba (politikó enágon), ktorá požiada súd, aby jej poskytol náhradu škody za stratu alebo morálnu ujmu alebo bolesť a utrpenie. Žiadosť o uplatnenie náhrady škody v rámci trestného konania môžete ako poškodená osoba predložiť príslušnému prokurátorovi osobne alebo prostredníctvom právnika, ktorý má na tento účel všeobecné alebo osobitné oprávnenie, či už v rámci trestného oznámenia alebo v samostatnom dokumente, do konca predbežného vyšetrovania (článok 308 KPD). Vaša občianskoprávna žaloba je zaznamenaná spolu s právnikovým oprávnením (článok 83 KPD). Ak ste vo vašom trestnom oznámení nepožiadali, aby bolo s vami zaobchádzané ako s poškodenou osobou, môžete tak ešte urobiť pred trestným súdom (článok 82 KPD), a to pred tým, ako súd pristúpi k posudzovaniu dôkazov.

Vaša žiadosť o uplatnenie nároku na náhradu škody v rámci trestného konania ako poškodená osoba sa zamietne ako neprípustná v prípade, ak nebude obsahovať krátky opis prípadu, dôvody vášho oznámenia, a ak nemáte trvalé bydlisko v rámci územnej jurisdikcie súdu, výber zástupcu v rámci tejto jurisdikcie. Zástupca bude oprávnený akceptovať doručenie všetkých dokumentov alebo oznámení, ktoré sú adresované vám ako poškodenej osobe (článok 84 KPD). Aby ste boli na trestnom súde vypočutý ako poškodená osoba, musíte si vybrať oprávneného právnika a zaplatiť paušálny poplatok v prospech štátu, ktorý sa vzťahuje na celé konanie, až kým nebude vynesený rozsudok, ktorý už nie je predmetom odvolania. Výška poplatku sa pravidelne upravuje spoločným rozhodnutím ministra hospodárstva a financií a ministra spravodlivosti.

Ako poškodená osoba ste účastníkom konania a máte niekoľko práv. Môžete sa zúčastňovať všetkých súdnych pojednávaní vrátane neverejných pojednávaní a v danom prípade máte prístup ku všetkým dokumentom. Môžete vypovedať pred súdom, a uplatniť tak svoje nároky, a po vypočutí svedka môžete takisto predložiť svoje pripomienky alebo dôkazy alebo vysvetlenia k akémukoľvek svedectvu alebo predloženým dôkazom (článok 358 KPD). Prostredníctvom svojho právnika môžete klásť otázky páchateľovi, svedkom a ostatným účastníkom (napr. akýmkoľvek technickým odborníkom vymenovaným v tejto veci). Budete vyzvaný, aby ste svedčili ako svedok (hoci nie pod prísahou) a môžete tiež navrhnúť svedkov za predpokladu, že súd bude o tom včas informovaný. Máte právo požiadať o odloženie vypočutia alebo výmenu sudcu.

V každom prípade ako obeť môžete byť pred súd predvolaný ako svedok. V takom prípade ste povinný sa dostaviť na súd. Keď budete vyšetrovaný ako svedok, budete mať príležitosť vysvetliť súdu skutočnosti týkajúce sa trestného činu. Sudca vám môže tiež položiť niekoľko ďalších otázok.

Aká je moja oficiálna úloha v súdnom systéme? Napríklad, som povinný alebo sa môžem rozhodnúť vystupovať ako: obeť, svedok, poškodená osoba alebo súkromný žalobca?
Aké sú moje práva a povinnosti v rámci tejto úlohy?

Môžete si vybrať, či budete v rámci trestného konania vystupovať ako poškodená osoba, ktorá z vás robí účastníka celého konania s kľúčovými procesnými právami, alebo jednoducho vypovedať ako dôležitý svedok, keďže trestné konanie prebieha najmä ako dôsledok trestného činu spáchaného proti vám. Koncepcia súkromnej obžaloby v gréckom súdnom systéme neexistuje.

Môžem počas konania vydať vyhlásenie alebo poskytnúť dôkazy? Za akých podmienok?

Môžete predložiť dokumenty, ktoré sa na súde prečítajú (článok 364 KPD) a zahrnú do spisu, môžete tiež predvolať svedkov a upovedomiť o tom súd (článok 326 ods. 2-1 KPD).

Aké informácie mi budú počas súdneho pojednávania poskytnuté?

V priebehu konania sa môžete zúčastniť verejných vypočutí, zaisťovania dôkazov, vypočuť si vyjadrenia obžalovaného k žalobe, vyjadrenia advokátov a rozsudok súdu.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Ako poškodená osoba máte prístup k obsahu spisu a môžete získať kópie rozsudku súdu.

Posledná aktualizácia: 24/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom