Práva obetí – podľa krajín

Ak sa stanem obeťou trestného činu, na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Štruktúry podpory pre obete sú uvedené v zozname na tejto adrese: Zoznam združení podpory pre obete.

Môžete sa obrátiť na združenie podpory pre obete, ktoré sa nachádza najbližšie k vášmu bydlisku.

Telefónna linka podpory pre obete

Podpora pre osobitné kategórie obetí:

  • Deti v ohrození: 119 – 24 hodín denne sedem dní v týždni
  • Nezvestné deti: 116 000 – 24 hodín denne sedem dní v týždni
  • Násilie páchané na ženách: 3919 – sedem dní v týždni – pondelok až piatok od 9 h do 22 h a sobota, nedeľa a sviatky od 9 h do 18 h
  • Znásilnenia a sexuálne útoky: 0 800 05 95 95 – pondelok až piatok od 10 h do 19 h
  • Rasovo motivované činy: 01 40 35 36 55 – utorok, štvrtok a piatok od 10.30 h do 13.30 h
  • Homofóbne činy: 01 48 06 42 41 – pondelok až piatok od 18 h do 22 h, sobota od 14 h do 16 h a nedeľa od 18 h do 20 h
  • Šikanovanie v škole: 3020 – pondelok až piatok od 9 h do 20 h a sobota od 9 h do 18 h

Je podpora pre obete bezplatná?

Áno, podpora, ktorú poskytujú združenia podpory pre obete je úplne bezplatná.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

Lekárska podpora:

Obeť môže využiť lekárske vyšetrenia a získať osvedčenia o potvrdení jej zranení v nemocnici.

Násilie medzi manželmi:

Bez ohľadu na rodinný stav obete, ak jej hrozí nebezpečenstvo, môže podať naliehavú žiadosť sudcovi konajúcemu v rodinných veciach na súde prvého stupňa s cieľom získať predbežné pridelenie domácnosti a vysťahovanie násilného partnera alebo partnerky na základe ochranného príkazu.

Právna pomoc:

Na každom súde prvého stupňa sa nachádza kancelária podpory pre obete, ktorú spravuje združenie podpory pre obete. Tieto štruktúry poskytujú informácie, usmernenia a poradenstvo obetiam trestných činov a vysvetľujú im, ako funguje súdny systém a aktuálne konania, ktoré sa ich týkajú. Obete tak môžu:

  • byť informované o akomkoľvek naliehavom úkone, napr. okamžité predvolanie na súd;
  • byť informované o postupe trestného konania.

Obetiam sa pravidelne poskytujú usmernenia o nástroji náhrady škody, ktorý môžu využiť.

Služby sú bezplatné a dôverné.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

Združenia podpory pre obete pomáhajú obetiam počas celého súdneho konania, pričom im bezplatne poskytujú informácie o právnych a sociálnych záležitostiach, ako aj psychologickú podporu. Ich zástupcovia môžu pomáhať obetiam pri podávaní oznámenia alebo prehlasovaní za poškodenú osobu. Takisto môžu byť prítomní na trestných pojednávaniach a pomáhať im s porozumením procesných písomností a rozhodnutí rôznych orgánov.

Tieto združenia môžu mať svoje zastúpenie v žandárskych jednotkách alebo na policajných komisariátoch, v nemocniciach, na súdoch, v rámci sociálnych služieb atď. Ich adresy a telefónne čísla sú k dispozícii na súdoch alebo v žandárskych jednotkách alebo na policajných komisariátoch, a takisto možno konzultovať zoznam na tomto odkaze.

Okrem všeobecných združení podpory pre obete existuje množstvo nezávislých združení, ktoré sa špecializujú na určité témy, ako sú zranenia, násilie medzi manželmi, dopravné nehody, lekárske omyly atď. Niektoré združenia, ktoré sa špecializujú na podporu žien, ktoré sa stali obeťou násilia, môžu zabezpečiť týmto ženám a ich deťom prechodné bývanie.

Posledná aktualizácia: 04/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom