Práva obetí – podľa krajín

Aký je proces uplatnenia nároku na náhradu škody od páchateľa? (napr. súdny spor, občianskoprávna žaloba, adhézne konanie)

Žaloby o odškodnenie za trestný čin sa obvykle riešia v rámci pojednávania v trestnoprávnej veci v tom istom súdnom konaní. Svoj zámer uplatniť si nárok na náhradu škody musíte oznámiť polícii počas predbežného vyšetrovania alebo najneskôr na súde.

Prokurátora môžete požiadať, aby na súde predložil vašu žiadosť o odškodnenie za daný trestný čin. Dobré je informovať o tom políciu počas predbežného vyšetrovania. Ak je záležitosť jasná a jednoduchá, prokurátor môže podať žalobu o odškodnenie vo vašom mene. Ak ju prokurátor nepredloží, písomne vám to oznámi.

Nárok na odškodnenie môžete predložiť na súde aj počas trestného konania. Môže to vo vašom mene urobiť právny poradca.

V prípade potreby sa nárok na odškodnenie môže prejednávať v osobitnom občianskom súdnom konaní. Svoj nárok na odškodnenie môžete uplatniť aj v samostatnej občianskoprávnej žalobe. Ak sa váš nárok neprejednáva spolu s trestnou vecou, za toto konanie sa bude účtovať súdny poplatok.

Súd nariadil páchateľovi zaplatiť škodu/náhradu škody. Ako sa ubezpečím, že páchateľ zaplatí?

Ak páchateľ nezaplatí dobrovoľne na základe rozhodnutia súdu, rozsudok sa môže vymáhať. Vymáhanie sa nezačne automaticky. Musíte podať žiadosť o vymáhanie na úrade pre výkon súdnych rozhodnutí a k žiadosti pripojiť rozhodnutie súdu.

Od páchateľa nemôžete ako odškodnenie požadovať čiastku, ktorú ste dostali zo štátnej pokladnice ako odškodnenie od štátu za tú istú stratu alebo ujmu.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát zaplatiť zálohu? Za akých podmienok?

Nato, aby ste dostali odškodnenie zo štátnych finančných prostriedkov, nemusíte žiadať o odškodnenie od páchateľa. Na súde však musíte predložiť žiadosť o odškodnenie od páchateľa.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Ak sa vy (alebo váš blízky príbuzný) stanete obeťou trestného činu vo Fínsku, môže vám byť zo štátnych finančných prostriedkov vyplatené odškodnenie za zranenie a ujmu spôsobenú trestným činom. Aby ste mohli požiadať o odškodnenie, musíte oznámiť trestný čin na polícii.

Ak sa uskutoční súdne konanie v tejto trestnej veci, mali by ste požiadať, aby súd potvrdil vaše právo na odškodnenie rozsudkom. To znamená, že by ste mali predložiť žiadosť o odškodnenie od páchateľa počas súdneho konania. Zvyčajne sa odškodnenie za ujmu spôsobenú trestným činom nevypláca, ak si túto povinnosť nesplníte.

O odškodnenie musíte požiadať do troch rokov od dátumu vydania právoplatného rozsudku v prípade nároku na odškodnenie. Ak sa v danej veci neuskutočnilo súdne konanie, o odškodnenie treba požiadať do 10 rokov odo dňa spáchania trestného činu. Tieto lehoty je možné posunúť iba za osobitných okolností.

Váš nárok na odškodnenie bude spracúvať štátna pokladnica. Žiadosť môžete poslať buď elektronicky na adresu rikosvahingot@valtiokonttori.fi, alebo poštou na vytlačenom formulári na adresu: State Treasury, P.O. Box 50, 00054 State Treasury.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

O odškodnenie môžete požiadať aj vtedy, ak páchateľ nebol odhalený. K žiadosti o odškodnenie musíte priložiť kópiu policajného záznamu z predbežného vyšetrovania alebo iný spoľahlivý dôkaz o udalosti.

Na odškodnenie máte nárok aj vtedy, ak bol páchateľ odhalený, ale nebol odsúdený, pretože je mladší ako 15 rokov alebo nie je trestnoprávne zodpovedný.

Mám nárok na núdzovú platbu, kým čakám na rozhodnutie o nároku na náhradu škody?

V prípade potreby môžete podať písomnú žiadosť o predbežné vyplatenie odškodného. Odškodné môže byť vyplatené vopred, ak je spracovanie vášho nároku na náhradu škody odložené z dôvodov, ktoré nemôžete ovplyvniť, a máte nárok na významnú čiastku odškodného.

Posledná aktualizácia: 05/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom