Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

Oikeusministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sisäasiainministeriö / Poliisi

Valtion oikeusaputoimistot

Valtiokonttori

Rikosuhripäivystys

Naisten Linja

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Henrikikosten uhrien läheiset ry HUOMA

Turvakodit / Ensi- ja turvakotien liitto

Vähemmistövaltuutettu

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä

Monika-Naiset Liitto Ry

Suomen Mielenterveysseura

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista..

Oikeusminnisteriössä on kolme osastoa, joilla kaikilla on rikosten uhrien asemaan liittyviä tehtäviä:

 • lainvalmisteluosasto vastaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen oikeudelliseen asemaan liittyvien lakien valmistelusta rikoksen uhrien oikeudet mukaan lukien
 • kriminaalipoliittinen osasto huolehtii rikoksentorjunnan ja uhrin aseman yleisestä kehittämisestä sekä rikoksen uhriin liittyvien asioiden koordinoinnista ministeriössä.
 • oikeushallinto-osasto huolehtii tuomioistuinten, ulosottoyksiköiden ja valtion oikeusaputoimistojen toimintaedellytyksistä

YHTEYSTIEDOT:

Verkkosivut: http://oikeusministerio.fi/etusivu

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on, että kaikilla olisivat samanlaiset mahdollisuudet terveelliseen ja turvalliseen elämään.

Sosiaali- ja terveysministeriö

 • vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta
 • vastaa lähisuhde- ja perheväkivaltatyön suunnittelusta, ohjauksesta ja lainsäädännöstä tavoitteenaan kehittää valtakunnallista palvelujärjestelmää siten, että se pystyisi tarjoamaan lähisuhde- ja perheväkivallan eri osapuolille palveluja ja tukea asuinpaikasta riippumatta.. Valtakunnallista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyötä koordinoi Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
 • on keskeinen toimija miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämisessä
 • vastaa ihmiskaupan uhrien sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyyn ja uhrien auttamiseen liittyvistä asioista

YHTEYSTIEDOT:

verkkosivut: www.stm.fi

Sisäasiainministeriö / Poliisi

Sisäasiainministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti ministeriö rakentaa turvallista, vastuullista ja välittävää Suomea edistämällä moniarvoisuutta, yhdenvertaisuutta ja maahanmuuttoa.

Sisäasiainministeriö

 • vastaa poliisin toimintaa koskevan lainsäädännön kehittämisestä ja asioista, jotka käsittelevät poliisin rikostorjuntaa (poliisiosasto).
 • vastaa maahanmuuttopolitiikan ja maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön valmistelusta sekä maahanmuuttoasioihin liittyvän toiminnan yhteensovittamisesta hallinnonalojen välillä (maahanmuutto-osasto)
 • huolehtii ihmiskaupan vastaisen toiminnan yhteensovittamisesta sisäsasiainhallinnossa
 • huolehtii yhdenvertaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistämisestä sekä rasismin ja syrjinnän ehkäisystä

YHTEYSTIEDOT:

Verkkosivut: http://www.intermin.fi/

Poliisihallitus

 • suunnittelee, kehittää, johtaa ja valvoo poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja
 • vastaa poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta ja laadusta maan eri osissa

YHTEYSTIEDOT:

Verkkosivut: https://www.poliisi.fi/

Paikallispoliisi

 • ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, toimii rikollisuuden ennalta estämiseksi,
 • tutkii rikoksia ja muita yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavia tapahtumia,
 • suorittaa muut poliisille säädetyt tai määrätyt tehtävät.

YHTEYSTIEDOT:

Poliisilaitosten ja muiden poliisiyksiköiden yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta: https://www.poliisi.fi/

Valtion oikeusaputoimistot

Valtion oikeusaputoimistot antavat ihmisille mahdollisuuden saada oikeudellista apua joko kokonaan tai osittain valtion varoista. Suomen oikeusapujärjestelmä kattaa lähes kaikki oikeudelliset asiat.

Valtion oikeusaputoimistot

 • antavat oikeudellista apua oikeusprosesseissa ja muissa oikeusapujärjestelmän kattamissa tilanteissa
 • voivat tarjota maksutonta oikeusapua valtion varoista seksuaalirikosten ja lähisuhdeväkivallan uhreille
 • tarjoavat tietyin edellytyksin rikosprosessin syytetylle puolustusasianajajan valtion varoista riippumatta syytetyn taloudellisesta tilanteesta
 • eivät yleensä tarjoa oikeusapua, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, joka kattaa käsillä olevan asian
 • ylläpitävät puhelinneuvontaa, joka ohjaa sinut omaan oikeusaputoimistoosi

YHTEYSTIEDOT:

Verkkosivut: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html (yksittäisten oikeusaputoimistojen yhteystiedot)

Valtiokonttori

Valtiokonttorin tehtävänä on turvata rikoksen uhreille korvaus valtion varoista. Se toimii avustavana, vastaanottavana ja välittävänä viranomaisena rajat ylittävissä rikosvahingoissa EU:n jäsenvaltioiden välillä.

Valtiokonttori

 • voi maksaa korvauksen rikoksella aiheutetusta henkilövahingosta, esinevahingosta, taloudellisesta vahingosta ja kärsimyksestä
 • toimii avustavana, vastaanottavana ja välittävänä viranomaisena rajat ylittävissä rikosvahinkoa koskevissa korvausasioissa EU:n jäsenvaltioiden välillä

YHTEYSTIEDOT:

Verkkosivut: http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI/Yhteystiedot

Rikosuhripäivystys

Rikosuhripäivystys on seitsemän järjestön vuonna 1994 perustama järjestö, joka tukee rikoksen kohteeksi joutuneita, heidän läheisiään ja rikoksen todistajia.

Rikosuhripäivystys

 • on kasvanut valtakunnalliseksi järjestöksi, jolla on keskustoimisto, kahdeksan aluetoimistoa, 26 paikallista palvelukeskusta, yli kaksikymmentä palkattua asiantuntijaa ja noin 300 koulutettua vapaaehtoista
 • ylläpitää kahta valtakunnallista neuvontapuhelinta, jotka toimivat luottamuksellisesti ja anonyymisti tarjoten uhreille mahdollisuuden puhua jonkun kanssa, joka ymmärtää mitä rikoksen uhriksi joutuminen voi tarkoittaa
 • ylläpitää oikeudellista neuvontapuhelinta, jossa vapaaehtoiset juristit antavat oikeudellista neuvontaa uhreille ja auttavat heitä pääsemään oikeuksiinsa sekä saamaan lisäohjeistusta
 • tarjoaa luottamuksellisen ja anonyymin online-tutkipalvelun rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja rikoksen todistajille, Rikunet
 • voi tarjota tukihenkilön rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja todistajille; tukihenkilö voi olla heidän mukanaan poliisitutkinnassa, oikeuden istunnoissa, avustaa lähestymiskiellon anomisessa tai vahingonkorvaushakemuksen tekemisessä

YHTEYSTIEDOT:

Sähköposti: Verkkosivut: http://www.riku.fi/

Naisten Linja

Naisten Linja on valtakunnallinen avustava puhelin, joka tarjoaa apua, neuvoja ja tukea väkivaltaa tai sen uhkaa kohdanneille tytöille ja naisille. Tukea tarjotaan myös heidän ystävilleen ja perheilleen.

Naisten Linja on väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen tarkoitettu maksuton neuvonta- ja tukipuhelin. Naisten LInja

 • tarjoaa tietoa ja neuvoja väkivaltaan ja sen uhkaan liittyvissä kysymyksissä, kuten esimerkiksi naisten oikeudellisesta ja taloudellisesta asemasta, koulutuksesta, työstä ja työn saannista, lasten asemasta ja huollosta sekä perheestä ja muista lähisuhteista
 • ohjaa tarvittaessa muiden palvelujen äärelle
 • antaa tytöille ja naisille mahdollisuuden puhua tilanteestaan luottamuksellisesti ja anonyymisti
 • toimii valtakunnallisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Samaa apua tarjotaan myös internetissä.

Palvelun tarjoaa Naisten Linja Suomessa, joka on eurooppalaisen väkivaltaa vastustavan naisjärjestön WAWE:n jäsen (Women Against Violence Europe). .

YHTEYSTIEDOT:

Verkkosivut: https://www.naistenlinja.fi/, http://www.naistenlinja.fi/, https://wave-network.org/

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Raiskauskriisikeskus Tukinainen tarjoaa tukea ja neuvontaa henkilöille, jotka ovat joutuneet seksuaalisen väkivallan tai ahdistelun kohteiksi sekä heidän perheilleen. Sitä ylläpitää Tukinainen ry, joka on rekisteröity yhdistys...

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

 • ylläpitää valtakunnallista neuvontapuhelinta, jonka kautta rikoksen uhrit voivat saada apua sekusaalirikoksiin erikoistuneilta asiantuntijoijlta, keskus voi myös järjestää henkilökohtaisia tapaamisia ja ryhmätapaamisia
 • tarjoaa maksutonta oikeudellista neuvontaa rikoksen uhreille seksuaalirikoksista, lähestymiskiellosta ja seksuaalisesta häirinnästä, tarjoaa myös maksutonta oikeudellista neuvontaa rikosilmoituksen tekemisessä ja esitutkinnan sekä oikeuskäsittelyn aikana
 • tarjoaa maksutonta oikeudellista neuvontaa lähisuhdeväkivallan uhreille
 • palvelua ylläpitää rekisteröity yhdistys, Tukinainen ry

YHTEYSTIEDOT:

Verkkosivut: http://www.tukinainen.fi/

Henkirikosten uhrien läheiset ry HUOMA

HUOMA on rekisteröity yhdistys, jonka jäsenet muodostavat vertaisverkostoja antaakseen tukea heille, jotka ovat menettäneet jonkun henkirikoksen uhrina.

Henkirikosten uhrien läheiset ry HUOMA

 • tarjoaa ilmaista vertaistukea koulutetuilta jäseniltään puhelimitse sunnuntai- ja maanantai-iltaisin
 • järjestää vertaistukiryhmiä niille, jotka ovat menettäneet läheisen henkirikoksen takia
 • tarjoaa jäsenilleen sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja sekä suljetun verkkofoorumin, jossa jäsenet voivat keskustella kokemuksistaan toistensa kanssa

YHTEYSTIEDOT:

Verkkosivut: http://www.huoma.fi/

Turvakodit / Ensi- ja turvakotien liitto

Turvakodit tarjoavat kriisiapua ja välittömän suojan perheväkivaltaa ja sen uhkaa kokeneille ympäri vuorokauden. Turvakodeista 14 toimii valtakunnallisen lastensuojelujärjestön Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä..

Ensi- ja turvakotien liitto

 • on keskittynyt auttamaan avun tarpeessa olevia perheitä sekä ennaltaehkäisemään ongelmia
 • jäsenyhdistykset ylläpitävät eri puolilla Suomea turvakoteja, jotka tarjoavat kriisiapua ja suojaa perheväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille ympäri vuorokauden..
 • Yhdistyksistä saa myös avopalveluna keskusteluapua ja neuvontaa perheväkivallan aiheuttaman tilanteen ratkaisemiseen.

Turvakotien yhteystiedot ja lisätietoja saa nettiturvakodista http://www.turvakoti.net/. Joillakin kunnilla on omia turva- ja tukiasuntoja, joiden yhteystiedot löydät kunnan palveluhakemistosta tai ottamalla yhteyttä kunnan sosiaali- ja terveystoimeen.

YHTEYSTIEDOT:

Verkkosivut: http://www.turvakoti.net/ (nettiturvakoti), http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/.

Vähemmistövaltuutettu

Vähemmistövaltuutettu on itsenäinen viranomainen, jonka tehtävänä on ehkäistä etnistä syrjintää ja edistää yhdenvertaisuutta. Vähemmistövaltuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana ja tarjoaa oikeudellista neuvontaa ja apua ihmiskaupan uhreille..

Vähemmistövaltuutettu

 • on viranomainen, jonka perustehtävänä on edistää etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa, yhdenvertaisuutta ja oikeussuojaa sekä hyviä etnisiä suhteita Suomessa
 • valvoo yhdenvertaisuuslain mukaista etnisen syrjimättömyyden toteutumista
 • neuvoo ja ohjaa toimistoon yhteyttä ottavia etnisyyteen ja ulkomaalaisuuteen liittyvissä asioissa
 • voi viedä asian syrjintälautakuntaan
 • kansallisena ihmiskaupparaportoijana antaa myös oikeudellista neuvontaa ja avustaa uhreja tarvittaessa
 • voi avustaa ihmiskaupan uhria tämän oikeuksien turvaamisessa taikka tarvittaessa hankkia tälle oikeusapua

YHTEYSTIEDOT:

Verkkosivut: https://www.syrjinta.fi/web/fi/etusivu

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä

Niillä ihmiskaupan uhreilla, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa, on oikeus saada apua ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä. Sen hallinnoinnista vastaavat Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskukset.

Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskukset

 • ylläpitävät ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää. Joutsenon vastaanottokeskuksen vastuulla on aikuiset ihmiskaupan uhrit, perheet ja ryhmät, ja Oulun vastaanottokeskus huolehtii alaikäisistä ihmiskaupan uhreista.
 • auttaminen voi sisältää muun muassa asumisjärjestelyt, sosiaali- ja terveyspalvelut, oikeudellisen neuvonnan ja avustamisen, turvallisuusjärjestelyt ja muut uhrin tarvitsemat tukitoimet .
 • auttamisjärjestelmään päästäkseen pelkkä epäily ihmiskaupassa uhriutumisesta riittää. Auttamisjärjestelmään on hyväksytty myös ihmiskaupan kaltaisten rikosten uhreja (törkeä paritus, kiskonnantapainen työsyrjintä ja törkeä laittoman maahantulon järjestäminen).

Uhrit, joilla on kotikunta Suomessa, saavat tarvitsemansa peruspalvelut kotikunnastansa. Joitakin palveluja voidaan silloinkin korvata auttamisjärjestelmän kautta valtion varoista.

YHTEYSTIEDOT:

Verkkosivut: http://www.ihmiskauppa.fi/

Monika-Naiset Liitto Ry

MONIKA on vuonna 1998 perustettu etnisiin vähemmistöihin kuuluvien naisten kansalaisjärjestö. Se tarjoaa helposti saatavilla olevia palveluja, ohjausta ja tukea sekä vertaisryhmien aktiviteetteja läheisväkivallan kohteeksi joutuneille maahanmuuttajanaisille ja –lapsille.

Monika-Naiset liitto ry

 • kehittää ja tarjoaa maksuttomia palveluja maahanmuuttajanaisille ja -lapsille, jotka ovat kokeneet väkivaltaa.
 • Turvakoti Mona on tarkoitettu väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille ja -lapsille, jotka ovat välittömässä hengenvaarassa pari- tai lähisuhdeväkivallan, pakkoavioliiton, kunniaan liittyvän väkivallan tai ihmiskaupan takia. Turvakoti Mona tarjoaa turvallisia, kulttuurisensitiivisiä asumis- ja erityispalveluja asiakkaan ymmärtämällä kielellä. Työntekijät ovat monikulttuurisia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Turvakotiin voi hakeutua kaikkialta Suomesta.
 • Voimavarakeskus Monika on matalan kynnyksen palvelupiste, joka tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja kriisiapua väkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville maahanmuuttajataustaisille naisille, tytöille ja lapsille. Keskukset sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kemissä ja Mikkelissä.
 • auttava puhelin tarjoaa apua ja opastusta vuorokauden ympäri
 • MoniNaisten Talot Helsingissä ja Mikkelissä toimivat monikulttuurisina kohtaamispaikkoina
 • palveluja tarjotaan useilla kielillä (mm. arabia, dari, englanti, espanja, farsi, persia, ranska, ruotsi, somali, sorani, thai, venäjä ja viro).

YHTEYSTIEDOT:

Sähköposti: info@monikanaiset.fi

Suomen Mielenterveysseura

Suomen Mielenterveysseura on kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on tukea ja edistää hyvää henkistä terveyttä kaikissa elämänvaiheissa ja kaikilla elämänalueilla.

Suomen Mielenterveysseura

 • edistää yksilöiden ja yhteisöjen yhteistyötä sekä kannustaa ihmisiä toimimaan omien yhteisöjensä hyvinvoinnin puolesta
 • vastaa yhteiskunnallisiin haasteisiin soveltamalla uusia malleja mielenterveyden edistämiseksi ja tarjoaa apua sekä tukea kriiseissä
 • ylläpitää SOS-kriisikeskusta, joka auttaa ulkomaalaisia ja heidän Suomessa asuvia perheitään elämän eri kriiseissä
 • SOS-kriisikeskuksen periaatteiden mukaan apu on välitöntä, anonyymiä ja ilmaista

YHTEYSTIEDOT:

Sähköposti: Verkkosivut: https://www.mielenterveysseura.fi/fi

Päivitetty viimeksi: 14/10/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom