Práva obetí – podľa krajín

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu súdu?

Ako účastník súdneho konania máte právo podať odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu do 30 dní po vydaní rozhodnutia.

Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?

V prípade predčasného prepustenia odsúdeného z väznice máte právo byť informovaný, ak o to požiadate počas konania.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Priebeh trestného konania nemá vplyv na to, ako dlho môžete prijímať služby na podporu obetí. Po skončení trestného konania môžete aj naďalej prijímať služby na podporu obetí bez konkrétneho časového obmedzenia.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ odsúdený?

Budete informovaní o súdnom rozhodnutí, v ktorom je uvedená dĺžka trestu udeleného podozrivému. V prípade predčasného prepustenia odsúdeného páchateľa z väznice budete takisto upozornení, ak o to požiadate.

Budem informovaný o tom, keď bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmieneného prepustenia) alebo utečie z väzenia?

V prípade, ak je odsúdený páchateľ prepustený alebo utečie z väzenia, budete upozornení, ak ste o to požiadali počas svojho výsluchu.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení alebo podmienenom treste? Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

V rámci konania o predčasnom prepustení môžete byť požiadaný o stanovisko, ale nemôžete sa odvolať proti takýmto rozhodnutiam.

Posledná aktualizácia: 01/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom