Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Práva obetí – podľa krajín

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ako môžem trestný čin oznámiť?

Trestný čin môžete oznámiť zavolaním na číslo tiesňového volania polície 112 (ak takisto súrne potrebujete pomoc polície), podaním písomného oznámenia na najbližšej policajnej stanici alebo zaslaním emailovej správy na príslušnú policajnú prefektúru. Viac informácií o tom, ako oznámiť trestný čin je k dispozícii tu.

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Po oznámení trestného činu budete kontaktovaný a informovaný v súvislosti s každým ďalším postupom (napr. budete požiadaný o svedectvo, poskytnutie informácií o možných svedkoch, pomoci pri zhromažďovaní dôkazov atď.). Ak je to potrebné, poskytnú sa vám aj informácie o možnosti podpory pre obete a o iných ochranných opatreniach.

Po vašom vypočutí si zapíšte číslo trestnej veci a vyšetrovateľa zodpovedného za prípad. Vďaka tomu bude pre vás jednoduchšie požadovať neskôr informácie od polície.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Máte právo na prítomnosť obhajcu počas konania. Ak nemáte prostriedky, aby ste si ho najali, môžete požiadať súd o právnu pomoc od štátu.

Všetky obete, ktoré sú maloletými osobami a ktorých záujmy sú v rozpore so záujmami ich zákonných zástupcov, majú nárok na bezplatnú právnu pomoc od štátu.

Mám nárok na náhradu výdavkov (v súvislosti s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Obete a svedkovia majú nárok na náhradu vzniknutých výdavkov alebo ušlého príjmu z dôvodu trestného konania. Napríklad, môžete si uplatniť nárok na cestovné výdavky alebo stratu príjmov vzniknutých z poskytnutia dôkazov. Ak chcete uplatniť náhradu výdavkov, informujte orgán, ktorý vás predvolal a ktorý vám poskytne pokyny, ako uplatniť váš nárok.

Môžem podať odvolanie, ak je môj prípad uzavretý ešte pred tým, ako sa dostane na súd?

Po skončení trestného konania sa vám alebo vášmu zástupcovi okamžite zašle kópia príslušného rozhodnutia. Ako obeť môžete požiadať o prístup k trestnému spisu do 10 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o ukončení trestného stíhania. V rámci týchto 10 dní máte takisto právo požiadať prokuratúru o preskúmanie rozhodnutia.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Ako obeť ste účastníkom súdneho konania za rovnakých podmienok ako ostatní účastníci a máte právo zapojiť sa do súdneho konania.

Aké je moje oficiálne postavenie v súdnom systéme? Napríklad, som alebo sa môžem rozhodnúť byť: obeťou, svedkom, občianskym účastníkom alebo súkromným žalobcom?

Ak bol trestný čin spáchaný proti vám, potom máte v trestnom konaní postavenie obete. Máte však aj právo podať občianskoprávnu žalobu v rámci toho istého konania.

Aké sú potom moje práva a povinnosti?

Podľa Trestného poriadku má obeť právo:

 1. napadnúť odmietnutie začať alebo zastaviť trestné konanie;
 2. podať občianskoprávnu žalobu prostredníctvom vyšetrovacieho orgánu alebo prokuratúry;
 3. vypovedať alebo odoprieť výpoveď proti blízkym osobám obete;
 4. vypovedať;
 5. podať žiadosti a sťažnosti;
 6. preskúmať zápisnice z konania a urobiť vyhlásenie o podmienkach, priebehu, výsledkoch a zápisniciach z konaní (vaše vyhlásenia sa zaznamenajú v písomnej forme);
 7. preskúmať obsah trestného spisu po skončení predbežného vyšetrovania prípadu;
 8. zúčastniť sa súdneho pojednávania;
 9. udeliť súhlas alebo odmietnuť súhlas na uplatnenie konania o urovnaní a podať stanovisko týkajúce sa obvinení a trestu, výšky škody uvedenej v obvinení a občianskoprávnej žalobe;
 10. udeliť súhlas na uplatnenie dočasného zákazu priblíženia a požiadať o uplatnenie zákazu priblíženia;
 11. požiadať o vypočúvanie osobou rovnakého pohlavia v prípade sexuálneho násilia, násilia na základe pohlavia alebo trestného činu spáchaného blízkou osobou, s výnimkou prípadu vypočúvania vykonaného prostredníctvom prokurátora alebo sudcu, alebo ak by to bolo prekážkou priebehu konania.

Obeť je povinná:

 1. dostaviť sa na základe predvolania vyšetrovacieho orgánu, prokurátora alebo súdu;
 2. zúčastniť sa na konaní a riadiť sa príkazmi vyšetrovacieho orgánu, prokurátora a súdu.

Môžem počas súdneho konania predniesť vyhlásenie alebo predložiť dôkazy? Za akých podmienok?

Máte právo urobiť vyhlásenia a vyjadriť svoj názor v priebehu súdneho konania. Máte právo vypovedať na súde, ak obžaloba žiada, aby ste boli vypočutý.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Súd vás bude informovať o čase a mieste zasadnutia súdu a bude vás takisto informovať o súdnom rozhodnutí, ktoré vám zašle poštou, pokiaľ nie ste pri vyhlásení rozhodnutia osobne prítomný na súde.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Máte právo na preskúmanie súdnych spisov na prokuratúre po skončení predbežného vyšetrovania alebo po skončení trestného konania. Prokuratúra vás bude informovať o tomto práve a poskytne vám pokyny o tom, ako môžete preskúmať spisy.

Posledná aktualizácia: 01/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom