Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Práva obetí – podľa krajín

Som obeťou trestného činu, na koho sa mám obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Informačná služba pre obete poskytuje informácie o podporných službách, ktoré sa nachádzajú vo vašom okolí, o restoratívnej spravodlivosti, o systéme trestného súdnictva a o Kódexe pre obete a Charte svedkov. Informačná služba pre obete

Ministerstvo spravodlivosti (MoJ) poverené poskytovaním vnútroštátnych služieb obetiam prostredníctvom grantu. Poskytujú sa v ňom tiež granty pre policajných a kriminálnych komisárov (PCC) na miestne obstarávanie/poskytovanie služieb emocionálnej a praktickej podpory obetiam trestných činov v súlade s článkom 143 zákona o antisociálnom správaní, kriminalite a policajnej práci z roku 2014.

Služby financované z lokálnych zdrojov je možné získať prostredníctvom webových sídel príslušných policajných a kriminálnych komisárov. Príslušných PCC môžete nájsť tu

Najbližšie Stredisko pre postúpenie prípadov sexuálnych útokov nájdete na telefónnom čísle nenúdzovej služby Národného zdravotného systému (NHS) 111, na základe rozhovoru s vašim všeobecným lekárom (GP) alebo na oddelení urgentného príjmu (A&E) vo vašej miestnej nemocnici alebo navštívením webového sídla NHS Choiceshttps://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364.

Linka dôvery pre obete

Informačná služba pre obete zahŕňa informačnú linku pre obete: +44 808 168 9293.

Je podpora obetí bezplatná?

Áno.

Aké druhy podpory môžem získať od štátnych služieb alebo orgánov?

Polícia vám musí poskytnúť informácie o tom, kde a ako získať radu alebo podporu, vrátane prístupu k zdravotnej starostlivosti, akejkoľvek odbornej pomoci (ako je psychologická pomoc) a alternatívnemu ubytovaniu.

V časti 7 zákona o bývaní z roku 1996 sa vyžaduje, aby miestne orgány v oblasti bývania pomáhali jednotlivcom a rodinám, ktoré sú bez domova, a žiadajú o pomoc.

Národný zdravotný systém poskytuje podporu v prípade:

Aké druhy podpory môžem získať od mimovládnych organizácií?

Mnohé mimovládne organizácie a charitatívne organizácie poskytujú pomoc obetiam trestných činov, podporu v oblasti poradenstva, poradenstvo a ďalšie všeobecné a špecializované služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Posledná aktualizácia: 01/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom