Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Práva obetí – podľa krajín

Aký je proces uplatňovania náhrady škôd proti páchateľovi? (napr. súdny spor, občianskoprávne nároky, konanie o pristúpení)

Systém odškodnenia obetí trestných činov pre rok 2012

Systém odškodnenia obetí trestných činov je program financovaný vládou, ktorý je určený na odškodňovanie nevinných obetí násilných trestných činov vo Veľkej Británii. Orgán pre odškodnenie obetí trestných činov (CICA) spravuje tento program a rozhoduje o všetkých žiadostiach. Nie všetky žiadosti o odškodnenie budú úspešné; musíte byť oprávnení podľa pravidiel programu.

Usmernenia týkajúce sa programu sú k dispozícii tu

Žiadosť môžete predložiť tu

Odškodnenie nariadené súdom

Magistrátny súd môže nariadiť povinnosť vyplatiť odškodnenie až do výšky 5 000 GBP za poplatok. Korunný súd má neobmedzené právomoci, ale mal by brať do úvahy prostriedky páchateľa.

Príkazy na vyplatenie odškodnenia budú v takej výške, akú súd považuje za vhodnú, berúc do úvahy všetky dôkazy a vyjadrenia obžaloby a obhajoby.

Súdy prikladajú značnú dôležitosť vypracovávaniu príkazov na vyplatenie odškodnenia a ak nenariadia takýto príkaz, musia uviesť dôvody.

Viac informácií o príkazoch na vyplatenie odškodnenia nariadených Korunným súdom je k dispozícii tu:

Občianske nároky

Rozhodnutie o predložení občianskoprávneho nároku, prináleží vám, nie obeti. Môže však ovplyvniť aj iné nároky na odškodnenie. Možno budete chcieť požiadať o právnu radu.

Informácie o tom, ako si uplatniť nárok, sú k dispozíciitu

Súd nariadil páchateľovi, aby mi vyplatil náhradu škody/odškodnenie. Ako sa ubezpečím, že páchateľ mi ho vyplatí?

Vykonávanie príkazov na vyplatenie odškodnenia prináleží súdom.

Ak páchateľ nevyplatí odškodnenie, môže mi štát vyplatiť zálohu? Za akých podmienok?

Nie - v Anglicku a Walese neexistuje žiadna predbežná platba odškodnenia, ktorého vyplatenie bolo nariadené súdom.

Som oprávnený/á na odškodnenie od štátu?

Môžete byť oprávnení podľa systému odškodnenia obetí trestných činov, ďalšie informácie sú k dispozícii tu:

Som oprávnený/á na odškodnenie, ak páchateľ nie je odsúdený?

Podľa systému odškodnenia obetí trestných činov môžete byť aj napriek tomu oprávnení na vyplatenie odmeny, aj keď osoba, ktorá na vás zaútočila, nie je známa alebo nie je odsúdená. Ďalšie informácie sú k dispozícii tu

Som oprávnený/á na núdzovú platbu, kým čakám na rozhodnutie o mojom nároku na vyplatenie odškodnenia?

Ak CICA rozhodne, že ste oprávnení na platbu, ale následne nemôže prijať konečné rozhodnutie, môže zvážiť uskutočnenie priebežnej platby. Ak nie je schopný prijať konečné rozhodnutie, pravdepodobne to bude preto, že čaká, kým sa nepochopí dlhodobý vplyv ujmy, ktorú ste utrpeli.

Ďalšie informácie sú k dispozícii tu

Posledná aktualizácia: 01/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom