Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Práva obetí – podľa krajín

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, zákon vám poskytuje určité osobitné práva pred, počas a po súdnom procese (konaní). Takisto môžete využiť rôzne formy pomoci a požiadať o odškodnenie za škody spôsobené spáchaním trestného činu.

Trestnoprávne konanie v Anglicku a Walese začína vyšetrovaním, v rámci ktorého polícia zhromažďuje dôkazy. Keď polícia ukončila vyšetrovanie v prípadoch menej závažných trestných činov, rozhodne o tom, či proti podozrivému vznesie obvinenia. V opačnom prípade sa prípad postúpi prokuratúre. Prokurátor preskúma, či bol proti podozrivému zhromaždený dostatok dôkazov za účelom realistickej vyhliadky na odsúdenie a či je jeho stíhanie vo verejnom záujme. Ak rozhodne o tom, že by sa nemalo začať so stíhaním, prípad bude uzavretý. V opačnom prípade prokurátor oznámi polícii rozhodnutie o obvinení, tá podozrivého obviní a prípad sa predloží súdu.

Prípady menej závažných trestných činov vypočujú magistrátne súdy, obvykle porota, ktorá pozostáva z troch zmierovacích sudcov, v niektorých prípadoch prípady vypočuje samosudca z povolania. Prípady závažnejších trestných činov (napr. znásilnenie alebo lúpež) vypočuje sudca z povolania a laická porota. Porota pozostáva z 12 ľudí, ktorí sú náhodne vybratí zo širokej verejnosti, ktorí si vypočujú dôkazy predložené počas konania a rozhodnú o tom, či obvinený je alebo nie je zo spáchania trestného činu vinný. Sudca počas konania rozhoduje o veciach zákona, napríklad o tom, či je prípustné predložiť určité dôkazy. Na konci konania, ak porota uzná obžalovaného vinným, sudca podľa zákona rozhodne o treste za trestný čin.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

4 - Náhrada škody

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 01/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.