Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.

Práva obetí – podľa krajín

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, zákon vám poskytuje určité osobitné práva pred, počas a po súdnom procese (konaní). Takisto môžete využiť rôzne formy pomoci a požiadať o odškodnenie za škody spôsobené spáchaním trestného činu.

Trestnoprávne konanie v Anglicku a Walese začína vyšetrovaním, v rámci ktorého polícia zhromažďuje dôkazy. Keď polícia ukončila vyšetrovanie v prípadoch menej závažných trestných činov, rozhodne o tom, či proti podozrivému vznesie obvinenia. V opačnom prípade sa prípad postúpi prokuratúre. Prokurátor preskúma, či bol proti podozrivému zhromaždený dostatok dôkazov za účelom realistickej vyhliadky na odsúdenie a či je jeho stíhanie vo verejnom záujme. Ak rozhodne o tom, že by sa nemalo začať so stíhaním, prípad bude uzavretý. V opačnom prípade prokurátor oznámi polícii rozhodnutie o obvinení, tá podozrivého obviní a prípad sa predloží súdu.

Prípady menej závažných trestných činov vypočujú magistrátne súdy, obvykle porota, ktorá pozostáva z troch zmierovacích sudcov, v niektorých prípadoch prípady vypočuje samosudca z povolania. Prípady závažnejších trestných činov (napr. znásilnenie alebo lúpež) vypočuje sudca z povolania a laická porota. Porota pozostáva z 12 ľudí, ktorí sú náhodne vybratí zo širokej verejnosti, ktorí si vypočujú dôkazy predložené počas konania a rozhodnú o tom, či obvinený je alebo nie je zo spáchania trestného činu vinný. Sudca počas konania rozhoduje o veciach zákona, napríklad o tom, či je prípustné predložiť určité dôkazy. Na konci konania, ak porota uzná obžalovaného vinným, sudca podľa zákona rozhodne o treste za trestný čin.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

4 - Náhrada škody

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 01/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.