Victims' rights - by country

Anglicko a Wales

Autor obsahu
Anglicko a Wales

If you have been a victim of crime, the law confers certain individual rights to you, before, during and after court proceedings (trial). You can also benefit from various forms of assistance and may be able to claim compensation for the damages caused by the crime.

Criminal proceedings in England and Wales start with an investigation, where the police gather evidence. Once the police have completed their investigation, in less serious cases, the police will decide whether to charge the suspect. Otherwise, the case is passed to the prosecution service. The public prosecutor examines whether or not there is enough evidence against the suspect for a realistic prospect of conviction and whether it is in the public interest to prosecute him or her. If the prosecutor decides that a prosecution should not go ahead, the case will be closed. Otherwise the prosecutor will advise the police of the charging decision, the police will charge the suspect and the case will go to court.

Cases for less serious offences are heard at the Magistrates’ Courts, usually by a panel of three lay magistrates and less often by a single professional judge. Cases for more serious crimes (like rape or robbery) are heard at the Crown Courts by a professional judge and a lay jury. The jury is composed of 12 people selected at random from the general public who listen to the evidence presented during the trial and decide if the defendant is guilty of the crime. The judge decides on matters of law during the trial, such as whether the presentation of certain evidence is allowed. At the end of the trial if the jury finds the defendant guilty the judge decides the sentence for the crime according to the law.

Click on the links below to find the information that you need:

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 21/09/2017

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Aké informácie môžem získať od príslušných orgánov (napr. polícia, prokuratúra) po tom, ako dôjde k trestnému činu, avšak ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Ste oprávnení na to, aby vám boli poskytnuté písomné informácie o tom, čo môžete očakávať od systému trestného súdnictva, ako napríklad „brožúra s informáciami pre obete trestných činov“ alebo podrobné údaje o webovom sídle, ktoré tieto informácie obsahuje.

V závislosti od druhu trestného činu, vašich osobných okolností alebo od jeho významu pre konkrétnu fázu vyšetrovania alebo trestného konania sa vám od vášho prvého kontaktu s políciou musí poskytnúť prístup k týmto informáciám:

 • kde a ako získať radu alebo podporu vrátane prístupu k zdravotnej starostlivosti, akejkoľvek odbornej pomoci (ako je psychologická pomoc) a alternatívnemu ubytovaniu;
 • čo musíte urobiť, aby ste oznámili trestný čin a koho by ste mali kontaktovať v prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa prípadu;
 • akékoľvek opatrenia, ktoré sú k dispozícii na vašu ochranu, ak je to potrebné;
 • ako požadovať odškodnenie;
 • dostupné opatrenia, ak obeť nie je prítomná v Anglicku a vo Walese;
 • dostupnosť tlmočníckych a prekladateľských služieb;
 • ako podať sťažnosť na poskytovateľa služieb;
 • dostupnosť služieb restoratívnej spravodlivosti;
 • ako získať náhradu výdavkov, ktoré ste vynaložili ako svedok v trestnom konaní.

Ste oprávnení na to, aby vám bol poskytnutý prístup k službám na podporu obetiam kedykoľvek, či už ste oznámili trestný čin alebo nie, a po ukončení vyšetrovania a stíhania.

Nežijem v krajine, ktorá je členským štátom EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a osoby, ktoré nie sú občanmi EÚ). Ako sú moje práva chránené?

Ste oprávnení na to, aby vám boli poskytnuté služby uvedené v tomto kódexe, ak došlo k spáchaniu trestného činu v Anglicku alebo vo Walese, alebo ak sa tieto služby týkajú trestného konania, ktoré prebieha v Anglicku alebo vo Walese. [1]

[1] Oprávnenosť na odškodnenie od Orgánu pre odškodnenie obetí trestných činov môže závisieť od vášho pobytu alebo štátnej príslušnosti, pokiaľ nie ste jednoznačne identifikovaní ako obeť obchodovania s ľuďmi, alebo vám nebol udelený azyl, humanitárna ochrana alebo právo zostať v členskom štáte.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

Ste oprávnení na to, aby vám polícia poskytla:

 • písomné potvrdenie o tom, že ste oznámili trestný čin vrátane základných podrobných údajov o trestnom čine. Písomné potvrdenie môže byť vo forme listu, elektronického oznámenia, ako je napríklad email alebo sms, alebo môže byť napísané rukou. Môžete požiadať o to, aby vám takéto potvrdenie nebolo poskytnuté. Ak polícia usúdi, že existuje riziko vášho ohrozenia v prípade, že vám bude zaslané písomné potvrdenie (napríklad v prípadoch domáceho násilia), môže sa s vami dohodnúť, že vám ho nezašle;
 • jasné vysvetlenie toho, čo môžete očakávať od systému trestného súdnictva, keď oznamujete trestný čin alebo keď sa na vás v priebehu vyšetrovania obrátia ako na obeť;
 • posúdenie, či potrebujete podporu, a ak áno, akú pomoc alebo podporu môžete potrebovať. To pomôže zistiť, či sa nachádzate v jednej z troch kategórií obetí, ktoré môžu potrebovať zvýšenú podporu, a určiť, či a do akej miery môžete využiť osobitné opatrenia. Služby na podporu obetiam môžu vykonávať podrobnejšie posúdenie v mene polície;
 • buď písomné informácie o tom, čo môžete očakávať od systému trestného súdnictva, ako napríklad brožúra s „informáciami pre obete trestných činov“, alebo podrobné údaje o webovom sídle, na ktorom sú obsiahnuté rovnaké informácie, a to čo najskôr, najneskôr však do piatich pracovných dní po oznámení trestného činu alebo keď sa na vás v priebehu vyšetrovania obrátia ako na obeť;
 • byť informovaný/á o tom, ako často budete dostávať aktualizované informácie o stave prípadu po diskusii s políciou;
 • vysvetlenie do piatich pracovných dní po prijatí rozhodnutia nepokračovať vo vyšetrovaní trestného činu;
 • byť upozornený/á, ak bolo vyšetrovanie prípadu ukončené bez toho, aby bola obvinená akákoľvek osoba a vysvetliť vám dôvody.

Ste oprávnení na to, aby vám zo strany polície boli poskytnuté informácie o službách na podporu obetiam vrátane kontaktných údajov na tieto služby, aby ste mohli kedykoľvek získať prístup k podpore, ktorú poskytujú.

Ste oprávnení na to, aby vám zo strany polície boli poskytnuté informácie týkajúce sa týchto informácií a vysvetlenie dôvodov do piatich pracovných dní odo dňa, kedy bola osoba podozrivá zo spáchania trestného činu:

 • zatknutá;
 • obvinená;
 • prepustená bez toho, aby bolo proti nej vznesené obvinenie;
 • prepustená na policajnú kauciu, alebo ak sa zmenili alebo zrušili podmienky policajnej kaucie.

Som oprávnený/á na to, aby mi boli poskytnuté bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné príslušné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Ak nerozumiete ani nehovoríte po anglicky, ste oprávnení na to, aby ste mohli požadovať tlmočenie do jazyka, ktorému rozumiete:

 • pri oznamovaní trestného činu [1]
 • pri policajnom vypočúvaní; a
 • pri poskytovaní dôkazov ako svedok.

Ak nerozumiete ani nehovoríte po anglicky, ste oprávnení na to, aby ste mohli požadovať preklad do jazyka, ktorému rozumiete, pokiaľ ide o tieto informácie:

 • písomné potvrdenie o oznámení trestného činu;
 • ak je na účely vypočúvania alebo súdneho pojednávania nevyhnutné vidieť konkrétny dokument, ktorý vám bol poskytnutý, kópiu príslušných častí dokumentu;
 • dokument, ktorý vás informuje o dátume, čase a mieste súdneho konania; a
 • výsledok trestného konania, ak ste takto oprávnení podľa tohto kódexu, a aspoň stručné dôvody rozhodnutia, ak sú k dispozícii.

[1] Ste oprávnení na to, aby ste mohli oznámiť trestný čin v jazyku, ktorému rozumiete, alebo s potrebnou jazykovou pomocou, ak nehovoríte po anglicky.

Ako príslušný orgán zabezpečí, aby so mnou zrozumiteľne komunikoval (ak som v detskom veku; ak mám zdravotné postihnutie)?

Podľa Kódexu pre obete s vami poskytovatelia služieb musia komunikovať v jednoduchom a dostupnom jazyku, pričom musia prijať vhodné opatrenia (napr. EasyRead, Braillovo písmo alebo využívanie služieb registrovaného sprostredkovateľa) s cieľom pomôcť vám zrozumiteľne komunikovať. Pri zvažovaní vhodných opatrení musia poskytovatelia služieb brať do úvahy všetky relevantné osobné charakteristiky, ktoré môžu mať vplyv na vašu schopnosť zrozumiteľne komunikovať.

K dispozícii je široká škála brožúr s informáciami v jednoduchom jazyku v rôznych formátoch.

Služby na podporu obetiam

Kto poskytuje podporu obetiam?

Odkaz sa zobrazí v novom okneV článku 56 zákona o domácom násilí, kriminalite a obetiach z roku 2004 sa zriaďuje ministerstvo spravodlivosti (MoJ) poverené poskytovaním vnútroštátnych služieb obetiam prostredníctvom grantu. Poskytujú sa v ňom tiež granty pre policajných a kriminálnych komisárov (PCC) na miestne obstarávanie/poskytovanie služieb emocionálnej a praktickej podpory obetiam trestných činov v súlade s Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánkom 143 zákona o antisociálnom správaní, kriminalite a policajnej práci z roku 2014.

Odkáže ma polícia automaticky na služby na podporu obetiam?

Polícia vám vysvetlí, že automaticky poskytne vaše údaje službám na podporu obetiam do dvoch pracovných dní od oznámenia trestného činu. Ste oprávnení požiadať políciu, aby neposkytla vaše údaje službám na podporu obetiam.

Ak ste obeťou sexuálneho trestného činu alebo domáceho násilia, alebo ak ste pozostalým blízkym príbuzným, pred zaslaním vašich údajov službám na podporu obetiam vás polícia požiada o váš výslovný súhlas.

Ako je chránené moje súkromie?

Ak je to potrebné na zdieľanie informácií podľa Kódexu pre obete, poskytovatelia služieb tak musia urobiť účinne a v súlade so svojimi povinnosťami podľa zákona o ochrane údajov z roku 1998 a iných príslušných právnych predpisov.

Musím trestný čin oznámiť ešte pred tým, než získam prístup k službám na podporu obetiam?

Nie - Ste oprávnení na to, aby vám bol poskytnutý prístup k službám na podporu obetiam kedykoľvek, či už ste oznámili trestný čin alebo nie, a po ukončení vyšetrovania a stíhania

Osobná ochrana, ak som v ohrození

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Ak obeť oznámi trestný čin poskytovateľovi služieb zodpovednému za vyšetrovanie trestných činov, poskytovateľ služieb musí zabezpečiť, aby sa situácia obete individuálne posúdila s cieľom identifikovať akékoľvek osobitné potreby ochrany a určiť, či a do akej miery obeti prospejú osobitné ochranné opatrenia alebo osobitné opatrenia v priebehu vypočúvania alebo osobitné opatrenia pri poskytovaní dôkazov.

Povaha posúdenia bude závisieť od všetkých okolností vrátane závažnosti trestného činu a stupňa zjavnej ujmy, ktorú obeť utrpela. Posúdenie musí zohľadňovať osobné charakteristiky obete, jej názory a povahu a okolnosti trestného činu.

Ak poskytovateľ služieb v dôsledku individuálneho posúdenia identifikoval obeť ako osobu s osobitnými potrebami ochrany a ktorej by v priebehu vypočúvania prospeli osobitné ochranné opatrenia, poskytovateľ služieb zodpovedný za vyšetrovanie trestného činu musí tiež zabezpečiť aby, v súlade s prevádzkovými a praktickými obmedzeniami, boli k dispozícii tieto opatrenia:

 • ak je to možné, zabezpečiť, aby rovnaká osoba viedla všetky vypočúvania obete, pokiaľ by to neohrozilo riadny priebeh vyšetrovania;
 • že vypočúvanie sa v prípade potreby uskutoční v priestoroch navrhnutých alebo upravených na tento účel;
 • že vypočúvanie sa vykoná s pomocou odborníkov, ktorí sú na tento účel vyškolení; a
 • že v prípadoch sexuálneho násilia, násilia založeného na rodovej príslušnosti alebo domáceho násilia sa obetiam poskytne možnosť, aby ich vypočúvanie viedla osoba rovnakého pohlavia. Ak je to možné, každá takáto žiadosť by sa mala schváliť, pokiaľ by nebolo pravdepodobné, že by to ohrozilo riadny priebeh vyšetrovania.

V prípade nepravdepodobnej možnosti, že osoba podozrivá zo spáchania trestného činu utečie z väzby, hneď ako sa polícia dozvie o úteku alebo jej tento útek oznámi väznica, tím pre boj proti kriminalite týkajúcej sa mládeže, nemocnica alebo prisťahovalecké záchytné stredisko vám vždy, keď to bude možné, oznámi tento útek a všetky opatrenia prijaté na vašu ochranu, ak sa posúdi, že osoba podozrivá zo spáchania trestného činu predstavuje výrazné riziko vášho ohrozenia.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Ak obeť oznámi trestný čin poskytovateľovi služieb zodpovednému za vyšetrovanie trestných činov, musí zabezpečiť, aby sa situácia obete individuálne posúdila s cieľom identifikovať akúkoľvek osobitnú ochranu. Vo väčšine prípadov to bude polícia.

Bude niekto posudzovať môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšie riziko ohrozenia zo strany páchateľa?

Všetky obete trestných činov sú oprávnené na to, aby im bolo poskytnuté posúdenie zo strany polície s cieľom identifikovať všetky požadované potreby alebo podporu vrátane toho, či a do akej miery by im prospeli osobitné opatrenia. Dĺžka a obsah tohto posúdenia závisí od závažnosti trestného činu a vašich individuálnych potrieb. Posúdenie zohľadní vaše osobné charakteristiky, povahu a okolnosti trestného činu a vaše názory. Čím viac informácií budete môcť poskytnúť počas posudzovania, tým bude úroveň podpory prispôsobenejšia vašim individuálnym potrebám.

Bude niekto posudzovať môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšie riziko ohrozenia zo strany trestnoprávneho systému (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Všetky obete trestných činov sú oprávnené na to, aby im bolo poskytnuté posúdenie zo strany polície s cieľom identifikovať všetky požadované potreby alebo podporu vrátane toho, či a do akej miery by im prospeli osobitné opatrenia. Dĺžka a obsah tohto posúdenia závisí od závažnosti trestného činu a vašich individuálnych potrieb. Posúdenie zohľadní vaše osobné charakteristiky, povahu a okolnosti trestného činu a vaše názory. Čím viac informácií budete môcť poskytnúť počas posudzovania, tým bude úroveň podpory prispôsobenejšia vašim individuálnym potrebám.

Aká ochrana je k dispozícii pre veľmi zraniteľné obete?

Ste oprávnení na to, aby vám podľa Kódexu pre obete boli poskytnuté zvýšené nároky ako zraniteľnej obeti [1] ak je pravdepodobné, že kvalita vašich dôkazov bude ovplyvnená, pretože:

 1. trpíte duševnou poruchou v zmysle zákona o duševnom zdraví z roku 1983;
 2. máte inak výrazné narušenie inteligencie a sociálneho fungovania; alebo
 3. máte telesné postihnutie alebo trpíte telesnou poruchou.

[1] To je založené na kritériách uvedených v článku 16 zákona o justícii pre mládež a o dôkazoch v trestných konaniach z roku 1999, aby mohol súd určiť oprávnenosť na osobitné opatrenia (pozri odseky 1.13-1.15 kapitoly 1).

Som maloletý/á - mám osobitné práva?

Ste oprávnení na to, aby vám podľa Kódexu pre obete boli poskytnuté zvýšené nároky ako zraniteľnej obeti, [1] ak máte v čase spáchania trestného činu menej ako 18 rokov. To zahŕňa oprávnenosť na osobitné opatrenia, ak poskytujete dôkazy na súde.

[1] To je založené na kritériách uvedených v článku 16 zákona o justícii pre mládež a o dôkazoch v trestných konaniach z roku 1999, aby mohol súd určiť oprávnenosť na osobitné opatrenia (pozri odseky 1.13-1.15 kapitoly 1).

Môj rodinný príslušník zomrel kvôli trestnému činu - aké sú moje práva?

Blízki príbuzní zosnulej osoby sú oprávnení na to, aby im podľa kódexu boli poskytnuté služby ako obetiam najzávažnejšieho trestného činu.

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu - aké sú moje práva?

Hovorca rodiny pre obete trestných činov so zdravotným postihnutím alebo pre obete, ktoré boli v dôsledku trestného činu tak vážne zranené, že nemôžu komunikovať.

Ak máte zdravotné postihnutie alebo ste boli v dôsledku trestného činu tak vážne zranení, že nemôžete komunikovať, vy alebo vaši blízki príbuzní ste oprávnení na to, aby ste mohli vymenovať hovorcu rodiny, ktorý bude pôsobiť ako jednotný kontaktný bod na prijímanie služieb podľa tohto kódexu.

Rodič alebo opatrovník obete, ktorá je mladšia ako 18 rokov

Ak ste obeťou, ktorá je mladšia ako 18 rokov, vy, a spravidla váš rodič alebo opatrovník, ste oprávnení na to, aby vám boli poskytnuté služby podľa tohto kódexu.[1]

[1] Pokiaľ proti vášmu rodičovi alebo opatrovníkovi nie je vedené vyšetrovanie alebo nebol políciou obvinený v súvislosti s trestným činom, alebo ak na základe odôvodneného stanoviska príslušného poskytovateľa služieb nie je vo vašom najlepšom záujme, aby vášmu rodičovi alebo opatrovníkovi boli poskytnuté takéto služby.

Môžem získať prístup k mediačným službám? Za akých podmienok? Budem v priebehu mediácie v bezpečí?

Restoratívna spravodlivosť je proces spájania obetí s osobami zodpovednými za ujmy, s cieľom nájsť pozitívnu cestu vpred.

Restoratívna spravodlivosť je dobrovoľná - nemusíte sa jej zúčastňovať, a tak vy ako aj páchateľ s ňou musíte súhlasiť skôr, ako sa bude môcť uskutočniť. Môžete požiadať o účasť na restoratívnej spravodlivosti v čase, ktorý je pre vás správny, alebo môžete byť požiadaný/á o účasť, pretože páchateľ požiadal o restoratívnu spravodlivosť. Dokonca aj v prípade, že sa na nej obidve strany chcú zúčastniť, takáto účasť nemusí byť vhodná a sprostredkovateľ ju posúdi.

Zavedú sa vhodné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že čokoľvek, na čom sa na základe vášho súhlasu zúčastníte, bude bezpečné; vyškolený sprostredkovateľ bude počas každého vášho stretnutia s páchateľom vždy prítomný. Ak páchateľ priznal svoju vinu a je ochotný zúčastniť sa na stretnutí alebo s vami komunikovať, možno budete môcť páchateľovi vysvetliť, aký vplyv na vás mal tento incident. Následne sa môžete rozhodnúť požiadať o ospravedlnenie alebo sa dohodnúť na činnosti, ktorú musí páchateľ vykonať ako súčasť nápravy spôsobenej ujmy.

Restoratívna spravodlivosť nie je to isté ako uznesenie spoločenstva. Uznesenie spoločenstva je neformálne policajné opatrenie, ktoré umožňuje polícii úmernejšie riešiť zločinnosť a antisociálne správanie mimo formálneho systému trestného súdnictva. Uznesenia spoločenstva sú primárne zamerané na páchateľov, v prípade ktorých ide o prvý trestný čin, ktorí vyjadrili skutočné výčitky a v prípade ktorých obeť súhlasila, že nechce, aby polícia prijala formálne opatrenia.

Kde môžem nájsť zákon, v ktorom sa stanovujú moje práva?

Odkaz sa zobrazí v novom okneKódex postupov pre obete trestných činov (ďalej len „Kódex pre obete“), bol vypracovaný podľa článku Odkaz sa zobrazí v novom okne32 zákona o domácom násilí, kriminalite a obetiach z roku 2004 (ďalej len „DVCVA 2004“) a začal sa uplatňovať uznesením prijatým podľa článku Odkaz sa zobrazí v novom okne33 zákona DVCVA 2004, Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon o domácom násilí, kriminalite a obetiach z roku 2004 (Kódex postupov pre obete) sa začal uplatňovať uznesením z roku 2015 (právny akt z roku 2015 č. 1817), ktoré bolo predložené Parlamentu 23. októbra 2015 a 16. novembra 2015 sa uzákonilo revidované znenie Kódexu pre obete.

Kódex pre obete stanovuje služby, ktoré sa majú poskytnúť obetiam trestných činov v Anglicku a Walese zo strany hlavných organizácií pôsobiacich v oblasti trestného súdnictva (Úvod, kapitoly 1 - 4) a zo strany ostatných organizácií s príslušnými funkciami (kapitola 5). Tieto organizácie sa označujú ako „poskytovatelia služieb“. V kódexe obetí sa stanovujú nároky, ktoré majú obete trestných činov a povinnosti oboch strán, ktoré sa ukladajú príslušným poskytovateľom služieb.

V kapitole 3 Kódexu pre obete sa v jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre osoby v detskom veku, stanovujú služby, ktoré sa majú poskytnúť detským obetiam trestných činov. Túto kapitolu je potrebné čítať v spojení s úvodom a kapitolami 1 a 2 Kódexu pre obete.

Kódex pre obete, úvod, odsek 1 a kapitola 5, odsek 1 zabezpečujú, aby príslušné orgány pri výkone svojich funkcií podľa Kódexu pre obete zohľadnili základné ciele smernice.

Nároky stanovené v Kódexe pre obete sa vzťahujú na všetky obete bez ohľadu na ich bydlisko.

Odkaz sa zobrazí v novom okneČlánok 56 zákona o domácom násilí, kriminalite a obetiach z roku 2004: Ministerstvo spravodlivosti (MoJ) poverené poskytovaním vnútroštátnych služieb obetiam prostredníctvom grantu. Poskytujú sa v ňom tiež granty pre policajných a kriminálnych komisárov (PCC) na miestne obstarávanie/poskytovanie služieb emocionálnej a praktickej podpory obetiam trestných činov v súlade s článkom Odkaz sa zobrazí v novom okne143 zákona o antisociálnom správaní, kriminalite a policajnej práci z roku 2014.

V doložke 3 dohody o grante medzi MoJ a PCC sa vyžaduje, aby služby, ktoré boli zadané zo strany PCC, boli v súlade so smernicou o obetiach a najmä s článkami 8 a 9. V doložke 4 sa stanovuje, že služby, ktoré boli zadané alebo poskytnuté, musia spĺňať podmienky uvedené v článku 8.1.

Posledná aktualizácia: 01/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Ako môžem oznámiť trestný čin?

Mala by v prvom rade oznámiť trestný čin polícii. Informácie o tom, ako to urobiť, sú k dispozícii tu: Odkaz sa zobrazí v novom okneoznamovanie trestného činu

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Ak ste obeťou trestného činu, ste oprávnení na to, aby vám zo strany polície boli poskytnuté informácie týkajúce sa nasledujúcich informácií a vysvetlenie dôvodov do piatich pracovných dní odo dňa, kedy bola osoba podozrivá zo spáchania trestného činu:

 • zatknutá;
 • obvinená;
 • prepustená bez toho, aby bolo proti nej vznesené obvinenie;
 • prepustená na policajnú kauciu, alebo ak sa zmenili alebo zrušili podmienky policajnej kaucie.

Ste oprávnení na to, aby vám zo strany polície boli poskytnuté informácie týkajúce sa nasledujúcich informácií a vysvetlenie dôvodov do piatich pracovných dní odo dňa, kedy polícia tieto informácie získala:

 • dátum, čas a miesto konania prvého súdneho pojednávania;
 • v prípade, že je osoba podozrivá zo spáchania trestného činu prepustená na policajnú kauciu, aby sa dostavila na súd, akékoľvek podmienky kaucie a akékoľvek zmeny týchto podmienok kaucie.

Som oprávnený/á na to, aby mi bola poskytnutá právna pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Obete a svedkovia nie sú stranami v trestnom konaní, a preto nie sú oprávnení na to, aby im v Anglicku a Walese bola poskytnutá právna pomoc.

Môžem si uplatňovať náhradu výdavkov (vynaložených na účasť na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Poskytovatelia služieb, ktorí sú zodpovední za stíhanie trestného činu, musia mať pravidlá, podľa ktorých majú obete možnosť náhrady výdavkov, ktoré vznikli na základe účasti na súde s cieľom poskytnúť dôkazy.

Ďalšie informácie o uplatňovaní náhrady výdavkov, ktoré vznikli svedkom, sú k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu

A Odkaz sa zobrazí v novom oknetu

Môžem sa odvolať, ak sa môj prípad uzavrie pred tým, než postúpim vec súdu?

Ak nie ste spokojní s rozhodnutím polície alebo CPS nepokračovať v stíhaní, ste oprávnení na to, aby sa vykonalo preskúmanie tohto rozhodnutia v súlade s programami národných rád náčelníkov polície (NPCC) a CPS v oblasti práva obetí na preskúmanie.

CPS spustil svoj program v oblasti práva obetí na preskúmanie 5. júna 2013. Policajné zložky v Anglicku a Walese prijali program v oblasti práva obetí na preskúmanie 1. apríla 2015. Programy poskytujú obetiam trestných činov právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia polície alebo CPS nepokračovať v stíhaní alebo iným spôsobom ukončiť trestné konanie.

Ak vám bolo oznámené rozhodnutie, ktoré spĺňa podmienky na preskúmanie podľa programu NPCC alebo programu CPS, ste oprávnení na to, aby vám v oznámení boli poskytnuté dostatočné informácie, aby ste sa mohli rozhodnúť, či si želáte, aby sa vykonalo preskúmanie.

Môžem sa zapojiť do súdneho konania?

Ak viete niečo o incidente, môžete byť požiadaní, aby ste na súde poskytli dôkazy potrebné na stíhanie alebo obhajobu.

Aká je moja oficiálna úloha v systéme súdnictva? Napríklad, som alebo sa môžem rozhodnúť byť: obeťou, svedkom, občianskou stranou alebo súkromným žalobcom?

Na účely Kódexu postupov pre obete trestných činov (ďalej len „Kódex pre obete“) je „obeťou“:

 • fyzická osoba, ktorá utrpela ujmu vrátane fyzickej, mentálnej alebo emocionálnej ujmy alebo majetkovej ujmy priamo spôsobenú trestným činom;
 • blízky príbuzný (pozri slovník) osoby, ktorej smrť bola priamo spôsobená trestným činom.

Ak viete niečo o incidente, môžete byť požiadaní, aby ste na súde poskytli dôkazy potrebné na stíhanie alebo obhajobu. Ak poznáte jednu z osôb zapojených do prípadu, môžete byť požiadaní, aby ste poskytli dôkazy v postavení svedka, spravidla zo strany obhajoby. V každom prípade môžu byť vaše dôkazy rozhodujúce pre zabezpečenie odsúdenia alebo oslobodenia osoby obžalovanej zo spáchania trestného činu.

Právo vzniesť súkromnú obžalobu je zachované v článku 6 ods. 1 zákona o stíhaní trestných činov (POA) z roku 1985. Existujú však určité obmedzenia:

 • Riaditeľ verejnej prokuratúry (DPP) má podľa článku 6 ods. 2 POA z roku 1985 právomoc prevziať súkromnú obžalobu;
 • v niektorých prípadoch musí súkromný žalobca pred začatím konania požiadať o súhlas generálneho prokurátora alebo DPP.
Ďalšie informácie sú k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu

Aké sú moje práva a povinnosti v tejto úlohe?

V Kódexe postupov pre obete trestných činov sa stanovujú nároky obetí. Je k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu

Ak ste boli svedkami trestného činu, ale nie ste obeťou, môžete získať prístup k službám podľa Charty svedkov, a nie podľa tohto Kódexu. Je k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu

Môžem počas súdneho konania predložiť vyhlásenie alebo poskytnúť dôkazy? Za akých podmienok?

Ak viete niečo o incidente, môžete byť požiadaní, aby ste na súde poskytli dôkazy potrebné na stíhanie alebo obhajobu. Ak poznáte jednu z osôb zapojených do prípadu, môžete byť požiadaní, aby ste poskytli dôkazy v postavení svedka, spravidla zo strany obhajoby.

Ak ste obeťou trestného činu, v osobnom vyhlásení obete (VPS) sa vám poskytne možnosť vysvetliť svojimi vlastnými slovami, aký vplyv mal na vás tento trestný čin, či už fyzický, emocionálny, finančný alebo iný. To sa líši od vyhlásenia svedka o tom, čo sa v tom čase stalo, ako napríklad o tom, čo ste videli alebo počuli.

Na základe VPS získavate hlas v rámci trestného konania. Nesmiete však vyjadriť svoj názor na rozsudok alebo trest, ktorý by mala osoba podozrivá zo spáchania trestného činu dostať, pretože prijatie rozhodnutia je úlohou súdu.

Ste oprávnení na to, aby vám bola poskytnutá možnosť predložiť VPS súčasne s predložením vyhlásenia svedka polícii o tom, čo sa v súvislosti s trestným činom stalo.

Ak je osoba obžalovaná zo spáchania trestného činu uznaná za vinnú, ste oprávnení povedať, či by ste chceli, aby vaše VPS bolo prečítané nahlas alebo prehrávané (ak bolo zaznamenané) na súde. Ste tiež oprávnení povedať, či by ste chceli prečítať vaše VPS nahlas sami, alebo aby ho nahlas prečítal niekto iný (napríklad rodinný príslušník alebo advokát CPS). Pred tým, než sa rozhodnete, či si želáte, aby vaše VPS bolo prečítané nahlas alebo prehrávané na súde, budete informovaní o možných dôsledkoch, vrátane toho, že vaše VPS by mohlo byť hlásené v médiách. Môžete tiež dostať otázky týkajúce sa vášho VPS na súde zo strany obhajoby.

Ak požiadate o to, aby vaše VPS bolo prečítané nahlas alebo prehrávané na súde, je úlohou súdu, aby rozhodol, či a aké časti VPS by mali byť prečítané nahlas alebo prehrávané, a kto ich bude čítať, berúc do úvahy vaše záujmy. Vo väčšine prípadov budú niektoré časti vášho VPS alebo celé vaše VPS prečítané alebo prehrávané, pokiaľ súd nerozhodne, že existujú vážne dôvody na to, aby tak neurobil. Budete informovaní o rozhodnutí súdu.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Ste oprávnení na:

 • to, aby ste boli informovaní o výsledku akéhokoľvek pojednávania o kaucii (akékoľvek podmienky kaucie a akékoľvek zmeny týchto podmienok kaucie) s uvedením dôvodov do piatich pracovných dní. Ak ste obeťou najzávažnejšieho trestného činu, ktorá je trvalým cieľom alebo zraniteľná alebo zastrašovaná, ste oprávnení na to, aby vám boli poskytnuté tieto informácie do jedného pracovného dňa;
 • to, aby ste boli informovaní o dátume, mieste a výsledku všetkých trestných súdnych pojednávaní týkajúcich sa prípadu zo strany vašej Jednotky starostlivosti o svedkov. Tieto informácie musia byť poskytnuté do jedného pracovného dňa odo dňa, kedy Jednotka starostlivosti o svedkov tieto informácie získala od súdu;
 • to, aby ste boli informovaní, ak bol vydaný zatykač na osobu podozrivú zo spáchania trestného činu, a o výsledku pojednávania, ak bola osoba podozrivá zo spáchania trestného činu opätovne zatknutá. Ak bola osoba podozrivá zo spáchania trestného činu opätovne zatknutá po vydaní zatykača, obvykle sa dostaví na súd krátko potom. Tieto informácie musia byť poskytnuté do piatich pracovných dní odo dňa, kedy Jednotka starostlivosti o svedkov tieto informácie získala od súdu;
 • v prípadoch, ak osoba podozrivá zo spáchania trestného činu nepriznala svoju vinu, to, aby ste mohli prediskutovať všetky potreby, ktoré môžete mať, s Jednotkou starostlivosti o svedkov, a podľa potreby sa mohli obrátiť na príslušnú podpornú skupinu alebo agentúru;

Ak ste svedkom počas súdneho konania, ste oprávnení na:

 • to, aby ste mohli požiadať zamestnancov súdu o vstup do budovy súdu prostredníctvom samostatného vchodu od vchodu, ktorý využíva na vstup osoba podozrivá zo spáchania trestného činu a jej rodina a priatelia;
 • ak to okolnosti dovolia, na to, aby ste sa mohli stretnúť s advokátom alebo zástupcom CPS a položiť mu otázky týkajúce sa súdneho konania. Uvedú, ak to bude možné, ako dlho budete pravdepodobne musieť čakať pred poskytnutím dôkazov;
 • ak je to možné, to, aby vám bolo poskytnuté vysvetlenie zo strany advokáta alebo zástupcu CPS, ak dôjde k prieťahom v konaní, o dni a o tom, ako dlho bude pravdepodobne potrebné čakať;
 • to, aby ste mohli čakať a sedieť v oddelenom priestore od priestoru, v ktorom čaká a sedí osoba podozrivá zo spáchania trestného činu a jej rodina a priatelia - súd zabezpečí, aby sa to vykonalo, ak je to možné;
 • to, aby boli prijaté akékoľvek osobitné opatrenia, ktoré sú pre vás určené, ak boli tieto nariadené súdom;
 • to, aby vám bolo poskytnuté kontaktné miesto na súde, aby ste mohli zistiť, čo sa deje v súvislosti s prípadom počas pojednávania.

Budem môcť mať prístup k súdnym spisom?

Prístup k súdnym dokumentom sa upravuje v časti 5 občianskoprávneho poriadku. Pravdepodobne najdôležitejšími pravidlami sú pravidlá 5.4C a 5.4D. Sú k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu

Posledná aktualizácia: 01/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať proti rozsudku?

Obete nemajú právo odvolať sa proti odsudzujúcemu rozsudku pre páchateľa alebo trestu, ktorý bol páchateľovi uložený.

Aké sú moje práva po tom, ako je páchateľ uznaný za vinného?

Po ukončení súdneho konania ste oprávnení na:

 • náhradu akýchkoľvek výdavkov, o ktorých rozhodol CPS, ak ste sa zúčastnili súdu, aby ste poskytli dôkazy najneskôr do desiatich pracovných dní po tom, čo CPS dostal správne vyplnený formulár žiadosti;
 • to, aby ste boli zo strany Jednotky starostlivosti o svedkov informovaní o výsledku súdneho konania vrátane, ak je k dispozícii, stručného súhrnu dôvodov rozhodnutia. Tieto informácie musia byť poskytnuté do jedného pracovného dňa odo dňa, kedy Jednotka starostlivosti o svedkov tieto informácie získala od súdu;
 • to, aby vás Jednotka starostlivosti o svedkov priviedla k službám na podporu obetí v prípade, kedy je to vhodné a kedy sú k dispozícii.

(i) Ak je podaná žiadosť na Korunný súd s cieľom odvolať sa proti odsudzujúcemu rozsudku alebo trestu na Magistrátnom súde.

Ste oprávnení na to, aby vám zo strany vašej Jednotky starostlivosti o svedkov boli poskytnuté informácie týkajúce sa týchto informácií do jedného pracovného dňa, odo dňa kedy tieto informácie získala od súdu:

 • akékoľvek oznámenie o odvolaní, ktoré bolo podané;
 • dátum, čas a miesto akéhokoľvek pojednávania;
 • výsledok tohto odvolania vrátane akýchkoľvek zmien pôvodného rozsudku.

Taktiež ste oprávnení na:

 • to, aby ste na súde mohli čakať a sedieť v oddelenom priestore od priestoru, v ktorom čaká a sedí odvolateľ a jeho rodina a priatelia. Súd zabezpečí, aby sa to vykonalo, ak je to možné;
 • to, aby vám bolo poskytnuté kontaktné miesto na Korunnom súde;
 • to, aby vám boli poskytnuté informácie o službách na podporu obetiam v prípade, kedy je to vhodné a kedy sú k dispozícii.

(ii) Ak je podaná žiadosť o odvolanie proti odsudzujúcemu rozsudku alebo rozsudku na odvolacom súde, alebo sa podá návrh alebo odvolanie na Najvyšší súd Spojeného kráľovstva v trestnej veci v právnej otázke.

Ste oprávnení na:

 • to, aby ste boli informovaní o tom, že odvolateľovi bolo povolené odvolať sa do piatich pracovných dní odo dňa, kedy Jednotka starostlivosti o svedkov tieto informácie získala od súdu. Ak ste obeťou najzávažnejšieho trestného činu, ktorá je trvalým cieľom alebo zraniteľná alebo zastrašovaná, ste oprávnení na to, aby vám boli poskytnuté tieto informácie do jedného pracovného dňa;
 • to, aby vám zo strany Jednotky starostlivosti o svedkov boli poskytnuté informácie o dátume, čase a mieste akéhokoľvek pojednávania do jedného pracovného dňa odo dňa, kedy tieto informácie získala od súdu;
 • to, aby ste zo strany Jednotky starostlivosti o svedkov boli informovaní do jedného pracovného dňa odo dňa, kedy tieto informácie získala od súdu, ak má byť odvolateľ prepustený na kauciu pred odvolaním alebo ak sa podmienky kaucie zmenili;
 • to, aby vám zo strany Jednotky starostlivosti o svedkov boli do jedného pracovného dňa odo dňa, keď tieto informácie získala od súdu, poskytnuté aktualizované informácie o akýchkoľvek zmenách v dátumoch pojednávaní;
 • to, aby vám zo strany Jednotky starostlivosti o svedkov bolo poskytnuté kontaktné miesto pre Úrad pre odvolania v trestných prípadoch alebo kontaktné miesto pre zamestnancov najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva;
 • to, aby ste do piatich pracovných dní boli o výsledku odvolania informovaní zo strany Jednotky starostlivosti o svedkov, ktorá tieto informácie získala od súdu. To zahŕňa akékoľvek zmeny pôvodného rozsudku. Ak ste obeťou najzávažnejšieho trestného činu, ktorá je trvalým cieľom alebo zraniteľná alebo zastrašovaná, ste oprávnení na to, aby vám boli poskytnuté tieto informácie do jedného pracovného dňa.
 • to, aby ste na súde mohli čakať a sedieť v oddelenom priestore od priestoru, v ktorom čaká a sedí odvolateľ a jeho rodina a priatelia. Zamestnanci súdu zabezpečia, aby sa to vykonalo, ak je to možné. Odvolateľ sa zriedkavo zúčastňuje na pojednávaniach na Najvyššom súde. Prijmú sa osobitné opatrenia, ktoré budú určené pre vás, ak bude odvolateľ prítomný a vy si nebudete želať sedieť v súdnej sieni;
 • to, aby ste mohli požiadať Úrad pre odvolania v trestných prípadoch alebo zamestnancov Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva o kópiu rozsudku súdu vo veci, hneď ako sa tento rozsudok uverejní.

Po udelení povolenia na odvolanie, ak ste pozostalým blízkym príbuzným, v oprávnenom prípade máte právo na to, aby vám bolo umožnené stretnutie s CPS s cieľom vysvetliť vám povahu odvolania a priebeh súdneho konania.

Komisia na preskúmanie trestných vecí

Po prijatí žiadosti od páchateľa vykoná Komisia na preskúmanie trestných vecí preskúmanie odsudzujúcich rozsudkov a trestov uložených v dôsledku spáchania trestného činu zo strany páchateľa. Komisia môže postúpiť odsudzujúci rozsudok alebo trest na nové odvolanie, ak existujú nové informácie alebo nové argumenty, ktoré by mohli znamenať, že odsudzujúci rozsudok nie je bezpečný alebo trest je príliš dlhý. Komisia dostáva každoročne približne 1000 žiadostí od odsúdených osôb a postupuje 30 až 40 prípadov na nové odvolanie. Pri preskúmavaní veci Komisia posúdi potenciálny vplyv na vás a rozhodne, či by vám mala oznámiť výsledok. Komisia zaznamená dôvody svojich rozhodnutí, pokiaľ ide o formu kontaktu s vami, a vo vhodných prípadoch oznámi tieto rozhodnutia polícii.

 • Ste oprávnení na to, aby vám Komisia oznámila výsledok, ak sa domnieva, že existuje odôvodnený predpoklad na to, aby vás upozornila na preskúmanie.
 • Ak sa Komisia rozhodne, že je vhodné vás kontaktovať v priebehu preskúmavania, oznámi vám, že prijala žiadosť a že vo veci prebieha preskúmavanie. V nadväznosti na preskúmanie Komisia rozhodne, či by odsudzujúci rozsudok alebo trest mala postúpiť na súdy a oznámi vám svoje rozhodnutie, pokiaľ ste výslovne nepožiadali, aby ste neboli informovaní.
 • Ak sa Komisia rozhodne, že nie je vhodné vás kontaktovať počas preskúmania, ale potom sa rozhodne postúpiť odsudzujúci rozsudok alebo trest na súdy, predpokladá sa, že vás bude o postúpení informovať.

Som oprávnený/á na to, aby mi po súdnom konaní bola poskytnutá podpora alebo ochrana? Na ako dlho?

 • Ste oprávnení na to, aby vám bol poskytnutý prístup k službám na podporu obetiam kedykoľvek, či už ste oznámili trestný čin alebo nie, a po ukončení vyšetrovania a stíhania.

Aké informácie dostanem v prípade odsúdenia páchateľa?

 • Ste oprávnení na to, aby vám zo strany Jednotky starostlivosti o svedkov boli poskytnuté informácie o rozsudku, ktorý bol vynesený proti osobe podozrivej zo spáchania trestného činu (ak bola odsúdená) do jedného pracovného dňa odo dňa, kedy Jednotka starostlivosti o svedkov tieto informácie získala od súdu. To zahŕňa krátke vysvetlenie významu a účinku odsudzujúceho rozsudku.
 • Ste oprávnení na to, aby vaša vec bola postúpená na CPS, ktorý vám odpovie na akékoľvek otázky, ktoré by ste mohli mať v súvislosti s rozsudkom, a na ktoré vám Jednotka starostlivosti o svedkov nedokáže odpovedať.
 • Okrem vyššie uvedených nárokov, ak ste pozostalým blízkym príbuzným, v oprávnenom prípade ste oprávnení aj na to, aby vám bolo umožnené stretnutie so zástupcom CPS, ktorý vám vysvetlí vynesený rozsudok. Toto stretnutie sa spravidla koná na súde.

Budem informovaný/á o tom, či bol páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmienečného prepustenia) alebo utiekol z väznice?

Zákonná probačná služba v rámci programu kontaktu s obeťami (VCS) sa ponúka obetiam násilných a sexuálnych trestných činov, v prípade ktorých páchateľ dostane trest v trvaní 12 mesiacov odňatia slobody alebo viac. Účelom programu VCS je poskytnúť oprávneným obetiam informácie a rady o procese trestného konania zo strany určeného styčného dôstojníka pre obete. Patria sem aj informácie o kľúčových fázach trestu pre páchateľa, podľa uváženia Národnej probačnej služby, ako je prechod na otvorené podmienky alebo prepustenie, a poskytnutie vyjadrenia o podmienkach súvisiacich s obeťami, ktoré sa môžu pripojiť k povoleniu prepustiť páchateľa.

Ak ste obeťou páchateľa, ktorý sa dopustil násilného alebo sexuálneho trestného činu [1] a dostal trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov alebo viac, alebo bol zadržaný v nemocnici na liečbu podľa zákona o duševnom zdraví z roku 1983, ste oprávnení na to, aby vám zo strany vašej Jednotky starostlivosti o svedkov boli oznámené informácie o programe VCS a aby ste boli informovaní o tom, že vaše údaje budú automaticky postúpené Národnej probačnej službe do 20 pracovných dní, pokiaľ ste nepovedali, že nechcete, aby boli tejto službe postúpené.

Ak sa rozhodnete zúčastniť sa na programe VCS, ste oprávnení na:

 • to, aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete dostávať informácie o kľúčových fázach trestu pre páchateľa;
 • to, aby ste boli pridelení styčnému dôstojníkovi pre obete (VLO), ktorý bude pôsobiť ako kontaktné miesto v Národnej probačnej službe, pokiaľ nie ste obeťou neobmedzeného pacienta (pozri nižšie);
 • to, aby ste mohli prijímať informácie a poskytovať vyjadrenia Národnej probačnej službe o podmienkach súvisiacich s obeťou, ktoré sa majú zahrnúť do udelenia povolenia prepustiť páchateľa alebo do podmienok udelenia absolutória v prípade prepustenia. Mohlo by to napríklad zahŕňať podmienku, ktorá spočíva v zabránení páchateľovi kontaktovať vás alebo vašu rodinu;
 • to, aby ste mohli byť informovaní Národnou probačnou službou o akýchkoľvek podmienkach, ktorým podlieha udelenie prepustenia alebo udelenie absolutória páchateľovi, ktoré sa týkajú vás alebo vašej rodiny;
 • to, aby ste mohli byť informovaní o dátume, kedy tieto podmienky skončia;
 • to, aby ste mohli byť informovaní o akýchkoľvek ďalších informáciách, ktoré Národná probačná služba považuje za vhodné za okolností prípadu, vrátane kľúčových fáz trestu pre páchateľa alebo zaobchádzania v prípade obmedzeného alebo neobmedzeného pacienta s narušeným duševným zdravím.

Ak ste pozostalým blízkym príbuzným obete páchateľa, ktorý bol odsúdený na trest v trvaní

12 mesiacov vo väzení alebo viac za násilný alebo sexuálny trestný čin alebo je zadržiavaný v zabezpečenej nemocnici na liečbu, vám tiež bude ponúknutá účasť na programe VCS. Ak však nie ste najbližším príbuzným obete, bude to závisieť od uváženia Národnej probačnej služby.

Ak ste rodič, opatrovník alebo opatrovateľ obete mladšej ako 18 rokov, zraniteľného dospelého alebo sa z iného dôvodu nemôžete plne zúčastňovať na programe VCS, bude vám spravidla ponúknutá účasť v jeho mene. Túto účasť však nemožno ponúknuť rodičovi, opatrovníkovi alebo opatrovateľovi, ak sa usúdi, že to nebude v najlepšom záujme obete

Opatrenia na ochranu obete v prípade úteku

V prípade nepravdepodobnej možnosti, že páchateľ utečie z väzby, hneď ako polícii tento útek oznámi väznica, tím pre boj proti kriminalite týkajúcej sa mládeže, nemocnica alebo prisťahovalecké záchytné stredisko vám vždy, keď to bude možné, oznámi tento útek a všetky opatrenia prijaté na vašu ochranu, ak sa posúdi, že páchateľ predstavuje výrazné riziko vášho ohrozenia.

[1] Ako je vymedzené v článku 45 ods. 2 zákona o domácom násilí, kriminalite a obetiach z roku 2004.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o prepustení alebo o podmienečnom prepustení? Môžem napríklad predložiť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Ak ste sa rozhodli pre účasť na programe VCS a Výbor pre posúdenie podmienečného prepustenia sa chystá zvážiť prepustenie páchateľa alebo prechod na otvorené podmienky, ste oprávnení na:

 • to, aby ste boli informovaní Národnou probačnou službou v prípade, že sa má uskutočniť pojednávanie Výboru pre posúdenie podmienečného prepustenia;
 • to, aby ste mohli poskytnúť vyjadrenia o podmienkach povolenia prepustiť páchateľa (pozri slovník) Výboru pre posúdenie podmienečného prepustenia;
 • to, aby vám bolo poskytnuté vysvetlenie, ak podmienka povolenia prepustiť páchateľa, o ktorú ste požiadali, nie je zahrnutá do povolenia prepustiť páchateľa;
 • to, aby vám váš VLO vysvetlil podrobnosti o osobnom vyhlásení obete (VPS), vrátane toho, ako ho využije Výbor pre posúdenie podmienečného prepustenia;
 • to, aby ste mohli predložiť VPS, ktoré bude zaslané Výboru pre posúdenie podmienečného prepustenia;
 • to, aby ste mohli požiadať o účasť na ústnom pojednávaní Výboru pre posúdenie podmienečného prepustenia s cieľom predložiť vaše VPS v prípadoch, keď sa tento výbor rozhodne, že je vhodné uskutočniť ústne pojednávanie.
Posledná aktualizácia: 01/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

4 - Náhrada škody

Aký je proces uplatňovania náhrady škôd proti páchateľovi? (napr. súdny spor, občianskoprávne nároky, konanie o pristúpení)

Systém odškodnenia obetí trestných činov pre rok 2012

Systém odškodnenia obetí trestných činov je program financovaný vládou, ktorý je určený na odškodňovanie nevinných obetí násilných trestných činov vo Veľkej Británii. Orgán pre odškodnenie obetí trestných činov (CICA) spravuje tento program a rozhoduje o všetkých žiadostiach. Nie všetky žiadosti o odškodnenie budú úspešné; musíte byť oprávnení podľa pravidiel programu.

Usmernenia týkajúce sa programu sú k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu

Žiadosť môžete predložiť Odkaz sa zobrazí v novom oknetu

Odškodnenie nariadené súdom

Magistrátny súd môže nariadiť povinnosť vyplatiť odškodnenie až do výšky 5 000 GBP za poplatok. Korunný súd má neobmedzené právomoci, ale mal by brať do úvahy prostriedky páchateľa.

Príkazy na vyplatenie odškodnenia budú v takej výške, akú súd považuje za vhodnú, berúc do úvahy všetky dôkazy a vyjadrenia obžaloby a obhajoby.

Súdy prikladajú značnú dôležitosť vypracovávaniu príkazov na vyplatenie odškodnenia a ak nenariadia takýto príkaz, musia uviesť dôvody.

Viac informácií o príkazoch na vyplatenie odškodnenia nariadených Korunným súdom je k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu:

Občianske nároky

Rozhodnutie o predložení občianskoprávneho nároku, prináleží vám, nie obeti. Môže však ovplyvniť aj iné nároky na odškodnenie. Možno budete chcieť požiadať o právnu radu.

Informácie o tom, ako si uplatniť nárok, sú k dispozíciiOdkaz sa zobrazí v novom oknetu

Súd nariadil páchateľovi, aby mi vyplatil náhradu škody/odškodnenie. Ako sa ubezpečím, že páchateľ mi ho vyplatí?

Vykonávanie príkazov na vyplatenie odškodnenia prináleží súdom.

Ak páchateľ nevyplatí odškodnenie, môže mi štát vyplatiť zálohu? Za akých podmienok?

Nie - v Anglicku a Walese neexistuje žiadna predbežná platba odškodnenia, ktorého vyplatenie bolo nariadené súdom.

Som oprávnený/á na odškodnenie od štátu?

Môžete byť oprávnení podľa systému odškodnenia obetí trestných činov, ďalšie informácie sú k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu:

Som oprávnený/á na odškodnenie, ak páchateľ nie je odsúdený?

Podľa systému odškodnenia obetí trestných činov môžete byť aj napriek tomu oprávnení na vyplatenie odmeny, aj keď osoba, ktorá na vás zaútočila, nie je známa alebo nie je odsúdená. Ďalšie informácie sú k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu

Som oprávnený/á na núdzovú platbu, kým čakám na rozhodnutie o mojom nároku na vyplatenie odškodnenia?

Ak CICA rozhodne, že ste oprávnení na platbu, ale následne nemôže prijať konečné rozhodnutie, môže zvážiť uskutočnenie priebežnej platby. Ak nie je schopný prijať konečné rozhodnutie, pravdepodobne to bude preto, že čaká, kým sa nepochopí dlhodobý vplyv ujmy, ktorú ste utrpeli.

Ďalšie informácie sú k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu

Posledná aktualizácia: 01/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Som obeťou trestného činu, na koho sa mám obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Informačná služba pre obete poskytuje informácie o podporných službách, ktoré sa nachádzajú vo vašom okolí, o restoratívnej spravodlivosti, o systéme trestného súdnictva a o Kódexe pre obete a Charte svedkov. Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačná služba pre obete

Ministerstvo spravodlivosti (MoJ) poverené poskytovaním vnútroštátnych služieb obetiam prostredníctvom grantu. Poskytujú sa v ňom tiež granty pre policajných a kriminálnych komisárov (PCC) na miestne obstarávanie/poskytovanie služieb emocionálnej a praktickej podpory obetiam trestných činov v súlade s článkom 143 zákona o antisociálnom správaní, kriminalite a policajnej práci z roku 2014.

Služby financované z lokálnych zdrojov je možné získať prostredníctvom webových sídel príslušných policajných a kriminálnych komisárov. Príslušných PCC môžete nájsť Odkaz sa zobrazí v novom oknetu

Najbližšie Stredisko pre postúpenie prípadov sexuálnych útokov nájdete na telefónnom čísle nenúdzovej Odkaz sa zobrazí v novom okneslužby Národného zdravotného systému (NHS) 111, na základe rozhovoru s vašim všeobecným lekárom (GP) alebo na oddelení urgentného príjmu (A&E) vo vašej miestnej nemocnici alebo navštívením webového sídla Odkaz sa zobrazí v novom okneNHS ChoicesOdkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364.

Linka dôvery pre obete

Informačná služba pre obete zahŕňa informačnú linku pre obete: +44 808 168 9293.

Je podpora obetí bezplatná?

Áno.

Aké druhy podpory môžem získať od štátnych služieb alebo orgánov?

Polícia vám musí poskytnúť informácie o tom, kde a ako získať radu alebo podporu, vrátane prístupu k zdravotnej starostlivosti, akejkoľvek odbornej pomoci (ako je psychologická pomoc) a alternatívnemu ubytovaniu.

Odkaz sa zobrazí v novom okneV časti 7 zákona o bývaní z roku 1996 sa vyžaduje, aby miestne orgány v oblasti bývania pomáhali jednotlivcom a rodinám, ktoré sú bez domova, a žiadajú o pomoc.

Národný zdravotný systém poskytuje podporu v prípade:

Aké druhy podpory môžem získať od mimovládnych organizácií?

Mnohé mimovládne organizácie a charitatívne organizácie poskytujú pomoc obetiam trestných činov, podporu v oblasti poradenstva, poradenstvo a ďalšie všeobecné a špecializované služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Posledná aktualizácia: 01/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.