Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.

Práva obetí – podľa krajín

Anglicko a Wales

Autor obsahu
Anglicko a Wales

Som obeťou trestného činu, na koho sa mám obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Informačná služba pre obete poskytuje informácie o podporných službách, ktoré sa nachádzajú vo vašom okolí, o restoratívnej spravodlivosti, o systéme trestného súdnictva a o Kódexe pre obete a Charte svedkov. Informačná služba pre obete

Ministerstvo spravodlivosti (MoJ) poverené poskytovaním vnútroštátnych služieb obetiam prostredníctvom grantu. Poskytujú sa v ňom tiež granty pre policajných a kriminálnych komisárov (PCC) na miestne obstarávanie/poskytovanie služieb emocionálnej a praktickej podpory obetiam trestných činov v súlade s článkom 143 zákona o antisociálnom správaní, kriminalite a policajnej práci z roku 2014.

Služby financované z lokálnych zdrojov je možné získať prostredníctvom webových sídel príslušných policajných a kriminálnych komisárov. Príslušných PCC môžete nájsť tu

Najbližšie Stredisko pre postúpenie prípadov sexuálnych útokov nájdete na telefónnom čísle nenúdzovej služby Národného zdravotného systému (NHS) 111, na základe rozhovoru s vašim všeobecným lekárom (GP) alebo na oddelení urgentného príjmu (A&E) vo vašej miestnej nemocnici alebo navštívením webového sídla NHS Choiceshttps://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364.

Linka dôvery pre obete

Informačná služba pre obete zahŕňa informačnú linku pre obete: +44 808 168 9293.

Je podpora obetí bezplatná?

Áno.

Aké druhy podpory môžem získať od štátnych služieb alebo orgánov?

Polícia vám musí poskytnúť informácie o tom, kde a ako získať radu alebo podporu, vrátane prístupu k zdravotnej starostlivosti, akejkoľvek odbornej pomoci (ako je psychologická pomoc) a alternatívnemu ubytovaniu.

V časti 7 zákona o bývaní z roku 1996 sa vyžaduje, aby miestne orgány v oblasti bývania pomáhali jednotlivcom a rodinám, ktoré sú bez domova, a žiadajú o pomoc.

Národný zdravotný systém poskytuje podporu v prípade:

Aké druhy podpory môžem získať od mimovládnych organizácií?

Mnohé mimovládne organizácie a charitatívne organizácie poskytujú pomoc obetiam trestných činov, podporu v oblasti poradenstva, poradenstvo a ďalšie všeobecné a špecializované služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Posledná aktualizácia: 01/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom