Práva obetí – podľa krajín

Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa? (napr. súdne konanie, občianskoprávna žaloba, adhézne konanie)

Obeť môže uplatniť nárok na náhradu škody od páchateľa prostredníctvom občianskeho súdneho konania; obeť môže takisto pripojiť nárok na náhradu škody k trestnému stíhaniu páchateľa („adhézne konanie“).

Súd uložil páchateľovi, aby mi vyplatil náhradu škody. Ako môžem zaistiť, aby páchateľ skutočne zaplatil?

Ak páchateľ zámerne nesplní povinnosť uloženú súdom poskytnúť náhradu škody, osoba uplatňujúca si nárok (obeť) má právo podať na súd návrh na plnenie danej povinnosti. Zákon, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2018, takisto oprávňuje obete trestných činov požiadať štát, aby uspokojil ich právo na náhradu škody z prostriedkov, ktoré vymohol od páchateľa ako majetkovú sankciu.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát vyplatiť preddavok? Za akých podmienok?

Česká republika neprepláca preddavky na akékoľvek plnenie vyplývajúce z povinnosti páchateľa poskytnúť náhradu škody spôsobenej trestným činom. Český právny systém striktne oddeľuje právo obete na náhradu škody spôsobenej páchateľom, ktoré sa považuje za záväzok z deliktu a na finančnú pomoc v súlade so zákonom č. 45/2013 o obetiach trestných činov, ktorá slúži ako peňažná dávka od štátu poskytnutá na zmiernenie sociálneho dosahu viktimizácie.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Ako už bolo uvedené, štát neuhradí škody v pravom zmysle slova (nevstupuje do majetkových záväzkov páchateľa, nepreberá ich), ale ponúka obetiam trestných činov finančnú pomoc. V súlade so zákonom č. 45/2013 o obetiach trestných činov sa finančná pomoc môže vyplatiť obetiam, ktorým bola v dôsledku trestného činu spôsobená zákonom stanovená minimálna škoda na zdraví, obetiam sexuálnych trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, týraným deťom a pozostalým (zo zákonom definovanej skupiny) tých, ktorí zomreli v dôsledku trestného činu. Táto pomoc sa poskytuje najčastejšie v sumách od 10 000 CZK (približne 370 EUR) do 200 000 CZK (približne 7 400 EUR) a vypočíta sa buď v zákonom stanovenej paušálnej sadzbe alebo zodpovedá sume preukázaného ušlého zárobku a nákladov na liečbu, alebo prípadne nákladov na odbornú terapiu používanú na zmiernenie utrpenej nemajetkovej ujmy. O žiadostiach o vyplatenie finančnej pomoci rozhoduje ministerstvo spravodlivosti, ktorému sa musí podať žiadosť do dvoch rokov odo dňa, keď sa obeť dozvedela o škode spôsobenej trestným činom, a to najneskôr do piatich rokov odo dňa spáchania trestného činu.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Náhradu škody spôsobenej páchateľom (t. j. záväzok z deliktu) nemožno uplatniť v prípade, keď páchateľ nebol odsúdený len preto, že nie je známy, t. j. preto, že neexistuje zodpovedná osoba alebo jeho delikt sa nepreukázal, alebo páchateľ nenesie trestnú zodpovednosť za svoje konanie, t. j. obvinený nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené konaním, ktorého sa nedopustil, ktoré nemá povahu trestného činu, alebo za ktoré nie je obvinený zodpovedný. Napriek tomu však môže mať osoba nárok na finančnú pomoc zo strany štátu (pozri vyššie) ešte pred odsúdením páchateľa; obeť tak môže mať nárok aj v prípade, keď páchateľ nie je známy, alebo ak nenesie trestnú zodpovednosť za svoje konanie, za predpokladu, že je nepochybné, že obeť utrpela ujmu konaním, ktoré má povahu trestného činu (alebo, že príbuzný obete zomrel v jeho dôsledku).

Mám v čase, keď očakávam rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody, nárok na platbu v prípade naliehavej potreby?

Zákon č. 45/2013 o obetiach trestných činov neumožňuje ministerstvu spravodlivosti poskytnúť preddavky na finančnú pomoc, o ktorej sa rozhoduje; naliehavé životné potreby obetí sa riešia iným spôsobom, zo systému štátnej sociálnej starostlivosti alebo podpory.

Posledná aktualizácia: 16/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom