Práva obetí – podľa krajín

Aké informácie môžem získať od príslušných orgánov (napr. polícia, prokuratúra) po tom, ako dôjde k trestnému činu, avšak ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Už pri prvom kontakte s políciou získate informácie, ktoré vám umožnia riadne uplatniť vaše práva. Konkrétne získate informácie:

 • o orgáne, ktorému môžete podať trestné oznámenie a obdržíte kontaktné údaje tohto orgánu,
 • o tom, na koho sa môžete obrátiť so žiadosťou o odbornú pomoc a za akých podmienok je poskytnutie odbornej pomoci bezplatné; získate takisto kontaktné údaje na odborníkov poskytujúcich pomoc,
 • o podmienkach, za ktorých máte nárok na opatrenia na zabezpečenie vašej bezpečnosti,
 • o tom, kde získate ďalšie informácie o prípade, v ktorom ste obeťou,
 • štádiách trestného konania a vašej úlohe v nich,
 • o orgáne, kde môžete požiadať o ďalšie informácie; získate takisto kontaktné údaje tohto orgánu,
 • o podmienkach, za ktorých máte nárok na finančnú pomoc,
 • o najbližších útulkoch, intervenčných centrách či iných podobných zariadeniach, na ktoré sa môžete obrátiť,
 • o najbližšom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, na ktorého sa môžete obrátiť,
 • o tom, ako sa domáhať nápravy, ak sú vaše práva porušené orgánom verejnej moci,
 • o opatreniach, ktoré môžete žiadať na ochranu svojich záujmov, ak máte bydlisko v inom členskom štáte EÚ,
 • o tom, aké ďalšie práva máte podľa zákona o obetiach trestných činov.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Máte zaručené rovnaké práva ako občania Českej republiky a osoby s pobytom v Českej republike. Ak prehlásite, že neovládate český jazyk, informácie o vašich právach sa vám poskytnú v jazyku, ktorému rozumiete alebo v úradnom jazyku štátu, ktorého ste občanom.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

Ak trestné oznámenie podáte na polícii, musia vám byť poskytnuté všetky informácie, ktoré sa povinne poskytujú pri prvom kontakte s políciou, ako je uvedené vyššie.

Ak trestné oznámenie podávate prokurátorovi, musíte byť vždy informovaný:

 • o tom, na koho sa môžete obrátiť so žiadosťou o odbornú pomoc a za akých podmienok je poskytnutie odbornej pomoci bezplatné; získate takisto kontaktné údaje na odborníkov poskytujúcich pomoc,
 • o podmienkach, za ktorých máte nárok na opatrenia na zabezpečenie vašej bezpečnosti,
 • o tom, kde získate ďalšie informácie o prípade, v ktorom ste obeťou.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Keď prichádzate do styku s orgánmi presadzovanie práva a neovládate český jazyk, môžete použiť svoj materinský jazyk alebo jazyk, ktorý ste uviedli, že ho ovládate.

Ak je to možné, bude vám na vašu žiadosť predložený preklad konečného rozhodnutia, ktorým sa končí konanie. Na základe vašej odôvodnenej žiadosti vám môže byť poskytnutý aj preklad ďalších písomností v rozsahu potrebnom na uplatnenie vašich práv v konaní.

Ako orgán zabezpečí, aby sa so mnou zrozumiteľne komunikovalo (ak som dieťa; ak som osoba so zdravotným postihnutím)?

Orgány majú povinnosť informovať obete zrozumiteľným spôsobom so zohľadnením ich veku, rozumovej a vôľovej vyspelosti, gramotnosti a zdravotného stavu vrátane ich psychického stavu. Ak je to možné, výsluchy detí a osôb so zdravotným postihnutím musí vykonať osoba, ktorá je na to špeciálne vyškolená.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje podporu pre obete?

Podporu obetiam poskytuje niekoľko skupín subjektov. Patria k nim štátne strediská probačnej a mediačnej služby, ako aj súkromné subjekty akreditované ministerstvom spravodlivosti na poskytovanie právnych informácií a/alebo programov obnovy a subjekty oprávnené na poskytovanie služieb psychologického a sociálneho poradenstva na základe zákona o sociálnych službách. Právnu pomoc obetiam poskytujú niektorí advokáti. Tieto subjekty sú zapísané v registri poskytovateľov pomoci obetiam trestných činov, ktorý vedie ministerstvo spravodlivosti a ktorý je prístupný z webového sídla ministerstva spravodlivosti na https://www.justice.cz/.

Bude ma polícia o podpore pre obete automaticky informovať?

Áno, o podpore pre obete budete automaticky informovaný počas vášho prvého kontaktu s políciou. Získate kontaktné údaje orgánov, ktoré poskytujú pomoc.

Ako je chránené moje súkromie?

Všeobecne platí, že orgány presadzovania práva nesmú zverejňovať informácie, ktoré priamo nesúvisia s trestnou činnosťou. V prípravnom konaní sa nesmú zverejniť akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k zisteniu vašej totožnosti. Osobitná ochrana sa poskytuje súkromiu osôb mladších ako 18 rokov. Pokiaľ o to požiadate, informácie o vašom súkromnom živote (vaše bydlisko a adresa na doručovanie, miesto výkonu práce alebo podnikania a vaše osobné, rodinné a majetkové pomery) budú spravované takým spôsobom, aby k nim mali prístup iba orgány presadzovania práva, príslušníci polície a úradníci probačnej a mediačnej služby zainteresovaní na prípade. Sprístupnenie je možné len vtedy, ak je to potrebné na dosiahnutie účelu trestného konania alebo na riadne uplatnenie práva na obhajobu osoby, proti ktorej sa trestné konanie vedie.

Musím trestný čin oznámiť ešte pred tým, ako získam podporu pre obete?

Nie, odborná pomoc je k dispozícii už pred začatím trestného konania. Odborná pomoc vám môže byť poskytnutá ešte pred oznámením trestného činu, ak je to potrebné a účelné.

Osobná ochrana v prípade, že som v nebezpečenstve

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Existuje niekoľko možností ochrany obetí.

Polícia vám môže poskytnúť „krátkodobú ochranu“, ak je pravdepodobné, že vám hrozí ujma na zdraví alebo iné vážne nebezpečenstvo. Takáto ochrana môže zahŕňať fyzickú ochranu, zmenu vášho bydliska alebo poradenské a preventívne činnosti. Polícia môže takisto nariadiť obvinenému, aby opustil vašu spoločnú domácnosť a jej okolie na obdobie 10 dní, ak existuje nebezpečenstvo útoku ohrozujúceho váš život alebo zdravie.

Ak je bezpečnosť obete v ohrození, príslušník polície vykoná úkony alebo prijme opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti obete. Rovnakú povinnosť majú aj príslušníci väzenskej služby, vojenskej polície a obecnej polície.

V závažnejších situáciách máte za určitých podmienok nárok na osobitnú ochranu, ktorá sa poskytuje svedkom a ďalším osobám, ktorým by v súvislosti s trestným konaním mohlo hroziť ublíženie na zdraví alebo iné vážne nebezpečenstvo. Takáto ochrana zahŕňa osobnú ochranu, zmenu bydliska a pomoc so sociálnym začlenením do nového prostredia, zatajenie skutočnej totožnosti atď. Ide o veľmi závažné opatrenie, ktoré by sa malo využívať len v nutných prípadoch.

Ochrana poskytovaná súdmi alebo prokurátormi formou ochranných opatrení používaných v trestnom konaní napríklad zakazuje obvinenému styk s obeťou alebo vstup do spoločnej domácnosti obývanej obeťou. Podobné ochranné opatrenia môže prijať súd aj v občianskom súdnom konaní. Ak si ochrana vás ako obete alebo poškodeného vyžaduje vzatie obvineného do väzby, obvinený môže byť vzatý do väzby, ak existuje dôvodná obava, že opakovane spácha trestný čin, dokoná trestný čin alebo spácha trestný čin, ktorý pripravoval, alebo ktorým hrozil.

Okrem toho máte právo požadovať, aby sa v rámci trestného konania podnikli kroky na zabránenie vášho kontaktu s údajným páchateľom.

Na vašu žiadosť máte právo získať informácie o prepustení alebo úteku obvineného z väzby, väzenia alebo bezpečnostného detenčného centra a ďalšie podobné informácie.

Ak máte postavenie svedka, môžete za určitých podmienok svedčiť ako svedok s utajenou totožnosťou.

Súdny orgán môže na vašu ochranu takisto vydať európsky ochranný príkaz.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Ochranu poskytujú orgány uvedené vyššie, najmä polícia a súdy prostredníctvom svojich rozhodnutí.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi zo strany páchateľa hrozí ďalšie nebezpečenstvo?

Situáciu vždy posudzujú orgány presadzovania práva. Ak zistia hroziace nebezpečenstvo, podniknú potrebné kroky.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi hrozí ďalšie nebezpečenstvo zo strany systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Orgány presadzovania práva musia vždy konať tak, aby sa zabránilo ďalšej ujme obete v dôsledku trestného činu alebo druhotnej ujme.

Ak orgán presadzovania práva porušil vaše práva alebo ak ste ich nemohli plne uplatniť, máte právo domáhať sa nápravy. Predovšetkým máte právo požiadať o preskúmanie postupu policajného orgánu alebo podať žalobu o náhradu škody, alebo primerané zadosťučinenie za nemajetkovú ujmu spôsobenú orgánom verejnej moci pri výkone svojich právomocí.

Aká ochrana sa môže poskytnúť veľmi zraniteľným obetiam?

Medzi zvlášť zraniteľné obete patria deti, staršie osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím a obete niektorých trestných činov, ako sú obchodovanie s ľuďmi, teroristické útoky, sexuálne trestné činy proti ľudskej dôstojnosti alebo niektoré násilné trestné činy. Zvlášť zraniteľné obete môžu samozrejme využiť všetky možnosti ochrany uvedené vyššie, pričom často platí, že príslušný orgán je v zásade povinný prijať žiadosť obzvlášť zraniteľnej obete. Rozsah práv obzvlášť zraniteľných obetí je vo všeobecnosti širší; nevzťahuje sa to však priamo na ochranu obetí, čo závisí skôr od toho, či obeti hrozí ujma ublíženia na zdraví alebo iné vážne nebezpečenstvo.

Som maloletá osoba. Mám nejaké osobitné práva?

Áno, ako dieťa (osoba mladšia ako 18 rokov) ste obzvlášť zraniteľnou obeťou a mate nárok na osobitné práva. Patrí k nim právo na bezplatnú právnu pomoc v trestnom konaní, právo na mimoriadne citlivé vykonávanie výsluchov vyškolenou osobou, obmedzenie opakovania výsluchov alebo právo na zabránenie bezprostredného vizuálneho kontaktu s páchateľom, ako aj obmedzenie možnosti výnimky z niektorých ďalších práv prislúchajúcich všetkým obetiam.

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké sú moje práva?

Ak kvôli smrti člena rodiny utrpíte ujmu v dôsledku trestného činu, považujete sa za obeť aj vy a prináležia vám práva, ktoré vyplývajú z postavenia obete.

Člen mojej rodiny sa stal obeťou trestného činu. Aké sú moje práva?

V tomto prípade sa nepovažujete za obeť. Môžete sa však stať dôverníkom obete, ak si vás obeť zvolí za dôverníka. Obeť má právo na to, aby ju v priebehu trestného konania a pri podaní vysvetlenia sprevádzal dôverník. Dôverníka možno vylúčiť len vo výnimočných prípadoch.

Môžem požiadať o pomoc mediačné služby? Za akých podmienok? Budem počas mediácie v bezpečí?

Áno. Mediačné služby poskytuje probačná a mediačná služba, ktorá je jedným z poskytovateľov pomoci obetiam. Mediácia je bezplatná a je založená na súhlase oboch strán, t. j. obete a páchateľa. Mediáciu vykonáva odborník na riešenie konfliktov, ktorý udržuje priateľský a vyvážený prístup k obom stranám a pomáha nájsť riešenie. Probačná a mediačná služba je organizačnou zložkou štátu, ktorej poslaním je okrem iného sprostredkovanie účinného a spoločensky prospešného riešenia konfliktov súvisiacich s trestnou činnosťou, a ktorá je ako taká schopná zaistiť bezpečnosť obete v priebehu mediačných rokovaní.

Kde sa môžem oboznámiť s právnym predpisom, v ktorom sú stanovené moje práva?

Hlavné ustanovenia sú v zákone č. 45/2013 o obetiach trestných činov. Nahliadnutie do zbierky zákonov je možné v pracovných dňoch na každom obecnom a krajskom úrade (vrátane hlavného mesta Prahy). Tento zákon je rovnako ako iné právne predpisy k dispozícii aj online, napríklad na portáli verejnej správy alebo na webovom sídle ministerstva vnútra

Posledná aktualizácia: 16/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom