Victims' rights - by country

Česká republika

Autor obsahu
Česká republika

You are considered an ‘injured party’ (poškozený - term used for the victim of a crime in the Code of Criminal Procedure (trestní řád)) if you have suffered harm as the result of an action identified as a crime in the Criminal Code (trestní zákon). This harm may take various forms, for example, damage to or theft of an object. As the injured party you have certain legal rights before, during and after court proceedings.

Criminal proceedings in the Czech Republic begin with fact-checking and an investigation. At this stage of the case, the police make inquiries under the supervision of the public prosecutor. If enough evidence is gathered during this stage of the proceedings proving that a crime has been committed and that it was committed by a specific person, the public prosecutor issues a decision to bring charges, and the case then goes to court. During the court stage of the criminal proceedings, the court hears the evidence and on the basis of that evidence it finds the defendant guilty or not guilty. If the court finds the defendant guilty of committing the crime, it imposes a penalty on the defendant. In the case of a non-guilty verdict, the defendant is acquitted. The criminal proceedings may continue on the basis of an appeal brought before a higher court if you have made a claim for damages.

As an injured party you can join the criminal proceedings at any stage.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 02/07/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Aké informácie môžem získať od príslušných orgánov (napr. polícia, prokuratúra) po tom, ako dôjde k trestnému činu, avšak ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Už pri prvom kontakte s políciou získate informácie, ktoré vám umožnia riadne uplatniť vaše práva. Konkrétne získate informácie:

 • o orgáne, ktorému môžete podať trestné oznámenie a obdržíte kontaktné údaje tohto orgánu,
 • o tom, na koho sa môžete obrátiť so žiadosťou o odbornú pomoc a za akých podmienok je poskytnutie odbornej pomoci bezplatné; získate takisto kontaktné údaje na odborníkov poskytujúcich pomoc,
 • o podmienkach, za ktorých máte nárok na opatrenia na zabezpečenie vašej bezpečnosti,
 • o tom, kde získate ďalšie informácie o prípade, v ktorom ste obeťou,
 • štádiách trestného konania a vašej úlohe v nich,
 • o orgáne, kde môžete požiadať o ďalšie informácie; získate takisto kontaktné údaje tohto orgánu,
 • o podmienkach, za ktorých máte nárok na finančnú pomoc,
 • o najbližších útulkoch, intervenčných centrách či iných podobných zariadeniach, na ktoré sa môžete obrátiť,
 • o najbližšom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, na ktorého sa môžete obrátiť,
 • o tom, ako sa domáhať nápravy, ak sú vaše práva porušené orgánom verejnej moci,
 • o opatreniach, ktoré môžete žiadať na ochranu svojich záujmov, ak máte bydlisko v inom členskom štáte EÚ,
 • o tom, aké ďalšie práva máte podľa zákona o obetiach trestných činov.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Máte zaručené rovnaké práva ako občania Českej republiky a osoby s pobytom v Českej republike. Ak prehlásite, že neovládate český jazyk, informácie o vašich právach sa vám poskytnú v jazyku, ktorému rozumiete alebo v úradnom jazyku štátu, ktorého ste občanom.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

Ak trestné oznámenie podáte na polícii, musia vám byť poskytnuté všetky informácie, ktoré sa povinne poskytujú pri prvom kontakte s políciou, ako je uvedené vyššie.

Ak trestné oznámenie podávate prokurátorovi, musíte byť vždy informovaný:

 • o tom, na koho sa môžete obrátiť so žiadosťou o odbornú pomoc a za akých podmienok je poskytnutie odbornej pomoci bezplatné; získate takisto kontaktné údaje na odborníkov poskytujúcich pomoc,
 • o podmienkach, za ktorých máte nárok na opatrenia na zabezpečenie vašej bezpečnosti,
 • o tom, kde získate ďalšie informácie o prípade, v ktorom ste obeťou.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Keď prichádzate do styku s orgánmi presadzovanie práva a neovládate český jazyk, môžete použiť svoj materinský jazyk alebo jazyk, ktorý ste uviedli, že ho ovládate.

Ak je to možné, bude vám na vašu žiadosť predložený preklad konečného rozhodnutia, ktorým sa končí konanie. Na základe vašej odôvodnenej žiadosti vám môže byť poskytnutý aj preklad ďalších písomností v rozsahu potrebnom na uplatnenie vašich práv v konaní.

Ako orgán zabezpečí, aby sa so mnou zrozumiteľne komunikovalo (ak som dieťa; ak som osoba so zdravotným postihnutím)?

Orgány majú povinnosť informovať obete zrozumiteľným spôsobom so zohľadnením ich veku, rozumovej a vôľovej vyspelosti, gramotnosti a zdravotného stavu vrátane ich psychického stavu. Ak je to možné, výsluchy detí a osôb so zdravotným postihnutím musí vykonať osoba, ktorá je na to špeciálne vyškolená.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje podporu pre obete?

Podporu obetiam poskytuje niekoľko skupín subjektov. Patria k nim štátne strediská probačnej a mediačnej služby, ako aj súkromné​subjekty akreditované ministerstvom spravodlivosti na poskytovanie právnych informácií a/alebo programov obnovy a subjekty oprávnené na poskytovanie služieb psychologického a sociálneho poradenstva na základe zákona o sociálnych službách. Právnu pomoc obetiam poskytujú niektorí advokáti. Tieto subjekty sú zapísané v registri poskytovateľov pomoci obetiam trestných činov, ktorý vedie ministerstvo spravodlivosti a ktorý je prístupný z webového sídla ministerstva spravodlivosti na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justice.cz/.

Bude ma polícia o podpore pre obete automaticky informovať?

Áno, o podpore pre obete budete automaticky informovaný počas vášho prvého kontaktu s políciou. Získate kontaktné údaje orgánov, ktoré poskytujú pomoc.

Ako je chránené moje súkromie?

Všeobecne platí, že orgány presadzovania práva nesmú zverejňovať informácie, ktoré priamo nesúvisia s trestnou činnosťou. V prípravnom konaní sa nesmú zverejniť akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k zisteniu vašej totožnosti. Osobitná ochrana sa poskytuje súkromiu osôb mladších ako 18 rokov. Pokiaľ o to požiadate, informácie o vašom súkromnom živote (vaše bydlisko a adresa na doručovanie, miesto výkonu práce alebo podnikania a vaše osobné, rodinné a majetkové pomery) budú spravované takým spôsobom, aby k nim mali prístup iba orgány presadzovania práva, príslušníci polície a úradníci probačnej a mediačnej služby zainteresovaní na prípade. Sprístupnenie je možné len vtedy, ak je to potrebné na dosiahnutie účelu trestného konania alebo na riadne uplatnenie práva na obhajobu osoby, proti ktorej sa trestné konanie vedie.

Musím trestný čin oznámiť ešte pred tým, ako získam podporu pre obete?

Nie, odborná pomoc je k dispozícii už pred začatím trestného konania. Odborná pomoc vám môže byť poskytnutá ešte pred oznámením trestného činu, ak je to potrebné a účelné.

Osobná ochrana v prípade, že som v nebezpečenstve

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Existuje niekoľko možností ochrany obetí.

Polícia vám môže poskytnúť „krátkodobú ochranu“, ak je pravdepodobné, že vám hrozí ujma na zdraví alebo iné vážne nebezpečenstvo. Takáto ochrana môže zahŕňať fyzickú ochranu, zmenu vášho bydliska alebo poradenské a preventívne činnosti. Polícia môže takisto nariadiť obvinenému, aby opustil vašu spoločnú domácnosť a jej okolie na obdobie 10 dní, ak existuje nebezpečenstvo útoku ohrozujúceho váš život alebo zdravie.

Ak je bezpečnosť obete v ohrození, príslušník polície vykoná úkony alebo prijme opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti obete. Rovnakú povinnosť majú aj príslušníci väzenskej služby, vojenskej polície a obecnej polície.

V závažnejších situáciách máte za určitých podmienok nárok na osobitnú ochranu, ktorá sa poskytuje svedkom a ďalším osobám, ktorým by v súvislosti s trestným konaním mohlo hroziť ublíženie na zdraví alebo iné vážne nebezpečenstvo. Takáto ochrana zahŕňa osobnú ochranu, zmenu bydliska a pomoc so sociálnym začlenením do nového prostredia, zatajenie skutočnej totožnosti atď. Ide o veľmi závažné opatrenie, ktoré by sa malo využívať len v nutných prípadoch.

Ochrana poskytovaná súdmi alebo prokurátormi formou ochranných opatrení používaných v trestnom konaní napríklad zakazuje obvinenému styk s obeťou alebo vstup do spoločnej domácnosti obývanej obeťou. Podobné ochranné opatrenia môže prijať súd aj v občianskom súdnom konaní. Ak si ochrana vás ako obete alebo poškodeného vyžaduje vzatie obvineného do väzby, obvinený môže byť vzatý do väzby, ak existuje dôvodná obava, že opakovane spácha trestný čin, dokoná trestný čin alebo spácha trestný čin, ktorý pripravoval, alebo ktorým hrozil.

Okrem toho máte právo požadovať, aby sa v rámci trestného konania podnikli kroky na zabránenie vášho kontaktu s údajným páchateľom.

Na vašu žiadosť máte právo získať informácie o prepustení alebo úteku obvineného z väzby, väzenia alebo bezpečnostného detenčného centra a ďalšie podobné informácie.

Ak máte postavenie svedka, môžete za určitých podmienok svedčiť ako svedok s utajenou totožnosťou.

Súdny orgán môže na vašu ochranu takisto vydať európsky ochranný príkaz.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Ochranu poskytujú orgány uvedené vyššie, najmä polícia a súdy prostredníctvom svojich rozhodnutí.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi zo strany páchateľa hrozí ďalšie nebezpečenstvo?

Situáciu vždy posudzujú orgány presadzovania práva. Ak zistia hroziace nebezpečenstvo, podniknú potrebné kroky.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi hrozí ďalšie nebezpečenstvo zo strany systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Orgány presadzovania práva musia vždy konať tak, aby sa zabránilo ďalšej ujme obete v dôsledku trestného činu alebo druhotnej ujme.

Ak orgán presadzovania práva porušil vaše práva alebo ak ste ich nemohli plne uplatniť, máte právo domáhať sa nápravy. Predovšetkým máte právo požiadať o preskúmanie postupu policajného orgánu alebo podať žalobu o náhradu škody, alebo primerané zadosťučinenie za nemajetkovú ujmu spôsobenú orgánom verejnej moci pri výkone svojich právomocí.

Aká ochrana sa môže poskytnúť veľmi zraniteľným obetiam?

Medzi zvlášť zraniteľné obete patria deti, staršie osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím a obete niektorých trestných činov, ako sú obchodovanie s ľuďmi, teroristické útoky, sexuálne trestné činy proti ľudskej dôstojnosti alebo niektoré násilné trestné činy. Zvlášť zraniteľné obete môžu samozrejme využiť všetky možnosti ochrany uvedené vyššie, pričom často platí, že príslušný orgán je v zásade povinný prijať žiadosť obzvlášť zraniteľnej obete. Rozsah práv obzvlášť zraniteľných obetí je vo všeobecnosti širší; nevzťahuje sa to však priamo na ochranu obetí, čo závisí skôr od toho, či obeti hrozí ujma ublíženia na zdraví alebo iné vážne nebezpečenstvo.

Som maloletá osoba. Mám nejaké osobitné práva?

Áno, ako dieťa (osoba mladšia ako 18 rokov) ste obzvlášť zraniteľnou obeťou a mate nárok na osobitné práva. Patrí k nim právo na bezplatnú právnu pomoc v trestnom konaní, právo na mimoriadne citlivé vykonávanie výsluchov vyškolenou osobou, obmedzenie opakovania výsluchov alebo právo na zabránenie bezprostredného vizuálneho kontaktu s páchateľom, ako aj obmedzenie možnosti výnimky z niektorých ďalších práv prislúchajúcich všetkým obetiam.

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké sú moje práva?

Ak kvôli smrti člena rodiny utrpíte ujmu v dôsledku trestného činu, považujete sa za obeť aj vy a prináležia vám práva, ktoré vyplývajú z postavenia obete.

Člen mojej rodiny sa stal obeťou trestného činu. Aké sú moje práva?

V tomto prípade sa nepovažujete za obeť. Môžete sa však stať dôverníkom obete, ak si vás obeť zvolí za dôverníka. Obeť má právo na to, aby ju v priebehu trestného konania a pri podaní vysvetlenia sprevádzal dôverník. Dôverníka možno vylúčiť len vo výnimočných prípadoch.

Môžem požiadať o pomoc mediačné služby? Za akých podmienok? Budem počas mediácie v bezpečí?

Áno. Mediačné služby poskytuje probačná a mediačná služba, ktorá je jedným z poskytovateľov pomoci obetiam. Mediácia je bezplatná a je založená na súhlase oboch strán, t. j. obete a páchateľa. Mediáciu vykonáva odborník na riešenie konfliktov, ktorý udržuje priateľský a vyvážený prístup k obom stranám a pomáha nájsť riešenie. Probačná a mediačná služba je organizačnou zložkou štátu, ktorej poslaním je okrem iného sprostredkovanie účinného a spoločensky prospešného riešenia konfliktov súvisiacich s trestnou činnosťou, a ktorá je ako taká schopná zaistiť bezpečnosť obete v priebehu mediačných rokovaní.

Kde sa môžem oboznámiť s právnym predpisom, v ktorom sú stanovené moje práva?

Hlavné ustanovenia sú v zákone č. 45/2013 o obetiach trestných činov. Nahliadnutie do zbierky zákonov je možné v pracovných dňoch na každom obecnom a krajskom úrade (vrátane hlavného mesta Prahy). Tento zákon je rovnako ako iné právne predpisy k dispozícii aj online, napríklad Odkaz sa zobrazí v novom oknena portáli verejnej správy alebo na webovom sídle ministerstva vnútra

Posledná aktualizácia: 02/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Ako môžem trestný čin oznámiť?

Trestné oznámenie môžete podať ktorémukoľvek policajnému orgánu alebo prokurátorovi v písomnej forme, ústne do zápisnice alebo elektronicky. V trestnom oznámení by ste mali preukázať, čo podľa vás predstavuje dôkaz o tom, že došlo k spáchaniu trestného činu.

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Ak o to požiadate v trestnom oznámení, príslušný orgán vás musí do jedného mesiaca od podania oznámenia informovať o prijatých opatreniach. Ako obeť ste v zásade poškodený, a ako taký máte právo nahliadnuť do spisu. Môžete takisto požiadať o informáciu o stave konania. Takúto informáciu vám musí poskytnúť príslušný orgán; to neplatí, ak takáto informácia môže nepriaznivo ovplyvniť účel trestného konania.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Áno. Právnu pomoc môžete získať ešte pred začatím trestného konania, v priebehu konania, ako aj po jeho skončení. Právnu pomoc poskytujú advokáti. Obzvlášť zraniteľné obete môžu získať právnu pomoc v trestnom konaní bezplatne. Okrem toho je možné ju poskytnúť bezplatne alebo za zníženú cenu obeti, ktorá v dôsledku úmyselného trestného činu utrpela závažné poškodenie zdravia, alebo pozostalému po obeti, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu; tieto osoby musia preukázať, že nemajú dostatok finančných prostriedkov. Ostatné obete majú právo na právnu pomoc za poplatok.

Mám nárok na náhradu výdavkov (v súvislosti s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Ak ste poškodený v trestnom konaní a uplatníte si nárok na náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy alebo na vydanie bezdôvodného obohatenia a tento nárok vám je aspoň čiastočne priznaný, odsúdený je povinný vám nahradiť náklady potrebné na primerané uplatnenie tohto nároku v konaní. Ak podáte návrh na takúto náhradu škody, súd vám ho môže priznať aj v prípade, ak bol váš nárok neúspešný.

Ak ste svedok, máte nárok na svedočné. Svedočné si musíte uplatniť do 3 dní od výsluchu.

Môžem podať odvolanie, ak je môj prípad uzavretý ešte pred tým, ako sa dostane na súd?

Môžete proti tomu podať sťažnosť. Sťažnosť je prostriedok nápravy proti rozhodnutiam policajného orgánu a niektorým rozhodnutiam prokurátora v prípravnom konaní, ktoré majú formu uznesenia. Týmto spôsobom sa ako poškodený môžete brániť napríklad proti uzneseniu o prerušení konania vo veci a uzneseniu o zastavení trestného stíhania.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Áno. O tom, kedy sa bude konať hlavné pojednávanie vás (ako poškodeného) bude informovať súd.

Aké je moje oficiálne postavenie v súdnom systéme? Napríklad, som alebo sa môžem rozhodnúť byť: obeťou, svedkom, občianskym účastníkom alebo súkromným žalobcom?

Český právny poriadok rozlišuje medzi výrazom „obeť“ a výrazom „poškodený“. Poškodený je jedným z účastníkov trestného konania. V zásade platí, že výraz poškodený zahŕňa všetky obete okrem tých, ktorí sú obeťami z dôvodu rodinného vzťahu s osobou, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu.

V českom súdnom systéme budete preto obeťou a poškodeným (a teda účastníkom trestného konania; to sa nevzťahuje na vyššie uvedené prípady) – ako obeť si môžete uplatniť nárok na náhradu škody, nemajetkovú ujmu alebo bezdôvodné obohatenie. V zásade budete aj svedkom. V českom právnom poriadku neexistujú súkromné žaloby, z tohto dôvodu nemôžete mať postavenie súkromného žalobcu.

Aké sú potom moje práva a povinnosti?

Práva obetí sú upravené najmä v zákone o obetiach trestných činov a sú opísané v ďalších odpovediach.

Poškodený má niekoľko práv podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 141/1961 Trestného poriadku, vrátane možnosti uplatniť si nárok na náhradu škody a nemajetkovú ujmu spôsobenú trestným činom alebo vydanie bezdôvodného obohatenia, alebo možnosť odvolať sa proti výroku rozhodnutia o náhrade škody, ujme, alebo vydaniu bezdôvodného obohatenia. Poškodený má takisto právo podávať návrhy na dodatočné dôkazy, nahliadať do spisov, dostaviť sa na súd, zúčastniť sa na súdnom konaní, zúčastniť sa na verejnom zasadnutí o odvolaní, vyjadriť svoj názor k danému prípadu pred skončením konania, zúčastniť sa na rokovaniach o dohode o vine a treste a zúčastniť sa na verejnom zasadnutí o jej schválení, právo nechať sa zastúpiť zástupcom a právo podať opravné prostriedky a návrhy v konkrétnych prípadoch.

Môžem počas súdneho konania predniesť vyhlásenie alebo predložiť dôkazy? Za akých podmienok? Za akých podmienok?

Áno, vyhlásenie o vplyve trestného činu na váš život môžete urobiť v každom štádiu trestného konania, a to ústne a písomne. Ako obeť, teda ako jeden z účastníkov konania, môžete vyhľadávať a navrhovať dôkazy.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Na vašu žiadosť sa vám poskytnú informácie:

 • o tom, že trestné konanie sa nezačalo,
 • o stave trestného konania,
 • o klasifikácii skutku, z ktorého je osoba obvinená,
 • o čase a mieste konania verejného pojednávania vo veci pred súdom,

a takisto vám bude poskytnuté konečné rozhodnutie, ktorým sa končí konanie.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Áno, ako poškodený máte právo nahliadnuť do spisu. Toto právo vám však môže v prípravnom konaní prokurátor alebo policajný orgán zo závažných dôvodov odoprieť.

Posledná aktualizácia: 02/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu súdu?

Áno, ale ako obeť môžete podať odvolanie len proti výroku rozhodnutia o náhrade škody, nemajetkovej ujme alebo vrátení bezdôvodného obohatenia.

Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?

Pozri ostatné odpovede.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Podpora (odborná pomoc) sa môže poskytovať aj po skončení súdneho konania až do tej chvíle, pokiaľ to vyžaduje jej účel. Osobitná ochrana (uvedená vyššie) môže často znamenať trvalú zmenu spôsobu života a zo svojej povahy sa preto poskytuje aj po skončení trestného konania.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ odsúdený?

Na vašu žiadosť sa vám poskytne konečné rozhodnutie, ktoré obsahuje informácie o treste a jeho forme. Ak si uplatníte nárok na náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy alebo na vydanie bezdôvodného obohatenia, rozsudok sa vám doručí vždy.

Okrem toho vám väznica alebo zariadenie poskytujúce zabezpečovacie zadržanie alebo ochranné liečenie na vašu žiadosť poskytnú nejaké ďalšie informácie, najmä:

 • o prepustení alebo úteku odsúdeného z väznice, zabezpečovacieho zadržania alebo ochranného liečenia,
 • o prerušení výkonu trestu odňatia slobody,
 • o vydaní odsúdeného do cudzieho štátu alebo jeho odovzdaní členskému štátu EÚ.

Ak bol obvinený prepustený alebo utiekol a vám hrozí nebezpečenstvo v dôsledku toho, že ste sa stali svedkom, príslušné orgány sú povinné bezodkladne informovať políciu, ktorá prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie vašej bezpečnosti a informuje vás.

Budem informovaný o tom, keď bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmieneného prepustenia) alebo unikne z väzenia?

Áno, pozri vyššie.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení alebo podmienenom treste? Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Kedykoľvek v priebehu trestného konania máte právo urobiť vyhlásenie o vplyve trestného činu na váš doterajší život.

Proti rozhodnutiu o podmienečnom prepustení alebo o tom, že sa podmienečne odsúdený osvedčil však nemáte právo podať odvolanie.

Posledná aktualizácia: 02/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

4 - Náhrada škody

Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa? (napr. súdne konanie, občianskoprávna žaloba, adhézne konanie)

Obeť môže uplatniť nárok na náhradu škody od páchateľa prostredníctvom občianskeho súdneho konania; obeť môže takisto pripojiť nárok na náhradu škody k trestnému stíhaniu páchateľa („adhézne konanie“).

Súd uložil páchateľovi, aby mi vyplatil náhradu škody. Ako môžem zaistiť, aby páchateľ skutočne zaplatil?

Ak páchateľ zámerne nesplní povinnosť uloženú súdom poskytnúť náhradu škody, osoba uplatňujúca si nárok (obeť) má právo podať na súd návrh na plnenie danej povinnosti. Zákon, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2018, takisto oprávňuje obete trestných činov požiadať štát, aby uspokojil ich právo na náhradu škody z prostriedkov, ktoré vymohol od páchateľa ako majetkovú sankciu.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát vyplatiť preddavok? Za akých podmienok?

Česká republika neprepláca preddavky na akékoľvek plnenie vyplývajúce z povinnosti páchateľa poskytnúť náhradu škody spôsobenej trestným činom. Český právny systém striktne oddeľuje právo obete na náhradu škody spôsobenej páchateľom, ktoré sa považuje za záväzok z deliktu a na finančnú pomoc v súlade so zákonom č. 45/2013 o obetiach trestných činov, ktorá slúži ako peňažná dávka od štátu poskytnutá na zmiernenie sociálneho dosahu viktimizácie.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Ako už bolo uvedené, štát neuhradí škody v pravom zmysle slova (nevstupuje do majetkových záväzkov páchateľa, nepreberá ich), ale ponúka obetiam trestných činov finančnú pomoc. V súlade so zákonom č. 45/2013 o obetiach trestných činov sa finančná pomoc môže vyplatiť obetiam, ktorým bola v dôsledku trestného činu spôsobená zákonom stanovená minimálna škoda na zdraví, obetiam sexuálnych trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, týraným deťom a pozostalým (zo zákonom definovanej skupiny) tých, ktorí zomreli v dôsledku trestného činu. Táto pomoc sa poskytuje najčastejšie v sumách od 10 000 CZK (približne 370 EUR) do 200 000 CZK (približne 7 400 EUR) a vypočíta sa buď v zákonom stanovenej paušálnej sadzbe alebo zodpovedá sume preukázaného ušlého zárobku a nákladov na liečbu, alebo prípadne nákladov na odbornú terapiu používanú na zmiernenie utrpenej nemajetkovej ujmy. O žiadostiach o vyplatenie finančnej pomoci rozhoduje ministerstvo spravodlivosti, ktorému sa musí podať žiadosť do dvoch rokov odo dňa, keď sa obeť dozvedela o škode spôsobenej trestným činom, a to najneskôr do piatich rokov odo dňa spáchania trestného činu.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Náhradu škody spôsobenej páchateľom (t. j. záväzok z deliktu) nemožno uplatniť v prípade, keď páchateľ nebol odsúdený len preto, že nie je známy, t. j. preto, že neexistuje zodpovedná osoba alebo jeho delikt sa nepreukázal, alebo páchateľ nenesie trestnú zodpovednosť za svoje konanie, t. j. obvinený nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené konaním, ktorého sa nedopustil, ktoré nemá povahu trestného činu, alebo za ktoré nie je obvinený zodpovedný. Napriek tomu však môže mať osoba nárok na finančnú pomoc zo strany štátu (pozri vyššie) ešte pred odsúdením páchateľa; obeť tak môže mať nárok aj v prípade, keď páchateľ nie je známy, alebo ak nenesie trestnú zodpovednosť za svoje konanie, za predpokladu, že je nepochybné, že obeť utrpela ujmu konaním, ktoré má povahu trestného činu (alebo, že príbuzný obete zomrel v jeho dôsledku).

Mám v čase, keď očakávam rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody, nárok na platbu v prípade naliehavej potreby?

Zákon č. 45/2013 o obetiach trestných činov neumožňuje ministerstvu spravodlivosti poskytnúť preddavky na finančnú pomoc, o ktorej sa rozhoduje; naliehavé životné potreby obetí sa riešia iným spôsobom, zo systému štátnej sociálnej starostlivosti alebo podpory.

Posledná aktualizácia: 02/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Som obeťou trestného činu, na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Subjekty, na ktoré sa môžete obrátiť sú uvedené v Registri poskytovateľov pomoci obetiam trestných činov. Register je k dispozícii na webovom sídle ministerstva vnútra Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Register má štyri časti, ktoré obsahujú informácie o všetkých typoch poskytovateľov pomoci obetiam, a to:

 1. o poskytovateľoch sociálnych služieb;
 2. o akreditovaných poskytovateľoch právnych informácií alebo reparačných programov;
 3. o advokátoch a
 4. o strediskách probačných a mediačných služieb.

Register obsahuje pomerne podrobné informácie o poskytovateľoch pomoci obetiam trestných činov a umožňuje vyhľadávanie týchto poskytovateľov podľa ich názvu a okresu, ako aj rozšírené vyhľadávanie pomocou iných kritérií.

Horúca linka podpory pre obete

(+420) 116 006 (Linka pomoci obetiam – univerzálna linka využívaná aj v iných členských štátoch EÚ)

Je podpora pre obete bezplatná?

Odborná pomoc sa v stanovenom rozsahu poskytuje bezplatne obzvlášť zraniteľným obetiam, ktoré ju potrebujú. Takýmto obetiam sa poskytuje aj bezplatná právna pomoc v stanovenom rozsahu. Ostatné obete nemajú nárok na bezplatnú odbornú pomoc, ale takáto pomoc sa im môže bezplatne poskytnúť na základe uváženia poskytovateľa. Pomoc poskytovaná probačnou a mediačnou službou je však vždy bezplatná.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

Probačná a mediačná služba, ktorá je štátnym orgánom, poskytuje obetiam právne informácie, psychologickú podporu a ponúka reparačné programy, ako napr. mediáciu, ktoré vám môžu pomôcť vyriešiť vašu situáciu prostredníctvom neformálneho mimosúdneho rokovania s páchateľom. Na celom území Českej republiky pôsobí 74 stredísk probačnej a mediačnej služby, ktoré poskytujú svoje služby bezplatne.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

Mimovládne organizácie a súkromné osoby poskytujú v závislosti od svojej povahy právne informácie, psychologické a sociálne poradenstvo, právnu pomoc alebo reparačné programy.

Posledná aktualizácia: 02/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.