Práva obetí – podľa krajín

Ako môžem trestný čin oznámiť?

Vaše oznámenie môžete podať na akejkoľvek policajnej stanici. Polícia bude vyšetrovať váš prípad hneď po vašom podaní formálneho oznámenia a poskytnutia písomnej výpovede.

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Informácie o postupe vo vašom prípade môžete získať od príslušníka polície (vyšetrovateľa), ktorému je pridelený váš prípad. Potom, čo bol váš prípad postúpený na súd, môžete získať informácie o priebehu konania od úradníka právneho oddelenia, ktorý rieši váš prípad na súde.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Bezplatnú právnu pomoc môžete získať pre konania uvedené v zákone o poskytnutí bezplatnej právnej pomoci v súvislosti s konaním týkajúcim sa konkrétnych druhov porušovania ľudských práv.

„Konanie týkajúce sa konkrétnych druhov porušovania ľudských práv“ je každé:

a) občianske súdne konanie prebiehajúce pred súdom v ktoromkoľvek štádiu, začaté proti Cyperskej republike za škodu, ktorá bola spôsobená osobe v dôsledku konkrétneho porušenia ľudských práv alebo

b) trestné konanie začaté akoukoľvek osobou, ak sa nárok týka konkrétnych druhov porušovania ľudských práv.

Forma právnej pomoci dostupnej na základe uvedeného zákona:

a) pozostáva z konzultačných a asistenčných služieb a služieb zastupovania v prípade občianskeho súdneho konania začatého proti republike alebo v prípade trestného konania a

b) pozostáva výlučne z poradenstva v prípade občianskeho súdneho konania začatého proti Cyperskej republike.

Ľudské práva chránené podľa uvedeného zákona sú tie, ktoré sú zakotvené v:

a) oddiele II Ústavy Cyperskej republiky;

b) zákone z roku 1962, ktorým sa ratifikuje Európsky dohovor o ľudských právach;

c) zákonoch z rokov 1967 – 1995, ktorými sa ratifikuje Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie;

d) zákone z roku 1969, ktorým sa ratifikujú medzinárodné pakty (Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach; Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach);

e) zákone z roku 1989, ktorým sa ratifikuje Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania;

f) zákonoch z rokov 1990 a 1993, ktorými sa ratifikuje Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu;

g) zákone z roku 1985, ktorým sa ratifikuje Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien;

h) zákone z roku 1990, ktorým sa ratifikuje Dohovor o právach dieťaťa.

Bezplatná právna pomoc je k dispozícii pre:

  • každú osobu, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi v súvislosti s konaním na okresnom súde o priznanie náhrady škody na základe Zákona o predchádzaní a riešení obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania a ochrane obetí (Act on the Prevention and Handling of Human Trafficking and Exploitation and Victim Protection);
  • každú maloletú osobu, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi v súvislosti s konaním prebiehajúcim na okresnom súde o priznanie náhrady škody na základe Zákona o predchádzaní a riešení obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania a ochrane obetí (Act on the Prevention and Handling of Human Trafficking and Exploitation and Victim Protection);
  • každú maloletú osobu, ktorá je obeťou navádzania na sexuálne účely, detskej pornografie, sexuálneho vykorisťovania a/alebo sexuálneho zneužívania v súvislosti s konaním na okresnom súde o priznanie náhrady škody na základe Zákona o predchádzaní a kontrole sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania detí a detskej pornografie.

Okrem toho každé dieťa, ktoré je obeťou akéhokoľvek z trestných činov opísaných v Zákone o predchádzaní a kontrole sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania detí a detskej pornografii (Act on Prevention and Control of Sexual Abuse, Sexual Exploitation of Children and Child Pornography), bez ohľadu na to, či je ochotné spolupracovať s orgánmi prokuratúry na účely trestného vyšetrovania, trestného stíhania alebo súdneho konania, má priamy prístup k bezplatnému poradenstvu podľa zákona o advokácii v ktorejkoľvek fáze konania, ako aj bezplatnú právnu pomoc v prípade, že nemá potrebné zdroje bez ohľadu na ustanovenia Zákona o právnej pomoci.

V prípade, že detská obeť má právo na zastúpenie, môže získať právne poradenstvo a vymenuje sa zákonný zástupca, ktorý koná v jej mene v konaní, v ktorom existuje alebo by mohol vzniknúť konflikt záujmov medzi detskou obeťou a nositeľmi rodičovských práv a povinností.

Každá osoba, ktorá je obeťou akéhokoľvek z trestných činov opísaných v Zákone o predchádzaní a kontrole obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania a ochrane obetí (Act on the Prevention and Handling of Human Trafficking and Exploitation and Victim Protection) bez ohľadu na to, či je ochotná spolupracovať s orgánmi prokuratúry na účely trestného vyšetrovania, stíhania alebo súdneho konania, má priamy prístup k bezplatnému poradenstvu na základe Zákona o advokácii, ako aj bezplatnú právnu pomoc v prípade, že nemá potrebné zdroje v súlade s ustanoveniami zákona o právnej pomoci.

Aby bolo možné poskytnúť bezplatnú právnu pomoc, je potrebné podať písomnú žiadosť na súd, na ktorom sa váš prípad prejednáva. Súd môže vydať príkaz na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci na základe:

a) sociálno-finančnej správy z úradu sociálneho zabezpečenia, ktorá popisuje vašu finančnú situáciu a situáciu vašej rodiny, váš pravidelný príjem alebo akýkoľvek iný príjem pochádzajúci z vášho zamestnania alebo z akýchkoľvek iných zdrojov, vaše štandardné životné náklady a náklady vašej rodiny a iné záväzky alebo potreby, ktoré máte;

b) závažnosti situácie alebo akýchkoľvek iných okolností, aby sa určilo, či by bolo v záujme spravodlivosti poskytnúť vám bezplatnú právnu pomoc pri príprave a riešení vášho prípadu.

Príjemcovia právnej pomoci majú právo vybrať si právnika, ktorý im ponúkne bezplatnú právnu pomoc spomedzi tých, ktorí sú ochotní poskytnúť tieto druhy služieb v súlade s platnými zákonmi. Ak si príjemca nezvolí advokáta podľa vlastného výberu, súd vymenuje advokáta zo zoznamu vyhotoveného cyperskou advokátskou komorou v súlade s platnými zákonmi.

Mám nárok na náhradu výdavkov (v súvislosti s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Cyperská republika vám uhradí všetky výdavky uvedené v zákone. Informácie o forme žiadosti o odškodnenie a o tom, za akých podmienok oň môžete žiadať, sú k dispozícii na okresných oddeleniach policajných síl pre trestné stíhanie.

Môžem podať opravný prostriedok, ak je môj prípad uzavretý ešte pred tým, ako sa dostane na súd?

Ak sa nepokračuje vo vyšetrovaní alebo sa trestne stíhanie ukončilo, môžete požiadať políciu o odôvodnené rozhodnutie.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Môžete sa zúčastniť na súdnom konaní ako svedok obžaloby a svedčiť pred súdom, ktorý v tejto veci koná.

Aká je moje oficiálne postavenie v súdnom systéme? Môžem napríklad byť (alebo sa môžem rozhodnúť byť): obeťou, svedkom, poškodeným alebo súkromným žalobcom?

V súvislosti s trestným konaním máte postavenie svedka obžaloby. Ak podáte žalobu o náhradu škody voči páchateľovi, v príslušnom občianskom súdnom konaní máte postavenie žalobcu.

Aké sú potom moje práva a povinnosti?

Ako svedok obžaloby ste povinný svedčiť pred súdom, ktorý v tejto veci koná. Ak ste podali žalobu o náhradu škody, môžete získať informácie o vašich právach a povinnostiach od právnika, ktorý rieši váš prípad na občianskom súde.

Môžem počas súdneho konania predniesť vyhlásenie alebo predložiť dôkazy? Za akých podmienok?

V priebehu akéhokoľvek konania, v ktorom ste svedkom obžaloby, si môžete prečítať a odsúhlasiť výpoveď, ktorú ste podali na polícii, alebo predložiť dôkazy, ktoré ste poskytli polícii počas vyšetrovania. Ak chcete k vašej pôvodnej výpovedi alebo svedectvu, ktoré ste poskytli polícii, doplniť ďalšiu výpoveď alebo ďalšie svedectvo, mali by ste sa poradiť s riaditeľom právneho oddelenia, ktoré na súde rieši váš prípad.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Počas súdneho konania vás bude prokurátor informovať o tom, kedy a akým spôsobom sa uskutoční vypočutie, a o povahe obvinení voči páchateľovi. Môžete takisto požiadať, aby ste boli informovaný o akýchkoľvek konečných rozhodnutiach vynesených v priebehu konania.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Nemáte právo na prístup k akýmkoľvek súdnym spisom.

Posledná aktualizácia: 31/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom