Victims' rights - by country

You are considered the victim of a crime if you have suffered harm (e.g. if you have been injured or if your personal property has been damaged or stolen, etc.) as a result of an incident which constitutes an offence according to national law. According to the law, you have certain individual rights as a victim of a crime before, during and after the proceedings.

In Cyprus, criminal proceedings begin with a police inquiry into the crime. Once the inquiry is finished, the case is referred to the Attorney-General of the Republic who decides whether to initiate criminal proceedings. If there is sufficient evidence against the alleged perpetrator, the Attorney-General will refer the case to court for trial. Once it has examined the evidence gathered, the court will decide whether the defendant is guilty and either sentence or acquit him/her.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 31/10/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Aké informácie môžem získať od príslušných orgánov (napr. polícia, prokuratúra) po tom, ako dôjde k trestnému činu, avšak ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Polícia vás bude informovať bez zbytočného odkladu o vašom práve získať tieto informácie o:

 1. policajnej stanici alebo policajnom útvare, kde môžete podať oznámenie,
 2. druhu podpory, ktorú môžete získať, a o tom, kto ju poskytuje, prípadne aj základné informácie o prístupe k lekárskej starostlivosti, akejkoľvek odbornej podpore vrátane psychologickej podpory a o náhradnom ubytovaní,
 3. spôsobe poskytovania ochrany a o tom, za akých podmienok sa poskytuje, vrátane ochranných opatrení,
 4. forme žiadosti o odškodnenie a o tom, za akých podmienok oň môžete žiadať,
 5. spôsobe náhrady výdavkov, ktoré vznikli v dôsledku účasti na trestnom konaní, a o tom, za akých podmienok sa môžu uhradiť,
 6. spôsobe nárokovania si na tlmočnícke a prekladateľské služby a o tom, za akých podmienok si na ne môžete nárokovať,
 7. dostupných postupoch na podávanie sťažností, ak príslušný útvar nerešpektuje vaše práva,
 8. kontaktných údajoch príslušníka polície, ktorý rieši váš prípad, na účely komunikácie.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Ak máte bydlisko v inom členskom štáte, cyperská polícia od vás získa výpoveď hneď po vašom oznámení trestného činu, aby bolo možné obmedziť ťažkosti týkajúce sa spôsobu organizovania konania.

Ak bol trestný čin spáchaný v Cyperskej republike a máte bydlisko v inom členskom štáte, trestný čin môžete oznámiť príslušným orgánom v členskom štáte vášho bydliska, pokiaľ ho nemôžete alebo – v prípade zločinu – nie ste ochotný oznámiť na Cypre.

Ak trestný čin spáchaný v inom členskom štáte EÚ oznámite cyperskej polícii, tá musí takéto oznámenie postúpiť príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom bol trestný čin spáchaný, ak nemá právomoc začať konanie.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

Keď oznámite trestný čin polícii, v závislosti od štádia konania v akom sa nachádza vaše oznámenie získate tieto informácie:

 1. údaje o príslušníkovi polície, ktorý rieši váš prípad,
 2. o akomkoľvek odôvodnenom rozhodnutí prerušiť alebo zastaviť vyšetrovanie alebo nestíhať páchateľa,
 3. o mieste a čase súdneho konania a povahe obvinení voči páchateľovi,
 4. informácie, ktoré vám umožnia byť informovaní o priebehu trestného konania. Za výnimočných okolností, keď zverejnenie takýchto informácií môže nepriaznivo ovplyvniť riadne riešenie prípadu, je možné odmietnuť poskytnutie informácií na základe odôvodneného stanoviska generálneho prokurátora Cyperskej republiky.
 5. Informácie o vašom práve byť informovaný v prípade, ak osoba vzatá do väzby, trestne stíhaná alebo odsúdená pre trestný čin súvisiaci s vami je prepustená alebo utiekla. Uvedené informácie sa môžu odoprieť, ak existuje potenciálne alebo preukázané riziko ujmy pre páchateľa.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné príslušné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Ak chcete oznámiť trestný čin, ale nerozumiete alebo nehovoríte grécky, môžete podať oznámenie s potrebnou jazykovou pomocou v jazyku, ktorému rozumiete.

Okrem toho musí polícia zabezpečiť, aby vám boli poskytnuté:

 • bezplatné tlmočnícke služby počas vyšetrovania, ak nerozumiete alebo nehovoríte grécky,
 • bezplatný preklad všetkých informácií získaných počas vyšetrovania na základe vašej písomnej žiadosti v rozsahu, v akom sú takéto informácie nevyhnutné na uplatnenie vašich práv.

Ako príslušný orgán zabezpečí, aby sa so mnou zrozumiteľne komunikovalo (v prípade detí alebo zdravotne postihnutých osôb)?

 • Polícia bude s vami komunikovať jednoduchým a zrozumiteľným jazykom so zohľadnením vašej osobnej situácie vrátane akéhokoľvek zdravotného postihnutia, ktoré môže ovplyvniť vašu schopnosť rozumieť alebo aby vám bolo rozumieť. Ústna a písomná komunikácia musí byť vo forme prístupnej pre ľudí so zdravotným postihnutím vrátane Braillovho písma alebo posunkového jazyka, ak je to potrebné.
 • Ak ste maloletá osoba mladšia ako 18 rokov, budete sa posudzovať na základe vášho veku, úrovne vyspelosti, názorov, potrieb a záujmov, aby sa zabezpečilo, že rozumiete a je vám rozumieť. Váš rodič, poručník alebo iný zákonný zástupca budú informovaní o akýchkoľvek právach, ktoré sa vás môžu týkať.
 • Pri prvom kontakte s políciou vás môže sprevádzať osoba, ktorú si vyberiete, okrem prípadov, ak by to bolo v neprospech vašich záujmov alebo priebehu konania. Ak ste osobou so zdravotným postihnutím, počas vyšetrovania prípadu vás môže sprevádzať osoba, ktorú si vyberiete.

Okrem toho, ak ste maloletá soba, informácie vám poskytnú služby sociálneho zabezpečenia (prostredníctvom tlmočníka, ak je to potrebné) v jazyku, ktorému rozumiete a s náležitým ohľadom na váš vek a úroveň vyspelosti. Ak ste osobou so zdravotným postihnutím, dostanete informácie takým spôsobom, aby ste rozumeli (napr. v posunkovom jazyku).

Služby na podporu obetí

Služby na podporu obetí poskytujú tieto organizácie:

 • zdravotnícke služby,
 • služby sociálneho zabezpečenia,
 • služby v oblasti duševného zdravia,
 • vzdelávacia psychologická služba na ministerstve školstva a kultúry,
 • mimovládne organizácie

Služby sociálneho zabezpečenia ministerstva práce, sociálnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia poskytujú podporu zraniteľným skupinám vrátane obetí trestných činov prostredníctvom:

 • podpory rodiny s cieľom umožniť jej členom účinne plniť svoje úlohy a povinnosti; riešiť rodinné spory, ktoré ohrozujú jednotu rodiny; chrániť bezpečnosť a blaho detí; predchádzať delikventnému správaniu a domácemu násiliu a podporiť rehabilitáciu osôb dotknutých antisociálnym správaním a delikvenciou,
 • podpory zraniteľných skupín,
 • pomoci miestnych spoločenstiev identifikovať a riešiť osobitné potreby zraniteľných skupín,
 • sprostredkovania kontaktu obetí s inými príslušnými orgánmi a mimovládnymi organizáciami, ktoré sú schopné poskytnúť dodatočné služby a podporu.

Bude ma polícia o podpore pre obete automaticky informovať?

Polícia vás odkáže na štátnu alebo inú podporu a asistenčné služby, ak sa to považuje za potrebné a informuje vás o existujúcich uvedených službách:

Ako je chránené moje súkromie?

Príslušníci polície musia dodržiavať ústavné požiadavky, platné právne predpisy a policajný kódex správania, ktoré zabezpečia rešpektovanie súkromia a rodinného života a primeranú ochranu vašich osobných údajov.

Podľa zákona sa vaše meno a obsah vašej výpovede nesmú za žiadnych okolností uverejniť alebo akýmkoľvek spôsobom poskytnúť ďalej.

Spracovanie údajov sa riadi osobitnými právnymi predpismi, ktoré zabezpečia ochranu vašich osobných údajov.

Musím trestný čin oznámiť ešte pred tým, ako získam podporu pre obete?

Áno. Po podaní oznámenia na polícii vám služby sociálneho zabezpečenia zabezpečia poskytnutie bezplatných služieb podpory podľa vašich potrieb vrátane služieb od mimovládnych organizácií, ktoré môžu poskytnúť osobitnú podporu.

Osobná ochrana v prípade, že som v nebezpečenstve.

Polícia podnikne všetky kroky nevyhnutné na ochranu vašej bezpečnosti, najmä keď sa preukážu osobitné potreby ochrany. V závislosti od povahy/okolností trestného činu, vašej osobnej situácie a akýchkoľvek potrieb osobitnej ochrany sa opatrenia osobitnej ochrany tak môžu uplatniť v rôznych fázach trestného konania takto:

1. Začlenenie obetí do programov na ochranu svedkov podlieha dozoru a kontrole generálneho prokurátora

Na základe rozhodnutia generálneho prokurátora sa môžete začleniť do programu na ochranu svedkov, ktorý zahŕňa policajné opatrenia na ochranu vašej osobnej bezpečnosti, ako aj bezpečnosti vašej rodiny, ak to je potrebné.

2. Ochrana obete počas vyšetrovania trestného činu:

Počas vyšetrovania trestného činu:

 • vás bude vypočúvať polícia bez zbytočného odkladu hneď po tom, ako podáte oznámenie,
 • počet výsluchov sa obmedzí na minimum a výsluchy sa vykonajú iba vtedy, ak je to nevyhnutné na účely vyšetrovania trestného činu,
 • vás môže sprevádzať váš zákonný zástupca alebo osoba, ktorú si vyberiete, pokiaľ sa proti tomu neprijalo odôvodnené rozhodnutie vo vzťahu k jednej alebo obom osobám,
 • lekárske vyšetrenia sa obmedzia na minimum a vykonajú sa iba vtedy, ak je to nevyhnutné na účely trestného konania.

3. Právo na ochranu obetí s osobitnými potrebami ochrany počas trestného konania:

Ak ste označený za obeť s osobitnými potrebami ochrany, máte k dispozícii tieto možnosti:

 • všetky výsluchy sa vykonajú v priestoroch určených alebo prispôsobených na tento účel,
 • všetky výsluchy vykonajú odborníci, ktorí sú primerane vyškolení na tento účel,
 • všetky výsluchy vykoná tá istá osoba okrem prípadov, ktoré odporujú účinnému výkonu spravodlivosti, a
 • ak ste sa stali obeťou sexuálneho násilia, násilia založeného na rodovej príslušnosti alebo násilia páchaného blízkou osobou, vaše výsluchy vykoná osoba rovnakého pohlavia ako vy, ak si to želáte, za predpokladu, že to neohrozí priebeh vyšetrovania.

Najmä:

Ak ste sa stali obeťou domáceho násilia:

 • nie je povolené zverejnenie osobných údajov vo vašej výpovedi,
 • môžete sa obrátiť na útulok, ktorý prevádzkuje Združenie pre prevenciu a riešenie násilia v rodine (Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family),
 • súd môže nariadiť zadržanie obžalovaného alebo jeho prepustenie až do postúpenia prípadu na súd pod podmienkou, že nenavštívi alebo nebude žiadnym spôsobom obťažovať členov svojej rodiny.

Ak ste maloletou obeťou sexuálneho zneužívania:

 • vaše osobné údaje sa nezverejnia vo vašej výpovedi,
 • služby sociálneho zabezpečenia ministerstva pre zamestnanosť, sociálnu starostlivosť a sociálne zabezpečenie podniknú všetky nevyhnutné kroky na ochranu vašej bezpečnosti, ak sú vaše záujmy v rozpore so záujmami vašich rodičov.

Ak ste sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania:

 • nie je povolené zverejnenie osobných údajov vo vašej výpovedi,
 • každý vládny úradník, ktorý sa dozvedel o vašej situácií musí oznámiť váš prípad službám sociálnej starostlivosti – služby sociálneho zabezpečenia vás musia informovať o vašich právach,
 • máte nárok na ochranu bez diskriminácie bez ohľadu na vaše právne postavenie alebo akúkoľvek spoluprácu s políciou.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Za poskytnutie vašej ochrany je zodpovedná hlavne polícia. Ak to je potrebné, polícia bude spolupracovať s inými príslušnými orgánmi verejného alebo súkromného sektora, aby sa zabezpečila vaša účinná ochrana.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi zo strany páchateľa hrozí ďalšie nebezpečenstvo?

Polícia posúdi váš prípad, aby sa:

a) zistili osobitné potreby ochrany a

b) určilo, či a do akej miery by ste mali prospech z osobitných opatrení v rámci trestného konania v dôsledku vašej mimoriadnej zraniteľnosti voči sekundárnej a opakovanej viktimizácii, zastrašovaniu a pomste.

Individuálne posúdenie sa vykoná s vašim úzkym zapojením a zohľadnia sa vaše želania vrátane želania nevyužiť osobitné opatrenia.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi hrozí ďalšie nebezpečenstvo zo strany systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Individuálne posúdenie zahŕňa posúdenie vášho vystavenia riziku sekundárnej a opakovanej viktimizácie, aby sa vylúčila akákoľvek možnosť trvalej sekundárnej a/alebo opakovanej viktimizácie orgánmi trestnej justície.

Aká ochrana sa môže poskytnúť veľmi zraniteľným obetiam?

Veľmi zraniteľným obetiam sa poskytnú tieto typy ochrany:

1. Začlenenie obetí do programov na ochranu svedkov podlieha dozoru a kontrole generálneho prokurátora.

Na základe rozhodnutia generálneho prokurátora sa môžete začleniť do programu na ochranu svedkov, ktorý zahŕňa policajné opatrenia na ochranu vašej osobnej bezpečnosti, ako aj bezpečnosti vašej rodiny, ak to je potrebné.

2. Ochrana obete počas vyšetrovania trestného činu:

Počas vyšetrovania trestného činu:

 • vás bude vypočúvať polícia bez zbytočného odkladu hneď po tom, ako podáte oznámenie,
 • počet výsluchov sa obmedzí na minimum a výsluchy sa vykonajú iba vtedy, ak je to nevyhnutné na účely vyšetrovania trestného činu,
 • vás môže sprevádzať váš zákonný zástupca alebo osoba, ktorú si vyberiete, pokiaľ sa proti tomu neprijalo odôvodnené rozhodnutie vo vzťahu k jednej alebo obom osobám,
 • požadované lekárske vyšetrenia sa obmedzia na minimum a vykonajú sa iba vtedy, ak je to nevyhnutné na účely trestného konania.

3. Ochrana obetí s potrebami osobitnej ochrany počas trestného konania:

Ak ste označený za obeť s osobitnými potrebami ochrany, k dispozícii máte tieto možnosti:

 • všetky výsluchy sa vykonajú v priestoroch určených alebo prispôsobených na tento účel;
 • všetky výsluchy vykonajú odborníci, ktorí sú primerane vyškolení na tento účel;
 • všetky výsluchy vykoná tá istá osoba, okrem prípadov, ktoré odporujú účinnému výkonu spravodlivosti, a
 • ak ste sa stali obeťou sexuálneho násilia, násilia založeného na rodovej príslušnosti alebo násilia páchaného blízkou osobou, výsluchy vykoná osoba rovnakého pohlavia ako vy, ak si to želáte, za predpokladu, že to neohrozí priebeh vyšetrovania.

Som maloletá osoba. Mám nejaké osobitné práva?

Ak ste maloletá osoba, chránia sa vaše najlepšie záujmy, ktoré sa posudzujú v jednotlivých prípadoch so zohľadnením vášho veku, úrovne vyspelosti, názorov, potrieb a obáv.

Ako maloletá osoba máte niektoré dodatočné práva:

 • Počas konania váš môžu sprevádzať vaši rodičia alebo úradník služieb sociálnej starostlivosti, ak ste v opatere služieb sociálneho zabezpečenia.
 • Ak ste obeťou domáceho násilia, oznámenie môže podať vo vašom mene riaditeľ sociálnych služieb služby sociálneho zabezpečenia a môžu sa uplatniť všetky opatrenia nevyhnutné pre vašu bezpečnosť.
 • Ak ste sa stali obeťou sexuálneho zneužívania, oznámenie môže podať vo vašom mene akýkoľvek vládny úradník a môžu sa uplatniť všetky opatrenia nevyhnutné pre vašu bezpečnosť.
 • Ak ste bez sprievodu, budete zverený do opatery riaditeľa služby sociálneho zabezpečenia a budete mať prístup k vašim právam, napríklad k právu na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť atď., rovnako ako k vášmu právu na zlúčenie rodiny.
 • Právo na súkromie. – Polícia prijme všetky zákonné opatrenia nevyhnutné na zabránenie verejného šírenia akýchkoľvek informácií, ktoré by mohli viesť k vašej identifikácii.
 • Osobitné potreby ochrany. Polícia:
  • musí zabezpečiť, aby sa vyšetrovanie a trestné stíhanie viedlo bez ohľadu na to, či vy alebo váš zástupca podal formálne oznámenie a aby sa v trestnom konaní mohlo pokračovať, aj keď stiahnete vašu výpoveď,
  • pokračuje v trestnom stíhaní aj po tom, ako dosiahnete plnoletosť,
  • môže zaznamenať vaše výsluchy ako súčasť vyšetrovania.

Počas výsluchov vás môže sprevádzať váš zákonný zástupca alebo plnoletá osoba, ktorú si vyberiete, pokiaľ sa proti tomu neprijalo odôvodnené rozhodnutie vo vzťahu k týmto osobám.

Výsluchy sa vykonajú:

 • bez neodôvodneného odkladu od okamihu oznámenia incidentov polícii;
 • v prípade potreby v priestoroch osobitne určených alebo upravených na tento účel;
 • v prípade potreby prostredníctvom odborníka, ktorý je riadne vyškolený na tento účel;
 • len v rozsahu nevyhnutnom na účely trestného vyšetrovania/konania, zatiaľ čo počet výsluchov sa obmedzí na minimum;
 • v prípade sexuálneho zneužívania výsluchy vykonajú vyškolení odborníci rovnakého pohlavia ako dieťa.

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké sú moje práva?

Môžete žiadať podporu od týchto služieb na podporu obetí:

 • štátne zdravotnícke služby,
 • služby v oblasti duševného zdravia,
 • služby sociálneho zabezpečenia,
 • vzdelávacie psychologické služby (v prípade maloletých osôb),
 • Združenie pre prevenciu a riešenie násilia v rodine (Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family) – prevádzkuje osobitnú horúcu linku (1440) (pre obete domáceho násilia),
 • mimovládne organizácie zapojené do činností na podporu obetí.

Zákon vám umožňuje uplatniť nárok na náhradu škody voči páchateľovi. Môžete sa takisto obrátiť na služby sociálneho zabezpečenia, aby ste získali informácie o vašom práve domáhať sa náhrady škody.

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké sú moje práva?

Môžete žiadať podporu od týchto služieb na podporu obetí:

 • štátne zdravotnícke služby,
 • služby v oblasti duševného zdravia,
 • služby sociálneho zabezpečenia,
 • vzdelávacie psychologické služby (v prípade maloletých osôb),
 • Združenie pre prevenciu a riešenie násilia v rodine (Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family) – prevádzkuje osobitnú horúcu linku (1440) (pre obete domáceho násilia),
 • mimovládne organizácie zapojené do činností na podporu obetí.
  • Zákon vám umožňuje uplatniť nárok na náhradu škody voči páchateľovi. Môžete sa takisto obrátiť na služby sociálneho zabezpečenia, aby ste získali informácie o vašom práve domáhať sa náhrady škody.

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu. Aké sú moje práva?

Môžete žiadať podporu od týchto služieb na podporu obetí:

 • štátne zdravotnícke služby,
 • služby v oblasti duševného zdravia,
 • služby sociálneho zabezpečenia,
 • vzdelávacie psychologické služby (v prípade maloletých osôb),
 • Združenie pre prevenciu a riešenie násilia v rodine (Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family) – prevádzkuje osobitnú horúcu linku (1440) (pre obete domáceho násilia),
 • mimovládne organizácie zapojené do činností na podporu obetí.

Môžem mať prístup k mediačným službám? Za akých podmienok? Budem počas mediácie v bezpečí?

Na Cypre neexistuje legislatívny rámec upravujúci mediačné služby.

Kde sa môžem oboznámiť s právnymi predpismi, ktoré upravujú moje práva?

Právne predpisy upravujúce vaše práva sú

 • Zákon o domácom násilí 2000-2015 (prevencia a ochrana obetí).
 • Zákon z roku 2014 o prevencii a kontrole sexuálneho zneužívania, sexuálneho zneužívania detí a detskej pornografie.

Právne predpisy upravujúce vaše práva sú k dispozícií na webovom sídle Cyperskej advokátskej komory: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.cylaw.org/

Posledná aktualizácia: 31/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Ako môžem trestný čin oznámiť?

Vaše oznámenie môžete podať na akejkoľvek policajnej stanici. Polícia bude vyšetrovať váš prípad hneď po vašom podaní formálneho oznámenia a poskytnutia písomnej výpovede.

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Informácie o postupe vo vašom prípade môžete získať od príslušníka polície (vyšetrovateľa), ktorému je pridelený váš prípad. Potom, čo bol váš prípad postúpený na súd, môžete získať informácie o priebehu konania od úradníka právneho oddelenia, ktorý rieši váš prípad na súde.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Bezplatnú právnu pomoc môžete získať pre konania uvedené v zákone o poskytnutí bezplatnej právnej pomoci v súvislosti s konaním týkajúcim sa konkrétnych druhov porušovania ľudských práv.

„Konanie týkajúce sa konkrétnych druhov porušovania ľudských práv“ je každé:

a) občianske súdne konanie prebiehajúce pred súdom v ktoromkoľvek štádiu, začaté proti Cyperskej republike za škodu, ktorá bola spôsobená osobe v dôsledku konkrétneho porušenia ľudských práv alebo

b) trestné konanie začaté akoukoľvek osobou, ak sa nárok týka konkrétnych druhov porušovania ľudských práv.

Forma právnej pomoci dostupnej na základe uvedeného zákona:

a) pozostáva z konzultačných a asistenčných služieb a služieb zastupovania v prípade občianskeho súdneho konania začatého proti republike alebo v prípade trestného konania a

b) pozostáva výlučne z poradenstva v prípade občianskeho súdneho konania začatého proti Cyperskej republike.

Ľudské práva chránené podľa uvedeného zákona sú tie, ktoré sú zakotvené v:

a) oddiele II Ústavy Cyperskej republiky;

b) zákone z roku 1962, ktorým sa ratifikuje Európsky dohovor o ľudských právach;

c) zákonoch z rokov 1967 – 1995, ktorými sa ratifikuje Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie;

d) zákone z roku 1969, ktorým sa ratifikujú medzinárodné pakty (Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach; Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach);

e) zákone z roku 1989, ktorým sa ratifikuje Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania;

f) zákonoch z rokov 1990 a 1993, ktorými sa ratifikuje Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu;

g) zákone z roku 1985, ktorým sa ratifikuje Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien;

h) zákone z roku 1990, ktorým sa ratifikuje Dohovor o právach dieťaťa.

Bezplatná právna pomoc je k dispozícii pre:

 • každú osobu, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi v súvislosti s konaním na okresnom súde o priznanie náhrady škody na základe Zákona o predchádzaní a riešení obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania a ochrane obetí (Act on the Prevention and Handling of Human Trafficking and Exploitation and Victim Protection);
 • každú maloletú osobu, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi v súvislosti s konaním prebiehajúcim na okresnom súde o priznanie náhrady škody na základe Zákona o predchádzaní a riešení obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania a ochrane obetí (Act on the Prevention and Handling of Human Trafficking and Exploitation and Victim Protection);
 • každú maloletú osobu, ktorá je obeťou navádzania na sexuálne účely, detskej pornografie, sexuálneho vykorisťovania a/alebo sexuálneho zneužívania v súvislosti s konaním na okresnom súde o priznanie náhrady škody na základe Zákona o predchádzaní a kontrole sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania detí a detskej pornografie.

Okrem toho každé dieťa, ktoré je obeťou akéhokoľvek z trestných činov opísaných v Zákone o predchádzaní a kontrole sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania detí a detskej pornografii (Act on Prevention and Control of Sexual Abuse, Sexual Exploitation of Children and Child Pornography), bez ohľadu na to, či je ochotné spolupracovať s orgánmi prokuratúry na účely trestného vyšetrovania, trestného stíhania alebo súdneho konania, má priamy prístup k bezplatnému poradenstvu podľa zákona o advokácii v ktorejkoľvek fáze konania, ako aj bezplatnú právnu pomoc v prípade, že nemá potrebné zdroje bez ohľadu na ustanovenia Zákona o právnej pomoci.

V prípade, že detská obeť má právo na zastúpenie, môže získať právne poradenstvo a vymenuje sa zákonný zástupca, ktorý koná v jej mene v konaní, v ktorom existuje alebo by mohol vzniknúť konflikt záujmov medzi detskou obeťou a nositeľmi rodičovských práv a povinností.

Každá osoba, ktorá je obeťou akéhokoľvek z trestných činov opísaných v Zákone o predchádzaní a kontrole obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania a ochrane obetí (Act on the Prevention and Handling of Human Trafficking and Exploitation and Victim Protection) bez ohľadu na to, či je ochotná spolupracovať s orgánmi prokuratúry na účely trestného vyšetrovania, stíhania alebo súdneho konania, má priamy prístup k bezplatnému poradenstvu na základe Zákona o advokácii, ako aj bezplatnú právnu pomoc v prípade, že nemá potrebné zdroje v súlade s ustanoveniami zákona o právnej pomoci.

Aby bolo možné poskytnúť bezplatnú právnu pomoc, je potrebné podať písomnú žiadosť na súd, na ktorom sa váš prípad prejednáva. Súd môže vydať príkaz na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci na základe:

a) sociálno-finančnej správy z úradu sociálneho zabezpečenia, ktorá popisuje vašu finančnú situáciu a situáciu vašej rodiny, váš pravidelný príjem alebo akýkoľvek iný príjem pochádzajúci z vášho zamestnania alebo z akýchkoľvek iných zdrojov, vaše štandardné životné náklady a náklady vašej rodiny a iné záväzky alebo potreby, ktoré máte;

b) závažnosti situácie alebo akýchkoľvek iných okolností, aby sa určilo, či by bolo v záujme spravodlivosti poskytnúť vám bezplatnú právnu pomoc pri príprave a riešení vášho prípadu.

Príjemcovia právnej pomoci majú právo vybrať si právnika, ktorý im ponúkne bezplatnú právnu pomoc spomedzi tých, ktorí sú ochotní poskytnúť tieto druhy služieb v súlade s platnými zákonmi. Ak si príjemca nezvolí advokáta podľa vlastného výberu, súd vymenuje advokáta zo zoznamu vyhotoveného cyperskou advokátskou komorou v súlade s platnými zákonmi.

Mám nárok na náhradu výdavkov (v súvislosti s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Cyperská republika vám uhradí všetky výdavky uvedené v zákone. Informácie o forme žiadosti o odškodnenie a o tom, za akých podmienok oň môžete žiadať, sú k dispozícii na okresných oddeleniach policajných síl pre trestné stíhanie.

Môžem podať opravný prostriedok, ak je môj prípad uzavretý ešte pred tým, ako sa dostane na súd?

Ak sa nepokračuje vo vyšetrovaní alebo sa trestne stíhanie ukončilo, môžete požiadať políciu o odôvodnené rozhodnutie.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Môžete sa zúčastniť na súdnom konaní ako svedok obžaloby a svedčiť pred súdom, ktorý v tejto veci koná.

Aká je moje oficiálne postavenie v súdnom systéme? Môžem napríklad byť (alebo sa môžem rozhodnúť byť): obeťou, svedkom, poškodeným alebo súkromným žalobcom?

V súvislosti s trestným konaním máte postavenie svedka obžaloby. Ak podáte žalobu o náhradu škody voči páchateľovi, v príslušnom občianskom súdnom konaní máte postavenie žalobcu.

Aké sú potom moje práva a povinnosti?

Ako svedok obžaloby ste povinný svedčiť pred súdom, ktorý v tejto veci koná. Ak ste podali žalobu o náhradu škody, môžete získať informácie o vašich právach a povinnostiach od právnika, ktorý rieši váš prípad na občianskom súde.

Môžem počas súdneho konania predniesť vyhlásenie alebo predložiť dôkazy? Za akých podmienok?

V priebehu akéhokoľvek konania, v ktorom ste svedkom obžaloby, si môžete prečítať a odsúhlasiť výpoveď, ktorú ste podali na polícii, alebo predložiť dôkazy, ktoré ste poskytli polícii počas vyšetrovania. Ak chcete k vašej pôvodnej výpovedi alebo svedectvu, ktoré ste poskytli polícii, doplniť ďalšiu výpoveď alebo ďalšie svedectvo, mali by ste sa poradiť s riaditeľom právneho oddelenia, ktoré na súde rieši váš prípad.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Počas súdneho konania vás bude prokurátor informovať o tom, kedy a akým spôsobom sa uskutoční vypočutie, a o povahe obvinení voči páchateľovi. Môžete takisto požiadať, aby ste boli informovaný o akýchkoľvek konečných rozhodnutiach vynesených v priebehu konania.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Nemáte právo na prístup k akýmkoľvek súdnym spisom.

Posledná aktualizácia: 31/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať proti súdnemu rozhodnutiu?

Nemáte právo odvolať sa proti súdnemu rozhodnutiu, ktoré vydal súd prvého stupňa. Právo odvolať sa má generálny prokurátor republiky.

Aké sú moje práva po vynesení rozsudku?

Rozsudok môže využiť váš advokát, ak si voči páchateľovi uplatňujete nárok na náhradu škody.

Mám nárok na podporu alebo ochranu po súdnom konaní? Na ako dlho?

Máte nárok na podporu a/alebo ochranu po súdnom konaní na primerané obdobie v závislosti od svojich potrieb v danom čase.

Aké informácie dostanem, keď bude páchateľ odsúdený?

Na požiadanie vás môže polícia informovať o treste, ktorý páchateľovi uložil súd.

Dostanem informáciu, ak bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmienečného prepustenia) alebo ak utečie z väzenia?

Na požiadanie môžete dostať informáciu, ak:

a) osoba vzatá do väzby, stíhaná alebo odsúdená za trestný čin, ktorý sa vás týka, bola z väzby prepustená alebo utečie;

b) boli prijaté akékoľvek relevantné opatrenia na vašu ochranu v prípade prepustenia alebo úteku osoby vzatej do väzby, stíhanej alebo odsúdenej za trestný čin, ktorý sa vás týka.

Je potrebné zdôrazniť, že uvedené informácie vám môžu byť odopreté, ak by bola možnosť alebo bolo zistené riziko vzniku ujmy páchateľovi.

Budem zapojený do rozhodovania o prepustení alebo podmienečnom prepustení? Môžem napríklad urobiť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Nemáte právo byť zapojený do rozhodovania o prepustení alebo podmienečnom prepustení týkajúcom sa páchateľa.

Posledná aktualizácia: 31/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

4 - Náhrada škody

Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa? (napr. súdne konanie, občianskoprávny nárok, adhézne konanie)

Máte právo na podanie žaloby voči páchateľovi za trestný čin, ktorý bol voči vám spáchaný. Môžete sa takisto obrátiť na služby sociálneho zabezpečenia, aby ste získali informácie o vašom práve domáhať sa náhrady škody.

Maloleté osoby mladšie ako 18 rokov majú právo podať žalobu o náhradu škody voči všetkým stranám zodpovedným za trestné činy uvedené v Zákone o prevencii a kontrole sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania detí a detskej pornografie (Act on Prevention and Control of Sexual Abuse, Sexual Exploitation of Children and Child Pornography) a za porušovanie ľudských práv. Páchateľ nesie príslušnú občianskoprávnu zodpovednosť za náhradu všetkých osobitných alebo všeobecných škôd spôsobených obeti/obetiam.

Akákoľvek osoba, ktorá je obeťou v zmysle Zákona o prevencii a kontrole obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania a o ochrane obetí, má právo podať žalobu o náhradu škody voči všetkým stranám zodpovedným za akékoľvek trestné činy spáchané voči nej podľa uvedeného zákona, ako aj za porušovanie ľudských práv. Páchateľ nesie príslušnú občianskoprávnu zodpovednosť za náhradu všetkých osobitných alebo všeobecných škôd spôsobených obeti/obetiam vrátane akýchkoľvek nedoplatkov voči obeti/obetiam v dôsledku ich nútenej práce.

Súd uložil páchateľovi, aby mi vyplatil náhradu škody. Ako môžem zaistiť, aby páchateľ skutočne zaplatil?

V prípade, že páchateľ nezaplatí výšku škody priznanú súdom, môžete sa obrátiť na súd prostredníctvom svojho právnika, ktorý vydá príkaz, aby páchateľ zaplatil škody priznané súdom; v prípade, ak páchateľ nesplní príkaz, musí byť okamžite zatknutý a uväznený.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát vyplatiť preddavok? Za akých podmienok?

Zákon nestanovuje vyplatenie akéhokoľvek preddavku obetiam zo strany štátu.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Štát môže obetiam násilných trestných činov alebo ich rodinným príslušníkom poskytnúť odškodnenie spôsobom uvedeným v zákone z roku 1997 o odškodnení obetí násilných trestných činov (zákon č. 51(I)/97), ak:

a) obeť alebo jej nezaopatrení rodinní príslušníci nemôžu získať odškodnenie od páchateľa z akéhokoľvek dôvodu a

b) odškodnenie nie je k dispozícii z iných zdrojov alebo takéto odškodnenie je menšie ako to, ktoré je uvedené v citovanom zákone:

Odškodnenie podľa uvedeného zákona je splatné aj v prípadoch, keď páchateľa nemožno stíhať alebo odsúdiť:

Ak je odškodnenie, ktoré je k dispozícii z iných zdrojov, menšie ako je predpísané v uvedenom zákone, rozdiel zaplatí štát.

Zákon tiež stanovuje podmienky, kedy sa odškodnenie odmietne, a ďalej určuje, čo výška splatného odškodnenia zahŕňa.

„Násilný trestný čin“ je akýkoľvek v Cyperskej republike úmyselne spáchaný trestný čin, ktorý zahŕňa násilie a vedie k smrti, ťažkej ujme na zdraví alebo zlému zdravotnému stavu ako priamemu dôsledku, vrátane ktoréhokoľvek z týchto trestných činov za predpokladu, že spôsobia uvedené dôsledky:

úkladná vražda: (články 203 a 204), pokus o vraždu: (článok 214), znásilnenie: (článok 144), pokus o znásilnenie: (článok 146), únos: (článok 148), únos osoby ženského pohlavia mladšej ako 16 rokov: (článok 149), čin s úmyslom spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví: (článok 228), ťažká ujma na zdraví: (článok 231), pokus o ujmu na zdraví s použitím výbušnín: (článok 232), úmyselné zneužitie otravných látok: (článok 233), zranenie: (článok 234), útok s následkom ujmy na zdraví: (článok 243), ďalšie útoky: (článok 244), trestné činy proti osobnej slobode: (články 245-254), podpaľačstvo: (článok 315).

Žiadosť o odškodnenie podľa uvedeného zákona sa musí predložiť riaditeľovi služieb sociálneho zabezpečenia v primeranej lehote, v každom prípade však do dvoch rokov od spôsobenia ujmy na zdraví, zlého zdravotného stavu alebo smrti.

K žiadosť sa musí pripojiť policajná správa, lekárske potvrdenie a ostatné dokumenty, ktoré môžu byť pre jej posúdenie užitočné. Riaditeľ služieb sociálneho zabezpečenia môže žiadať o dodatočné dôkazy, ktoré môže žiadať v rámci svojej právomoci, vrátane dôkazov, že nebolo alebo nebude vyplatené odškodnenie z iných zdrojov, vrátane čestného vyhlásenia žiadateľa.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Priznanie odškodnenia obetiam nie je podmienené odsúdením páchateľa. Súd vynesie rozhodnutie týkajúce sa priznania náhrady škody v súvislosti s konaním, pokiaľ ide o nárok na náhradu škody, ktoré sa jasne odlišuje od výsledku trestného konania.

Mám v čase, keď očakávam rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody, nárok na platbu v prípade naliehavej potreby?

Mimoriadna platba vám nebude poskytnutá, pretože v zákone nie je takáto platba ustanovená.

Posledná aktualizácia: 31/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Som obeťou trestného činu, na koho sa mám obrátiť pre podporu a pomoc?

Polícia 199/1460

Služby prvej pomoci v štátnych nemocniciach

Oblastné služby sociálnej starostlivosti

Vzdelávacie psychologické služby

Služby starostlivosti o duševné zdravie

Linka pomoci na podporu obetí

Mimovládne organizácie

V Cyperskej republike sú k dispozícii tieto linky pomoci:

1460 – horúca linka pre občanov,

1440 – horúca linka pre obete domáceho násilia,

1498 – horúca linka pre informácie a pomoc v oblasti drog,

116111 – horúca linka na podporu detí a mladistvých,

116000 – cyperská horúca linka pre nezvestné deti.

Je podpora obetí bezplatná?

Podpora obetí, ktorú poskytujú vládne agentúry a mimovládne organizácie, je bezplatná.

Aké druhy podpory môžem dostať od štátnych služieb alebo orgánov?

Od štátnych služieb môžete dostať tieto druhy podpory:

 • služby zdravotnej starostlivosti od lekárskych služieb,
 • psychologickú podporu od služieb starostlivosti o duševné zdravie a vzdelávacej psychologickej služby,
 • ochranu od služieb sociálnej starostlivosti na základe príkazov vydaných proti páchateľom a/alebo príkazov na ochranu obetí,
 • prijatie osobitných policajných opatrení počas vyšetrovania na predchádzanie opakovanej viktimizácii,
 • účinnú policajnú ochranu na predchádzanie zastrašovaniu a represii zo strany páchateľa a/alebo akýchkoľvek iných osôb,
 • súdne opatrenia počas pojednávania na ochranu obetí s osobitnými potrebami ochrany (napr. deti, obete s psychosociálnym zdravotným postihnutím).

Ak ste obeťou domáceho násilia, detskou obeťou sexuálneho zneužívania alebo obeťou obchodovania s ľuďmi, služby sociálnej starostlivosti vás budú informovať o vašich právach a poskytnú vám podporu. Umožnia vám takisto kontakt so všetkými príslušnými štátnymi agentúrami a mimovládnymi organizáciami, ktoré sa budú vašou vecou zaoberať a poskytnú vám podporu. Ak sú vaše záujmy v rozpore so záujmami vašich rodičov, riaditeľ služieb sociálnej starostlivosti podnikne všetky kroky potrebné na vašu ochranu.

Aké druhy podpory môžem dostať od mimovládnych organizácií?

Od mimovládnych organizácií môžete dostať tieto druhy podpory:

 • psychologickú podporu,
 • ubytovanie v útulkoch na podporu obetí.
Posledná aktualizácia: 31/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.