Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Victims' rights - by country

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

You will be considered a victim of a crime if you have suffered damage, for example if you have been injured or your property has been damaged or stolen, as a result of an incident that constitutes a crime under domestic law. As a crime victim you have certain individual legal rights before, during and after the criminal proceedings.

Criminal proceedings in Belgium are divided into investigation and trial stages. In most cases the investigation is directed by the public prosecutor or – in certain cases that are more complex – by an investigating judge. During the investigation, evidence is gathered to establish whether a crime has been committed and by whom.

Once the investigation has finished, the case is either closed or referred to a court for trial. During the trial the court will examine the body of evidence and determine whether the accused is guilty or not. If the accused is found guilty, a sentence may be imposed. However, the court can also find the person not guilty and acquit them.

As a victim you have a number of rights at all stages of the criminal proceedings. If you want to take a more active part in the proceedings, you can ask to be registered as an injured party, or you can bring a claim as a civil party to the criminal proceedings. Under certain circumstances you can initiate criminal proceedings yourself by directly summoning the perpetrator or by lodging a complaint with the investigating judge and at the same time applying to be treated as a civil party. As a civil party you can claim compensation from the offender. Subject to a number of conditions being met (for example, if you are the victim of a violent crime and the damage cannot be made good by the perpetrator or by an insurer), you may be eligible for compensation from the State.

The following factsheets will take you through the different steps of the procedure, describing your rights during the investigation of the crimeduring the trial or after the first trial. Also, read more about the help and support you can get.

Last update: 27/02/2015

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

1 – MOJE PRÁVA POČAS VYŠETROVANIA TRESTNÉHO ČINU

Ako a kde môžem oznámiť trestný čin?

Ako môžem sledovať činnosť orgánov po tom, čo som oznámil trestný čin?

Ako sa môžem zúčastniť na vyšetrovaní trestného činu?

Aké sú moje práva ako svedka?

Som maloletý. Mám dodatočné práva?

Aké informácie môžem získať od polície alebo od organizácií na pomoc obetiam počas vyšetrovania trestného činu?

Môžem dostať právnu pomoc?

Ako môžem získať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Na aké služby a pomoc mám počas vyšetrovania trestného činu nárok?

Existujú možnosti na dosiahnutie zmieru alebo začatie mediácie medzi páchateľom a mnou?

Ako bude môj prípad pokračovať po ukončení vyšetrovania?

Môžem sa odvolať v prípade, ak bol môj prípad uzavretý bez toho, aby sa dostal na súd?

Som cudzinec. Akým spôsobom sú chránené moje práva a záujmy?

Ďalšie informácie

Ako a kde môžem oznámiť trestný čin?

Trestný čin môžete oznámiť miestnej polícii, najlepšie v mieste, kde k nemu došlo. V prípade núdze sa môžete vždy obrátiť na políciu na telefónnom čísle 112. Ak nejde o núdzovú situáciu, môžete sa obrátiť na najbližšiu policajnú stanicu. Adresy policajných staníc sú uvedené na webovej lokalite miestnej polície v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom a vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzskom jazyku.

Ak ste belgický občan alebo rezident (napríklad ak ste dostali trvalý pobyt v Belgicku), môžete niektoré drobné trestné činy (napríklad vandalizmus, krádeže v obchode a krádeže bicykla) nahlásiť on-line v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom, vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzskom alebo v Odkaz sa zobrazí v novom oknenemeckom jazyku. Každý vrátane turistov navyše môže nahlásiť internetový trestný čin on-line prostredníctvom osobitnej webovej lokality, ktorá je k dispozícii v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom, vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzskom, v Odkaz sa zobrazí v novom oknenemeckomOdkaz sa zobrazí v novom okneanglickom jazyku.

Niektoré trestné činy možno stíhať len v prípade, že obeť podá trestné oznámenie (napríklad prenasledovanie, ohováranie a urážky na cti).

Trestný čin nemusíte nahlásiť ihneď, ale je vo vašom záujme, aby polícia mala čo najskôr k dispozícii podrobné informácie o skutočnostiach a okolnostiach trestného činu a prípadnej škode alebo ujme na zdraví, ktoré ste utrpeli. Takisto by ste mali mať na pamäti, že po určitom čase už orgány nebudú môcť začať trestné stíhanie. Táto premlčacia doba je stanovená zákonom a líši sa v závislosti od trestného činu v rozmedzí od šiestich mesiacov do pätnástich rokov.

Polícia vás vypočuje a vyhotoví úradný záznam. Počas výsluchu máte viacero práv, ktoré naďalej platia, aj keď neskôr podáte ďalšiu výpoveď. Bez ohľadu na to, či ste vypočúvaný ako obeť alebo svedok, vám policajný úradník musí pred výsluchom vysvetliť, že:

 • môžete požiadať, aby sa všetky otázky a odpovede zaznamenali vašimi vlastnými slovami,
 • môžete požiadať o vykonanie určitého vyšetrovacieho úkonu alebo o výsluch konkrétnej osoby,
 • vaša výpoveď sa môže použiť ako dôkaz na súde,
 • môžete bezplatne dostať kópiu záznamu z vášho výsluchu. O túto kópiu musíte požiadať na konci výsluchu. Vo väčšine prípadov dostanete kópiu ihneď.

Ak hovoríte iným jazykom ako tým, v ktorom sa vedie konanie, polícia vám zabezpečí profesionálneho tlmočníka okrem prípadu, keď policajný úradník dokáže spísať vašu výpoveď vo vašom jazyku alebo keď vás požiada, aby ste výpoveď napísali vo svojom jazyku sami.

Vaša výpoveď bude súčasťou úradného záznamu, ktorý môže zahŕňať tieto informácie:

 • vaše meno, adresu, telefónne číslo a prípadnú e-mailovú adresu,
 • podrobnosti trestného činu – kto sa na trestnom čine podieľal, kde, kedy a čo sa stalo, aké dôsledky pre vás z toho vyplývajú,
 • kontaktné údaje prípadných svedkov,
 • opis zúčastnených osôb vrátane výšky, postavy a oblečenia – veľmi užitočné sú aj informácie ako vek, farba vlasov a účes, prízvuk a všetky charakteristické rysy, ako sú bradavice, jazvy, tetovania či materské znamienka,
 • všetky zranenia, ktoré ste utrpeli (lekár vám môže napísať lekársku správu, ktorú môžete dať polícii aj niekoľko dní po spísaní prvotného záznamu), pričom svojho lekára môžete požiadať aj o potvrdenie o práceneschopnosti,
 • akékoľvek iné (fyzické) škody na majetku, ktoré ste utrpeli (je užitočné všetky škody odfotografovať).

Vo svojej výpovedi môžete tiež uviesť, či potrebujete nejaký druh praktickej, sociálnej, psychologickej alebo právnej pomoci.

Polícii by ste mali poskytnúť kópie všetkých dokumentov, pretože originálne dokumenty môžete potrebovať neskôr, napríklad ak sa obrátite na poisťovňu.

Ak ste sa stali obeťou sexuálneho násilia, váš výsluch sa podľa možnosti uskutoční v osobitnej miestnosti, ktorá poskytuje potrebné súkromie.

Polícia vo väčšine prípadov pošle úradný záznam (proces-verbaal/procès-verbal) prokuratúre (parket/parquet). Prokurátor potom rozhodne, či polícia má alebo nemá začať vyšetrovanie. Vyšetrovanie môže viesť buď prokurátor (procureur des Konings/procureur du Roi) (štandardné vyšetrovanie (opsporingsonderzoek/enquête pénale)), alebo v zložitejších prípadoch či v prípadoch vyžadujúcich opatrenia, ktoré viac zasahujú do súkromia, ako sú domové prehliadky, vyšetrujúci sudca [súdne vyšetrovanie (gerechtelijk onderzoek/instruction judiciaire)]. V niektorých prípadoch sa polícia môže rozhodnúť začať vyšetrovanie z vlastného podnetu. V takom prípade pošle úplný spis prokuratúre, ktorá prijme ďalšie opatrenia [policajné vyšetrovanie (ambtshalve politioneel onderzoek/enquête policière d'office)]. V prípade niektorých drobných trestných činov (napr. krádež bicykla) a v závislosti od okolností (napr. ak páchateľ nezanechal žiadne stopy) polícia vyhotoví zjednodušený úradný záznam [vereenvoudigd proces-verbaal (VPV)/procès-verbal simplifié)]. Zjednodušený úradný záznam zostane na policajnej stanici a nepošle sa prokuratúre. Každý mesiac sa zoznam zjednodušených úradných záznamov pošle prokurátorovi, ktorý sa tak dozvie o vašej veci. Ak sa objavia akékoľvek nové informácie, ktoré môžu mať vplyv na vašu vec (napríklad ak sa podarí identifikovať páchateľa trestného činu), úradný záznam sa pošle prokurátorovi a polícia vám to riadne oznámi.

Ako môžem sledovať činnosť orgánov po tom, čo som oznámil trestný čin?

Po nahlásení trestného činu dostanete dokument potvrdzujúci váš záznam. Bude obsahovať referenčné číslo vašej veci, meno policajného úradníka, ktorý vám pomohol, a kontaktné údaje prokuratúry (na ktorú sa môžete obrátiť kvôli sledovaniu vašej veci).

V tomto dokumente bude jasne uvedené, či sa váš záznam bude riešiť ako štandardný úradný záznam, policajné vyšetrovanie alebo zjednodušený úradný záznam.

Ako sa môžem zúčastniť na vyšetrovaní trestného činu?

Ak v prípade trestného stíhania nepodniknete okrem vyhotovenia záznamu na polícii žiadne ďalšie kroky, prokurátor vás informuje len o dátume, čase a mieste súdneho pojednávania.

Ak chcete dostávať informácie o akýchkoľvek iných úkonoch vykonaných v súvislosti s vaším záznamom, máte zákonné právo zaregistrovať sa ako poškodený účastník konania (benadeelde persoon/personne lésée). Vyhlásenie, že ste poškodený účastník konania, môžete predložiť policajnému úradníkovi, ktorý vyhotovil úradný záznam, sekretariátu prokuratúry, na policajnej stanici alebo odoslaním doporučeného listu sekretariátu prokuratúry, a to buď osobne, alebo prostredníctvom advokáta. Vzor tohto vyhlásenia dostanete spolu s dokumentom potvrdzujúcim vyhotovenie záznamu.

Ako poškodený účastník konania budete dostávať písomné informácie o rozhodnutiach prokurátora (napríklad rozhodnutie o zastavení konania a jeho dôvody alebo rozhodnutie o začatí súdneho vyšetrovania) a o dátume prípadného konania na príslušnom súde. Budete mať aj právo pridať do spisu dokumenty, ktoré považujete za užitočné. Navyše budete mať aj právo požiadať o nahliadnutie do spisu a získať jeho kópiu.

Ak si chcete uplatniť nárok na náhradu škody alebo získať ďalšie práva, musíte si uplatniť nárok ako občiansky účastník trestného konania1 (burgerlijke partij/partie civile). Môžete to urobiť predložením príslušného výslovného vyhlásenia osobne alebo prostredníctvom svojho advokáta v ktorejkoľvek fáze konania. Ako občiansky účastník konania môžete požiadať aj o nahliadnutie do spisu a získať jeho kópiu, požiadať o dodatočné vyšetrovacie úkony, uplatniť si nárok na náhradu škody, podať odvolanie proti prijatým rozhodnutiam a dostávať informácie o väzbe páchateľa.

Ako občiansky účastník trestného konania alebo poškodený účastník konania budete mať právo byť pri kontakte s orgánmi zastúpený advokátom. Vyšetrovanie je v Belgicku dôverné, takže nie je možné, aby ste sa na ňom zúčastnili (napríklad na výsluchu podozrivého), s výnimkou návštevy miesta činu s cieľom vykonať rekonštrukciu. V takom prípade občiansky účastník konania môže byť prítomný.

Nemáte povinnosť sami dokazovať existenciu trestného činu ani vinu páchateľa.

V tejto fáze trestného konania nie je možné nahradiť vašu stratu alebo škodu.

Po poslaní úradného záznamu prokuratúre a začatí trestného stíhania už nemôžete zastaviť trestné konanie. Platí to aj v prípade, že trestný čin možno stíhať len po oznámení obeťou, čo je napríklad prípad prenasledovania.

Aké sú moje práva ako svedka?

Počas vyšetrovania budete s najväčšou pravdepodobnosťou vypočutý ako svedok (getuige/témoin).

Ak sa ako svedok cítite ohrozený (ako aj členovia vašej rodiny a príbuzní), môžete za určitých okolností využiť tieto opatrenia na ochranu svedkov:

 • poradenstvo o preventívnych opatreniach a pomoc pri ich vykonávaní,
 • preventívne policajné hliadky,
 • záznam prichádzajúcich a odchádzajúcich telefónnych hovorov,
 • poskytnutie tajného telefónneho čísla alebo mobilného telefónu na účely núdzových hovorov a chráneného evidenčného čísla pre vaše auto,
 • fyzická ochrana a
 • presťahovanie na obdobie najviac 45 dní.

Vo veľmi výnimočných prípadoch, napríklad ak ste sa stali obeťou alebo svedkom trestného činu spáchaného zločineckou organizáciou alebo mimoriadne závažného trestného činu, ako je únos maloletého alebo vražda, a uvedené opatrenia nie sú dostatočné na zaistenie vašej bezpečnosti, môžu sa prijať osobitné ochranné opatrenia. Patria medzi ne:

 • presťahovanie na obdobie viac ako 45 dní a
 • zmena totožnosti.

Môžete si uplatniť nárok na náhradu všetkých cestovných a ubytovacích nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s vašou svedeckou výpoveďou v rámci vyšetrovania. Svedkovia môžu požiadať aj o poldennú náhradu za vymeškaný čas v práci. Tieto náklady sa hradia zo štátneho rozpočtu, ale v prípade, že obžalovaný bude uznaný vinným, bude ich musieť uhradiť on.

Ak vám bola poskytnutá ochrana alebo sa nezdržiavate v krajine, môžete byť vypočutý prostredníctvom videokonferencie alebo telekonferencie.

Som maloletý. Mám dodatočné práva?

Ak ste mladší ako 18 rokov a stali ste sa obeťou trestného činu, počas výsluchu máte tieto dodatočné práva:

 • môžete požiadať, aby vás sprevádzala dospelá osoba, ktorú si zvolíte, a
 • aby sa výsluch uskutočnil vo vhodnej miestnosti.

Aby sa predišlo viacnásobnému výsluchu, váš výsluch sa môže zaznamenať alebo nahrať ako videozáznam. Ak ste mladší ako 12 rokov, váš výsluch sa môže zaznamenať na video, ale musia vám to oznámiť vopred. Ak ste starší ako 12 rokov, váš výsluch sa môže zaznamenať na video, len ak s tým súhlasíte. Tieto výsluchy sa uskutočňujú v špeciálne vybavených miestnostiach.

Ak ste sa stali obeťou sexuálneho zneužívania, prostitúcie alebo pornografie, premlčacia doba, po uplynutí ktorej sa už trestný čin nemôže stíhať, začne plynúť až vtedy, keď dovŕšite vek 18 rokov.

Ak sa stanete obeťou trestného činu ako maloleté dieťa, polícia vás zároveň odkáže na špecializované centrum pre obete týrania detí.

Budete tiež chránený pred zverejnením svojej totožnosti v médiách, čo znamená, že bude zakázané publikovať alebo šíriť fotografie, obrázky alebo iné materiály, ktoré by mohli odhaliť vašu totožnosť.

Aké informácie môžem získať od polície alebo od organizácií na pomoc obetiam počas vyšetrovania trestného činu?

Polícia vám poskytne informácie o:

 • druhoch služieb alebo organizácií, na ktoré sa môžete obrátiť so žiadosťou o podporu,
 • postupoch, ktoré sa vykonajú po tom, ako ste vyhotovili záznam,
 • požiadavkách na získanie náhrady škody.

Tieto informácie vám môžu byť poskytnuté formou letákov, brožúr alebo ústnou formou. Brožúry sú dostupné v troch úradných jazykoch (v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandčine, vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzštine a v Odkaz sa zobrazí v novom oknenemčine). V praxi sa ústne informácie môžu poskytnúť aj v iných jazykoch (napr. v angličtine).

Je dôležité vedieť, že o vývoji vašej veci budete v niektorých prípadoch informovaný len vtedy, ak ste sa zaregistrovali ako poškodený účastník konania alebo ak ste si uplatnili nárok ako občiansky účastník trestného konania1. Platí to v týchto prípadoch:

 • rozhodnutie prokurátora zastaviť konanie a dôvod tohto rozhodnutia,
 • rozhodnutie prokurátora o postúpení veci vyšetrujúcemu sudcovi na účely súdneho vyšetrovania,
 • rozhodnutie prokurátora navrhnúť páchateľovi priateľskú dohodu alebo mediáciu a
 • dátum, kedy sa vaša vec dostane na súd,
 • ako poškodený účastník konania alebo občiansky účastník konania navyše budete mať aj právo požiadať o nahliadnutie do spisu a získať jeho kópiu. Táto požiadavka sa musí adresovať prokuratúre alebo vyšetrujúcemu sudcovi v priebehu vyšetrovania.

Zo spisu môžete vyhotovovať kópie, ale za každú kópiu budete musieť zaplatiť poplatok (približne 0,25 – 0,50 EUR za kópiu). Ak však vašu vec prejednáva porotný súd (hof van assisen/cour d'assises), kópie sa poskytujú bezplatne.

Môžem dostať právnu pomoc?

Ak na začiatku potrebujete poradiť, môžete požiadať o primárnu právnu pomoc (juridische eerstelijnsbijstand/aide juridique de première ligne), v rámci ktorej advokáti poskytujú bezplatné právne poradenstvo v určitom čase v určité dni. V prípade potreby vás môžu odkázať na špecializovanú službu alebo organizáciu. Konzultácie prebiehajú v budovách súdov, na zmierovacích súdoch (vredegerecht/justice de paix), v právnych centrách a na niektorých obecných úradoch atď. Právne centrum (justitiehuis/maison de justice) nájdete v každom súdnom okrese (ich kontaktné údaje sú k dispozícii vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzskom a v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom jazyku) alebo sa môžete obrátiť na jednu zo služieb na podporu obetí.

Ak potrebujete podrobné právne poradenstvo, pomoc a zastupovanie, musíte si najať advokáta. V závislosti od vášho príjmu môžu byť tieto služby úplne alebo čiastočne bezplatné, a to prostredníctvom systému sekundárnej právnej pomoci (juridische tweedelijnsbijstand/aide juridique de deuxième ligne). Na bezplatné právne zastúpenie majú vždy nárok niektoré kategórie osôb v osobitných situáciách, ako sú napríklad maloleté deti alebo osoby s duševným postihnutím.

Ak chcete požiadať o sekundárnu právnu pomoc, musíte sa obrátiť na úrad právnej pomoci (bureau voor juridische bijstand/bureau d’aide juridique) (údaje vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzskom a v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom jazyku), ktorý sa nachádza v každej budove súdu. Budete musieť predložiť dokumentáciu, ktorá preukazuje, že patríte do jednej z osobitných kategórií alebo že máte nízky čistý príjem. Úrad do štrnástich dní rozhodne, či vašu žiadosť schváli, a pošle vám kontaktné údaje vášho prideleného advokáta. Takisto je možné požiadať advokáta podľa vlastného výberu, či je ochotný pracovať v režime sekundárnej právnej pomoci. Ak s tým advokát súhlasí, obráti sa vo vašom mene na úrad a požiada o schválenie vašej žiadosti.

Ak sú vaše finančné prostriedky skromné, za určitých okolností môžete v rámci právnej pomoci (rechtsbijstand/assistance judiciaire) požiadať o oslobodenie od niektorých trov konania (napríklad od odmien súdneho úradníka a nákladov na kópie z knihy dôkazov). Na to, aby ste mohli využiť túto možnosť, musíte podať návrh na úrad pre bezplatnú právnu pomoc na trestnom súde, ktorý sa touto vecou zaoberá. Ak už ste občianskym účastníkom trestného konania, môžete tento návrh predložiť písomne alebo ústne na trestný súd, ktorý sa touto vecou zaoberá.

Zároveň odporúčame, aby ste dôkladne skontrolovali podmienky svojej poistky, či máte poistenie právnych výdavkov. Obráťte sa na svojho poisťovacieho makléra.

Ako môžem získať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Polícia zabezpečí vašu okamžitú bezpečnosť prijatím všeobecných bezpečnostných opatrení. Ak sa vzhľadom na výpoveď, ktorú ste podali alebo zamýšľate podať, cítite ohrozený a ste pripravený potvrdiť túto výpoveď na súde, ďalšiu ochranu vám môže poskytnúť Komisia na ochranu svedkov (Getuigenbeschermingscommissie/ Commission de protection des témoins). Ak sa prokurátor (v štandardnom vyšetrovaní) alebo vyšetrujúci sudca (v súdnom vyšetrovaní) domnieva, že potrebujete tieto ochranné opatrenia, pošle žiadosť Komisii na ochranu svedkov.

Ak ste sa stali obeťou znásilnenia alebo sexuálneho násilia, budete chránený pred zverejnením svojej totožnosti v médiách. Akékoľvek publikovanie alebo šírenie fotografií, obrázkov alebo iných dokumentov, ktoré môžu odhaliť vašu totožnosť, je trestný čin.

Ak ste sa stali obeťou domáceho násilia a máte strach vrátiť sa domov, polícia vám (a vašim deťom) poskytne bezpečné útočisko.

Môžete tiež požiadať policajného úradníka, aby vaše údaje neuviedol v úradnom zázname. Mali by ste však mať na pamäti, že polícia je povinná poskytnúť tieto informácie prokuratúre, ak o to požiada.

Len v prípade, že v dôsledku vašej výpovede sa vy alebo váš príbuzný môžete dostať do veľmi nebezpečnej situácie, vám vyšetrujúci sudca (polícia nemá v tejto veci žiadne právomoci) môže udeliť úplnú alebo čiastočnú anonymitu. Vyšetrujúci sudca sa často rozhodne udeliť anonymitu z vlastného podnetu, ale môžete o to požiadať aj sami. Ak vyšetrujúci sudca vašu žiadosť zamietne, proti tomuto rozhodnutiu sa nemôžete odvolať.

Čiastočná anonymita znamená, že vaša totožnosť sa neuvedie do úradného záznamu z vášho výsluchu. To je možné pri štandardnom i súdnom vyšetrovaní.

Úplná anonymita znamená, že vaša totožnosť sa zachová v tajnosti počas celého trestného konania. Je možná iba v prípade, ak:

 • prebieha súdne vyšetrovanie, ktoré vykonáva vyšetrujúci sudca,
 • poskytnutie čiastočnej anonymity nie je na vašu ochranu dostatočné,
 • domnievate sa, že výpoveďou spôsobíte sebe a svojim príbuzným ohrozenie a že by vás to mohlo odradiť od jej podania, a
 • trestného činu sa dopustila zločinecká organizácia alebo ide o závažný trestný čin (napr. únos maloletého dieťaťa alebo vražda).

Na aké služby a pomoc mám počas vyšetrovania trestného činu nárok?

Všetci zamestnanci policajného zboru a súdnych orgánov sú povinní poskytnúť vám všetky potrebné informácie a v prípade potreby vás odkázať na špecializované služby. Existujú rôzne špecializované služby, ktoré ponúkajú pomoc obetiam. Počas trestného konania a dokonca i po ňom môžete požiadať o tieto služby:

 • Polícia ponúka prvotné prijatie, praktickú pomoc, informácie, prípravu úradných záznamov a odkázanie na príslušné služby. Ak vám konajúci policajný úradník nedokáže poskytnúť optimálnu podporu (napr. v núdzovej alebo veľmi vážnej situácii), potrebnú podporu vám môže zabezpečiť špecializovaná služba polície na pomoc obetiam (politionele slachtofferbejegening/assistance policière aux victimes).
 • Úrad pre prijímanie obetí (slachtofferonthaal/accueil des victimes) v právnom centre vám môže poskytnúť špecializované informácie o vašej veci. Právne centrum sa nachádza v každom súdnom okrese (ich kontaktné údaje sú k dispozícii vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzskom a v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom jazyku). Tento úrad vám môže poskytnúť potrebnú podporu a pomoc počas celého súdneho konania. Ak to je potrebné, v závislosti od problému vás pracovníci úradu pre prijímanie obetí odkážu na ďalšie špecializované služby. Pracovníci úradu pre prijímanie obetí vám môžu poskytnúť podporu v emocionálne ťažkých chvíľach v priebehu konania a môžu vám pomôcť pri nahliadaní do vášho spisu, počas súdneho pojednávania, s predkladaním listinných dôkazov alebo počas rekonštrukcie trestného činu. Môžu vám takisto pomôcť vyhotoviť výpoveď obete na použitie v súvislosti s výkonom trestu.
 • Služby na pomoc obetiam (diensten slachtofferhulp/services d'assistance aux victimes) poskytujú ďalšiu pomoc na vysporiadanie sa s následkami trestného činu: emocionálnu a psychologickú podporu, informácie (o vašich právach, náhrade škody, súdnom konaní a dostupnosti bezplatnej právnej pomoci), ak aj pomoc s oslovovaním rôznych inštitúcií (napríklad poisťovní, polície, súdnych orgánov, advokátov, nemocníc atď.). Zvyčajne vás na tieto služby odkáže polícia alebo súdni asistenti, ale môžete ich osloviť aj sami.

Prístup ku všetkým týmto službám je bezplatný a úplne dobrovoľný.

Ak ste sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi, podporu vám môžu poskytnúť rôzne súkromné špecializované služby. Koordináciu a spoluprácu medzi týmito službami zabezpečuje Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrum pre rovnaké príležitosti a boj proti rasizmu (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding/Centre pour l’Egalité des chances et la lutte contre le racisme ). Ak získate ochranu ako obeť obchodovania s ľuďmi2, získate aj nárok na viaceré osobitné opatrenia týkajúce sa povolenia na pobyt a pracovného povolenia.

Môže vám byť poskytnutá lekárska pomoc, ak však nemáte platné zdravotné poistenie, možno budú od vás požadovať jej úhradu (môžete si však uplatniť nárok na náhradu týchto nákladov). Občania 27 členských štátov EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska môžu využiť Odkaz sa zobrazí v novom okneeurópsky preukaz zdravotného poistenia.

Existujú možnosti na dosiahnutie zmieru alebo začatie mediácie medzi páchateľom a mnou?

Mediácia je možná vo všetkých fázach trestného konania: v policajnej fáze (mediácia na úrovni polície), na úrovni obcí (mediácia v súvislosti so správnymi sankciami), na úrovni prokuratúry pred prijatím rozhodnutia o začatí trestného stíhania (mediácia v trestných veciach) a po rozhodnutí prokuratúry o začatí trestného stíhania (mediácia o náhrade). Mediácia o náhrade sa môže uskutočniť aj počas výkonu trestu a po jeho skončení.

Mediáciu možno využiť pri všetkých druhoch trestných činov. Prokurátor, vyšetrujúci sudca a sudca v konaní vás musia informovať o možnostiach mediácie. O mediáciu môžete požiadať aj sám.

Mediácia na úrovni polície (politionele schadebemiddeling/médiation policière) sa ponúka vo veciach drobných trestných činov (napr. grafiti, drobné krádeže a vandalizmus) na účely náhrady škody na majetku. Tento druh mediácie je k dispozícii v policajných okresoch Leuven, Mechelen a Brusel. Mediácia sa uskutočňuje pred poslaním úradného záznamu prokuratúre. Prokurátor je informovaný o výsledkoch mediácie, a ak sa dosiahla dohoda, prípad sa zvyčajne uzavrie.

Mediácia v súvislosti so správnymi sankciami3 sa uskutočňuje pred uložením správnej sankcie. Je povinná, ak je páchateľ mladší ako 16 rokov. Cieľom mediácie je najmä náhrada spôsobenej škody a vykonávajú ju úradníci miestnej samosprávy.

Mediáciu v trestných veciach (bemiddeling in strafzaken/médiation pénale) môže navrhnúť prokurátor, ak sa domnieva, že trestný čin možno potrestať maximálne dvoma rokmi odňatia slobody. Tento druh mediácie sa uskutočňuje pred prijatím rozhodnutia o stíhaní páchateľa a vykonávajú ju pracovníci právneho centra. Ak ste sa stali obeťou trestného činu, bude vás zaujímať najmä mediácia zameraná na náhradu vašej škody. Prokurátor môže navrhnúť prijatie jedného alebo viacerých dodatočných opatrení v súvislosti s páchateľom (psychologická liečba alebo terapia, kurz alebo poskytnutie určitých služieb). Ak páchateľ a obeť dosiahnu dohodu o náhrade škody a ak páchateľ splnil všetky uložené dodatočné opatrenia, trestné stíhanie sa zastaví (čo znamená, že prokurátor už nebude môcť podať vec na súd). Ak páchateľ nesplní podmienky, vec sa môže postúpiť súdu. Mediácia tohto druhu si vyžaduje vašu spoluprácu. Ak so spoluprácou nesúhlasíte, vaša vec sa vráti prokurátorovi, ktorý prijme nové rozhodnutie o tom, či sa začne trestné stíhanie alebo nie.

Mediácia o náhrade (herstelbemiddeling/médiation réparatrice) prebieha oddelene od trestného konania a nenahrádza ho. Súdne orgány sú preto naďalej zodpovedné za všetky rozhodnutia v súvislosti s trestným stíhaním, odsúdením a výkonom trestov. To vám však nebráni začať mediáciu kedykoľvek v priebehu konania, teda predtým, ako sa vec dostane na súd, v priebehu prejednávania veci na súde alebo po tom, ako sudca rozhodol o treste. O mediáciu môže požiadať každý, kto je priamo ovplyvnený trestnou vecou. To znamená, že o mediáciu môže požiadať nielen obeť alebo páchateľ, ale napríklad aj partner, člen rodiny alebo príbuzný. Mediáciu o náhrade vykonávajú dve mimovládne organizácie: Odkaz sa zobrazí v novom okneSuggnomè v regióne Flámsko a Odkaz sa zobrazí v novom okneMédiante vo Francúzskom spoločenstve Belgicka. Majú miestne zastúpenie v každom súdnom okrese. Dohoda dosiahnutá na základe mediácie o náhrade je dôverná a pošle sa súdu len so súhlasom oboch účastníkov. Súd musí v rozsudku spomenúť mediáciu o náhrade, ale nemusí vziať do úvahy dosiahnutú dohodu.

Mediácia je dostupná aj vo veciach mladistvých, pričom mediácia o náhrade je možná na úrovni prokuratúry i na úrovni samotných súdov pre mladistvých. Skupinovú konferenciu [herstelgericht groepsoverleg (hergo)/concertation restauratrice en groupe] môže nariadiť len súd pre mladistvých. Sudca by mal uprednostňovať mediáciu (pred odsúdením mladistvého páchateľa) a mal by o tejto možnosti informovať účastníkov sporu. Ak mediácia o náhrade vedie k dohode medzi obeťou a páchateľom, sudca spravidla musí túto dohodu schváliť. Sudca nemôže zmeniť obsah dohody, ale môže ju odmietnuť schváliť, ak jej obsah jednoznačne predstavuje určité ohrozenie verejnej bezpečnosti. Mediáciu a skupinové konferencie uskutočňujú miestne mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti pomoci mladistvým.

Ako bude môj prípad pokračovať po ukončení vyšetrovania?

Rozhodnutia prijaté na konci vyšetrovania sa líšia v závislosti od toho, či ide o súdne alebo štandardné vyšetrovanie.

Pri štandardnom vyšetrovaní sa prokurátor môže rozhodnúť:

 • uzavrieť prípad,
 • navrhnúť páchateľovi priateľskú dohodu (minnelijke schikking/résolution à l’aimable) – ak páchateľ prijme návrh a nahradí vám škodu, vec sa uzavrie,
 • navrhnúť mediáciu v trestných veciach (bemiddeling in strafzaken/médiation dans les affaires pénales),
 • postúpiť vašu vec súdu.

Ako poškodený účastník konania alebo občiansky účastník trestného konania budete informovaný o rozhodnutí prokurátora.

Ak sa uskutoční súdne vyšetrovanie, vyšetrujúci sudca musí spis postúpiť komore súdu pre predbežné konania (raadkamer/chambre du conseil). Súdne pojednávania v komore pre predbežné konania sú neverejné: tlač a verejnosť nesmú byť prítomné. Vy a váš advokát môžete byť prítomní, ale vaši priatelia a rodina sa nemôžu zúčastniť. Komora pre predbežné konania sa môže rozhodnúť:

 • zastaviť konanie, ak sa domnieva, že nie je k dispozícii dostatok dôkazov proti žalovanému alebo že nebol spáchaný žiadny trestný čin,
 • postúpiť vec súdu, ak sa domnieva, že je k dispozícii dostatok dôkazov na postavenie žalovaného pred súd,
 • zveriť páchateľa špecializovanej psychiatrickej liečebni, ak je duševne chorý alebo ak je vo vážnom stave duševnej nespôsobilosti, ktorá mu znemožňuje ovládať jeho konanie – žalovaný môže v takom prípade požiadať o verejné pojednávanie,
 • odložiť rozsudok: komora pre predbežné konania sa môže rozhodnúť odložiť rozsudok len vtedy, keď páchateľ v minulosti nebol odsúdený na trest odňatia slobody dlhší ako šesť mesiacov. V takom prípade stanoví podmienečný trest nie dlhší ako päť rokov, počas ktorého musí páchateľ splniť viacero podmienok. Ak sa páchateľ počas výkonu podmienečného trestu dopustí ďalšieho trestného činu alebo nesplní podmienky, súd sa môže rozhodnúť vec znova otvoriť.

Ak sa komora pre predbežné konania rozhodne zveriť páchateľa psychiatrickej liečebni alebo odložiť rozsudok, jej rozhodnutie sa považuje za rovnocenné plnohodnotnému rozsudku trestného súdu a bude mať vplyv aj na váš občiansky nárok na náhradu škody.

Ako poškodený účastník konania alebo občiansky účastník trestného konania1 budete informovaný o dátume pojednávania. Aj v prípade, že sa vaša vec postúpi trestnému súdu, budete informovaný o dátume pojednávania.

Môžem sa odvolať v prípade, ak bol môj prípad uzavretý bez toho, aby sa dostal na súd?

Proti rozhodnutiu prokurátora zastaviť konanie nie je možné podať odvolanie. V závislosti od skutočností a okolností veci a dôvodov na jeho zastavenie môže byť stále možné uplatniť si nárok na náhradu škody na trestných súdoch (popri konaniach na občianskych súdoch):

 • Ak ide menej závažný trestný čin (contravention/overtreding) alebo stredne závažný trestný čin (délit/wanbedrijf), je možné predvolať páchateľa na súd priamo. Na tieto účely musíte požiadať súdneho úradníka, aby páchateľovi doručil predvolanie.
 • Môžete takisto podať trestné oznámenie vyšetrujúcemu sudcovi a uplatniť si nárok ako občiansky účastník trestného konania1. Sudca je potom povinný začať súdne vyšetrovanie. Na tieto účely musíte pred vyšetrujúcim sudcom výslovne vyhlásiť, že si uplatňujete nárok ako občiansky účastník trestného konania. Môžete to urobiť ústne alebo písomne. Vyšetrujúci sudca spíše úradný záznam potvrdzujúci, že ste občiansky účastník konania. Mali by ste vedieť, že v takom prípade od vás vyšetrujúci sudca môže požadovať zloženie záruky na pokrytie trov konania. Výšku tejto platby stanoví sudca. Takisto by ste mali vedieť, že komora súdu pre predbežné konania sa na konci vyšetrovania môže rozhodnúť nepostúpiť vec na konanie pred súdom, ak napríklad neexistuje dostatok dôkazov proti žalovanému. Počas konania musíte potvrdiť svoje postavenie občianskeho účastníka konania.

Ako občiansky účastník trestného konania nemôžete páchateľa priamo predvolať na súd ani podať trestné oznámenie, ak je páchateľ maloleté dieťa.

Ako občiansky účastník trestného konania1 môžete podať odvolanie proti všetkým rozhodnutiam komory pre predbežné konania vrátane rozhodnutí nestíhať žalovaného, a to vyšetrovacej komore odvolacieho súdu (Kamer van inbeschuldigingstelling/Chambre des mises en accusation). Proti rozhodnutiu vyšetrovacej komory sa nemôžete odvolať ani nemôžete následne sám predvolať páchateľa na súd.

Ak komora pre predbežné konania prijme rozhodnutie o náhrade škody (podľa ktorého sa páchateľ zverí psychiatrickej liečebni alebo sa rozsudok odloží), môžete sa odvolať v súvislosti s priznanou náhradou škody, ale nie proti trestnému rozsudku. Do pätnástich dní (alebo do troch dní, ak je páchateľ vo vyšetrovacej väzbe) sa musíte odvolať na registratúre súdu. Vyšetrovacia komora odvolacieho súdu potom preskúma váš nárok na náhradu škody.

Ak ste sa z akéhokoľvek dôvodu nezúčastnili na trestnom konaní, môžete si nárok uplatniť na občianskych súdoch. Túto možno máte aj vtedy, keď sa prokuratúra rozhodne nepokračovať v trestnoprávnej veci. Občianskoprávny nárok si pred občianskym súdom uplatníte tak, že predvoláte osobu, ktorá spôsobila škodu, okrem prípadov, keď sú všetci účastníci konania ochotní dostaviť sa dobrovoľne. Ak je do veci zapojená aj poisťovňa (napríklad po dopravnej nehode), môžete ju takisto predvolať. Konanie na občianskom súde sa podstatne líši od trestného konania. Ak si chcete uplatniť nárok na občianskom súde (burgerlijke rechtbank/tribunal civil) (napríklad ak ste sa nezúčastnili na trestnom konaní alebo ak bola vaša vec uzavretá), musíte byť pripravený preukázať, že bolo spáchané protiprávne konanie. Ak prebieha trestné konanie, občiansky súd musí pozastaviť konanie, ktoré na ňom prebieha, až kým trestný súd nevydá rozsudok. Občiansky súd je viazaný zisteniami v trestnoprávnej veci. Pri uplatnení nároku na občianskom súde sa takisto musia platiť trovy.

Som cudzinec. Akým spôsobom sú chránené moje práva a záujmy?

Ako cudzinec máte všetky práva vysvetlené vyššie. Budete mať aj určité ďalšie nároky, ktoré vám uľahčia účasť na trestnom konaní.

Ak neovládate úradný jazyk daného miesta, máte právo požiadať o bezplatné pridelenie tlmočníka. Svoju výpoveď môžete napísať aj sám (alebo požiadať policajného úradníka, aby ju napísal vo vašom materinskom jazyku). Ak sa nezdržiavate v krajine, prokurátor alebo vyšetrujúci sudca vás môže vypočuť prostredníctvom videokonferencie alebo telekonferencie.

Ak ste žiadateľom o azyl, máte automatické právo požiadať o bezplatné pridelenie advokáta v rámci systému druhotnej právnej pomoci.

Ďalšie informácie

 • Obežník Zboru generálnych prokurátorov COL 5/2009 o používaní jednotných potvrdení o podaní trestného oznámenia, pokynoch na ich odovzdanie políciou a úprave obežníka COL 8/2005, revidovaná verzia z 20. decembra 2012
 • Obežník z 26. septembra 2008 o zavedení multidisciplinárnej spolupráce týkajúcej sa obetí obchodovania s ľuďmi a/alebo obetí závažných foriem pašovania ľudí – v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom jazyku
 • Obežník COL 16/2012 z 12. novembra 2012 – spoločný obežník ministerstva spravodlivosti, ministerstva vnútra a Zboru generálnych prokurátorov o prijímaní obetí prokuratúrami a súdmi
 • Obežník COL 17/2012 z 12. novembra 2012 – spoločný obežník ministerstva spravodlivosti, ministerstva vnútra a Zboru generálnych prokurátorov o úctivom zaobchádzaní so zosnulými, oznámení o úmrtí, úctivom odchode z miesta činu a jeho vyčistení vo veciach, do ktorých sú zapojené súdne orgány
 • Obežník COL 18/2012 z 12. decembra 2012 – spoločný obežník ministerstva spravodlivosti, ministerstva vnútra a Zboru generálnych prokurátorov o dočasnom zákaze vstupu do domu v prípade domáceho násilia
 • Kráľovský dekrét z 18. decembra 2003 o podmienkach čiastočne alebo úplne bezplatnej sekundárnej právnej pomoci a podpory – v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom jazyku
 • Kráľovský dekrét zo 16. mája 2004 o boji proti obchodovaniu s ľuďmi a pašovaniu ľudí – v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom jazyku
 • Kráľovský dekrét z 13. júna 1999 o organizácii oddelenia pre právnické centrá ministerstva spravodlivosti – v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom a vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzskom jazyku
 • Kráľovský dekrét z 28. decembra 1950, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá zákonných trov v trestnoprávnych veciach
 • Dohoda o spolupráci zo 7. apríla 1998 medzi štátom a flámskym spoločenstvom o starostlivosti o obete – v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom jazyku
 • Protokolárna dohoda z 5. júna 2009 medzi štátom, flámskym spoločenstvom, francúzskym spoločenstvom, Výborom francúzskeho spoločenstva a Spoločným výborom spoločenstiev pre starostlivosť o obete – v holandskom a vo francúzskom jazyku
 • Protokolárna dohoda z 5. júna 2009 medzi štátom, flámskym spoločenstvom a regiónom Valónsko o starostlivosti o obete – v holandskom a vo francúzskom jazyku
 • Protokolárna dohoda z 5. júna 2009 medzi štátom a nemecky hovoriacim spoločenstvom o starostlivosti o obete – v holandskom, vo francúzskom a v nemeckom jazyku
1. Občiansky účastník trestného konania

Kedykoľvek počas trestného konania si môžete uplatniť občianskoprávny nárok na trestnom súde, aj keď ste nepodali trestné oznámenie na polícii. Okrem bežných práv obete máte ako občiansky účastník trestného konania aj tieto práva:

požadovať náhradu škody,
byť vypočutý na súde,
získať náhradu trov na konci konania,
požiadať počas súdneho konania o tlmočníka,
ak je vaša občianskoprávna žaloba uznaná ako prípustná a dostatočne podložená, získate aj ďalšie práva v trestnom konaní bez toho, aby ste museli súdu podať návrh na uznanie za obeť v súvislosti s výkonom trestu.
Ak už prokuratúra začala konanie, môžete sa zaregistrovať ako občiansky účastník trestného konania prostredníctvom výslovného vyhlásenia. Môžete to urobiť v ktorejkoľvek fáze vyšetrovania a samotného konania, ale už nie vo fáze odvolania. Ak ide o menej závažný trestný čin (contravention/overtreding) alebo stredne závažný trestný čin (délit/wanbedrijf), občianskoprávny nárok si môžete uplatniť u vyšetrovacieho sudcu, ktorý je potom povinný začať trestné vyšetrovanie. Majte na pamäti, že na konci vyšetrovania môže komora pre predbežné konania stále rozhodnúť, že neexistujú dostatočné dôkazy na postavenie údajného páchateľa pred súd.
Ak chcete získať náhradu škody, musíte preukázať škodu, ktorú ste utrpeli. Súd posúdi prípustnosť vášho návrhu a buď ho prijme, alebo zamietne.
Ako občiansky účastník trestného konania máte nárok na predloženie veci vyšetrovacej komore odvolacieho súdu, ak trestné vyšetrovanie stále prebieha jeden rok od svojho začiatku. Táto možnosť vám dáva nepriamu kontrolu nad pokrokom vo vyšetrovaní.
2. Ochrana obete obchodovania s ľuďmi
Od začiatku 90. rokov 20. storočia Belgicko ponúka obetiam obchodovania s ľuďmi systém statusu rezidenta. Na status „obeť obchodovania s ľuďmi“ majú nárok tieto kategórie obetí:
obete obchodovania s ľuďmi (napr. obchodovania s ľuďmi na účely rôznych foriem sexuálneho vykorisťovania, žobrania, hospodárskeho vykorisťovania, odobratia orgánov, núteného páchania trestných činov),
obete pašovania ľudí (teda pomoci pri nelegálnej migrácii na účely vytvárania zisku), ak existujú priťažujúce okolnosti. Na tento status majú nárok obete násilia alebo obete, ktorých život je v ohrození.
Na základe uznania ako obete obchodovania s ľuďmi máte nárok na osobitné opatrenia týkajúce sa povolenia na pobyt a pracovného povolenia, ak:
prerušíte kontakt s podozrivými páchateľmi,
prijmete povinnú pomoc, ktorú ponúka schválené stredisko špecializujúce sa na zabezpečovanie prijímacích zariadení a podporu osôb, s ktorými sa obchodovalo,
spolupracujete so súdnymi orgánmi podaním výpovede alebo trestného oznámenia.
3. Správne sankcie
Správne sankcie ukladajú miestne samosprávy a nie sú trestnými sankciami. Miestne samosprávy majú právomoc potrestať niektoré drobné trestné činy a priestupky prostredníctvom správnych sankcií (pokuty, zatvorenie budov alebo priestorov, pozastavenie povolení alebo licencií). Obec môže uložiť tieto sankcie za porušenie svojich predpisov, určité formy vandalizmu atď. Stíhanie nezávisí priamo od prokurátora.
Posledná aktualizácia: 18/12/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

2 – MOJE PRÁVA POČAS SÚDNEHO KONANIA

Ako sa môžem zúčastniť na súdnom procese?

Aké mám práva ako svedok?

Som maloletý. Mám osobitné práva?

Môžem dostať právnu pomoc?

Ako môžem získať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Ako mám požiadať o náhradu škody od páchateľa alebo dosiahnuť odškodnenie od štátu?

Aké sú možnosti dosiahnuť zmier/dohodu alebo začať mediáciu medzi mnou a páchateľom?

Som cudzinec. Ako sú chránené moje práva a záujmy?

Viac informácií

Ako sa môžem zúčastniť na súdnom procese?

Ako poškodený účastník konania alebo občiansky účastník trestného konania1 (partie civile/burgerljke partij) budete písomne informovaný o dátume pojednávania veci na súde. Ak ste to ešte neurobili, môžete si v tejto fáze ešte stále uplatniť občianskoprávny nárok na trestnom súde. Môžete to urobiť kedykoľvek, kým nebudú predložené záverečné návrhy. Ak nemáte právne zastúpenie a chcete si počas pojednávania trestnej veci uplatniť občianskoprávny nárok, musíte:

 • prísť načas,
 • ohlásiť sa súdnemu úradníkovi (huissier de justice/zittingsdeurwachter) a overiť si, že ste v správnej súdnej sieni,
 • pristúpiť k predsedajúcemu sudcovi, keď nahlas prečíta meno obvineného, voči ktorému si chcete uplatniť nárok na náhradu škody,
 • predložiť sudcovi svoj nárok spolu so všetkými potrebnými dokumentmi potvrdzujúcimi škodu, ktorú ste utrpeli,
 • odovzdať kópiu nároku advokátovi obvineného,
 • ponechať si originály dokumentov pre seba,
 • predsedajúci sudca vás môže požiadať o ďalšie informácie a následne oficiálne zaznamená váš nárok na náhradu škody.

Zasadnutia súdu sú zvyčajne otvorené pre širokú verejnosť. To znamená, že na konaní sa môže zúčastniť každá osoba staršia ako 14 rokov. V súdnej sieni teda môžu byť prítomní vaši priatelia, susedia a rodina, zástupcovia tlače a akékoľvek iné zainteresované osoby. Pojednávania sú neverejné len vo výnimočných prípadoch (napr. sexuálne trestné činy). To znamená, že zástupcovia verejnosti a médií nesmú byť prítomní v súdnej sieni. Môžete požiadať sudcu, aby pojednávanie bolo neverejné. Zákon to výslovne povoľuje v prípade obetí niektorých druhov sexuálnych trestných činov, napríklad znásilnenia alebo sexuálneho násilia. Súd môže nariadiť neverejné pojednávanie aj v záujme maloletého dieťaťa alebo na účely ochrany súkromia účastníkov konania. Sudca však vždy vydá rozsudok na verejnom pojednávaní.

Ak chcete prostredníctvom trestného súdu získať náhradu škody (uplatnením občianskoprávneho nároku v trestnom konaní), musíte preukázať škodu, ktorú ste utrpeli. Sudca na konci konania posúdi váš občianskoprávny nárok. Na súdnom konaní musíte byť zastúpený. Ak sa chcete vyhnúť priamemu kontaktu s obžalovaným, na konaní sa vo vašom mene môže zúčastniť váš advokát (nie je možné odmietnuť prítomnosť obžalovaného v súdnej sieni). Osobne sa musíte dostaviť len vtedy, keď ste predvolaný ako svedok.

Nemôžete svoju vec riešiť samostatne s prokurátorom.

Aké mám práva ako svedok?

Ak ste v priebehu vyšetrovania podali výpoveď, automaticky to neznamená, že ju budete musieť potvrdiť na súde. Výnimkou je prípad, keď sa vašou vecou zaoberá porotný súd2 (cour d'assises/hof van assisen).

Ak vás však vyzvali, aby ste sa dostavili osobne, a bola vám poskytnutá ochrana alebo sa nezdržiavate v krajine, môžete odpovedať na otázky prostredníctvom videokonferencie alebo telekonferencie. Ak to je potrebné, váš hlas môžu upraviť a vašu tvár skryť.

Ako svedok máte nárok na náhradu, ktorá sa skladá z pevnej sumy (príspevok na účasť) a náhrady na kilometer (príspevok na dopravu). Ak chcete získať túto náhradu, musíte sa obrátiť na register (greffe/griffie) súdu, na ktorý ste sa dostavili ako svedok, a predložiť predvolanie, ktoré ste dostali od súdneho úradníka, a doklad totožnosti. Náhradu môžete od registra získať ihneď počas úradných hodín.

Som maloletý. Mám osobitné práva?

Ako maloletý budete chránený pred zverejnením totožnosti. Akékoľvek publikovanie alebo šírenie fotografií, obrázkov alebo iných dokumentov, ktoré môžu odhaliť vašu totožnosť, je trestný čin.

Ak ste boli vypočúvaný audiovizuálnymi prostriedkami, už sa nemusíte dostaviť osobne, pokiaľ sudca nerozhodne, že to je nutné na zistenie skutkového stavu. V takom prípade vám sudca musí nariadiť, aby ste sa dostavili osobne, a musí uviesť dôvody tohto rozhodnutia. Môžete však požiadať sudcu, aby pojednávanie bolo neverejné. Zákon to výslovne povoľuje v prípade, že ste sa stali obeťou niektorých druhov sexuálnych trestných činov, napríklad znásilnenia alebo sexuálneho násilia. Súd môže nariadiť neverejné pojednávanie aj v záujme maloletého alebo na účely ochrany súkromia účastníkov konania.

Môžem dostať právnu pomoc?

Ak ste si uplatnili občianskoprávny nárok ako občiansky účastník trestného konania, môžete si vybrať, či sa na pojednávanie dostavíte osobne, alebo sa rozhodnete pre právne zastúpenie.

Prvotné právne poradenstvo vám môže poskytnúť tím primárnej právnej pomoci (aide juridique de première ligne/juridische eerstelijnsbijstand), ktorého advokáti poskytujú bezplatné poradenstvo v určitom čase v určité dni a podľa potreby vás môžu odkázať na špecializované služby. Konzultácie prebiehajú v budovách súdov, na zmierovacích súdoch, v právnych centrách, na obecných úradoch atď. Právne centrá (maisons de justice/justitiehuizen) nájdete v každom súdnom okrese (ich kontaktné údaje sú k dispozícii vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzskom alebo v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom jazyku) alebo sa môžete obrátiť na službu na pomoc obetiam.

Ak potrebujete podrobné právne poradenstvo, pomoc a zastupovanie, musíte si najať advokáta. V závislosti od vášho príjmu sa celá táto pomoc alebo jej časť môže poskytovať bezplatne v rámci opatrení sekundárnej právnej pomoci. Na bezplatné právne zastúpenie majú vždy nárok niektoré kategórie osôb v osobitných situáciách, ako sú napríklad maloletí alebo osoby s duševným postihnutím.

Ak chcete požiadať o sekundárnu pomoc, musíte sa obrátiť na Odkaz sa zobrazí v novom okneúrad právnej pomoci (Bureau d'Aide Juridique/Bureau voor Juridische Bijstand), ktorý sa nachádza v každej budove súdu. Budete musieť predložiť dokumentáciu, ktorá preukazuje, že patríte do jednej z osobitných kategórií alebo že máte nízky čistý príjem. Úrad do štrnástich dní rozhodne, či vašu žiadosť schváli, a pošle vám kontaktné údaje vášho prideleného advokáta. Takisto je možné požiadať advokáta podľa vlastného výberu, či je ochotný pracovať v režime sekundárnej právnej pomoci. Ak s tým advokát súhlasí, obráti sa vo vašom mene na úrad a požiada o schválenie vašej žiadosti.

Ak sú vaše finančné prostriedky skromné, za určitých okolností môžete v rámci právnej pomoci požiadať o oslobodenie od niektorých trov konania (napríklad od odmien súdneho úradníka a nákladov na kópie z knihy dôkazov). Na to, aby ste mohli využiť túto možnosť, musíte podať návrh na úrad právnej pomoci na trestnom súde, ktorý sa zaoberá vašou vecou. Ak už ste občianskym účastníkom trestného konania (pozri ďalej), môžete tento návrh predložiť písomne alebo ústne na trestný súd, ktorý sa zaoberá touto vec.

Zároveň odporúčame, aby ste dôkladne skontrolovali podmienky svojej poistky, či máte poistenie právnych výdavkov. Obráťte sa na svojho poisťovacieho makléra.

V priebehu súdneho konania vám môžu pomôcť pracovníci právneho centra alebo služby na pomoc obetiam.

Ako môžem získať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Ak sa v priebehu trestného konania ocitnete v ohrození a prokurátor vám udelil čiastočnú alebo úplnú anonymitu počas vyšetrovacej fázy, môžete v priebehu konania odpovedať na otázky prostredníctvom telekonferencie alebo videokonferencie. Ak to je potrebné, váš hlas môžu upraviť a vašu tvár skryť.

Ak sa máte dostaviť na súd ako svedok a počas vyšetrovania ste neposkytli dôkazy, sudca môže nariadiť, aby sa vaša totožnosť neuviedla do zápisnice z pojednávania.

Ak ste sa stali obeťou znásilnenia alebo sexuálneho násilia, budete chránený pred zverejnením svojej totožnosti v médiách. Akékoľvek publikovanie alebo šírenie fotografií, obrázkov alebo iných dokumentov, ktoré môžu odhaliť vašu totožnosť, je trestný čin.

Ak obvinený nie je vo vyšetrovacej väzbe a obávate sa možnosti priameho kontaktu s ním pred začiatkom pojednávania, mali by ste sa obrátiť na pracovníkov právneho centra. Niektoré budovy súdov majú oddelené čakárne pre obete, aby sa zabránilo takému kontaktu.

Ako mám požiadať o náhradu škody od páchateľa alebo dosiahnuť odškodnenie od štátu?

Ak chcete požiadať o finančnú náhradu v trestnom konaní, musíte si uplatniť občianskoprávny nárok v trestnom konaní. Váš nárok môže obsahovať všetky druhy škôd, napríklad fyzickú ujmu na zdraví a súvisiace náklady na lekársku starostlivosť, náhradu morálnej ujmy, materiálnych škôd (napr. straty príjmov, opakovania školského roka, straty zamestnania a poškodenia vozidla alebo odevu), výdavkov na pohreb atď.

Ak je páchateľ uznaný vinným, trestný súd rozhodne o vašom občianskoprávnom nároku a stanoví, či máte nárok na náhradu škody. Potom súd preskúma obsah nároku na náhradu škody.

Ak ste sa z akéhokoľvek dôvodu nezúčastnili na trestnom konaní, môžete si nárok uplatniť na občianskych súdoch. Túto možno máte aj vtedy, keď sa prokuratúra rozhodne nepokračovať v trestnoprávnej veci. Občianskoprávny nárok si pred občianskym súdom uplatníte tak, že predvoláte osobu, ktorá spôsobila škodu, okrem prípadov, keď sú všetci účastníci konania ochotní dostaviť sa dobrovoľne. Ak je do veci zapojená aj poisťovňa (napríklad po dopravnej nehode), môžete ju takisto predvolať. Konanie na občianskom súde sa podstatne líši od trestného konania. Napríklad musíte sám preukázať, že druhý účastník konania je zodpovedný za škodu, ktorá vám vznikla. Môžete to však urobiť tak, že predložíte kópie dôkazov z trestnoprávnej veci, a to aj v prípade, že konanie bolo prerušené. Ak prebieha trestné konanie, občiansky súd musí pozastaviť konanie, ktoré na ňom prebieha, až kým trestný súd nevydá rozsudok. Občiansky súd je viazaný zisteniami v trestnoprávnej veci. Majte na pamäti, že uplatnenie nároku na občianskom súde znamená aj nutnosť zaplatiť trovy.

Ďalším spôsobom, ako môžete získať náhradu škody od páchateľa, je situácia, keď prokurátor navrhne upustiť od podania obžaloby (priateľské urovnanie alebo mediácia v trestných veciach). Náhradu škody môžete od páchateľa získať aj prostredníctvom mediácie. Vo väčšine prípadov napríklad získate náhradu škody, ak prokurátor navrhne páchateľovi mediáciu v trestných veciach alebo priateľské urovnanie.

Nie vždy je možné požadovať od páchateľa náhradu škody (napríklad nemusí byť možné páchateľa identifikovať alebo zadržať) alebo vymôcť plnohodnotné odškodnenie od poisťovne. Ak ste sa stali obeťou úkladného násilného trestného činu, za určitých okolností môžete získať odškodnenie od štátu. Ďalšie informácie o možnom odškodnení od štátu nájdete na informačných stránkach európskej právnej siete o odškodnom pre obete v Belgicku (dostupné vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzskom, v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom, Odkaz sa zobrazí v novom oknenemeckomOdkaz sa zobrazí v novom okneanglickom jazyku, ako aj v ďalších jazykoch).

Ak je obžalovaný uznaný vinným, musí zaplatiť trovy vašej občianskoprávnej žaloby, ktoré budú zahŕňať podiel na odmene vášho advokáta. Súd určí príslušnú výšku odškodnenia pri vydávaní rozsudku v danej veci.

Ak sa konanie začalo na základe toho, že ste priamo predvolali obvineného alebo začali trestné konanie podaním trestného oznámenia spolu s občianskoprávnym nárokom, a obžalovaný sa následne uzná nevinným, súd vám môže nariadiť nahradiť celé trovy štátu a obžalovaného alebo ich určitú časť.

Aké sú možnosti dosiahnuť zmier/dohodu alebo začať mediáciu medzi mnou a páchateľom?

Kedykoľvek v priebehu konania môžete požiadať o mediáciu o náhrade (médiation réparatrice/herstelbemiddeling): predtým, ako sa vec dostane na súd, počas jej pojednávania na súde a po tom, čo súd rozhodne o treste. Mediácia o náhrade prebieha oddelene od trestného konania a nenahrádza ho. Súdne orgány sú preto naďalej zodpovedné za všetky rozhodnutia v súvislosti so stíhaním, odsúdením a výkonom trestov.

Mediáciu o náhrade nevykonáva štát, ale dve neziskové organizácie: Odkaz sa zobrazí v novom okneSuggnomè vo Flámsku a Odkaz sa zobrazí v novom okneMédiante vo Francúzskom spoločenstve Belgicka. Majú miestne zastúpenie v každom súdnom okrese.

Dohoda dosiahnutá na základe mediácie o náhrade je dôverná a pošle sa súdu len so súhlasom oboch účastníkov. Súd musí v rozsudku spomenúť mediáciu o náhrade, ale nemusí vziať do úvahy dosiahnutú dohodu.

Sudca súdu pre mladistvých môže vydať rozsudok nariaďujúci mediáciu o náhrade alebo skupinovú konferenciu (concertation restauratrice en groupe/hergo).

Som cudzinec Ako sú chránené moje práva a záujmy?

Ak ste občiansky účastník trestného konania1 alebo svedok, ale nehovoríte jazykom, ktorý sa používa v konaní, poskytne sa vám tlmočník. Právne dokumenty sa však nemôžu prekladať bezplatne.

Viac informácií

1. Občiansky účastník trestného konania
Kedykoľvek počas trestného konania si môžete uplatniť občianskoprávny nárok na trestnom súde, aj keď ste nepodali trestné oznámenie na polícii. Okrem bežných práv obete máte ako občiansky účastník trestného konania aj tieto práva:
 • požadovať náhradu škody,
 • byť vypočutý na súde,
 • získať náhradu trov na konci konania,
 • požiadať počas súdneho konania o tlmočníka,
 • ak je vaša občianskoprávna žaloba uznaná ako prípustná a dostatočne podložená, získate aj ďalšie práva v trestnom konaní bez toho, aby ste museli súdu podať návrh na uznanie za obeť v súvislosti s výkonom trestu.
Ak už prokuratúra začala konanie, môžete sa zaregistrovať ako občiansky účastník trestného konania prostredníctvom výslovného vyhlásenia. Môžete to urobiť v ktorejkoľvek fáze vyšetrovania a samotného konania pred súdom, ale už nie vo fáze odvolania. Ak ide o menej závažný trestný čin (contravention/overtreding) alebo stredne závažný trestný čin (délit/wanbedrijf), občianskoprávny nárok si môžete uplatniť u vyšetrovacieho sudcu, ktorý je potom povinný začať trestné vyšetrovanie. Majte na pamäti, že na konci vyšetrovania môže komora pre predbežné konania stále rozhodnúť, že neexistujú dostatočné dôkazy na postavenie údajného páchateľa pred súd.
Ak chcete získať náhradu škody, musíte preukázať škodu, ktorú ste utrpeli. Súd posúdi prípustnosť vášho návrhu a buď ho prijme, alebo zamietne.
Ako občiansky účastník trestného konania máte nárok na predloženie veci vyšetrovacej komore súdu, ak trestné vyšetrovanie stále prebieha jeden rok od svojho začiatku. Táto možnosť vám dáva nepriamu kontrolu nad pokrokom vo vyšetrovaní.

2. Porotný súd
Porotný súd (kontaktné údaje sú k dispozícii v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom a vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzskom jazyku) je dočasný trestný súd, ktorý možno zvolať v akejkoľvek provincii alebo v okrese Brusel. Porotné súdy sú oprávnené riešiť všetky závažné trestné činy (crimes/misdaden, teda vraždy a iné závažné trestné činy, ktoré sa trestajú odňatím slobody na päť rokov až doživotie), politické priestupky a porušenia tlačového zákona (s výnimkou trestných činov s rasistickým alebo xenofóbnym základom). Porotný súd sa na rozdiel od stáleho trestného súdu musí zriadiť pre každú novú vec. Jeho predsedom je sudca odvolacieho súdu. Predsedovi pomáhajú dvaja sudcovia prvostupňového súdu. Porota sa skladá z 12 členov širokej verejnosti, ktorí boli vybraní žrebom, pričom najviac dve tretiny prvotných členov môžu byť rovnakého pohlavia. Členovia poroty musia mať právo voliť a využívať plné občianske a politické práva, musia byť vo veku 28 až 65 rokov, musia vedieť čítať a písať a nesmeli byť v minulosti odsúdení za trestný čin na trest odňatia slobody v dĺžke viac ako štyri mesiace alebo na verejnoprospešné práce v dĺžke viac ako 60 hodín. Porota sama rozhodne, či je obžalovaný vinný alebo nevinný. Pri rozhodovaní o treste porota zasadá spolu s profesionálnymi sudcami. Proti rozsudku porotného súdu sa možno odvolať len v súvislosti s právnou otázkou na kasačnom súde.
Posledná aktualizácia: 18/12/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

3 – MOJE PRÁVA PO SKONČENÍ (PRVÉHO) SÚDNEHO KONANIA

Môžem sa odvolať proti odsudzujúcemu rozsudku alebo proti rozsudku, ktorým bol obžalovaný oslobodený spod obžaloby?

Je možné ďalšie odvolanie?

Aké práva mám po tom, ako rozsudok súdu nadobudne právoplatnosť?

Viac informácií

Môžem sa odvolať proti odsudzujúcemu rozsudku alebo proti rozsudku, ktorým bol obžalovaný oslobodený spod obžaloby?

Ako poškodený sa môžete odvolať vtedy, ak vám súd nepriznal vami požadované odškodnenie alebo ak považujete priznanú výšku za nedostatočnú. Nemôžete sa teda odvolať z dôvodu, že nesúhlasíte s uloženým trestom alebo s odňatím viny. To náleží iba prokurátorovi.

Rozhodujte sa rýchlo, keďže odvolanie musíte podať spravidla do 15 dní. Žiadosť je nutné podať v podateľni súdu, ktorý rozsudok vyniesol. Tu takisto môžete získať ďalšie vysvetlenie. Vec bude vyšším súdnym orgánom znovu vyšetrená a prejednaná. Bude vám oznámené miesto a dátum konania. Postup pri odvolaní je podobný postupu na prvom stupni. Nemusíte sa znovu prihlásiť ako poškodený. Nemôžete sa však prihlásiť ako poškodený až pri odvolaní.

Proti rozhodnutiam porotného súdu nemožno podávať opravné prostriedky, môžete však požiadať o preskúmanie rozhodnutia o vašom občianskoprávnom nároku kasačným súdom.

Je možné ďalšie odvolanie?

Proti rozhodnutím odvolacieho súdu nie je možný žiadny opravný prostriedok.

Proti rozhodnutiam porotného súdu nemožno podávať opravné prostriedky, môžete však požiadať o preskúmanie rozhodnutia o vašom občianskoprávnom nároku Odkaz sa zobrazí v novom oknekasačným súdom.

Kasačný súd však neskúma skutkovú podstatu veci a overuje iba to, či došlo k porušeniu procesných predpisov či k nesprávnemu použitiu alebo výkladu práva. Kasačný súd môže rozsudok iba potvrdiť, alebo zrušiť. Nemôže však danú vec preskúmať a vyniesť nový rozsudok. Ak kasačný súd zruší rozsudok, postúpi sa vec späť inému sudcovi na rovnakom stupni, ako je súdna inštancia, ktorej rozsudok sa zrušil. Rozhodnutie kasačného súdu nie je záväzné.

Aké práva mám po tom, ako rozsudok súdu nadobudne právoplatnosť?

Je dôležité vedieť, že obeť (s výnimkou poškodeného) nie je o rozsudku súdu automaticky informovaná. Ak ste sa vy alebo váš právny zástupca nezúčastnili na konaní, musíte sa sami obrátiť na justičné orgány alebo požiadať právnych asistentov, aby vás o rozsudku informovali.

Ako obeť môžete za určitých podmienok získať informácie alebo byť vypočutí vo vzťahu k rozhodnutiam týkajúcim sa výkonu trestu odňatia slobody, ako je dočasné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, tzv. „poloväzba“, elektronický dohľad, dočasné prepustenie na slobodu na účely vyhostenia z krajiny alebo na účely podmienečného prepustenia.

Ak ste sa na konaní zúčastnili ako poškodený a vaša občianskoprávna žaloba bola úspešná, môžete požiadať o informácie alebo byť vypočutý, ak je odsúdenému uložený alternatívny trest.

Ak ste sa na konaní nezúčastnili ako poškodený, môžete požiadať sudcu pre výkon trestu, aby ste byli uznaní ako obeť. Sudca pre výkon trestu rozhodne, či na tom máte priamy a legitímny záujem.

Za určitých podmienok máte ako obeť tieto práva:

 • získať informácie o rozhodnutiach týkajúcich sa výkonu uloženia alternatívneho trestu odsúdenému (vrátane prvého dočasného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, elektronického dohľadu, podmieneného prepustenia atď.),
 • navrhnúť osobitné podmienky, ktoré môžu byť páchateľovi uložené vo vašom záujme,
 • byť vypočutý so zreteľom na osobitné podmienky, ktoré môžu byť páchateľovi uložené vo vašom záujme.

Môžete napríklad:

 • požiadať súd pre výkon trestu o vypočutie vo vzťahu k možným podmienkam, ktoré môžu byť páchateľovi uložené, ak sa vydá rozhodnutie o elektronickom dohľade,
 • požiadať súd pre výkon trestu, aby vás informoval o rozhodnutí o podmienečnom prepustení,
 • požiadať o vyrozumenie v prípade, že minister spravodlivosti vydá rozhodnutie o dočasnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody.

Ak chcete využiť niektoré z týchto práv, musíte vyplniť a podpísať formulár vyhlásenia obete a postúpiť ho na podateľňu súdu pre výkon trestu alebo v právnom stredisku.

V rámci konania súdu pre výkon trestu vám môže byť k dispozícii alebo vás môže zastupovať váš právny zástupca. O pomoc môžete požiadať takisto niektoré z úradne uznaných združení, ako je napríklad Služba pre pomoc obetiam, alebo služba pre príjem obetí napríklad v prípade výsluchu na súde pre výkon trestu.

Viac informácií môžete získať od právneho strediska, služieb pre príjem obetí alebo od svojho právneho zástupcu.

Počas výkonu trestu (odňatia slobody) aj po ňom môžete stále využiť mediáciu.

Viac informácií

 • Zákon zo 17. mája 2006 o externom právnom postavení osôb odsúdených k trestu odňatia slobody a právach priznaných obetiam v rámci alternatívnych trestov – v Odkaz sa zobrazí v novom okneholandčine.
Posledná aktualizácia: 18/12/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

4 – POMOC A PODPORA PRE OBETE TRESTNÝCH ČINOV

Miestna a federálna polícia

Federálna verejná služba spravodlivosti

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov

Strediská pre všeobecnú pomoc (CAW)

Združenie služieb na pomoc účastníkom konaní

Sociálno-psychologické centrum (SPZ)

Centrá detskej istoty

Združenie SOS služieb pre deti

Jugendhilfedienst  (JHD)

Miestna a federálna polícia

Miestna a federálna polícia spadajú do pôsobnosti ministerstva vnútra. Miestna polícia je zodpovedná za plnenie základných policajných úloh a vykonávanie svojej činnosti v zmysle filozofie „spolupráca medzi občanmi a políciou“. Federálna polícia je zodpovedná za špecializované policajné úlohy.

Miestna a federálna polícia:

 • prijíma obete zdvorilým a úctivým prístupom poskytuje obetiam trestných činov praktickou pomoc.
 • poskytuje praktickú pomoc obetiam trestnej činnosti, informácie a odporúčania na vhodné služby
 • pomáha správne upraviť úradnú správu s ohľadom na identitu obete a jej požiadavky na informovanie o ďalšom konaní,
 • v krátkom čase po podaní sťažnosti znovu kontaktuje obeť.

KONTAKTY:

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneibznet@ibz.fgov.be

Federálna verejná služba spravodlivosti

Federálna verejná služba spravodlivosti má tri oddelenia, ktoré sú zodpovedné za ochranu záujmov obetí: Generálne riaditeľstvo pre legislatívu, základné práva a slobody, Generálne riaditeľstvo pre justičné domy a Národné fórum pre politiku zameranú na obete.

Generálne riaditeľstvo pre legislatívu, základné práva a slobody je zodpovedné za:

 • prípravu a vyhotovenie nových právnych návrhov,
 • poskytovanie poradenstva ministrovi spravodlivosti a ďalším aktérom v danej oblasti, za prípravu odpovedí na parlamentné otázky a za účasť na medzinárodných rokovaniach,
 • úzku spoluprácu s ďalšími príslušnými útvarmi Federálnej verejnej služby, ako je Generálne riaditeľstvo pre justičné domy, alebo s inými externými subjektmi.

Generálne riaditeľstvo pre justičné domy

 • zahŕňa 28 justičných domov v každom súdnom okrese, ktoré sú v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti (Flámsko a Francúzske spoločenstvo Belgicka, každý z nich má 13 a Brusel 2, jeden francúzsky a jeden holandsky hovoriaci),
 • má v každom justičnom dome niekoľko právnych asistentov, ktorí sa špecializujú na prijatie obetí a tvoria Službu pre prijatie obetí.

KONTAKTY:

Federálna verejná služba spravodlivosti, webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://justitie.belgium.be

Kontaktné údaje právnych domov nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov bola zriadená zákonom z 1. augusta 1985. Zohráva dôležitú úlohu pri poskytovaní štátnej finančnej pomoci obetiam trestných činov.

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov:

 • umožňuje štátu, aby obetiam úmyselných násilných činov a v niektorých prípadoch aj ich rodinám poskytoval finančnú pomoc,
 • ďalej ustanovuje postup pri poskytovaní pomoci obetiam trestných činov, ktoré sa udiali v niektorej z členských krajín Európskej únie,
 • môže poskytnúť pomoc, aj keď je útočník neznámy alebo nie je zodpovedný za svoje činy,
 • nezahŕňa trestné činy v dôsledku nepozornosti alebo nedbanlivosti.

KONTAKTY:

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://justice.belgium.be/fr

Strediská pre všeobecnú pomoc (CAW)

Vo Flámsku a Bruseli existuje 11 stredísk pre všeobecnú pomoc, pričom všetky majú oddelenia pre pomoc obetiam.

Strediská pre všeobecnú pomoc:

 • sú prostredníctvom strediska Steunpunt Algemeen Welzijnswerk členom organizácie Victim Support Europe,
 • sú otvorené pre ľudí s otázkami a problémami,
 • poskytujú služby na pomoc obetiam v každom súdnom okrese vo Flámsku a Bruseli,
 • majú centrá psychosociálnej pomoci pre obete všetkých druhov trestných činov a ich príbuzných, pre príbuzných ľudí, ktorí spáchali samovraždu, pre obete katastrof alebo nešťastí a ich príbuzných, ako aj pre pozostalých obetí dopravných nehôd,
 • sú zodpovedné za poskytovanie informácií a poskytujú emocionálnu a praktickú pomoc obetiam trestných činov.

KONTAKTY:

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.archipel.be/

Kontaktné údaje všetkých 25 CAW nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Združenie služieb na pomoc účastníkom konaní

Združenie služieb na pomoc účastníkom konaní je organizáciou pôsobiacou vo Francúzskom spoločenstve Belgicka, ktorá ponúka pomoc nielen obetiam trestných činov, ale aj príklad väzňom a prepusteným väzňom.

Združenie služieb na pomoc účastníkom konaní:

 • má vo Francúzskom spoločenstve Belgicka päť miestnych oddelení (v každej provincii jedno),
 • je financované vládou Francúzskeho spoločenstva,
 • poskytuje psychologickú, lekársku a sociálnu pomoc obžalovaným, väzňom, páchateľom, obetiam a ich rodičom a/alebo ich príbuzným,
 • pozostáva z odborníkov, ktorí pracujú v multidisciplinárnych tímoch.

KONTAKTY:

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ulb.ac.be/

Kontaktné údaje miestnych oddelení Združenia služieb na pomoc účastníkom konania nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Sociálno-psychologické centrum (SPC)

SPC je organizácia pôsobiaca v nemecky hovoriacej časti krajiny, ktorá ponúka pomoc obetiam trestných činov.

Sociálno-psychologické centrum (SPC):

 • je mimovládna organizácia, ktorá pôsobí v nemecky hovoriacej časti Belgicka,
 • má pobočky v St. Vith a v Eupen,
 • ponúka individuálny prístup ku všetkým obetiam trestných činov prostredníctvom multidisciplinárneho tímu zloženého zo psychológov, terapeutov, sociálnych pracovníkov a psychiatra.

KONTAKTY:

SPZ Eupen: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo.eupen@spz.be

SPZ St. Vith: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ulb.ac.be/

Centrá detskej istoty

Centrá detskej istoty sú špecializované centrá zriadené flámskou vládou, ktoré majú svoj vlastný spôsob práce zameraný na bezpečnosť a blaho dieťaťa.

Centrá detskej istoty

 • sa nachádzajú v každej flámskej provincii a regióne hlavného mesta Brusel,
 • sú multidisciplinárne a plnia lekárske, psychologické / vzdelávacie a sociálne funkcie ako aj funkciu sekretariátu,
 • slúžia ako poradenské a asistenčné centrá v prípadoch zneužívania detí,
 • bezplatne poskytujú informácie o zneužívaní detí a pomoc,
 • môžu byť zapojené do akejkoľvek situácie, keď sa dieťa pasívnym alebo aktívnym spôsobom stane obeťou fyzického, psychického alebo sexuálneho násilia,
 • sú miestami pre nahlásenie akéhokoľvek prípadu zneužívania detí.

KONTAKTY:

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.kindinnood.org/

Kontaktné údaje centier detskej istoty nájdete  Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Združenie SOS služieb pre deti

Združenie SOS služieb pre deti pôsobí vo francúzsky hovoriacej časti krajiny a poskytuje pomoc obetiam detského zneužívania.

Tímy Združenia SOS služieb pre deti:

 • zabezpečujú prevenciu a starostlivosť v jednotlivých prípadoch zneužívania,
 • vykonávajú multidisciplinárne posúdenie situácie dieťaťa a jeho prostredia,
 • poskytujú zdravotnú, psychiatrickú, psychologickú a sociálnu pomoc pre dieťa a jeho rodinu,
 • aktívne šíria informácie z oblasti starostlivosti a prevencie situácií zneužívania.

KONTAKTY:

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.federationsosenfants.be/

Jugendhilfedienst (JHD)

JHD pôsobí v nemecky hovoriacej časti Belgicka a poskytuje odbornú pomoc pre maloleté obete trestných činov.

Centrá JHD:

 • slúžia ako poradenské a asistenčné centrá v prípadoch zneužívania detí,
 • ponúkajú pomoc deťom, dospievajúcim a ich rodičom v nemecky hovoriacej časti Belgicka,
 • ak je to nutné, postúpia prípad prokurátorovi alebo súdu pre mladistvých.

KONTAKTY:

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-300/537_read-3830/

Posledná aktualizácia: 18/12/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.