Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Práva obetí – podľa krajín

Som obeťou trestného činu. Na koho by som sa mal obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

V súlade s článkom 66 Trestného poriadku Spolkové ministerstvo spravodlivosti uzatvorilo zmluvy s vhodnými, uznávanými organizáciami, ktoré poskytnú pomoc obetiam po overení, že spĺňajú zákonné podmienky. Podrobnosti o týchto organizáciách môžete nájsť kliknutím na nasledujúci odkaz. V zozname sú zoradené podľa spolkového štátu: Organizácie na podporu obetí

Linka pomoci obetiam

Spolkový úrad sociálneho zabezpečenia (Sozialministeriumservice): 0043 158831 a všeobecná linka na pomoc obetiam: 0800 112 112

Je podpora pre obete bezplatná?

Áno.

Aké druhy podpory môžem získať od štátnych služieb alebo orgánov?

Obete trestných činov dostávajú finančnú náhradu v súlade s ustanoveniami zákona o odškodnení obetí [Verbrechensopfergesetz (VOG)], Spolkový úradný vestník (BGBl.) 288/1972.

Podľa zákona o odškodnení obetí je postup rovnaký pre všetkých žiadateľov (rakúskych a cudzích štátnych príslušníkov). Ide o správny postup, počas ktorého musí orgán zistiť relevantné skutočnosti a dospieť k rozhodnutiu o žiadanej pomoci. Žiadateľ je povinný spolupracovať v rámci konania a poskytnúť potrebné informácie (aj na účely stanovenia výšky škody).

Žiadosti podľa zákona o odškodnení obetí musia byť podané na Spolkovom úrade sociálneho zabezpečenia, ktorý o nich rozhoduje.

Aké druhy podpory môžem získať od mimovládnych organizácií?

Na služby pomoci obetiam majú nárok:

  • obete násilného trestného činu, sexuálneho trestného činu alebo nebezpečného vyhrážania alebo obete, ktorých osobná závislosť mohla byť zneužitá pri spáchaní úmyselného trestného činu;
  • manželka, životný partner, príbuzní prvého stupňa, brat, sestra a iné závislé osoby, ktoré zomreli z dôvodu trestného činu, ako aj iní príbuzní, ktorí boli svedkami úmrtia príbuzného.

Týmto obetiam musí byť na požiadanie poskytnutá psychosociálna a právna podpora za predpokladu, že je to nevyhnutné na zabezpečenie ich procesných práv, pokiaľ je to možné, s prihliadnutím na ich osobnú účasť. Za posúdenie, či je takáto pomoc „potrebná“, sú zodpovedné samotné organizácie na podporu obetí. Obete sexuálnych trestných činov, ktoré sú mladšie ako 14 rokov, majú vždy nárok na psychosociálnu podporu.

PSYCHOSOCIÁLNA PODPORA

V kontexte psychosociálnej podpory sa obete pripravujú na psychologickú náročnosť konania, sú podporované pri spracovaní svojich zážitkov (úzkosť, zúfalstvo, smútok alebo hnev) a takisto sú sprevádzané počas vypočutí v rámci vyšetrovania alebo súdneho konania.

PRÁVNA PODPORA

Cieľom právnej podpory je pomáhať obetiam uplatniť ich práva v rámci trestného konania. Toto je obzvlášť užitočné a potrebné, ak osobitné okolnosti vyvolávajú obavy, že práva obetí nebudú v priebehu konania dostatočne rešpektované. Ak obeť v dôsledku trestného činu utrpela ujmu alebo škodu, právnik môže požadovať náhradu škody (napr. za nehmotnú škodu) v mene obete (ak má obeť postavenie občianskeho žalobcu).

Posledná aktualizácia: 06/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom