Práva obetí – podľa krajín

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

Ako oznámim trestný čin?

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, môžete to oznámiť na ľubovoľnej policajnej stanici alebo na prokuratúre.

Vaše oznámenie môžete podať ústne alebo písomne a vyžaduje sa váš podpis. Oznámenie môže podať aj tretia strana. Hoci to nie je povinné, odporúča sa, aby ste uviedli relevantné osobné údaje vrátane adresy, na ktorej môžete byť kontaktovaný, ako aj osobné údaje o tretej strane, ktorá oznámila trestný čin.

Okrem toho je vhodné poskytnúť akékoľvek dôkazy a informácie, ktoré máte o podozrivom, keďže to uľahčí vyšetrovanie.

Polícia má oficiálny formulár (ktorý možno vyplniť pomocou počítača) na zaznamenávanie poskytnutých informácií. Od tohto okamihu bude vaše oznámenie trestného činu súčasťou spisu.

Trestný čin môžete oznámiť na akejkoľvek policajnej stanici alebo priamo prokurátorovi.

Oznámenie môže byť podané v nemčine alebo v jednom z oficiálnych regionálnych jazykov.

Ak nehovoríte dostatočne dobre po nemecky alebo iným úradným jazykom, máte právo na pomoc tlmočníka.

V prípade určitých trestných činov (napr. násilných trestných činov alebo sexuálnych trestných činov) máte pri oznámení trestného činu nárok na pomoc organizácie na podporu obetí.

Na oznámenie trestného činu neexistuje žiadny konkrétny termín. Po uplynutí určitej lehoty určenej v zákone môže polícia, prokurátor alebo súd odmietnuť prípad preskúmať. Táto lehota sa líši v závislosti od druhu príslušného trestného činu (premlčacie lehoty).

Keď dostanú informácie o údajnom trestnom čine, orgány sú povinné začať vyšetrovanie (výnimkou sú trestné činy podliehajúce súkromnej žalobe).

Ako zistím, čo sa deje s prípadom?

Po oznámení trestného činu dostanete písomné potvrdenie o vašom oznámení. Oznámenie bude obsahovať referenčné číslo. Keď budete neskôr v kontakte s príslušnou policajnou stanicou a uvediete toto referenčné číslo, môžete sa rozprávať s policajtom zodpovedným za váš prípad.

Ak podáte písomné oznámenie polícii alebo prokurátorovi, musíte ich požiadať o referenčné číslo. Organizácie na podporu obetí vám pomôžu zistiť správne referenčné číslo.

Máte právo nahliadnuť do spisu. Prístup môže byť zamietnutý alebo obmedzený iba vtedy, ak by nahliadnutie do spisu mohla ohroziť vyšetrovanie alebo ovplyvniť vašu výpoveď ako svedka.

Prokuratúra vás bude informovať o dôležitom vývoji v konaní. Budete napríklad informovaný, ak sa orgány rozhodnú nepokračovať v trestnom stíhaní alebo uvažujú o nariadení alternatívnych opatrení ku konvenčnému trestnému konaniu.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

V kontakte s orgánmi presadzovania práva môžete byť podporovaný a zastúpený právnikom, pracovníkom organizácie na podporu obetí alebo inou vhodnou osobou.

Ak máte nárok na právnu pomoc, právnici vám v spolupráci so špecializovanými organizáciami na podporu obetí poskytnú bezplatnú podporu pri uplatňovaní vašich práv počas konania. Na takúto pomoc máte právo, ak ste boli vystavený násiliu alebo nebezpečnému vyhrážaniu v dôsledku úmyselného trestného činu, ak bola porušená vaša sexuálna integrita alebo ak bola pri spáchaní takéhoto trestného činu zneužitá vaša osobná závislosť. Pomoc máte k dispozícii aj v prípade, že ste blízky príbuzný osoby, ktorá zomrela následkom trestného činu, alebo ak ste príbuzný, ktorý bol svedkom trestného činu. Pomoc musí byť potrebná na ochranu práv ako obete a zabezpečuje ju organizácia na podporu obetí.

Ak nemáte nárok na služby pomoci obetiam, môžete súd požiadať o bezplatnú právnu pomoc, ak ste sa do konania zapojili ako občiansky žalobca. Ak sa súd domnieva, že právne zastúpenie je nevyhnutné (najmä aby sa predišlo následnému občianskoprávnemu konaniu) a váš príjem nie je dostatočný na zaplatenie právneho zástupcu bez toho, aby bolo ohrozené vaše živobytie, žiadosť bude schválená.

Môžem si uplatniť náhradu výdavkov (na účasť na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Budú vám uhradené cestovné náklady na cestu na prokuratúru, súd alebo miesto vypočutia a naspäť, ako aj náhrada za stratený čas, ak ste v dôsledku nej utrpeli finančnú stratu. Ak ste svedkom a budete musieť na danom mieste prenocovať a zjesť raňajky, obed alebo večeru, náklady na pobyt vám budú preplatené do určitej výšky. Vašu žiadosť o náhradu výdavkov musíte odoslať do 14 dní.

Môžem sa odvolať, ak sa môj prípad skončí predtým, než sa dostane na súd?

Ak prokurátor zastaví konanie, musíte byť informovaný. Potom máte 14 dní na to, aby ste prokurátora požiadali o vysvetlenie dôvodov jeho rozhodnutia. O pokračovanie v konaní môžete požiadať aj v prípade, že:

  • bol porušený zákon alebo ak bol nesprávne použitý;
  • existujú významné pochybnosti o presnosti skutočností, na ktorých sa zakladá rozhodnutie o ukončení konania; alebo
  • môžno poskytnúť nové skutočnosti alebo dôkazy na odôvodnenie pokračovania.

Žiadosť musí byť podaná do 14 dní po tom, čo ste boli informovaný o rozhodnutí prokurátora ukončiť konanie alebo o dôvodoch ukončenia konania. Ak ste počas stanovenej lehoty uvedené informácie nedostali, lehota sa predĺži na tri mesiace po rozhodnutí. Žiadosť o pokračovanie v konaní musí byť zaslaná prokurátorovi.

Ak prokurátor posúdi žiadosť ako opodstatnenú, bude pokračovať v konaní. V opačnom prípade musí prokurátor napísať odpoveď a predložiť ju spolu so spisom súdu, ktorý rozhodne o vašej žiadosti. Ak súd schváli vašu žiadosť, prokurátor musí pokračovať v konaní. Inak bude žiadosť zamietnutá.

Ak sa prokurátor rozhodne nariadiť alternatívne opatrenia ku konvenčnému trestnému konaniu, nemôžete sa odvolať proti jeho rozhodnutiu.

Ak bolo vznesené obvinenie a prokurátor následne uzavrel prípad, za určitých okolností máte právo trvať na obvinení ako pomocný žalobca. V tomto prípade ste sa už museli zapojiť do konania ako občiansky žalobca. Následne získate postavenie pomocného prokurátora, pričom musíte vyhlásiť, že trváte na obvinení.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Ako obeť máte právo zúčastniť sa na súdnom konaní. Na súd budete predvolaný len vtedy, keď budete mať podať svedeckú výpoveď. Obeť je povinná dostaviť sa na súd len v prípade, že je prizvaná ako svedok.

Ak využívate služby pomoci obetiam, organizácia poskytujúca služby obetiam bude informovaná o termínoch vypočutí.

Ak ste v rámci krížového výsluchu počas vyšetrovania podali svedectvo, budete o dátume súdneho konania informovaný iba vtedy, ak ste o to požiadali. Ak ste občiansky žalobca, pomocný žalobca alebo súkromný žalobca, budete náležite informovaný o stanovených termínoch vypočutí. Bez ohľadu na to, či je súdny proces verejný, ako obeť máte nárok byť prítomný a byť sprevádzaný dôverníkom – právnikom, pracovníkom organizácie na podporu obetí alebo inou osobou. Máte právo klásť otázky žalovanému, svedkom a znalcom a takisto byť vypočutý v súvislosti s vaším nárokom na náhradu škody.

Ak ste občiansky žalobca, môžete sa rozhodnúť nezúčastniť sa na pojednávaní. Ak ste však súkromný žalobca a nezúčastníte sa na pojednávaní, súd nezvratne predpokladá, že už nemáte záujem o obvinenie a prípad uzavrie.

Ak nehovoríte po nemecky (alebo iným úradným jazykom), máte právo na bezplatné tlmočenie počas vypočutia.

Aká je moja oficiálna úloha v súdnom systéme? Môžem sa napríklad rozhodnúť byť v postavení obete, svedka, občianskej strany alebo súkromného žalobcu?

Obeťou ste v prípade, že spĺňate príslušné zákonné požiadavky. Postavenie obete majú tieto osoby:

  • osoby, ktoré boli vystavené násiliu alebo nebezpečnému vyhrážaniu v dôsledku úmyselného trestného činu; osoby, ktorých sexuálna integrita a sebaurčenie boli porušené, alebo osoby, ktorých osobná závislosť bola zneužitá pri spáchaní trestného činu.
  • manžel, registrovaný partner, životný partner, príbuzní prvého stupňa, brat alebo sestra a iné osoby závislé od osoby, ktorá mohla zomrieť z dôvodu trestného činu, alebo iní príbuzní, ktorí boli svedkami trestného činu, a
  • akákoľvek iná osoba, ktorá utrpela škodu v dôsledku trestného činu alebo ktorej zákonné záujmy chránené trestným právom mohli byť poškodené v iných ohľadoch.

Svedkom ste v prípade, že ste predložili informácie relevantné pre trestné konanie. Relevantnosť informácií stanoví polícia a prokurátor počas vyšetrovania. Počas súdneho konania toto rozhodnutie posúdi súd.

Je na vás, či chcete vstúpiť do konania ako občiansky žalobca.

Takisto sa môžete rozhodnúť, či budete pokračovať v konaní ako pomocný žalobca, ak súd zruší obvinenia.

Aké sú moje práva a povinnosti v tejto úlohe?

Počas konania musia všetky orgány rešpektovať vašu osobnú dôstojnosť ako obete a váš záujem, pokiaľ ide o ochranu vášho súkromia. Vaše práva, záujmy a špecifické potreby ochrany musia byť vhodným spôsobom zohľadnené. Všetky obete musia byť čo najskôr informované o svojich právach a možnostiach získať pomoc a náhradu škody.

Na požiadanie vám musí byť vystavené potvrdenie o oznámení trestného činu.

Každá obeť má právo na zastupovanie a poradenstvo. Poskytnúť ich môže právnik, organizácia na podporu obetí alebo iný vhodný zástupca. Ak máte nárok na služby pomoci obetiam, osoba, ktorá vám poskytuje právnu pomoc, vás zastupuje v konaní.

Ak nespĺňate podmienky na poskytnutie právnej pomoci, ale chcete byť zastúpený právnikom ako občiansky žalobca, za určitých podmienok môžete požiadať o právnu pomoc.

Ako svedok ste oslobodený od povinnosti svedčiť, ak by ste museli obviniť príbuzného. Toto právo strácate, ak ste dospelý a v rámci trestného konania požadujete náhradu škody ako občiansky žalobca.

Môžete odmietnuť odpovedať na jednotlivé otázky:

  • ak by odpoveď bola ponižujúca alebo ak by vás vystavila riziku priamej a značnej finančnej straty;
  • ak sa odpoveď týka vašej osobnej sféry alebo osobnej sféry inej osoby;
  • ak považujete otázky o detailoch sexuálneho trestného činu za neprimerané.

Je však možné, že na ne budete musieť odpovedať, ak je vaše svedectvo mimoriadne dôležité pre predmet konania.

Ak sú počas pohovoru prítomné ďalšie osoby, je potrebné dbať na to, aby neboli zverejnené vaše osobné údaje. Nemusíte zverejňovať svoju domácu adresu. Namiesto toho môžete uviesť inú adresu, na ktorej vás môžu orgány ľahko kontaktovať.

Máte právo nahliadnuť do spisov, ak sa týkajú vašich záujmov. Za poplatok môžete takisto požiadať o kópie zo spisu.

Ak je páchateľ prepustený z väzby alebo z predbežnej väzby, musíte o tom byť informovaný v prípade, že ste obeťou domáceho násilia, úmyselného násilia alebo nebezpečného vyhrážania, alebo ak bola porušená vaša sexuálna integrita. Ak ste obeťou iného druhu trestného činu, musíte podať žiadosť, v ktorej uvediete, že by ste chceli byť informovaný o prepustení páchateľa.

Prokurátor vás musí informovať o ukončení a pokračovaní v konaní a o ukončení vyšetrovania. Ak sa zvažujú alternatívne opatrenia ku konvenčnému trestnému konaniu, musíte dostať podrobné informácie o vašich právach. Ak prokurátor ukončí konanie, môžete požiadať o pokračovanie v konaní.

Ak nehovoríte dobre po nemecky alebo ste nepočujúci alebo nehovoriaci, máte právo na podporu pri preklade/tlmočení. Máte právo zúčastniť sa na krížových výsluchoch, rekonštrukciách prípadu a na súdnom konaní, počas ktorých máte právo klásť otázky a podávať žiadosti.

Môžem počas konania podať vyhlásenie alebo poskytnúť dôkazy? Za akých podmienok?

Vaše práva obete vás oprávňujú podať svedeckú výpoveď alebo podať vyhlásenie v rámci inej účasti na rozhovore alebo vypočutí. Môžete napríklad vyhlásiť, že sa na konaní zúčastníte ako občiansky žalobca a chcete získať náhradu škody. Takisto môžete klásť otázky páchateľovi.

Ak ste predvolaný na pohovor alebo na výsluch, máte právo predložiť dôkazy.

Ak ste zároveň aj svedkom, ste povinný dostaviť sa na výsluch a poskytnúť pravdivé a úplné informácie.

Aké informácie dostanem počas súdneho konania?

Na začiatku svojej výpovede počas súdneho konania budete informovaný o svojich právach.

Záleží od vás, či sa chcete zúčastniť na celom pojednávaní.

Rozhodnutie sa vyhlási na konci pojednávania. Obsah rozhodnutia môžete zistiť tak, že zostanete prítomný až do konca pojednávania alebo preskúmate súdny spis.

Ak ste sa zapojili do konania ako občiansky žalobca, súd je takisto povinný rozhodnúť vo vašom nároku. Ak súd rozhodne, že máte dostať náhradu škody, rozhodnutie sa považuje za príkaz na výkon občianskeho práva a spolkovú vládu môžete požiadať o zálohu na náhradu škody. Podmienkou je, že obvinená osoba nie je schopná okamžite splniť svoju platobnú povinnosť v dôsledku výkonu trestu (odňatia slobody).

Súd môže takisto nariadiť, aby bol majetok patriaci obeti, ktorý je vo vlastníctve žalovaného, vrátený obeti.

Budem mať prístup k súdnemu spisu?

Máte právo nahliadnuť do spisu. Prístup môže byť zamietnutý alebo obmedzený iba vtedy, ak by nahliadnutie do spisu mohlo ohroziť vyšetrovanie alebo ovplyvniť vašu svedeckú výpoveď.

Posledná aktualizácia: 06/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom