Práva obetí – podľa krajín

Za obeť trestného činu sa budete považovať vtedy, ak ste utrpeli škodu alebo ak mohli byť vaše zákonné záujmy chránené trestným právom poškodené v iných ohľadoch, napr. ak ste boli zranený alebo ak bol poškodený či odcudzený váš majetok a tento čin predstavuje trestný čin podľa rakúskeho práva. Ako obeť trestného činu máte zákonom zaručený prístup k určitým individuálnym právam pred súdnym konaním, počas neho a po jeho skončení.

V Rakúsku sa trestné konanie začína hneď, ako kriminálna polícia (Kriminalpolizei) alebo prokuratúra (Staatsanwaltschaft) začne vyšetrovanie na základe počiatočného podozrenia. Po ukončení vyšetrovania môže prokurátor rozhodnúť o ukončení konania, nariadiť alternatívne opatrenia ku konvenčnému trestnému konaniu alebo podať žalobu na súd. Niektoré trestné činy (trestné činy podliehajúce súkromnej žalobe – Privatanklagedelikte) sa trestne stíhajú len na žiadosť obete, ktorá v tomto prípade musí podať žalobu sama. V takýchto prípadoch sa vyšetrovanie nevykonáva.

Počas súdneho konania súd vykoná vypočutie a preskúmajú sa dôkazy. V závislosti od závažnosti trestného činu bude o prípade rozhodovať

  • jeden sudca alebo
  • súdny senát zložený – v závislosti od daného trestného činu – z jedného alebo dvoch profesionálnych sudcov a dvoch laických sudcov, ktorí rozhodnú o vine žalovaného a o výške uloženej sankcie alebo
  • porota zložená z troch profesionálnych sudcov a ôsmich laických sudcov (prísediaci). O vine žalovaného rozhodujú porotcovia, zatiaľ čo rozhodnutie o výške sankcie prijímajú spoločne porotcovia a traja profesionálni sudcovia.

Ako obeť môžete v tomto trestnom konaní hrať veľmi dôležitú úlohu a takisto využívať rozličné práva. Môžete sa na ňom zúčastniť ako obeť bez osobitného právneho postavenia alebo sa môžete stať civilným žalobcom, pomocným žalobcom alebo súkromným žalobcom a využívať ďalšie práva a možnosti.

Požadované informácie nájdete kliknutím na tieto odkazy:

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

4 - Náhrada škody

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 06/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.