Práva obetí – podľa krajín

Aké informácie dostanem od orgánov (napr. od polície, prokurátora) po tom, čo došlo k trestnému činu, ale ešte pred tým než ho oznámim?

Pred oznámením trestného činu môžete získať informácie o vašich právach z webovej lokality Spolkového ministerstva spravodlivosti (Bundesministerium für Justiz) (tu), na linke pomoci obetiam (Opfernotruf) alebo na webovej lokalite linky pomoci obetiam (0800 112 112 alebo tu).

Ako obeť trestného činu máte nárok na to, aby vám orgány poskytli informácie o vašich právach. V zásade by ste mali tieto informácie dostať na začiatku vyšetrovania. Ak máte nárok na prístup k službám pomoci obetiam od organizácie na podporu obetí, budete o tom informovaný ešte pred vaším prvým vypočutím. Predvolanie na vypočutie bude obsahovať aj informácie o týchto podporných službách a adresy príslušných organizácií na podporu obetí. Okrem toho budete informovaný o vašom práve byť sprevádzaný dôverníkom.

Ak ste obeťou sexuálneho trestného činu alebo domáceho násilia alebo ak ste maloletý, bude sa k vám pristupovať ako k obzvlášť zraniteľnej obeti. To znamená, že máte dodatočné práva, a pred vaším vypočutím a svedeckou výpoveďou musíte byť informovaný, že:

 • vždy, keď to bude možné, budete vypočutý osobou rovnakého pohlavia;
 • môžete odmietnuť odpovedať na otázky o detailoch trestného činu, napríklad v prípade sexuálneho trestného činu, ak ich považujete za neprimerané. Je však možné, že na ne budete musieť odpovedať, ak je vaša svedecká výpoveď mimoriadne dôležitá vo vzťahu k predmetu konania;
 • počas vyšetrovania a súdneho konania máte nárok na ohľaduplné vypočutie;
 • môžete požiadať o vylúčenie verejnosti z vypočutia;
 • budete informovaný, ak páchateľ utečie z väzby alebo ak bude z väzby prepustený;
 • počas vypočutia vás môže sprevádzať dôverník.

Ďalšie informácie nájdete v informačných brožúrach vypracovaných organizáciami na podporu obetí, ktoré vám poskytne polícia. Môžete sa takisto rozhodnúť, že vám budú stačiť informácie, ktoré vám boli poskytnuté ústne.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k trestnému činu (občania EÚ a občania tretích krajín). Ako sú chránené moje práva?

Na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV sa obetiam zaručujú porovnateľné práva vo všetkých členských štátoch EÚ. Práva vyplývajúce z postavenia obete platia nezávisle od vašej štátnej príslušnosti.

S cieľom uľahčiť oznamovanie trestných činov v prípadoch, keď bol trestný čin spáchaný v inom členskom štáte EÚ, postúpi prokurátor trestné oznámenia týkajúce sa takéhoto trestného činu podané v krajine pobytu obete príslušnému orgánu v inom členskom štáte.

V priebehu trestného konania máte aj nárok na bezplatné prekladateľské služby.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie dostanem?

Ako obeť trestného činu musíte byť okamžite informovaný o svojich právach. Musíte dostať informácie o:

 • vašich právach počas trestného konania;
 • kontaktných údajoch organizácií na podporu obetí a o službách, ktoré poskytujú;
 • možnosti žiadať od páchateľa náhradu škody;
 • možnosti žiadať náhradu škody od štátu.

Ak máte právo na prístup k službám pomoci obetiam poskytovaným organizáciou na podporu obetí, budete o tom informovaný ešte pred vaším prvým vypočutím. Predvolanie na vypočutie bude obsahovať aj informácie o týchto podporných službách a adresy príslušných organizácií na podporu obetí. Okrem toho budete informovaný o vašom práve byť sprevádzaný dôverníkom. Ďalšie informácie nájdete v letákoch alebo brožúrach vypracovaných organizáciami na podporu obetí, ktoré vám poskytne polícia. Môžete sa takisto rozhodnúť, že vám budú stačiť informácie, ktoré vám boli poskytnuté ústne.

Ak bola narušená vaša sexuálna integrita, máte právo byť pred vaším vypočutím a svedeckou výpoveďou informovaný o týchto právach:

 • právo byť vypočutý osobou rovnakého pohlavia, pokiaľ je to možné;
 • právo odmietnuť odpovedať na otázky o detailoch trestného činu, napríklad v prípade sexuálneho trestného činu, ak ich považujete za neprimerané. Je však možné, že na ne budete musieť odpovedať, ak je vaša svedecká výpoveď mimoriadne dôležitá vo vzťahu k predmetu konania;
 • právo na ohľaduplné vypočutie počas vyšetrovania a súdneho konania;
 • právo požiadať o vylúčenie verejnosti z vypočutia.

Po oznámení trestného činu dostanete písomné potvrdenie o vašom oznámení. Oznámenie bude obsahovať referenčné číslo. Keď budete telefonovať príslušnej policajnej stanici a uvediete toto referenčné číslo, môžete sa rozprávať s policajtom zodpovedným za váš prípad. Policajné referenčné číslo môžete použiť aj na kontaktovanie prokurátora, ktorý sa zaoberá vaším prípadom.

Prokuratúra vás bude informovať o dôležitom vývoji v konaní. Budete napríklad informovaný, ak sa orgány rozhodnú nepokračovať v trestnom stíhaní alebo ak budú uvažovať o nariadení alternatívnych opatrení ku konvenčnému trestnému konaniu. Máte aj právo nahliadnuť do spisu.

Súd vás bude informovať o čase a mieste vypočutia, ak ste predtým požiadali o tieto informácie alebo ste sa do konania zapojili ako civilný žalobca.

Ak ste obeťou domáceho násilia, ak ste boli vystavený násiliu alebo nebezpečnému vyhrážaniu v dôsledku úmyselného trestného činu, ak bola narušená vaša sexuálna integrita, ak bola pri spáchaní trestného činu zneužitá vaša osobná závislosť alebo ak ste obzvlášť zraniteľný, orgány vás budú automaticky informovať v prípade, že bude páchateľ prepustený alebo utečie z predbežnej väzby. V ostatných prípadoch budete o tejto skutočnosti informovaný, ak ste o to požiadali. Polícia a prokurátor vás musia informovať o príslušných dôvodoch na prepustenie a uviesť, či boli páchateľovi nariadené miernejšie opatrenia v rámci alternatívy k väzbe.

Na požiadanie budete takisto okamžite informovaný, ak páchateľ utečie alebo bude prepustený z väzenia, ako aj pri prvej príležitosti, keď mu bude dovolené odísť z väzby bez dozoru. Takisto budete upozornený, keď bude páchateľ na úteku zadržaný. Ak boli páchateľovi v čase prepustenia uložené podmienky týkajúce sa ochrany obete, budete o nich informovaní.

Mám právo na bezplatné tlmočenie alebo preklad (keď sa obrátim na políciu alebo na iné orgány, alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Ak nehovoríte dostatočne dobre po nemecky, máte nárok na bezplatné tlmočnícke služby. Tieto služby budú k dispozícii počas rozhovoru alebo vypočutia. Takisto máte nárok na písomný preklad dôležitých častí spisu.

Služby pomoci obetiam zahŕňajú podporu s prekladom a sú financované Spolkovým ministerstvom spravodlivosti.

Ako úrad zabezpečuje, že rozumiem a som pochopený (napr. ak som dieťa, ak mám zdravotné postihnutie)?

Vždy vám musia byť poskytnuté právne inštrukcie a rozhovory musia byť zrozumiteľné. Úrad preto musí prispôsobiť svoje pokyny a otázky potrebám a schopnostiam obete. Po vydaní pokynov sa vás budú pýtať, či ste všetko pochopili.

Ak nehovoríte dostatočne dobre po nemecky, máte nárok na bezplatné tlmočnícke služby. Tieto služby budú k dispozícii počas rozhovoru alebo vypočutia. Takisto máte nárok na písomný preklad dôležitých častí spisu.

Nepočujúcim alebo rečovo postihnutým obetiam musí pomáhať tlmočník posunkového jazyka. V prípade potreby budete takisto mať možnosť komunikovať písomne alebo iným vhodným spôsobom.

Pri posudzovaní skutočnosti, či sa obeť má považovať za obzvlášť zraniteľnú, čo je postavenie spojené s osobitnými právami, sa zohľadňujú akékoľvek postihnutia. Takéto postihnutia môžno kompenzovať nárokom na právnu pomoc.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje podporu obetiam?

Môžete sa obrátiť na organizáciu na podporu obetí. Existujú osobitné organizácie zamerané na obete domáceho násilia a prenasledovania, obete obchodovania s ľuďmi a mladistvé obete. Pri sprostredkovaní kontaktu s príslušnou organizáciou pomáha linka na pomoc obetiam financovaná Spolkovým ministerstvom spravodlivosti (0800 112 112 a http://www.opfer-notruf.at/), ktorá poskytuje 24-hodinovú bezplatnú podporu.

Niektoré obete majú nárok na služby pomoci obetiam.

Ak ste obeťou domáceho násilia alebo prenasledovania, máte nárok na podporu špecializovaných organizácií, ako je Intervenčné centrum proti domácemu násiliu (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) alebo Centrum na ochranu pred násilím (Gewaltschutzzentren). Ak polícia vydala príkaz na ochranu, táto informácia bude odovzdaná miestnemu intervenčnému centru proti domácemu násiliu alebo miestnemu centru na ochranu pred násilím. Zamestnanci týchto organizácií vás budú kontaktovať a ponúknu vám podporu vrátane vypracovania bezpečnostného plánu a poskytnutia právneho poradenstva (najmä o podaní návrhu na nariadenie predbežného opatrenia) a psychosociálnej podpory.

Môžete takisto priamo kontaktovať intervenčné centrum alebo jedno z centier na ochranu pred násilím. Nemusíte čakať na to, či polícia podnikne nejaké kroky, alebo na to, kým oznámite trestný čin.

Poskytne mi polícia automaticky kontakt na podporu obete?

Ak ste obeťou domáceho násilia alebo prenasledovania, máte nárok na podporu špecializovaných organizácií, ako je Intervenčné centrum proti domácemu násiliu (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) alebo Centrum na ochranu pred násilím (Gewaltschutzzentren). Ak polícia vydala príkaz na ochranu, táto informácia bude odovzdaná miestnemu intervenčnému centru proti domácemu násiliu alebo miestnemu centru na ochranu pred násilím. Zamestnanci týchto organizácií vás budú kontaktovať a ponúknu vám podporu vrátane vypracovania bezpečnostného plánu a poskytnutia právneho poradenstva (najmä o podaní návrhu na nariadenie predbežného opatrenia) a psychosociálnej podpory.

Vo všetkých ostatných prípadoch sa obráťte na príslušnú organizáciu na podporu obetí sami.

Ako je chránené moje súkromie?

Ako obeť máte rôzne práva na zaručenie čo najväčšej ochrany vášho súkromia napriek zásade, že súdne konanie je verejné.

Máte napríklad právo uviesť adresu, ktorá nie je vašou skutočnou domácou adresou. Súd takisto musí zabezpečiť, aby neboli zverejnené vaše osobné údaje ako svedka.

Je zakázané zverejňovať obsah spisov, vykonávať televízne alebo rozhlasové nahrávky alebo prenosy a nahrávať počas vypočutia videozáznamy alebo fotografovať.

Ak je to potrebné na ochranu súkromia obetí a svedkov, verejnosť môže byť vylúčená z procesu.

Ak ste obeťou sexuálneho trestného činu, máte právo odmietnuť odpovedať na otázky o určitých detailoch incidentu, ak nie sú podstatné pre konanie. Vo výnimočných prípadoch je dokonca možné, aby bola vaša svedecká výpoveď anonymná, ak by mohlo odhalenie vašej identity ohroziť vás alebo vašu rodinu. Pri podaní svedeckej výpovede pred súdom môžu svedkovia dokonca zmeniť svoj vzhľad, aby boli nerozoznateľní (pod podmienkou, že je stále možné vidieť ich výraz tváre).

Musím oznámiť trestný čin predtým, ako budem mať prístup k podpore pre obete?

Prístup k službám pomoci obetiam nie je podmienený oznámením trestného činu. To znamená, že na organizáciu na podporu obetí sa môžete obrátiť aj predtým, ako oznámite trestný čin. Táto organizácia vám môže asistovať v procese oznámenia trestného činu.

Službu, ktorú ponúka linka pomoci obetiam (+0800 112 112), môžete využiť bez ohľadu na to, či ste oznámili trestný čin.

Osobná ochrana, ak som v nebezpečenstve

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Existujú rozličné druhy ochrany svedkov, ktoré zaručujú rôzne úrovne ochrany v závislosti od úrovne ohrozenia, ktorému je svedok vystavený. Napríklad ochrana svedkov bezpečnostnou políciou pozostáva z preventívnych a ochranných prvkov, ako sú posilnené hliadky, stráženie svedkov alebo umiestnenie do zariadenia na ochranu svedkov. Najvyššia forma ochrany je zaradenie do programu ochrany svedkov.

Kto mi môže ponúknuť ochranu?

Za zabezpečenie osobnej ochrany svedkov a obetí sú zodpovedné bezpečnostné orgány.

Podporu a poradenstvo poskytujú organizácie na podporu obetí. Existujú osobitné organizácie zamerané na obete domáceho násilia a prenasledovania, obete obchodovania s ľuďmi a mladistvé obete. Pri sprostredkovaní kontaktu s príslušnou organizáciou pomáha linka na pomoc obetiam financovaná Spolkovým ministerstvom spravodlivosti (0800 112 112 a http://www.opfer-notruf.at/), ktorá poskytuje 24-hodinovú bezplatnú podporu.

Posúdi niekto môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšia ujma od páchateľa?

Ak sa v priebehu konania objavia nové okolnosti (napríklad v dôsledku informácií získaných od organizácie na podporu obetí), prokurátor alebo súd musí zdokumentovať toto nové posúdenie a skutočne udeliť práva súvisiace s vaším postavením obzvlášť zraniteľnej osoby.

Bude niekto posudzovať môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšia ujma v rámci systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Kriminálna polícia, prokurátor a súd sú povinní primerane zvážiť práva, záujmy a zraniteľnosť obetí. Všetky orgány zapojené do trestného konania musia počas konania rešpektovať osobnú dôstojnosť obetí a ich záujem týkajúci sa ochrany ich súkromia. Táto všeobecná povinnosť chrániť záujmy obete zahŕňa aj to, aby sa predišlo poškodeniu obete v dôsledku samotného trestného konania. Zabezpečuje sa to aj prostredníctvom osobitných práv obete, napr. na dôkladné vypočutie alebo vylúčenie verejnosti zo súdneho konania, ako aj zákazom zverejnenia fotografií alebo osobných údajov obete.

Aká ochrana je k dispozícii pre veľmi zraniteľné obete?

Obete sexuálnych trestných činov a domáceho násilia a všetky maloleté obete sa považujú za obzvlášť zraniteľné.

Tento štatút možno priznať aj všetkým ostatným obetiam, a to na základe ich veku, psychického stavu, zdravotného stavu a povahy a osobitných okolností daného trestného činu.

Okrem práv, ktoré sú k dispozícii pre všetky obete, majú obzvlášť zraniteľné obete právo na to, aby ich, pokiaľ je to možné, vypočúvala osoba rovnakého pohlavia. Môžu odmietnuť odpovedať na otázky o podrobnostiach trestného činu, ak opis týchto podrobností považujú za neodôvodnený, alebo môžu odmietnuť odpovedať na otázky týkajúce sa okolností vysoko osobnej povahy. Počas vyšetrovania a súdneho procesu sa obzvlášť zraniteľným obetiam poskytne ohľaduplné vypočutie, ak o to požiadajú. Môžu požiadať, aby bola verejnosť vylúčená z procesu. Obzvlášť zraniteľné obete môže počas vypočutia vždy sprevádzať dôverník.

Obzvlášť zraniteľné obete musia byť okamžite informované, ak je páchateľ prepustený alebo ak utečie z väzenia alebo z predbežnej väzby. Na požiadanie budú takisto okamžite informované, ak páchateľ utečie alebo bude prepustený z väzenia, ako aj pri prvej príležitosti, keď mu bude dovolené odísť z väzby bez dozoru.

Som maloletý – mám osobitné práva?

Maloleté obete sa vždy považujú za obzvlášť zraniteľné.

Počas vyšetrovania majú právo byť vypočuté osobou rovnakého pohlavia, pokiaľ je to možné. Môžu odmietnuť odpovedať na otázky o podrobnostiach trestného činu, ak opis týchto podrobností považujú za neodôvodnený, alebo môžu odmietnuť odpovedať na otázky týkajúce sa okolností vysoko osobnej povahy. Počas vyšetrovania a súdneho procesu sa obzvlášť zraniteľným obetiam poskytne ohľaduplné vypočutie, ak o to požiadajú. Ohľaduplné vypočutie sa musí vždy poskytnúť maloletým, ktorých sexuálna integrita mohla byť narušená. Môžu požiadať, aby bola verejnosť vylúčená z procesu. Počas vypočutia môžu byť sprevádzaní dôverníkom.

Obzvlášť zraniteľné obete musia byť okamžite informované, ak je páchateľ prepustený alebo ak utečie z väzenia alebo z predbežnej väzby. Na požiadanie budú takisto okamžite informované, ak páchateľ utečie alebo bude prepustený z väzenia, ako aj pri prvej príležitosti, keď mu bude dovolené odísť z väzby bez dozoru.

Môj príbuzný zomrel v dôsledku trestného činu – aké sú moje práva?

Ak bol pri trestnom čine zabitý váš manžel alebo registrovaný partner, životný partner, deti, rodičia alebo starí rodičia, vnúčatá, sestra, brat alebo iná závislá osoba, máte nárok na služby pomoci obetiam. To platí aj vtedy, ak z dôvodu trestného činu zomrel iný z vašich príbuzných, alebo ak ste boli svedkom trestného činu.

Ak osoba, od ktorej ste boli zákonne závislí, zomrela v dôsledku takéhoto trestného činu, máte potenciálne nárok na podporu podľa zákona o odškodnení obetí. O takýchto žiadostiach o pomoc rozhoduje Spolkový úrad pre sociálne záležitosti a zdravotne postihnuté osoby (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen).

Môj príbuzný bol obeťou trestného činu – aké sú moje práva?

Ak bol váš manžel alebo registrovaný partner, životný partner, deti, rodičia alebo starí rodičia, vnúčatá, sestra, brat alebo iná závislá osoba obeťou násilia, nebezpečného vyhrážania alebo sexuálnych trestných činov, máte nárok na služby pomoci obetiam.

Mám prístup k službám mediácie? Aké sú podmienky? Budem v priebehu mediácie v bezpečí?

Polícia, prokurátor alebo sudca musí prihliadať na vaše záujmy a informovať vás o priebehu konania vrátane akýchkoľvek alternatívnych opatrení ku konvenčnému trestnému konaniu, ktoré boli nariadené v prípade menších a stredne závažných trestných činov. Ak prokurátor zvažuje takéto alternatívne opatrenia, musí vám ponúknuť príležitosť vyjadriť svoje stanovisko, ak je to potrebné na ochranu vašich práv a záujmov, najmä práva na náhradu škody.

Prokurátor môže požiadať vyškolených mediátorov príslušných organizácií o podporu páchateľov a obetí pri mediácii. Mediácia môže začať len s vaším súhlasom, pokiaľ vaše dôvody na zamietnutie mediácie nie sú v kontexte trestného konania neprijateľné. Ak je páchateľ mladší ako 18 rokov, váš súhlas nie je potrebný.

Do procesu mediácie sa môžete zapojiť, ak o to máte záujem. Vaše záujmy budú rešpektované. Ak je to vhodné na ochranu vašich záujmov, najmä práva na náhradu škody, budete vyzvaní, aby ste predložili výpoveď.

Počas procesu mediácie máte právo byť sprevádzaný dôverníkom. Pri prvej príležitosti musíte byť informovaný o svojich právach a príslušných organizáciách na podporu obetí.

Kde môžem nájsť zákon, v ktorom sa stanovujú moje práva?

Práva obetí v trestnom konaní sa riadia Trestným poriadkom [Strafprozessordnung (StPO)]. Trestný poriadok a všetky ostatné zákony sú dostupné bezplatne v rámci Právneho informačného systému Rakúskej republiky.

Posledná aktualizácia: 06/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom