Drepturile victimelor, pe țări

Ce informații voi primi din partea autorităților (de ex. poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

Victimei i se acordă informații privind drepturile sale în scris înainte de primul interviu care are loc după denunțarea infracțiunii. Înainte de această dată, autoritatea poate oferi victimei informații privind drepturile acesteia, care vor fi utile în condițiile date.

Nu locuiesc în statul membru al UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni ai Uniunii și din afara Uniunii). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Drepturile cetățenilor din afara Uniunii sunt protejate în aceeași măsură ca și drepturile cetățenilor Uniunii, cu excepția cazurilor de despăgubire din partea statului, pentru care sunt eligibile victimele anumitor infracțiuni - despăgubirile sunt acordate numai cetățenilor Uniunii.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

Înainte de primul interviu, victima obține informații în scris cu privire la drepturile sale elementare, inclusiv la statutul său în cadrul procedurii preliminare, la precizarea dacă aceasta poate cere să fie inițiate anumite acțiuni (de exemplu, interogarea martorilor), la asistența unui reprezentant legal, inclusiv prin solicitarea unui reprezentant numit de instanță, la dreptul de a supune cauza medierii, de a avea acces la dosar sau de a introduce o cale de atac împotriva unei decizii de întrerupere a procedurilor, la posibilitatea plății unor despăgubiri de către pârât sau de a obține despăgubiri din partea statului, la accesul la asistență judiciară, la măsurile disponibile de protecție și asistență, la accesul la asistență finanțat din Fondul de sprijin pentru victime și ajutor după eliberarea din detenție (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), la posibilitatea de a emite un ordin european de protecție, precum și la organizații care oferă sprijin victimelor și asigură rambursarea cheltuielilor efectuate în legătură cu procedurile.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Un traducător oferă asistență în cadrul procedurilor la care participă o victimă care nu vorbește limba poloneză. Se traduc scrisorile adresate victimei sau expediate de victimă. Victima nu suportă costurile aferente traducerilor.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau în cazul în care am un handicap)

Copiii care sunt victime ale infracțiunilor sunt reprezentați de părinții lor sau de către persoanele care îi îngrijesc. Pentru persoanele care necesită asistență (de exemplu, persoanele în vârstă), drepturile lor pot fi exercitate de către persoana care le îngrijește. Părinții sau tutorii ar trebui să se asigure că victimele aflate în grija lor participă la proces, dacă este necesar, și, în cazul în care există dubii cu privire la înțelegerea de către aceștia a semnificației acestor proceduri privind acuzațiile lor, aceștia pot anunța autoritatea care desfășoară procesul cu privire la aceasta.

Servicii de sprijin pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

În Polonia, Fondul de sprijin pentru victime și de ajutor la liberare acumulează resurse financiare în scopuri precum asistența acordată victimelor infracțiunilor și celor mai apropiate rude ale acestora. Fondul este gestionat de către Ministrul Justiției, care acordă subvenții unor ONG-uri selecționate prin concurs privind specializarea în acordarea de sprijin victimelor. Ajutorul finanțat prin Fond acoperă asistența judiciară, sprijinul psihologic și material.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

Autoritatea care desfășoară procedura are obligația de a informa victima, înainte de primul interviu, cu privire la faptul că se pune la dispoziție asistența finanțată prin intermediul Fondului de sprijin pentru victime și asistență la liberare.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

Datele referitoare la locul de reședință și locul de muncă al victimei nu sunt puse la dispoziția autorului infracțiunii.

În ceea ce privește martorii – cu alte cuvinte, de regulă, toate victimele – procurorul sau instanța pot, în cazuri deosebit de grave, să decidă să nu comunice datele sale cu caracter personal și nici alte împrejurări care să permită identificarea acestora. Acest lucru este posibil în cazul în care există preocupări justificate cu privire la un risc asupra vieții, sănătății, libertății sau a unei părți semnificative a proprietății persoanei respective sau a celei mai apropiate rude a persoanei respective.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Accesul la sprijin pentru victime nu depinde de denunțarea unei infracțiuni. O persoană care dorește să aibă acces la sprijin trebuie doar să demonstreze că a fost săvârșită o infracțiune împotriva sa.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

În cazul unei amenințări la adresa vieții sau sănătății, victima și cele mai apropiate rude ale acesteia au dreptul la:

  • protecție în cursul procesului;
  • protecția fizică;
  • asistență în cazul relocării.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

Protecția se acordă de către șeful poliției care deține competența în provincie.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

Șeful poliției care deține competența în provincie evaluează nevoia de acordare, inclusiv în viitor, a protecției și a asistenței.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție civilă (în timpul cercetării sau al procesului)?

Autoritatea responsabilă de procedură trebuie să desfășoare procedurile care implică victima în așa fel încât acestea să nu aibă consecințe negative. Autoritatea respectivă ar trebui să reacționeze întotdeauna în situația în care victima nu este tratată cu respectul cuvenit sau atunci când victima nu se simte în siguranță.

În caz de viol și cazurile similare, victima este intervievată într-o încăpere specială, fără prezența autorului infracțiunii.

În timpul procesului, președintele completului de judecată poate dispune ca pârâtul să părăsească încăperea atunci când victima depune mărturie.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

În cazul în care victima solicită asistență deoarece, de exemplu, având în vedere vârsta sa sau problemele sale de sănătate, aceasta nu poate participa în mod activ la proces, drepturile sale pot fi exercitate de către persoana care o are în îngrijire.

Sunt minor – am drepturi speciale?

Drepturile victimelor care sunt minori sunt exercitate de către reprezentanții lor legali sau de către persoana care îi are în îngrijire. Dacă infracțiunea a fost săvârșită de către părinți, minorul este reprezentat în proces de un tutore ad litem.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

Dacă victima decedează, cele mai apropiate rude ale sale pot participa la proces în locul său. Acestea au atunci toate drepturile conferite victimei.

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

Cele mai apropiate rude ale victimelor au dreptul la asistență judiciară, psihologică și materială finanțată prin Fondul de sprijin pentru victime și de ajutor la liberare. În cele mai grave cazuri care presupun un risc pentru viața sau sănătatea acestor persoane, acestora li se pot asigura mijloace de protecție și asistență (protecția în cursul procedurilor, protecția fizică, asistență în caz de mutare).

Pot avea acces la mediere? Care sunt condițiile? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Cauza poate fi supusă medierii în etapa preliminară sau în cursul procedurilor judiciare, sub rezerva consimțământului victimei și al pârâtului. Procedurile de mediere sunt desfășurate de către mediator în mod imparțial și confidențial. În cursul procesului de mediere, victima își poate prezenta poziția, și anume să precizeze ce așteaptă din partea autorului infracțiunii. Medierea nu pune capăt procesului penal, însă rezultatele acesteia sunt luate în considerare atât de către procuror, cât și de către instanță.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

Dispozițiile care reglementează drepturile victimelor unei infracțiuni se găsesc în Codul de procedură penală (Kodeks postępowania karnego), Codul penal (Kodeks karny), Codul de aplicare a legii în materie penală (Kodeks karny wykonawczy), Actul privind despăgubirile din partea statului pentru victime ale anumitor infracțiuni din 7 iulie 2005 (ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, text consolidat, Jurnalul Legislativ din 2016, ediția 325), Actul privind protecția și sprijinul acordat victimelor și martorilor din 28 noiembrie 2014 (ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, Jurnalul Legislativ din 2015, ediția 21), Regulamentul din 29 septembrie 2015 privind Fondul de sprijin pentru victime și ajutor la liberare (rozporządzenie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Jurnalul Legislativ din 2015, ediția 1544) și Actul din 17 iunie 2004 privind plângeri referitoare la încălcarea dreptului unei părți de a i se examina cauza fără întârziere nejustificată în procedura preliminară desfășurată sau supraveghează de către procuror și în procesul de judecată (ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, text consolidat, Jurnalul Legislativ din anul 2016, ediția 1259, astfel cum a fost modificat).

Ultima actualizare: 20/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site