Drepturile victimelor, pe țări

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii? (de exemplu, intervenție în instanță, constituirea ca parte civilă sau o acțiune civilă)

Legislația în vigoare permite oricărei persoane care se consideră victimă:

  • să solicite judecătorului de instrucție responsabil cu soluționarea cauzei constituirea ca parte civilă (constitution de partie civile);
  • să introducă o cerere de măsuri provizorii (action en référé) sau o acțiune pe fond în fața instanțelor civile (action devant le juge civil au fond).

1) Există o serie de modalități prin care o acțiune civilă poate fi introdusă în fața instanțelor penale:

-            Urmărirea penală (action) declanșată atunci când acțiunea penală nu a fost demarată de către ministerul public (aceasta are drept efect declanșarea acțiunii penale).

Sunt posibile două modalități:

  • citația directă (citation directe), pentru contravenții (contraventions) sau delicte (délits);
  • constituirea ca parte civilă în cadrul procesului penal [pentru delicte sau infracțiuni grave (crimes)].

-            Intervenție (intervention), atunci când a fost deja introdusă o acțiune penală.

-            Constituirea ca parte civilă în cadrul procesului penal.

O victimă poate solicita constituirea ca parte civilă în cadrul ședinței dar și prin trimiterea unei cereri către președintele instanței penale, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin fax, menționând că solicitantul dorește să se constituie parte civilă care solicită daune-interese și indicând valoarea daunelor-interese solicitate. Acest lucru se poate face și prin intermediul unui avocat.

2) Acțiunea civilă poate fi introdusă în fața instanțelor civile conform dreptului comun al răspunderii civile.

Dacă victima introduce o acțiune în despăgubiri la instanțele civile, aceasta nu va putea sesiza apoi instanțele penale. Însă dacă victima solicită constituirea ca parte civilă în cadrul procesului penal, aceasta nu va fi împiedicată să sesizeze instanțele civile în acest sens.

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

În cazul în care o victimă întâmpină dificultăți în recuperarea valorii despăgubirii, aceasta poate recurge la proceduri civile de executare făcând apel la serviciile unui executor judecătoresc (huissier de justice). Cererea trebuie trimisă prin poștă președintelui tribunalului regional (tribunal de grande instance) de la domiciliul principal (domicile) al persoanei condamnate sau, în cazul în care aceasta se află în închisoare, al tribunalului regional de la locul în care se află închisoarea. Pot fi confiscate următoarele:

- o parte din salariul rămas disponibil al persoanei condamnate;

- fonduri din contul său bancar;

- anumite bunuri care îi se pot afla în posesia sa.

În cazul în care acesta nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

În cazul în care persoana condamnată nu despăgubește victima în mod voluntar, victima poate sesiza Serviciul de asistență pentru recuperarea sumelor alocate victimelor infracțiunilor (Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions — SARVI). Este suficient ca victima să demonstreze că i s-au acordat daune-interese printr-o hotărâre judecătorească definitivă în materie penală (împotriva căreia nu este posibilă nicio altă cale de atac).

Substituindu-se persoanei responsabile, SARVI îi plătește victimei întreaga valoare a daunelor-interese până la suma de 1 000 EUR; în afară de această sumă, acesta mai plătește un avans de 30 %, până la un plafon de 3 000 EUR. După plata unui avans, SARVI plătește soldul datorat în funcție de sumele pe care le obține de la persoana condamnată.

Pentru a sesiza SARVI, victima trebuie să obțină un formular de cerere de asistență pentru recuperarea sumelor acordate (formulaire de demande d’aide au recouvrement) de la tribunalul regional [de exemplu, de la ghișeul unic de grefă al tribunalului (guichet unic de greffe), grefa judecătorului delegat în relația cu victimele (greffe du juge délégué aux victimes), biroul de executare (bureau d’execution) sau biroul de sprijinire a victimelor (bureau d’aide aux victimes)] sau de la un centru juridic (maison de la justice et du droit), un punct de informare juridică (point d’accès au droit), primărie sau alte structuri similare, care vor transmite, de asemenea, formularul completat către SARVI.

Cererea adresată SARVI trebuie formulată într-un termen cuprins între două luni și un an de la data la care hotărârea de acordare a daunelor-interese devine definitivă.

Am dreptul la despăgubiri de la stat?

Fondul de garantare pentru victimele actelor de terorism și ale altor infracțiuni (Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions — FGTI) despăgubește victimele actelor de terorism în conformitate cu o procedură specială. De asemenea, acesta despăgubește:

- victimele actelor de viol, agresiune sexuală, furt, fraudă, abuz de încredere, extorcare de fonduri sau distrugere sau deteriorare a bunurilor;

- victimele unei infracțiuni care a condus la handicap permanent sau incapacitate totală de muncă;

- rudele victimelor actelor de omor sau ucidere din culpă.

Pentru a primi despăgubiri din partea Fondului, o victimă care îndeplinește anumite condiții trebuie să depună o cerere direct la comisia de despăgubire a victimelor infracțiunilor (CIVI) la tribunalul regional de la domiciliul principal al solicitantului sau de la locul instanței penale învestite cu judecarea infracțiunii.

Cererea trebuie adresată comisiei în termen de trei ani de la data comiterii infracțiunii. Această perioadă se prelungește cu un an de la data ultimei hotărâri penale.

Dacă infracțiunea a fost comisă în Franța, se pot acorda despăgubiri:

- persoanelor de cetățenie franceză;

- resortisanților unui stat membru al Uniunii Europene.

Dacă infracțiunea a avut loc în străinătate, pot fi despăgubiți doar resortisanții francezi.

1) În caz de vătămare corporală gravă:

Victima poate obține repararea integrală a prejudiciului suferit în urma vătămării corporale în cazul în care infracțiunea a condus la deces, mutilare sau invaliditate permanentă sau la incapacitate totală de muncă egală cu sau mai mare de o lună sau dacă infracțiunea a fost una de viol, agresiune sexuală sau trafic de ființe umane.

Comisia va ține cont de prestațiile plătite de organismele de protecție socială, societățile mutuale de asigurări de sănătate, societățile de asigurări etc. Prejudiciile asupra articolelor de îmbrăcăminte sau cele materiale nu fac obiectul despăgubirii.

2) În caz de vătămare corporală minoră și de prejudicii materiale rezultate din furt, fraudă, abuz de încredere, extorcare de fonduri sau distrugere sau deteriorare a bunurilor:

Dacă victima a suferit o vătămare corporală care a condus la incapacitate totală de muncă de mai puțin de o lună sau la un prejudiciu material ca urmare a uneia dintre aceste infracțiuni, despăgubirea disponibilă este supusă unor condiții stricte și este limitată de un plafon.

Pentru a beneficia de o astfel de despăgubire, victima trebuie să îndeplinească următoarele condiții suplimentare:

- resursele victimei nu trebuie să depășească de 1,5 ori plafonul stabilit pentru asistența juridică parțială (ajustat pentru cheltuielile familiale);

- victima trebuie să se afle în imposibilitatea de a obține o despăgubire efectivă și suficientă pentru prejudiciul provocat de la o societate de asigurări, un organism de protecție socială sau orice alt organism care ar putea fi răspunzător;

- numai în cazul prejudiciului material, victima trebuie să se afle într-o situație materială sau psihologică gravă ca urmare a infracțiunii.

Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, victima poate beneficia de o despăgubire plafonată la 4 500 EUR.

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

În cazul în care autorul nu este condamnat, puteți introduce o acțiune civilă solicitând despăgubiri pentru prejudiciul dumneavoastră în fața unei instanțe civile. Trebuie să demonstrați că autorul infracțiunii este responsabil pentru prejudiciul pe care l-ați suferit.

Procedura în fața comisiei de despăgubire a victimelor infracțiunilor (CIVI) este independentă de orice procedură în fața instanțelor penale, iar o victimă poate sesiza comisia chiar dacă nu există nicio hotărâre sau sentință pronunțată de o instanță penală și chiar dacă acuzatul este achitat.

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

În cadrul procedurii în fața comisiei de despăgubire a victimelor infracțiunilor, puteți solicita o plată intermediară dacă dreptul dumneavoastră la despăgubire nu este contestat și dacă prejudiciul dumneavoastră nu poate fi stabilit definitiv deoarece nu puteți calcula suma totală sau deoarece organele de protecție socială nu v-au comunicat încă sumele pe care le vor rambursa. Dacă nu îndepliniți aceste condiții, o plată intermediară vă poate fi acordată, cu toate acestea, la discreția președintelui comisiei.

Ultima actualizare: 21/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site