În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Drepturile victimelor, pe țări

Ce informații voi primi din partea autorităților (de ex. poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

Aveți dreptul de a primi informații scrise privind acțiunile preconizate din partea sistemului de justiție penală, cum ar fi broșura de informare pentru victimele criminalității sau adresa unui site web care conține aceste informații.

În funcție de tipul de infracțiune, de situația dumneavoastră personală sau de pertinența acesteia pentru etapa respectivă a cercetării sau a procedurii penale, trebuie să vi se ofere acces la următoarele informații încă de la primul contact cu poliția:

 • unde și cum puteți obține consiliere sau asistență, inclusiv asistență medicală, orice asistență specializată (de exemplu, psihologică) și alternative de cazare;
 • ce trebuie să faceți pentru a denunța comiterea unei infracțiuni și cui trebuie să vă adresați în cazul în care aveți orice întrebări referitoare la caz;
 • orice măsuri disponibile pentru protecția dumneavoastră, dacă sunt necesare;
 • cum puteți solicita despăgubiri;
 • căile disponibile dacă victima nu este prezentă în Anglia și Țara Galilor;
 • disponibilitatea serviciilor de interpretare și de traducere;
 • modalitatea de depunere a unei plângeri referitoare la un prestator de servicii;
 • disponibilitatea serviciilor de justiție reparatorie;
 • modalitatea de recuperare a cheltuielilor efectuate în calitate de martor în cadrul procesului penal.

Aveți dreptul de a beneficia de servicii de sprijin pentru victime în orice moment, indiferent dacă ați denunțat sau nu săvârșirea unei infracțiuni, precum și după încheierea cercetării și a urmăririi penale.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Aveți dreptul de a beneficia de serviciile prevăzute în cod în cazul în care infracțiunea a avut loc în Anglia sau Țara Galilor sau dacă serviciile respective au legătură cu proceduri penale care au loc în Anglia sau Țara Galilor. [1]

[1] Dreptul de a beneficia de despăgubiri de la Autoritatea de Compensare a Daunelor Penale (Criminal Injuries Compensation Authority) poate depinde de locul unde aveți reședința sau de cetățenia pe care o dețineți, cu excepția cazului în care se identifică în mod clar faptul că sunteți victimă a traficului de persoane sau că beneficiați de azil, protecție umanitară sau de dreptul de ședere temporară.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

Aveți dreptul de a primi următoarele informații de la poliție:

 • o confirmare scrisă a faptului că ați denunțat săvârșirea unei infracțiuni, incluzând detaliile principale ale infracțiunii. Confirmarea scrisă poate fi dată sub formă de scrisoare, notificare electronică, cum ar fi un e-mail sau un text, sau ar putea fi scrisă de mână. Puteți solicita să nu primiți această confirmare. Dacă poliția consideră că transmiterea confirmării scrise poate constitui un risc de a suferi prejudicii (de exemplu, în cazurile de violență în familie), aceasta poate conveni cu dumneavoastră să nu vă trimită confirmarea;
 • o explicație clară privind acțiunile următoare la care vă puteți aștepta din partea sistemului de justiție penală atunci când denunțați săvârșirea unei infracțiuni sau sunteți contactat(ă) în calitate de victimă în cursul cercetării;
 • evaluarea eventualității în care doriți sprijin și, în caz afirmativ, ce tip de ajutor sau de sprijin vă poate fi necesar. Cu ajutorul acesteia se va putea identifica dacă vă încadrați într-una dintre cele trei categorii de victime care pot avea nevoie de mai multe măsuri de sprijin și se va putea stabili dacă și în ce măsură puteți beneficia de măsuri speciale. Serviciile de sprijin pentru victime pot efectua o evaluare mai detaliată în numele poliției;
 • fie o informare scrisă privind acțiunile preconizate din partea sistemului de justiție penală, cum ar fi broșura de informare pentru victimele criminalității, fie adresa unui site web care conține aceste informații, cât de curând cu putință, însă fără a depăși cinci zile lucrătoare de la denunțarea infracțiunii sau de la momentul în care ați fost contactat în calitate de victimă în cursul cercetării;
 • de a fi informat(ă) cu privire la frecvența cu care veți primi informații actualizate privind stadiul cazului în urma discuțiilor cu poliția;
 • o explicație, în termen de cinci zile lucrătoare de la adoptarea unei decizii de neîncepere a urmăririi penale a infracțiunii;
 • de a fi informat(ă) atunci când cercetarea cazului s-a încheiat cu neînceperea urmăririi penale împotriva unei persoane și de a vă fi explicate motivele acestui lucru.

Aveți dreptul de a primi de la poliție informații privind serviciile de sprijin pentru victime, inclusiv datele de contact ale acestora, astfel încât să puteți beneficia de sprijinul acestora în orice moment.

Aveți dreptul de a primi de la poliție următoarele informații și de a vi se explica, în termen de cinci zile lucrătoare, motivele pentru care un suspect a fost:

 • arestat;
 • audiat după ce a fost informat care îi sunt drepturile;
 • eliberat fără formularea de acuzații;
 • eliberat pe cauțiune sau în cazul în care condițiile privind cauțiunea sunt modificate sau anulate.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Dacă nu înțelegeți sau nu vorbiți limba engleză, aveți dreptul de a solicita servicii de interpretare într-o limbă pe care o înțelegeți:

 • atunci când denunțați săvârșirea unei infracțiuni [1];
 • atunci când sunteți audiat(ă) de către poliție și
 • atunci când furnizați dovezi în calitate de martor.

Dacă nu înțelegeți sau nu vorbiți limba engleză, aveți, la cerere, dreptul la traducerea următoarelor informații:

 • confirmarea scrisă a infracțiunii denunțate;
 • o copie a părților relevante ale unui document, în cazul în care, în scopul audierii sau al ședinței de judecată, este esențial să vedeți un anumit document care vă este prezentat;
 • documentul prin care sunteți informat despre data, ora și locul procesului și
 • rezultatul procedurii penale, în cazul în care aveți acest drept în temeiul codului și cel puțin rezumatul motivelor deciziei, dacă sunt disponibile.

[1] Aveți dreptul de a denunța săvârșirea infracțiunii într-o limbă pe care o înțelegeți sau cu asistență lingvistică necesară în cazul în care nu vorbiți limba engleză.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (înțeleasă) (în cazul copiilor sau al persoanelor care suferă de un handicap)

Prestatorii de servicii în temeiul Codului privind victimele trebuie să comunice cu dumneavoastră într-un limbaj simplu și accesibil, luând măsurile corespunzătoare (de exemplu, folosirea EasyRead, Braille sau a unui specialist în comunicare (Registered Intermediary) pentru a vă ajuta să înțelegeți și să fiți înțeles (înțeleasă). Atunci când examinează măsurile corespunzătoare, prestatorii de servicii trebuie să ia în considerare orice caracteristici personale care vă pot afecta capacitatea de a înțelege și de a fi înțeles (înțeleasă).

Sunt disponibile mai multe broșuri de informare, sub diferite forme, care folosesc un limbaj simplu.

Servicii de sprijin pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Articolul 56 din Legea din 2004 privind violența în familie, infracțiunile și victimele infracțiunilor prevede că Ministerul Justiției (Ministry of Justice) (MJ) acordă subvenții serviciilor naționale de sprijin pentru victime. Ministerul oferă finanțare și secțiilor de poliție (Police and Crime Commissioners) pentru furnizarea la nivel local de servicii de sprijin emoțional și îndrumare practică victimelor infracțiunilor în conformitate cu articolul 143 din Legea din 2014 privind comportamentul antisocial, infracțiunile și supravegherea ordinii.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

Poliția vă va explica că datele dumneavoastră vor fi transmise automat serviciilor de sprijin pentru victime în termen de două zile lucrătoare de la denunțarea săvârșirii infracțiunii. Aveți dreptul de a solicita poliției să nu vă transmită datele serviciilor de sprijin pentru victime.

Dacă sunteți victima unei infracțiuni sexuale sau a violenței în familie sau dacă sunteți o rudă apropiată îndurerată, poliția vă va solicita consimțământul explicit înainte de a vă trimite datele serviciilor de sprijin pentru victime.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

În cazul în care au obligația de a comunica informații în temeiul Codului privind victimele, prestatorii de servicii trebuie să facă acest lucru în mod efectiv și în conformitate cu obligațiile lor din Legea din 1998 privind protecția datelor și cu alte legi relevante.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Nu - aveți dreptul de a beneficia de servicii de sprijin pentru victime în orice moment, indiferent dacă ați denunțat sau nu săvârșirea unei infracțiuni, precum și după încheierea cercetării și a urmăririi penale.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

În cazul în care o victimă denunță săvârșirea unei infracțiuni către un prestator de servicii responsabil cu cercetarea infracțiunilor, prestatorul de servicii trebuie să se asigure că victima este evaluată individual pentru a identifica orice nevoi specifice de protecție și pentru a stabili dacă și măsura în care victima urmează să beneficieze de măsuri de protecție specifice sau de măsuri speciale în cursul audierii sau de măsuri speciale atunci când furnizează dovezi.

Natura evaluării va depinde de toate circumstanțele, inclusiv gravitatea infracțiunii și nivelul prejudiciilor aparente suferite de către victimă. Evaluarea trebuie să ia în considerare caracteristicile personale ale victimei, opiniile acesteia, precum și natura și circumstanțele infracțiunii.

În cazul în care, ca urmare a evaluării individuale, un prestator de servicii a identificat că o victimă are nevoi de protecție specifice și că urmează să beneficieze de măsuri de protecție specifice în cursul audierii, prestatorul de servicii responsabil cu cercetarea infracțiunii trebuie să se asigure, de asemenea, sub rezerva constrângerilor de ordin operațional și practic, de disponibilitatea următoarelor măsuri:

 • dacă este posibil, să se asigure că victima este audiată de aceeași persoană, cu excepția cazului în care acest lucru ar prejudicia instrumentarea corespunzătoare a cazului;
 • că audierea se desfășoară, atunci când este necesar, în spații special amenajate sau adaptate în acest scop;
 • că audierile sunt efectuate de către sau cu ajutorul profesioniștilor formați în acest scop și
 • că, în cazurile de violență sexuală, de violență bazată de sex sau de violență în familie, victimelor li se oferă posibilitatea ca audierea să fie efectuată de o persoană de același sex. Orice asemenea cerere trebuie admisă, dacă acest lucru este posibil, cu excepția cazului în care ar prejudicia instrumentarea corespunzătoare a cazului.

În cazul improbabil în care un suspect evadează din custodie, după ce ia cunoștință de evadare sau după ce este informată de către penitenciar, de către Echipa de delincvență juvenilă (Youth Offending Team), de către spital sau de către centrul de cazare pentru imigranți cu privire la acest lucru, poliția vă va informa, dacă este posibil, cu privire la evadare și la orice măsuri luate pentru protecția dumneavoastră dacă se consideră că suspectul constituire un risc semnificativ pentru dumneavoastră.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

În cazul în care o victimă denunță săvârșirea unei infracțiuni la un prestator de servicii responsabil cu cercetarea infracțiunilor, acesta trebuie să se asigure că victima este evaluată individual pentru a identifica orice protecție specifică. În majoritatea cazurilor, această entitate este poliția.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

Toate victimele unei infracțiuni au dreptul de a fi evaluate de către poliție în vederea identificării oricăror nevoi sau servicii de sprijin necesare, inclusiv dacă și măsura în care acestea pot beneficia de măsuri speciale. Durata și conținutul acestei evaluări depinde de gravitatea infracțiunii și de nevoile dumneavoastră individuale. Evaluarea va lua în considerare caracteristicile dumneavoastră personale, natura și circumstanțele infracțiunii, precum și opiniile dumneavoastră. Cu cât puteți furniza mai multe informații în cursul evaluării, cu atât mai personalizat va fi sprijinul, luând în considerare nevoile dumneavoastră individuale.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție penală (în timpul cercetării sau al procesului)?

Toate victimele unei infracțiuni au dreptul de a fi evaluate de către poliție în vederea identificării oricăror nevoi sau servicii de sprijin necesare, inclusiv dacă și măsura în care acestea pot beneficia de măsuri speciale. Durata și conținutul acestei evaluări depinde de gravitatea infracțiunii și de nevoile dumneavoastră individuale. Evaluarea va lua în considerare caracteristicile dumneavoastră personale, natura și circumstanțele infracțiunii, precum și opiniile dumneavoastră. Cu cât puteți furniza mai multe informații în cursul evaluării, cu atât mai personalizat va fi sprijinul, luând în considerare nevoile dumneavoastră individuale.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

Ca victimă vulnerabilă[1], puteți beneficia de drepturi în plus în temeiul Codului privind victimele în cazul în care calitatea depoziției dumneavoastră poate fi afectată deoarece:

 1. suferiți de un handicap mintal în sensul Legii din 1983 privind sănătatea mintală;
 2. vă este afectată altfel în mod semnificativ inteligența și funcționarea socială sau
 3. aveți un handicap fizic sau suferiți de o tulburare fizică.

[1] Pe baza criteriilor prevăzute la articolul 16 din Legea din 1999 privind justiția juvenilă și dovezile în materie penală care permit instanței să determine eligibilitatea pentru măsuri speciale (a se vedea capitolul 1 punctele 1.13-1.15)

Sunt minor - am drepturi speciale?

Puteți beneficia de drepturi sporite în temeiul Codului privind victimele în calitate de victimă vulnerabilă [1] dacă aveți sub 18 ani la momentul săvârșirii infracțiunii. Acest lucru include dreptul de a beneficia de măsuri speciale dacă depuneți mărturie în instanță.

[1] Acest lucru se bazează pe criteriile prevăzute la articolul 16 din Legea din 1999 privind justiția juvenilă și dovezile în materie penală care permit instanței să determine eligibilitatea pentru măsuri speciale (a se vedea capitolul 1 punctele 1.13-1.15)

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni - ce drepturi am?

Rudele apropiate ale persoanei decedate au dreptul de a beneficia de servicii în temeiul Codului în calitate de victime ale celei mai grave infracțiuni.

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni - ce drepturi am?

Purtătorul de cuvânt al familiei pentru victimele infracțiunilor care au un handicap sau pentru victimele care au fost rănite atât de grav ca urmare a unei infracțiuni încât nu pot comunica.

Dacă aveți un handicap sau ați fost rănit atât de grav ca urmare a unei infracțiuni încât nu puteți comunica, dumneavoastră sau rudele apropiate aveți dreptul de a desemna un purtător de cuvânt al familiei care să acționeze în calitate de punct unic de contact pentru a beneficia de servicii în temeiul codului.

Părintele sau tutorele unei victime cu vârsta sub 18 ani

Dacă sunteți o victimă cu vârsta sub 18 ani, dumneavoastră și, de obicei, părintele sau tutorele dumneavoastră, aveți dreptul de a beneficia de servicii în temeiul codului.[1]

[1] Cu excepția cazului în care părintele sau tutorele face obiectul cercetării sau a fost acuzat de poliție în legătură cu infracțiunea sau dacă, în opinia rezonabilă a prestatorului de servicii implicat, nu este în interesul dumneavoastră ca părintele sau tutorele să beneficieze de aceste servicii.

Pot avea acces la mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Justiția reparatorie reprezintă procesul prin care victimele sunt puse față în față cu persoanele care au cauzat prejudiciul, în vederea găsirii unei soluții constructive.

Justiția reparatorie are caracter voluntar - nu sunteți obligat(ă) să participați, ci trebuie să vă exprimați în prealabil acordul în acest sens, atât dumneavoastră, cât și autorul infracțiunii. Puteți solicita să participați la procedura de justiție reparatorie oricând doriți sau vi se poate solicita să participați în cazul în care autorul infracțiunii a solicitat lansarea unei proceduri de justiție reparatorie. Chiar dacă ambele părți doresc să participe, există posibilitatea ca acest lucru să nu fie adecvat, iar moderatorul va face o evaluare în acest sens.

Vor fi luate măsuri corespunzătoare pentru a vi se asigura siguranța în cadrul oricăror proceduri la care conveniți să participați; un moderator format va fi prezent întotdeauna în cursul întâlnirilor dintre dumneavoastră și autorul infracțiunii. Dacă autorul infracțiunii și-a recunoscut vina și dorește să participe la o întâlnire sau să comunice cu dumneavoastră, puteți avea posibilitatea de a explica autorului infracțiunii cum v-a afectat incidentul. Apoi, puteți decide să solicitați scuze sau să conveniți asupra unei activități pe care autorul infracțiunii trebuie să o desfășoare pentru a compensa prejudiciul suferit.

Justiția reparatorie nu este același lucru cu o hotărâre privind prestarea de muncă în folosul comunității. Hotărârea privind prestarea de muncă în folosul comunității este o dispoziție informală a poliției care permite poliției să gestioneze în mod proporțional infracțiunile minore și comportamentul antisocial, în afara sistemului formal de justiție penală. Hotărârile privind prestarea de muncă în folosul comunității se adresează în principal autorilor care se află la prima infracțiune, care și-au exprimat remușcările în mod veritabil și în cazul în care victima nu a dorit ca poliția să întreprindă măsuri formale.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

Codul de procedură pentru victimele infracțiunilor („Codul privind victimele”) este adoptat în temeiul articolului 32 din Legea din 2004 privind violența în familie, infracțiunile și victimele infracțiunilor („DVCVA 2004”) și inițiat prin Ordin emis în temeiul articolului 33 din DVCVA 2004, Ordinul din 2015 la Legea din 2004 privind violența în familie, infracțiunile și victimele infracțiunilor (Codul de procedură pentru victime) (Decretul din 2015 nr. 1817) a fost prezentat Parlamentului la 23 octombrie 2015 și pune în practică o versiune revizuită a Codului privind victimele la 16 noiembrie 2015.

Codul privind victimele stabilește serviciile care urmează să fie prestate în Anglia și Țara Galilor pentru victimele infracțiunilor de către organizațiile principale ale justiției penale (Introducere, capitolele 1-4) și alte organizații cu funcții relevante (capitolul 5). Aceste organizații sunt denumite „prestatori de servicii”. Codul privind victimele prevede drepturile victimelor infracțiunilor și atribuțiile reciproce ce le revin prestatorilor de servicii respectivi.

Capitolul 3 din Codul privind victimele stabilește, într-un limbaj care poate fi înțeles de către copii, serviciile care vor fi prestate victimelor minore ale infracțiunilor. Acesta va fi citit coroborat cu introducerea și cu capitolele 1 și 2 din Codul privind victimele.

Codul privind victimele, alineatul 1 din introducere și alineatul 1 din capitolul 5 asigură faptul că autoritățile competente iau în considerare obiectivele globale ale directivei în exercitarea funcțiilor lor în temeiul Codului privind victimele.

Drepturile prevăzute în Codul privind victimele se aplică tuturor victimelor, indiferent de statutul acestora din punctul de vedere al rezidenței.

Articolul 56 din Legea din 2004 privind violența în familie, infracțiunile și victimele infracțiunilor: Ministrul Justiției (Ministry of Justice) (MJ) acordă subvenții serviciilor naționale de sprijin pentru victime. Oferă finanțare și secțiilor de poliție (Police and Crime Commissioners) pentru furnizarea la nivel local de servicii de sprijin emoțional și îndrumare practică victimelor infracțiunilor în conformitate cu articolul 143 din Legea din 2014 privind comportamentul antisocial, infracțiunile și supravegherea ordinii.

Clauza 3 din Acordul de finanțare dintre MJ și PCC prevede că serviciile atribuite PCC trebuie să respecte Directiva privind victimele și, în special, articolele 8 și 9. Potrivit clauzei 4, serviciile atribuite sau prestate trebuie să respecte condițiile enumerate la articolul 8.1.

Ultima actualizare: 01/02/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site