Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Žrtva koja u kaznenom postupku sudjeluje kao oštećenik ima pravo podnijeti žalbu.

Protiv prvostupanjske presude ovlaštene osobe mogu podnijeti žalbu u roku od petnaest dana od dana dostave prijepisa presude.

Žalbu mogu podnijeti stranke, branitelj i oštećenik.

Oštećenik može pobijati presudu zbog odluke suda o troškovima kaznenog postupka i odluke o imovinskopravnom zahtjevu, ali ako je državni odvjetnik preuzeo progon od oštećenika kao tužitelja, oštećenik može podnijeti žalbu zbog svih osnova zbog kojih se presuda može pobijati.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Žrtva, koja u kaznenom postupku sudjeluje kao oštećenik, može podnijeti žalbu, te zatražiti povrat u prijašnje stanje.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima daju podršku i informacije žrtvama i svjedocima koji im se obrate u svim fazama kaznenog (i prekršajnog ) postupka, od počinjenja kaznenog djela do donošenja presude.

Ukoliko se žrtve ili svjedoci obrate odjelima za podršku žrtvama i svjedocima nakon donošenja presude, odjeli će im pružiti informacije koje su u skladu s njihovim djelokrugom rada, te će ih uputiti na druge organizacije i službe koje u skladu s njihovim potrebama.

Ministarstvo pravosuđa, Služba za podršku žrtvama i svjedocima osigurava informacije žrtvama, oštećenicima ili njihovim obiteljima o otpustu zatvorenika s izdržavanja kazne zatvora (redovno i uvjetni otpust). Navedene informacije se daju svim žrtvama i oštećenicima koje su žrtve težih kaznenih djela, i to kaznenih djela protiv života i tijela, kaznenih djela protiv spolne slobode, te kaznenih djela s elementima nasilja i ratnih zločina.

U iznimnim slučajevima, kada Služba procijeni da je potrebna koordinirana dodatna podrška žrtvi dugotrajnog obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama, izvijestit će o razgovoru sa žrtvom i problemima s kojima se suočava koordinatora, Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te će od Županijskog tima zatražiti adekvatno postupanje. Informacija će se, prema potrebi, proslijediti i nadležnoj policijskoj upravi, nadležnom centru za socijalnu skrb ukoliko je žrtva dijete/osoba lišena poslovne sposobnosti i nadležnom probacijskom uredu ako je počinitelj uvjetno otpušten, a određena mu je posebna obveza redovitog javljanja probacijskom uredu.

Također, u iznimnim slučajevima, kada na temelju prikupljenih informacija iz kontakta sa žrtvom Služba procijeni da je žrtvi (ostalih kaznenih djela) potrebna neophodna dodatna podrška i zaštita, Služba može, uz suglasnost žrtve, zatražiti postupanje nadležne policijske uprave.

Podršku žrtvama pružaju i organizacije civilnog društva, odmah nakon počinjenja kaznenog djela, tijekom kaznenog postupka, ali i nakon suđenja odnosno donošenja pravomoćne presude. Pomoć i podrška koju pružaju organizacije civilnog društva ovisi o njihovu djelokrugu rada.

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

Pisana presuda s uputom o pravu na žalbu dostavit će se tužitelju, optuženiku i njegovu branitelju, oštećeniku ako ima pravo na žalbu, osobi čiji je predmet oduzet tom presudom te pravnoj osobi prema kojoj je izrečeno oduzimanje imovinske koristi.

Oštećeniku koji nema pravo na žalbu, pisana presuda dostavit će se na zakonski propisan način s uputom o pravu na traženje povrata u prijašnje stanje. Pravomoćna presuda dostavit će se oštećeniku ako on to zahtijeva.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Sukladno važećim odredbama Zakona o kaznenom postupku žrtva će, ako je tako zahtijevala, putem policije odmah biti obaviještena o ukidanju pritvora ili istražnog zatvora protiv okrivljenika, osim ako bi time okrivljenik bio doveden u opasnost. Žrtva će biti obaviještena i o mjerama koje su poduzete radi njezine zaštite, ako su takve mjere određene.

U slučaju bijega, kaznionice i zatvori ne obavještavaju Službu za podršku žrtvama i svjedocima, već dostavnu naredbu obavijesti o bijegu zatvorenika šalju samo policiji, no planirana je skorašnja zakonodavna izmjena u tom dijelu.

Žrtva ima pravo da na njezin zahtjev bez nepotrebne odgode bude obaviještena o ukidanju pritvora ili istražnog zatvora, bijegu okrivljenika i otpuštanju osuđenika s izdržavanja kazne zatvora te mjerama koje su poduzete radi njezine zaštite.

Žrtve će biti obaviještene o redovnom i uvjetnom otpustu zatvorenika u slučaju da su žrtve težih kaznenih djela, i to: kaznenih djela protiv života i tijela, kaznenih djela protiv spolne slobode, te kaznenih djela s elementima nasilja i ratnih zločina.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Izjave žrtava nasilnih kaznenih djela kao i ostali relevantni podaci o žrtvi bit će uzeti u obzir prilikom razmatranja odluka o eventualnom korištenju pogodnosti vikend izlazaka iz kaznionica i zatvora. Također, izjava žrtve sastavni je dio dokumentacije koja se formira prilikom donošenja odluke o uvjetnom otpustu, no propisi koji su trenutačno na snazi ne predviđaju uključivanje žrtve u donošenje odluke o uvjetnom otpustu i/ili podnošenje žalbe na tu odluku.

Posljednji put ažurirano: 12/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site