Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Jestem ofiarą przestępstwa. Z kim mam się skontaktować, aby uzyskać wsparcie i pomoc?

Ofiara przestępstwa jest uprawniona do korzystania z usług wsparcia dla ofiar przestępstw nawet wówczas, gdy nie złożyła zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na policji.

Niezależnie od tego, czy ofiara przestępstwa zdecyduje się złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, lub jeśli nie podjęła jeszcze decyzji w tej kwestii, Victim Support Scotland udzieli jej wsparcia emocjonalnego oraz praktycznej pomocy.

Jeżeli ofiara przestępstwa złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, policja - za jego zgodą - przekaże szczegółowe dane ofiary organizacji Victim Support Scotland.

Ofiara przestępstwa może również otrzymać pomoc ze strony organizacji Victim Information and Advice (VIA), jeżeli jej sprawa dotyczy:

  • przemocy domowej;
  • ofiar lub świadków będących małoletnimi;
  • przestępstwa z nienawiści;
  • przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności;
  • lub przypadku, w którym istnieje duże prawdopodobieństwo, że rozprawa zostanie przeprowadzona z udziałem ławy przysięgłych.

VIA udzieli ofierze przestępstwa informacji na temat systemu sądownictwa karnego, będzie przekazywała jej aktualne informacje na temat przebiegu sprawy oraz skontaktuje ją z innymi organizacjami oferującymi pomoc.

Infolinia udzielająca wsparcia ofiarom przestępstw

Victim Support Scotland prowadzi gorącą linię działającą od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00. Victim Support Scotland to działająca na szczeblu krajowym organizacja charytatywna udzielająca wsparcia na rzecz osób, które ucierpiały wskutek przestępstwa popełnionego w Szkocji, niezależnie od rodzaju tego przestępstwa. Z organizacją można skontaktować się pod nr tel. 0800 160 1985. Organizacja udziela pomocy nieodpłatnie. Istnieje również szereg innych organizacji, w tym wyspecjalizowanych służb, które mogą udzielić nieodpłatnego wsparcia emocjonalnego i praktycznego oraz kluczowych informacji przy zachowaniu poufności ofiarom przestępstw, świadkom i innym osobom, które ucierpiały wskutek przestępstwa. Informacje na temat tych służb można znaleźć tutaj.

Czy wsparcie dla ofiar przestępstw jest udzielane bezpłatnie?

Victim Support Scotland udziela nieodpłatnego wsparcia, przy zachowaniu poufności, ofiarom przestępstw, świadkom i innym osobom, które ucierpiały wskutek przestępstwa.

Jakiego rodzaju wsparcie mogę otrzymać od organów państwowych?

Wsparcie w sądzie

Osoba wezwana do sądu w charakterze świadka otrzyma wsparcie ze strony odpowiednio przeszkolonych pracowników i wolontariuszy organizacji Victim Support Scotland w sądzie karnym najwyższej instancji (High Courts) i sheriff courts. Wspomniani pracownicy i wolontariusze mogą:

  • udzielać praktycznego wsparcia i informacji na temat przebiegu rozprawy;
  • zorganizować przyszłemu świadkowi wizytę w sądzie przed terminem rozprawy, aby wiedział, czego może się spodziewać.

Niektórzy świadkowie - z uwagi na swoją sytuację lub charakter przestępstwa - mogą otrzymać dodatkowe wsparcie przy składaniu zeznań. Dodatkowe informacje na temat składania zeznań przed sądem, w tym „środków szczególnych” dostępnych dla świadków należących do grup wymagających szczególnego traktowania, można uzyskać tutaj. Ofiara przestępstwa, której nie wezwano w charakterze świadka, nie może otrzymywać informacji o rozprawie. Może ona jednak zwrócić się o udzielenie informacji na temat przebiegu postępowania przed sądem.

Jakiego rodzaju wsparcie mogę otrzymać od organizacji pozarządowych?

Poszczególne organizacje udzielają różnego rodzaju wsparcia. Victim Support Scotland świadczy usługi na rzecz ofiar przestępstw w ramach danej społeczności. Takie usługi są dostępne na obszarze każdego samorządu terytorialnego w Szkocji, a służby wsparcia świadków koordynowane przez Victim Support Scotland działają w każdym szkockim sądzie orzekającym w sprawach karnych.

W zależności od charakteru przestępstwa istnieje możliwość zwrócenia się do jednej z kilku organizacji charytatywnych, które mogą udzielić pomocy. Są to: organizacja Rape Crisis Scotland, TARA (Trafficking Awareness Raising Alliance), organizacja udzielająca wsparcia kobietom, które padły ofiarą handlu ludźmi, a także Migrant Help, która również pomaga ofiarom handlu ludźmi. Wśród organizacji charytatywnych wspierających ofiary przestępstw należy również wymienić Children 1st, Scottish Women's Aid i PETAL. Dodatkowe informacje na temat tych służb można znaleźć tutaj.

Ostatnia aktualizacja: 30/01/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony