Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Rumunia

Autor treści:
Rumunia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jestem ofiarą przestępstwa. Z kim mam się skontaktować, aby uzyskać wsparcie i pomoc?

Ofiara przestępstwa może się skontaktować z różnymi instytucjami, w zależności od tego, do jakiej kategorii ofiar należy. Do wspomnianych instytucji należą:

Krajowa Agencja ds. Równości Szans dla Kobiet i Mężczyzn (Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați , ANES)

Oferuje różnego rodzaju usługi, takie jak:

  • nieodpłatna i anonimowa linia telefoniczna przeznaczona dla ofiar przemocy domowej – centrum pomocy telefonicznej czynne non stop – 0800 500 333;
  • specjalistyczne usługi społeczne świadczone przez schroniska dla ofiar przemocy domowej;
  • udzielanie porad, informacji i wskazówek ofiarom przemocy domowej.

Dane kontaktowe:

Adres: Intrarea Camil Petrescu nr.5, Sector 1, București

Telefon: +4 021 313 0059

E-mail: secretariat@anes.gov.ro

http://anes.gov.ro/

http://anes.gov.ro/harta/

http://anes.gov.ro/webcenter/portal/Sirmes/pages_asistentapentruvictime/link-uriutilepentruvictime

Krajowa Agencja Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi ( Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, ANITP) przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (Ministerul Afacerilor Interne)

Sieć sądów apelacyjnych (curți de apel) obejmuje 15 centrów regionalnych. Każde centrum działa przy sądzie apelacyjnym.

Oferuje różnego rodzaju usługi, takie jak:

  • całodobowy telefon zaufania dla obywateli umożliwiający informowanie o wszelkich możliwych przypadkach handlu ludźmi oraz zgłaszanie takich przypadków: telefon zaufania 0 800 800 678 (krajowy bezpłatny numer) lub +4 021 313 3100 (w przypadku połączeń z zagranicy), godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00–16:00;
  • zgłaszanie właściwym organom potencjalnych przypadków handlu ludźmi;
  • udzielanie pomocy ofiarom za pośrednictwem 15 centrów regionalnych.

Dane kontaktowe:

Adres: Str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, secteur 1, Bucarest

Telefon: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00

Faks: +40 21 319 01 83

E-mail: anitp@mai.gov.ro

http://anitp.mai.gov.ro/

Krajowa Agencja Zatrudnienia (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, ANOFM) przy Ministerstwie Pracy i Sprawiedliwości Społecznej (Ministerul Muncii și Justiției Sociale)

Dzięki swoim strukturom terytorialnym może świadczyć usługi w zakresie zatrudnienia i szkolenia zawodowego na rzecz zarejestrowanych osób poszukujących pracy, w tym osób, które padły ofiarami przestępstw, w szczególności przestępstwa handlu ludźmi.

Dane kontaktowe:

Str. Avalanșei, nr. 20-22, sector 4, București, 040305

E-mail: anofm@anofm.ro

Strona internetowa: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

Krajowa Dyrekcja ds. Probacji (Direcția Națională de Probațiune – DNP) przy Ministerstwie Sprawiedliwości (Ministerul Justiției)

DNP koordynuje pracę 42 służb probacyjnych. Co do zasady ich siedziby znajdują się w budynkach instytucji publicznych (sądów, rad okręgu, okręgowych izb obrachunkowych itd.).

Służby mogą świadczyć następujące rodzaje usług:

  • udzielanie – na wniosek – nieodpłatnych porad psychologicznych na rzecz ofiar usiłowania zabójstwa i usiłowania zabójstwa kwalifikowanego, przemocy domowej, przestępstw umyślnych skutkujących doznaniem uszczerbku na zdrowiu przez ofiarę, zgwałcenia, napaści na tle seksualnym, przestępstwa polegającego na obcowaniu płciowym z osobą małoletnią i przestępstwa doprowadzenia osoby małoletniej do poddania się innym czynnościom seksualnym, niewłaściwego traktowania małoletnich, a także przestępstwa handlu osobami wymagającymi szczególnego traktowania i wykorzystywania takich osób oraz przestępstwa usiłowania handlu osobami wymagającymi szczególnego traktowania i wykorzystywania takich osób;
  • udzielanie innych form pomocy: doradztwa w zakresie poszukiwania pracy lub uczestnictwa w kursach edukacyjnych lub szkoleniach zawodowych, pomocy w kontaktach z NGO i Dyrekcjami Generalnymi ds. Pracy Społecznej i Ochrony (DGASP) w celu uzyskania danych innych służb udzielających wsparcia ofiarom itd.

Dane kontaktowe:

Municipiul București, Str. Apolodor, nr. 17, sector 5

Telefon: 0372.041.293

dp@just.ro

http://www.just.ro/en/directia-nationala-de-probatiune/

Inspektorat Generalny Policji Rumuńskiej (Inspectoratul General al Poliției Române, IGPR)

Posiada struktury terytorialne wyłącznie w okręgach strefy przygranicznej i może udzielać wsparcia wyłącznie na wniosek ANITP w celu pomocy ofierze w uczestnictwie w określonych etapach postępowania karnego.

Policja może poinformować ofiarę o przysługujących jej prawach.

Ponadto wyspecjalizowane struktury IGPR mogą udzielać ochrony fizycznej w toku postępowania.

Krajowy Organ ds. Ochrony Praw Dzieci i Przysposobienia (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, ANPDCA) przy Ministerstwie Pracy i Sprawiedliwości Społecznej

ANDPDCA jest instytucją koordynującą wdrażanie krajowych strategii na rzecz ochrony praw dziecka oraz zapewniającą odpowiednią koordynację metodyczną w tym obszarze. System ochrony dziecka jest zdecentralizowany, ponieważ Dyrekcje Generalne ds. Opieki Społecznej i Ochrony Dzieci są podporządkowane radom okręgu lub radom dzielnic miasta wydzielonego Bukareszt.

DGASPC świadczą różne usługi, takie jak: ocena przypadków przemocy wobec dzieci i udzielanie / ułatwianie udzielania usług zgodnie z planem, kompleksowa ocena sytuacji dzieci niepełnosprawnych oraz innych osób niepełnosprawnych, „ambulans społeczny”, telefon zaufania dla osób wymagających opieki społecznej, usługi socjalne w zakresie zapobiegania przemocy domowej i handlowi ludźmi, specjalistyczne usługi socjalne świadczone w różnych instytucjach.

Dane kontaktowe: http://www.copii.ro/?lang=en

Organizacje pozarządowe (NGO)

W obszarze handlu ludźmi:

W obszarze zapobiegania i zwalczania przemocy domowej (dostępne po kliknięciu nazwy):

W obszarze ochrony praw dzieci:

Stowarzyszenie „Save the Children” (Salvați copiii)

Adres: Intr. Ștefan Furtună nr. 3, sector 1, 010899, București, România

Telefon: +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/

Stowarzyszenie „Alternatywy Społeczne” (Alternative Sociale)

Șoseaua Nicolina Nr. 24, Bl. 949, parter, Iași, 700722

Telefon: +40 332 407 178

http://www.alternativesociale.ro/en_GB/

Infolinia wsparcia dla ofiar przestępstw

Osoby, które doznały uszczerbku w wyniku przestępstw, mogą również skontaktować się z policją, dzwoniąc pod jeden krajowy numer alarmowy – 112.

Nieodpłatna i anonimowa linia telefoniczna przeznaczona dla ofiar przemocy domowej – centrum pomocy telefonicznej czynne non stop – 0800 500 333

Zielona linia Krajowej Agencji Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi: 0800 800 678 – krajowy bezpłatny numer oraz 0040213133100 – w przypadku połączeń z zagranicy. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00–16:00;

Numer telefonu zaufania dla dzieci: 116111. Bezpłatna linia telefoniczna. Godziny pracy: od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00–24:00.

Czy wsparcie dla ofiar przestępstw jest udzielane bezpłatnie?

Zgodnie z prawem rumuńskim ofiary handlu ludźmi są uprawnione do nieodpłatnej ochrony i pomocy.

Pomoc udzielana ofiarom przemocy domowej przez Krajową Agencję ds. Równości Szans dla Kobiet i Mężczyzn jest nieodpłatna.

Pomoc udzielana ofiarom przez Krajową Dyrekcję ds. Probacji jest nieodpłatna.

Pomoc udzielana dzieciom będącym ofiarami przemocy jest nieodpłatna.

Jakiego rodzaju wsparcie mogę otrzymać od organów państwowych?

Zobacz odpowiedzi na poprzednie pytania.

Dzieci będące ofiarami są uprawnione do korzystania ze wszystkich kategorii usług (usług medycznych, usług psychologicznych itd.).

Ostatnia aktualizacja: 18/10/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony