Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

W jaki sposób można dochodzić naprawienia szkody od sprawcy  (np. w czasie procesu, w drodze dochodzenia roszczenia cywilnego, w postępowaniu adhezyjnym)?

Ofiara przestępstwa z użyciem przemocy może dochodzić kompensaty. Ofiara powinna złożyć na policji zawiadomienie o zdarzeniu bezzwłocznie po jego zajściu, chyba że istnieją uzasadnione przesłanki, by tego nie czynić, oraz złożyć wniosek o kompensatę w terminie dwóch lat (od dnia wystąpienia zdarzenia, które spowodowało powstanie szkody). Służby ds. Kompensaty mogą odstąpić od tego dwuletniego terminu, jeśli uznają, że zwłoka jest uzasadniona oraz że leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości. Więcej informacji na temat kompensaty dla ofiar przestępstw z użyciem przemocy można znaleźć pod adresem: http://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Odszkodowanie zasądzone przez sąd

Sąd pokoju (magistrates' court) może wydać nakaz wypłacenia odszkodowania w maksymalnej wysokości 5 000 GBP za każdy zarzut. Sąd Koronny (Crown Court) dysponuje nieograniczonymi uprawnieniami w tym zakresie, ale powinien wziąć pod uwagę środki finansowe, jakimi dysponuje sprawca.

Sąd nakazuje wypłatę odszkodowania w takiej kwocie, jaką uzna za stosowną, uwzględniając wszystkie dowody i oświadczenia oskarżenia i obrony.

Sądy przywiązują dużą wagę do wydawania nakazów wypłaty odszkodowania. Jednocześnie mają obowiązek przedstawić uzasadnienie, gdy zdecydują się odstąpić od wydania takiego nakazu.

Sąd zobowiązał sprawcę do wypłacenia mi odszkodowania/zadośćuczynienia. Jak mam skłonić sprawcę do wypłaty odszkodowania?

Za egzekucję nakazu wypłaty odszkodowania odpowiadają sądy.

Jeżeli sprawca nie wypłaci mi odszkodowania, czy mogę uzyskać zaliczkę od Skarbu Państwa?  Na jakich warunkach?

Nie – w Irlandii Północnej nie przewidziano możliwości wypłacenia zaliczki na poczet odszkodowania zasądzonego przez sąd.

Czy mam prawo do odszkodowania od państwa?

Ofiara przestępstwa może kwalifikować się do objęcia programem ds. kompensaty z tytułu krzywd wyrządzonych przestępstwem – dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać pod adresem: https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries

Czy przysługuje mi odszkodowanie, jeżeli sprawca nie został skazany?

Osoba objęta programem kompensat z tytułu krzywd wyrządzonych przestępstwem może kwalifikować się do otrzymania kompensaty nawet w przypadku, gdy tożsamość sprawcy przestępstwa nie jest znana lub gdy nie doszło do jego skazania. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries

Czy mam prawo do uzyskania doraźnej płatności w czasie oczekiwania na orzeczenie w sprawie odszkodowania?

Jeśli Służby ds. Kompensaty stwierdzą, że ofiara przestępstwa kwalifikuje się do otrzymania kompensaty, ale nie będą w stanie podjąć ostatecznej decyzji w tej kwestii, mogą rozważyć wypłacenie płatności tymczasowej. Jeśli wspomniane służby nie są w stanie podjąć ostatecznej decyzji, prawdopodobnie jest to spowodowane zamiarem określenia długoterminowych skutków poniesionej szkody.

Ostatnia aktualizacja: 14/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony