Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

W jaki sposób można dochodzić naprawienia szkody od sprawcy? (np. w czasie procesu, w drodze dochodzenia roszczenia cywilnego, w drodze powództwa odszkodowawczego)

Procedura dochodzenia odszkodowania od sprawcy polega na wszczęciu powództwa odszkodowawczego, chyba że sąd karny wydał już wobec sprawcy orzeczenie w sprawie odszkodowania na rzecz ofiary.

Sąd zobowiązał sprawcę do wypłacenia mi odszkodowania/zadośćuczynienia. Jak mam skłonić sprawcę do jego wypłaty?

W przypadku takiego orzeczenia ofiara ma prawo do jego wykonania tak, jakby sąd cywilny orzekł na jej korzyść. W rezultacie ofiara może nawet zwrócić się o wydanie nakazu zajęcia rzeczy lub majątku.

Jeżeli sprawca nie wypłaci mi odszkodowania, czy mogę uzyskać zaliczkę od Skarbu Państwa? Na jakich warunkach?

Jeżeli sprawca nie wypłaci odszkodowania, rząd Malty może, pod pewnymi warunkami określonymi przez prokuratora generalnego, wypłacić ofierze zaliczkę.

Czy mam prawo do odszkodowania od państwa?

Tak, ofiara jest uprawniona do starania się o odszkodowanie od państwa w ramach Systemu Rekompensat za Szkody Poniesione Wskutek Przestępstwa.

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Formularz elektroniczny dostępny tutaj: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Czy przysługuje mi odszkodowanie, jeżeli sprawca nie został skazany?

Ofierze przysługuje odszkodowanie nawet wtedy, gdy sprawca nie został skazany lub jest nieznany.

Czy mam prawo do uzyskania doraźnej płatności w czasie oczekiwania na orzeczenie w sprawie odszkodowania?

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest dokonanie doraźnych płatności w czasie oczekiwania na orzeczenie w sprawie odszkodowania kończące postępowanie w sprawie.

Ostatnia aktualizacja: 19/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony