Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Malta

Autor treści:
Malta

W jaki sposób mogę uczestniczyć w rozprawie?

Jakie mam prawa jako świadek?

Jestem nieletni. Czy przysługują mi dodatkowe prawa?

Czy uzyskam pomoc prawną?

Jak mogę uzyskać ochronę, jeżeli grozi mi niebezpieczeństwo?

Jak mogę dochodzić naprawienia szkody od sprawcy lub uzyskać odszkodowanie od państwa?

Czy istnieje możliwość zawarcia ugody/pojednania bądź rozpoczęcia mediacji między sprawcą i mną?

Jestem cudzoziemcem. Jak chronione są moje prawa i interesy?

Dalsze informacje

W jaki sposób mogę uczestniczyć w rozprawie?

Możesz również przystąpić do postępowania w charakterze powoda cywilnego. W tym celu musisz złożyć w sądzie stosowny wniosek. Sąd rozpatrzy go i zdecyduje, czy przyznać ci status powoda cywilnego. Jako powód cywilny możesz być obecny na wszystkich rozprawach, nawet tych, które odbywają się z wyłączeniem jawności.

Zakres twoich praw na rozprawie jest różny w zależności od sądu, w którym rozpoznawana jest twoja sprawa:

  • jeżeli twoja sprawa toczy się przed sądem pokoju (Il-Qorti tal-Maġistrati, ang. Court of Magistrates) i oskarżycielem w niej jest funkcjonariusz policji, przysługują ci niemalże te same prawa, co oskarżonemu: ty oraz twój pełnomocnik możecie składać wnioski dowodowe, przesłuchiwać świadków (zadając pytania za pośrednictwem wnoszącego oskarżenie funkcjonariusza policji) itd;
  • jeżeli twoja sprawa toczy się przed sądem karnym (Il-Qorti Kriminali, ang. Criminal Court) i oskarżycielem w niej jest Prokurator Generalny (l-Avukat Ġenerali, ang. Attorney General), Zastępca Prokuratora Generalnego lub prokurator, możesz jedynie stawić się na rozprawie i, jeżeli przysięgli uznają oskarżonego za winnego, przedstawić swoje argumenty co do kary, którą należy wymierzyć.

W trakcie rozprawy zaleca się – chociaż nie jest to obowiązkowe – skorzystanie z pomocy pełnomocnika, koszty jego uczestnictwa będziesz musiał opłacić samodzielnie. Będziesz musiał również ponieść wszystkie wydatki związane z twoim uczestnictwem w rozprawie (np. koszty podróży, koszty bezpłatnego urlopu itp.). Prawo maltańskie nie przewiduje ich zwrotu.

Twój pełnomocnik będzie miał możliwość przeglądania wszystkich dokumentów znajdujących się w aktach sprawy oraz sporządzania notatek i składania wniosków o odpisy oraz kserokopie dokumentów. Jeżeli jednak twoją sprawę rozpoznaje sąd karny z udziałem przysięgłych, dostęp do akt sprawy będzie przysługiwał wyłącznie Prokuratorowi Generalnemu, oskarżonemu i jego obrońcy.

Jakie mam prawa jako świadek?

W toku postępowania sądowego zostaniesz najprawdopodobniej wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka. Otrzymasz zawiadomienie o terminie i miejscu przesłuchania. Zawiadomienie zostanie ci doręczone przez funkcjonariusza policji lub przesłane pocztą. Nie masz obowiązku stawić się na przesłuchaniu, ale zaleca się, byś to uczynił. Jeżeli bowiem sąd uzna, że twoje zeznania są istotne w sprawie, podejmie czynności mające na celu zapewnienie twojego stawiennictwa w następnym terminie.

Nie masz jednak obowiązku odpowiadania na pytania ani przedstawiania dokumentów lub innych dowodów, które mogłyby obciążyć ciebie samego.

W niektórych przypadkach możesz zostać:

  • przesłuchany z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu ze sprawcą;
  • przesłuchany w miejscu zamieszkania; lub
  • objęty programem ochrony świadków.

Jestem nieletni. Czy przysługują mi dodatkowe prawa?

Jeżeli jesteś nieletnim poniżej 16 lat i musisz zostać przesłuchany na rozprawie sądowej, możesz zażądać przesłuchania za pośrednictwem wideokonferencji. Wówczas nie będziesz musiał stawić się w sądzie i być obecny na sali rozpraw.

Jeżeli jako nieletni pozostajesz pod opieką domniemanego sprawcy (np. jest on twoim rodzicem), zostaniesz umieszczony w bezpiecznym miejscu, zazwyczaj w jednej z placówek Ministerstwa Solidarności Społecznej (Il-Ministeru tal-Edukazzjoni, tax-Xogħol u tal-Familja, ang. Ministry of Social Solidarity), gdzie uzyskasz pomoc pracowników socjalnych i psychologów.

Jako nieletni możesz również uzyskać pomoc krajowej agencji opieki społecznej dla dzieci i rodzin w potrzebie Appogg (l-Aġenzija Nazzjonali għall-Ħarsien Soċjali Appoġġ għat-Tfal u għall-Familji fil-Bżonn, ang. National Social Welfare Agency for Children and Families in Need Appogg). Może ona obejmować pomoc psychologiczną, socjalną, doradztwo itp. Usługi te są nieodpłatne i świadczone niezależnie od postępowania karnego.

Czy uzyskam pomoc prawną?

W toku rozprawy pokrzywdzonym nie przysługuje bezpłatna pomoc prawna.

Jak mogę uzyskać ochronę, jeżeli grozi mi niebezpieczeństwo?

Jeżeli sprawca nie został zatrzymany i obawiasz się go, ty albo twój pełnomocnik możecie zwrócić się do prowadzącego sprawę funkcjonariusza policji o wydanie wobec sprawcy zakazu zbliżania się do ciebie. Następnie funkcjonariusz policji skieruje do sądu wniosek o wydanie takiego zakazu. Wydając zakaz, sąd zażąda od sprawcy wpłacenia określonej kwoty (zwykle między 100 a 2 300 EUR) tytułem zabezpieczenia. W razie pogwałcenia zakazu kwota ta ulega przepadkowi.

Jeżeli zostałeś wezwany na przesłuchanie na rozprawie i czujesz się zagrożony, możesz zażądać przesłuchania z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu ze sprawcą. Sąd może to uczynić, oddzielając cię od sprawcy (np. za pomocą nieprzeźroczystej przegrody) lub przeprowadzając przesłuchanie za pośrednictwem wideokonferencji, bez twojej obecności na sali rozpraw.

Możesz również zażądać od prowadzącego twoją sprawę funkcjonariusza policji objęcia cię programem ochrony świadków. Wymaga to od ciebie złożenia oświadczenia, że w trakcie rozprawy przed sądem złożysz zeznania obciążające sprawcę. Jeżeli funkcjonariusz policji uzna, że twoje zeznania lub inne dowody są istotne dla sprawy, skieruje wniosek do Prokuratora Generalnego o objęcie cię programem ochrony świadków. W programie mogą również uczestniczyć członkowie twojej rodziny i inne najbliższe ci osoby. Zazwyczaj program obejmuje środki zapewniające ci ochronę osobistą i ochronę twojej własności.

Jak mogę dochodzić naprawienia szkody od sprawcy lub uzyskać odszkodowanie od państwa?

Zgodnie z maltańskimi przepisami możesz dochodzić odszkodowania od sprawcy tylko poprzez wytoczenie przeciwko niemu powództwa cywilnego przed sądem cywilnym. Nie ma możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w ramach postępowania karnego.

Niemniej w niektórych przypadkach rozpoznający twoją sprawę sąd może nakazać sprawcy naprawienie wyrządzonej ci szkody. Może to mieć miejsce w dwóch sytuacjach:

  • jeżeli sąd skazał sprawcę na karę pozbawienia wolności, ale zawiesił wykonanie kary, może nakazać sprawcy wypłacenie na twoją rzecz odszkodowania z tytułu powstałych w wyniku przestępstwa strat, krzywd i szkód;
  • jeżeli sąd postanowił o zastosowaniu wobec oskarżonego środka probacyjnego (środki o charakterze nieizolacyjnym nakładające na sprawcę określone obowiązki), może nakazać mu wypłacenie na twoją rzecz odszkodowania za szkody w maksymalnej wysokości 1 164,69 EUR.

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem z użyciem przemocy, które miało miejsce po dniu 1 stycznia 2006 r., możesz dochodzić odszkodowania od państwa. Więcej informacji na ten temat możesz uzyskać w arkuszu informacyjnym dotyczącym odszkodowań dla poszkodowanych przestępstwem na Malcie (wkrótce będzie on dostępny w języku angielskim i maltańskim) znajdującym się na stronie internetowej europejskiej sieci sądowej.

Czy istnieje możliwość zawarcia ugody/pojednania bądź rozpoczęcia mediacji między sprawcą i mną?

W trakcie postępowania przed sądem nie ma możliwości zawarcia pojednania ze sprawcą ani przeprowadzenia mediacji między nim a tobą. Jeżeli jednak z jakiegokolwiek względu chcesz, by odstąpiono od ścigania sprawcy (np. przebaczyłeś mu), możesz w trakcie rozprawy przed sądem wnieść stosowne oświadczenie. Sąd uwzględni twoje oświadczenie przy orzekaniu w sprawie.

Jestem cudzoziemcem. Jak chronione są moje prawa i interesy?

Jeżeli jesteś cudzoziemcem, przysługują ci wszystkie opisane powyżej prawa. Maltańskie prawo nie zapewnia bezpłatnego tłumaczenia ustnego ani pisemnego tłumaczenia dokumentów w trakcie postępowania przed sądem. Możesz jednak korzystać z pomocy tłumacza, ale za jego usługi będziesz musiał zapłacić samodzielnie.

Jeżeli przebywasz za granicą, możesz zostać przesłuchany w charakterze świadka za pośrednictwem telekonferencji lub wideokonferencji. Ponadto, jeżeli przebywając za granicą, musisz otrzymać określony dokument dotyczący postępowania, jego odpis zostanie ci przesłany pocztą w zrozumiałym dla ciebie języku, wraz z informacją o twoich prawach i obowiązkach związanych z przekazanym dokumentem, a także wyjaśnieniem, w jaki sposób możesz uzyskać jego oryginał.

Dalsze informacje:

Ostatnia aktualizacja: 19/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony