Victims' rights - by country

Malta

Autor treści:
Malta

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Malta start with investigation of the crime. Depending on the crime, the investigation is carried out by the police or by an investigating magistrate.

Less serious crimes (crimes punished by a fine or imprisonment of less than six months) are investigated by a police officer. If there is sufficient evidence against the offender the police officer brings the case to the Court of Magistrates for trial and acts as a prosecutor before the court. During the trial a judge examines the evidence and convicts or acquits the alleged offender. If the offender is convicted the same judge specifies the penalty to be imposed.

All other crimes are investigated by investigating magistrates. If there is sufficient evidence against the offender the investigating magistrate brings the case before the Court of Magistrates. The Court of Magistrates examines the evidence and if there is sufficient evidence it sends the case to the Attorney General. The Attorney General then brings the case to the Criminal Court for trial. During the trial a public prosecutor prosecutes the offender before a judge and a jury. The jury decides whether the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the judge specifies the penalty to be imposed.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 22/05/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – MOJE PRAWA W TOKU DOCHODZENIA W SPRAWACH KARNYCH

Jak i gdzie mogę złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

Jak mogę dowiedzieć się o czynnościach organów ścigania po złożeniu przeze mnie zawiadomienia o przestępstwie?

Jak mogę uczestniczyć w dochodzeniu w sprawie karnej?

Jakie mam prawa jako świadek?

Jestem nieletni. Czy przysługują mi dodatkowe prawa?

Jakie informacje mogę otrzymać w toku dochodzenia w sprawie karnej od policji lub organizacji udzielających pomocy ofiarom przestępstw?

Czy uzyskam pomoc prawną?

Jak mogę uzyskać ochronę, jeżeli grozi mi niebezpieczeństwo?

Na jakie usługi i pomoc mogę liczyć w toku dochodzenia w sprawie karnej?

Czy istnieje możliwość zawarcia ugody/pojednania bądź rozpoczęcia mediacji między sprawcą a mną?

Jak potoczy się moja sprawa po zakończeniu dochodzenia?

Czy mogę się odwoływać, jeśli moja sprawa zostanie umorzona, zanim zostanie skierowana do sądu?

Jestem cudzoziemcem. Jak chronione są moje prawa i interesy?

Dalsze informacje

Jak i gdzie mogę złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem, zawiadomienie o jego popełnieniu możesz złożyć na policji. Zamiast ciebie zawiadomienie mogą złożyć: twój małżonek, rodzic, rodzeństwo lub opiekun prawny. Zawiadomienie o przestępstwie możesz złożyć również wtedy, gdy sam nie zostałeś nim pokrzywdzony.

Zawiadomienie możesz złożyć ustnie, na najbliższym posterunku policji, lub pisemnie, doręczając je na posterunku policji lub przesyłając pocztą. Jeżeli zdecydujesz się na przesłanie zawiadomienia na piśmie, możesz je sporządzić samodzielnie lub skorzystać z pomocy prawnika. Prawo maltańskie nie przewiduje określonej formy, w jakiej należy złożyć zawiadomienie, lecz wymaga, aby było ono sporządzone w języku angielskim lub maltańskim. Musisz podać w nim swoje dane osobowe. Co do zasady policja dopuszcza zawiadomienia złożone anonimowo, ale dochodzenie na podstawie takich zawiadomień wszczyna tylko w przypadku ciężkich przestępstw.

Przepisy nie przewidują określonego terminu na złożenie zawiadomienia o przestępstwie. Prawo maltańskie stanowi jednak, że po upływie określonego czasu od popełnienia przestępstwa sprawca nie podlega ściganiu. Termin ten jest różny w zależności od rodzaju przestępstwa i wynosi od trzech miesięcy w przypadku najlżejszych przestępstw (np. zniewaga słowna) do dwudziestu lat w przypadku szczególnie ciężkich przestępstw (np. zabójstwo). Po upływie tego terminu nadal będziesz mógł złożyć zawiadomienie, ale policja nie ma obowiązku wszczęcia dochodzenia w sprawie, a nawet jeśli je przeprowadzi, sąd uniewinni oskarżonego.

W przypadku niektórych przestępstw o mniejszym ciężarze gatunkowym konieczne jest złożenie na policji specjalnej skargi. Dotyczy to spraw, w których złożenie skargi uzależnia wszczęcie dochodzenia. Co do zasady skargi takie składa się na piśmie, chociaż forma pisemna nie jest obowiązkowa. Sporządzając skargę, można skorzystać z pomocy prawnika. Skarga musi zawierać następujące informacje: dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer dowodu tożsamości), informacje o sprawcy, opis zdarzenia oraz listę świadków, których, twoim zdaniem, powinna przesłuchać policja, a także ich adresy. Zalecane jest również powołanie przepisu, który według ciebie naruszył sprawca.

Jak mogę dowiedzieć się o czynnościach organów ścigania po złożeniu przeze mnie zawiadomienia o przestępstwie?

Z chwilą złożenia zawiadomienia o przestępstwie, sprawie zostanie nadana sygnatura. Będziesz mógł z niej korzystać, by dowiadywać się o przebiegu twojej sprawy. W praktyce możesz w tym celu posługiwać się również datą złożenia zawiadomienia o przestępstwie. Informacje o przebiegu dochodzenia możesz uzyskać na posterunku policji lub telefonicznie.

Jak mogę uczestniczyć w dochodzeniu w sprawie karnej?

W toku dochodzenia nie masz obowiązku korzystania z pomocy prawnika, ale w związku ze złożonym charakterem procedur jest to zalecane. Jeżeli chcesz być reprezentowany przez pełnomocnika, będziesz musiał ponieść koszty z tytułu jego ustanowienia.

Jeżeli chcesz, możesz przekazywać policji wszelkie informacje istotne dla twojej sprawy. Nie masz obowiązku udowadniać żadnych okoliczności popełnienia przestępstwa, jeżeli jednak posiadasz dowody, które twoim zdaniem są istotne dla dochodzenia, ty albo twój pełnomocnik możecie przekazać je funkcjonariuszowi policji prowadzącemu sprawę.

Najprawdopodobniej zostaniesz wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka.

Co do zasady, w toku dochodzenia, akta sprawy są utajnione i dostępne tylko organom prowadzącym sprawę.

Jakie mam prawa jako świadek?

Jako świadek masz prawo odmówić odpowiedzi na niektóre pytania. Zaleca się jednak udzielanie odpowiedzi na wszystkie pytania w celu ułatwienia dochodzenia i uniknięcia podejrzeń o zatajanie informacji.

Nie masz jednak obowiązku odpowiadać na pytania ani przedstawiać dokumentów lub innych dowodów, które mogłyby obciążyć ciebie samego.

Jeżeli grozi ci niebezpieczeństwo, masz prawo zostać objęty programem ochrony świadków, który zapewni ochronę życia i własności tobie oraz członkom twojej rodziny i może w niektórych przypadkach obejmować wypłatę dodatków pieniężnych (somma flus għall-għajxien ta' kuljum, ang. subsistence allowance).

Jestem nieletni. Czy przysługują mi dodatkowe prawa?

Jeżeli jesteś osobą nieletnią, zawiadomienie o przestępstwie może w twoim imieniu złożyć twój rodzic lub opiekun prawny.

Możesz również uzyskać pomoc psychologiczną, poradę lub innego rodzaju wsparcie od krajowej agencji opieki społecznej dla dzieci i rodzin w potrzebie Link otworzy się w nowym oknieAppogg (l-Aġenzija Nazzjonali għall-Ħarsien Soċjali Appoġġ għat-Tfal u għall-Familji fil-Bżonn, ang. National Social Welfare Agency for Children and Families in Need Appogg). Usługi te są nieodpłatne i świadczone niezależnie od dochodzenia w sprawie o przestępstwo.

Jeżeli jesteś osobą nieletnią i pozostajesz pod opieką domniemanego sprawcy (np. jest on twoim rodzicem), możesz zostać umieszczony w specjalnej placówce Ministerstwa Solidarności Społecznej (Il-Ministeru tal-Edukazzjoni, tax-Xogħol u tal-Familja", ang. Ministry of Social Solidarity), w której uzyskasz pomoc i wsparcie wykwalifikowanych psychologów i pracowników socjalnych.

Jakie informacje mogę otrzymać w toku dochodzenia w sprawie karnej od policji lub organizacji udzielających pomocy ofiarom przestępstw?

Prowadzące twoją sprawę organy nie mają obowiązku udzielania ci informacji. Informacje o swoich prawach i uczestnictwie w postępowaniu uzyskasz od swojego pełnomocnika, o ile go ustanowiłeś.

Czy uzyskam pomoc prawną?

W toku dochodzenia w sprawie o przestępstwo pokrzywdzonym nie przysługuje bezpłatna pomoc prawna.

Jak mogę uzyskać ochronę, jeżeli grozi mi niebezpieczeństwo?

Jeżeli policja uzna sprawcę za osobę niebezpieczną i stwierdzi, że pozostawienie jej na wolności może mieć groźne następstwa, skieruje do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Masz również prawo zażądać od funkcjonariusza policji prowadzącego twoją sprawę objęcia cię programem ochrony świadków. Wymaga to od ciebie złożenia oświadczenia, że w trakcie przesłuchania złożysz przed sądem zeznania obciążające sprawcę. Jeżeli funkcjonariusz policji uzna, że twoje zeznania lub inne dowody są istotne dla sprawy, skieruje wniosek do Prokuratora Generalnego (l-Avukat Ġenerali, ang. Attorney General) o objęcie cię programem ochrony świadków. W programie mogą również uczestniczyć członkowie twojej rodziny i inne najbliższe ci osoby. Zazwyczaj program obejmuje środki zapewniające ci ochronę osobistą i ochronę twojej własności.

Na jakie usługi i pomoc mogę liczyć w toku dochodzenia w sprawie karnej?

Możesz otrzymać pomoc medyczną, za którą będziesz zmuszony zapłacić, o ile nie posiadasz ważnego ubezpieczenia zdrowotnego. Obywatele 27 państw członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii mogą skorzystać z Link otworzy się w nowym oknieeuropejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. W razie konieczności możesz również otrzymać pomoc psychologiczną i wsparcie w innej formie, lecz będziesz musiał ponieść ich koszty.

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy domowej, przysługuje ci bezpłatna pomoc Link otworzy się w nowym oknieKomisji ds. Przemocy Domowej (Il-Kummissjoni dwar il-Vjolenza Domestika, ang. Commission on Domestic Violence) oraz agencji Link otworzy się w nowym oknieAppogg.

Czy istnieje możliwość zawarcia ugody/pojednania bądź rozpoczęcia mediacji między sprawcą i mną?

Nie ma możliwości zawarcia pojednania ze sprawcą ani przeprowadzenia mediacji między nim i tobą. Możliwe jest natomiast przeprowadzenie procedury, w ramach której sprawca może dobrowolnie przyznać się do winy i uzgodnić wymiar kary (negozjar dwar is-sentenza, ang. plea-bargaining). W procedurze tej biorą udział tylko prokurator i sprawca, nie możesz zatem w niej uczestniczyć. Jeżeli wskazana procedura kończy się pomyślnie, sporządzane jest porozumienie między prokuratorem i sprawcą, które jest następnie przekazywane sądowi do zatwierdzenia.

Jak potoczy się moja sprawa po zakończeniu dochodzenia?

Na końcu dochodzenia zapada decyzja, czy zebrane dowody są wystarczające do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym. W zależności od ciężaru gatunkowego przestępstwa, możliwe są dwa warianty:

 • jeżeli sprawa dotyczy przestępstwa o mniejszym ciężarze gatunkowym i dochodzenie prowadził funkcjonariusz policji, wówczas to on postanawia, czy sprawa zostanie skierowana do sądu pokoju (Il-Qorti tal-Maġistrati, ang. Court of Magistratem) celem rozpoznania;
 • jeżeli sprawa dotyczy przestępstwa o większym ciężarze gatunkowym i dochodzenie prowadził sędzia śledczy, wówczas rozprawa odbędzie się przed sądem pokoju. Na rozprawie tej sąd zbada zebrane dowody i jeżeli postanowi o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu sądowym, skieruje ją do Prokuratora Generalnego, który z kolei przekaże ją sądowi karnemu do rozpoznania na rozprawie.

W przypadku skierowania twojej sprawy do sądu policja prześle ci stosowne zawiadomienie. Jeżeli sąd postanowi o przesłuchaniu ciebie w charakterze świadka, zawiadomienie będzie również zawierać informacje na temat terminu i miejsca przesłuchania.

Czy mogę się odwoływać, jeśli moja sprawa zostanie umorzona, zanim zostanie skierowana do sądu?

Jeżeli prowadzący dochodzenie funkcjonariusz policji postanowi o umorzeniu sprawy bez kierowania jej do sądu, jako pokrzywdzony możesz zaskarżyć to postanowienie do sądu pokoju. Sąd pokoju (Il-Qorti tal-Maġistrati, ang. Court of Magistrates) zwróci się do ciebie o potwierdzenie pod przysięgą informacji, które zawarłeś w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa, a także o złożenie oświadczenia o gotowości do zeznawania w sądzie. Będziesz musiał również wpłacić kwotę w wysokości określonej przez sąd jako zabezpieczenie potwierdzające, iż twój zamiar doprowadzenia do ścigania sprawcy jest poważny. Sąd pokoju zbada materiał dowodowy i jeżeli uzna, że jest on wystarczający, nakaże policji wniesienie aktu oskarżenia.

Jestem cudzoziemcem. Jak chronione są moje prawa i interesy?

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i zostałeś pokrzywdzony przestępstwem na Malcie, przysługują ci wszystkie opisane powyżej prawa. Ponadto, jeżeli składasz zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a nie posługujesz się językiem angielskim lub maltańskim, możesz używać własnego języka. Policja umożliwi ci skorzystanie z pomocy tłumacza lub dopilnuje, aby przekazywane przez ciebie informacje były dla niej w pełni zrozumiałe.

W trakcie dochodzenia możesz korzystać z pomocy tłumacza, ale musisz zapłacić za jego usługi.

Dalsze informacje:

Ostatnia aktualizacja: 20/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

2 – MOJE PRAWA W TRAKCIE ROZPRAWY

W jaki sposób mogę uczestniczyć w rozprawie?

Jakie mam prawa jako świadek?

Jestem nieletni. Czy przysługują mi dodatkowe prawa?

Czy uzyskam pomoc prawną?

Jak mogę uzyskać ochronę, jeżeli grozi mi niebezpieczeństwo?

Jak mogę dochodzić naprawienia szkody od sprawcy lub uzyskać odszkodowanie od państwa?

Czy istnieje możliwość zawarcia ugody/pojednania bądź rozpoczęcia mediacji między sprawcą i mną?

Jestem cudzoziemcem. Jak chronione są moje prawa i interesy?

Dalsze informacje

W jaki sposób mogę uczestniczyć w rozprawie?

Możesz również przystąpić do postępowania w charakterze powoda cywilnego. W tym celu musisz złożyć w sądzie stosowny wniosek. Sąd rozpatrzy go i zdecyduje, czy przyznać ci status powoda cywilnego. Jako powód cywilny możesz być obecny na wszystkich rozprawach, nawet tych, które odbywają się z wyłączeniem jawności.

Zakres twoich praw na rozprawie jest różny w zależności od sądu, w którym rozpoznawana jest twoja sprawa:

 • jeżeli twoja sprawa toczy się przed sądem pokoju (Il-Qorti tal-Maġistrati, ang. Court of Magistrates) i oskarżycielem w niej jest funkcjonariusz policji, przysługują ci niemalże te same prawa, co oskarżonemu: ty oraz twój pełnomocnik możecie składać wnioski dowodowe, przesłuchiwać świadków (zadając pytania za pośrednictwem wnoszącego oskarżenie funkcjonariusza policji) itd;
 • jeżeli twoja sprawa toczy się przed sądem karnym (Il-Qorti Kriminali, ang. Criminal Court) i oskarżycielem w niej jest Prokurator Generalny (l-Avukat Ġenerali, ang. Attorney General), Zastępca Prokuratora Generalnego lub prokurator, możesz jedynie stawić się na rozprawie i, jeżeli przysięgli uznają oskarżonego za winnego, przedstawić swoje argumenty co do kary, którą należy wymierzyć.

W trakcie rozprawy zaleca się – chociaż nie jest to obowiązkowe – skorzystanie z pomocy pełnomocnika, koszty jego uczestnictwa będziesz musiał opłacić samodzielnie. Będziesz musiał również ponieść wszystkie wydatki związane z twoim uczestnictwem w rozprawie (np. koszty podróży, koszty bezpłatnego urlopu itp.). Prawo maltańskie nie przewiduje ich zwrotu.

Twój pełnomocnik będzie miał możliwość przeglądania wszystkich dokumentów znajdujących się w aktach sprawy oraz sporządzania notatek i składania wniosków o odpisy oraz kserokopie dokumentów. Jeżeli jednak twoją sprawę rozpoznaje sąd karny z udziałem przysięgłych, dostęp do akt sprawy będzie przysługiwał wyłącznie Prokuratorowi Generalnemu, oskarżonemu i jego obrońcy.

Jakie mam prawa jako świadek?

W toku postępowania sądowego zostaniesz najprawdopodobniej wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka. Otrzymasz zawiadomienie o terminie i miejscu przesłuchania. Zawiadomienie zostanie ci doręczone przez funkcjonariusza policji lub przesłane pocztą. Nie masz obowiązku stawić się na przesłuchaniu, ale zaleca się, byś to uczynił. Jeżeli bowiem sąd uzna, że twoje zeznania są istotne w sprawie, podejmie czynności mające na celu zapewnienie twojego stawiennictwa w następnym terminie.

Nie masz jednak obowiązku odpowiadania na pytania ani przedstawiania dokumentów lub innych dowodów, które mogłyby obciążyć ciebie samego.

W niektórych przypadkach możesz zostać:

 • przesłuchany z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu ze sprawcą;
 • przesłuchany w miejscu zamieszkania; lub
 • objęty programem ochrony świadków.

Jestem nieletni. Czy przysługują mi dodatkowe prawa?

Jeżeli jesteś nieletnim poniżej 16 lat i musisz zostać przesłuchany na rozprawie sądowej, możesz zażądać przesłuchania za pośrednictwem wideokonferencji. Wówczas nie będziesz musiał stawić się w sądzie i być obecny na sali rozpraw.

Jeżeli jako nieletni pozostajesz pod opieką domniemanego sprawcy (np. jest on twoim rodzicem), zostaniesz umieszczony w bezpiecznym miejscu, zazwyczaj w jednej z placówek Ministerstwa Solidarności Społecznej (Il-Ministeru tal-Edukazzjoni, tax-Xogħol u tal-Familja, ang. Ministry of Social Solidarity), gdzie uzyskasz pomoc pracowników socjalnych i psychologów.

Jako nieletni możesz również uzyskać pomoc krajowej agencji opieki społecznej dla dzieci i rodzin w potrzebie Link otworzy się w nowym oknieAppogg (l-Aġenzija Nazzjonali għall-Ħarsien Soċjali Appoġġ għat-Tfal u għall-Familji fil-Bżonn, ang. National Social Welfare Agency for Children and Families in Need Appogg). Może ona obejmować pomoc psychologiczną, socjalną, doradztwo itp. Usługi te są nieodpłatne i świadczone niezależnie od postępowania karnego.

Czy uzyskam pomoc prawną?

W toku rozprawy pokrzywdzonym nie przysługuje bezpłatna pomoc prawna.

Jak mogę uzyskać ochronę, jeżeli grozi mi niebezpieczeństwo?

Jeżeli sprawca nie został zatrzymany i obawiasz się go, ty albo twój pełnomocnik możecie zwrócić się do prowadzącego sprawę funkcjonariusza policji o wydanie wobec sprawcy zakazu zbliżania się do ciebie. Następnie funkcjonariusz policji skieruje do sądu wniosek o wydanie takiego zakazu. Wydając zakaz, sąd zażąda od sprawcy wpłacenia określonej kwoty (zwykle między 100 a 2 300 EUR) tytułem zabezpieczenia. W razie pogwałcenia zakazu kwota ta ulega przepadkowi.

Jeżeli zostałeś wezwany na przesłuchanie na rozprawie i czujesz się zagrożony, możesz zażądać przesłuchania z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu ze sprawcą. Sąd może to uczynić, oddzielając cię od sprawcy (np. za pomocą nieprzeźroczystej przegrody) lub przeprowadzając przesłuchanie za pośrednictwem wideokonferencji, bez twojej obecności na sali rozpraw.

Możesz również zażądać od prowadzącego twoją sprawę funkcjonariusza policji objęcia cię programem ochrony świadków. Wymaga to od ciebie złożenia oświadczenia, że w trakcie rozprawy przed sądem złożysz zeznania obciążające sprawcę. Jeżeli funkcjonariusz policji uzna, że twoje zeznania lub inne dowody są istotne dla sprawy, skieruje wniosek do Prokuratora Generalnego o objęcie cię programem ochrony świadków. W programie mogą również uczestniczyć członkowie twojej rodziny i inne najbliższe ci osoby. Zazwyczaj program obejmuje środki zapewniające ci ochronę osobistą i ochronę twojej własności.

Jak mogę dochodzić naprawienia szkody od sprawcy lub uzyskać odszkodowanie od państwa?

Zgodnie z maltańskimi przepisami możesz dochodzić odszkodowania od sprawcy tylko poprzez wytoczenie przeciwko niemu powództwa cywilnego przed sądem cywilnym. Nie ma możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w ramach postępowania karnego.

Niemniej w niektórych przypadkach rozpoznający twoją sprawę sąd może nakazać sprawcy naprawienie wyrządzonej ci szkody. Może to mieć miejsce w dwóch sytuacjach:

 • jeżeli sąd skazał sprawcę na karę pozbawienia wolności, ale zawiesił wykonanie kary, może nakazać sprawcy wypłacenie na twoją rzecz odszkodowania z tytułu powstałych w wyniku przestępstwa strat, krzywd i szkód;
 • jeżeli sąd postanowił o zastosowaniu wobec oskarżonego środka probacyjnego (środki o charakterze nieizolacyjnym nakładające na sprawcę określone obowiązki), może nakazać mu wypłacenie na twoją rzecz odszkodowania za szkody w maksymalnej wysokości 1 164,69 EUR.

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem z użyciem przemocy, które miało miejsce po dniu 1 stycznia 2006 r., możesz dochodzić odszkodowania od państwa. Więcej informacji na ten temat możesz uzyskać w arkuszu informacyjnym dotyczącym odszkodowań dla poszkodowanych przestępstwem na Malcie (wkrótce będzie on dostępny w języku Link otworzy się w nowym oknieangielskim i Link otworzy się w nowym okniemaltańskim) znajdującym się na stronie internetowej europejskiej sieci sądowej.

Czy istnieje możliwość zawarcia ugody/pojednania bądź rozpoczęcia mediacji między sprawcą i mną?

W trakcie postępowania przed sądem nie ma możliwości zawarcia pojednania ze sprawcą ani przeprowadzenia mediacji między nim a tobą. Jeżeli jednak z jakiegokolwiek względu chcesz, by odstąpiono od ścigania sprawcy (np. przebaczyłeś mu), możesz w trakcie rozprawy przed sądem wnieść stosowne oświadczenie. Sąd uwzględni twoje oświadczenie przy orzekaniu w sprawie.

Jestem cudzoziemcem. Jak chronione są moje prawa i interesy?

Jeżeli jesteś cudzoziemcem, przysługują ci wszystkie opisane powyżej prawa. Maltańskie prawo nie zapewnia bezpłatnego tłumaczenia ustnego ani pisemnego tłumaczenia dokumentów w trakcie postępowania przed sądem. Możesz jednak korzystać z pomocy tłumacza, ale za jego usługi będziesz musiał zapłacić samodzielnie.

Jeżeli przebywasz za granicą, możesz zostać przesłuchany w charakterze świadka za pośrednictwem telekonferencji lub wideokonferencji. Ponadto, jeżeli przebywając za granicą, musisz otrzymać określony dokument dotyczący postępowania, jego odpis zostanie ci przesłany pocztą w zrozumiałym dla ciebie języku, wraz z informacją o twoich prawach i obowiązkach związanych z przekazanym dokumentem, a także wyjaśnieniem, w jaki sposób możesz uzyskać jego oryginał.

Dalsze informacje:

Ostatnia aktualizacja: 20/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

3 – MOJE PRAWA PO ZAKOŃCZENIU (PIERWSZEJ) ROZPRAWY

Czy mogę odwołać się od wymiaru kary lub od orzeczenia o braku winy oskarżonego?

Czy możliwe jest dalsze zaskarżenie?

Jakie mam prawa po uprawomocnieniu się wyroku?

Dalsze informacje

Czy mogę odwołać się od wymiaru kary lub od orzeczenia o braku winy oskarżonego?

Rozprawa kończy się wydaniem przez sąd orzeczenia, w którym oskarżony zostaje uznany za winnego lub uniewinniony. W przypadku uznania oskarżonego za winnego, sędzia wymierza mu karę. Według maltańskiego prawa tylko oskarżony i Prokurator Generalny (l-Avukat Ġenerali, ang. Attorney General) mają prawo odwołania się do sądu apelacyjnego karnego (il-Qorti tal-Appell Kriminali, ang. Court of Criminal Appeal) od wyroku skazującego/uniewinniającego lub od wymiaru kary.

Jeżeli jednak wniesiono apelację, zaś w trakcie pierwszej rozprawy występowałeś jako powód cywilny, twój pełnomocnik będzie miał prawo wglądu do wszystkich istotnych dokumentów związanych z postępowaniem apelacyjnym.

Czy możliwe jest dalsze zaskarżenie?

Orzeczenie sądu apelacyjnego karnego nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

Jakie mam prawa po uprawomocnieniu się wyroku?

Po uprawomocnieniu się wyroku sądu otrzymasz jego odpis. Jeżeli oskarżony został skazany na karę pozbawienia wolności, możesz zażądać od policji dodatkowych informacji na temat warunków odbywania przez niego kary. Policja może odmówić przekazania tych informacji, jeżeli zostały one utajnione ze względów bezpieczeństwa.

Dalsze informacje:

Ostatnia aktualizacja: 20/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

4 – POMOC I WSPARCIE DLA POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Krajowa agencja opieki społecznej dla dzieci i rodzin w potrzebie Appogg

Wsparcie dla Ofiar Malta

Krajowa agencja opieki społecznej dla dzieci i rodzin w potrzebie Appogg

Agencja Appogg prowadzi działania interwencyjne w zakresie opieki społecznej, zapewnia pokrzywdzonym opiekę psychologiczną, pomoc, wsparcie i porady, w szczególności grupom szczególnie narażonym, takim jak dzieci i ofiary przemocy domowej.

Krajowa agencja opieki społecznej dla dzieci i rodzin w potrzebie Appogg (l-Aġenzija Nazzjonali għall-Ħarsien Soċjali Appoġġ għat-Tfal u għall-Familji fil-Bżonn, ang. National Social Welfare Agency for Children and Families in Need Appogg):

 • jest zrzeszona w ramach Fundacji Usług Opieki Społecznej Ministerstwa Rodziny i Solidarności Społecznej (Fondazzjoni għall-Ħarsien tas-Servizzi Soċjali – Il-Ministeru tal-Edukazzjoni, tax-Xogħol u tal-Familja , ang. Foundation for Social Welfare Services of the Ministry of Family and Social Solidarity)
 • prowadzi całodobowe działania interwencyjne w zakresie opieki społecznej, zapewnia pokrzywdzonym opiekę psychologiczną, pomoc, wsparcie i poradę, w szczególności grupom szczególnie narażonym, takim jak dzieci i ofiary przemocy domowej;
 • świadczy usługi nieodpłatnie, niezależnie od tego, czy sprawca został oskarżony i skazany.

DANE KONTAKTOWE:

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.appogg.gov.mt/

Wsparcie dla Ofiar Malta

Wsparcie dla Ofiar Malta (Appoġġ għall-Vittmi f'Malta, ang. Victim Suport Malta) udziela pokrzywdzonym przestępstwem fachowych, niezależnych, poufnych i bezstronnych informacji o ich prawach oraz usługach i pomocy, jaką mogą uzyskać.

Wsparcie dla Ofiar Malta:

 • jest niezależną organizacją, nienależącą do struktur policji, sądów ani innych organów sądownictwa karnego;
 • przekazuje ofiarom przestępstw fachowe, niezależne, poufne i bezstronne informacje o ich prawach oraz usługach i pomocy, jaką mogą uzyskać;
 • udziela informacji o sądownictwie karnym i postępowaniu karnym na Malcie;
 • świadczy nieodpłatne usługi, które są dostępne niezależnie od tego, czy złożono zawiadomienie o przestępstwie i niezależnie od tego, kiedy przestępstwo zostało popełnione.

DANE KONTAKTOWE:

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttp://victimsupport.org.mt/

Ostatnia aktualizacja: 20/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.