Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem, przysługują ci szczególne prawa przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu postępowania sądowego (rozprawy). Możesz również skorzystać z różnych form pomocy i uzyskać możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę powstałą w następstwie przestępstwa.

Postępowanie karne w Anglii i Walii rozpoczyna dochodzenie, w którego toku policja zbiera dowody. W sprawach o lżejsze przestępstwa po zakończeniu dochodzenia policja decyduje, czy przedstawić podejrzanemu zarzuty. W innych przypadkach policja kieruje sprawę do prokuratury. Prokurator bada, czy zebrane przeciwko podejrzanemu dowody wystarczą do tego, aby go skazać, i czy oskarżenie podejrzanego jest uzasadnione ze względu na interes publiczny. Jeżeli prokurator postanowi odstąpić od ścigania, sprawa zostanie umorzona. W przeciwnym razie prokurator poinformuje policję o postawieniu zarzutów, policja przedstawi je podejrzanemu, a następnie sprawa zostanie skierowana do sądu.

Sprawy o lżejsze przestępstwa rozpoznają sądy magistrackie (Magistrates’ Courts), zwykle w składzie trzech ławników, a rzadziej w składzie jednego sędziego zawodowego. Sprawy o ciężkie przestępstwa (jak zgwałcenie czy rozbój) rozpoznają sądy koronne (Crown Courts) złożone z jednego sędziego zawodowego i ławy przysięgłych. Ława przysięgłych składa się z 12 osób wybranych losowo spośród ogółu społeczeństwa, które uczestniczą w postępowaniu dowodowym przeprowadzanym na rozprawie i decydują, czy oskarżony jest winny popełnienia przestępstwa. W trakcie rozprawy sędzia rozstrzyga kwestie prawne, takie jak dopuszczenie określonych dowodów. Jeżeli na zakończenie postępowania sądowego ława przysięgłych uzna oskarżonego za winnego, sędzia orzeka wobec niego karę przewidzianą za dane przestępstwo w ustawie.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa

2 - Składanie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa podczas dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu

3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

4 - Odszkodowanie

5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy

Ostatnia aktualizacja: 01/02/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.